<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தௌ - முதல் சொற்கள்
தௌவின 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    தௌவின (1)
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து - நற் 397/3