<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

த - முதல் சொற்கள்
தக்க 9
தக்கது 2
தக்கதோ 4
தக்கவிர் 1
தக்கன்றால் 1
தக்கன்று 1
தக்கன்றே 3
தக்கனரே 1
தக்காய் 4
தக்கார் 1
தக்காள் 1
தக்கான் 1
தக்கு 1
தக்கோனை 2
தக 47
தகட்ட 1
தகட்டு 5
தகடு 2
தகடூர் 1
தகர் 6
தகர 3
தகரம் 7
தகரமும் 2
தகரன் 1
தகரொடு 1
தகரோடு 2
தகவு 9
தகவே 4
தகாஅ 2
தகாஅது 1
தகாஅய் 1
தகாஅர் 1
தகாஅன் 1
தகு 26
தகுதி 3
தகுதியும் 1
தகுந 7
தகும் 2
தகுமே 2
தகுமோ 6
தகுவன 2
தகுவி 5
தகுவியை 1
தகை 95
தகை-மார் 1
தகைக்குநர் 1
தகைக்குவென் 1
தகைத்த 6
தகைத்தலும் 2
தகைத்தற்கும் 1
தகைத்தனென் 1
தகைத்து 5
தகைத்தே 1
தகைப்ப 3
தகைப்பன 3
தகைப்பின் 5
தகைபெற்ற 2
தகைபெற்று 1
தகைபெற 8
தகைபெறு 1
தகைமே 1
தகைமையின் 4
தகைமையே 1
தகைமையை 1
தகைய 7
தகையஃது 1
தகையது 2
தகையவர் 1
தகையவள் 1
தகையவாய் 1
தகையவே 2
தகையள் 1
தகையன்னே 1
தகையார் 1
தகையால் 1
தகையின் 1
தகையினால் 1
தகையினான் 1
தகையும் 2
தகையே 2
தகையேன் 1
தகையோ 3
தகையோள் 1
தகையோன் 1
தகைவரை 1
தகைவு 1
தகைஇய 1
தங்க 2
தங்கல் 1
தங்கலர் 3
தங்கா 2
தங்காது 3
தங்கார் 1
தங்கான் 1
தங்கி 7
தங்கிய 3
தங்கியது 1
தங்கிற்று 1
தங்கின் 4
தங்கினர் 1
தங்கினிர் 2
தங்கினேன் 2
தங்கினை 1
தங்குதற்கு 1
தங்குபு 1
தங்கும் 4
தங்குவை 1
தங்கை 6
தங்கையர் 1
தச்ச 1
தச்சன் 4
தசம் 1
தசும்பின் 2
தசும்பு 4
தசும்பும் 2
தசை 2
தஞ்சம் 4
தட்கும் 2
தட்ட 1
தட்டத்து 1
தட்டி 1
தட்டை 9
தட்டை_பறையின் 1
தட்டையின் 2
தட்டையும் 3
தட்டையேன் 1
தட்டையொடு 1
தட்டோர் 1
தட்டோரே 1
தட்ப 11
தட 122
தடத்து 1
தடம் 19
தடவரல் 2
தடவரும் 1
தடவில் 2
தடவின் 1
தடவினுள் 1
தடவு 13
தடவுபு 1
தடாகம் 1
தடாரி 11
தடாரியின் 1
தடாரியொடு 1
தடாஅ 1
தடி 17
தடிதல் 1
தடிந்த 6
தடிந்திட்டோய் 1
தடிந்து 10
தடிபு 1
தடிய 1
தடியும் 2
தடியொடு 5
தடிவு 1
தடுக்குநவும் 1
தடுக்கும் 2
தடுத்த 8
தடுத்தன 1
தடுப்ப 4
தடுமாற்றம் 2
தடுமாற்று 1
தடுமாறி 3
தடுமாறும் 2
தடுமாறுவார் 1
தடை 2
தடையா 1
தடையின 2
தடைஇ 5
தடைஇய 9
தண் 458
தண்ட 1
தண்டம் 2
தண்டமும் 1
தண்டலை 7
தண்டலையும் 1
தண்டவும் 1
தண்டா 24
தண்டாது 5
தண்டான் 1
தண்டி 2
தண்டியோரே 1
தண்டின் 1
தண்டினர் 1
தண்டு 12
தண்டும் 1
தண்டுவென் 1
தண்டொடு 1
தண்ண் 1
தண்ணடை 7
தண்ணம் 21
தண்ணிது 1
தண்ணிய 9
தண்ணியவே 1
தண்ணியள் 1
தண்ணியளே 3
தண்ணியன்-கொல் 1
தண்ணீர் 4
தண்ணுமை 25
தண்ணுமைக்கு 1
தண்ணென் 3
தண்ணென்ற 1
தண்ணென்றிசினே 1
தண்ணென்று 2
தண்ணென 23
தண்மை 1
தண்மையின் 1
தண்மையும் 3
தணக்கம் 1
தணக்கும்-கால் 1
தணத்தலும் 1
தணந்த 1
தணந்ததன் 1
தணந்தனை 3
தணந்து 1
தணந்தோரை 1
தணப்ப 3
தணப்பின் 1
தணப்பு 1
தணப்பும் 1
தணவா 2
தணி 9
தணி-மார் 1
தணிக்க 1
தணிக்கும் 2
தணிக 3
தணிகுவது 1
தணிகுவள் 1
தணித்தனன் 1
தணித்து 2
தணிதல் 1
தணிதலும் 2
தணிதற்கும் 1
தணிதி 1
தணிந்த 8
தணிந்தனன் 2
தணிந்தீக 1
தணிந்து 9
தணிந்தே 1
தணிப்ப 1
தணிப்பு 1
தணிய 7
தணியா 2
தணியாது 1
தணியின் 2
தணியும் 6
தணியுமோ 1
தணிவு 4
தணிவு-உற 1
தத்த 3
தத்தம் 9
தத்தி 3
தத்து 2
தத்து-உற்று 2
தத்துபு 1
ததர் 12
ததர்_வாய் 1
ததரல் 2
ததும்ப 5
ததும்பி 1
ததும்பிய 1
ததும்பின 1
ததும்பு 3
ததும்பும் 8
ததும்புவன 2
ததை 14
ததைந்த 15
ததைந்தது 1
ததைந்து 1
ததைய 10
ததைஇ 1
தந்த 70
தந்ததன்-தலையும் 1
தந்தது 2
தந்தமை 1
தந்தன்று 1
தந்தன்றே 2
தந்தன 1
தந்தனன் 2
தந்தனனே 3
தந்தனென் 1
தந்தனை 4
தந்தனைத்தற்கோ 2
தந்தனையால் 1
தந்தார் 2
தந்தாரவரொடும் 1
தந்தாரும் 1
தந்தாள் 2
தந்தாளா 1
தந்தான் 1
தந்தானை 1
தந்திட்டது 1
தந்திட 1
தந்து 46
தந்தும் 3
தந்தே 2
தந்தை 51
தந்தை-தன் 1
தந்தை_பெயரன் 1
தந்தைக்கு 4
தந்தையர் 1
தந்தையர்க்கு 1
தந்தையும் 6
தந்தையை 2
தந்தையை_கொன்றானை 1
தந்தையோடு 1
தந்தோய் 1
தந்தோன் 1
தந்தோனே 1
தப்பல் 3
தப்பலின் 1
தப்பற்கு 4
தப்பற்கும் 1
தப்பா 1
தப்பார் 1
தப்பி 1
தப்பித்தான் 1
தப்பிய 3
தப்பியோன் 1
தப்பின் 1
தப்பினவே 1
தப்பினேன் 1
தப்பு 1
தப்புந 1
தப்புநர் 1
தப்பும் 1
தப 15
தபு 15
தபுக்கும் 2
தபுத்த 5
தபுத்த-காலை 1
தபுத்தனன் 1
தபுத்தீர் 1
தபுத்து 2
தபுதி 1
தபுந 1
தம் 119
தம்-மின் 5
தம்-வயின் 5
தம்பலம் 1
தம்பி 2
தம்பியொடு 1
தம்மில் 2
தம்மின் 1
தம்முள் 5
தம்முளும் 1
தம்முன் 2
தம்மை 2
தம்மொடு 8
தம்மொடும் 1
தம்மோடு 1
தம்மோன் 2
தமக்கு 9
தமக்கே 1
தமக்கோ 1
தமது 4
தமர் 19
தமர்க்கு 1
தமரின் 2
தமவும் 1
தமவே 1
தமனிய 3
தமனியம் 2
தமாலம் 1
தமி 1
தமித்து 1
தமிய 1
தமியம் 2
தமியர் 10
தமியரே 1
தமியவே 2
தமியள் 5
தமியளும் 1
தமியன் 5
தமியார் 1
தமியென் 1
தமியே 2
தமியேம் 1
தமியேன் 1
தமியை 4
தமியோர் 1
தமியோர்க்கு 2
தமியோன் 1
தமிழ் 15
தமிழ்நாட்டு 1
தமிழ்நாட்டு_அகம் 1
தமிழகம் 1
தமின் 1
தயக்கு 1
தயங்க 16
தயங்கிய 2
தயங்கு 14
தயங்குபு 1
தயங்கும் 1
தயிர் 11
தயிரின் 1
தர 47
தர_தர 4
தரத்தர 3
தரப்பட்டவள் 1
தரல் 8
தரலும் 1
தரலோ 1
தரவின் 1
தரவு 1
தரற்கு 1
தரற்கே 1
தராய் 1
தராய்_கண் 1
தராஅர் 1
தரிக்க 1
தரின் 1
தரினும் 2
தரினே 1
தரீஇ 13
தரீஇய 10
தரீஇயர் 8
தரு 52
தரு-மார் 1
தருக்கிய 1
தருக்கு 2
தருக்கும் 1
தருக்கேம் 1
தருக 1
தருகம் 2
தருகல்லாய் 2
தருகிற்கும் 1
தருகிற்பாய் 1
தருகுவர் 1
தருகுவல் 1
தருகுவன் 5
தருகுவன்-கொல்லோ 1
தருகுவென் 3
தருகுவேம் 1
தருகுவை 1
தருதல் 3
தருதலான் 1
தருதலின் 1
தருதலும் 4
தருதியோ 1
தருநர் 1
தருநரும் 1
தருநன் 1
தருப்பை 1
தருப 2
தருபு 4
தரும் 11
தரும்-மார் 7
தருமமொடு 1
தருமனும் 1
தருமே 5
தருமோ 3
தருவது 2
தருவது-கொல்லோ 1
தருவதோ 1
தருவனர் 3
தருவாளோ 3
தருவேனே 1
தரூஉ 2
தரூஉந்து 1
தரூஉம் 26
தரூஉம்-மார் 1
தரை 2
தலை 458
தலை_பிரி_ஒருவனை 1
தலைக்குடை 1
தலைக்கூடி 3
தலைக்கை 2
தலைக்கொண்ட 12
தலைக்கொண்டு 8
தலைக்கொள்-மார் 1
தலைக்கொள்ள 3
தலைக்கொள்ளும் 1
தலைக்கோல் 1
தலைக 1
தலைச்சென்று 11
தலைத்தந்து 2
தலைத்தந்தோயே 2
தலைத்தந்தோரே 1
தலைத்தருதல் 1
தலைத்தரும் 1
தலைத்தரூஉம் 1
தலைத்தலை 11
தலைத்தார் 1
தலைத்து 1
தலைதிரியாது 1
தலைப்பட்ட 1
தலைப்பட்டாம் 1
தலைப்படா 1
தலைப்படினே 1
தலைப்படுதல் 2
தலைப்படும் 2
தலைப்படுவன் 1
தலைப்படுவாயோ 1
தலைப்பாடு 1
தலைப்பிரிந்த 1
தலைப்பிரியாது 1
தலைப்பிரிவு 1
தலைப்பெய்த 2
தலைப்பெய்தீமே 1
தலைப்பெய்து 2
தலைப்பெய 1
தலைப்பெயர்க்கும் 2
தலைப்பெயர்த்து 1
தலைப்பெயர்ந்து 2
தலைப்பெயர 3
தலைப்பெயரி 1
தலைப்பெயரும் 2
தலைப்பெயற்கு 1
தலைப்பெயின் 1
தலைப்போகு 1
தலைபிரியா 1
தலைபெயர்க்கும் 3
தலைபோகாமை 1
தலைபோகிய 1
தலைமகள் 1
தலைமடங்க 1
தலைமணக்கும் 1
தலைமணந்த 12
தலைமணந்தன்று 1
தலைமணந்து 1
தலைமணந்தே 1
தலைமயக்கிய 1
தலைமயங்காது 1
தலைமயங்கி 1
தலைமயங்கிய 6
தலைமிகுத்த 1
தலைமை 1
தலைமையர் 1
தலைய 17
தலையது 1
தலையர் 3
தலையளி 1
தலையளிக்கும் 1
தலையளிப்பினும் 1
தலையன 1
தலையாக 1
தலையாது 2
தலையாலம்கானத்து 1
தலையாற்று 1
தலையிட்டு 2
தலையில் 1
தலையின் 3
தலையின்று 2
தலையினால் 1
தலையும் 11
தலையுள் 1
தலையே 7
தலையையும் 1
தலையொடு 1
தலையோர் 1
தலைவ 6
தலைவந்த 3
தலைவந்தன்று 1
தலைவந்து 3
தலைவர் 3
தலைவரினும் 3
தலைவரினே 2
தலைவருந 1
தலைவரும் 1
தலைவற்கு 1
தலைவன் 11
தலைவனாக 1
தலைவனை 1
தலைவாய் 1
தலைவைத்து 1
தலைவைப்ப 1
தலைஇ 30
தலைஇய 27
தவ்வென்றன்றே 1
தவ்வென்று 1
தவ்வென 2
தவ 35
தவசியர் 1
தவத்தின் 1
தவத்துக்கு 1
தவத்தோற்கே 1
தவம் 10
தவமும் 1
தவல் 7
தவலே 1
தவழ் 12
தவழ்ந்த 1
தவழ்பவை 1
தவழ்பு 1
தவழ 1
தவழும் 11
தவளை 1
தவறிலீர்-மன்-கொலோ 1
தவறு 34
தவறும் 3
தவறே 1
தவறோ 4
தவா 1
தவாது 1
தவாஅ 2
தவாஅலியரோ 2
தவிர் 1
தவிர்க்கும் 4
தவிர்க்குவம் 1
தவிர்க 1
தவிர்குதல் 1
தவிர்த்த 5
தவிர்த்தனிர் 1
தவிர்தலை 1
தவிர்ந்த 1
தவிர்ந்ததை 1
தவிர்ந்தன்றால் 1
தவிர்ந்தனம் 2
தவிர்ந்தனன் 1
தவிர்ந்தனை 1
தவிர்ந்து 2
தவிர்ந்தேன் 1
தவிர்ப்ப 2
தவிர்ப்பவும் 1
தவிர்ப்பான் 1
தவிர்பு 4
தவிர்வு 5
தவிர 3
தவிரலர் 3
தவிரா 3
தவிராது 9
தவிரான் 1
தவிரும் 2
தழங்கு 11
தழலும் 2
தழலை 1
தழாலின் 1
தழிஞ்சி 1
தழீஇ 73
தழீஇக்கொண்டு 1
தழீஇய 37
தழீஇயவன் 1
தழீஇயினர் 1
தழீஇயினன் 1
தழீஇயினும் 1
தழீஇயினேன் 1
தழீஇயும் 2
தழு 1
தழும்பன் 3
தழும்பு 2
தழுவ 2
தழுவா 1
தழுவிய 2
தழுவு 1
தழுவு-வழி 1
தழுவும் 1
தழுவுவோர் 1
தழூஉ 12
தழூஉ_அணி 1
தழூஉகம் 1
தழூஉம் 2
தழூஉவின் 1
தழை 58
தழையர் 1
தழையள் 1
தழையினும் 1
தழையும் 3
தழையே 1
தழையோர் 1
தள்ளா 2
தள்ளாது 1
தள்ளாதோர் 1
தள்ளாதோரே 1
தளம்பு 1
தளர் 9
தளர்_இயலவரொடு 1
தளர்_இயால் 1
தளர்க்கும் 4
தளர்ச்சி 1
தளர்தல் 1
தளர்தலும் 1
தளர்ந்த 1
தளர்ந்து 2
தளர்பு 6
தளர்பு_தளர்பு 1
தளர்வார் 1
தளர்வு 1
தளர 4
தளரா 4
தளராதவர் 2
தளராது 1
தளரினும் 2
தளரும் 5
தளரேன் 1
தளவ 3
தளவம் 3
தளவமும் 2
தளவமொடு 1
தளவின் 6
தளவு 1
தளவும் 1
தளவொடு 2
தளி 27
தளித்து 1
தளியின் 1
தளியொடு 1
தளிர் 80
தளிர்க்கும் 1
தளிர்க்குவேம்-மன் 1
தளிர்ப்ப 1
தளிர 1
தளிரின் 5
தளிரே 2
தளிரொடு 3
தளிரொடும் 2
தளை 16
தளைவிட்ட 3
தளைவிட 1
தளைவிடூஉம் 2
தறி 3
தறுகண் 4
தறுகணாளர் 2
தறைந்த 1
தன் 281
தன்-கண் 1
தன்-வயின் 3
தன்முன் 1
தன்மை 5
தன்மைத்தே 1
தன்மையது 1
தன்மையும் 1
தன்மையோ 1
தன்னின் 1
தன்னினும் 2
தன்னும் 5
தன்னுள் 1
தன்னை 9
தன்னைமாரே 3
தன்னையர் 2
தன்னையும் 1
தன்னொடு 7
தன்னோடு 1
தன்னோர் 1
தன 2
தனக்கு 11
தனக்கும் 1
தனக்கே 2
தனது 1
தனம் 1
தனாது 1
தனி 28
தனித்தலை 1
தனித்து 2
தனித்தே 2
தனிதனி 1
தனிமை 2
தனிமையானே 1
தனியவர் 1
தனியன் 2
தனியில் 1
தனியே 3
தனியை 2
தனியோர் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  தக்க (9)
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் - பரி 8/71
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது - பரி 20/70
திரு நய_தக்க வயல் - பரி 23/17
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை - பரி 24/41
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் - கலி 51/4
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று - கலி 61/3
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் - கலி 81/35
நின் புரை தக்க சாயலன் என நீ - அகம் 332/10
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே - புறம் 342/5

 TOP
 
  தக்கது (2)
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் - கலி 18/8
அது தக்கது வேற்றுமை என்-கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை - கலி 88/15

 TOP
 
  தக்கதோ (4)
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை - கலி 57/19
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் - கலி 107/21
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு - கலி 148/11
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு - கலி 148/15

 TOP
 
  தக்கவிர் (1)
தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ - கலி 146/19

 TOP
 
  தக்கன்றால் (1)
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் - நற் 72/5

 TOP
 
  தக்கன்று (1)
நாணு_தக்கன்று அது காணும்-காலை - நற் 72/2

 TOP
 
  தக்கன்றே (3)
அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு - நற் 372/1
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் - குறு 78/4
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை - குறு 263/6

 TOP
 
  தக்கனரே (1)
நகு_தக்கனரே நாடு மீக்கூறுநர் - புறம் 72/1

 TOP
 
  தக்காய் (4)
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் - பரி 11/115
நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி - கலி 73/6
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய்/தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் - கலி 93/32,33
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி - கலி 136/11

 TOP
 
  தக்கார் (1)
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று - கலி 88/5

 TOP
 
  தக்காள் (1)
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை - கலி 38/19

 TOP
 
  தக்கான் (1)
செறு தக்கான் மன்ற பெரிது - கலி 84/19

 TOP
 
  தக்கு (1)
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே - கலி 23/5

 TOP
 
  தக்கோனை (2)
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை/யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை - குறு 31/3,4
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை/நினையா கூற்றம் இன் உயிர் உய்த்தன்று - புறம் 221/7,8

 TOP
 
  தக (47)
இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக/வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் - திரு 30,31
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக - திரு 250
மே தக மிக பொலிந்த - மது 14
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து - மது 705
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக/இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி - குறி 162,163
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக - குறி 195
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்க காண்_தக - நற் 86/4
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது - நற் 154/6
நளி கடல் முகந்து செறி_தக இருளி - நற் 289/4
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் - நற் 296/5
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த - நற் 302/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக - குறு 197/1
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ - குறு 230/4
நிலை பெறு கடவுளும் விழை_தக பேணி - பதி 21/15
நோகோ யானே நோ_தக வருமே - பதி 26/5
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் - பரி 12/44
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக - கலி 26/8
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக/பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து - கலி 26/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் - கலி 29/9
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக - கலி 33/24
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோ_தக - கலி 36/19
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர - கலி 69/7
ஆ போல் படர் தக நாம் - கலி 81/37
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு - கலி 98/25
கனவினால் கண்டேன் தோழி காண்_தக - கலி 128/23
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் - கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் - கலி 143/27
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக/பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல் - அகம் 20/9,10
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் - அகம் 40/7
காதலர் பிரிந்த புலம்பின் நோ_தக - அகம் 71/10
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம் - அகம் 98/4
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி - அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் - அகம் 122/14
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி - அகம் 188/10
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக - அகம் 224/9
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக - அகம் 256/13
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக - அகம் 364/12
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக/கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் - அகம் 369/12,13
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே - அகம் 392/10
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் - அகம் 392/26
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி - புறம் 10/4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக - புறம் 76/8
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக/வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு - புறம் 338/8,9
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் - புறம் 342/14
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக/கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் - புறம் 360/15,16
முத்தீ புரைய காண்_தக இருந்த - புறம் 367/13
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக/இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் - புறம் 391/14,15

 TOP
 
  தகட்ட (1)
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி - பெரும் 215

 TOP
 
  தகட்டு (5)
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு/உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி - திரு 27,28
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் - நற் 52/2
கரும் கால் வேங்கை மா தகட்டு ஒள் வீ - ஐங் 219/1
கான பாதிரி கரும் தகட்டு ஒள் வீ - அகம் 261/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் - புறம் 202/19

 TOP
 
  தகடு (2)
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து - நெடு 127
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் - கலி 94/40

 TOP
 
  தகடூர் (1)
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி - பதி 78/9

 TOP
 
  தகர் (6)
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர்/ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை - பெரும் 87,88
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ - மலை 414
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர்/அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை - மலை 503,504
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் - ஐங் 238/1
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த - அகம் 101/4
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல - அகம் 378/7

 TOP
 
  தகர (3)
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து - நெடு 55
மட கண் தகர கூந்தல் பணை தோள் - நற் 170/1
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் - புறம் 132/6

 TOP
 
  தகரம் (7)
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி - குறி 108
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் - பதி 89/16
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம்/மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று - பரி 12/96,97
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் - அகம் 117/11
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் - அகம் 141/13
நன் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி - அகம் 385/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி - அகம் 393/23

 TOP
 
  தகரமும் (2)
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி - பரி 12/6
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் - கலி 93/21

 TOP
 
  தகரன் (1)
தகரன் மஞ்ஞையன் புகர் இல் சேவல் அம் - திரு 210

 TOP
 
  தகரொடு (1)
மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட - பட் 77

 TOP
 
  தகரோடு (2)
ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் - பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் - பட் 141

 TOP
 
  தகவு (9)
தகவு உடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார் - பரி 20/88
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது - கலி 69/22
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு - அகம் 123/7
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் - அகம் 286/11
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய - அகம் 318/3
மலைத்தனை என்பது நாணு_தகவு உடைத்தே - புறம் 36/13
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே - புறம் 44/16
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே - புறம் 353/16
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி - புறம் 387/21

 TOP
 
  தகவே (4)
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே - நற் 115/11
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே - குறு 137/4
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே - ஐங் 413/4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே - ஐங் 471/5

 TOP
 
  தகாஅ (2)
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் - பரி 8/57
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் - பரி 8/57

 TOP
 
  தகாஅது (1)
தகாஅது வாழியோ குறு_மகள் நகாஅது - நற் 75/4

 TOP
 
  தகாஅய் (1)
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ - கலி 125/19

 TOP
 
  தகாஅர் (1)
புகாஅர் புகுந்த பெரும் கலம் தகாஅர்/இடை புல பெரு வழி சொரியும் - புறம் 30/13,14

 TOP
 
  தகாஅன் (1)
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் - குறு 26/4

 TOP
 
  தகு (26)
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி - பொரு 42
பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி - பொரு 47
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி - மது 565
பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே - நற் 21/12
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ - நற் 80/6
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் - நற் 120/2
எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் - நற் 146/9
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி - ஐங் 80/2
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் - பதி 93/1
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு - பரி 2/30
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர - பரி 9/82
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர - பரி 9/82
நறு நீர் வையை நய_தகு நிறையே - பரி 11/140
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி - பரி 18/19
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் - பரி 21/60
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் - பரி 24/42
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் - கலி 100/4
இரு வேறு ஆகிய தெரி_தகு வனப்பின் - அகம் 29/6
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் - அகம் 41/9
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே - அகம் 101/18
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் - அகம் 204/5
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் - அகம் 220/7
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து - அகம் 310/3
காண்_தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின் - புறம் 43/20
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே - புறம் 125/20
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது - புறம் 236/6

 TOP
 
  தகுதி (3)
தண்ணம் துறைவன் தகுதி/நம்மோடு அமையாது அலர் பயந்தன்றே - ஐங் 164/3,4
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப - பரி 4/5
தகுதி கேள் இனி மிகுதியாள - புறம் 18/17

 TOP
 
  தகுதியும் (1)
தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே - புறம் 238/19

 TOP
 
  தகுந (7)
மெல்லிய இனிய மேவரு தகுந/இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ - குறு 306/1,2
இன்புற தகுந பண்பும்-மார் உடைத்தே - ஐங் 438/3
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி - அகம் 63/9
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு - அகம் 131/13
நெஞ்சு நெகிழ்_தகுந கூறி அன்பு கலந்து - அகம் 267/1
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப - அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் - புறம் 41/7

 TOP
 
  தகும் (2)
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு - கலி 38/20
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம் - அகம் 153/1

 TOP
 
  தகுமே (2)
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே - புறம் 157/13
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே/மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை - புறம் 279/2,3

 TOP
 
  தகுமோ (6)
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை - நற் 283/5
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே - நற் 325/9
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே - குறு 162/6
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே - குறு 296/8
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை - குறு 342/4
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே - அகம் 327/6

 TOP
 
  தகுவன (2)
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு - அகம் 257/18
நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன் - புறம் 157/5

 TOP
 
  தகுவி (5)
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி/என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென - குறு 364/3,4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி/தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் - அகம் 259/12,13
நெருநை போகிய பெரு மட தகுவி/ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 275/15,16
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி/சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த - அகம் 289/8,9
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி/சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் - அகம் 369/21,22

 TOP
 
  தகுவியை (1)
நின் நல தகுவியை முயங்கிய மார்பே - அகம் 196/13

 TOP
 
  தகை (95)
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து - திரு 139
அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை/முரவை போகிய முரியா அரிசி - பொரு 112,113
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் - பெரும் 310
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் - மது 400
தண் கேணி தகை முற்றத்து - பட் 51
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி - நற் 9/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் - நற் 249/8
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா - நற் 270/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு - நற் 300/2
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து - நற் 313/3
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே - நற் 370/11
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து - குறு 30/3
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் - குறு 184/4
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் - குறு 188/2
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து - குறு 330/1
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே - ஐங் 188/4
எழில் தகை இள முலை பொலிய - ஐங் 347/2
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் - ஐங் 462/4
நலம் மிகு கூந்தல் தகை கொள புனைய - ஐங் 463/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் - பதி 60/7
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை/மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் - பரி 5/6,7
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை - பரி 5/12
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் - பரி 6/29
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி - பரி 11/64
விழு_தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் - பரி 11/117
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி - பரி 14/15
தார் மார்பின் தகை இயலார் - பரி 17/35
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை - பரி 20/26
தகை வகை தைஇயினார் தார் - பரி 20/28
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று - பரி 21/45
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த - பரி 21/55
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் - பரி 22/23
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி - பரி 23/60
விழு_தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி - பரி 24/81
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட - கலி 13/19
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் - கலி 17/15
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ - கலி 31/10
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக - கலி 39/48
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ - கலி 40/3
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் - கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை - கலி 45/15
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல - கலி 48/1
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு - கலி 55/2
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் - கலி 57/17
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் - கலி 60/10
அரவு-கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப - கலி 64/4
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் - கலி 67/3
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் - கலி 67/6
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/21
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி - கலி 77/5
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல - கலி 77/8
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே - கலி 78/26
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு - கலி 82/24
தருதல் தகை ஆதால் மற்று - கலி 92/9
அன்னையோ காண் தகை இல்லா குறள் நாழி போழ்தினான் - கலி 94/5
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் - கலி 102/17
மேல் தோன்றி நின்ற பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/42
காயாம் பூ கண்ணி பொதுவன் தகை கண்டை - கலி 103/52
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய - கலி 108/17
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் - கலி 109/7
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை - கலி 118/19
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை - கலி 120/4
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர - கலி 126/2
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் - கலி 131/22
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் - கலி 142/49
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ - கலி 147/39
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக - கலி 147/70
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி - அகம் 29/11
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை/வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து - அகம் 37/6,7
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல - அகம் 69/2
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் - அகம் 117/12
நகை நனி உடைத்தால் தோழி தகை மிக - அகம் 180/1
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் - அகம் 181/24
மட தகை மெலிய சாஅய் - அகம் 219/17
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு - அகம் 273/10
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி - அகம் 323/6
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக - அகம் 335/22
உய் தகை இன்றால் தோழி பைபய - அகம் 341/1
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் - அகம் 341/10
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி - அகம் 358/4
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி - புறம் 6/26
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி - புறம் 59/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே - புறம் 63/4
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் - புறம் 64/5
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் - புறம் 65/10
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார் - புறம் 69/14
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் - புறம் 135/3
மட_தகை மா மயில் பனிக்கும் என்று அருளி - புறம் 145/1
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை - புறம் 158/15
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு - புறம் 336/11
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே - புறம் 340/9
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே - புறம் 369/28
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை - புறம் 378/19

 TOP
 
  தகை-மார் (1)
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார்/வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு - நற் 111/4,5

 TOP
 
  தகைக்குநர் (1)
சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ - அகம் 46/16

 TOP
 
  தகைக்குவென் (1)
சினவுவென் தகைக்குவென் சென்றனென் - ஐங் 118/3

 TOP
 
  தகைத்த (6)
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த/வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி - பதி 22/22,23
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் - பதி 23/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் - பதி 41/5
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் - பதி 55/20
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை - புறம் 70/3
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் - புறம் 371/5

 TOP
 
  தகைத்தலும் (2)
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி - நற் 308/5
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே - கலி 5/9

 TOP
 
  தகைத்தற்கும் (1)
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் - ஐங் 302/2

 TOP
 
  தகைத்தனென் (1)
நின்னை தகைத்தனென் அல்லல் காண்-மன் - கலி 108/20

 TOP
 
  தகைத்து (5)
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை - பரி 20/26
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் - பரி 20/56
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து - பரி 24/97
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து/நல்லாய் கேள் - கலி 56/13,14
மிடை பெறின் நேரா தகைத்து/தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் - கலி 102/16,17

 TOP
 
  தகைத்தே (1)
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் - பரி 11/60

 TOP
 
  தகைப்ப (3)
கானம் தகைப்ப செலவு - கலி 3/22
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப - அகம் 27/11
ஆடூஉ சென்னி தகைப்ப மகடூஉ - அகம் 301/12

 TOP
 
  தகைப்பன (3)
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன/வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என - கலி 3/9,10
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம்_கொடி தகைப்பன/பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என - கலி 3/13,14
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன/என ஆங்கு - கலி 3/17,18

 TOP
 
  தகைப்பின் (5)
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின்/புழை வாயில் போகு இடைகழி - பட் 143,144
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின்/பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ - பதி 24/4,5
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் - பதி 53/7
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின்/புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே - பதி 64/7,8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின்/நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் - பதி 66/10,11

 TOP
 
  தகைபெற்ற (2)
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை - கலி 124/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி - கலி 124/11

 TOP
 
  தகைபெற்று (1)
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் - கலி 53/23

 TOP
 
  தகைபெற (8)
சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த - குறி 42
புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற/பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் - நற் 120/6,7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி - நற் 140/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற/பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு - கலி 27/6,7
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற/அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் - கலி 30/18,19
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய - கலி 111/12
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த - அகம் 177/18
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய - அகம் 366/1

 TOP
 
  தகைபெறு (1)
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் - கலி 79/6

 TOP
 
  தகைமே (1)
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே/கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் - கலி 5/9,10

 TOP
 
  தகைமையின் (4)
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின்/நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு - பரி 21/20,21
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் - கலி 137/17
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் - அகம் 32/14

 TOP
 
  தகைமையே (1)
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே - நற் 270/11

 TOP
 
  தகைமையை (1)
இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி - அகம் 275/4

 TOP
 
  தகைய (7)
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி - மது 565
காமரு தகைய கான வாரணம் - நற் 21/8
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் - நற் 221/3
நகை ஆகின்றே தோழி தகைய/அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை - நற் 245/1,2
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து - குறு 72/1
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய/தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல - குறு 345/3,4
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய/கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே - ஐங் 461/1,2

 TOP
 
  தகையஃது (1)
பலரே தகையஃது அறியாதோரே - புறம் 360/10

 TOP
 
  தகையது (2)
தகையது காண்டைப்பாய் நெஞ்சே பனி ஆனா - கலி 87/15
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது/தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் - கலி 121/1,2

 TOP
 
  தகையவர் (1)
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் - கலி 43/8

 TOP
 
  தகையவள் (1)
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற - கலி 30/18

 TOP
 
  தகையவாய் (1)
மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் - கலி 25/13

 TOP
 
  தகையவே (2)
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/15

 TOP
 
  தகையள் (1)
ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது - கலி 109/15

 TOP
 
  தகையன்னே (1)
பிறர்க்கும் அன்ன அற தகையன்னே/அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி - புறம் 171/11,12

 TOP
 
  தகையார் (1)
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் - கலி 92/25

 TOP
 
  தகையால் (1)
தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு - கலி 139/29

 TOP
 
  தகையின் (1)
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின்/கண் வீற்றிருக்கும் கயம் - பரி 23/12,13

 TOP
 
  தகையினால் (1)
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/17

 TOP
 
  தகையினான் (1)
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் - பரி 7/51

 TOP
 
  தகையும் (2)
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து - அகம் 388/16
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் - புறம் 283/5

 TOP
 
  தகையே (2)
மை ஈர் ஓதி பெரு மட தகையே - நற் 29/11
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே - அகம் 365/15

 TOP
 
  தகையேன் (1)
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்/நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி - புறம் 376/19,20

 TOP
 
  தகையோ (3)
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/20

 TOP
 
  தகையோள் (1)
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே - ஐங் 327/5

 TOP
 
  தகையோன் (1)
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி - சிறு 161

 TOP
 
  தகைவரை (1)
தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு - நற் 17/4

 TOP
 
  தகைவு (1)
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் - கலி 125/2

 TOP
 
  தகைஇய (1)
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் - அகம் 330/8

 TOP
 
  தங்க (2)
இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/10
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க/நீரும் புல்லும் ஈயாது உமணர் - புறம் 307/6,7

 TOP
 
  தங்கல் (1)
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை - பொரு 173

 TOP
 
  தங்கலர் (3)
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப - அகம் 27/11
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் - அகம் 127/12
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி - அகம் 251/6

 TOP
 
  தங்கா (2)
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல - பரி 24/15
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு - கலி 77/23

 TOP
 
  தங்காது (3)
சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது/நம்மினும் விரையும் என்ப - ஐங் 467/3,4
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் - கலி 125/2
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது/வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் - புறம் 320/15,16

 TOP
 
  தங்கார் (1)
தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் - கலி 106/24

 TOP
 
  தங்கான் (1)
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான்/மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி - பரி 16/27,28

 TOP
 
  தங்கி (7)
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி/தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது - பொரு 90,91
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி/சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் - பெரும் 44,45
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி/குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் - அகம் 87/4,5
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே - அகம் 167/4
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி - அகம் 223/11
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற - அகம் 300/19
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை - அகம் 377/11

 TOP
 
  தங்கிய (3)
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம் - மது 259
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் - கலி 2/27
பன் மாண் தங்கிய சாயல் இன் மொழி - அகம் 193/12

 TOP
 
  தங்கியது (1)
கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி - கலி 83/24

 TOP
 
  தங்கிற்று (1)
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று - கலி 144/13

 TOP
 
  தங்கின் (4)
தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் - நற் 67/10
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் - நற் 215/9
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் - கலி 93/32
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ - அகம் 110/13

 TOP
 
  தங்கினர் (1)
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே - கலி 2/29

 TOP
 
  தங்கினிர் (2)
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய - குறு 345/3
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் - புறம் 333/7

 TOP
 
  தங்கினேன் (2)
கடவுளர் கண் தங்கினேன்/சோலை மலர் வேய்ந்த மான் பிணை அன்னார் பலர் நீ - கலி 93/7,8
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன்/ஒக்கும் - கலி 97/7,8

 TOP
 
  தங்கினை (1)
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது - புறம் 320/15

 TOP
 
  தங்குதற்கு (1)
தங்குதற்கு உரியது அன்று நின் - குறு 143/6

 TOP
 
  தங்குபு (1)
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் - பரி 10/122

 TOP
 
  தங்கும் (4)
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு - ஐங் 161/2
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை - கலி 41/16
பலவின் பழத்துள் தங்கும்/மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே - அகம் 292/14,15
எனை நாள் தங்கும் நும் போரே அனை நாள் - புறம் 301/7

 TOP
 
  தங்குவை (1)
சிறு வரை தங்குவை ஆயின் - ஐங் 477/4

 TOP
 
  தங்கை (6)
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை/பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து - சிறு 190,191
வல் வில் கானவர் தங்கை/பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே - குறு 335/6,7
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை/தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் - குறு 392/5,6
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய - ஐங் 363/2
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை/இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய - ஐங் 364/1,2
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை/அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் - அகம் 132/5,6

 TOP
 
  தங்கையர் (1)
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர்/விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் - அகம் 320/3,4

 TOP
 
  தச்ச (1)
தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த - பெரும் 248

 TOP
 
  தச்சன் (4)
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் - குறு 61/1
எண் தேர் செய்யும் தச்சன்/திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே - புறம் 87/3,4
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் - புறம் 206/11
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன்/அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே - புறம் 290/4,5

 TOP
 
  தசம் (1)
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள் - நெடு 115

 TOP
 
  தசும்பின் (2)
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற - நற் 84/6
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் - பதி 43/34

 TOP
 
  தசும்பு (4)
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் - மலை 463
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை - பதி 42/11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி - புறம் 224/2
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் - புறம் 239/16

 TOP
 
  தசும்பும் (2)
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய - புறம் 33/3
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்/கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப - புறம் 377/18,19

 TOP
 
  தசை (2)
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் - புறம் 33/2
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை/பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை - புறம் 177/13,14

 TOP
 
  தஞ்சம் (4)
தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் - ஐங் 50/3
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம்/கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 382/2,3
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து - புறம் 34/19
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம்/இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து - புறம் 73/3,4

 TOP
 
  தட்கும் (2)
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் - மது 140
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே - புறம் 193/4

 TOP
 
  தட்ட (1)
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின் - மது 668

 TOP
 
  தட்டத்து (1)
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து/தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து - நெடு 126,127

 TOP
 
  தட்டி (1)
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/17

 TOP
 
  தட்டை (9)
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து - மது 305
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை/கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி - மலை 9,10
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் - மலை 328
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் - குறு 193/3
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் - ஐங் 215/3
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே - ஐங் 340/4
குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா - அகம் 32/6
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் - அகம் 188/11
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது - புறம் 49/4

 TOP
 
  தட்டை_பறையின் (1)
தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் - குறு 193/3

 TOP
 
  தட்டையின் (2)
மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின்/ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 285/2,3
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின்/நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத - அகம் 388/2,3

 TOP
 
  தட்டையும் (3)
தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் - குறி 43
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என - நற் 206/5
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை - குறு 223/4

 TOP
 
  தட்டையேன் (1)
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து - நற் 147/8

 TOP
 
  தட்டையொடு (1)
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என - நற் 134/5

 TOP
 
  தட்டோர் (1)
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே - புறம் 18/29

 TOP
 
  தட்டோரே (1)
தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே/தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே - புறம் 18/29,30

 TOP
 
  தட்ப (11)
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி - நற் 94/3
அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் - பரி 21/20
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி - பரி 21/57
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை - கலி 66/20
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப/பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து - கலி 81/6,7
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப/ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் - கலி 92/34,35
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப/ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று - கலி 92/38,39
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப/சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு - கலி 98/24,25
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப/கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய - அகம் 339/7,8
நாள் அன்று போகி புள் இடை தட்ப/பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் - புறம் 124/1,2
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப/கன்று அமர் கறவை மான - புறம் 275/7,8

 TOP
 
  தட (122)
செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை - திரு 5
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர - திரு 54
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை - திரு 158
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி - திரு 215
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ - திரு 265
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் - பொரு 40
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை - பொரு 171
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் - சிறு 19
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை - சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் - சிறு 95
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை - சிறு 105
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை - சிறு 124
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் - பெரும் 76
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை - பெரும் 453
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை - முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை - மது 593
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர - மது 720
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள - நெடு 170
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் - குறி 123
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி - குறி 163
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே - பட் 301
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் - மலை 63
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் - மலை 577
தட மருப்பு எருமை மட நடை குழவி - நற் 120/1
தட மென் பணை தோள் மட நல்லோள்-வயின் - நற் 137/2
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை - நற் 141/8
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு - நற் 186/2
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை - நற் 194/4
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை - நற் 198/9
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் - நற் 202/4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் - நற் 318/6
தட மென் பணை தோள் மடம் மிகு குறு_மகள் - நற் 319/8
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து - நற் 330/1
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் - நற் 344/3
மட மா அரிவை தட மென் தோளே - நற் 346/11
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ - நற் 376/1
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே - குறு 77/6
ஞெகிழ ஞெகிழ்ந்தன்று தட மென் தோளே - குறு 87/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே - குறு 121/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு - குறு 198/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து - குறு 198/6
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை - குறு 255/3
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி - குறு 255/5
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே - குறு 299/8
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை - குறு 332/4
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே - ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே - ஐங் 12/4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே - ஐங் 143/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி - ஐங் 327/1
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே - ஐங் 361/5
மட மான் அறியா தட நீர் நிலைஇ - ஐங் 398/2
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே - ஐங் 455/5
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை - பதி 14/12
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் - பதி 51/29
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை - பதி 52/10
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை - பதி 58/10
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி - பதி 62/11
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை - பதி 86/2
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை - பதி 90/33
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள - பரி 3/39
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் - பரி 19/23
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் - பரி 20/56
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/22
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 14/1
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் - கலி 25/9
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் - கலி 26/10
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை - கலி 38/4
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 40/8
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே - கலி 49/25
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் - கலி 54/13
முழங்கு நீர் புணை என அமைந்த நின் தட மென் தோள் - கலி 56/20
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் - கலி 97/19
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் - கலி 112/24
நலம் மிக நந்திய நயவரு தட மென் தோள் - கலி 113/1
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் - கலி 125/17
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை - கலி 131/10
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/13
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே - அகம் 18/18
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/4
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை - அகம் 22/5
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை - அகம் 25/19
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் - அகம் 38/12
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை - அகம் 77/15
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ - அகம் 78/5
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் - அகம் 91/15
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை - அகம் 93/19
தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே - அகம் 110/10
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி - அகம் 121/10
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை - அகம் 148/1
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் - அகம் 159/15
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி - அகம் 159/17
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து - அகம் 177/4
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே - அகம் 206/16
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை - அகம் 213/20
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 238/7
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி - அகம் 238/14
அணங்கு நிலைபெற்ற தட மென் தோளே - அகம் 295/22
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை - அகம் 312/11
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை - அகம் 324/2
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து - அகம் 334/5
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை - அகம் 342/9
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை - அகம் 349/12
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 357/4
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை - அகம் 391/12
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து - அகம் 392/1
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை - புறம் 14/11
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து - புறம் 19/10
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே - புறம் 54/14
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி - புறம் 59/2
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி - புறம் 61/13
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை - புறம் 90/10
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை - புறம் 91/2
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு - புறம் 96/2
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய - புறம் 161/16
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் - புறம் 241/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை - புறம் 337/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் - புறம் 370/23
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/19
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை - புறம் 378/3
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை - புறம் 387/10
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக - புறம் 388/8
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் - புறம் 394/3

 TOP
 
  தடத்து (1)
நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து/நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் - பரி 6/87,88

 TOP
 
  தடம் (19)
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை - நற் 57/1
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை - நற் 91/4
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என - நற் 115/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை - நற் 131/4
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை - நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு - நற் 203/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா - நற் 270/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் - குறு 349/2
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 94/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 98/1
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை - ஐங் 444/3
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை - பதி 29/4
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் - பதி 32/12
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை - பதி 51/4
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று - பரி 20/12
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ - கலி 17/16
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை - அகம் 40/14
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி - அகம் 78/18
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் - புறம் 97/17

 TOP
 
  தடவரல் (2)
தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி - அகம் 323/6
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் - புறம் 135/3

 TOP
 
  தடவரும் (1)
கன்று உடை மட பிடி களிறொடு தடவரும்/புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் - அகம் 321/9,10

 TOP
 
  தடவில் (2)
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர - நெடு 66
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா - நற் 227/7

 TOP
 
  தடவின் (1)
தடவின் ஓங்கு சினை கட்சியில் பிரிந்தோர் - குறு 160/3

 TOP
 
  தடவினுள் (1)
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி - புறம் 201/8

 TOP
 
  தடவு (13)
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட - பெரும் 77
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 19/1
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 235/1
மடவ மன்ற தடவு நிலை கொன்றை - குறு 66/1
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு - குறு 219/6
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலை பெண்ணை - குறு 301/1
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் - பரி 5/42
முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை - அகம் 10/3
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ - அகம் 165/10
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை - அகம் 320/10
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை - புறம் 105/2
தடவு நிலை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் - புறம் 140/1
கடவுள் ஆலத்து தடவு சினை பல் பழம் - புறம் 199/1

 TOP
 
  தடவுபு (1)
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று - கலி 101/3

 TOP
 
  தடாகம் (1)
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் - பரி 9/77

 TOP
 
  தடாரி (11)
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி/இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் - பொரு 70,71
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி - பரி 12/41
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி - புறம் 369/21
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி - புறம் 370/18
மதியத்து அன்ன என் விசி-உறு தடாரி/அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் - புறம் 371/17,18
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி - புறம் 372/1
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ - புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி/ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி - புறம் 381/12,13
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி - புறம் 385/4
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி - புறம் 390/8
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி/இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து - புறம் 398/12,13

 TOP
 
  தடாரியின் (1)
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர - புறம் 249/4

 TOP
 
  தடாரியொடு (1)
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு/ஆங்கு நின்ற என் கண்டு - புறம் 395/25,26

 TOP
 
  தடாஅ (1)
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன - நற் 18/9

 TOP
 
  தடி (17)
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு - நற் 60/4
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ - நற் 120/5
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி - நற் 254/10
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் - பதி 36/5
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை - பரி 4/21
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை - பரி 4/21
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் - பரி 5/39
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப - கலி 104/53
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி - கலி 108/41
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி/கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் - அகம் 193/9,10
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து - அகம் 265/13
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் - அகம் 366/5
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி/பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை - புறம் 14/12,13
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப - புறம் 64/4
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் - புறம் 74/1
மான் தடி புழுக்கிய புலவு நாறு குழிசி - புறம் 168/9
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே - புறம் 235/6

 TOP
 
  தடிதல் (1)
கடி_மரம் தடிதல் ஓம்பு நின் - புறம் 57/10

 TOP
 
  தடிந்த (6)
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் - திரு 46
மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து - திரு 60
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை - பதி 11/5
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின வேந்தே - பதி 12/3
கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் - பதி 20/4
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த/தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் - பதி 40/15,16

 TOP
 
  தடிந்திட்டோய் (1)
தடிந்திட்டோய் நின் குன்றின் மிசை - பரி 21/29

 TOP
 
  தடிந்து (10)
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து - பட் 176
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து/முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி - பதி 44/15,16
அணங்கு உடை கடம்பின் முழு_முதல் தடிந்து/பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று - பதி 88/6,7
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து/வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய - பரி 5/4,5
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் - பரி 9/70
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து/தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி - பரி 19/101,102
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து/புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் - பரி 21/8,9
தடிந்து உடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் - அகம் 337/11
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட - புறம் 61/3
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே - புறம் 269/12

 TOP
 
  தடிபு (1)
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் - பதி 36/5

 TOP
 
  தடிய (1)
கொழும் தடிய சூடு என்கோ - புறம் 396/15

 TOP
 
  தடியும் (2)
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ - மலை 425
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் - புறம் 36/9

 TOP
 
  தடியொடு (5)
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் - பெரும் 345
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ - மலை 177
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு/நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது - மலை 563,564
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு/தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை - பரி 4/20,21
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் - அகம் 60/6

 TOP
 
  தடிவு (1)
தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் - புறம் 320/13

 TOP
 
  தடுக்குநவும் (1)
இரும் கண் எருமை நிரை தடுக்குநவும்/கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் - பதி 13/4,5

 TOP
 
  தடுக்கும் (2)
போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் - ஐங் 303/2
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும்/மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் - பதி 60/7,8

 TOP
 
  தடுத்த (8)
கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த/அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை - பெரும் 400,401
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை - மலை 445
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த/சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு - அகம் 2/2,3
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ - அகம் 26/12
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய - அகம் 37/14
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த/மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு - அகம் 66/16,17
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் - புறம் 250/2
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் - புறம் 250/3

 TOP
 
  தடுத்தன (1)
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து - மலை 138

 TOP
 
  தடுப்ப (4)
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப/இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த - சிறு 192,193
மகமுறை தடுப்ப மனை-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 185
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப/தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து - பதி 40/18,19
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப/பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின் - புறம் 64/4,5

 TOP
 
  தடுமாற்றம் (2)
கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று - பரி 17/46
வீழ்வார்-கண் தோன்றும் தடுமாற்றம் ஞாலத்துள் - கலி 145/16

 TOP
 
  தடுமாற்று (1)
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் - கலி 6/5

 TOP
 
  தடுமாறி (3)
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் - கலி 66/15
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி/வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே - கலி 123/18,19
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் - கலி 129/1

 TOP
 
  தடுமாறும் (2)
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் - கலி 110/9
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும்/வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 61/7,8

 TOP
 
  தடுமாறுவார் (1)
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார்/மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் - பரி 9/45,46

 TOP
 
  தடை (2)
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது - பரி 7/19
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து - பரி 10/37

 TOP
 
  தடையா (1)
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் - பொரு 66

 TOP
 
  தடையின (2)
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை - கலி 45/15
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட - அகம் 199/17

 TOP
 
  தடைஇ (5)
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ/கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப - நெடு 69,70
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ/தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் - நற் 80/6,7
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ/இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை - நற் 376/1,2
புதல்வன் தடுத்த பாலொடு தடைஇ/திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை - அகம் 26/12,13
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை - அகம் 218/8

 TOP
 
  தடைஇய (9)
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை - நெடு 149
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய/கடவுள் முது மரத்து உடன் உறை பழகிய - நற் 83/1,2
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய/வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே - நற் 188/8,9
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் - நற் 344/3
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை - குறு 134/3
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் - பதி 54/3
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின் - கலி 93/5
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் - அகம் 181/24
பலவு பல தடைஇய வேய் பயில் அடுக்கத்து - அகம் 323/8

 TOP
 
  தண் (458)
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து - திரு 9
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் - திரு 11
பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு - திரு 27
பெரும் தண் கண்ணி மிலைந்த சென்னியன் - திரு 44
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை - திரு 203
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் - திரு 207
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் - திரு 213
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை - திரு 236
பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை - திரு 236
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல - திரு 300
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பொரு 169
தாழ் தாழை தண் தண்டலை - பொரு 181
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ - பொரு 226
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - சிறு 78
மருதம் சான்ற மருத தண் பணை - சிறு 186
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் - சிறு 188
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது - பெரும் 18
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பெரும் 242
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் - பெரும் 282
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க - பெரும் 465
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை - மது 154
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் - மது 263
மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி - மது 270
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை - மது 524
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ - மது 551
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து - நெடு 34
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து - நெடு 55
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி - நெடு 173
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி - குறி 63
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் - குறி 75
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி - குறி 81
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக - குறி 106
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி - குறி 108
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி - குறி 115
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல - குறி 197
தண் கேணி தகை முற்றத்து - பட் 51
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் - பட் 85
தாழ் உடை தண் பணியத்து - பட் 164
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை - பட் 204
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி - பட் 239
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் - மலை 47
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே - மலை 453
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி - மலை 527
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை - நற் 1/3
அழுந்துபட வீழ்ந்த பெரும் தண் குன்றத்து - நற் 2/1
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி - நற் 4/3
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் - நற் 7/8
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் - நற் 8/7
நறும் தண் பொழில கானம் - நற் 9/11
பெரும் தண் குளவி குழைத்த பா அடி - நற் 51/8
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் - நற் 60/3
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் - நற் 80/7
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் - நற் 84/1
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே - நற் 87/9
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் - நற் 100/3
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் - நற் 118/2
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் - நற் 121/9
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி - நற் 123/6
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி - நற் 132/3
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் - நற் 135/4
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் - நற் 140/2
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் - நற் 141/11
என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை - நற் 150/6
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப - நற் 181/11
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை - நற் 193/4
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ - நற் 197/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை - நற் 204/1
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ - நற் 204/4
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் - நற் 219/1
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய - நற் 221/2
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது - நற் 230/3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி - நற் 232/2
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத - நற் 235/8
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் - நற் 244/1
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் - நற் 248/3
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே - நற் 256/11
தண் புன கருவிளை கண் போல் மா மலர் - நற் 262/1
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய - நற் 271/3
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் - நற் 273/8
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப - நற் 279/4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை - நற் 280/4
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் - நற் 290/8
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் - நற் 291/5
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த - நற் 292/1
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் - நற் 300/4
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே - நற் 304/10
தளி தரு தண் கார் தலைஇ - நற் 316/9
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது - நற் 322/8
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து - நற் 330/3
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப - நற் 331/8
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/7
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை - நற் 346/2
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி - நற் 346/9
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் - நற் 361/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி - நற் 362/3
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை - நற் 367/9
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ம் தண் கண்ணியன் - நற் 376/6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை - நற் 380/9
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே - குறு 35/5
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை - குறு 48/1
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் - குறு 65/3
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே - குறு 70/2
தண் வரல் வாடை தூக்கும் - குறு 76/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் - குறு 91/3
பெரும் தண் மாரி பேதை பித்திகத்து - குறு 94/1
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 104/2
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் - குறு 104/3
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் - குறு 115/4
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் - குறு 123/1
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே - குறு 126/5
குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் - குறு 148/4
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் - குறு 160/5
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி - குறு 164/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை - குறு 166/1
அயிரை பரந்த அம் தண் பழனத்து - குறு 178/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் - குறு 188/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ் - குறு 200/1
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே - குறு 228/6
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே - குறு 236/6
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப - குறு 242/2
அருவி ஆர்ந்த தண் நறும் காந்தள் - குறு 259/2
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை - குறு 282/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே - குறு 291/8
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு - குறு 304/7
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப - குறு 314/2
தென் புலம் படரும் தண் பனி நாளே - குறு 317/7
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட - குறு 330/2
பின்பனி கடை நாள் தண் பனி அற்சிரம் - குறு 338/5
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த - குறு 342/5
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் - குறு 354/4
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே - குறு 367/7
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு - குறு 370/2
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து - குறு 378/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் - குறு 381/4
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை - குறு 382/1
தண் துறை ஊரன் கேண்மை - ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் - ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக - ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் - ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை - ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு - ஐங் 10/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் - ஐங் 13/3
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் - ஐங் 19/2
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் - ஐங் 21/3
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு - ஐங் 27/2
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு - ஐங் 28/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் - ஐங் 30/2
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே - ஐங் 33/4
தண் தளிர் வௌவும் மேனி - ஐங் 38/3
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து - ஐங் 45/1
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் - ஐங் 54/2
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என - ஐங் 69/3
பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே - ஐங் 74/4
நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே - ஐங் 75/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் - ஐங் 76/2
நின்னொடு தண் புனல் ஆடுதும் - ஐங் 77/3
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே - ஐங் 83/4
தைஇ தண் கயம் போல - ஐங் 84/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் - ஐங் 85/2
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் - ஐங் 88/2
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை - ஐங் 98/1
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள் - ஐங் 106/3
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் - ஐங் 107/3
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் - ஐங் 108/2
துவலை தண் துளி வீசி - ஐங் 141/2
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே - ஐங் 147/3
தண் நறு நெய்தல் நாறும் - ஐங் 173/3
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி - ஐங் 176/2
தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் - ஐங் 183/3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ - ஐங் 190/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 196/4
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே - ஐங் 206/5
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் - ஐங் 213/2
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் - ஐங் 222/2
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் - ஐங் 223/4
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் - ஐங் 226/2
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப - ஐங் 238/3
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை - ஐங் 244/2
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே - ஐங் 252/5
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி - ஐங் 256/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/2
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட - ஐங் 292/2
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே - ஐங் 348/3
தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி - ஐங் 368/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை - ஐங் 370/1
நறும் பூ தண் புறவு அணிந்த - ஐங் 404/3
நின் நுதல் நாறும் நறும் தண் புறவில் - ஐங் 413/1
தண் பெயல் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே - ஐங் 434/3
ஆலி தண் மழை தலைஇய - ஐங் 437/2
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே - ஐங் 439/3
தண் பெயல் அளித்த பொழுதின் - ஐங் 440/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் - ஐங் 458/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே - ஐங் 459/5
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர - ஐங் 494/2
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி - பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் - பதி 20/25
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் - பதி 22/31
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை - பதி 24/28
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் - பதி 30/8
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய - பதி 31/15
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே - பதி 42/23
இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் - பதி 46/1
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் - பதி 51/6
தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந - பதி 55/6
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து - பதி 63/9
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை - பதி 70/6
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என - பதி 76/10
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே - பதி 86/13
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து - பதி 88/31
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே - பதி 88/42
தண் புனல் ஆடுநர் ஆர்ப்பொடு மயங்கி - பதி 90/43
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை - பதி 90/46
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று - பரி 2/9
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் - பரி 3/55
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை - பரி 5/8
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று - பரி 6/95
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் - பரி 7/23
அலர் தண் தாரவர் காதில் - பரி 7/44
சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று - பரி 8/46
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் - பரி 8/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று - பரி 8/82
தளி பெருகும் தண் சினைய - பரி 8/91
தண் பரங்குன்றம் நினக்கு - பரி 8/130
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று - பரி 9/11
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் - பரி 9/25
ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று - பரி 9/69
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் - பரி 9/77
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் - பரி 10/101
அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய் மைந்தர் - பரி 10/108
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் - பரி 11/18
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்/தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை - பரி 11/62,63
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை - பரி 11/130
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு - பரி 12/10
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் - பரி 13/6
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் - பரி 14/3
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் - பரி 16/25
நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் - பரி 16/34
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ - பரி 18/22
தண் பரங்குன்றத்து இயல் அணி நின் மருங்கு - பரி 19/5
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் - பரி 19/17
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் - பரி 20/21
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் - பரி 21/15
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று - பரி 21/45
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் - பரி 21/47
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை - பரி 23/10
தண் வரல் வையை எமக்கு - பரி 25/4
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் - பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் - பரி 31/1
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் - கலி 17/15
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் - கலி 20/3
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற - கலி 27/6
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் - கலி 30/7
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை - கலி 32/16
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/10
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் - கலி 39/3
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே - கலி 40/23
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் - கலி 40/24
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் - கலி 42/16
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை - கலி 52/7
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை - கலி 52/11
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் - கலி 57/8
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் - கலி 57/12
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் - கலி 57/16
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/3
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் - கலி 69/16
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/8
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல - கலி 73/4
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் - கலி 77/7
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல - கலி 77/8
தண் பனி வைகல் எமக்கு - கலி 78/27
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் - கலி 79/6
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என - கலி 83/18
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் - கலி 90/22
தண் தார் அகலம் புகும் - கலி 92/41
நறும் தண் தகரமும் நானமும் நாறும் - கலி 93/21
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று - கலி 101/1
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு - கலி 101/49
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் - கலி 102/2
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி - கலி 108/43
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/23
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர - கலி 121/3
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 121/6
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ - கலி 121/13
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 124/4
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/21
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 126/5
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 127/5
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை - கலி 131/10
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப - கலி 132/7
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் - கலி 134/1
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப - கலி 136/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் - கலி 142/9
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் - கலி 150/21
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை - அகம் 7/2
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே - அகம் 13/24
மண் கண் குளிர்ப்ப வீசி தண் பெயல் - அகம் 23/1
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே - அகம் 23/9
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 24/5
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி - அகம் 25/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் - அகம் 26/24
தண் நறும் கானல் வந்து நும் - அகம் 30/14
கண்ணியின் மலரும் தண் நறும் புறவில் - அகம் 34/2
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் - அகம் 41/13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே - அகம் 43/8
தண் குடவாயில் அன்னோள் - அகம் 44/18
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் - அகம் 56/8
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை - அகம் 58/11
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் - அகம் 59/1
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் - அகம் 59/5
சினம் மிகு முருகன் தண் பரங்குன்றத்து - அகம் 59/11
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் - அகம் 59/14
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி - அகம் 64/4
தண் அயத்து அமன்ற கூதளம் குழைய - அகம் 68/2
தண் பெயல் பொழிந்த பைது-உறு காலை - அகம் 74/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் - அகம் 74/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என - அகம் 76/2
அம் தண் காவிரி போல - அகம் 76/12
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப - அகம் 80/3
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் - அகம் 80/12
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் - அகம் 85/13
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி - அகம் 86/3
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை - அகம் 92/10
தண் ஆன்பொருநை மணலினும் பலவே - அகம் 93/23
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ - அகம் 94/5
அதிரல் பரந்த அம் தண் பாதிரி - அகம் 99/6
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் - அகம் 100/15
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் - அகம் 101/16
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் - அகம் 104/2
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க - அகம் 126/4
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை - அகம் 131/4
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி - அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் - அகம் 137/8
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து - அகம் 139/9
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின் - அகம் 141/13
தண் கமழ் நீலம் போல - அகம் 143/15
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை - அகம் 144/3
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி - அகம் 148/4
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ - அகம் 154/7
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி - அகம் 154/10
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி - அகம் 160/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் - அகம் 163/2
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து - அகம் 170/6
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே - அகம் 175/18
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என - அகம் 178/19
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை - அகம் 180/5
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர - அகம் 182/7
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப - அகம் 186/11
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து - அகம் 186/12
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து - அகம் 198/8
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் - அகம் 211/5
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை - அகம் 216/5
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே - அகம் 218/22
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து - அகம் 220/18
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் - அகம் 220/19
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு - அகம் 221/9
இரவு பெயல் பொழிந்த ஈர்ம் தண் ஆறே - அகம் 222/15
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் - அகம் 223/15
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில் - அகம் 228/3
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் - அகம் 230/3
நுண் அயிர் பரந்த தண் அய மருங்கின் - அகம் 234/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே - அகம் 238/18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை - அகம் 240/2
பூ வேய் புன்னை அம் தண் பொழில் - அகம் 240/14
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை - அகம் 244/6
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு - அகம் 246/6
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை - அகம் 252/4
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை - அகம் 255/9
கருவிளை முரணிய தண் புதல் பகன்றை - அகம் 255/11
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை - அகம் 258/5
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 269/14
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த - அகம் 269/23
தண் நறு புறவினதுவே நறு மலர் - அகம் 274/12
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் - அகம் 277/1
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப - அகம் 283/15
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர - அகம் 286/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் - அகம் 290/14
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட - அகம் 298/6
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் - அகம் 300/5
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு - அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு - அகம் 305/3
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு - அகம் 306/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம் - அகம் 309/16
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து - அகம் 316/3
தண் நில மருங்கில் போழ்ந்த வழியுள் - அகம் 324/12
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் - அகம் 325/12
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு - அகம் 340/22
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என - அகம் 344/2
தண் பதம் படுதல் செல்க என பன் மாண் - அகம் 345/2
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் - அகம் 353/17
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய - அகம் 354/10
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் - அகம் 355/7
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் - அகம் 357/14
கண் நேர் இதழ தண் நறும் குவளை - அகம் 358/5
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி - அகம் 360/1
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் - அகம் 360/4
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் - அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை - அகம் 366/14
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி - அகம் 370/11
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை - அகம் 376/6
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் - அகம் 391/6
தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி - அகம் 393/23
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை - அகம் 395/1
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் - அகம் 400/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் - புறம் 6/27
தண் புனல் பரந்த பூசல் மண் மறுத்து - புறம் 7/11
தண் பொருநை புனல் பாயும் - புறம் 11/5
பெரும் தண் பணை பாழ் ஆக - புறம் 16/16
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந - புறம் 17/13
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து - புறம் 24/6
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் - புறம் 24/10
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 24/32
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே - புறம் 32/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் - புறம் 35/3
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட - புறம் 35/8
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய - புறம் 36/5
தண் புனல் பூசல் அல்லது நொந்து - புறம் 42/7
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் - புறம் 46/4
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து - புறம் 51/5
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் - புறம் 55/16
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் - புறம் 56/18
தண் கதிர் மதியம் போலவும் - புறம் 56/24
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே - புறம் 58/1
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே - புறம் 58/13
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் - புறம் 61/1
பாசவல் முக்கி தண் புனல் பாயும் - புறம் 63/13
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல - புறம் 70/6
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ - புறம் 105/3
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு - புறம் 110/3
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே - புறம் 118/5
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும் - புறம் 132/6
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை - புறம் 136/25
தண் கமழ் கோதை புனைய - புறம் 146/10
நன் மரன் நளிய நறும் தண் சாரல் - புறம் 150/15
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் - புறம் 154/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே - புறம் 155/8
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை - புறம் 158/10
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 166/29
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது - புறம் 192/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப - புறம் 194/2
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக - புறம் 198/12
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் - புறம் 239/3
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் - புறம் 241/1
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து - புறம் 243/3
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் - புறம் 250/3
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி - புறம் 283/1
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் - புறம் 292/1
தண் பெயல் உறையும் உறை ஆற்றாவே - புறம் 302/11
தண் பணை ஆளும் வேந்தர்க்கு - புறம் 322/9
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல - புறம் 341/16
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே - புறம் 341/18
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் - புறம் 342/11
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் - புறம் 360/4
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் - புறம் 374/4
தண் சோழ நாட்டு பொருநன் - புறம் 382/3
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் - புறம் 383/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் - புறம் 391/1
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கால் - புறம் 396/5
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே - புறம் 397/27

 TOP
 
  தண்ட (1)
தண்ட மா பொறி - புறம் 373/9

 TOP
 
  தண்டம் (2)
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை - பரி 10/60
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் - பரி 20/64

 TOP
 
  தண்டமும் (1)
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே - புறம் 10/6

 TOP
 
  தண்டலை (7)
தாழ் தாழை தண் தண்டலை/கூடு கெழீஇய குடி வயினான் - பொரு 181,182
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் - பெரும் 355
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி - மது 341
பொழில் புறவின் பூ தண்டலை/மழை நீங் - பட் 33,34
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே - நற் 97/9
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து - நற் 270/2
தண்டலை கமழும் கூந்தல் - அகம் 204/13

 TOP
 
  தண்டலையும் (1)
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர - நற் 305/4

 TOP
 
  தண்டவும் (1)
யான் தண்டவும் தான் தண்டான் - புறம் 384/14

 TOP
 
  தண்டா (24)
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி - பெரும் 460
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து - மது 16
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான் - மது 17
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி - நற் 25/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை - நற் 155/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை - நற் 280/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு - குறு 57/3
கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே - ஐங் 278/5
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் - பதி 15/36
ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை - பதி 76/8
சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை - பரி 6/36
தண்டா அருவியொடு இரு முழவு ஆர்ப்ப - பரி 23/52
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் - கலி 73/20
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி - கலி 92/14
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப - கலி 93/2
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ் - கலி 94/40
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/60
மேவல் தண்டா மகிழ் நோக்கு உண்கண் - அகம் 29/8
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை - அகம் 29/15
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் - அகம் 183/12
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே - அகம் 332/15
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி - புறம் 6/26
ஆரமொடு பொலிந்த மார்பில் தண்டா/கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை - புறம் 198/2,3
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு - புறம் 261/2

 TOP
 
  தண்டாது (5)
தண்டாது தலைச்சென்று - மது 68
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி - குறி 56
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் - பதி 60/2
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட - புறம் 379/12,13
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது/தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி - புறம் 400/9,10

 TOP
 
  தண்டான் (1)
யான் தண்டவும் தான் தண்டான்/நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை - புறம் 384/14,15

 TOP
 
  தண்டி (2)
பராஅரை வேவை பருகு என தண்டி/காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை - பொரு 104,105
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் - பரி 10/100

 TOP
 
  தண்டியோரே (1)
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே - குறு 177/7

 TOP
 
  தண்டின் (1)
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் - பரி 10/100

 TOP
 
  தண்டினர் (1)
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ - மலை 425

 TOP
 
  தண்டு (12)
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை - பெரும் 170
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி - மலை 371
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி - நற் 142/6
தண்டு சேர் மள்ளரின் இயலி அயலது - நற் 260/3
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் - குறு 146/3
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 41/12
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி - பரி 10/17
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு - பரி 11/102
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் - பரி 11/106
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை - பரி 15/58
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் - அகம் 274/8
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று - புறம் 243/12

 TOP
 
  தண்டும் (1)
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் - அகம் 392/9

 TOP
 
  தண்டுவென் (1)
தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டை பால் - கலி 85/36

 TOP
 
  தண்டொடு (1)
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து - குறு 156/3

 TOP
 
  தண்ண் (1)
கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் - மலை 352

 TOP
 
  தண்ணடை (7)
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை/ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் - நற் 391/4,5
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் - அகம் 84/14
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய - புறம் 285/15
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே - புறம் 287/10
பெரு நீர் மேவல் தண்ணடை எருமை - புறம் 297/1
தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வை நுதி - புறம் 297/8
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி - புறம் 299/5

 TOP
 
  தண்ணம் (21)
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு - நற் 138/5
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த - நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் - நற் 178/6
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே - நற் 327/9
தண்ணம் துறைவன் நாண - நற் 382/8
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை - குறு 9/7
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே - குறு 125/7
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று - குறு 296/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே - குறு 310/7
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் - குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே - குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன் - ஐங் 103/2
தண்ணம் துறைவன் வந்து என - ஐங் 105/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ - ஐங் 115/3
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் - ஐங் 158/4
தண்ணம் துறைவன் தகுதி - ஐங் 164/3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் - ஐங் 168/3
தாயிற்றே தண்ணம் புனல் - பரி 6/10
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் - பரி 6/60
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் - பரி 10/90
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ - கலி 125/19

 TOP
 
  தண்ணிது (1)
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் - அகம் 218/15

 TOP
 
  தண்ணிய (9)
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே - பட் 301
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - நற் 137/1
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் - குறு 196/4
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே - குறு 273/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் - குறு 310/6
தண்ணிய இனிய ஆக - ஐங் 303/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே - ஐங் 322/5
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற - ஐங் 328/2
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட - அகம் 199/17

 TOP
 
  தண்ணியவே (1)
நன் நெறியவ்வே நறும் தண்ணியவே - குறு 116/4

 TOP
 
  தண்ணியள் (1)
வேனிலானே தண்ணியள் பனியே - குறு 376/3

 TOP
 
  தண்ணியளே (3)
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே - குறு 84/5
நறும் தண்ணியளே நன் மா மேனி - குறு 168/4
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே - ஐங் 97/4

 TOP
 
  தண்ணியன்-கொல் (1)
நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே - நற் 394/9

 TOP
 
  தண்ணீர் (4)
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் - நெடு 65
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே - நற் 124/9
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர்/சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே - குறு 277/4,5
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் - கலி 6/5

 TOP
 
  தண்ணுமை (25)
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப - பெரும் 144
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ - மலை 471
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப - நற் 130/2
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட - நற் 298/3
வள் உயிர் தண்ணுமை போல - நற் 310/10
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன - நற் 347/6
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ - நற் 350/1
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே - குறு 390/5
தட்டை தண்ணுமை பின்னர் இயவர் - ஐங் 215/3
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை/கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க - பதி 51/33,34
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல - பதி 84/15
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் - பதி 90/41
மத்தரி தடாரி தண்ணுமை மகுளி - பரி 12/41
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக - கலி 102/34
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை - அகம் 40/14
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை/கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே - அகம் 63/18,19
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி - அகம் 87/8
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே - அகம் 106/13
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி - அகம் 174/4
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை/பன் மலர் பொய்கை படு புள் ஓப்பும் - அகம் 204/10,11
பொதுவில் தூங்கும் விசி-உறு தண்ணுமை/வளி பொரு தெண் கண் கேட்பின் - புறம் 89/7,8
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை/இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் - புறம் 270/8,9
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே - புறம் 289/10
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை/நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின் - புறம் 293/2,3
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ - புறம் 348/1

 TOP
 
  தண்ணுமைக்கு (1)
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு/எருவை சேவல் இரும் சிறை பெயர்க்கும் - அகம் 297/16,17

 TOP
 
  தண்ணென் (3)
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக - மலை 442
தண்ணென் முழவின் இமிழ் இசை காட்டும் - குறு 365/4
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே - ஐங் 123/3

 TOP
 
  தண்ணென்ற (1)
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து - நற் 146/5

 TOP
 
  தண்ணென்றிசினே (1)
தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே - ஐங் 73/4

 TOP
 
  தண்ணென்று (2)
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று/இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு - குறு 110/6,7
நிலம் தண்ணென்று கானம் குழைப்ப - அகம் 314/3

 TOP
 
  தண்ணென (23)
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென/உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 432,433
தண்ணென உண்டு கண்ணின் நோக்கி - நற் 53/9
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென/சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு - நற் 128/8,9
குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென/ஆடிய இள மழை பின்றை - நற் 229/9,10
புது வறம் கூர்ந்த செறுவில் தண்ணென/மலி புனல் பரத்தந்து ஆஅங்கு - நற் 230/8,9
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென/வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் - நற் 236/8,9
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென/வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் - குறு 270/1,2
நோற்றோர் மன்ற தோழி தண்ணென/தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் - குறு 344/1,2
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென/தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை - குறு 398/1,2
கனவினும் பிரியா உறையுளொடு தண்ணென/தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் - பதி 89/15,16
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை - கலி 31/12
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென/முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே - அகம் 17/4,5
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென/வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் - அகம் 78/9,10
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென/முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை - அகம் 125/12,13
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் - அகம் 150/11
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென/தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ - அகம் 165/9,10
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென/வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் - அகம் 254/15,16
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென/தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் - அகம் 353/18,19
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர - அகம் 386/13
மதன் உடை முழவு தோள் ஓச்சி தண்ணென/வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ - புறம் 50/12,13
கல் மிசை அருவி தண்ணென பருகி - புறம் 150/16
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென/குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் - புறம் 160/6,7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென/அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய - புறம் 337/9,10

 TOP
 
  தண்மை (1)
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே - ஐங் 327/5

 TOP
 
  தண்மையின் (1)
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை - நெடு 68

 TOP
 
  தண்மையும் (3)
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள - பரி 4/26
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும்/உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே - பரி 4/50,51
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும்/மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து - கலி 100/4,5

 TOP
 
  தணக்கம் (1)
பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம்/ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை - குறி 85,86

 TOP
 
  தணக்கும்-கால் (1)
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ - கலி 25/14

 TOP
 
  தணத்தலும் (1)
மணத்தலும் தணத்தலும் இலமே - குறு 168/6

 TOP
 
  தணந்த (1)
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே - அகம் 150/14

 TOP
 
  தணந்ததன் (1)
தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு - கலி 66/17

 TOP
 
  தணந்தனை (3)
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ - குறு 354/3
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர் - ஐங் 83/2
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் - கலி 71/17

 TOP
 
  தணந்து (1)
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற - கலி 121/7

 TOP
 
  தணந்தோரை (1)
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை/நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே - பரி 14/8,9

 TOP
 
  தணப்ப (3)
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப/நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி - குறி 19,20
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப/உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே - குறு 38/5,6
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி - அகம் 50/7

 TOP
 
  தணப்பின் (1)
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே - குறு 299/8

 TOP
 
  தணப்பு (1)
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே - குறு 177/7

 TOP
 
  தணப்பும் (1)
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும்/காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட - பரி 20/108,109

 TOP
 
  தணவா (2)
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே - குறு 386/2
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் - அகம் 290/10

 TOP
 
  தணி (9)
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை - நற் 346/2
தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்-கண் - பரி 6/29
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று - பரி 9/11
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு - அகம் 22/20
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப - அகம் 119/14
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ - அகம் 156/16
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து - அகம் 372/15
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின் - அகம் 388/21
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி - புறம் 68/14

 TOP
 
  தணி-மார் (1)
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என - மலை 303

 TOP
 
  தணிக்க (1)
இல்லோர் புன்கண் ஈகையின் தணிக்க/வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் - கலி 47/5,6

 TOP
 
  தணிக்கும் (2)
நோய் நாம் தணிக்கும் மருந்து என பாராட்ட - கலி 81/18
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக - கலி 140/15

 TOP
 
  தணிக (3)
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக - ஐங் 6/2
அறாஅ தணிக இ நோய் - கலி 147/45
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி - புறம் 70/4

 TOP
 
  தணிகுவது (1)
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் - நற் 322/1

 TOP
 
  தணிகுவள் (1)
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என - அகம் 22/6

 TOP
 
  தணித்தனன் (1)
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே - நற் 81/10

 TOP
 
  தணித்து (2)
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் - மலை 326
பசந்தவர் பைதல் நோய் பகை என தணித்து நம் - கலி 32/14

 TOP
 
  தணிதல் (1)
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல்/அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் - அகம் 98/5,6

 TOP
 
  தணிதலும் (2)
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை - குறு 136/3
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன - புறம் 192/3

 TOP
 
  தணிதற்கும் (1)
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே - ஐங் 210/5

 TOP
 
  தணிதி (1)
தண்டமும் தணிதி நீ பண்டையின் பெரிதே - புறம் 10/6

 TOP
 
  தணிந்த (8)
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் - மலை 375
எரி சினம் தணிந்த இலை இல் அம் சினை - நற் 305/6
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை - குறு 387/2
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை - பதி 55/19
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை - அகம் 381/8
தணிந்த பருவம் செல்லான் படர்தர - அகம் 397/8
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை - புறம் 125/2
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி - புறம் 205/3

 TOP
 
  தணிந்தனன் (2)
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே - ஐங் 465/5
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் - அகம் 54/2

 TOP
 
  தணிந்தீக (1)
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/11

 TOP
 
  தணிந்து (9)
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து/சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு - மது 545,546
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் - நற் 115/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர - நற் 369/1
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர - குறு 195/1
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் - குறு 269/3
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து/இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே - ஐங் 444/4,5
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து/நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் - ஐங் 450/1,2
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற - பரி 11/40
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் - கலி 49/7

 TOP
 
  தணிந்தே (1)
இனிய ஆகுக தணிந்தே/இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே - அகம் 283/16,17

 TOP
 
  தணிப்ப (1)
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு - கலி 78/8

 TOP
 
  தணிப்பு (1)
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல் - புறம் 198/13

 TOP
 
  தணிய (7)
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர் - நற் 154/9
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய/பல் பூ கானலும் அல்கின்றன்றே - நற் 187/2,3
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய/கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ - ஐங் 388/1,2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய/செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 450/3,4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ - ஐங் 455/1
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய/பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப - பதி 69/13,14
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய/தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை - புறம் 74/5,6

 TOP
 
  தணியா (2)
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற - கலி 30/18
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின் - புறம் 394/11

 TOP
 
  தணியாது (1)
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது - அகம் 298/7

 TOP
 
  தணியின் (2)
கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் - நற் 282/6
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின்/விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ - ஐங் 442/1,2

 TOP
 
  தணியும் (6)
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும்/நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ - நற் 41/4,5
பெரும் சினம் தணியும் குன்ற நாடன் - நற் 217/5
தணியும் ஆறு இது என உரைத்தல் ஒன்றோ - நற் 244/7
நீர் நசை வேட்கையின் நார் மென்று தணியும்/இன்னா கானமும் இனிய பொன்னொடு - குறு 274/5,6
நீர் பெய்த காலே சினம் தணியும் மற்று இஃதோ - கலி 144/60
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும்/அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் - புறம் 326/6,7

 TOP
 
  தணியுமோ (1)
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 59/13

 TOP
 
  தணிவு (4)
தணிவு இன்று வையை புனல் - பரி 24/50
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/67
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் - கலி 20/3
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் - அகம் 278/14

 TOP
 
  தணிவு-உற (1)
தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி - பரி 9/6

 TOP
 
  தத்த (3)
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய - பெரும் 334
அருவி மா மலை தத்த/கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே - குறு 94/6,7
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த/கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 383/9,10

 TOP
 
  தத்தம் (9)
கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம்/கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப - பதி 48/7,8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம்/பாடல் சான்ற வைப்பின் - பதி 75/12,13
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் - பரி 16/9
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் - பரி 22/44
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு - கலி 84/16
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை - கலி 106/4
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம்/உடை வனப்பு எல்லாம் இவட்கு ஈத்தார்-கொல்லோ - கலி 109/17,18
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம்/கொழுநரை போகாமல் காத்து முழு நாளும் - கலி 109/24,25
காடு பதி ஆக போகி தத்தம்/நாடு பிறர் கொள சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 363/5,6

 TOP
 
  தத்தி (3)
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென - மலை 207
முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி/புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் - பரி 10/13,14
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி/தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ - கலி 97/22,23

 TOP
 
  தத்து (2)
தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் - சிறு 62
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே - பரி 16/10

 TOP
 
  தத்து-உற்று (2)
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று/நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா - திரு 305,306
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று/அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் - நற் 110/5,6

 TOP
 
  தத்துபு (1)
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு/தார் போல் தழீஇயவன் - கலி 103/34,35

 TOP
 
  ததர் (12)
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல - சிறு 255
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே - நற் 51/11
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் - நற் 161/3
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் - நற் 279/9
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ - நற் 299/2
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் - பரி 12/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி - கலி 91/12
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 234/10
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு - அகம் 245/17
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் - அகம் 289/2
குவி இணர் எருக்கின் ததர் பூ கண்ணி - அகம் 301/11
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி - அகம் 390/3

 TOP
 
  ததர்_வாய் (1)
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய்/சிலம்பு கழீஇய செல்வம் - நற் 279/9,10

 TOP
 
  ததரல் (2)
பசி பிணிக்கு இறைஞ்சிய பரூஉ பெரும் ததரல்/ஒழியின் உண்டு வழு இல் நெஞ்சின் - குறு 213/3,4
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல்/கல்லா உமணர்க்கு தீமூட்டு ஆகும் - அகம் 257/16,17

 TOP
 
  ததும்ப (5)
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க - பரி 17/14,15
பாணி முழவு இசை அருவி நீர் ததும்ப/ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் - பரி 21/36,37
குறும் பல் குறும்பின் ததும்ப வைகி - புறம் 177/7
ஈர்ம் தண் முழவின் பாணி ததும்ப/புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் - புறம் 194/2,3
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப/தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து - புறம் 332/6,7

 TOP
 
  ததும்பி (1)
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி/சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப - குறு 78/2,3

 TOP
 
  ததும்பிய (1)
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி - குறு 365/3

 TOP
 
  ததும்பின (1)
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின/புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் - புறம் 386/11,12

 TOP
 
  ததும்பு (3)
சூர் ததும்பு வரைய காவால் - பரி 18/31
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை - பரி 18/32
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது - அகம் 138/9

 TOP
 
  ததும்பும் (8)
கல் முகை ததும்பும் பன் மலர் சாரல் - குறு 95/2
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி - பரி 18/30
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து - பரி 18/43
போர் ததும்பும் அரவம் போல் - பரி 18/44
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே - கலி 70/10
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும்/தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை - அகம் 40/13,14
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும்/ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே - அகம் 189/14,15
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும்/வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே - அகம் 261/14,15

 TOP
 
  ததும்புவன (2)
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை - பரி 18/32
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு - பரி 18/33

 TOP
 
  ததை (14)
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர - நற் 379/3
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் - குறு 304/6
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல - குறு 338/3
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் - குறு 386/1
ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய - ஐங் 460/3
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி - பதி 11/21
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை - பதி 30/1
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் - கலி 69/16
இணர் ததை புது பூ நிரைத்த பொங்கர் - அகம் 97/21
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர - அகம் 180/3
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் - அகம் 254/16
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து - அகம் 317/15
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் - அகம் 393/15
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து - புறம் 339/3

 TOP
 
  ததைந்த (15)
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய - மது 265
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி - மலை 531
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 96/2
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும் - நற் 119/9
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு - குறு 21/1
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய - ஐங் 155/3
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் - ஐங் 369/1
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு - பதி 23/19
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் - பதி 30/41
சமம் ததைந்த வேல் - பதி 70/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் - அகம் 1/1
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த/சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி - அகம் 22/12,13
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் - அகம் 370/10
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின் - புறம் 391/17

 TOP
 
  ததைந்தது (1)
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/27

 TOP
 
  ததைந்து (1)
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் - அகம் 303/7

 TOP
 
  ததைய (10)
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/10
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி - பதி 66/5
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து - பதி 76/1
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் - அகம் 46/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய/மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் - அகம் 220/4,5
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி - அகம் 387/13
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ - புறம் 93/14
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் - புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து - புறம் 326/13

 TOP
 
  ததைஇ (1)
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே - நற் 124/9

 TOP
 
  தந்த (70)
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு - சிறு 249
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் - பெரும் 132
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் - பெரும் 213
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி - பெரும் 255
நிலம் தந்த பேர் உதவி - மது 60
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் - மது 315
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம் - மது 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் - மது 692
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - நெடு 51
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று - பட் 161
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் - மலை 174
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை - மலை 455
முடுவல் தந்த பைம் நிண தடியொடு - மலை 563
கானல் அம் கொண்கன் தந்த/காதல் நம்மொடு நீங்கா மாறே - நற் 231/8,9
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் - நற் 234/6
உமணர் தந்த உப்பு நொடை நெல்லின் - நற் 254/6
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை - நற் 336/4
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர் - நற் 364/9
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு - நற் 372/8
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் - நற் 396/3
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை - குறு 170/2
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் - குறு 293/2
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி - ஐங் 180/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த/அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே - ஐங் 193/3,4
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே - ஐங் 356/4
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த/நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் - ஐங் 365/1,2
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை - பதி 38/6
நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது - பதி 53/11
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் - பதி 66/7
மறு மிடற்று அண்ணற்கு மாசிலோள் தந்த/நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் - பரி 8/127,128
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த/காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் - பரி 9/27,28
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் - பரி 20/36
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த/பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் - கலி 84/36,37
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த/முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு - கலி 105/1,2
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த/பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் - கலி 111/2,3
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக - கலி 111/14
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் - கலி 112/2
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த/பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த - கலி 138/20,21
குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் - அகம் 13/4
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த/கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி - அகம் 20/1,2
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த/பிணையல் அம் கண்ணி பெரும் பூண் சென்னி - அகம் 44/13,14
கறவை தந்த கடும் கால் மறவர் - அகம் 63/12
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த/நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் - அகம் 72/19,20
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த/பல் மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்புதும் - அகம் 80/5,6
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு - அகம் 126/8
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் - அகம் 127/7
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் - அகம் 130/9
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் - அகம் 149/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி - அகம் 192/11
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் - அகம் 199/21
நாடு பல தந்த பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 253/5
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு - அகம் 272/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் - அகம் 283/5
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் - அகம் 320/2
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - அகம் 340/16
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே - அகம் 365/9
பூதம் தந்த பொரி அரை வேங்கை - அகம் 365/13
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் - அகம் 388/19
நேமி தந்த நெடு_நீர் நெய்தல் - அகம் 400/21
வேந்து தந்த பணி திறையான் - புறம் 22/26
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த/கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய - புறம் 24/22,23
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த/கறை_மிடற்று_அண்ணல் காமர் சென்னி - புறம் 55/3,4
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் - புறம் 56/18
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை - புறம் 177/13
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த/திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் - புறம் 179/4,5
யானை தந்த முளி மர விறகின் - புறம் 247/1
கான யானை தந்த விறகின் - புறம் 251/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த/செல்வன் ஊரும் மா வாராதே - புறம் 273/3,4
கலம் தந்த பொன் பரிசம் - புறம் 343/5
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர் - புறம் 386/14

 TOP
 
  தந்ததன்-தலையும் (1)
எல்லாம் தந்ததன்-தலையும் பையென - நற் 152/5

 TOP
 
  தந்தது (2)
மடலே காமம் தந்தது அலரே - நற் 152/1
அன்னை தந்தது ஆகுவது அறிவென் - ஐங் 247/1

 TOP
 
  தந்தமை (1)
காதலன் தந்தமை அறியாது உணர்த்த - நற் 282/4

 TOP
 
  தந்தன்று (1)
கங்குலும் கையறவு தந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே - நற் 152/8,9

 TOP
 
  தந்தன்றே (2)
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே/இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர - நற் 152/2,3
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் - நற் 152/4

 TOP
 
  தந்தன (1)
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் - நற் 361/7

 TOP
 
  தந்தனன் (2)
தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என - நற் 80/5
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே - குறு 294/8

 TOP
 
  தந்தனனே (3)
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது - நற் 359/4
நோய் தந்தனனே தோழி - குறு 13/4
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய - புறம் 165/12

 TOP
 
  தந்தனென் (1)
முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி - புறம் 171/3

 TOP
 
  தந்தனை (4)
நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ - குறு 236/2
இன்று தந்தனை தேரோ - குறு 400/6
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே - ஐங் 159/5
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே - அகம் 254/20

 TOP
 
  தந்தனைத்தற்கோ (2)
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ/கௌவை நோய் உற்றவர் காணாது கடுத்த சொல் - கலி 76/7,8
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ/விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக - கலி 76/11,12

 TOP
 
  தந்தனையால் (1)
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே - குறு 327/7

 TOP
 
  தந்தார் (2)
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே - கலி 27/26
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது - கலி 84/32

 TOP
 
  தந்தாரவரொடும் (1)
தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும்/கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் - பரி 15/46,47

 TOP
 
  தந்தாரும் (1)
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் - பரி 23/84

 TOP
 
  தந்தாள் (2)
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் - ஐங் 241/2
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள்/தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் - கலி 84/39,40

 TOP
 
  தந்தாளா (1)
தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை - கலி 84/34

 TOP
 
  தந்தான் (1)
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் - பரி 20/79

 TOP
 
  தந்தானை (1)
தந்தானை தந்தே தருக்கு - பரி 20/78

 TOP
 
  தந்திட்டது (1)
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா - கலி 107/31

 TOP
 
  தந்திட (1)
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை - கலி 121/20

 TOP
 
  தந்து (46)
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ - பொரு 108
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி - பெரும் 141
அரிய தந்து குடி அகற்றி - மது 766
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து/இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் - நெடு 167,168
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து/நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் - நற் 33/4,5
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து/பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - நற் 183/1,2
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் - நற் 330/7
கடல் மீன் தந்து கானல் குவைஇ - நற் 388/6
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே - நற் 395/10
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை - குறு 223/4
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து/கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே - குறு 238/4,5
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து/வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் - ஐங் 45/1,2
உற்றோர் மறவா நோய் தந்து/கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே - ஐங் 278/4,5
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது - பதி 28/5
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ - பதி 52/15
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் - பதி 55/11
களிறொடு கலம் தந்து/தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - பதி 90/7,8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் - பரி 4/23
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து/புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து - பரி 19/1,2
வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து - பரி 20/60
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா - பரி 20/75
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து/வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது - பரி 24/36,37
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் - கலி 70/17
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து - கலி 79/23
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய - கலி 109/9
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை - கலி 110/4
நெடியோன்_மகன் நயந்து தந்து ஆங்கு அனைய - கலி 140/8
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின் - அகம் 28/13
முனை ஆ தந்து முரம்பின் வீழ்த்த - அகம் 35/5
பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து/வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் - அகம் 46/9,10
இழந்த நாடு தந்து அன்ன - அகம் 199/23
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 376/18
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் - அகம் 389/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 396/19
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி - அகம் 398/14
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து/அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் - புறம் 6/14,15
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ - புறம் 18/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த - புறம் 162/5
அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு - புறம் 174/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் - புறம் 198/15
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து - புறம் 260/15
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய - புறம் 261/15
கறவை தந்து பகைவர் ஓட்டிய - புறம் 264/5
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் - புறம் 387/12
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து/குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் - புறம் 389/9,10

 TOP
 
  தந்தும் (3)
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும்/தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி - நற் 173/2,3
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும்/தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் - குறு 346/4,5
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும்/நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய - புறம் 99/2,3

 TOP
 
  தந்தே (2)
மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே - நற் 268/9
தந்தானை தந்தே தருக்கு - பரி 20/78

 TOP
 
  தந்தை (51)
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை/வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி - சிறு 127,128
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் - நற் 8/4
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் - நற் 110/11
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை/நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து - நற் 140/5,6
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் - நற் 162/7
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை/தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/3,4
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை/தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் - நற் 198/4,5
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய - நற் 306/1
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் - நற் 323/6
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - நற் 324/6
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை/மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி - நற் 373/2,3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை/புள் இமிழ் பெரும் கடல் கொள்ளான் சென்று என - நற் 392/1,2
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை/கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே - குறு 26/7,8
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே - குறு 233/7
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை/அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை - குறு 258/4,5
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை/வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் - குறு 298/5,6
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே - ஐங் 60/4
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே - ஐங் 94/5
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் - ஐங் 403/3
புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி - ஐங் 409/1
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் - கலி 61/13
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற - கலி 82/10
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் - கலி 84/8
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் - கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் - கலி 84/31
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா - கலி 86/33
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை/அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி - அகம் 2/13,14
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை/மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் - அகம் 6/3,4
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி - அகம் 17/7
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை/அல்கு பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 49/13,14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை/கூதிர் இல் செறியும் குன்ற நாட - அகம் 58/5,6
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை/அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் - அகம் 96/12,13
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை/கை பூண் பகட்டின் வருந்தி - அகம் 140/13,14
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - அகம் 145/17
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை/நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக - அகம் 162/8,9
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை/கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர - அகம் 196/8,9
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் - அகம் 288/13
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே - அகம் 288/17
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 78/11
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை/பெரிய நறவின் கூர் வேல் பாரியது - புறம் 116/15,16
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே - புறம் 117/10
இரும் பல் கூந்தல் மடந்தையர் தந்தை/ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் - புறம் 120/17,18
நீ வாழியர் நின் தந்தை/தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே - புறம் 137/14,15
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் - புறம் 201/6
முனி தலை புதல்வர் தந்தை/தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே - புறம் 250/8,9
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை - புறம் 290/3
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை/எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் - புறம் 290/3,4
மைந்தர் தந்தை/இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை - புறம் 340/6,7
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை/எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் - புறம் 341/3,4
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் - புறம் 355/4
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை/வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக - புறம் 394/8,9

 TOP
 
  தந்தை-தன் (1)
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே - நற் 198/11

 TOP
 
  தந்தை_பெயரன் (1)
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன்/முறுவலின் இன் நகை பயிற்றி - ஐங் 403/3,4

 TOP
 
  தந்தைக்கு (4)
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு/உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு - அகம் 60/3,4
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு/வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் - அகம் 216/3,4
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை - புறம் 290/3
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே - புறம் 312/2

 TOP
 
  தந்தையர் (1)
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர்/குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து - புறம் 61/9,10

 TOP
 
  தந்தையர்க்கு (1)
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு/அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை - புறம் 92/2,3

 TOP
 
  தந்தையும் (6)
தந்தையும் வந்து நிலை - கலி 83/31
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் - புறம் 336/2
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் - புறம் 342/11
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் - புறம் 343/13
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும்/நெடிய அல்லது பணிந்து மொழியலனே - புறம் 349/2,3
புரையோர் சேர்ந்து என தந்தையும் பெயர்க்கும் - புறம் 354/3

 TOP
 
  தந்தையை (2)
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை - கலி 101/31
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது - அகம் 262/5

 TOP
 
  தந்தையை_கொன்றானை (1)
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை/தோளின் திருகுவான் போன்ம் - கலி 101/31,32

 TOP
 
  தந்தையோடு (1)
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு/ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு - கலி 107/33,34

 TOP
 
  தந்தோய் (1)
நுண் பூண் மடந்தையை தந்தோய் போல - குறு 147/3

 TOP
 
  தந்தோன் (1)
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே - புறம் 392/21

 TOP
 
  தந்தோனே (1)
எல் இடை படர் தந்தோனே கல்லென - புறம் 301/14

 TOP
 
  தப்பல் (3)
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் - நற் 203/10
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற - குறு 121/3
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர - அகம் 196/9

 TOP
 
  தப்பலின் (1)
பசித்த பாணர் உண்டு கடை தப்பலின்/ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் - புறம் 327/4,5

 TOP
 
  தப்பற்கு (4)
ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு/செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே - குறு 79/7,8
தான் குறி வாயா தப்பற்கு/தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே - குறு 121/5,6
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு/ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை - குறு 292/2,3
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு/பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் - அகம் 109/12,13

 TOP
 
  தப்பற்கும் (1)
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே - ஐங் 302/1

 TOP
 
  தப்பா (1)
உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா/காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 42,43

 TOP
 
  தப்பார் (1)
ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார்/தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய - புறம் 74/2,3

 TOP
 
  தப்பி (1)
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து - பரி 10/37

 TOP
 
  தப்பித்தான் (1)
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் - கலி 149/5

 TOP
 
  தப்பிய (3)
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை - குறு 125/5
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி - அகம் 251/16
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் - புறம் 34/3

 TOP
 
  தப்பியோன் (1)
எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு - புறம் 304/5

 TOP
 
  தப்பின் (1)
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் - புறம் 157/1

 TOP
 
  தப்பினவே (1)
காலே பரி தப்பினவே கண்ணே - குறு 44/1

 TOP
 
  தப்பினேன் (1)
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன்/என்று அடி சேர்தலும் உண்டு - கலி 89/14,15

 TOP
 
  தப்பு (1)
பெற்றது உதவு-மின் தப்பு இன்று பின்னும் - பதி 18/7

 TOP
 
  தப்புந (1)
துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே - புறம் 189/8

 TOP
 
  தப்புநர் (1)
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் - பதி 17/2

 TOP
 
  தப்பும் (1)
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து - குறி 254

 TOP
 
  தப (15)
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப/வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற - பெரும் 238,239
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி - மது 572
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப/உலவை ஆகிய மரத்த - நற் 62/8,9
புல் இதழ் பொதிந்த பூ தப மிதிக்கும் - நற் 239/7
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே - பதி 11/25
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து - பதி 54/12
ஓடா பூட்கை மறவர் மிடல் தப/இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப - பதி 57/1,2
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த - பதி 65/3
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து - பரி 1/29
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப/கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் - பரி 18/1,2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப/இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு - கலி 78/7,8
முரைசு மூன்று ஆள்பவர் முரணியோர் முரண் தப/நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் - கலி 132/4,5
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி - அகம் 18/4
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப/அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் - அகம் 381/4,5
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் - புறம் 184/9

 TOP
 
  தபு (15)
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு - முல் 81
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன - மலை 42
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப - நற் 18/7
நீயே பாடல் சான்ற பழி தபு சீறடி - நற் 256/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை - குறு 128/1
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் - ஐங் 180/3
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை - பதி 44/9
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் - கலி 74/4
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை - கலி 94/42
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் - கலி 100/18
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர் - கலி 137/20
பழி தபு ஞாயிறே பாடு அறியாதார்-கண் - கலி 143/22
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் - அகம் 11/6
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் - அகம் 106/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு/வள்ளியோர் படர்குவர் புலவர் அதனால் - புறம் 154/4,5

 TOP
 
  தபுக்கும் (2)
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும்/பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை - பதி 51/27,28
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும்/நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை - அகம் 130/10,11

 TOP
 
  தபுத்த (5)
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் - பதி 88/20
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் - பரி 5/7
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் - பரி 18/4
தபுத்த புலர்வு இல் புண் - கலி 95/13
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை - புறம் 205/5

 TOP
 
  தபுத்த-காலை (1)
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு - பதி 78/12

 TOP
 
  தபுத்தனன் (1)
செற்றோரை வழி தபுத்தனன்/நட்டோரை உயர்பு கூறினன் - புறம் 239/4,5

 TOP
 
  தபுத்தீர் (1)
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என - புறம் 294/6

 TOP
 
  தபுத்து (2)
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து/உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே - பதி 13/18,19
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட - கலி 130/3

 TOP
 
  தபுதி (1)
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க - புறம் 43/7

 TOP
 
  தபுந (1)
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந/கொன் ஒன்று மருண்டனென் அடு போர் கொற்றவ - பதி 32/8,9

 TOP
 
  தம் (119)
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் - திரு 89
உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்-மார் - திரு 173
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது - பொரு 91
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் - பொரு 188
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என - முல் 34
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப - மது 229
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என - மது 747
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம்/மா இரும் பெடையோடு இரியல்_போகி - பட் 55,56
மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி - பட் 292
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு - மலை 320
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது - மலை 537
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் - மலை 553
தம் இன்று அமையா நம் நயந்து அருளி - நற் 1/7
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 4/12
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே - நற் 32/9
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே - நற் 125/12
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை - நற் 129/5
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே - நற் 176/11
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து - நற் 183/1
தம் அலது இல்லா நம் நயந்து அருளி - நற் 189/1
நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் - நற் 226/4
நன் நுதல் நீவி சென்றோர் தம் நசை - நற் 316/6
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே - நற் 320/10
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 344/12
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் - குறு 8/3
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் - குறு 46/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் - குறு 83/3
துறைவன் தம் ஊரானே - குறு 97/3
நம் போல் பசக்கும்-காலை தம் போல் - குறு 183/2
உயிர்க்குயிர் அன்னர் ஆகலின் தம் இன்று - குறு 218/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம்/கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி - குறு 241/1,2
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் - குறு 255/6
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ - குறு 284/5
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் - குறு 309/1
சேறும் சேறும் என்றலின் பண்டை தம்/மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று - குறு 325/1,2
பண்டை தம் நலம் பெறுபவோ மற்றே - ஐங் 137/3
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே - ஐங் 221/4
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே - ஐங் 254/4
மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம்/அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் - பதி 22/8,9
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் - பதி 58/4
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் - பதி 71/11
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு - பதி 78/12
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து - பதி 79/9
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் - பதி 81/13
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என - பதி 85/4
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய - பதி 88/4
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை - பதி 90/3
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம்/ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி - பரி 4/1,2
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம்/பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் - பரி 6/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் - பரி 11/58
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி - பரி 23/71
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் - பரி 24/30
மணி அணிந்த தம் உரிமை_மைந்தரோடு ஆடி - பரி 24/49
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம்/கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் - கலி 4/17,18
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம்/உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு - கலி 6/3,4
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் - கலி 8/10
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை - கலி 8/15
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் - கலி 9/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் - கலி 13/8
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் - கலி 22/6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி - கலி 24/13
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம்/குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் - கலி 25/10,11
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் - கலி 26/15
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம்/இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/15,16
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் - கலி 27/19
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் - கலி 39/18
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் - கலி 39/33
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்/வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/9,10
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/13,14
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்/செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/17,18
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் - கலி 67/6
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை - கலி 85/30
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் - கலி 101/7
தம் கண் பொடிவது எவன் - கலி 105/60
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/23
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் - கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் - கலி 106/31
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம்/அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் - கலி 106/31,32
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச - கலி 119/6
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் - கலி 119/9
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் - கலி 119/9
மெல்லிய நெஞ்சு பையுள் கூர தம்/சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/8,9
நீயலேன் என்று என்னை அன்பினால் பிணித்து தம்/சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை - கலி 137/18,19
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம்/உடம்பு ஒழித்து உயர்_உலகு இனிது பெற்று ஆங்கே - கலி 138/30,31
பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் - கலி 139/2
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் - கலி 140/18
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப - கலி 143/28
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே - அகம் 24/10
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம்/இன் துணை பிரியும் மடமையோரே - அகம் 43/14,15
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே - அகம் 44/2
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம்/மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென - அகம் 52/6,7
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம்/சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் - அகம் 69/14,15
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் - அகம் 78/11
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து - அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம்/செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் - அகம் 155/5,6
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி - அகம் 200/6
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே - அகம் 228/13
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் - அகம் 230/13
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை - அகம் 264/11
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய - அகம் 313/8
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை - அகம் 314/13
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் - அகம் 382/2
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ - புறம் 9/8
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ - புறம் 18/3
சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் - புறம் 22/27
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என - புறம் 27/9
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 78/11
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை - புறம் 92/3
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி - புறம் 127/8
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே - புறம் 140/10
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் - புறம் 151/5
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே - புறம் 153/12
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே - புறம் 165/2
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம்/வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு - புறம் 190/3,4
இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் - புறம் 203/4
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு - புறம் 214/12
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே - புறம் 223/6
தம் புகழ் நிறீஇ சென்று மாய்ந்தனரே - புறம் 366/5
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள - புறம் 383/9

 TOP
 
  தம்-மின் (5)
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின்/கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் - மது 729,730
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின்/கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த - மது 731,732
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின்/புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை - மது 736,737
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின்/நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த - மது 743,744
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் - மது 746

 TOP
 
  தம்-வயின் (5)
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின்/இரந்தோர் மாற்றல் ஆற்றா - நற் 84/10,11
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின்/பொய் படு கிளவி நாணலும் - ஐங் 472/3,4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின்/நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு - கலி 24/15,16
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின்/ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என - அகம் 103/10,11
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் - அகம் 389/15

 TOP
 
  தம்பலம் (1)
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் - கலி 65/13

 TOP
 
  தம்பி (2)
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் - புறம் 43/10
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி/அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் - புறம் 300/3,4

 TOP
 
  தம்பியொடு (1)
எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு - புறம் 304/5

 TOP
 
  தம்மில் (2)
பிரிதலும் ஆங்கே புணர்தலும் தம்மில்/தருதல் தகை ஆதால் மற்று - கலி 92/8,9
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் - கலி 92/52

 TOP
 
  தம்மின் (1)
பிரிந்தீர் புணர் தம்மின் என்பன போல - கலி 92/62

 TOP
 
  தம்முள் (5)
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள்/பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு - பரி 7/71,72
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை - கலி 18/9
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் - கலி 106/11
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த - கலி 114/16
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் - புறம் 65/7

 TOP
 
  தம்முளும் (1)
கண்ட கடவுளர் தம்முளும் நின்னை - கலி 93/29

 TOP
 
  தம்முன் (2)
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் - பரி 15/19
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் - கலி 94/34

 TOP
 
  தம்மை (2)
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை/வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு - கலி 85/30,31
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல் - புறம் 43/18

 TOP
 
  தம்மொடு (8)
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் - மலை 553
தம்மொடு நிற்குமோ நெஞ்சு - பரி 27/3
நொய்யார் நுவலும் பழி நிற்ப தம்மொடு/போயின்று சொல் என் உயிர் - கலி 24/16,17
நம்மொடு பசலை நோன்று தம்மொடு/தானே சென்ற நலனும் - அகம் 103/13,14
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப - அகம் 119/14
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு/திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் - அகம் 345/11,12
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது - அகம் 359/7
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா - புறம் 367/2

 TOP
 
  தம்மொடும் (1)
தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய - நற் 73/5

 TOP
 
  தம்மோடு (1)
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு/உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு - கலி 77/23,24

 TOP
 
  தம்மோன் (2)
தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி - நற் 88/6
தம்மோன் போலான் பேர் அன்பினனே - ஐங் 475/5

 TOP
 
  தமக்கு (9)
சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு/ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு - குறு 79/6,7
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று - குறு 266/1
முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண் - கலி 34/4
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா - கலி 62/7
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று - கலி 88/5
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் - புறம் 61/15
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப என - புறம் 136/21
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப - புறம் 166/18
தமக்கு என முயலா நோன் தாள் - புறம் 182/8

 TOP
 
  தமக்கே (1)
இசையாது-கொல்லோ காதலர் தமக்கே - குறு 48/7

 TOP
 
  தமக்கோ (1)
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் - அகம் 382/2

 TOP
 
  தமது (4)
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ - நற் 130/5
தம் இல் தமது உண்டு அன்ன சினை-தொறும் - குறு 83/3
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் - புறம் 46/4
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என - புறம் 135/17

 TOP
 
  தமர் (19)
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே - நற் 331/12
தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே - நற் 331/12
தமர் ஓர் அன்னள் வைகறையானே - குறு 312/8
குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர்/வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு - பரி 9/67,68
செல்குவள் ஆங்கு தமர் காணாமை - பரி 19/64
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே - கலி 70/14
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய - கலி 109/9
போல கொடுத்தார் தமர் - கலி 141/25
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே - அகம் 44/2
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர - அகம் 86/19
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் - அகம் 136/18
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே - அகம் 144/19
காஞ்சி நீழல் தமர் வளம் பாடி - அகம் 286/4
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட - அகம் 310/7
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் - அகம் 369/16
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் - புறம் 157/1
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் - புறம் 177/4
தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவத்து - புறம் 294/4
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா - புறம் 373/17

 TOP
 
  தமர்க்கு (1)
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் - கலி 75/8

 TOP
 
  தமரின் (2)
தமரின் தீராள் என்மோ அரசர் - குறு 392/6
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை - பரி 19/58

 TOP
 
  தமவும் (1)
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி - பட் 209

 TOP
 
  தமவே (1)
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா - புறம் 367/2

 TOP
 
  தமனிய (3)
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை - பெரும் 332
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் - பரி 8/114
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை - கலி 96/15

 TOP
 
  தமனியம் (2)
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் - சிறு 147
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை - மது 704

 TOP
 
  தமாலம் (1)
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம்/தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் - நற் 292/2,3

 TOP
 
  தமி (1)
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை - நற் 163/8

 TOP
 
  தமித்து (1)
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே - புறம் 184/3

 TOP
 
  தமிய (1)
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய - குறு 9/2

 TOP
 
  தமியம் (2)
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே - நற் 129/9
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து - அகம் 72/10

 TOP
 
  தமியர் (10)
தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு - நற் 96/9
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி - நற் 144/8
தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் - குறு 34/2
இன்னும் தமியர் கேட்பின் பெயர்த்தும் - குறு 94/4
தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ - குறு 172/4
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர்/என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என - அகம் 78/11,12
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் - அகம் 157/9
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே - அகம் 293/9
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி - அகம் 316/14
தமியர் உண்டலும் இலரே முனிவு இலர் - புறம் 182/3

 TOP
 
  தமியரே (1)
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் - கலி 47/13

 TOP
 
  தமியவே (2)
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் - கலி 149/5
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் - கலி 149/9

 TOP
 
  தமியள் (5)
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல - அகம் 5/2
பனி இரும் கங்குலும் தமியள் நீந்தி - அகம் 24/9
மாரி மாலையும் தமியள் கேட்டே - அகம் 214/15
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா - புறம் 147/3
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் - புறம் 247/9

 TOP
 
  தமியளும் (1)
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர - அகம் 158/12

 TOP
 
  தமியன் (5)
தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே - நற் 182/10
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் - அகம் 108/10
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் - அகம் 290/10
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் - அகம் 380/1
தமியன் வந்த மூதிலாளன் - புறம் 284/4

 TOP
 
  தமியார் (1)
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து - கலி 33/13

 TOP
 
  தமியென் (1)
தமியென் மன்ற அளியென் யானே - குறு 30/6

 TOP
 
  தமியே (2)
உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே/குழைவான் கண்ணிடத்து ஈண்டி தண்ணென - நற் 229/8,9
தமியே கண்ட தண்டலையும் தெறுவர - நற் 305/4

 TOP
 
  தமியேம் (1)
துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே - நற் 341/10

 TOP
 
  தமியேன் (1)
தமியேன் கேட்குவென்-கொல்லோ - நற் 218/10

 TOP
 
  தமியை (4)
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை - நற் 254/9
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி - நற் 385/6
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி - அகம் 318/4
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி - அகம் 322/5

 TOP
 
  தமியோர் (1)
தகுமோ மற்று இது தமியோர் மாட்டே - குறு 162/6

 TOP
 
  தமியோர்க்கு (2)
இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே - குறு 124/4
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என - அகம் 178/19

 TOP
 
  தமியோன் (1)
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே - அகம் 16/6

 TOP
 
  தமிழ் (15)
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் - சிறு 66
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து - பதி 63/9
தமிழ் வையை தண்ணம் புனல் - பரி 6/60
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் - பரி 9/25
தெரி மாண் தமிழ் மும்மை தென்னம்பொருப்பன் - பரி 26/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் - பரி 30/5
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் - பரி 31/1
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் - அகம் 31/14
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் - அகம் 227/14
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து - புறம் 19/2
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் - புறம் 35/3
அதூஉம் சாலும் நல் தமிழ் முழுது அறிதல் - புறம் 50/10
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து - புறம் 51/5
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே - புறம் 58/13
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக - புறம் 198/12

 TOP
 
  தமிழ்நாட்டு (1)
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் - பரி 31/1

 TOP
 
  தமிழ்நாட்டு_அகம் (1)
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் - பரி 31/1

 TOP
 
  தமிழகம் (1)
வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப - புறம் 168/18

 TOP
 
  தமின் (1)
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று - புறம் 152/18

 TOP
 
  தயக்கு (1)
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி - குறி 125

 TOP
 
  தயங்க (16)
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் - நற் 121/9
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/6
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க/உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் - நற் 310/2,3
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் - குறு 154/6
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க/உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு - குறு 262/4,5
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க/பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல - குறு 273/1,2
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் - குறு 385/4
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் - கலி 39/3
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை - அகம் 27/1
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க/வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை - அகம் 86/16,17
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி - அகம் 121/7
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க/கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று - அகம் 126/4,5
முறுவல் முகத்தின் பன் மலர் தயங்க/பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து - அகம் 176/6,7
இரும் கண் ஆடு அமை தயங்க இருக்கும் - அகம் 378/10
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 383/10
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க/மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி - புறம் 364/3,4

 TOP
 
  தயங்கிய (2)
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா நெய்தல் - நற் 195/7
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ - கலி 31/10

 TOP
 
  தயங்கு (14)
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி - சிறு 123
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் - சிறு 141
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி - மது 436
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப - நற் 215/6
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது - நற் 299/3
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ - குறு 226/5
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி - குறு 345/5
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 68/7
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 79/15
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி - அகம் 263/1
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி - அகம் 379/11
நெருப்பு சினம் தணிந்த நிணம் தயங்கு கொழும் குறை - புறம் 125/2
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 371/4
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் - புறம் 373/27

 TOP
 
  தயங்குபு (1)
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப - அகம் 154/12

 TOP
 
  தயங்கும் (1)
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் - கலி 40/13

 TOP
 
  தயிர் (11)
உறை அமை தீம் தயிர் கலக்கி நுரை தெரிந்து - பெரும் 158
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் - மலை 109
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர்/நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை - மலை 523,524
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல் - குறு 167/1
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் - கலி 106/37
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் - அகம் 87/1
தயிர் மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினக்கே - அகம் 340/15
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர்/இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு - அகம் 394/2,3
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய - புறம் 33/3
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ - புறம் 215/3
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் விதவை - புறம் 326/10

 TOP
 
  தயிரின் (1)
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் - பரி 16/3

 TOP
 
  தர (47)
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த - மது 347
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது - மது 426
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது - மது 426
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் - மது 695
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர/நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் - குறி 231,232
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர/வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என - மலை 545,546
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த - நற் 31/8
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 34/6
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை - நற் 119/4
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த - நற் 295/5
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி - நற் 378/10
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி - குறு 305/1
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து - குறு 383/1
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த - ஐங் 54/4
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே - ஐங் 354/4
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் - ஐங் 490/1
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே - ஐங் 491/3
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து - பதி 40/19
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் - பதி 61/14
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் - பரி 12/33
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர - கலி 98/4
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர - கலி 98/4
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த - கலி 99/6
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி - கலி 134/13
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு - கலி 134/25
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது - கலி 145/25
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர - அகம் 86/10
பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர/ஓர் இல் கூடிய உடன்புணர் கங்குல் - அகம் 86/19,20
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் - அகம் 133/11
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் - அகம் 242/7
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் - அகம் 316/8
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர - அகம் 316/9
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர - அகம் 316/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் - அகம் 336/11
நசை தர வந்த நன்னராளன் - அகம் 362/8
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை - அகம் 377/14
வாள் வலம் தர மறு பட்டன - புறம் 4/1
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய - புறம் 15/15
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் - புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் - புறம் 75/2
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் - புறம் 126/17
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா - புறம் 192/2
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து - புறம் 201/16
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் - புறம் 209/11
ஆ தர கழுமிய துகளன் - புறம் 258/10
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் - புறம் 379/14

 TOP
 
  தர_தர (4)
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது - மது 426
மாட்டு மாட்டு ஓடி மகளிர் தர_தர/பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் - கலி 98/4,5
முன்னவும் பின்னவும் முறை_முறை தர_தர/புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று - அகம் 86/10,11
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர/பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ - அகம் 316/9,10

 TOP
 
  தரத்தர (3)
வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட - பொரு 87
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் - பொரு 127
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர/வைகல்_வைகல் கை கவி பருகி - பொரு 157,158

 TOP
 
  தரப்பட்டவள் (1)
சொல்லால் தரப்பட்டவள்/சொல்லுக பாணியேம் என்றார் அறைக என்றார் பாரித்தார் - கலி 102/12,13

 TOP
 
  தரல் (8)
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் - குறு 254/6
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் - கலி 4/7
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே - கலி 39/6
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி - அகம் 3/12
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு - அகம் 29/20
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே - அகம் 350/2
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து - அகம் 393/2
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும் - புறம் 390/16

 TOP
 
  தரலும் (1)
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் - கலி 65/14

 TOP
 
  தரலோ (1)
நிரல் அல்லோர்க்கு தரலோ இல் என - புறம் 345/14

 TOP
 
  தரவின் (1)
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் - அகம் 338/18

 TOP
 
  தரவு (1)
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை - பொரு 173

 TOP
 
  தரற்கு (1)
சென்ற இளமை தரற்கு - கலி 18/12

 TOP
 
  தரற்கே (1)
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே - குறு 331/8

 TOP
 
  தராய் (1)
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த - மலை 460

 TOP
 
  தராய்_கண் (1)
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்_கண் வைத்த - மலை 460

 TOP
 
  தராஅர் (1)
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர்/மெய் பனி கூரா அணங்கு என பராவலின் - பதி 71/21,22

 TOP
 
  தரிக்க (1)
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி - பரி 5/40

 TOP
 
  தரின் (1)
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் - கலி 143/13

 TOP
 
  தரினும் (2)
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும்/வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் - குறு 196/4,5
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக - புறம் 338/8

 TOP
 
  தரினே (1)
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே/தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே - குறு 196/1,2

 TOP
 
  தரீஇ (13)
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ/அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் - சிறு 260,261
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ/அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் - பெரும் 492,493
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ/கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ - மது 219,220
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ/புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் - மலை 71,72
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ/ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை - மலை 425,426
மன் எயில் எறிந்து மறவர் தரீஇ/தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு - பதி 37/9,10
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ/இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி - பதி 42/9,10
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து - பதி 71/14
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ/பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் - பதி 85/1,2
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர - அகம் 77/10
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ/கடம்பும் களிறும் பாடி நுடங்குபு - அகம் 138/10,11
அறியா வேலன் தரீஇ அன்னை - அகம் 242/10
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ/திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் - அகம் 269/19,20

 TOP
 
  தரீஇய (10)
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய/பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் - நற் 197/7,8
எல்லி தரீஇய இன நிரை - நற் 291/8
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய/உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் - குறு 269/5,6
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு - ஐங் 469/2
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய/மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை - அகம் 3/4,5
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே - அகம் 199/11
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை - அகம் 213/6
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் - அகம் 238/3
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் - அகம் 336/4
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து - புறம் 205/10

 TOP
 
  தரீஇயர் (8)
நாடு படு நன் கலம் தரீஇயர்/நீடினர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 463/4,5
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் - பதி 52/3
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர்/தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று - பதி 52/28,29
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் - பதி 53/1
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர்/இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை - பதி 58/4,5
நன் நுதல் பசப்பவும் ஆள்வினை தரீஇயர்/துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என - அகம் 77/1,2
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி - அகம் 298/2
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு - அகம் 303/12

 TOP
 
  தரு (52)
திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் - பெரும் 31
களிறு தரு விறகின் வேட்கும் - பெரும் 499
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் - மது 536
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப - மது 684
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நெடு 90
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி - குறி 212
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும் - மலை 11
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய - நற் 56/2
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் - நற் 63/10
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நற் 143/2
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே - நற் 273/10
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ - நற் 290/1
தளி தரு தண் கார் தலைஇ - நற் 316/9
இன்று தரு மகளிர் மென் தோள் பெறீஇயர் - நற் 360/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் - குறு 65/3
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் - குறு 79/4
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு - குறு 292/2
செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே - குறு 304/8
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் - ஐங் 105/2
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது - ஐங் 451/2
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி - ஐங் 452/3
நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும் - பதி 22/29
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி - பரி 1/17
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து - பரி 8/1
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/61
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ - பரி 18/22
பண்ணியம் மாசு அறு பயம் தரு காருக - பரி 23/24
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை - பரி 24/65
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி - கலி 114/12
நாடு தரு நிதியினும் செறிய - அகம் 60/14
தண் பெரும் பந்தர் தரு மணல் ஞெமிரி - அகம் 86/3
ஒன்றில் கொள்ளாய் சென்று தரு பொருட்கே - அகம் 123/14
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் - அகம் 152/7
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் - அகம் 165/12
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் - அகம் 187/9
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ - அகம் 221/2
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து - அகம் 256/11
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக - அகம் 264/8
சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு/நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே - அகம் 271/9,10
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே - அகம் 325/22
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது - அகம் 333/15
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் - அகம் 363/14
முனை தரு பூசல் கனவினும் அறியாது - புறம் 42/9
நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் - புறம் 42/16
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி - புறம் 126/15
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார் - புறம் 270/10
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி - புறம் 292/7
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே - புறம் 306/7
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க - புறம் 318/1
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் - புறம் 320/16
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி - புறம் 390/22
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற - புறம் 391/4

 TOP
 
  தரு-மார் (1)
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக - அகம் 1/9

 TOP
 
  தருக்கிய (1)
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என - கலி 69/18

 TOP
 
  தருக்கு (2)
தந்தானை தந்தே தருக்கு/மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் - பரி 20/78,79
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் - கலி 104/72

 TOP
 
  தருக்கும் (1)
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் - ஐங் 67/3

 TOP
 
  தருக்கேம் (1)
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்பு-உற்று - கலி 69/21

 TOP
 
  தருக (1)
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து - பதி 38/14

 TOP
 
  தருகம் (2)
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே - அகம் 21/8
நனி உடை பரிசில் தருகம்/எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே - புறம் 237/19,20

 TOP
 
  தருகல்லாய் (2)
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை - கலி 148/17
மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே - அகம் 396/10

 TOP
 
  தருகிற்கும் (1)
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே - கலி 39/6

 TOP
 
  தருகிற்பாய் (1)
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று - கலி 144/49

 TOP
 
  தருகுவர் (1)
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ - அகம் 295/18

 TOP
 
  தருகுவல் (1)
சென்றவர் தருகுவல் என்னும் - ஐங் 474/4

 TOP
 
  தருகுவன் (5)
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் - அகம் 110/5
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ - புறம் 32/2
மாட மதுரையும் தருகுவன் எல்லாம் - புறம் 32/5
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் - புறம் 258/8
தருகுவன் மாதோ - புறம் 328/13

 TOP
 
  தருகுவன்-கொல்லோ (1)
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை - அகம் 280/11

 TOP
 
  தருகுவென் (3)
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ - நற் 386/6
பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ - ஐங் 391/4
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என - அகம் 54/19

 TOP
 
  தருகுவேம் (1)
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து - புறம் 319/8

 TOP
 
  தருகுவை (1)
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து - கலி 142/39

 TOP
 
  தருதல் (3)
தருதல் தகை ஆதால் மற்று - கலி 92/9
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/4
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/6

 TOP
 
  தருதலான் (1)
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் - பரி 11/24

 TOP
 
  தருதலின் (1)
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின்/அமிழ்தின் மிசைந்து காய் பசி நீங்கி - புறம் 150/13,14

 TOP
 
  தருதலும் (4)
காமம் தருதலும் இன்றே அதனால் - நற் 126/10
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ - கலி 7/20
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை - கலி 148/17
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த - அகம் 123/5

 TOP
 
  தருதியோ (1)
புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே - அகம் 188/14

 TOP
 
  தருநர் (1)
இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர - மது 535

 TOP
 
  தருநரும் (1)
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என - அகம் 75/16

 TOP
 
  தருநன் (1)
எல்லை தருநன் பல் கதிர் பரப்பி - பொரு 233

 TOP
 
  தருப்பை (1)
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த - பெரும் 264

 TOP
 
  தருப (2)
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 62/12

 TOP
 
  தருபு (4)
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு/மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் - பரி 2/10,11
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் - அகம் 85/8
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த - அகம் 218/2
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு/நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே - புறம் 376/14,15

 TOP
 
  தரும் (11)
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் - நற் 126/7
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை - பரி 4/66
வெள்ளம் தரும் இ புனல் - பரி 10/70
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் - பரி 20/64
புரிவு அமர் காதலின் புணர்ச்சியும் தரும் என - கலி 11/3
வளி_தரும்_செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ - கலி 16/16
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் - கலி 16/20
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் - கலி 146/28
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே - அகம் 77/19
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் - புறம் 262/3
துன் அரும் பரிசில் தரும் என - புறம் 394/17

 TOP
 
  தரும்-மார் (7)
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை - குறு 216/1
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார்/செல்ப என்ப என்போய் நல்ல - அகம் 27/4,5
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் - அகம் 67/12
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி - அகம் 141/24
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார்/நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என - அகம் 245/1,2
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தரும்-மார்/தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 277/3,4
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார்/பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர - புறம் 224/14,15

 TOP
 
  தருமமொடு (1)
தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி - புறம் 353/4

 TOP
 
  தருமனும் (1)
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் - பரி 3/8

 TOP
 
  தருமே (5)
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே - அகம் 152/24
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை - புறம் 171/1
நின்று செலினும் தருமே பின்னும் - புறம் 171/2
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே - புறம் 185/6
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே - புறம் 298/1

 TOP
 
  தருமோ (3)
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே - நற் 399/10
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே - கலி 106/45
எம் மனை முந்துற தருமோ/தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே - அகம் 195/18,19

 TOP
 
  தருவது (2)
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே - நற் 208/12
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே - குறு 308/7

 TOP
 
  தருவது-கொல்லோ (1)
தெருவின் இயலவும் தருவது-கொல்லோ/கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை - குறு 182/5,6

 TOP
 
  தருவதோ (1)
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே - கலி 15/26

 TOP
 
  தருவனர் (3)
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் - மலை 410
அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் - நற் 8/6
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய - புறம் 177/15

 TOP
 
  தருவாளோ (3)
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ/மண்டு அமர் பல கடந்து மதுகையால் நீறு அணிந்து - கலி 1/7,8
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ/கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள - கலி 1/10,11
முலை அணிந்த முறுவலாள் முன் பாணி தருவாளோ/என ஆங்கு - கலி 1/13,14

 TOP
 
  தருவேனே (1)
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே - அகம் 392/28

 TOP
 
  தரூஉ (2)
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து - மது 520
தெய்வம் தரூஉ நெஞ்சத்து ஆன்றோர் - பதி 73/6

 TOP
 
  தரூஉந்து (1)
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து/வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் - புறம் 24/9,10

 TOP
 
  தரூஉம் (26)
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் - சிறு 118
மலையவும் கடலவும் மாண் பயம் தரூஉம்/அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் - பெரும் 67,68
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம்/நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை - பெரும் 320,321
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம்/நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை - பெரும் 370,371
வேனில் பள்ளி தென்_வளி தரூஉம்/நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை - நெடு 61,62
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு - மலை 170
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு - நற் 5/8
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம்/குன்ற நாடன் கேண்மை - குறு 90/5,6
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் - குறு 109/2
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம்/நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே - ஐங் 392/4,5
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப - பதி 21/19
பாடு சால் நன் கலம் தரூஉம்/நாடு புறந்தருதல் நினக்கு-மார் கடனே - பதி 59/18,19
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் - பதி 83/7
பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் - பதி 84/5
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை - பரி 20/11
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் - அகம் 6/4
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் - அகம் 69/17
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம்/முகை தலை திறந்த வேனில் - அகம் 105/15,16
உறு பகை தரூஉம் மொய்ம் மூசு பிண்டன் - அகம் 152/9
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய - அகம் 162/17
முருகு என வேலன் தரூஉம்/பருவம் ஆக பயந்தன்றால் நமக்கே - அகம் 232/14,15
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று - அகம் 253/13
கன்று உடை பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம்/நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் - அகம் 253/17,18
பிடி பயின்று தரூஉம் பெரும் களிறு போல - அகம் 276/10
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை - புறம் 35/25
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி - புறம் 122/6

 TOP
 
  தரூஉம்-மார் (1)
அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர் - கலி 101/34

 TOP
 
  தரை (2)
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் - பரி 2/44
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் - பரி 21/15

 TOP
 
  தலை (458)
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து - திரு 9
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை/ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர - திரு 53,54
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர - திரு 227
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் - பொரு 1
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு - பொரு 142
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் - பொரு 240
தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் - சிறு 147
மலர் தலை உலகத்து மன் உயிர் காக்கும் - பெரும் 32
வேல் தலை அன்ன வை நுதி நெடும் தகர் - பெரும் 87
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 91
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய - பெரும் 147
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் - பெரும் 150
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி - பெரும் 219
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப - பெரும் 286
உறை கால் மாறிய ஓங்கு உயர் நனம் தலை/அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப - பெரும் 291,292
மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ - பெரும் 410
நனம் தலை உலகம் வளைஇ நேமியொடு - முல் 1
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து - முல் 41
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின் - மது 29
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு - மது 199
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே - மது 237
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி - மது 275
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் - மது 322
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் - மது 336
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து - மது 380
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப - மது 396
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப - மது 396
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப - மது 402
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை - மது 430
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக - மது 539
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி - நெடு 103
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக - நெடு 160
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு - நெடு 176
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் - குறி 37
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி - குறி 224
மலர் தலை மன்றத்து பலர் உடன் குழீஇ - பட் 69
புன் தலை இரும் பரதவர் - பட் 90
வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் - பட் 193
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள் - பட் 230
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி - பட் 239
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் - மலை 178
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு - மலை 217
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு - மலை 253
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின் - மலை 270
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை/தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் - மலை 272,273
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை - மலை 305
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி - மலை 307
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே - மலை 385
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் - மலை 407
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய - மலை 488
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் - மலை 503
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து - மலை 565
தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் - மலை 581
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை - நற் 2/5
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 7/1
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் - நற் 36/3
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை/உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி - நற் 37/1,2
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு - நற் 37/9
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் - நற் 39/6
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு - நற் 39/8
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி - நற் 57/3
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட - நற் 66/2
மன்ற எருமை மலர் தலை காரான் - நற் 80/1
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் - நற் 89/1
புன் தலை மட பிடி கன்றோடு ஆர - நற் 92/7
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க - நற் 95/4
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு - நற் 97/6
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் - நற் 110/3
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் - நற் 111/2
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் - நற் 112/7
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் - நற் 113/9
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை - நற் 116/4
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி - நற் 118/8
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்_தலை - நற் 129/6
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப - நற் 129/7
அயலும் மாண் சிறையதுவே அதன்_தலை - நற் 132/7
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 137/6
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் - நற் 142/7
தலை இறைஞ்சினளே அன்னை - நற் 147/11
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் - நற் 151/11
அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை - நற் 166/6
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் நக்கும் - நற் 168/5
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி - நற் 169/4
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் - நற் 169/6
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி - நற் 171/3
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு - நற் 177/2
வறும் தலை பெரும் களிறு போல - நற் 182/9
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/2
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி - நற் 206/1
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை - நற் 208/10
அன்பினர் மன்னும் பெரியர் அதன்_தலை - நற் 224/1
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க - நற் 268/1
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு - நற் 291/2
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து - நற் 293/3
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை/பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் - நற் 298/5,6
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி - நற் 306/6
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் - நற் 309/5
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை - நற் 317/3
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே - நற் 318/9
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை - நற் 325/1
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட - நற் 326/4
தலை நாள் அன்ன பேணலன் பல நாள் - நற் 332/8
மாதிர நனம் தலை புதைய பாஅய் - நற் 347/2
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் - நற் 358/8
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி - நற் 362/3
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் - நற் 372/11
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை - நற் 373/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை - நற் 375/7
புன் தலை மந்தி கல்லா வன் பறழ் - நற் 379/1
மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை - நற் 391/4
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர் - நற் 392/3
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து - நற் 394/1
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை - நற் 394/2
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும் - குறு 6/3
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் - குறு 13/3
பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று - குறு 19/2
புன் தலை மன்றம் நோக்கி மாலை - குறு 64/2
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை/ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு - குறு 124/1,2
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி - குறு 132/4
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே - குறு 144/2
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் - குறு 146/3
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் - குறு 160/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை - குறு 161/2
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன - குறு 163/2
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே - குறு 172/7
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் - குறு 182/1
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு - குறு 183/3
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய - குறு 190/4
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் - குறு 203/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி - குறு 213/2
இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை - குறு 220/2
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் - குறு 222/1
தலை புணை கொளினே தலை புணை கொள்ளும் - குறு 222/1
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே - குறு 222/7
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் - குறு 229/2
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர் - குறு 241/3
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி - குறு 254/3
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு - குறு 268/4
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த - குறு 272/3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - குறு 281/4
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை/ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் - குறு 285/6,7
கல் உயர் நனம் தலை நல்ல கூறி - குறு 297/5
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை - குறு 302/2
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து - குறு 308/2
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட - குறு 330/2
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை - குறு 366/3
பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய - குறு 372/1
ஆழி தலை வீசிய அயிர் சேற்று அருவி - குறு 372/4
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை - குறு 382/2
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப - குறு 391/8
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி - குறு 394/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் - ஐங் 62/2
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி - ஐங் 80/3
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் - ஐங் 86/1
வெண் தலை மா மழை சூடி - ஐங் 209/4
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் - ஐங் 270/2
புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் - ஐங் 273/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை - ஐங் 321/1
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி - ஐங் 321/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது - ஐங் 326/1
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை/வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு - ஐங் 329/1,2
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப - பதி 12/2
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் - பதி 13/6
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க - பதி 13/15
வளம் பல நிகழ்தரு நனம் தலை நன் நாட்டு - பதி 15/17
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என - பதி 17/9
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் - பதி 22/30
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 23/25
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே - பதி 25/13
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று - பதி 28/10
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே - பதி 28/14
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் - பதி 30/17
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப - பதி 31/4
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று - பதி 32/4
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை - பதி 35/6
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து - பதி 41/21
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய - பதி 42/22
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை - பதி 44/18
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து - பதி 45/9
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய - பதி 46/9
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் - பதி 50/15
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற - பதி 55/17
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய - பதி 59/14
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 62/19
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் - பதி 63/18
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு - பதி 67/10
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் - பதி 67/16
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த - பதி 69/16
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் - பதி 73/7
வேறு படு நனம் தலை பெயர - பதி 74/27
நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து - பதி 86/5
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் - பதி 87/3
தெண் கடல் வளைஇய மலர் தலை உலகத்து - பதி 88/3
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை/தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர - பரி 1/1,2
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை - பரி 1/25
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் - பரி 1/46
தலை இறுபு தாரொடு புரள - பரி 2/41
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் - பரி 2/73
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட - பரி 3/59
பாம்பு பூண் பாம்பு தலை மேலது - பரி 4/45
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ - பரி 6/3
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று - பரி 6/95
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை - பரி 7/84
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் - பரி 9/2
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி - பரி 9/36
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் - பரி 9/83
செல வரை காணா கடல் தலை கூட - பரி 10/2
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து - பரி 11/2
நின் புகழ் கொள்ளாது இ மலர் தலை உலகே - பரி 12/102
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை - பரி 13/29
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை - பரி 13/38
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் - பரி 15/19
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ - பரி 16/8
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் - பரி 19/17
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த - பரி 19/72
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது - பரி 23/6
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த - பரி 23/85
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் - கலி 1/12
தெருமந்து சாய்த்தார் தலை/தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர - கலி 39/26,27
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை - கலி 57/13
மெல்ல இறைஞ்சும் தலை/எல்லா நீ முன்னத்தான் ஒன்று குறித்தாய் போல் காட்டினை - கலி 61/6,7
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் - கலி 66/15
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி - கலி 71/2
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என - கலி 78/4
நயம் தலை மாறுவார் மாறுக மாறா - கலி 80/1
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் - கலி 80/2
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் - கலி 82/23
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை/வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு - கலி 83/29,30
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை - கலி 85/22
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ - கலி 86/2
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் - கலி 93/14
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று - கலி 101/1
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே - கலி 103/79
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் - கலி 106/40
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி - கலி 106/47
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை - கலி 116/2
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் - கலி 116/14
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச - கலி 119/6
தலை உற முன் அடி பணிவான் போலவும் - கலி 128/17
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர - கலி 129/6
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் - கலி 133/18
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு - கலி 138/2
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே - கலி 139/37
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் - கலி 148/2
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 3/3
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை/தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் - அகம் 5/22,23
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை - அகம் 7/2
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை/நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு - அகம் 7/16,17
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் - அகம் 7/21
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் - அகம் 8/15
இரு தலை புள்ளின் ஓர் உயிரம்மே - அகம் 12/5
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை/உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் - அகம் 19/3,4
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி - அகம் 20/8
என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் - அகம் 21/14
பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை - அகம் 21/15
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் - அகம் 34/1
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப - அகம் 36/14
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி - அகம் 38/13
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 39/12
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி - அகம் 43/3
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை/அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து - அகம் 47/3,4
வேனில் நீடிய வேய் உயர் நனம் தலை/நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி - அகம் 51/7,8
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் - அகம் 57/6
புன் தலை மட பிடி உணீஇயர் அம் குழை - அகம் 59/7
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை/உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன - அகம் 65/13,14
மரம் புல்லென்ற முரம்பு உயர் நனம் தலை/அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் - அகம் 67/4,5
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை - அகம் 68/9
புன் தலை மட பிடி பூசல் பல உடன் - அகம் 68/18
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் - அகம் 69/19
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி - அகம் 78/1
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப - அகம் 79/9
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை - அகம் 81/7
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி - அகம் 83/2
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் - அகம் 83/10
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு - அகம் 84/12
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது - அகம் 87/6
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை/உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் - அகம் 89/2,3
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த - அகம் 89/13
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி - அகம் 90/1
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை/அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் - அகம் 91/7,8
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 97/7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 101/11
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த - அகம் 103/1
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை - அகம் 104/11
முகை தலை திறந்த வேனில் - அகம் 105/16
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் - அகம் 108/13
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை/வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 109/6,7
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் - அகம் 113/3
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை/பருந்து பெடை பயிரும் பாழ் நாட்டு ஆங்கண் - அகம் 117/6,7
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி - அகம் 121/5
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க - அகம் 126/4
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை - அகம் 132/9
தமர் நமக்கு ஈத்த தலை நாள் இரவின் - அகம் 136/18
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி - அகம் 145/3
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை - அகம் 158/14
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என - அகம் 165/1
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 166/12
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட - அகம் 169/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை/புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் - அகம் 169/2,3
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட - அகம் 177/7
கனவினும் பிரிவு அறியலனே அதன்_தலை - அகம் 178/20
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை - அகம் 184/9
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன - அகம் 187/8
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை - அகம் 190/10
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ - அகம் 191/1
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் - அகம் 195/13
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு - அகம் 197/12
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப - அகம் 202/2
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய - அகம் 202/10
உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை/தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 202/11,12
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ - அகம் 215/13
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை/களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை - அகம் 221/10,11
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் - அகம் 225/10
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி - அகம் 229/4
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை - அகம் 231/6
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 238/8
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை/பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி - அகம் 241/8,9
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை/விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் - அகம் 241/11,12
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை/செம் முக மந்தி ஆடும் - அகம் 241/14,15
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் - அகம் 245/12
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் - அகம் 247/6
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று - அகம் 253/13
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை/கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 258/5,6
நின்று தலை இறைஞ்சியோளே அது கண்டு - அகம் 261/10
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 266/3
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை/குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி - அகம் 271/4,5
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு - அகம் 273/10
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப - அகம் 274/4
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை/பொத்து உடை மரத்த புகர் படு நீழல் - அகம் 277/9,10
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை/கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க - அகம் 287/9,10
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 288/12
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் - அகம் 290/3
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை - அகம் 293/1
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை - அகம் 294/6
என்றூழ் நீடிய வேய் படு நனம் தலை/நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி - அகம் 295/3,4
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் - அகம் 301/22
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் - அகம் 301/24
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை/மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் - அகம் 303/5,6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ - அகம் 306/3
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை/பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் - அகம் 307/9,10
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட - அகம் 318/7
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை/அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென - அகம் 319/5,6
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் - அகம் 321/10
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை/களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் - அகம் 327/10,11
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் - அகம் 328/4
தண்டா காதலும் தலை நாள் போன்மே - அகம் 332/15
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய - அகம் 333/10
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி - அகம் 339/9
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் - அகம் 339/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் - அகம் 343/5
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் - அகம் 343/5
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை - அகம் 343/10
கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி - அகம் 347/13
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு - அகம் 347/14
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென - அகம் 350/12
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ - அகம் 364/6
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி - அகம் 366/3
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை/அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 372/2,3
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு - அகம் 374/2
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி - அகம் 375/14
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை - அகம் 376/16
நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி - அகம் 377/7
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு - அகம் 387/4
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் - அகம் 391/4
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் - அகம் 394/2
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை/அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் - அகம் 395/6,7
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு - அகம் 400/9
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் - புறம் 2/10
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை - புறம் 2/21
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து - புறம் 3/11
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே - புறம் 7/13
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் - புறம் 15/3
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப - புறம் 17/38
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் - புறம் 19/13
மலர் தலை உலகத்து தோன்றி - புறம் 24/35
முடி தலை அடுப்பு ஆக - புறம் 26/8
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி - புறம் 29/4
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப - புறம் 31/14
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து - புறம் 34/12
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த - புறம் 37/1
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின் - புறம் 42/5
பூ இல் வறும் தலை முடிப்பவும் நீர் இல் - புறம் 44/7
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி - புறம் 46/6
ஒளியோர் பிறந்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 53/9
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா - புறம் 54/12
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் - புறம் 55/20
நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க - புறம் 57/7
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 61/8
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 63/15
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை - புறம் 68/16
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த - புறம் 76/11
இரு தலை ஒசிய எற்றி - புறம் 80/8
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என - புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே - புறம் 98/20
தலை நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ - புறம் 101/3
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை - புறம் 103/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை/தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி - புறம் 103/1,2
மனை தலை மகவை ஈன்ற அமர் கண் - புறம் 117/4
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே - புறம் 132/9
புன் தலை மட பிடி பரிசில் ஆக - புறம் 151/4
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை - புறம் 152/3
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை/கேழல் பன்றி வீழ அயலது - புறம் 152/3,4
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் - புறம் 158/24
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய - புறம் 165/12
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை/கறி வளர் அடுக்கத்து மலர்ந்த காந்தள் - புறம் 168/1,2
மன்னன் உயிர்த்தே மலர் தலை உலகம் - புறம் 186/2
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை - புறம் 191/5
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் - புறம் 200/6
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை - புறம் 200/9
வறும் தலை உலகமும் அன்றே அதனால் - புறம் 206/9
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய - புறம் 211/2
பொங்கு நீர் உடுத்த இ மலர் தலை உலகத்து - புறம் 213/3
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் - புறம் 213/4
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை - புறம் 216/10
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க - புறம் 221/11
ஞாலம் காவலர் கடை தலை/காலை தோன்றினும் நோகோ யானே - புறம் 225/13,14
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 228/4
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய - புறம் 229/6
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே - புறம் 235/9
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ - புறம் 235/10
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று - புறம் 243/12
முனி தலை புதல்வர் தந்தை - புறம் 250/8
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே - புறம் 256/7
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த - புறம் 259/2
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை/சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே - புறம் 270/5,6
மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார - புறம் 280/11
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு - புறம் 285/7
அது கண்டு பரந்தோர் எல்லாம் புகழ தலை பணிந்து - புறம் 285/13
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை/மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை - புறம் 291/6,7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை/ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே - புறம் 291/7,8
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப - புறம் 303/8
புன் தலை மட பிடி நாண - புறம் 308/10
ஈன்று புறந்தருதல் என் தலை கடனே - புறம் 312/1
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி - புறம் 319/10
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் - புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 322/4
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை/புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் - புறம் 324/1,2
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் - புறம் 325/12
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 334/3
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே - புறம் 346/7
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை - புறம் 353/9
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் - புறம் 369/14
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது - புறம் 371/1
மரம் தலை சேர்ந்து பட்டினி வைகி - புறம் 371/2
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து - புறம் 371/14
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின - புறம் 371/23
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் - புறம் 372/5
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 373/16
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 374/9
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை/ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி - புறம் 376/21,22
பாறு தலை மயிர் நனைய - புறம் 377/2
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை/திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி - புறம் 387/17,18
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து - புறம் 389/9
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என - புறம் 390/12
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன் - புறம் 390/24
நனம் தலை மூதூர் வினவலின் - புறம் 391/10

 TOP
 
  தலை_பிரி_ஒருவனை (1)
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை/படர் சிறை பல் நிற பாப்பு பகையை - பரி 13/38,39

 TOP
 
  தலைக்குடை (1)
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் - அகம் 194/7

 TOP
 
  தலைக்கூடி (3)
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி/ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் - பரி 24/6,7
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து - கலி 74/10
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு - புறம் 17/19

 TOP
 
  தலைக்கை (2)
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ - பதி 52/15
எல் வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து - புறம் 24/9

 TOP
 
  தலைக்கொண்ட (12)
உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு - திரு 121
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் - நற் 30/5
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - நற் 293/4
சாந்து தலைக்கொண்ட ஓங்கு பெரும் சாரல் - நற் 328/9
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் - பதி 40/29
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை - கலி 52/2
தகையால் தலைக்கொண்ட நெஞ்சு - கலி 139/29
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - அகம் 17/19
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் - அகம் 72/2
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி - அகம் 283/3
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் - அகம் 386/5
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை - புறம் 2/14

 TOP
 
  தலைக்கொண்டு (8)
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ - பரி 9/24
நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு/வேவது அளித்து இ உலகு - கலி 142/53,54
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் - கலி 144/59
கார் தலைக்கொண்டு பொழியினும் தீர்வது - கலி 146/44
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல் - கலி 150/4
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என - கலி 150/5
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு/இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை - அகம் 66/21,22
சாறு தலைக்கொண்டு என பெண் ஈற்று-உற்று என - புறம் 82/1

 TOP
 
  தலைக்கொள்-மார் (1)
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார்/நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய - புறம் 15/14,15

 TOP
 
  தலைக்கொள்ள (3)
நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள/கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் - பரி 9/49,50
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள/கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/16,17
தண்டா பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் - கலி 73/20

 TOP
 
  தலைக்கொள்ளும் (1)
கான இரும் பிடி கன்று தலைக்கொள்ளும்/பெரும் குறும்பு உடுத்த வன்-புல இருக்கை - புறம் 181/3,4

 TOP
 
  தலைக்கோல் (1)
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு - மலை 370

 TOP
 
  தலைக (1)
பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே - நற் 328/7

 TOP
 
  தலைச்சென்று (11)
தண்டாது தலைச்சென்று/கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் - மது 68,69
செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று/அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் - மது 139,140
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று/அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ - மது 181,182
மறம் கலங்க தலைச்சென்று/வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி - மது 221,222
முரணியோர் தலைச்சென்று/கடம்பு முதல் தடிந்த கடும் சின முன்பின் - பதி 20/3,4
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று/பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் - பதி 36/4,5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று/தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து - கலி 104/45,46
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர் - புறம் 16/3
நண்ணார் நாண நாள்-தொறும் தலைச்சென்று/இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் - புறம் 23/12,13
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று/அரைசு பட கடக்கும் உரை சால் தோன்றல் நின் - புறம் 211/5,6
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு - புறம் 258/3

 TOP
 
  தலைத்தந்து (2)
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து/குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று - திரு 216,217
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து/பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் - கலி 19/4,5

 TOP
 
  தலைத்தந்தோயே (2)
விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே - அகம் 212/23
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே - அகம் 258/15

 TOP
 
  தலைத்தந்தோரே (1)
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே - ஐங் 320/5

 TOP
 
  தலைத்தருதல் (1)
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு - அகம் 333/4

 TOP
 
  தலைத்தரும் (1)
எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என - நற் 284/6

 TOP
 
  தலைத்தரூஉம் (1)
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் - அகம் 78/2

 TOP
 
  தலைத்தலை (11)
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே - ஐங் 33/4
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப - பதி 88/27
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் - பரி 12/31
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே - பரி 16/10
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் - பரி 16/14
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று - பரி 22/16
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 29/4
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 68/16
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் - அகம் 396/9
மிக பல் தீ நோய் தலைத்தலை தருமே - புறம் 185/6
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய - புறம் 230/8

 TOP
 
  தலைத்தார் (1)
நெடும் சேண் நாட்டில் தலைத்தார் பட்ட - அகம் 211/12

 TOP
 
  தலைத்து (1)
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய - பதி 31/16

 TOP
 
  தலைதிரியாது (1)
பயம் தரு கொள்கையின் நயம் தலைதிரியாது/நின் வாய் இன் மொழி நன் வாய் ஆக - அகம் 333/15,16

 TOP
 
  தலைப்பட்ட (1)
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் - குறு 209/1

 TOP
 
  தலைப்பட்டாம் (1)
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் - கலி 112/22

 TOP
 
  தலைப்படா (1)
பயம் தலைப்படா பண்பினை எனினே - குறு 342/7

 TOP
 
  தலைப்படினே (1)
பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே - நற் 170/9

 TOP
 
  தலைப்படுதல் (2)
வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் - அகம் 5/7
மெய் தலைப்படுதல் செல்லேன் இ தலை - அகம் 7/16

 TOP
 
  தலைப்படும் (2)
இனிதின் இனிது தலைப்படும் என்பது - நற் 134/1
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ - கலி 138/7

 TOP
 
  தலைப்படுவன் (1)
ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின் - கலி 64/24

 TOP
 
  தலைப்படுவாயோ (1)
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ/உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/13,14

 TOP
 
  தலைப்பாடு (1)
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை - புறம் 70/18

 TOP
 
  தலைப்பிரிந்த (1)
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த/புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் - குறு 272/3,4

 TOP
 
  தலைப்பிரியாது (1)
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த - அகம் 173/1

 TOP
 
  தலைப்பிரிவு (1)
தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல - நற் 136/6

 TOP
 
  தலைப்பெய்த (2)
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை - அகம் 86/1
நீறு தலைப்பெய்த ஞான்றை - அகம் 256/20

 TOP
 
  தலைப்பெய்தீமே (1)
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே - ஐங் 86/4

 TOP
 
  தலைப்பெய்து (2)
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து/கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி - கலி 95/27,28
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் - புறம் 343/8

 TOP
 
  தலைப்பெய (1)
காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய/பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து - அகம் 156/10,11

 TOP
 
  தலைப்பெயர்க்கும் (2)
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும்/வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ - நற் 169/6,7
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும்/மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் - அகம் 394/13,14

 TOP
 
  தலைப்பெயர்த்து (1)
தலைப்பெயர்த்து இட்ட வேலினும் பலவே - புறம் 130/7

 TOP
 
  தலைப்பெயர்ந்து (2)
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப - அகம் 311/8
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து/பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து - அகம் 367/1,2

 TOP
 
  தலைப்பெயர (3)
பாடு இன் தெண் மணி தோடு தலைப்பெயர/கான முல்லை கய வாய் அலரி - நற் 321/2,3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து - பதி 15/1
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என - புறம் 161/12

 TOP
 
  தலைப்பெயரி (1)
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி/தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் - புறம் 295/2,3

 TOP
 
  தலைப்பெயரும் (2)
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை - மது 686
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும்/பல் பூ கானல் மல்கு நீர் சேர்ப்ப - நற் 375/2,3

 TOP
 
  தலைப்பெயற்கு (1)
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற - அகம் 136/12

 TOP
 
  தலைப்பெயின் (1)
ஈங்கே தலைப்படுவன் உண்டான் தலைப்பெயின்/வேந்து கொண்டு அன்ன பல - கலி 64/24,25

 TOP
 
  தலைப்போகு (1)
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி - புறம் 223/2

 TOP
 
  தலைபிரியா (1)
அறம் தலைபிரியா ஆறும் மற்று அதுவே - கலி 9/24

 TOP
 
  தலைபெயர்க்கும் (3)
மாறு தலைபெயர்க்கும் மருவு இன் பாலை - பொரு 22
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும்/மலை உடை கானம் நீந்தி - குறு 350/6,7
இனம் தலைபெயர்க்கும் நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 101/11

 TOP
 
  தலைபோகாமை (1)
தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே - குறு 170/5

 TOP
 
  தலைபோகிய (1)
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி - நற் 169/4

 TOP
 
  தலைமகள் (1)
வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள்/மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் - ஐங் 82/1,2

 TOP
 
  தலைமடங்க (1)
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க/பதி பாழ் ஆக வேறு புலம் படர்ந்து - பதி 71/17,18

 TOP
 
  தலைமணக்கும் (1)
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும்/மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் - பட் 97,98

 TOP
 
  தலைமணந்த (12)
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ - மது 700
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 55/2
முரம்பு தலைமணந்த நிரம்பா இயவின் - நற் 374/1
மரம் தலைமணந்த நனம் தலை கானத்து - நற் 394/1
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த/கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி - குறு 186/1,2
குன்று தலைமணந்த கானம் - குறு 281/5
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் - பதி 30/13
பகை தலைமணந்த பல் அதர் செலவே - அகம் 105/17
கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் - அகம் 133/5
காம்பு தலைமணந்த ஓங்கு மலை சாரல் - அகம் 172/5
குறியவும் நெடியவும் குன்று தலைமணந்த/சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி - அகம் 233/11,12
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண் - புறம் 357/1

 TOP
 
  தலைமணந்தன்று (1)
பொறை தலைமணந்தன்று உயவும்-மார் இனியே - நற் 59/10

 TOP
 
  தலைமணந்து (1)
குன்று தலைமணந்து குழூஉ கடல் உடுத்த - பதி 31/1

 TOP
 
  தலைமணந்தே (1)
போயின்று-கொல்லோ நோய் தலைமணந்தே - நற் 56/10

 TOP
 
  தலைமயக்கிய (1)
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய/விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே - பதி 90/29,30

 TOP
 
  தலைமயங்காது (1)
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது/பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை - அகம் 298/8,9

 TOP
 
  தலைமயங்கி (1)
எல் படு பொழுதின் இனம் தலைமயங்கி/கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு - புறம் 157/9,10

 TOP
 
  தலைமயங்கிய (6)
வளம் தலைமயங்கிய நனம் தலை மறுகின் - பட் 193
குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் - நற் 274/5
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய - பதி 38/3
இனம் தலைமயங்கிய நனம் தலை பெரும் காட்டு - அகம் 39/12
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய/அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே - அகம் 284/12,13
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து - புறம் 19/2

 TOP
 
  தலைமிகுத்த (1)
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு - பதி 14/5

 TOP
 
  தலைமை (1)
இரும் கிளை தலைமை எய்தி - புறம் 378/23

 TOP
 
  தலைமையர் (1)
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு - திரு 134

 TOP
 
  தலைய (17)
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் - நெடு 174
மலை தலைய கடல் காவிரி - பட் 6
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய - நற் 2/4
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை - நற் 211/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய/நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற - நற் 241/2,3
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி - நற் 347/4
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் - குறு 165/4
தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து - குறு 378/3
குடுமி தலைய மன்ற - ஐங் 202/3
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய/அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப - பரி 19/69,70
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை - அகம் 130/5
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் - அகம் 201/15
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை - அகம் 224/4
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி - அகம் 291/19
அறையும் பொறையும் மணந்த தலைய/எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை - புறம் 118/1,2
கரும் பிடர் தலைய பெரும் செவி குறு முயல் - புறம் 333/3
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட - புறம் 379/13

 TOP
 
  தலையது (1)
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது/செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் - ஐங் 211/2,3

 TOP
 
  தலையர் (3)
உவலை சூடிய தலையர் கவலை - அகம் 291/13
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர்/மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென - புறம் 337/18,19
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் - புறம் 345/17

 TOP
 
  தலையளி (1)
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் - பரி 19/93

 TOP
 
  தலையளிக்கும் (1)
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல - புறம் 67/3

 TOP
 
  தலையளிப்பினும் (1)
இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும்/நின் வரைப்பினள் என் தோழி - குறு 397/6,7

 TOP
 
  தலையன (1)
பாம்பு சிறை தலையன/பாம்பு படிமதம் சாய்த்தோய் பசும் பூணவை - பரி 4/46,47

 TOP
 
  தலையாக (1)
இன்று தலையாக வாரல் வரினே - அகம் 318/9

 TOP
 
  தலையாது (2)
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி - பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் - பதி 20/25

 TOP
 
  தலையாலம்கானத்து (1)
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து/மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும் - புறம் 19/2,3

 TOP
 
  தலையாற்று (1)
தலையாற்று நிலைஇய சேய் உயர் பிறங்கல் - அகம் 152/22

 TOP
 
  தலையிட்டு (2)
ஈனா பாவை தலையிட்டு ஓரும் - நற் 127/7
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான் - கலி 92/57

 TOP
 
  தலையில் (1)
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து - நற் 120/8

 TOP
 
  தலையின் (3)
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் - கலி 38/3
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த - அகம் 151/7
பாம்பு உயர் தலையின் சாம்புவன நிவப்ப - அகம் 160/14

 TOP
 
  தலையின்று (2)
தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று - பரி 9/11
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் - அகம் 54/3

 TOP
 
  தலையினால் (1)
தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் - கலி 108/56

 TOP
 
  தலையும் (11)
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே - மலை 233
மகிழ்ந்ததன் தலையும் நறவு உண்டு ஆங்கு - குறு 165/1
விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை - குறு 165/2
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர - குறு 240/4
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும்/மாற்று ஆகின்றே தோழி ஆற்றலையே - குறு 377/2,3
நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ - ஐங் 160/3
புணர்ந்த காதலியின் புதல்வன் தலையும்/அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே - ஐங் 403/1,2
தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் - கலி 65/6
கனலும் நோய் தலையும் நீ கனம் குழையவரொடு - கலி 66/13
தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு - கலி 66/17
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் - அகம் 369/9

 TOP
 
  தலையுள் (1)
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று - கலி 89/4

 TOP
 
  தலையே (7)
அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே/ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த - நற் 13/2,3
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே - குறு 171/4
முலையே முகிழ் முகிழ்த்தனவே தலையே/கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே - குறு 337/1,2
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே/பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே - அகம் 230/15,16
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே - புறம் 214/13
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே - புறம் 239/21
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே - புறம் 378/24

 TOP
 
  தலையையும் (1)
நின் நோய் தலையையும் அல்லை தெறுவர - அகம் 73/6

 TOP
 
  தலையொடு (1)
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய - புறம் 261/17

 TOP
 
  தலையோர் (1)
தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய - புறம் 225/1

 TOP
 
  தலைவ (6)
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ/மாலை மார்ப நூல் அறி புலவ - திரு 260,261
கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந - பொரு 57
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ/தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் - மலை 50,51
உலகம் படைத்த காலை தலைவ/மறந்தனர்-கொல்லோ சிறந்திசினோரே - நற் 337/1,2
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ/ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் - பதி 24/5,6
சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள் - பரி 5/14

 TOP
 
  தலைவந்த (3)
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை - மலை 331
பணியாமையின் பகை தலைவந்த/மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் - அகம் 251/11,12
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து - புறம் 65/6

 TOP
 
  தலைவந்தன்று (1)
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் - கலி 146/34

 TOP
 
  தலைவந்து (3)
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப - குறு 374/3
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலைவந்து என் - கலி 139/20
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என - அகம் 86/7

 TOP
 
  தலைவர் (3)
பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக - திரு 162
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் - முல் 20
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற - அகம் 245/7

 TOP
 
  தலைவரினும் (3)
வேந்து தலைவரினும் தாங்கும் - புறம் 325/14
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும்/உண்பது மன்னும் அதுவே - புறம் 333/17,18
அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா - புறம் 354/1

 TOP
 
  தலைவரினே (2)
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே - நற் 364/12
வாழ்தலும் பழியே பிரிவு தலைவரினே - குறு 32/6

 TOP
 
  தலைவருந (1)
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று - புறம் 161/10

 TOP
 
  தலைவரும் (1)
நல்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை - கலி 39/32

 TOP
 
  தலைவற்கு (1)
இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர் - புறம் 285/16

 TOP
 
  தலைவன் (11)
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக - மது 455
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர் - மலை 569
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் - நற் 300/9
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் - ஐங் 275/1
பாரத்து தலைவன் ஆர நன்னன் - அகம் 152/12
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் - அகம் 342/7
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன் - அகம் 352/2
மாங்குடி மருதன் தலைவன் ஆக - புறம் 72/14
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன்/அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே - புறம் 95/8,9
பெரு மாவிலங்கை தலைவன் சீறியாழ் - புறம் 176/6
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் - புறம் 233/5

 TOP
 
  தலைவனாக (1)
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக/கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் - மது 772,773

 TOP
 
  தலைவனை (1)
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை - கலி 52/2

 TOP
 
  தலைவாய் (1)
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் - மலை 475

 TOP
 
  தலைவைத்து (1)
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே - ஐங் 207/4

 TOP
 
  தலைவைப்ப (1)
கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப/கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் - அகம் 129/11,12

 TOP
 
  தலைஇ (30)
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ/புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட பொலம் குழை - பெரும் 311,312
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ/பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு - நற் 51/4,5
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் - நற் 53/5
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ/படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து - நற் 274/1,2
தளி தரு தண் கார் தலைஇ/விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே - நற் 316/9,10
உயர் நெடும் குன்றம் படு மழை தலைஇ/சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல - ஐங் 371/2,3
வேனில் நீங்க கார் மழை தலைஇ/காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து - ஐங் 484/1,2
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ/கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் - பதி 17/11,12
கல் சேர்பு மா மழை தலைஇ/பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே - பதி 84/23,24
நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலை தலைஇ/மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ - பரி 6/3,4
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று - பரி 9/10
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை - பரி 10/60
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற - பரி 14/1
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் - பரி 20/8
மா நிலம் தோன்றாமை மலி பெயல் தலைஇ/ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் - பரி 24/1,2
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ/மன் உயிர் மடிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 58/1,2
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு - அகம் 128/12
உரும் உரறு கருவிய பெரு மழை தலைஇ/பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் - அகம் 158/1,2
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென - அகம் 254/15
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து - அகம் 259/4
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் - அகம் 274/2
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் - அகம் 278/5
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று - அகம் 304/4
ஆலி அழி துளி தலைஇ/கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே - அகம் 323/12,13
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல - அகம் 374/9
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் - புறம் 159/19
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது - புறம் 192/7
தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள் - புறம் 260/3
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ/இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை - புறம் 371/11,12
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற - புறம் 373/3

 TOP
 
  தலைஇய (27)
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து - திரு 9
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் - மலை 1
நாள்_மழை தலைஇய நன் நெடும் குன்றத்து - நற் 17/1
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய/ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே - நற் 205/10,11
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து - நற் 261/5
மால் பெயல் தலைஇய மன் நெடும் குன்றத்து - நற் 268/2
தண் கார் தலைஇய நிலம் தணி காலை - நற் 346/2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் - நற் 347/5
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய/தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே - குறு 35/4,5
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே - குறு 222/7
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர - ஐங் 418/2
ஆலி தண் மழை தலைஇய/வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே - ஐங் 437/2,3
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி - பதி 15/3
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய/வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய - பதி 31/15,16
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று - பரி 2/9
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப - கலி 53/7
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் - அகம் 8/15
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் - அகம் 38/10
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ - அகம் 68/15
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை - அகம் 132/9
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய - அகம் 163/1
பேர் உறை தலைஇய பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 194/1
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் - அகம் 325/12
பெரும் கலி வானம் தலைஇய/இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே - அகம் 337/20,21
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து - அகம் 392/1
வளி தலைஇய தீயும் - புறம் 2/4
கார் பெயல் தலைஇய காண்பு இன் காலை - புறம் 119/1

 TOP
 
  தவ்வென்றன்றே (1)
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே/மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 319/2,3

 TOP
 
  தவ்வென்று (1)
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப - நெடு 185

 TOP
 
  தவ்வென (2)
தவ்வென மறப்பரோ மற்றே முயலவும் - குறு 59/4
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய - குறு 356/4

 TOP
 
  தவ (35)
வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு - மது 175
தவ பள்ளி தாழ் காவின் - பட் 53
தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி - பட் 239
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே - மலை 372
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் - மலை 377
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே - மலை 385
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே - மலை 398
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் - நற் 115/8
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே - குறு 18/5
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே - குறு 230/6
தவ பல் நாள் தோள் மயங்கி - குறு 271/4
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 328/4
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 393/2
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே - ஐங் 80/4
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே - ஐங் 283/5
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே - ஐங் 359/3
அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் - பரி 5/75
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் - பரி 8/9
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் - பரி 11/91
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் - பரி 13/64
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என - பரி 22/28
புரை தவ பயன் நோக்கார் தம் ஆக்கம் முயல்வாரை - கலி 8/15
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை - கலி 82/3
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் - கலி 100/7
புரை தவ நாடி பொய் தபுத்து இனிது ஆண்ட - கலி 130/3
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே - கலி 137/2
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் - கலி 146/26
இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே - அகம் 6/21
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/10
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் - அகம் 392/21
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே - புறம் 79/6
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே - புறம் 214/13
ஈயாது வீயும் உயிர் தவ பலவே - புறம் 235/20
நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும் - புறம் 270/3
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் - புறம் 331/7

 TOP
 
  தவசியர் (1)
குன்று உறை தவசியர் போல பலவுடன் - நற் 141/5

 TOP
 
  தவத்தின் (1)
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் - பரி 11/138

 TOP
 
  தவத்துக்கு (1)
வையமும் தவமும் தூக்கின் தவத்துக்கு/ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின் - புறம் 358/3,4

 TOP
 
  தவத்தோற்கே (1)
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே - புறம் 1/13

 TOP
 
  தவம் (10)
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது - பொரு 91
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட - நற் 226/2
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே - ஐங் 111/5
தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என - பதி 74/26
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ - பரி 11/90
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி - பரி 23/18
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள - கலி 30/1
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ - கலி 59/13
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் - கலி 138/30
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம்/ஒரீஇ துறக்கத்தின் வழீஇ ஆன்றோர் - கலி 139/33,34

 TOP
 
  தவமும் (1)
வையமும் தவமும் தூக்கின் தவத்துக்கு - புறம் 358/3

 TOP
 
  தவல் (7)
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே - ஐங் 320/5
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் - கலி 19/12
தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் - கலி 134/11
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப - கலி 136/3
தவல் இல் உலகத்து உறைஇயரோ தோழி - அகம் 178/16
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 277/4
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய - அகம் 305/2

 TOP
 
  தவலே (1)
தவலே நன்று-மன் தகுதியும் அதுவே - புறம் 238/19

 TOP
 
  தவழ் (12)
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் - பொரு 137
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை - மலை 508
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த - நற் 154/4
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர - நற் 163/5
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - குறு 84/3
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு - பதி 73/13
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் - கலி 39/42
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் - கலி 102/2
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் - அகம் 143/13
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன - அகம் 212/2
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று - அகம் 328/12
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - புறம் 128/5

 TOP
 
  தவழ்ந்த (1)
எரி சினம் தவழ்ந்த இரும் கடற்று அடை முதல் - அகம் 75/4

 TOP
 
  தவழ்பவை (1)
கொன்றை மென் சினை பனி தவழ்பவை போல் - பெரும் 328

 TOP
 
  தவழ்பு (1)
மழை தவழ்பு தலைஇய மதில் மரம் முருக்கி - பதி 15/3

 TOP
 
  தவழ (1)
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ/நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப - புறம் 38/5,6

 TOP
 
  தவழும் (11)
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு - சிறு 265
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே - நற் 197/12
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை - நற் 353/3
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் - நற் 379/11
செல் மழை தவழும் சென்னி - குறு 144/6
மழை தவழும் பெரும் குன்றத்து - பதி 51/25
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும்/கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் - அகம் 133/6,7
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு - அகம் 213/2
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை - அகம் 258/5
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து - அகம் 345/7
சாரல் வேங்கை பூ சினை தவழும்/பறம்பு பாடினரதுவே அறம் பூண்டு - புறம் 108/3,4

 TOP
 
  தவளை (1)
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி - குறு 148/2

 TOP
 
  தவறிலீர்-மன்-கொலோ (1)
அமையும் தவறிலீர்-மன்-கொலோ நகையின் - கலி 147/13

 TOP
 
  தவறு (34)
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து - குறு 77/2
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற - ஐங் 177/1
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ - பரி 9/24
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் - பரி 9/30
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ - கலி 48/9
நீயும் தவறு இலை நின்னை புறங்கடை - கலி 56/30
போதர விட்ட நுமரும் தவறு இலர் - கலி 56/31
இறையே தவறு உடையான் - கலி 56/34
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் - கலி 58/8
வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/10
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் - கலி 58/12
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/14
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும் - கலி 58/16
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய் - கலி 58/18
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் - கலி 71/17
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த - கலி 84/36
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் - கலி 84/37
யானே தவறு உடையேன் - கலி 84/41
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு - கலி 86/29
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் - கலி 87/3
ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் - கலி 87/5
புலப்பார் உடையர் தவறு/அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி - கலி 87/8,9
காயும் தவறு இலேன் யான் - கலி 87/10
என்-கண் எவனோ தவறு/இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர்பு ஒதுக்கம் போல் - கலி 88/9,10
தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு - கலி 88/14
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி - கலி 88/19
மருந்து இன்று மன்னவன் சீறின் தவறு உண்டோ நீ நயந்த - கலி 89/10
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு/கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி - கலி 90/4,5
தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் - கலி 90/20
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து - கலி 95/27
நீ தவறு உடையையும் அல்லை நின்-வயின் - அகம் 72/20
யானே தோழி தவறு உடையேனே - அகம் 72/22
தோளே தோழி தவறு உடையவ்வே - அகம் 267/17
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் - அகம் 330/4

 TOP
 
  தவறும் (3)
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் - நற் 315/10
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் - நற் 331/10
எல்லா தவறும் அறும் - கலி 107/17

 TOP
 
  தவறே (1)
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே - ஐங் 176/4

 TOP
 
  தவறோ (4)
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று - நற் 26/7
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து - குறு 77/2
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய - குறு 345/3
நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும - அகம் 156/12

 TOP
 
  தவா (1)
தவா பெருக்கத்து அறா யாணர் - மது 210

 TOP
 
  தவாது (1)
யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது/பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும் - புறம் 375/12,13

 TOP
 
  தவாஅ (2)
வழங்க தவாஅ பெரு வளன் எய்தி - பெரும் 26
உண்டு என தவாஅ கள்ளின் - பதி 43/35

 TOP
 
  தவாஅலியரோ (2)
தவாஅலியரோ இ உலகமோடு உடனே - பதி 14/22
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின் - அகம் 338/15

 TOP
 
  தவிர் (1)
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி - அகம் 317/12

 TOP
 
  தவிர்க்கும் (4)
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை - அகம் 244/6
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை - புறம் 157/8
ஒளிறு மழை தவிர்க்கும் குன்றம் போல - புறம் 368/2
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் - புறம் 381/14

 TOP
 
  தவிர்க்குவம் (1)
யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே - நற் 79/10

 TOP
 
  தவிர்க (1)
தகுமோ பெரும தவிர்க நும் செலவே - நற் 325/9

 TOP
 
  தவிர்குதல் (1)
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது - ஐங் 451/2

 TOP
 
  தவிர்த்த (5)
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை - மலை 175
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த - மலை 347
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு - நற் 285/4
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து - அகம் 48/20
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை - புறம் 353/5

 TOP
 
  தவிர்த்தனிர் (1)
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ - குறு 345/2

 TOP
 
  தவிர்தலை (1)
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ - கலி 20/18

 TOP
 
  தவிர்ந்த (1)
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை - அகம் 376/6

 TOP
 
  தவிர்ந்ததை (1)
வையை புது புனல் ஆட தவிர்ந்ததை/தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை - கலி 98/31,32

 TOP
 
  தவிர்ந்தன்றால் (1)
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே - அகம் 0/16

 TOP
 
  தவிர்ந்தனம் (2)
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி - நற் 256/5
தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே - நற் 256/11

 TOP
 
  தவிர்ந்தனன் (1)
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர் - கலி 84/15

 TOP
 
  தவிர்ந்தனை (1)
யார் இல் தவிர்ந்தனை கூறு - கலி 84/9

 TOP
 
  தவிர்ந்து (2)
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ - அகம் 398/17
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ - புறம் 159/23

 TOP
 
  தவிர்ந்தேன் (1)
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை - கலி 98/11

 TOP
 
  தவிர்ப்ப (2)
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி - மது 486
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர் - கலி 84/15

 TOP
 
  தவிர்ப்பவும் (1)
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது - குறு 229/3

 TOP
 
  தவிர்ப்பான் (1)
இடுக்கண் தவிர்ப்பான் மலை - கலி 40/14

 TOP
 
  தவிர்பு (4)
பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் - பரி 6/2
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப - பரி 22/41
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர - கலி 78/10
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று - கலி 104/45

 TOP
 
  தவிர்வு (5)
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி - குறி 56
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 68/16
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 202/12
நோக்கு-தொறும் நோக்கு-தொறும் தவிர்வு இலை ஆகி - அகம் 266/7
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று - அகம் 291/17

 TOP
 
  தவிர (3)
மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி - பரி 20/54
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர/இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ - அகம் 190/14,15
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு - அகம் 243/5

 TOP
 
  தவிரலர் (3)
உலப்பு இன்று பெறினும் தவிரலர்/கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே - நற் 115/10,11
குடநாடு பெறினும் தவிரலர்/மட மான் நோக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தே - அகம் 91/17,18
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து - அகம் 237/15

 TOP
 
  தவிரா (3)
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் - அகம் 29/1
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் - அகம் 148/2
தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக - புறம் 3/5

 TOP
 
  தவிராது (9)
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் - மலை 210
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் - மலை 295
காதல் செவிலியர் தவிர்ப்பவும் தவிராது/ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ - குறு 229/3,4
பெயர்வு-உழி பெயர்வு-உழி தவிராது நோக்கி - ஐங் 204/3
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது/நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி - பதி 43/32,33
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப - கலி 136/3
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் தவிராது/செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே - அகம் 19/7,8
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது/இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து - அகம் 334/12,13
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் - புறம் 59/5

 TOP
 
  தவிரான் (1)
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான்/கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய - அகம் 66/23,24

 TOP
 
  தவிரும் (2)
தவிரும் காலை ஆயின் என் - நற் 209/8
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து - கலி 142/39

 TOP
 
  தழங்கு (11)
பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற - மது 669
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் - மலை 310
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் - நற் 7/5
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் - நற் 93/10
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட - நற் 298/3
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே - நற் 371/9
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப - ஐங் 448/1
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே - பதி 30/44
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் - பதி 68/3
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து - அகம் 24/15
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற - அகம் 136/12

 TOP
 
  தழலும் (2)
தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் - குறி 43
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை - குறு 223/4

 TOP
 
  தழலை (1)
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் - அகம் 188/11

 TOP
 
  தழாலின் (1)
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின்/அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் - மலை 103,104

 TOP
 
  தழிஞ்சி (1)
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி - பதி 57/9

 TOP
 
  தழீஇ (73)
மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து - திரு 216
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன் - திரு 289
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று - திரு 305
இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ/நைவளம் பழுநிய நயம் தெரி பாலை - சிறு 35,36
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து - சிறு 76
தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ/வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் - பெரும் 16,17
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் - பெரும் 204
செவிலி அம் பெண்டிர் தழீஇ பால் ஆர்ந்து - பெரும் 251
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் - மது 301
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் - மது 405
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி - மது 462
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ - மது 561
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ/வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை - நெடு 181,182
பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென - நற் 47/4
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ/உறு பசி குறுநரி குறுகல் செல்லாது - நற் 164/8,9
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று - நற் 350/9
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து - நற் 367/2
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே - குறு 29/7
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ/கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் - குறு 215/5,6
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து - குறு 319/1
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை - குறு 332/4
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ/அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே - குறு 353/6,7
வீழ்ந்த மா மழை தழீஇ பிரிந்தோர் - குறு 391/5
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ/நலம் மிகு புது புனல் ஆட கண்டோர் - ஐங் 64/1,2
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை - ஐங் 71/2
களிறு பிடி தழீஇ பிற புலம் படராது - ஐங் 305/1
மள்ளர் அன்ன மரவம் தழீஇ/மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் - ஐங் 400/1,2
காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே - ஐங் 406/2
நயந்த காதலி தழீஇ பாணர் - ஐங் 407/1
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை - ஐங் 445/3
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென - ஐங் 454/1
வன்_புலம் தழீஇ மென்பால்-தோறும் - பதி 75/8
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ/தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் - பரி 16/8,9
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை - பரி 20/11
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை - கலி 18/9
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் - கலி 39/4
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் - கலி 39/29
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் - கலி 70/22
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை - கலி 92/42
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி - கலி 103/75
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை - கலி 109/14
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி - கலி 115/14
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து - கலி 143/52
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் - அகம் 6/8
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ/திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள - அகம் 14/5,6
அண்ணல் இரலை அமர் பிணை தழீஇ/தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே - அகம் 23/8,9
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ/தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் - அகம் 49/16,17
உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ/ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் - அகம் 64/12,13
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ/முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப - அகம் 86/22,23
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ/வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை - அகம் 127/15,16
மட கண் எருமை மாண் நாகு தழீஇ/படப்பை நண்ணி பழனத்து அல்கும் - அகம் 146/3,4
பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென - அகம் 159/7
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ/வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு - அகம் 166/12,13
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் - அகம் 168/9
நாறு உயிர் மட பிடி தழீஇ வேறு நாட்டு - அகம் 189/4
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ/இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு - அகம் 248/2,3
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ/வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 265/21,22
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ/நரந்தம் நாறும் குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 266/3,4
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென - அகம் 290/6
மறி உடை மட பிணை தழீஇ புறவின் - அகம் 314/5
மாட மூதூர் மதில் புறம் தழீஇ/நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் - அகம் 335/11,12
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ/இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் - அகம் 352/6,7
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ/பூ பொறி பல் படை ஒலிப்ப பூட்டி - அகம் 400/10,11
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ/இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் - புறம் 58/5,6
நோய்-பால் விளிந்த யாக்கை தழீஇ/காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் - புறம் 93/5,6
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ/புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 135/8,9
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ/உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என - புறம் 155/1,2
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை - புறம் 221/9
தழுவு-வழி தழீஇ தூங்கு-வழி தூங்கி - புறம் 243/4
கையின் வாங்கி தழீஇ/மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே - புறம் 274/6,7
பார்வை மட பிணை தழீஇ பிறிது ஓர் - புறம் 320/4
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ/பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள - புறம் 369/17,18
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ/பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் - புறம் 376/4,5

 TOP
 
  தழீஇக்கொண்டு (1)
தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ - கலி 97/23

 TOP
 
  தழீஇய (37)
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பொரு 169
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - சிறு 78
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை - பெரும் 127
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பெரும் 242
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் - முல் 24
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும் - மது 337
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் - மலை 526
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் - நற் 202/4
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய/துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை - நற் 243/1,2
மட பிணை தழீஇய மா எருத்து இரலை - நற் 256/8
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் - குறு 31/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற - குறு 45/2
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய/நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய - குறு 237/1,2
தண் மழை தழீஇய மா மலை நாட - ஐங் 292/2
மட பிடி தழீஇய மாவே - ஐங் 416/4
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு - பதி 21/25
புன்_புலம் தழீஇய புறவு அணி வைப்பும் - பதி 30/25
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை - அகம் 34/7
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் - அகம் 84/14
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய/திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த - அகம் 89/12,13
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் - அகம் 177/17
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் - அகம் 197/11
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு - அகம் 197/13
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய/விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் - அகம் 239/5,6
பெரு_நீர் கானல் தழீஇய இருக்கை - அகம் 269/21
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி - அகம் 284/7
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 304/8
பயம் நிரை தழீஇய கடுங்கண் மழவர் - அகம் 309/2
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி - அகம் 353/11
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை - அகம் 398/23
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை - புறம் 23/19
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு - புறம் 97/6
நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் - புறம் 260/13
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் - புறம் 261/11
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் - புறம் 269/10
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் - புறம் 294/3
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் - புறம் 324/8

 TOP
 
  தழீஇயவன் (1)
தார் போல் தழீஇயவன்/இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன் - கலி 103/35,36

 TOP
 
  தழீஇயினர் (1)
நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை - கலி 94/24

 TOP
 
  தழீஇயினன் (1)
புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன் - குறு 359/5

 TOP
 
  தழீஇயினும் (1)
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் - நற் 330/7

 TOP
 
  தழீஇயினேன் (1)
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் - அகம் 49/7

 TOP
 
  தழீஇயும் (2)
பெரு மலை தழீஇயும் நோக்கு இயையுமோ மற்றே - நற் 298/12
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும்/எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் - கலி 105/30,31

 TOP
 
  தழு (1)
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு - ஐங் 268/1

 TOP
 
  தழும்பன் (3)
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் - நற் 300/10
பிடி மிதி வழுதுணை பெரும் பெயர் தழும்பன்/கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் - அகம் 227/17,18
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன - புறம் 348/5

 TOP
 
  தழும்பு (2)
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி - சிறு 123
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும் - புறம் 200/10

 TOP
 
  தழுவ (2)
மா எருத்து இரலை மட பிணை தழுவ/முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் - நற் 69/4,5
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ/கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் - அகம் 78/5,6

 TOP
 
  தழுவா (1)
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் - பரி 11/106

 TOP
 
  தழுவிய (2)
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் - பட் 96
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை - பரி 23/68

 TOP
 
  தழுவு (1)
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது - பரி 10/31

 TOP
 
  தழுவு-வழி (1)
தழுவு-வழி தழீஇ தூங்கு-வழி தூங்கி - புறம் 243/4

 TOP
 
  தழுவும் (1)
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று - பரி 21/45

 TOP
 
  தழுவுவோர் (1)
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது - பரி 10/31

 TOP
 
  தழூஉ (12)
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப - மது 160
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ - மது 614
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் - குறு 294/2
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக - பதி 52/14
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் - கலி 83/3
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ/கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் - கலி 103/62,63
ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ/பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று - கலி 104/62,63
இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ/முயங்கி பொதிவேம் முயங்கி பொதிவேம் - கலி 106/33,34
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து - அகம் 176/15
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய - அகம் 253/14
பேஎய் மகளிர் பிணம் தழூஉ பற்றி - புறம் 359/4
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் - புறம் 360/6

 TOP
 
  தழூஉ_அணி (1)
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் - குறு 294/2

 TOP
 
  தழூஉகம் (1)
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல - நற் 50/3

 TOP
 
  தழூஉம் (2)
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை - நற் 193/4
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் - ஐங் 239/2

 TOP
 
  தழூஉவின் (1)
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி - மது 329

 TOP
 
  தழை (58)
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை/திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ - திரு 203,204
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ - குறி 102
பைம் தழை மா மகளிரொடு - பட் 91
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு - மலை 5
பல் பூ பகை தழை நுடங்கும் அல்குல் - நற் 8/2
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ - நற் 96/8
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ - நற் 123/7
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் - நற் 170/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை - நற் 204/1
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் - நற் 320/3
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது - நற் 359/4
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட - நற் 363/7
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு - நற் 368/3
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை/ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ - நற் 390/4,5
தழை அணி அல்குல் மகளிருள்ளும் - குறு 125/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா - குறு 159/1
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி - குறு 214/4
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை/தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப - குறு 293/5,6
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி - குறு 295/2
நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு - குறு 333/3
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த - குறு 342/5
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல - குறு 345/4
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை/புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் - ஐங் 15/1,2
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை/திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் - ஐங் 72/1,2
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை - ஐங் 73/1
ஒண் தழை அயரும் துறைவன் - ஐங் 147/2
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே - ஐங் 147/3
நெய்தல் அம் பகை தழை பாவை புனையார் - ஐங் 187/3
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின - ஐங் 201/2
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் - ஐங் 211/3
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி - ஐங் 256/2
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல் - ஐங் 291/3
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் - பதி 53/6
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி - பரி 6/66
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் - பரி 22/48
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ - கலி 125/12
தலை முடி சான்ற தண் தழை உடையை - அகம் 7/2
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக - அகம் 20/9
அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் - அகம் 59/5
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 70/12
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன - அகம் 147/2
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை/காயா ஞாயிற்று ஆக தலைப்பெய - அகம் 156/9,10
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ - அகம் 176/14
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் - அகம் 188/12
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 201/6
பெரும் தண் மா தழை இருந்த அல்குல் - அகம் 230/3
ததர் தழை முனைஇய தெறி நடை மட பிணை - அகம் 234/10
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 275/16
தழை அணி அல்குல் செல்வ தங்கையர் - அகம் 320/3
முறி தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி - அகம் 348/9
தெண் நீர் வேட்ட சிறுமையின் தழை மறந்து - அகம் 353/13
அல்குல் தழை கூட்டு அம் குழை உதவிய - அகம் 383/8
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் - புறம் 61/1
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே - புறம் 248/2
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை/மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் - புறம் 271/2,3
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் - புறம் 339/9
அணி தழை நுடங்க ஓடி மணி பொறி - புறம் 340/1
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் - புறம் 341/2

 TOP
 
  தழையர் (1)
பைம் குழை தழையர் பழையர் மகளிர் - அகம் 331/5

 TOP
 
  தழையள் (1)
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள்/வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் - ஐங் 191/3,4

 TOP
 
  தழையினும் (1)
தழையினும் உழையின் போகான் - குறு 294/7

 TOP
 
  தழையும் (3)
தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என - நற் 80/5
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை - கலி 102/5
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன - அகம் 259/2

 TOP
 
  தழையே (1)
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே - நற் 359/9

 TOP
 
  தழையோர் (1)
இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர்/கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் - நற் 54/8,9

 TOP
 
  தள்ளா (2)
தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார் - பரி 9/25
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என - புறம் 398/15

 TOP
 
  தள்ளாது (1)
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை - புறம் 158/15

 TOP
 
  தள்ளாதோர் (1)
தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே - புறம் 18/30

 TOP
 
  தள்ளாதோரே (1)
தள்ளாதோர் இவண் தள்ளாதோரே - புறம் 18/30

 TOP
 
  தளம்பு (1)
மலங்கு மிளிர் செறுவின் தளம்பு தடிந்து இட்ட - புறம் 61/3

 TOP
 
  தளர் (9)
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை - பெரும் 250
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் - ஐங் 66/3
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/5
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய - கலி 22/17
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள - கலி 34/12
தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு - கலி 66/17
தளர் நடை காண்டல் இனிது மற்று இன்னாதே - கலி 80/11
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா - கலி 113/6
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே - அகம் 128/15

 TOP
 
  தளர்_இயலவரொடு (1)
தணந்ததன் தலையும் நீ தளர்_இயலவரொடு/துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ - கலி 66/17,18

 TOP
 
  தளர்_இயால் (1)
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா - கலி 113/6

 TOP
 
  தளர்க்கும் (4)
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் - மலை 206
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய - மலை 222
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய - மலை 378
குன்று நிலை தளர்க்கும் உருமின் சீறி - பதி 63/10

 TOP
 
  தளர்ச்சி (1)
பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப - புறம் 17/21

 TOP
 
  தளர்தல் (1)
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி - மலை 371

 TOP
 
  தளர்தலும் (1)
தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் - பெரும் 282

 TOP
 
  தளர்ந்த (1)
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு - கலி 34/14

 TOP
 
  தளர்ந்து (2)
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் - குறி 133
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் - கலி 39/2

 TOP
 
  தளர்பு (6)
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ - பதி 92/14
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/15
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/2
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி - கலி 115/14
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் - அகம் 66/11
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் - அகம் 66/11

 TOP
 
  தளர்பு_தளர்பு (1)
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் - அகம் 66/11

 TOP
 
  தளர்வார் (1)
ஓடுவார் ஓடி தளர்வார் போய் உற்றவரை - பரி 24/22

 TOP
 
  தளர்வு (1)
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் - புறம் 375/2

 TOP
 
  தளர (4)
முடிகள் அதிர படிநிலை தளர/நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு - பரி 2/39,40
தாழை தளர தூக்கி மாலை - அகம் 40/6
உண் நீர் இன்மையின் ஒல்குவன தளர/மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து - அகம் 353/14,15
நின்னது தா என நிலை தளர/மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின் - புறம் 136/11,12

 TOP
 
  தளரா (4)
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பொரு 169
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - சிறு 78
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பெரும் 242
ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா/ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் - கலி 90/9,10

 TOP
 
  தளராதவர் (2)
நிறை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் - கலி 34/13
கொளை தளராதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் - கலி 34/17

 TOP
 
  தளராது (1)
தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக - கலி 102/34

 TOP
 
  தளரினும் (2)
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும்/கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன - மலை 235,236
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும்/பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த - நற் 10/1,2

 TOP
 
  தளரும் (5)
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் - குறி 194
சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று - கலி 55/14
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும்/பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் - கலி 83/9,10
பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே - அகம் 170/7
தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள் - புறம் 260/3

 TOP
 
  தளரேன் (1)
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் - கலி 116/11

 TOP
 
  தளவ (3)
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர - ஐங் 422/2
தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் - கலி 108/27
தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென - அகம் 254/15

 TOP
 
  தளவம் (3)
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை - குறி 80
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ - நற் 242/2
பிடவம் மலர தளவம் நனைய - ஐங் 499/1

 TOP
 
  தளவமும் (2)
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே - ஐங் 440/3
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும்/வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் - கலி 102/2,3

 TOP
 
  தளவமொடு (1)
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல - குறு 382/3

 TOP
 
  தளவின் (6)
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி - பொரு 199
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் - நற் 61/8
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை - ஐங் 447/2
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென - ஐங் 454/1
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை - அகம் 23/3
புதல் தளவின் பூ சூடி - புறம் 395/6

 TOP
 
  தளவு (1)
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி - அகம் 64/4

 TOP
 
  தளவும் (1)
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும்/குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் - கலி 103/2,3

 TOP
 
  தளவொடு (2)
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி - ஐங் 412/2
பனி பூ தளவொடு முல்லை பறித்து - கலி 108/42

 TOP
 
  தளி (27)
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் - மது 263
தன் பாடிய தளி உணவின் - பட் 3
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே - மலை 385
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் - நற் 209/2
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ - நற் 257/1
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை - நற் 264/2
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் - நற் 309/5
தளி தரு தண் கார் தலைஇ - நற் 316/9
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் - குறு 65/3
மா மழை இடியூஉ தளி சொரிந்தன்றே - ஐங் 423/1
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை - பதி 24/28
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய - பதி 31/15
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு - பதி 43/18
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என - பதி 76/10
தளி பெருகும் தண் சினைய - பரி 8/91
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய் - பரி 12/3
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட - கலி 13/19
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் - கலி 20/8
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் - கலி 53/23
தளி பெறு தண் புலத்து தலை பெயற்கு அரும்பு ஈன்று - கலி 101/1
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே - அகம் 43/8
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/5
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் - அகம் 146/10
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து - அகம் 264/7
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என - அகம் 283/12
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு - அகம் 305/3
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி - அகம் 345/1

 TOP
 
  தளித்து (1)
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய் - ஐங் 328/1

 TOP
 
  தளியின் (1)
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு - கலி 50/16

 TOP
 
  தளியொடு (1)
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி - நற் 281/2

 TOP
 
  தளிர் (80)
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர்/நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் - திரு 31,32
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் - திரு 144
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் - திரு 207
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் - பொரு 196
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி - சிறு 267
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் - மது 292
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர்/கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர - மது 586,587
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து - மது 707
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து - மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் - நெடு 148
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி - குறி 120
நல் தளிர் நயவர நுடங்கும் - நற் 86/8
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் - நற் 118/2
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை - நற் 204/1
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர்/நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய - நற் 205/9,10
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் - நற் 244/10
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய - நற் 251/7
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி - நற் 309/2
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல - நற் 381/4
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே - குறு 222/7
உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து - குறு 278/1
பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன - குறு 331/6
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே - குறு 356/8
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் - ஐங் 14/2
தண் தளிர் வௌவும் மேனி - ஐங் 38/3
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே - ஐங் 176/4
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர்/புன் தலை மந்தி வன் பறழ் ஆரும் - ஐங் 273/1,2
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே - ஐங் 349/3
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை - பரி 6/62
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை - பரி 6/68
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து - பரி 7/45
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி - பரி 8/38
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப - பரி 8/123
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள் - பரி 11/95
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ - பரி 18/22
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல - பரி 24/15
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன - கலி 3/17
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட - கலி 13/19
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் - கலி 15/12
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் - கலி 20/17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் - கலி 28/17
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் - கலி 29/7
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி - கலி 35/3
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக - கலி 35/4
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் - கலி 40/20
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் - கலி 48/19
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை - கலி 57/13
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் - கலி 58/3
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல - கலி 77/8
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி - கலி 108/52
மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை - கலி 132/11
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் - கலி 143/27
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப - கலி 143/28
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து - அகம் 37/7
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை - அகம் 38/6
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன - அகம் 41/14
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே - அகம் 42/4
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை - அகம் 68/5
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 75/17
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் - அகம் 95/2
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து - அகம் 97/20
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க - அகம் 135/1
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ - அகம் 135/8
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த - அகம் 177/18
மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 206/7
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை - அகம் 229/18
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி - அகம் 273/14
நெய் தோய்த்து அன்ன நீர் நனை அம் தளிர்/இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர - அகம் 294/7,8
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை - அகம் 298/5
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட - அகம் 306/4
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் - அகம் 319/13
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த - அகம் 324/3
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் - அகம் 333/1
மாரி ஈர்ம் தளிர் அன்ன மேனி - அகம் 337/2
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை - அகம் 343/10
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் - அகம் 355/1
தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் - அகம் 367/10
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர்/நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து - புறம் 76/4,5
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர்/நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து - புறம் 77/2,3
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று - புறம் 159/10

 TOP
 
  தளிர்க்கும் (1)
ஆஅம் தளிர்க்கும் இடை சென்றார் மீள்தரின் - கலி 143/29

 TOP
 
  தளிர்க்குவேம்-மன் (1)
யாஅம் தளிர்க்குவேம்-மன்/நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் - கலி 143/30,31

 TOP
 
  தளிர்ப்ப (1)
வறந்த ஞாலம் தளிர்ப்ப வீசி - ஐங் 452/1

 TOP
 
  தளிர (1)
கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து - அகம் 187/15

 TOP
 
  தளிரின் (5)
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி - குறு 383/5
கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் - ஐங் 216/5
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் - பதி 52/21
மணி பொரு பசும்_பொன்-கொல் மா ஈன்ற தளிரின் மேல் - கலி 143/4
கால் உறு தளிரின் நடுங்கி ஆனாது - அகம் 162/15

 TOP
 
  தளிரே (2)
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே - ஐங் 365/5
மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ - கலி 142/47

 TOP
 
  தளிரொடு (3)
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி - மலை 430
மா தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி - பரி 10/6
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/8

 TOP
 
  தளிரொடும் (2)
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற - கலி 27/6
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும்/ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் - கலி 32/7,8

 TOP
 
  தளை (16)
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி - சிறு 161
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ - நற் 246/8
களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ - நற் 256/6
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை - நற் 367/9
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் - குறு 209/6
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் - குறு 265/5
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ - ஐங் 190/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் - ஐங் 198/2
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் - கலி 34/16
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை - கலி 59/1
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி - கலி 71/2
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை - அகம் 24/3
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு - அகம் 29/21
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து - அகம் 46/2
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 90/3
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ - அகம் 304/11

 TOP
 
  தளைவிட்ட (3)
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட/தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு - கலி 69/1,2
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் - கலி 77/2
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட/காதலர் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய் - கலி 118/11,12

 TOP
 
  தளைவிட (1)
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட/புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென - அகம் 217/10,11

 TOP
 
  தளைவிடூஉம் (2)
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 73/5

 TOP
 
  தறி (3)
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் - பெரும் 152
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி/சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க - நெடு 58,59
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை - அகம் 346/6

 TOP
 
  தறுகண் (4)
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் - சிறு 141
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி - ஐங் 261/1
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி - ஐங் 262/1
தறுகண் பன்றி நோக்கி கானவன் - அகம் 248/6

 TOP
 
  தறுகணாளர் (2)
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர - அகம் 77/10
தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் - அகம் 269/5

 TOP
 
  தறைந்த (1)
தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் - கலி 65/6

 TOP
 
  தன் (281)
உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து - திரு 185
குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று - திரு 217
அணங்கு சால் உயர் நிலை தழீஇ பண்டை தன்/மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி - திரு 289,290
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும் - பொரு 127
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் - பொரு 186
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர் - குறி 245
தன் பாடிய தளி உணவின் - பட் 3
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு - மலை 312
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி - மலை 404
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே - நற் 8/10
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் - நற் 12/4
தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே - நற் 12/10
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன்/பேடை நோக்கிய பெரும் தகு நிலையே - நற் 21/11,12
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன்/திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி - நற் 22/4,5
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் - நற் 28/1
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் - நற் 28/2
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன்/வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என - நற் 29/6,7
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன்/பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ - நற் 29/8,9
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன்/பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி - நற் 66/3,4
மெல்ல_மெல்ல பிறக்கே பெயர்ந்து தன்/கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் - நற் 98/6,7
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன்/நெய்தல் உண்கண் பைதல் கூர - நற் 113/6,7
புலவி கொளீஇயர் தன் மலையினும் பெரிதே - நற் 119/11
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் - நற் 127/5
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன்/புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும் - நற் 151/10,11
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி - நற் 153/4
தன் வழி படூஉம் நம் நயந்து அருளி - நற் 173/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன்/முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/9,10
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் - நற் 198/5
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் - நற் 203/10
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து - நற் 204/7
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே - நற் 210/6
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் - நற் 223/1
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன்/முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக - நற் 250/5,6
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல - நற் 275/4
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் - நற் 285/7
பொம்மல்_ஓதியை தன் மொழி கொளீஇ - நற் 293/7
யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள் - நற் 308/3
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே - நற் 312/6
பொன் போல் மேனி தன் மகள் நயந்தோள் - நற் 324/3
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை - நற் 344/5
பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே - நற் 351/9
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த - நற் 375/4
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே - குறு 8/6
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் - குறு 16/4
தன் கண் கண்டது பொய்க்குவது அன்றே - குறு 26/5
தன் ஊர் மன்றத்து என்னன்-கொல்லோ - குறு 33/2
வன் பரல் தெள் அறல் பருகிய இரலை தன்/இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள - குறு 65/1,2
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் - குறு 74/3
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே - குறு 80/7
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே - குறு 142/5
என் மலைந்தனன்-கொல் தானே தன் மலை - குறு 161/5
தெறித்து நடை மரபின் தன் மறிக்கு நிழல் ஆகி - குறு 213/5
கன்று தன் பய முலை மாந்த முன்றில் - குறு 225/1
தானே இருக்க தன் மனை யானே - குறு 262/3
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர் - குறு 272/4
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் - குறு 276/6
மறந்தனர்-கொல்லோ தாமே களிறு தன்/உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது - குறு 307/4,5
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே - குறு 320/8
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன்/மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது - குறு 324/4,5
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே - குறு 337/5
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி - குறு 364/3
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே - குறு 397/8
பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன்/தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே - ஐங் 33/3,4
தன் சொல் உணர்ந்தோர் அறியலன் என்றும் - ஐங் 38/2
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன்/பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப - ஐங் 40/2,3
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு - ஐங் 41/1
தன் சொல் உணர்ந்தோர் மேனி - ஐங் 41/3
யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே - ஐங் 68/4
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் - ஐங் 76/2
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே - ஐங் 89/4
பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன்/சீர் உடை நன் நாட்டு செல்லும் அன்னாய் - ஐங் 214/4,5
யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே - ஐங் 298/4
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே - ஐங் 299/5
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த - ஐங் 365/1
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் - ஐங் 379/1
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே - ஐங் 408/4
இன்னும் தன் நாட்டு முன்னுதல் பெறினே - ஐங் 444/5
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி - ஐங் 480/3
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே - ஐங் 483/4
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன்/மா இரும் சென்னி அணிபெற மிலைச்சி - பதி 41/9,10
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 81/27
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன்/கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல - பதி 84/11,12
அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து - பரி 5/57
வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து - பரி 5/59
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து - பரி 5/61
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் - பரி 7/73
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி - பரி 8/87
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் - பரி 12/58
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் - பரி 12/73
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் - பரி 12/84
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ - பரி 12/88
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள் - பரி 12/91
தன் உரு உறழும் பாற்கடல் நாப்பண் - பரி 13/27
ஒள் ஒளி மணி பொறி ஆல் மஞ்ஞை நோக்கி தன்/உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் - பரி 18/7,8
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று - பரி 20/12
தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் - பரி 20/64
வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என - பரி 21/41
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன்/சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் - பரி 21/59,60
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள் - கலி 7/19
தன் நகர் விழைய கூடின் - கலி 8/22
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/17
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன்/உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல - கலி 25/7,8
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன்/கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் - கலி 38/8,9
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் - கலி 40/13
தன் மலை பாட நயவந்து கேட்டு அருளி - கலி 40/31
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை - கலி 42/19
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு - கலி 43/10
தன் மெய் துறப்பான் மலை - கலி 43/27
அதிர் இசை அருவி தன் அம் சினை மிசை வீழ - கலி 44/3
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/8
தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி - கலி 45/21
நிலை உயர் கடவுட்கு கடம் பூண்டு தன் மாட்டு - கலி 46/16
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன்/அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக - கலி 46/20,21
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை - கலி 47/7
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் - கலி 49/7
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் - கலி 52/5
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் - கலி 53/3
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன்/உள்ளம் குறைபடாவாறு - கலி 61/27,28
தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும் - கலி 65/6
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன்/பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் - கலி 65/13,14
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன்/வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் - கலி 65/27,28
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன்/நீர் முற்றி மதில் பொரூஉம் பகை அல்லால் நேராதார் - கலி 67/3,4
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக - கலி 69/4
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு - கலி 69/6
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என - கலி 69/18
மணி நிற மலர் பொய்கை மகிழ்ந்து ஆடும் அன்னம் தன்/அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என - கலி 70/1,2
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி - கலி 70/5
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு - கலி 71/5
அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் - கலி 71/15
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன்/முதல்வன் பெரும் பெயர் முறையுளி பெற்ற - கலி 75/23,24
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அம் வாய் தன்/மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர - கலி 81/1,2
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய்-கண் - கலி 83/27
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் - கலி 84/31
தன் நலம் பாடுவி தந்தாளா நின்னை - கலி 84/34
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன்/சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் - கலி 90/10,11
யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா - கலி 94/29
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் - கலி 95/10
தன் நலம் காட்டி தகையினால் கால் தட்டி வீழ்க்கும் - கலி 97/17
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் - கலி 97/19
நெஞ்சம் பிளந்து இட்டு நேரார் நடுவண் தன்/வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் - கலி 101/19,20
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன்/தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை - கலி 101/30,31
ஓவா வேகமோடு உருத்து தன் மேற்சென்ற - கலி 103/50
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் - கலி 104/1
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன்/கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் - கலி 104/40,41
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது - கலி 104/47
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை - கலி 105/68
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான் - கலி 107/14
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக - கலி 119/1
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை - கலி 120/4
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே - கலி 121/16
கூரும் தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/6
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே - கலி 124/7
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் - கலி 124/12
நின்ற தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/14
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர - கலி 126/2
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன்/கரை அமல் அடும்பு அளித்த ஆஅங்கு - கலி 127/20,21
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய - கலி 129/3
தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என - கலி 131/27
அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை செறாஅமை - கலி 133/9
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ - கலி 138/7
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன்/கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி - கலி 142/7,8
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது - கலி 143/10
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் - கலி 143/33
தன் உயிர் போல தழீஇ உலகத்து - கலி 143/52
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே - கலி 143/60
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் - கலி 144/3
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது - கலி 145/10
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன்/கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர - கலி 146/7,8
புள்ளிற்கு அது பொழிந்து ஆஅங்கு மற்று தன்/நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் - கலி 146/53,54
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன்/தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு - கலி 147/6,7
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன்/நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே - கலி 147/8,9
தன் நெஞ்சு ஒருவற்கு இனைவித்தல் யாவர்க்கும் - கலி 147/46
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த - கலி 147/65
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற - அகம் 5/4
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை - அகம் 7/9
தன் கடல் பிறந்த முத்தின் ஆரமும் - அகம் 13/1
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை - அகம் 13/2
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன்/கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ - அகம் 16/13,14
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப - அகம் 22/17
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன்/மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல - அகம் 35/12,13
அழுங்கினன் அல்லனோ அயர்ந்த தன் மணனே - அகம் 66/26
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட - அகம் 105/3
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை - அகம் 106/5
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே - அகம் 106/13
யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன்/நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி - அகம் 110/23,24
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் - அகம் 117/12
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர் - அகம் 126/7
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன்/தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப - அகம் 168/9,10
தன் உறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே - அகம் 170/14
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன்/புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி - அகம் 172/9,10
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன்/நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர - அகம் 176/11,12
என்ன கடத்தளோ மற்றே தன் முகத்து - அகம் 176/21
பின் பெரிது அளிக்கும் தன் பண்பினானே - அகம் 178/22
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் - அகம் 186/18
கொழுநனும் சாலும் தன் உடன் உறை பகையே - அகம் 186/20
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே - அகம் 189/15
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே - அகம் 190/4
தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே - அகம் 195/19
ஆனாது புகழ்ந்திசினோனே இனி தன்/சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றி - அகம் 210/10,11
இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன்/பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப - அகம் 244/8,9
மடை செலல் முன்பின் தன் படை செல செல்லாது - அகம் 248/8
யாம் தன் கழறும்-காலை தான் தன் - அகம் 275/6
யாம் தன் கழறும்-காலை தான் தன்/மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி - அகம் 275/6,7
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன்/அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய - அகம் 276/2,3
தன் தகவு உடைமை நோக்கி மற்று அதன் - அகம் 286/11
பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன்/அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் - அகம் 315/7,8
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் - அகம் 330/4
யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன்/கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து - அகம் 335/4,5
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன்/வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை - அகம் 349/11,12
நீ தன் பிழைத்தமை அறிந்து - அகம் 366/15
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக - அகம் 369/12
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி - அகம் 371/3
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் - அகம் 373/9
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன்/தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் - அகம் 380/5,6
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன்/அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே - அகம் 381/20,21
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் - அகம் 383/1
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன்/வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி - அகம் 384/11,12
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் - அகம் 385/1
நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை - அகம் 386/12
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி - அகம் 389/21
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன்/அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி - அகம் 390/12,13
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன்/வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை - அகம் 391/11,12
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை - அகம் 392/23
தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது - அகம் 396/6
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப - அகம் 397/2
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது - புறம் 25/2
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர் - புறம் 36/9
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் - புறம் 43/6
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த - புறம் 65/9
இன்புறு பேடை அணிய தன்/அன்பு உறு நன் கலம் நல்குவன் நினக்கே - புறம் 67/13,14
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த - புறம் 76/11
செறுவர் நோக்கிய கண் தன்/சிறுவனை நோக்கியும் சிவப்பு ஆனாவே - புறம் 100/10,11
நீட்டினும் நீட்டாது ஆயினும் யானை தன்/கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல - புறம் 101/6,7
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் - புறம் 144/8
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம் - புறம் 152/22
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் - புறம் 152/28
தமர் தன் தப்பின் அது நோன்றல்லும் - புறம் 157/1
சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி - புறம் 164/5
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப - புறம் 171/6
யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் - புறம் 180/10
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் - புறம் 180/11
தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல் - புறம் 206/7
தன் பெயர் கிளக்கும்-காலை என் பெயர் - புறம் 216/8
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் - புறம் 217/10
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ - புறம் 229/24
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய - புறம் 230/8
தன் அமர் காதலி புல் மேல் வைத்த - புறம் 234/3
நரந்தம் நாறும் தன் கையால் - புறம் 235/8
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன் - புறம் 247/7
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே - புறம் 247/10
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் - புறம் 260/12
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன்/வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி - புறம் 275/4,5
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே - புறம் 275/9
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை - புறம் 291/6
ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே - புறம் 301/16
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே - புறம் 314/7
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன்/இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ - புறம் 316/5,6
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன்/புன் புற பெடையொடு வதியும் - புறம் 318/7,8
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் - புறம் 327/5
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு - புறம் 330/3
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் - புறம் 333/13
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர் - புறம் 337/16
கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக - புறம் 338/8
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் - புறம் 355/4
தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே - புறம் 356/9
தெருள் நடை மா களிறொடு தன்/அருள் பாடுநர்க்கு நன்கு அருளியும் - புறம் 361/7,8
உருள் நடை பஃறேர் ஒன்னார் கொன்ற தன்/தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும் - புறம் 361/9,10
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன்/யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் - புறம் 376/5,6
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது - புறம் 381/6
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து - புறம் 383/5
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல - புறம் 383/14
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை - புறம் 385/3
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று - புறம் 387/14
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கி - புறம் 387/21
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை - புறம் 388/5
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை - புறம் 390/13
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் - புறம் 395/24
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை - புறம் 395/29
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை - புறம் 398/19
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர் - புறம் 400/15
மறவர் மலிந்த தன்/கேள்வி மலிந்த வேள்வி தூணத்து - புறம் 400/17,18

 TOP
 
  தன்-கண் (1)
என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண்/பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள் - கலி 60/9,10

 TOP
 
  தன்-வயின் (3)
என்ன மகன்-கொல் தோழி தன்-வயின்/ஆர்வம் உடையர் ஆகி - நற் 94/7,8
ஈர நெஞ்சின் தன்-வயின் விளிப்ப - நற் 181/8
நம் நோய் தன்-வயின் அறியாள் - அகம் 304/20

 TOP
 
  தன்முன் (1)
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன்/பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் - சிறு 239,240

 TOP
 
  தன்மை (5)
உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு - குறி 200
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ - பரி 15/25
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து - பரி 15/26
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் - பரி 24/93
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை/ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி - கலி 55/21,22

 TOP
 
  தன்மைத்தே (1)
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் - பரி 29/3

 TOP
 
  தன்மையது (1)
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் - நற் 240/5

 TOP
 
  தன்மையும் (1)
அன்ன தன்மையும் அறிந்தீயார் - புறம் 136/10

 TOP
 
  தன்மையோ (1)
ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி - கலி 55/22

 TOP
 
  தன்னின் (1)
தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் - புறம் 165/13

 TOP
 
  தன்னினும் (2)
குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும் - குறு 327/3
உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே - புறம் 262/6

 TOP
 
  தன்னும் (5)
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை - சிறு 127
என்னும் தன்னும் நோக்கி - அகம் 56/15
வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி - புறம் 140/6
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் - புறம் 150/3
தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் - புறம் 274/4

 TOP
 
  தன்னுள் (1)
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் - புறம் 1/8

 TOP
 
  தன்னை (9)
என்னும் உள்ளினள்-கொல்லோ தன்னை/நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு - ஐங் 372/1,2
தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்று என்னை - கலி 51/9
அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் - கலி 51/12
தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னை - கலி 51/14
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு - கலி 61/18
பொறி ஒற்றிக்கொண்டு ஆள்வல் என்பது தன்னை/அறீஇய செய்த வினை - கலி 84/26,27
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை/பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய - கலி 142/34,35
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை/வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் - கலி 144/5,6
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை/யானை எறிந்து களத்து ஒழிந்தனனே - புறம் 279/3,4

 TOP
 
  தன்னைமாரே (3)
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே - புறம் 342/15
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே/செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி - புறம் 345/12,13
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே - புறம் 353/16

 TOP
 
  தன்னையர் (2)
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர்/பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப - அகம் 393/8,9
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய - புறம் 350/8

 TOP
 
  தன்னையும் (1)
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும்/சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு - புறம் 352/14,15

 TOP
 
  தன்னொடு (7)
தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் - நற் 267/6
தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி - ஐங் 67/2
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே - பதி 93/3
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு/மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும் - கலி 62/1,2
தன்னொடு நின்று விடு - கலி 63/17
உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று - புறம் 178/4
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு/சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி - புறம் 256/3,4

 TOP
 
  தன்னோடு (1)
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு/கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே - ஐங் 10/5,6

 TOP
 
  தன்னோர் (1)
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப - புறம் 286/2

 TOP
 
  தன (2)
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/16
நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு - பரி 1/16

 TOP
 
  தனக்கு (11)
அடைதரும்-தோறும் அருமை தனக்கு உரைப்ப - நற் 165/6
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக - குறு 265/7
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே - ஐங் 103/4
தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன் - அகம் 54/13
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் - அகம் 203/5
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் - அகம் 203/11
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என - அகம் 299/10
தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே - புறம் 284/8
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை - புறம் 289/6
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி - புறம் 292/2
தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என - புறம் 377/11

 TOP
 
  தனக்கும் (1)
பஞ்சாய் பாவைக்கும் தனக்கும்/அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே - ஐங் 383/5,6

 TOP
 
  தனக்கே (2)
இனிதாம்-கொல்லோ தனக்கே பனி வரை - ஐங் 379/2
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே/மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று - அகம் 32/18,19

 TOP
 
  தனது (1)
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக - புறம் 386/9

 TOP
 
  தனம் (1)
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் - அகம் 152/7

 TOP
 
  தனாது (1)
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது/செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக - நற் 164/1,2

 TOP
 
  தனி (28)
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் - பெரும் 355
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே - நற் 97/9
பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே - நற் 153/10
தனி நிலை இதணம் புலம்ப போகி - நற் 194/6
இனி அறிந்தேன் அது தனி ஆகுதலே - குறு 84/2
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே - குறு 166/4
குப்பை கோழி தனி போர் போல - குறு 305/6
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு - ஐங் 144/2
தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி - பரி 9/6
இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல் - பரி 11/44
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் - பரி 11/112
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு - கலி 69/2
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/8
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் - கலி 77/2
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி - கலி 108/43
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு - கலி 118/13
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே - கலி 121/16
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை - அகம் 35/3
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை - அகம் 240/2
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை - அகம் 241/10
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் - அகம் 274/8
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை - அகம் 287/8
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய - அகம் 305/13
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் - அகம் 345/19
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு - அகம் 373/8
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் - புறம் 33/19
நிழல் இல் நீள் இடை தனி மரம் போல - புறம் 119/5
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட - புறம் 320/5

 TOP
 
  தனித்தலை (1)
தனித்தலை பெரும் காடு முன்னிய பின்னே - புறம் 250/9

 TOP
 
  தனித்து (2)
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் - குறு 246/3
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு - அகம் 107/15

 TOP
 
  தனித்தே (2)
தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே - கலி 67/17
பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய - கலி 114/14

 TOP
 
  தனிதனி (1)
இனியவை பெறினே தனிதனி நுகர்கேம் - பதி 38/13

 TOP
 
  தனிமை (2)
தனிமை எள்ளும் பொழுதில் - ஐங் 479/4
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் - அகம் 288/7

 TOP
 
  தனிமையானே (1)
நோனேன் தோழி என் தனிமையானே - அகம் 294/16

 TOP
 
  தனியவர் (1)
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல - கலி 129/18

 TOP
 
  தனியன் (2)
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் - அகம் 252/6
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் - அகம் 272/6

 TOP
 
  தனியில் (1)
தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே - கலி 67/17

 TOP
 
  தனியே (3)
தனியே இருத்தல் ஆற்றேன் என்று நின் - நற் 162/4
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என - நற் 267/7
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் - கலி 23/4

 TOP
 
  தனியை (2)
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் - அகம் 118/10
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் - அகம் 182/11

 TOP
 
  தனியோர் (2)
தனியோர் இரங்கும் பனி கூர் மாலை - குறு 358/5
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென - அகம் 125/12

 TOP