<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தை - முதல் சொற்கள்
தை 3
தை_நீர் 1
தை_நீராடல் 1
தை_நீராடுதல் 1
தைஇ 35
தைஇய 27
தைஇயினர் 1
தைஇயினார் 3
தைஇயும் 5
தைப்பினும் 1
தைப்பு 1
தையல் 4
தையலவரொடும் 1
தையலாய் 2
தையலாள் 1
தையலை 1
தையால் 3
தையில் 1
தையின 1
தையினாள் 2
தையுபு 2
தையென 1
தைவந்த 1
தைவந்தனனே 1
தைவந்து 1
தைவர 6
தைவரல் 2
தைவரு 1
தைவரும் 5
தைவரும்-மன்னே 1
தைவருவேனே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  தை (3)
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் - பரி 11/91
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் - பரி 11/115
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல் - பரி 11/134

 TOP
 
  தை_நீர் (1)
நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் - பரி 11/115

 TOP
 
  தை_நீராடல் (1)
இன்ன பண்பின் நின் தை_நீராடல்/மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட - பரி 11/134,135

 TOP
 
  தை_நீராடுதல் (1)
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல்/நீ உரைத்தி வையை நதி - பரி 11/91,92

 TOP
 
  தைஇ (35)
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ/பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் - குறி 102,103
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ/வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே - நற் 9/8,9
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் - நற் 80/7
அம் பகை நெறி தழை அணி பெற தைஇ/தமியர் சென்ற கானல் என்று ஆங்கு - நற் 96/8,9
அம் பகை நெறி தழை அணிபெற தைஇ/வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி - நற் 123/7,8
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ/கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை - நற் 138/7,8
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள் - நற் 170/3
தளிர் சேர் தண் தழை தைஇ நுந்தை - நற் 204/1
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ/துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி - நற் 245/3,4
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ/விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ - நற் 390/5,6
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ/கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு - குறு 55/2,3
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ/தண் வரல் வாடை தூக்கும் - குறு 76/4,5
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ/புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை - குறு 142/1,2
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் - குறு 196/4
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ/செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் - ஐங் 52/1,2
தைஇ தண் கயம் போல - ஐங் 84/4
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க - பதி 39/15
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் - கலி 65/4
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ/பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப - கலி 80/4,5
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் - கலி 114/3
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ/நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் - கலி 125/12,13
மணி பூ பைம் தழை தைஇ அணி தக - அகம் 20/9
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ/தாழ் மென் கூந்தல் தட மென் பணை தோள் - அகம் 21/3,4
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 24/5
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ/ஓரை ஆடினும் உயங்கும் நின் ஒளி என - அகம் 60/10,11
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ/வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு - அகம் 73/2,3
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென - அகம் 105/2
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ/விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து - அகம் 176/14,15
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் - அகம் 257/7
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் - அகம் 269/14
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ/இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று - அகம் 370/1,2
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல - புறம் 70/6
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ/வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் - புறம் 126/2,3
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ/தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து - புறம் 243/2,3
ஈகை கண்ணி இலங்க தைஇ/தருமமொடு இயல்வோள் சாயல் நோக்கி - புறம் 353/3,4

 TOP
 
  தைஇய (27)
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - திரு 24
சீரை தைஇய உடுக்கையர் சீரொடு - திரு 126
உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் - திரு 129
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் - திரு 222
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப - மது 284
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை - மது 723
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - நற் 62/6
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை - நற் 169/8
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி - குறு 345/5
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே - ஐங் 361/3
சீர் மிகு முத்தம் தைஇய/நார்முடிச்சேரல் நின் போர் நிழல் புகன்றே - பதி 39/16,17
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் - பரி 21/47
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் - கலி 27/19
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் - கலி 56/7
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய/கோதை பரிபு ஆட காண்கும் - கலி 80/25,26
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை - கலி 85/5
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய/கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் - கலி 109/9,10
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய/கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ - கலி 111/12,13
பால் அன்ன மேனியான் அணிபெற தைஇய/நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை - கலி 124/2,3
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை - கலி 137/10
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய/யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் - அகம் 0/14,15
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் - அகம் 13/11
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய/பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் - அகம் 181/17,18
தா இல் நன் பொன் தைஇய பாவை - அகம் 212/1
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய/ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க - அகம் 334/1,2
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற - புறம் 33/16
அடி பொலிய கழல் தைஇய/வல்லாளனை வய வேந்தே - புறம் 40/4,5

 TOP
 
  தைஇயினர் (1)
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் - கலி 102/6

 TOP
 
  தைஇயினார் (3)
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் - பரி 20/27
தகை வகை தைஇயினார் தார் - பரி 20/28
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக - பரி 20/29

 TOP
 
  தைஇயும் (5)
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும்/மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் - நற் 173/1,2
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் - நற் 254/1
பணை தோள் குறு_மகள் பாவை தைஇயும்/பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் - குறு 276/1,2
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் - கலி 76/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும்/பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட - அகம் 389/3,4

 TOP
 
  தைப்பினும் (1)
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும்/வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் - புறம் 287/3,4

 TOP
 
  தைப்பு (1)
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை - பரி 21/3

 TOP
 
  தையல் (4)
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப - ஐங் 489/3
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர - பரி 11/86
தையல் நின்-வயின் பிரியலம் யாம் என - அகம் 205/3
தாது செய் பாவை அன்ன தையல்/மாதர் மெல் இயல் மட நல்லோள்-வயின் - அகம் 392/6,7

 TOP
 
  தையலவரொடும் (1)
தையலவரொடும் தந்தாரவரொடும் - பரி 15/46

 TOP
 
  தையலாய் (2)
தையலாய் பாடுவாம் நாம் - கலி 43/7
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய்/சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப - கலி 111/19,20

 TOP
 
  தையலாள் (1)
தகை ஆக தையலாள் சேர்ந்தாள் நகை ஆக - கலி 147/70

 TOP
 
  தையலை (1)
மையல் நோக்கின் தையலை நயந்தோர் - புறம் 345/11

 TOP
 
  தையால் (3)
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு - கலி 37/16
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் - கலி 65/13
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் - கலி 144/35

 TOP
 
  தையில் (1)
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ - கலி 59/13

 TOP
 
  தையின (1)
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன - அகம் 259/2

 TOP
 
  தையினாள் (2)
சாய் குழை பிண்டி தளிர் காதில் தையினாள்/பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள் - பரி 11/95,96
பாய் குழை நீலம் பகல் ஆக தையினாள்/குவளை குழை காதின் கோல செவியின் - பரி 11/96,97

 TOP
 
  தையுபு (2)
கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த - நற் 86/5
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் - கலி 28/3

 TOP
 
  தையென (1)
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு - கலி 118/13

 TOP
 
  தைவந்த (1)
மூதா தைவந்த ஆங்கு - குறு 204/4

 TOP
 
  தைவந்தனனே (1)
அமளி தைவந்தனனே குவளை - குறு 30/4

 TOP
 
  தைவந்து (1)
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து/தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் - கலி 54/12,13

 TOP
 
  தைவர (6)
கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர/பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - சிறு 33,34
மஞ்சள் மெல் இலை மயிர் புறம் தைவர/விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா - சிறு 44,45
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர/ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் - குறு 308/4,5
தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ - அகம் 9/23
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர/வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் - அகம் 328/13,14
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர/நுதலும் கூந்தலும் நீவி - அகம் 386/13,14

 TOP
 
  தைவரல் (2)
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு - குறு 55/3
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர - குறு 195/5

 TOP
 
  தைவரு (1)
விசும்பு தைவரு வளியும் - புறம் 2/3

 TOP
 
  தைவரும் (5)
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும்/கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே - நற் 54/10,11
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் - அகம் 212/6
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட - அகம் 298/6
பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும்/நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் - அகம் 302/3,4
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை - அகம் 355/4

 TOP
 
  தைவரும்-மன்னே (1)
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே/அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ - புறம் 235/9,10

 TOP
 
  தைவருவேனே (1)
வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே - குறு 192/6

 TOP