<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தா - முதல் சொற்கள்
தா 28
தா_மா_இருவரும் 1
தாஅ 1
தாஅம் 25
தாஅய் 47
தாஅய 7
தாஅர் 1
தாஅல் 1
தாஅழ்ந்த 1
தாக்க 3
தாக்கலின் 3
தாக்கான் 1
தாக்கி 25
தாக்கிய 3
தாக்கியது 1
தாக்கிற்றே 1
தாக்கின் 1
தாக்கினும் 1
தாக்கு 4
தாக்கு-உற்றது 1
தாக்கு-உறுதலின் 1
தாக்குபு 1
தாக்கும் 1
தாக்குவேன்-கொல் 1
தாக்குவோர் 1
தாங்க 4
தாங்கல் 7
தாங்கலும் 1
தாங்கலோ 1
தாங்கவும் 6
தாங்கா 5
தாங்காது 9
தாங்கி 24
தாங்கிய 23
தாங்கு 17
தாங்கு-மதி 2
தாங்குதல் 3
தாங்குதலும் 1
தாங்குந்து 1
தாங்குநர் 3
தாங்குபு 1
தாங்கும் 12
தாங்குவார் 1
தாங்குவென் 1
தாட்கு 2
தாடி 2
தாதின் 5
தாது 109
தாது_உண்_பறவை 1
தாதை 2
தாதையும் 1
தாதொடு 3
தாதொடும் 1
தாம் 91
தாம்பின் 2
தாம்பு 4
தாமம் 2
தாமரை 83
தாமரைக்கு 1
தாமரையொடு 1
தாமும் 3
தாமே 45
தாய் 32
தாய்க்கே 3
தாய 15
தாயத்து 5
தாயம் 7
தாயமொடு 1
தாயர் 5
தாயரும் 1
தாயரொடு 2
தாயிர் 1
தாயிற்றே 1
தாயின் 1
தாயின 3
தாயினவே 1
தாயும் 3
தாயே 13
தாயை 1
தாயோ 2
தார் 144
தாரகை 1
தாரத்த 1
தாரம் 6
தாரமும் 4
தாரமொடு 3
தாரர் 3
தாரல் 1
தாரலன் 1
தாரவர் 1
தாரன் 5
தாரா 2
தாராது 1
தாராதோயே 1
தாராய் 2
தாராயோ 1
தாரான் 1
தாரின் 2
தாரினர் 1
தாரும் 9
தாரே 2
தாரொடு 5
தாரோடு 1
தாரோயே 1
தாலம் 1
தாலாட்ட 1
தாலி 5
தாவ 1
தாவல் 1
தாவன 1
தாவா 2
தாவாத 1
தாவாது 2
தாவார் 1
தாவு 2
தாவு-உறீஇ 1
தாவுபு 2
தாவும் 1
தாவுவன 1
தாழ் 84
தாழ்த்ததை 1
தாழ்த்து 1
தாழ்தரும் 1
தாழ்ந்த 22
தாழ்ந்தன்றே 1
தாழ்ந்தன-கொல் 1
தாழ்ந்தாய் 1
தாழ்ந்து 5
தாழ்ந்துபட்டனவே 1
தாழ்ப்பிக்கும் 1
தாழ்பு 15
தாழ்வின் 1
தாழ்வு 3
தாழ்வு-உழி 1
தாழ 12
தாழா 1
தாழாது 6
தாழி 8
தாழிய 1
தாழியும் 1
தாழும் 1
தாழை 44
தாழையொடு 1
தாழொடு 2
தாள் 167
தாள 2
தாளம் 3
தாளமும் 1
தாளாண்மை 1
தாளி 3
தாளித 1
தாளின் 4
தாளும் 1
தாளே 5
தாறு 4
தான் 149
தானவர் 1
தானாய் 1
தானும் 12
தானே 100
தானை 102
தானைக்கு 1
தானையர் 1
தானையன் 1
தானையால் 1
தானையான் 3
தானையானே 1
தானையின் 3
தானையும் 3
தானையொடு 14
தானையோடு 3
தானையோய் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தா (28)
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் - திரு 89
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி - திரு 164
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் - திரு 175
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை - மது 445
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப - நெடு 185
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து - குறி 149
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து - நற் 261/5
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே - நற் 271/12
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என - குறு 69/1
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் - குறு 349/6
பாயல் உய்யுமோ தோன்றல் தா இன்று - பதி 16/14
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து - பதி 38/14
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு - பதி 81/34
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் - பரி 3/8
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் - பரி 22/10
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து - பரி 24/36
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து - பரி 24/36
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா - கலி 82/25
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் - கலி 105/8
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே - அகம் 0/16
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் - அகம் 37/3
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை - அகம் 212/1
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் - அகம் 314/10
நின்னது தா என நிலை தளர - புறம் 136/11
தன் மலை பிறந்த தா இல் நன் பொன் - புறம் 152/28
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு - புறம் 300/1
தோல் தா தோல் தா என்றி தோலொடு - புறம் 300/1
தா இன்று உதவும் பண்பின் பேயொடு - புறம் 373/36

 TOP
 
  தா_மா_இருவரும் (1)
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் - பரி 3/8

 TOP
 
  தாஅ (1)
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க - அகம் 134/8

 TOP
 
  தாஅம் (25)
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம்/வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை - நற் 24/4,5
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம்/ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை - நற் 79/3,4
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம்/பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் - நற் 113/3,4
புது வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅம்/மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த - நற் 167/8,9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் - நற் 180/3
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம்/கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி - நற் 191/4,5
பொன் மருள் நறு வீ கல் மிசை தாஅம்/நன் மலை நாட நயந்தனை அருளாய் - நற் 257/6,7
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம்/குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் - நற் 274/4,5
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம்/காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் - நற் 299/4,5
தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு - நற் 302/6
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம்/பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து - குறு 329/3,4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு - ஐங் 208/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம்/நன் மலை நாடன் பிரிந்து என - ஐங் 219/2,3
அணி போல் பொறுத்தாரும் தாஅம் பணிபு இல் சீர் - பரி 23/81
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப - கலி 143/28
அறை மிசை தாஅம் அத்த நீள் இடை - அகம் 115/12
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம்/மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த - அகம் 133/15,16
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம்/காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் - அகம் 135/9,10
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம்/இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் - அகம் 173/15,16
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் - அகம் 236/8
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை - அகம் 241/10
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வு இன்று - அகம் 291/17
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம்/காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர் - அகம் 309/8,9
நன் மலர் நறு வீ தாஅம்/புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே - அகம் 360/18,19
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம்/அத்தம் நண்ணி அதர் பார்த்து இருந்த - அகம் 363/8,9

 TOP
 
  தாஅய் (47)
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய்/மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர் - மது 281,282
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய்/கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் - மது 338,339
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல - குறி 197
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய்/குழல் அகவ யாழ் முரல - பட் 155,156
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய்/வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் - மலை 149,150
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய்/வேங்கை வீ உகும் ஓங்கு மலை கட்சி - நற் 13/6,7
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய - நற் 67/4
இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய்/புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 96/1,2
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர் - நற் 199/8
வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து - நற் 311/3
நல் உரை இகந்து புல் உரை தாஅய்/பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல - குறு 29/1,2
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய்/துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து - குறு 50/2,3
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து - குறு 200/2
நல் அடி பொறிப்ப தாஅய்/சென்று என கேட்ட நம் ஆர்வலர் பலரே - குறு 207/6,7
கொன்றை ஒள் வீ தாஅய் செல்வர் - குறு 233/2
நறு வீ ஞாழலொடு புன்னை தாஅய்/வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் - குறு 318/2,3
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய்/இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் - குறு 348/3,4
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய்/தண் மழை தலைய ஆகுக நம் நீத்து - குறு 378/2,3
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு - ஐங் 268/1
நுண் மழை தளித்து என நறு மலர் தாஅய்/தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற - ஐங் 328/1,2
புது பூ அதிரல் தாஅய்/கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே - ஐங் 345/2,3
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய்/புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே - ஐங் 495/1,2
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய்/பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை - பதி 67/20,21
நளி இரும் சோலை நரந்தம் தாஅய்/ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு - பரி 7/11,12
தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய்/ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் - பரி 12/3,4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய்/அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு - பரி 12/9,10
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய்/கார் மலிந்தன்று நின் குன்று போர் மலிந்து - பரி 14/16,17
மலர் மார்பின் சோர்ந்த மலர் இதழ் தாஅய்/மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய - பரி 16/35,36
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் - அகம் 14/2
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய்/நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 53/4,5
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய்/வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் - அகம் 74/7,8
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் - அகம் 99/3
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ - அகம் 99/7
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய்/வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப - அகம் 125/4,5
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் - அகம் 134/5
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் - அகம் 182/16
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர் - அகம் 211/5
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய்/வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் - அகம் 232/8,9
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை - அகம் 241/14
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய்/உகிர் நெரி ஓசையின் பொங்குவன பொரியும் - அகம் 267/11,12
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை - அகம் 278/7
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய்/கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் - அகம் 299/8,9
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய்/ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் - அகம் 303/6,7
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் - அகம் 304/14
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய்/சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த - அகம் 324/9,10
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய்/அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி - அகம் 335/20,21
ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய்/முயல் பறழ் உகளும் முல்லை அம் புறவில் - அகம் 384/4,5

 TOP
 
  தாஅய (7)
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் - மது 277
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள் - நற் 8/7
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய/முருகு அமர் மா மலை பிரிந்து என பிரிமே - ஐங் 308/3,4
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் - கலி 106/37
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் - அகம் 12/10
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய/விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் - அகம் 114/2,3
அணங்கு உடை வன முலை தாஅய நின் - அகம் 177/19

 TOP
 
  தாஅர் (1)
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர்/சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே - நற் 198/7,8

 TOP
 
  தாஅல் (1)
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல் - குறு 172/1

 TOP
 
  தாஅழ்ந்த (1)
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த/ஓரி புதல்வன் அழுதனன் என்பவோ - கலி 114/1,2

 TOP
 
  தாக்க (3)
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் - ஐங் 179/2
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க/தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் - பரி 16/45,46
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க/இரியல் பிணவல் தீண்டலின் பரீஇ - அகம் 21/18,19

 TOP
 
  தாக்கலின் (3)
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் - பெரும் 258
நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின்/கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என - நற் 50/5,6
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி - நற் 144/1

 TOP
 
  தாக்கான் (1)
வாளில் தாக்கான்/வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்து உகு பறந்தலை - புறம் 373/18,19

 TOP
 
  தாக்கி (25)
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி/கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற - திரு 308,309
அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி/கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை - பெரும் 39,40
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி/கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப - மலை 332,333
பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி/தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் - நற் 36/2,3
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி/செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை - நற் 151/2,3
புகர் முக வேழம் புலம்ப தாக்கி/குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் - நற் 158/6,7
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு - நற் 383/4
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி/தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் - குறு 88/2,3
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப தாக்கி/கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி - குறு 134/4,5
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி/நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள் - பரி 8/88,89
தண்டம் இரண்டும் தலைஇ தாக்கி நின்றவை - பரி 10/60
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு - கலி 49/1
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் - கலி 69/8
நோக்கும்-கால் நோக்கின் அணங்கு ஆக்கும் சாயலாய் தாக்கி/இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் - கலி 131/5,6
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து - அகம் 47/4
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி - அகம் 92/3
கடல் மருள் பெரும் படை கலங்க தாக்கி/இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர் - அகம் 116/16,17
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி/வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப - அகம் 190/11,12
இகல் அடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி/தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது - அகம் 396/5,6
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை - அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு - புறம் 71/4
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு - புறம் 72/8
அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய - புறம் 90/6
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் - புறம் 126/21
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து - புறம் 326/13

 TOP
 
  தாக்கிய (3)
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் - பொரு 147
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் - கலி 46/4

 TOP
 
  தாக்கியது (1)
சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் - பரி 6/57

 TOP
 
  தாக்கிற்றே (1)
ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே/சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு - பரி 11/113,114

 TOP
 
  தாக்கின் (1)
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே - ஐங் 296/4

 TOP
 
  தாக்கினும் (1)
யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் - பெரும் 134

 TOP
 
  தாக்கு (4)
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 23/4
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு - பரி 4/48
கண்டார்க்கு தாக்கு அணங்கு இ காரிகை காண்-மின் - பரி 11/122
மூப்பு உடை முது பதி தாக்கு அணங்கு உடைய - அகம் 7/4

 TOP
 
  தாக்கு-உற்றது (1)
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை - பரி 11/48

 TOP
 
  தாக்கு-உறுதலின் (1)
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு-உறுதலின்/ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் - மலை 66,67

 TOP
 
  தாக்குபு (1)
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் - கலி 106/11

 TOP
 
  தாக்கும் (1)
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும்/சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன - அகம் 152/7,8

 TOP
 
  தாக்குவேன்-கொல் (1)
முட்டுவேன்-கொல் தாக்குவேன்-கொல்/ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு - குறு 28/1,2

 TOP
 
  தாக்குவோர் (1)
பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர்/மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் - பரி 10/28,29

 TOP
 
  தாங்க (4)
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி - நற் 15/6
களிறு பரந்து இயல கடு மா தாங்க/ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 49/4,5
களிறு பாய்ந்து இயல கடு மா தாங்க/ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 81/6,7
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற - கலி 121/7

 TOP
 
  தாங்கல் (7)
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது - நற் 88/7
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது - நற் 326/3
தழை அணி அல்குல் தாங்கல் செல்லா - குறு 159/1
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என - குறு 256/5
தாங்கல் ஆகா ஆங்கு நின் களிறே - பதி 53/21
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் - அகம் 173/6
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் - அகம் 333/5

 TOP
 
  தாங்கலும் (1)
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும்/வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த - சிறு 211,212

 TOP
 
  தாங்கலோ (1)
பரத்தைமை தாங்கலோ இலென் என வறிது நீ - அகம் 316/10

 TOP
 
  தாங்கவும் (6)
தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு - நற் 17/4
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் - நற் 249/8
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் - குறு 241/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும்/நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் - குறு 311/2,3
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும்/பார் உடைத்த குண்டு அகழி - புறம் 14/4,5
நிமிர் பரிய மா தாங்கவும்/ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை - புறம் 14/7,8

 TOP
 
  தாங்கா (5)
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி - குறு 29/3
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் - கலி 140/21
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய - புறம் 24/17
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே - புறம் 325/15
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென - புறம் 361/17

 TOP
 
  தாங்காது (9)
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது/குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி - மது 244,245
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் - பதி 43/30
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப - கலி 65/19
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது/அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண - கலி 75/29,30
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது/மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண - அகம் 66/13,14
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது/நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென - அகம் 300/10,11
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென - புறம் 98/15
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது/படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் - புறம் 350/3,4
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு - புறம் 378/12

 TOP
 
  தாங்கி (24)
இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி/வலை வலந்து அன்ன மெல் நிழல் மருங்கில் - பொரு 50,51
நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி/மாசு இல் கற்பின் மடவோள் குழவி - நற் 15/6,7
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி/கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ - நற் 94/3,4
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி/தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் - நற் 245/8,9
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி/அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர் - குறு 4/2,3
தாங்கும் அளவை தாங்கி/காமம் நெரிதர கை நில்லாதே - குறு 149/5,6
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ - பதி 26/8
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் - பரி 4/23
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி/ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் - பரி 10/76,77
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் - பரி 11/112
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி/நளி கடல் முன்னியது போலும் தீம் நீர் - பரி 12/6,7
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி/புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர் - பரி 19/12,13
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் - கலி 9/1
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் - கலி 26/15
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து - கலி 82/16
மாலை பகை தாங்கி யான் - கலி 145/34
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து - அகம் 151/1
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர் - அகம் 259/16
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து - புறம் 35/24
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி/கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் - புறம் 43/2,3
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது - புறம் 62/1
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே - புறம் 80/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து - புறம் 180/3
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த - புறம் 284/5

 TOP
 
  தாங்கிய (23)
உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள் - திரு 4
பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் - திரு 146
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் - சிறு 98
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் - சிறு 115
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து - பெரும் 79
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - நெடு 136
உலகம் தாங்கிய மேம்படு கற்பின் - பதி 59/8
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 66/10
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் - பதி 71/20
தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி - பரி 9/6
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா - பரி 15/2
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய/அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் - கலி 48/22,23
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 75/12
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே - அகம் 128/15
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து - அகம் 206/9
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய/தறுகணாளர் நல் இசை நிறும்-மார் - அகம் 269/4,5
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து - அகம் 305/10
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் - புறம் 97/8
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய/வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் - புறம் 125/13,14
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று - புறம் 169/4
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய/பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே - புறம் 281/8,9
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் - புறம் 282/4
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய/மூதிலாளருள்ளும் காதலின் - புறம் 289/4,5

 TOP
 
  தாங்கு (17)
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் - சிறு 66
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை - சிறு 127
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை - முல் 2
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை - மது 593
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் - மது 728
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் - மது 729
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று - நற் 184/4
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை - குறு 304/3
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே - ஐங் 250/5
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு - பதி 90/31
வேண்டு வழி நடந்து தாங்கு தடை பொருது - பரி 7/19
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து - பரி 18/3
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை - அகம் 16/9
பூண் தாங்கு ஆகம் பொருந்துதல் மறந்தே - அகம் 159/21
தளிர் ஏர் அன்ன தாங்கு அரு மதுகையள் - அகம் 319/13
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ - அகம் 400/10
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் - புறம் 208/5

 TOP
 
  தாங்கு-மதி (2)
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது - குறு 290/1
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது - அகம் 66/13

 TOP
 
  தாங்குதல் (3)
காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ - நற் 39/3
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின் - கலி 137/27
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக - கலி 139/11

 TOP
 
  தாங்குதலும் (1)
தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு - புறம் 93/3

 TOP
 
  தாங்குந்து (1)
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து/உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் - புறம் 396/9,10

 TOP
 
  தாங்குநர் (3)
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது - பெரும் 18
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் - பதி 51/29
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் - பதி 55/20

 TOP
 
  தாங்குபு (1)
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி - குறு 287/6

 TOP
 
  தாங்கும் (12)
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் - திரு 273
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை - நற் 350/7
தாங்கும் அளவை தாங்கி - குறு 149/5
தாங்கும் நீள் நிலை ஓங்கு இருங்குன்றம் - பரி 15/14
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் - கலி 11/6
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும்/புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 13/8,9
பிணி தெறல் உயக்கத்த பெரும் களிற்று இனம் தாங்கும்/மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக - கலி 20/4,5
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும்/மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் - கலி 20/15,16
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் - அகம் 15/6
நண்ணா தெவ்வர் தாங்கும்/பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே - புறம் 126/22,23
வேந்து தலைவரினும் தாங்கும்/தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே - புறம் 325/14,15
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே - புறம் 327/8

 TOP
 
  தாங்குவார் (1)
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் - கலி 39/33

 TOP
 
  தாங்குவென் (1)
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் - நற் 381/6

 TOP
 
  தாட்கு (2)
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப - பொரு 41
இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் - புறம் 18/26

 TOP
 
  தாடி (2)
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி/உருத்த கடும் சினத்து ஓடா மறவர் - கலி 15/6,7
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி/கடுங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்து என - அகம் 297/5,6

 TOP
 
  தாதின் (5)
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் - நற் 235/3
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை - குறு 48/1
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் - பரி 30/5
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் - அகம் 16/2
இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின்/குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் - அகம் 393/15,16

 TOP
 
  தாது (109)
வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர - திரு 36
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் - மது 338
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் - மது 399
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு - மது 463
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் - மது 573
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு - மது 655
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து - மது 711
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக - குறி 106
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து - குறி 149
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் - பட் 152
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி - மலை 531
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை - நற் 1/3
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் - நற் 25/3
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா - நற் 25/9
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி - நற் 27/2
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது/கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் - நற் 74/7,8
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம் - நற் 78/3
அம் பூ தாது உக்கு அன்ன - நற் 157/9
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு - நற் 203/5
பொன்னின் அன்ன நறும் தாது உதிர - நற் 249/4
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் - நற் 271/2
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் - நற் 278/3
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது/வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் - நற் 299/3,4
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி - நற் 311/9
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே - நற் 319/2
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி - நற் 323/8
தாது எரு மறுகின் ஆ புறம் தீண்டும் - நற் 343/3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக - நற் 359/2
நீடு சினை புன்னை நறும் தாது உதிர - நற் 375/1
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை - நற் 396/5
பயறு போல் இணர பைம் தாது படீஇயர் - குறு 10/2
எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி - குறு 46/4
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் - குறு 192/5
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி - குறு 239/4
அல்கு-உறு பொழுதில் தாது முகை தயங்க - குறு 273/1
காமர் மாஅத்து தாது அமர் பூவின் - குறு 306/4
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும் - குறு 311/6
பசு முகை தாது நாறும் நறு நுதல் - குறு 323/5
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன - ஐங் 34/3
தாது உண் வண்டினும் பலரே - ஐங் 67/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் - ஐங் 82/3
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் - ஐங் 89/3
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் - ஐங் 93/4
புன்னை நுண் தாது உறைத்தரு நெய்தல் - ஐங் 189/1
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் - ஐங் 406/3
தாது ஆர்ந்து - ஐங் 416/2
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப - ஐங் 417/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட - ஐங் 494/1
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து - பதி 13/17
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் - பரி 10/101
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் - பரி 14/3
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/38
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப - பரி 22/41
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் - பரி 30/6
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் - கலி 17/15
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் - கலி 22/7
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி - கலி 30/2
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் - கலி 33/8
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப - கலி 33/12
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத - கலி 33/23
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் - கலி 34/8
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக - கலி 35/4
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/10
புன வேங்கை தாது உறைக்கும் பொன் அறை முன்றில் - கலி 39/34
பெண்டிர் நலம் வௌவி தண் சாரல் தாது உண்ணும் - கலி 40/24
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு - கலி 69/2
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து - கலி 73/8
நெய்தல் தாது அமர்ந்து ஆடி பாசடை சேப்பினுள் - கலி 74/2
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல - கலி 77/8
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய - கலி 80/25
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக - கலி 88/2
தாது எரு மன்றத்து அயர்வர் தழூஉ - கலி 103/62
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து - கலி 108/60
காஞ்சி தாது உக்கு அன்ன தாது எரு மன்றத்து - கலி 108/60
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய - கலி 111/12
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ - கலி 121/13
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி - அகம் 4/11
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர் - அகம் 25/4
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் - அகம் 25/10
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன - அகம் 41/14
காஞ்சி நுண் தாது ஈர்ம் புறத்து உறைப்ப - அகம் 56/6
தண் நறும் பைம் தாது உறைக்கும் - அகம் 80/12
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 108/16
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ - அகம் 125/6
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை - அகம் 130/3
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ - அகம் 154/7
தாது எரு மறுகின் மூதூர் ஆங்கண் - அகம் 165/4
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து - அகம் 170/6
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக - அகம் 178/10
பொன் நேர் நுண் தாது நோக்கி - அகம் 180/14
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து - அகம் 229/17
புன்னை நுண் தாது பொன்னின் நொண்டு - அகம் 230/7
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத - அகம் 234/13
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது/மணி மருள் கலவத்து உறைப்ப அணி மிக்கு - அகம் 242/2,3
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு - அகம் 246/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப - அகம் 250/3
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப - அகம் 291/11
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் - அகம் 296/2
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை - அகம் 320/10
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் - அகம் 341/10
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் - அகம் 353/19
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் - அகம் 355/7
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப - அகம் 360/5
நன் பொன் அன்ன நறும் தாது உதிர - அகம் 378/4
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 388/8
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் - அகம் 392/6
தாது எரு மறுகின் பாசறை பொலிய - புறம் 33/11
தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய - புறம் 215/2
தாது எரு மறுகின் மாசுண இருந்து - புறம் 311/3

 TOP
 
  தாது_உண்_பறவை (1)
தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி - அகம் 4/11

 TOP
 
  தாதை (2)
இருவர் தாதை இலங்கு பூண் மாஅல் - பரி 1/31
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் - பரி 4/14

 TOP
 
  தாதையும் (1)
தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும்/நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை - பரி 3/13,14

 TOP
 
  தாதொடு (3)
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய - நற் 277/6
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் - பரி 16/14
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி - கலி 56/4

 TOP
 
  தாதொடும் (1)
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற - கலி 27/6

 TOP
 
  தாம் (91)
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு - திரு 134
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் - மது 422
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி - மது 462
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் - மது 479
தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும் - மது 510
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர - நற் 99/4
தாம் அறிந்து உணர்க என்ப மாதோ - நற் 116/2
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம்/தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே - நற் 148/2,3
கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே - நற் 209/6
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து - நற் 226/5
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து - நற் 226/5
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் - நற் 281/8
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய - நற் 314/8
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே - நற் 348/6
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த - நற் 392/8
அன்பு உடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே - குறு 40/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே - குறு 121/6
வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே - குறு 180/7
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள - குறு 191/3
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் - குறு 241/1
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட - குறு 265/3
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது - குறு 290/1
தாம் நீர் நனம் தலை புலம்ப - குறு 391/8
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 270/5
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி - ஐங் 290/1
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட - பதி 45/8
இன்னார் உறையுள் தாம் பெறின் அல்லது - பதி 68/8
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ - பரி 3/29
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை - பரி 6/62
தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது - பரி 10/31
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட - பரி 10/35
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் - பரி 10/38
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் - பரி 15/24
தாம் அமர் காதலரொடு ஆட புணர்வித்தல் - பரி 20/110
அறாஅது அணிந்தாரும் தாம்/மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் - பரி 23/77,78
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம்/மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் - பரி 23/79,80
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம்/அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த - பரி 23/84,85
அற்றம் பார்த்து அல்கும் கடுங்கண் மறவர் தாம்/கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் - கலி 4/3,4
மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது - கலி 8/12
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் - கலி 9/7
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/19
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு - கலி 12/5
உண் கடன் வழிமொழிந்து இரக்கும்-கால் முகனும் தாம்/கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் - கலி 22/1,2
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் - கலி 22/6
நெஞ்சு நடுக்கு-உற கேட்டும் கடுத்தும் தாம்/அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் - கலி 24/1,2
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி - கலி 24/13
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் - கலி 28/2
தாம் பிரிந்து உறைதல் ஆற்றலர் - கலி 28/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 33/29
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் - கலி 39/18
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் - கலி 39/19
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் - கலி 39/19
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் - கலி 39/33
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய - கலி 66/7
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் - கலி 67/19
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை - கலி 81/23
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை - கலி 85/30
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர் - கலி 86/28
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் - கலி 92/25
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் - கலி 103/72
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் - கலி 125/2
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம்/வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே - கலி 141/1,2
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் - கலி 147/15
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் - கலி 150/7
கல் போல் பிரியலம் என்ற சொல் தாம்/மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த - அகம் 1/6,7
யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று - அகம் 26/10
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை - அகம் 26/16
தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார் - அகம் 59/15
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என - அகம் 78/12
தம் நயந்து உறைவோர் தாங்கி தாம் நயந்து - அகம் 151/1
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் - அகம் 155/5
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே - அகம் 158/9
சென்று தாம் நீடலோ இலரே என்றும் - அகம் 213/19
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் - அகம் 267/14
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி - அகம் 316/14
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய - அகம் 349/2
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் - புறம் 18/4
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் - புறம் 61/15
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே - புறம் 62/8
தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை - புறம் 74/6
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென - புறம் 150/11
தம் புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே - புறம் 165/2
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே - புறம் 188/7
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம்/உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து - புறம் 206/2,3
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம்/மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் - புறம் 257/10,11
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே - புறம் 270/4
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் - புறம் 280/12
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் - புறம் 366/4

 TOP
 
  தாம்பின் (2)
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த - கலி 111/2
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை - கலி 116/2

 TOP
 
  தாம்பு (4)
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் - பெரும் 152
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் - பெரும் 244
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் - முல் 12
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய - அகம் 54/7

 TOP
 
  தாமம் (2)
தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை - பரி 7/84
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய - பரி 23/55

 TOP
 
  தாமரை (83)
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை - திரு 73
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி - திரு 164
எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை/சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பொரு 159,160
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை/ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன - சிறு 73,74
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள்_போது - சிறு 183
முள் அரை தாமரை புல் இதழ் புரையும் - பெரும் 114
தாமரை பொகுட்டின் காண்வர தோன்றி - பெரும் 404
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை/நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி - பெரும் 481,482
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் - மது 103
முள் தாள சுடர் தாமரை/கள் கமழும் நறு நெய்தல் - மது 249,250
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு - மது 463
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை/தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து - மது 710,711
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை/ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி - குறி 80,81
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர் - மலை 569
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை - நற் 1/3
பழன தாமரை பனி மலர் முணைஇ - நற் 260/2
விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை/களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க - நற் 310/1,2
தாமரை புரையும் காமர் சேவடி - குறு 0/1
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் - குறு 127/2
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன - குறு 300/3
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை/உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே - குறு 376/5,6
மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை/தண் துறை ஊரன் வரைக - ஐங் 6/4,5
நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் - ஐங் 20/2
கழனி தாமரை மலரும் - ஐங் 53/3
தாமரை போல மலரும் ஊர - ஐங் 68/2
கழனி தாமரை மலரும் - ஐங் 94/4
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் - ஐங் 424/3
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து - பதி 19/20
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் - பதி 23/23
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி - பதி 48/1
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து - பதி 78/4
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் - பரி 2/53
தாமரை பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் - பரி 3/13
தாமரை பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே - பரி 3/94
நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ் தாமரை/அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை - பரி 4/60,61
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை/மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா - பரி 8/13,14
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை/தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் - பரி 8/113,114
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் - பரி 8/114
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை/புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா - பரி 8/116,117
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி - பரி 9/4
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை/அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் - பரி 13/51,52
புவ்வ_தாமரை புரையும் கண்ணன் - பரி 15/49
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை/துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய - பரி 21/3,4
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை - பரி 23/10
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை/பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் - பரி 30/1,2
ஓர் இரா வைகலுள் தாமரை பொய்கையுள் - கலி 5/14
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை/அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல - கலி 13/11,12
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் - கலி 22/15
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் - கலி 39/2
புரி நெகிழ் தாமரை மலர் அம் கண் வீறு எய்தி - கலி 44/6
தாமரை கண்ணியை தண் நறும் சாந்தினை - கலி 52/7
தளை நெகிழ் பிணி நிவந்த பாசடை தாமரை/முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி - கலி 59/1,2
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு - கலி 69/2
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை/தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/7,8
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் - கலி 72/7
பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை/கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் - கலி 73/2,3
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை/மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் - கலி 74/3,4
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் - கலி 77/2
பன் மலர் பழனத்த பாசடை தாமரை/இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/1,2
முள் அரை தாமரை முழு_முதல் சாய்த்து அதன் - கலி 79/2
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் - கலி 112/2
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து - அகம் 6/16
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை/தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் - அகம் 16/1,2
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை/வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர - அகம் 46/5,6
தட மருப்பு எருமை தாமரை முனையின் - அகம் 91/15
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து - அகம் 106/1
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை - அகம் 116/1
பூத்த தாமரை புள் இமிழ் பழனத்து - அகம் 176/7
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை/நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை - அகம் 186/3,4
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் - அகம் 361/1
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை/வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே - புறம் 11/17,18
பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் - புறம் 12/1
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் - புறம் 27/1
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை/பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் - புறம் 28/12,13
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை/ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து - புறம் 29/1,2
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை/சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே - புறம் 69/20,21
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் - புறம் 126/3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை/மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க - புறம் 141/1,2
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை/நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓர் அற்றே - புறம் 246/14,15
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே - புறம் 319/15
பொலம் தாமரை பூ பாணரொடு - புறம் 361/12
எரி மருள் தாமரை பெரு மலர் தயங்க - புறம் 364/3
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை/அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த - புறம் 397/19,20

 TOP
 
  தாமரைக்கு (1)
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் - நற் 300/4

 TOP
 
  தாமரையொடு (1)
புனல் தாமரையொடு புலம் வேறுபாடுறா - பரி 8/117

 TOP
 
  தாமும் (3)
தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க - மது 464
பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும்/குடுமி தலைய மன்ற - ஐங் 202/2,3
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் - அகம் 336/15

 TOP
 
  தாமே (45)
செல்ப என்ப தாமே செ வரி - நற் 73/6
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் - நற் 84/10
செல்ப என்ப தாமே சென்று - நற் 129/4
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் - நற் 163/7
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை - நற் 189/6
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் - நற் 207/6
கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே/சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் - நற் 208/7,8
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி - நற் 220/8
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை - நற் 359/7
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் - குறு 7/3
சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு - குறு 79/6
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை - குறு 92/2
நமக்கு உரைத்தோரும் தாமே/அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே - குறு 135/3,4
மறந்தனர்-கொல்லோ தாமே களிறு தன் - குறு 307/4
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து - குறு 348/1
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே - ஐங் 193/4
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி - ஐங் 284/1
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை - ஐங் 316/3
அறன் இல மன்ற தாமே விறல் மிசை - ஐங் 332/2
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண - ஐங் 333/2
இனிய மன்ற தாமே/பனி இரும் குன்றம் சென்றோர்க்கு பொருளே - ஐங் 337/3,4
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை - ஐங் 381/3
அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து - ஐங் 455/3
பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே - பதி 22/38
வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென - அகம் 17/10
அளியரோ அளியர் தாமே அளி இன்று - அகம் 43/13
யாமே எமியம் ஆக தாமே/பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் - அகம் 57/10,11
நோற்றோர் மன்ற தாமே கூற்றம் - அகம் 61/1
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் - அகம் 83/12
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள - அகம் 119/15
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே/வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை - அகம் 205/7,8
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் - அகம் 253/21
அறிந்தனர்-கொல்லோ தாமே ஓங்கு நடை - அகம் 264/12
அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் - அகம் 273/6
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே/செல்ப என்ப தோழி யாமே - அகம் 293/9,10
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு - அகம் 329/9
என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் - அகம் 371/11
மெல்லிய பெரும தாமே நல்லவர்க்கு - புறம் 14/16
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் - புறம் 52/8
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் - புறம் 81/3
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா - புறம் 237/8
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் - புறம் 248/1
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை - புறம் 337/20
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே - புறம் 345/12
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் - புறம் 363/3

 TOP
 
  தாய் (32)
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி - பொரு 132
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் - பட் 96
பிண்ட நெல்லின் தாய் மனை ஒழிய - நற் 26/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் - நற் 91/7
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன் - நற் 359/3
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன - குறு 132/5
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து - குறு 152/2
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே - குறு 359/6
தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு - குறு 397/4
தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு - ஐங் 24/1
தாய் முகம் நோக்கி வளர்ந்திசின் ஆங்கு - ஐங் 44/2
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி - ஐங் 402/1
தண்டி தண்டின் தாய் செல்வாரும் - பரி 10/100
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் - பரி 11/91
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் - பரி 11/112
தாய் உயிர் பெய்த பாவை போல - கலி 22/5
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் - கலி 48/10
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் - கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் - கலி 82/15
குழவியை பார்த்து உறூஉம் தாய் போல் உலகத்து - கலி 99/4
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என - அகம் 6/13
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே - அகம் 16/19
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே - அகம் 146/13
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ - அகம் 292/3
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த - அகம் 293/11
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் - அகம் 297/15
தாய் உடை நெடு நகர் தமர் பாராட்ட - அகம் 310/7
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி - அகம் 383/11
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப - அகம் 397/2
தாய் இல் தூவா குழவி போல - புறம் 4/18
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே - புறம் 137/15
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ - புறம் 379/15

 TOP
 
  தாய்க்கே (3)
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே - குறு 8/6
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே - ஐங் 399/5
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே - புறம் 295/8

 TOP
 
  தாய (15)
கலை தாய உயர் சிமையத்து - மது 332
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் - நெடு 148
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் - மலை 290
வேங்கை தாய ஓங்கு மலை அடுக்கத்து - நற் 28/6
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 343/1
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் - ஐங் 112/2
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து - பதி 35/4
தாய தோன்றி தீ என மலரா - பரி 11/21
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக - கலி 35/4
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப - கலி 35/5
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார - கலி 35/6
முல்லையும் தாய பாட்டம்-கால் தோழி நம் - கலி 111/4
ஞாலம் மூன்று அடி தாய முதல்வற்கு முது முறை - கலி 124/1
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல் - புறம் 202/19
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் - புறம் 324/10

 TOP
 
  தாயத்து (5)
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து - மலை 551
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி - பதி 44/20
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து - பதி 45/9
பிறிது சென்று மலர் தாயத்து/பலர் நாப்பண் மீக்கூறலின் - புறம் 17/22,23
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் - புறம் 73/3

 TOP
 
  தாயம் (7)
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி - பொரு 132
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி - பட் 227
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ் - நற் 327/7
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம்/எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என - புறம் 75/2,3
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம்/வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு - புறம் 99/7,8
நுந்தை தாயம் நிறைவு-உற எய்திய - புறம் 202/9
ஒழித்த தாயம் அவர்க்கு உரித்தன்றே - புறம் 213/11

 TOP
 
  தாயமொடு (1)
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு/அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை - புறம் 135/18,19

 TOP
 
  தாயர் (5)
இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் - முல் 16
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு - ஐங் 380/3
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத - கலி 83/23
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர்/தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர் - கலி 84/14,15
ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் - அகம் 105/6

 TOP
 
  தாயரும் (1)
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண - அகம் 385/2

 TOP
 
  தாயரொடு (2)
உடன்பட்டு ஓரா தாயரொடு ஒழிபு உடன் - நற் 310/7
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே - குறு 246/8

 TOP
 
  தாயிர் (1)
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் - கலி 9/11

 TOP
 
  தாயிற்றே (1)
தாயிற்றே தண்ணம் புனல் - பரி 6/10

 TOP
 
  தாயின் (1)
தாயின் நன்று பலர்க்கு ஈத்து - புறம் 361/6

 TOP
 
  தாயின (3)
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின/அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப - பரி 14/11,12
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின/வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் - பரி 18/40,41
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப - கலி 104/53

 TOP
 
  தாயினவே (1)
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே/வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே - ஐங் 483/1,2

 TOP
 
  தாயும் (3)
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு - நற் 179/5
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும்/இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என - அகம் 165/7,8
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் - புறம் 183/4

 TOP
 
  தாயே (13)
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே - நற் 8/10
வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே - நற் 293/9
அந்தோ தானே அளியள் தாயே/நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் - நற் 324/1,2
மறுவரும் சிறுவன் தாயே/தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே - குறு 45/4,5
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 90/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே - ஐங் 373/5
புறவு அணி நாடன் புதல்வன் தாயே - ஐங் 405/4
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே - ஐங் 442/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே - பதி 20/27
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே/புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி - அகம் 195/2,3
சிறுவர் தாயே பேரில்_பெண்டே - புறம் 270/6
பகை வளர்த்து இருந்த இ பண்பு இல் தாயே - புறம் 336/12
குவளை உண்கண் இவளை தாயே/ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது - புறம் 348/6,7

 TOP
 
  தாயை (1)
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் - அகம் 16/13

 TOP
 
  தாயோ (2)
புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள் - ஐங் 409/2
ஈன்ற தாயோ வேண்டாள் அல்லள் - புறம் 346/2

 TOP
 
  தார் (144)
உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் - திரு 11
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் - மது 61
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார்/மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள் - மது 590,591
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார்/பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக - மது 771,772
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய - குறி 122
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் - மலை 56
புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார்/கடு மா பூண்ட நெடும் தேர் - நற் 91/10,11
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் - நற் 173/8
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப - நற் 181/11
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/4
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத - நற் 235/8
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார்/பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் - நற் 298/8,9
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார்/கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் - நற் 301/4,5
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே - நற் 304/10
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார்/பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை - நற் 349/5,6
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய - நற் 376/8
மணி அணி பெரும் தார் மரபில் பூட்டி - குறு 182/2
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி - குறு 243/2
ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே - குறு 362/7
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே - ஐங் 33/4
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார்/தாது உண் பறவை வந்து எம் - ஐங் 82/2,3
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் - ஐங் 182/2
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப - ஐங் 362/3
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும் - பதி 11/17
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் - பதி 12/4
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் - பதி 15/22
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ - பதி 23/10
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் - பதி 23/17
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 24/4
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/7
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று - பதி 32/4
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார்/மாவும் மாக்களும் படு பிணம் உணீஇயர் - பதி 36/6,7
தார் மிகு மைந்தின் நார்முடிச்சேரல் - பதி 40/16
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி - பதி 42/10
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ - பதி 43/11
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார்/வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து - பதி 49/6,7
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார்/கல் மிசையவ்வும் கடலவும் பிறவும் - பதி 50/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற - பதி 55/17
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 64/7
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் - பதி 66/10
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் - பதி 66/13
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய - பதி 75/3
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் - பரி 1/19
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார்/அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ - பரி 3/55,56
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட - பரி 6/65
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் - பரி 9/28
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் - பரி 9/45
தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் - பரி 9/45
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை - பரி 11/63
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி - பரி 13/4
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார்/புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் - பரி 13/60,61
நாள்_மலர் கொன்றையும் பொலம் தார் போன்றன - பரி 14/10
தார் மார்பின் தகை இயலார் - பரி 17/35
தார் போலும் மாலை தலை நிறையால் தண் மணல் - பரி 19/17
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் - பரி 19/32
மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும் - பரி 20/21
தகை வகை தைஇயினார் தார்/வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக - பரி 20/28,29
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார்/அமர்ந்ததை புரையோர் நாவில் புகழ் நலம் முற்றி - பரி 21/11,12
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் - பரி 22/23
தார் அணி மைந்தர் தவ பயன் சான்ம் என - பரி 22/28
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி - பரி 24/6
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி - பரி 24/34
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள - கலி 1/11
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து - கலி 36/1
நீள் நாக நறும் தண் தார் தயங்க பாய்ந்து அருளினால் - கலி 39/3
பூ தண் தார் புலர் சாந்தின் தென்னவன் உயர் கூடல் - கலி 57/8
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் - கலி 66/15
தார் முற்றியது போல தகை பூத்த வையை தன் - கலி 67/3
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள - கலி 68/14
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி - கலி 88/19
நாறு இணர் பைம் தார் பரிந்தது அமையுமோ - கலி 90/16
தண் தார் அகலம் புகும் - கலி 92/41
நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய - கலி 93/34
தார் மணி பூண்ட தமனிய மேகலை - கலி 96/15
தார் போல் தழீஇயவன் - கலி 103/35
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக - கலி 105/11
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார்/கல்லா பொதுவனை நீ மாறு நின்னொடு - கலி 112/2,3
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் - கலி 112/23
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/21
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/11
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் - கலி 127/4
மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன் - கலி 134/1
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி - கலி 140/5
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய - அகம் 6/10
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி - அகம் 34/14
அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார்/கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 45/15,16
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் - அகம் 56/8
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு - அகம் 66/7
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழையாது - அகம் 75/13
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் - அகம் 76/7
மலர் தார் மார்பன் நின்றோன் கண்டோர் - அகம் 82/14
புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 84/17
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார்/மை அணி யானை மற போர் செழியன் - அகம் 116/12,13
பனி படு நறும் தார் குழைய நம்மொடு - அகம் 144/9
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே - அகம் 150/14
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப - அகம் 154/12
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ - அகம் 166/12
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் - அகம் 175/15
தார் மணி பல உடன் இயம்ப - அகம் 184/18
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார்/செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி - அகம் 192/4,5
ஆரா காதலொடு தார் இடை குழைய - அகம் 206/10
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் - அகம் 208/16
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார்/தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை - அகம் 226/13,14
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் - அகம் 242/6
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி - அகம் 249/5
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் - அகம் 249/12
தார் மணி மா அறிவுறாஅ - அகம் 254/19
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு - அகம் 306/13
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் - அகம் 314/20
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் - அகம் 332/13
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார்/ஆடு கொள் முரசின் அடு போர் செழியன் - அகம் 335/9,10
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து - அகம் 354/9
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார்/கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் - அகம் 369/3,4
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி - அகம் 370/11
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய - அகம் 381/15
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப - புறம் 10/10
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் - புறம் 15/14
சிலை தார் முரசம் கறங்க - புறம் 36/12
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார்/பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி - புறம் 50/3,4
வேந்து மேம்பட்ட பூ தார் மாற - புறம் 55/6
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் - புறம் 61/14
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது - புறம் 62/1
பகை புலம் படர்தலும் உரியன் தகை தார்/ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் - புறம் 69/14,15
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு - புறம் 77/6
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே - புறம் 80/4
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு - புறம் 88/1
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி - புறம் 91/4
தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு - புறம் 93/3
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் - புறம் 97/12
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே - புறம் 155/8
நீ தோன்றினையே நிரை தார் அண்ணல் - புறம் 174/23
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே - புறம் 201/13
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார்/தேர் வண் கிள்ளி போகிய - புறம் 220/5,6
இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார்/மண்டு அமர் கடக்கும் தானை - புறம் 226/4,5
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார்/அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி - புறம் 241/1,2
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார்/கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் - புறம் 265/7,8
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் - புறம் 282/4
நிரை தார் மார்பின் நின் கேள்வனை பிறரே - புறம் 294/9
தண்ணடை மன்னர் தார் உடை புரவி - புறம் 299/5
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு - புறம் 311/4
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் - புறம் 343/9
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் - புறம் 378/5
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 393/9
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என - புறம் 397/9

 TOP
 
  தாரகை (1)
சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு - பரி 19/19

 TOP
 
  தாரத்த (1)
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே - புறம் 30/15

 TOP
 
  தாரம் (6)
தீம் பல் தாரம் முனையின் சேம்பின் - பெரும் 361
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம்/தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி - மலை 513,514
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் - நற் 135/3
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் - பதி 48/5
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம்/கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப - பதி 88/26,27
கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை - அகம் 171/12

 TOP
 
  தாரமும் (4)
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி - பரி 12/6
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு - அகம் 282/8
மலை தாரமும் கடல் தாரமும் - புறம் 343/7
மலை தாரமும் கடல் தாரமும்/தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் - புறம் 343/7,8

 TOP
 
  தாரமொடு (3)
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி - மது 290
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு/புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர - மது 697,698
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு/வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் - மலை 170,171

 TOP
 
  தாரர் (3)
அணி அணி ஆகிய தாரர் கருவியர் - பரி 6/31
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் - பரி 16/50
தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் - பரி 19/14

 TOP
 
  தாரல் (1)
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே - குறு 258/1

 TOP
 
  தாரலன் (1)
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன்/யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே - புறம் 109/13,14

 TOP
 
  தாரவர் (1)
அலர் தண் தாரவர் காதில் - பரி 7/44

 TOP
 
  தாரன் (5)
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென - நற் 128/8
தாரன் மாலையன் மலைந்த கண்ணியன் - அகம் 0/2
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன்/அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் - அகம் 38/2,3
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் - அகம் 102/11
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் - அகம் 250/7

 TOP
 
  தாரா (2)
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/10
படை பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும் - புறம் 157/3

 TOP
 
  தாராது (1)
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் - புறம் 351/7

 TOP
 
  தாராதோயே (1)
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே - ஐங் 138/3

 TOP
 
  தாராய் (2)
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் - கலி 142/43
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என - அகம் 165/8

 TOP
 
  தாராயோ (1)
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் - கலி 128/11

 TOP
 
  தாரான் (1)
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் - கலி 57/16

 TOP
 
  தாரின் (2)
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி - பரி 15/20
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு - கலி 95/15

 TOP
 
  தாரினர் (1)
கை புனை தாரினர் கண்ணியர் - பரி 24/11

 TOP
 
  தாரும் (9)
தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என - நற் 80/5
தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய - நற் 150/8
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும் - பரி 6/46
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் - பரி 24/84
தெரி மலர் கண்ணியும் தாரும் நயந்தார் - கலி 91/3
தாரும் ததர் பட்ட சாந்தமும் சேரி - கலி 91/12
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன - அகம் 259/2
தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் - அகம் 276/9
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை - புறம் 1/2

 TOP
 
  தாரே (2)
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே/அலர் ஆகின்றால் பெரும காவிரி - குறு 258/1,2
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே - புறம் 73/14

 TOP
 
  தாரொடு (5)
தாரொடு பொலிய ஒரு கை - திரு 113
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய - மது 265
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - மலை 227
தலை இறுபு தாரொடு புரள - பரி 2/41
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர - கலி 135/18

 TOP
 
  தாரோடு (1)
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி - கலி 74/13

 TOP
 
  தாரோயே (1)
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே - பரி 5/81

 TOP
 
  தாலம் (1)
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர - புறம் 120/15

 TOP
 
  தாலாட்ட (1)
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட/கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட - பரி 6/52,53

 TOP
 
  தாலி (5)
புலி பல் தாலி புதல்வன் புல்லி - குறு 161/3
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் - ஐங் 166/2
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி/ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் - அகம் 7/18,19
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி - அகம் 54/18
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு - புறம் 77/7

 TOP
 
  தாவ (1)
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ/தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் - நற் 249/7,8

 TOP
 
  தாவல் (1)
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது - பதி 41/17

 TOP
 
  தாவன (1)
தண் கார் ஆலியின் தாவன உதிரும் - அகம் 101/16

 TOP
 
  தாவா (2)
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது - குறு 36/5
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும் - கலி 81/36

 TOP
 
  தாவாத (1)
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு - கலி 86/29

 TOP
 
  தாவாது (2)
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே - பதி 36/2
தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது/வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் - பதி 41/17,18

 TOP
 
  தாவார் (1)
நலன் உடையார் மொழி-கண் தாவார் தாம் தம் நலம் - கலி 22/6

 TOP
 
  தாவு (2)
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை - மது 704
தண்டு தழுவா தாவு நீர் வையையுள் - பரி 11/106

 TOP
 
  தாவு-உறீஇ (1)
அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன - பதி 44/13

 TOP
 
  தாவுபு (2)
தாவுபு தெறிக்கும் ஆன் மேல் - புறம் 259/6
தாவுபு உகளும் மாவே பூவே - புறம் 302/2

 TOP
 
  தாவும் (1)
மணி நிற இரும் புதல் தாவும் நாட - அகம் 202/8

 TOP
 
  தாவுவன (1)
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் - நற் 119/7

 TOP
 
  தாழ் (84)
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை - திரு 158
தாழ் தாழை தண் தண்டலை - பொரு 181
தளிர் புன்கின் தாழ் காவின் - பொரு 196
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் - பெரும் 273
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் - பெரும் 356
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப - பெரும் 379
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 78
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந - மது 42
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் - மது 709
தவ பள்ளி தாழ் காவின் - பட் 53
தாழ் உடை தண் பணியத்து - பட் 164
தாழ் நீர் நனம் தலை பெரும் களிறு அடூஉம் - நற் 36/3
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் - நற் 78/4
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ்/ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப - நற் 81/5,6
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய - நற் 93/9
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி - நற் 106/7
தாழ் நீர் நனம் தலை அழுந்துபட பாஅய் - நற் 112/7
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப - நற் 120/4
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - நற் 137/1
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - நற் 295/2
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் - நற் 337/8
நிலம் தாழ் மருங்கின் தெண் கடல் மேய்ந்த - நற் 356/1
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/2
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 81/8
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து - குறு 156/3
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ்/அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி - குறு 214/2,3
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை - குறு 228/1
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென - குறு 270/1
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல - குறு 345/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே - ஐங் 411/4
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 21/33
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல - பதி 30/6
வளை தலை மாத்த தாழ் கரும் பாசவர் - பதி 67/16
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் - பதி 74/3
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை - பரி 6/6
அருவி தாழ் மாலை சுனை - பரி 8/16
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் - பரி 11/26
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது - பரி 11/124
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் - பரி 21/39
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/11
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் - கலி 33/30
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ - கலி 40/3
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே - கலி 40/23
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா - கலி 42/29
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை - கலி 46/25
தாழ் செறி கடும் காப்பின் தாய் முன்னர் நின் சாரல் - கலி 48/10
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை - கலி 92/42
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த - கலி 92/43
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி - கலி 97/13
சார் சார் நெறி தாழ் இரும் கூந்தல் நின் பெண்டிர் எல்லாம் - கலி 97/28
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் - கலி 104/11
மாலை நீ தகை மிக்க தாழ் சினை பதி சேர்ந்து புள் ஆர்ப்ப - கலி 118/17
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை - கலி 118/19
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் - கலி 131/22
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் - கலி 136/13
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் - கலி 147/49
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் - அகம் 8/9
தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/4
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 46/8
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 84/3
தாழ் இரும் கூந்தல் நம் காதலி - அகம் 87/15
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை - அகம் 92/10
மாழ்கி அன்ன தாழ் பெரும் செவிய - அகம் 104/10
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 131/3
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப - அகம் 154/12
தண் மழை பொழிந்த தாழ் பெயல் கடை நாள் - அகம் 163/2
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் - அகம் 222/8
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ்/அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி - அகம் 223/10,11
புயல் என ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 225/15
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 253/23
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை - அகம் 258/5
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர - அகம் 286/7
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ - அகம் 298/12
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை - அகம் 351/6
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய - அகம் 366/1
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து - அகம் 392/1
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே - புறம் 1/13
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் - புறம் 55/19
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் - புறம் 75/7
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் - புறம் 165/6
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே - புறம் 251/7
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் - புறம் 360/6
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை - புறம் 385/8

 TOP
 
  தாழ்த்ததை (1)
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை - பரி 6/68

 TOP
 
  தாழ்த்து (1)
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் - பரி 9/83

 TOP
 
  தாழ்தரும் (1)
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு - புறம் 257/4

 TOP
 
  தாழ்ந்த (22)
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் - திரு 104
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல் - மது 718
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் - குறி 59
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த/வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் - பட் 84,85
பொன் நேர் மேனி மணியின் தாழ்ந்த/நன் நெடும் கூந்தல் நரையொடு முடிப்பினும் - நற் 10/2,3
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி - குறு 284/6
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை - குறு 311/5
உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் - கலி 9/2
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் - கலி 28/6
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த/பகன்றை பூ உற நீண்ட பாசடை தாமரை - கலி 73/1,2
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் - கலி 81/3
செறிய கட்டி ஈர் இடை தாழ்ந்த/பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின் - கலி 85/9,10
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை - கலி 96/3
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/17
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த/பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி - கலி 115/13,14
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர் - அகம் 11/9
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே - அகம் 175/18
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து - அகம் 374/5
நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி - புறம் 18/7
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் - புறம் 59/1
ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 152/10
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல - புறம் 198/1

 TOP
 
  தாழ்ந்தன்றே (1)
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே - குறு 308/7

 TOP
 
  தாழ்ந்தன-கொல் (1)
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல்/நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் - அகம் 117/14,15

 TOP
 
  தாழ்ந்தாய் (1)
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது - கலி 69/22

 TOP
 
  தாழ்ந்து (5)
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு - நற் 197/6
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற - கலி 28/4
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து/சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை - கலி 121/21,22
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை - கலி 147/19
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து/நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக - புறம் 243/6,7

 TOP
 
  தாழ்ந்துபட்டனவே (1)
தண் அறல் பருகி தாழ்ந்துபட்டனவே/அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய - அகம் 23/9,10

 TOP
 
  தாழ்ப்பிக்கும் (1)
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும்/குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் - பரி 6/75,76

 TOP
 
  தாழ்பு (15)
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - திரு 86
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து - மது 560
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - நற் 96/5
புறம் தாழ்பு இருண்ட கூந்தல் போதின் - நற் 284/1
பெயல் தாழ்பு இருளிய புலம்பு கொள் மாலையும் - குறு 314/3
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை - பதி 23/20
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் - பரி 22/48
நீள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரி சிலம்பு - பரி 22/49
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் - கலி 2/27
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு/வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா - கலி 42/10,11
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் - கலி 145/18
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - அகம் 126/20
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு/சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் - அகம் 161/9,10
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன - அகம் 187/14
தோள் தாழ்பு இருளிய குவை இரும் கூந்தல் - அகம் 197/10

 TOP
 
  தாழ்வின் (1)
தாழ்வின் நொச்சி சூழ்வன மலரும் - அகம் 23/11

 TOP
 
  தாழ்வு (3)
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் - குறு 257/3
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 29/4
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று - அகம் 38/7

 TOP
 
  தாழ்வு-உழி (1)
தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப - பரி 11/110

 TOP
 
  தாழ (12)
மகர_பகு_வாய் தாழ மண்-உறுத்து - திரு 25
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து - நெடு 137
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ/நெரிதரூஉம் வையை புனல் - பரி 11/14,15
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி - கலி 56/4
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ/பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட - கலி 86/2,3
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் - கலி 111/3
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி - கலி 114/12
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் - கலி 115/19
தாழ கூறிய தகை சால் நன் மொழி - அகம் 29/11
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி - அகம் 180/7
தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய - அகம் 253/14
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ/பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி - புறம் 247/5,6

 TOP
 
  தாழா (1)
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே - புறம் 369/28

 TOP
 
  தாழாது (6)
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது/பாங்கர் பக்கத்து பல்லி பட்டு என - நற் 98/4,5
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ - கலி 90/14
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை - கலி 131/10
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது/உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் - அகம் 61/5,6
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது/செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் - புறம் 53/10,11
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது/திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் - புறம் 61/17,18

 TOP
 
  தாழி (8)
மா இரும் தாழி கவிப்ப - நற் 271/11
மன்னர் மறைத்த தாழி/வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே - பதி 44/22,23
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி - அகம் 129/7
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி - அகம் 165/11
ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி - அகம் 275/1
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி/வனைதல் வேட்டனை ஆயின் எனையதூஉம் - புறம் 228/12,13
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த - புறம் 238/1
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி/அகலிது ஆக வனைமோ - புறம் 256/5,6

 TOP
 
  தாழிய (1)
தாழிய பெரும் காடு எய்திய ஞான்றே - புறம் 364/13

 TOP
 
  தாழியும் (1)
தாழியும் மலர் பல அணியா கேழ் கொள - அகம் 369/6

 TOP
 
  தாழும் (1)
தனித்தே தாழும் இ தனியில் நெஞ்சே - கலி 67/17

 TOP
 
  தாழை (44)
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை/இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி - திரு 307,308
தாழ் தாழை தண் தண்டலை - பொரு 181
அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் - சிறு 146
தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த - பெரும் 264
வீழ் இல் தாழை குழவி தீம் நீர் - பெரும் 357
நிலவு கானல் முழவு தாழை/குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல் - மது 114,115
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை - குறி 80
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த - பட் 84
மடல் தாழை மலர் மலைந்தும் - பட் 88
வால் இணர் மடல் தாழை/வேலாழி வியன் தெருவில் - பட் 118,119
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை/பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு - நற் 19/2,3
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் - நற் 78/4
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை/சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய - நற் 131/4,5
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு - நற் 203/2
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை/எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு - நற் 203/4,5
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை/வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் - நற் 211/7,8
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை/பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும் - நற் 235/2,3
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா - நற் 270/1
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ - நற் 299/2
பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை/சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ - நற் 335/4,5
வெள் வீ தாழை திரை அலை - குறு 163/4
தடவு நிலை தாழை சேர்ப்பற்கு - குறு 219/6
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ - குறு 226/5
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை - குறு 228/1
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை/மாலை வேல் நாட்டு வேலி ஆகும் - குறு 245/3,4
அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் - குறு 303/2
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி - குறு 345/5
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - பதி 55/5
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை/ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை - கலி 128/2,3
தாழாது உறைக்கும் தட மலர் தண் தாழை/வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் - கலி 131/10,11
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை/பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் - கலி 133/4,5
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் - கலி 136/9
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் - கலி 144/27
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி - அகம் 20/6
தாழை தளர தூக்கி மாலை - அகம் 40/6
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை - அகம் 90/3
பேஎய் தலைய பிணர் அரை தாழை/எயிறு உடை நெடும் தோடு காப்ப பல உடன் - அகம் 130/5,6
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ - அகம் 180/12
எக்கர் தாழை மடல்-வயினானும் - அகம் 330/13
முன்றில் தாழை தூங்கும் - அகம் 340/23
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் - அகம் 353/19
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் - அகம் 380/6
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை/அகல் வயல் மலை வேலி - புறம் 17/9,10
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை/தீம் நீரோடு உடன் விராஅய் - புறம் 24/14,15

 TOP
 
  தாழையொடு (1)
முன்றில் தாழையொடு கமழும் - நற் 49/9

 TOP
 
  தாழொடு (2)
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப - நெடு 63
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் - நெடு 84

 TOP
 
  தாள் (167)
உறுநர் தாங்கிய மதன் உடை நோன் தாள்/செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை - திரு 4,5
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி - திரு 22
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை - திரு 73
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை - திரு 232
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள்/முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி - பொரு 53,54
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள்/கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்_வளவன் - பொரு 147,148
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி - பொரு 149
ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள்/நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் - சிறு 115,116
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் - சிறு 195
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள்/அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப - சிறு 199,200
மா செலவு ஒழிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள்/வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ - சிறு 259,260
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள்/அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு - பெரும் 68,69
பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் - பெரும் 95
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் - பெரும் 187
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி - பெரும் 193
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய - பெரும் 208
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் - பெரும் 231
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் - பெரும் 297
குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை - பெரும் 344
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின் - பெரும் 363
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின் - மது 178
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி - மது 222
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த - மது 727
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள்/இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் - நெடு 115,116
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு - நெடு 178
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை - குறி 80
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் - குறி 257
வீழ் தாழை தாள் தாழ்ந்த - பட் 84
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை - பட் 140
முடி உடை கரும் தலை புரட்டும் முன் தாள்/உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை - பட் 230,231
மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள்/மா தானை மற மொய்ம்பின் - பட் 278,279
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு - மலை 90
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி - மலை 139
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள்/மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே - மலை 163,164
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள்/வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் - மலை 502,503
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை - மலை 508
தண் சேறு தாஅய மதன் உடை நோன் தாள்/கண் போல் நெய்தல் போர்வில் பூக்கும் - நற் 8/7,8
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த - நற் 41/1
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள்/மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி - நற் 81/2,3
பனி அரும்பு உடைந்த பெரும் தாள் புன்னை - நற் 87/6
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை - நற் 91/4
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் - நற் 104/6
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் - நற் 123/9
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை - நற் 131/4
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை - நற் 137/7
குறும் பொறை அயல நெடும் தாள் வேங்கை - நற் 157/8
ஆள் இல் அத்த தாள் அம் போந்தை - நற் 174/2
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை - நற் 178/2
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு - நற் 203/2
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை - நற் 231/7
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற் 249/7
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை - நற் 260/1
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா - நற் 270/1
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப - நற் 279/6
பணை தாள் ஓமை படு சினை பயந்த - நற் 318/2
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை - நற் 346/6
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள்/வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த - நற் 351/5,6
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை - நற் 376/2
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை - நற் 392/1
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால - குறு 25/3
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை - குறு 60/1
பொரி தாள் ஓமை வளி பொரு நெடும் சினை - குறு 79/2
குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை - குறு 134/3
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை - குறு 198/2
பொரு களிறு மிதித்த நெரி தாள் வேங்கை - குறு 208/2
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே - குறு 260/8
குறும் தாள் நாள்_மலர் நாறும் - குறு 270/7
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை - குறு 324/1
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் - குறு 349/2
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள்/அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த - குறு 351/1,2
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் - ஐங் 97/2
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள்/மை அணல் காளையொடு பைய இயலி - ஐங் 389/1,2
தடம் தாள் நாரை இரிய அயிரை - பதி 29/4
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள்/ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ - பதி 31/31,32
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் - பதி 32/12
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள்/கடி_மரத்தான் களிறு அணைத்து - பதி 33/2,3
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை - பதி 51/4
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி - பதி 64/14
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே - பதி 68/20
களிறு கடைஇய தாள்/மா உடற்றிய வடிம்பு - பதி 70/1,2
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் - பதி 71/12
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே - பரி 1/68
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை - பரி 4/62
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று - பரி 8/82
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் - பரி 8/114
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ - பரி 10/11
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை - பரி 21/3
பாஅல் அம் செவி பணை தாள் மா நிரை - கலி 5/1
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ - கலி 20/18
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் - கலி 43/8
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை - கலி 44/4
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று - கலி 104/45
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் - கலி 149/9
தா இல் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே - அகம் 0/16
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள்/கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் - அகம் 29/1,2
தனி மணி இரட்டும் தாள் உடை கடிகை - அகம் 35/3
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை - அகம் 40/14
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து - அகம் 51/2
தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் - அகம் 61/3
மா தாள் குவளை மலர் பிணைத்து அன்ன - அகம் 62/4
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி - அகம் 63/5
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் - அகம் 63/7
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த - அகம் 74/2
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி - அகம் 78/18
தாள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி - அகம் 78/20
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் - அகம் 80/1
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் - அகம் 117/16
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி - அகம் 120/10
விசும்பு உற நிவந்த மா தாள் இகணை - அகம் 131/1
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை - அகம் 133/2
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க - அகம் 134/8
தாள் தாழ் தார் மணி தயங்குபு இயம்ப - அகம் 154/12
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை - அகம் 180/13
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை - அகம் 186/4
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள்/திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/6,7
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து - அகம் 193/7
பறை கண்டு அன்ன பா அடி நோன் தாள்/திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் - அகம் 211/3,4
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் - அகம் 242/5
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் - அகம் 287/4
கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து - அகம் 307/12
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை - அகம் 312/11
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை - அகம் 359/10
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள்/முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை - அகம் 359/13,14
குறும் பொறை அயலது நெடும் தாள் வேங்கை - அகம் 368/6
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச - அகம் 373/3
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு - அகம் 373/8
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன - புறம் 4/3
களிறு கடைஇய தாள்/கழல் உரீஇய திருந்து அடி - புறம் 7/1,2
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை - புறம் 14/11
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த - புறம் 24/29
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் - புறம் 34/17
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே - புறம் 39/18
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி - புறம் 59/2
படு மணி இரட்டும் பா அடி பணை தாள்/நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் - புறம் 72/3,4
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள்/விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் - புறம் 75/6,7
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள்/அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து - புறம் 78/1,2
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை - புறம் 90/10
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள்/பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் - புறம் 97/17,18
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் - புறம் 104/3
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து - புறம் 120/7
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி - புறம் 148/2
தாள் படு செல்வம் காண்-தொறும் மருள - புறம் 161/15
தாள் நிழல் வாழ்நர் நன் கலம் மிகுப்ப - புறம் 161/30
தாள் தாழ் படு மணி இரட்டும் பூ நுதல் - புறம் 165/6
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே - புறம் 171/15
தமக்கு என முயலா நோன் தாள்/பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே - புறம் 182/8,9
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை - புறம் 205/5
தாள் இலாளர் வேளார் அல்லர் - புறம் 207/5
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள்/வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே - புறம் 213/1,2
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது - புறம் 213/21
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய - புறம் 233/3
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 265/6
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் - புறம் 326/9
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் - புறம் 334/2
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும் - புறம் 351/1
தாள் சேருநர்க்கு இனிது ஈத்தும் - புறம் 361/10
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/19
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 379/1
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் - புறம் 379/8
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள்/தண் சோழ நாட்டு பொருநன் - புறம் 382/2,3
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என - புறம் 382/7
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே - புறம் 386/25
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள்/செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் - புறம் 387/29,30
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே - புறம் 393/25
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும் - புறம் 395/35
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே - புறம் 397/27

 TOP
 
  தாள (2)
முள் தாள சுடர் தாமரை - மது 249
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள/விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல - பரி 10/24,25

 TOP
 
  தாளம் (3)
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ - நற் 95/6
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/128
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/129

 TOP
 
  தாளமும் (1)
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும்/மஞ்சு ஆடு மலை முழக்கும் - பரி 8/109,110

 TOP
 
  தாளாண்மை (1)
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் - கலி 101/44

 TOP
 
  தாளி (3)
தாளி தண் பவர் நாள் ஆ மேயும் - குறு 104/3
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே - புறம் 252/3
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை - புறம் 328/14

 TOP
 
  தாளித (1)
தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை - பரி 10/10

 TOP
 
  தாளின் (4)
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த - நற் 353/1
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை - கலி 101/31
தாளின் தந்து தம் புகழ் நிறீஇ - புறம் 18/3
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் - புறம் 109/13

 TOP
 
  தாளும் (1)
தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை - பரி 13/54

 TOP
 
  தாளே (5)
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே - பதி 41/27
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 70/19
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 103/12
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 395/40

 TOP
 
  தாறு (4)
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு - பொரு 167
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி - குறி 150
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட - நற் 277/7
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் - அகம் 151/9

 TOP
 
  தான் (149)
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி - திரு 288
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி - சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி - பெரும் 479
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா - பட் 5
தான் முன்னிய துறைபோகலின் - பட் 273
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது - மலை 559
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் - நற் 12/9
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் - நற் 29/8
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும் - நற் 31/4
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 36/9
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது - நற் 53/1
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் - நற் 72/6
சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் - நற் 113/6
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய - நற் 127/6
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை - நற் 145/7
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் - நற் 175/6
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி - நற் 204/8
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின் - நற் 245/9
தான் அணங்கு உற்றமை கூறி கானல் - நற் 245/10
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் - நற் 273/3
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் - நற் 354/1
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ - குறு 25/2
குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே - குறு 25/5
தகாஅன் போல தான் தீது மொழியானும் - குறு 26/4
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் - குறு 65/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது - குறு 80/3
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே - குறு 84/5
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே - குறு 106/6
தான் குறி வாயா தப்பற்கு - குறு 121/5
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே - குறு 122/4
தான் அறிந்தன்றோ இலளே பானாள் - குறு 142/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று - குறு 155/3
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் - குறு 167/4
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் - குறு 230/2
தான் நாணினன் இஃது ஆகா ஆறே - குறு 265/8
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே - குறு 294/8
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே - குறு 337/5
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி - குறு 346/7
யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே - ஐங் 68/4
தான் வர காண்குவம் நாமே - ஐங் 112/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 134/3
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே - ஐங் 157/5
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் - ஐங் 298/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 350/1
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் - ஐங் 404/2
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் - ஐங் 490/1
தான் தர உண்ட நனை நறவு மகிழ்ந்து - பதி 40/19
தன்னொடு புரையுநர் தான் அறிகுநளே - பதி 93/3
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது - பரி 5/32
தான் மலர்ந்தன்றே - பரி 6/59
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான்/இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா - பரி 9/16,17
தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப - பரி 11/110
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை - பரி 11/130
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை - பரி 20/11
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று - பரி 20/12
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் - பரி 21/62
தான் தோன்றாது இ வையை ஆறு - பரி 24/87
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா - பரி 29/1
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் - பரி 29/3
நாடும்-கால் நினைப்பது ஒன்று உடையேன்-மன் அதுவும் தான்/தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/4,5
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் - கலி 17/18
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான்/பழ வினை மருங்கின் பெயர்பு பெயர்பு உறையும் - கலி 21/10,11
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற - கலி 37/4
அவனும் தான்/ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் - கலி 39/7,8
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற - கலி 41/19
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி - கலி 44/10
ஓரும் நீ நிலையலை என கூறல் தான் நாணி - கலி 44/13
மாய நின் பண்பு இன்மை பிறர் கூறல் தான் நாணி - கலி 44/16
மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான் - கலி 45/22
மாறினென் என கூறி மனம் கொள்ளும் தான் என்ப - கலி 46/11
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப - கலி 46/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப - கலி 46/19
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் - கலி 49/3
நின் முகம் தான் பெறின் அல்லது கொன்னே - கலி 60/20
ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் - கலி 71/11
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் - கலி 75/23
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/21
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான்/எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை - கலி 78/12,13
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான்/அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் - கலி 78/16,17
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான்/முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் - கலி 78/20,21
தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் - கலி 84/40
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் - கலி 85/23
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான்/நன் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பன் மாணும் - கலி 92/59,60
அறிந்தேன் குதிரை தான்/பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/7,8
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு - கலி 97/10
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற - கலி 99/18
பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான்/நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள் - கலி 100/8,9
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான்/கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் - கலி 100/12,13
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான்/அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் - கலி 100/16,17
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி - கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் - கலி 109/21
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் - கலி 114/17
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த - கலி 118/2
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் - கலி 122/23
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் - கலி 131/29
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே - கலி 131/46
வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண் - கலி 132/21
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் - கலி 139/33
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது - கலி 145/42
மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/14
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என - அகம் 73/7
யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் - அகம் 110/23
அளியள் தான் நின் அளி அலது இலளே - அகம் 118/14
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி - அகம் 121/10
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான்/சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர - அகம் 158/11,12
முன் தான் கண்ட ஞான்றினும் - அகம் 178/21
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் - அகம் 210/8
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல் - அகம் 216/2
யாம் தன் கழறும்-காலை தான் தன் - அகம் 275/6
நம்மினும் தான் தலைமயங்கிய - அகம் 284/12
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து - அகம் 300/9
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது - அகம் 380/10
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி - அகம் 385/15
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ - அகம் 390/4
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு - புறம் 52/4
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற - புறம் 140/5
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் - புறம் 150/12
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு - புறம் 152/26
பிறர் கையறவு தான் நாணுதலும் - புறம் 157/2
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப - புறம் 171/6
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே - புறம் 178/11
யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் - புறம் 180/10
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான்/எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும் - புறம் 195/7,8
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை - புறம் 208/4
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே - புறம் 235/3
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்-மன்னே - புறம் 235/7
பிறரை தான் இரப்பு அறியலன் - புறம் 239/8
படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே - புறம் 276/6
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே - புறம் 291/8
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்-காலே - புறம் 315/7
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில - புறம் 347/1
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே - புறம் 349/7
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து - புறம் 356/7
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது - புறம் 377/10
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது - புறம் 381/6
யான் தண்டவும் தான் தண்டான் - புறம் 384/14
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என - புறம் 390/12
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது - புறம் 394/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் - புறம் 398/23
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் - புறம் 400/6

 TOP
 
  தானவர் (1)
போரெழுந்து உடன்று இரைத்து உரைஇய தானவர்/சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் - பரி 1/26,27

 TOP
 
  தானாய் (1)
மன்பதை எல்லாம் தானாய்/தன் புறம் காண்போர் காண்பு அறியாதே - புறம் 356/8,9

 TOP
 
  தானும் (12)
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று - நற் 124/3
காதல் தானும் கடலினும் பெரிதே - நற் 166/10
தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் - நற் 361/2
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும்/வேனில் ஆன் ஏறு போல - குறு 74/3,4
கான நீள் இடை தானும் நம்மொடு - குறு 347/4
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின - ஐங் 201/2
குன்று கெழு நாடன் தானும்/வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே - ஐங் 263/3,4
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் - பரி 24/26
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை - புறம் 97/14
தோற்றோன் தானும் நின் கூறும்மே - புறம் 125/16
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் - புறம் 173/4
தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே - புறம் 184/11

 TOP
 
  தானே (100)
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் - நற் 29/6
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் - நற் 72/5
அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் - நற் 97/5
இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து - நற் 101/6
அளிதோ தானே தோழி அல்கல் - நற் 114/5
இனிது மன்று அம்ம தானே பனி படு - நற் 135/5
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ - நற் 143/6
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட - நற் 187/7
போயின்று-கொல்லோ தானே படப்பை - நற் 205/8
தானே யானே புணர்ந்த மாறே - நற் 219/10
அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் - நற் 228/5
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே/எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் - நற் 312/6,7
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை - நற் 317/7
அந்தோ தானே அளியள் தாயே - நற் 324/1
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை - நற் 344/8
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே - நற் 352/12
யாரும் இல்லை தானே கள்வன் - குறு 25/1
வருக தில் அம்ம தானே/அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே - குறு 56/4,5
அளிதோ தானே நாணே நம்மொடு - குறு 149/1
என் மலைந்தனன்-கொல் தானே தன் மலை - குறு 161/5
அளிதோ தானே காமம் - குறு 212/4
தானே இருக்க தன் மனை யானே - குறு 262/3
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 276/8
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே - குறு 318/8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே/பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே - குறு 337/6,7
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய - குறு 356/5
அளிதோ தானே நாணே - குறு 395/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு - ஐங் 66/2
இவட்கு அமைந்தனனால் தானே/தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே - ஐங் 103/3,4
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது - ஐங் 295/1
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி - ஐங் 329/3
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே/இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் - பதி 60/1,2
இன்னாது அம்ம அது தானே பன் மா - பதி 83/6
தீம் தண் சாயலன் மன்ற தானே - பதி 86/13
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி - பரி 5/40
தா தா என்றாளுக்கு தானே புறன் தந்து - பரி 24/36
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே/கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு - கலி 95/21,22
தானே புகுதந்தோனே யான் அது - அகம் 66/18
சென்றனன்-கொல்லோ தானே குன்றத்து - அகம் 88/8
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து - அகம் 89/19
தானே சென்ற நலனும் - அகம் 103/14
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து - அகம் 105/4
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் - அகம் 116/12
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் - அகம் 118/11
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் - அகம் 146/8
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே - அகம் 153/4
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி - அகம் 153/13
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு - அகம் 161/9
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 169/14
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை - அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் - அகம் 192/3
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே/அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை - அகம் 203/7,8
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை - அகம் 214/10
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 224/18
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல் - அகம் 239/1
என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என - அகம் 272/16
வந்தன்று அம்ம தானே/வாரார் தோழி நம் காதலோரே - அகம் 277/19,20
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை - அகம் 279/10
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை - அகம் 280/11
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை - அகம் 287/3
புல்லென் மாலையொடு பொரும்-கொல் தானே - அகம் 289/17
யான் எவன் உளனோ தோழி தானே/பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய் - அகம் 305/11,12
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின் - அகம் 315/15
என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் - அகம் 317/22
எய்தின்று-கொல்லோ தானே எய்தியும் - அகம் 330/9
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு - அகம் 339/11
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை - அகம் 346/1
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில் - அகம் 348/1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற - அகம் 351/5
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட - அகம் 354/12
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது - அகம் 355/9
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே - அகம் 373/19
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண - அகம் 381/18
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு - அகம் 400/1
அளிதோ தானே அது பெறல் அரும்-குரைத்தே - புறம் 5/8
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே/நீர் தாழ்ந்த குறும் காஞ்சி - புறம் 18/6,7
பெரும் கலக்கு-உற்றன்றால் தானே காற்றோடு - புறம் 41/16
என் ஆவது-கொல் தானே கழனி - புறம் 63/11
நொய்தால் அம்ம தானே மை அற்று - புறம் 75/10
அளிதோ தானே பாரியது பறம்பே - புறம் 109/1
அளிதோ தானே பேர் இரும் குன்றே - புறம் 111/1
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் - புறம் 143/7
என் ஆவது-கொல் அளியது தானே - புறம் 217/13
இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் - புறம் 224/11
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ - புறம் 243/11
தெருமரும் அம்ம தானே தன் கொழுநன் - புறம் 247/7
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே - புறம் 254/11
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் - புறம் 257/5
உரி களை அரவம் மான தானே/அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே - புறம் 260/20,21
மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு - புறம் 283/7
அளியள் தானே பூ_விலை_பெண்டே - புறம் 293/6
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே/தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் - புறம் 298/1,2
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து - புறம் 314/5
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே - புறம் 314/7
அறன் இலள் மன்ற தானே விறல் மலை - புறம் 336/8
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து - புறம் 343/15
என் ஆவது-கொல் தானே/பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே - புறம் 345/19,20
என் ஆவது-கொல் தானே நன்றும் - புறம் 347/8
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது - புறம் 350/3
என் ஆவது-கொல் தானே தெண் நீர் - புறம் 351/8

 TOP
 
  தானை (102)
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ - திரு 260
முரசு முழங்கு தானை மூவரும் கூடி - பொரு 54
அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது - சிறு 103
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - பெரும் 33
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் - பெரும் 102
அமர் கடக்கும் வியன் தானை/தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் - மது 39,40
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை/கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி - மது 435,436
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண் - மது 734
மா தானை மற மொய்ம்பின் - பட் 279
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை - நற் 18/5
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை/வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு - நற் 150/3,4
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை - நற் 387/8
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் - குறு 328/5
மாற்று அரும் தானை நோக்கி - ஐங் 451/3
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை/வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற - ஐங் 459/3,4
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு - ஐங் 482/3
போர் அடு தானை சேரலாத - பதி 11/16
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் - பதி 22/16
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ - பதி 23/10
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே - பதி 29/15
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை/போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே - பதி 31/35,36
இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை/இன் இசை இமிழ் முரசு இயம்ப கடிப்பு இகூஉ - பதி 40/2,3
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் - பதி 40/6
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ - பதி 43/11
அனைய பண்பின் தானை மன்னர் - பதி 45/17
நில்லா தானை இறை கிழவோயே - பதி 54/17
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே - பதி 60/1
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே - பதி 63/12
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் - பதி 69/3
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி - பதி 81/17
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் - பதி 82/13
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன - பரி 7/7
அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ - பரி 11/28
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை - பரி 18/54
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை - பரி 22/5
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று - பரி 22/16
இணை படை தானை அரசோடு உறினும் - கலி 15/3
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை - கலி 96/2
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் - கலி 98/30
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை/விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர் - கலி 130/19,20
பையென நோக்குவேன் தாழ் தானை பற்றுவேன் - கலி 147/49
இரவு துயில் மடிந்த தானை/உரவு சின வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 24/17,18
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் - அகம் 44/3
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 46/13
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி - அகம் 62/13
வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை/புனை தார் வேந்தன் பாசறையேமே - அகம் 84/16,17
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை/வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல் - அகம் 93/8,9
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 106/10
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை/திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் - அகம் 138/6,7
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் - அகம் 142/4
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து - அகம் 142/13
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் - அகம் 152/5
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 162/21
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை/அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ - அகம் 181/4,5
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி - அகம் 197/7
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி - அகம் 204/2
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை/அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் - அகம் 208/17,18
படை நிலா இலங்கும் கடல் மருள் தானை/மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் - அகம் 212/15,16
போர் அடு தானை கட்டி - அகம் 226/16
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் - அகம் 251/12
மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் - அகம் 262/9
அஞ்சுவர இறுத்த தானை/வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே - அகம் 264/14,15
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை/தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு - அகம் 278/2,3
மறம் மிகு தானை பசும் பூண் பொறையன் - அகம் 303/4
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் - அகம் 322/8
மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும் - அகம் 338/2
சால் பெரும் தானை சேரலாதன் - அகம் 347/3
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் - அகம் 369/13
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை/தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய - அகம் 381/14,15
கடந்து அடு தானை சேரலாதனை - புறம் 8/5
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை/துணை வேண்டா செரு வென்றி - புறம் 16/9,10
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது - புறம் 17/37
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் - புறம் 35/4
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக - புறம் 37/6
வியன் தானை விறல் வேந்தே - புறம் 38/4
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய - புறம் 41/2
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து - புறம் 71/2
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை/பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் - புறம் 97/14,15
கடந்து அடு தானை மூவிரும் கூடி - புறம் 110/1
வலம் படு தானை வேந்தர் - புறம் 116/18
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை/மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என - புறம் 122/4,5
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் - புறம் 126/14
நிறை அரும் தானை வேந்தரை - புறம் 156/5
எடுத்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ - புறம் 169/2
வேல் மிகு தானை வேந்தற்கு கடனே - புறம் 186/4
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் - புறம் 197/7
உடலுநர் உட்கும் தானை/கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே - புறம் 201/19,20
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை/வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந - புறம் 205/5,6
மண்டு அமர் கடக்கும் தானை/திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே - புறம் 226/5,6
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை/புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல் இசை - புறம் 228/6,7
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் - புறம் 233/6
வம்ப வேந்தன் தானை/இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே - புறம் 287/13,14
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் - புறம் 301/5
வலம் படு தானை வேந்தற்கு - புறம் 324/13
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர - புறம் 330/1
இரும் கடல் தானை வேந்தர் - புறம் 332/9
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை/வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் - புறம் 351/4,5
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை/கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் - புறம் 362/6,7
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை/கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே - புறம் 373/7,8
கடல் ஒலி கொண்ட தானை/அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே - புறம் 377/29,30
கடல் தானை/இன் இசைய விறல் வென்றி - புறம் 380/3,4
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை/அண்ணல் யானை வழுதி - புறம் 388/14,15

 TOP
 
  தானைக்கு (1)
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு/சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே - புறம் 314/6,7

 TOP
 
  தானையர் (1)
மீளி வேல் தானையர் புகுதந்தார் - கலி 31/24

 TOP
 
  தானையன் (1)
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன்/பிறங்கு நிலை மாடத்து உறந்தையோனே - புறம் 69/11,12

 TOP
 
  தானையால் (1)
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால்/திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் - பரி 13/31,32

 TOP
 
  தானையான் (3)
தானையான் வையை வனப்பு - பரி 7/50
போர் அடு தானையான் யாறு - பரி 12/86
பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே - பரி 19/35

 TOP
 
  தானையானே (1)
யானை காண்பல் அவன் தானையானே - பதி 77/12

 TOP
 
  தானையின் (3)
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை - பரி 16/23
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின்/பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின் - பரி 19/25,26
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் - பரி 22/10

 TOP
 
  தானையும் (3)
தாரும் தானையும் பற்றி ஆரியர் - அகம் 276/9
தானையும் கடல் என முழங்கும் கூர் நுனை - புறம் 42/3
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும்/சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 161/31,32

 TOP
 
  தானையொடு (14)
வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு/விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு - முல் 90,91
விரி கடல் வியன் தானையொடு/முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று - மது 180,181
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு/புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி - மது 369,370
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு/கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ - ஐங் 474/2,3
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு/புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் - பதி 33/5,6
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு/மாண் வினை சாபம் மார்பு உற வாங்கி - பதி 90/31,32
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு/மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய - பதி 94/6,7
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு/இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே - அகம் 124/4,5
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த - அகம் 125/17
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த - அகம் 346/21
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப - அகம் 392/22
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து - புறம் 62/6
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு/மலை மாறு மலைக்கும் களிற்றினர் எனாஅ - புறம் 197/3,4
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு/ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் கேள் இனி - புறம் 225/5,6

 TOP
 
  தானையோடு (3)
அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த - பெரும் 418
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு/சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே - புறம் 22/37,38
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று - புறம் 211/5

 TOP
 
  தானையோய் (1)
நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே - பதி 91/10

 TOP