<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தே - முதல் சொற்கள்
தே 25
தே_மொழி 3
தேஎத்த 4
தேஎத்தர் 3
தேஎத்தள் 1
தேஎத்து 22
தேஎத்தும் 2
தேஎம் 22
தேஎர் 1
தேக்கின் 2
தேக்கு 6
தேசும் 1
தேடி 2
தேடி_தேடி 1
தேடினாள் 1
தேடுவார் 1
தேடூஉ 1
தேம் 93
தேம்ப 3
தேம்பி 2
தேம்பினை 1
தேம்பு 3
தேம்புதி-கொல்லோ 1
தேம்பும் 2
தேம்புவார் 1
தேமா 3
தேய் 2
தேய்கமா 3
தேய்கு 1
தேய்த்த 9
தேய்த்தார் 1
தேய்த்து 3
தேய்தல் 1
தேய்ந்தன்று 1
தேய்ந்து 1
தேய்ம் 1
தேய்வன 1
தேய்வை 2
தேய 7
தேயத்து 1
தேயமும் 1
தேயர் 1
தேயா 6
தேயா_மண்டிலம் 1
தேயும் 1
தேயுமால் 2
தேயுமோ 1
தேர் 327
தேர்க்கு 1
தேர்கு 1
தேர்ச்சி 4
தேர்தற்கு 1
தேர்ந்து 10
தேர்பு 1
தேர்வான் 1
தேர்வு 1
தேர 2
தேரர் 1
தேரலர்-கொல்லோ 1
தேரலள் 1
தேரன் 2
தேராது 2
தேரான் 8
தேரிய 1
தேரின் 5
தேரினர் 2
தேரினிர் 1
தேருடன் 1
தேருநர் 1
தேரும் 23
தேரும்-கால் 2
தேருமால் 1
தேரே 34
தேரை 9
தேரையின் 1
தேரொடு 12
தேரொடும் 2
தேரோ 1
தேரோடு 2
தேரோர் 1
தேரோர்க்கு 1
தேரோற்கு 1
தேரோன் 1
தேவர் 1
தேவர்_உலகம் 1
தேவரும் 2
தேள் 2
தேற்ற 2
தேற்றம் 1
தேற்றல் 1
தேற்றா 7
தேற்றாதோன் 1
தேற்றாம் 1
தேற்றாய் 4
தேற்றார் 1
தேற்றாள் 3
தேற்றான் 2
தேற்றி 10
தேற்றிய 6
தேற்றியும் 1
தேற்றும் 2
தேற்றேம் 1
தேறல் 37
தேறலர் 2
தேறலையே 1
தேறலொடு 2
தேறா 2
தேறாய் 1
தேறார் 2
தேறி 9
தேறிய 3
தேறியாள் 1
தேறின் 1
தேறினேன் 1
தேறீயல் 1
தேறீர் 1
தேறு 10
தேறுதல் 1
தேறும் 2
தேறுவது 1
தேறுவர் 1
தேறுவன்-மன் 1
தேறேன் 1
தேன் 61
தேனின் 2
தேனினர் 1
தேனும் 2
தேனூர் 3
தேனொடு 2
தேனோடு 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தே (25)
நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் - திரு 195
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் - மலை 171
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் - மலை 522
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே - நற் 161/12
தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி - நற் 220/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் - நற் 250/3
குவளை நாறும் கூந்தல் தே மொழி - நற் 262/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே - நற் 374/9
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் - குறு 26/6
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை - குறு 72/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் - குறு 164/2
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு - குறு 201/2
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி - ஐங் 378/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே - ஐங் 466/5
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி - கலி 16/19
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே - கலி 29/26
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த - கலி 48/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் - கலி 55/4
தே மொழி கேட்டல் இனிது மற்று இன்னாதே - கலி 80/15
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை - கலி 125/8
தே மொழி மாதர் உறாஅது உறீஇய - கலி 139/16
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப - அகம் 316/15
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் - அகம் 368/14
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் - புறம் 115/3
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி - புறம் 209/16

 TOP
 
  தே_மொழி (3)
போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி/துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் - ஐங் 378/3,4
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி/வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் - கலி 16/19,20
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை - கலி 125/8

 TOP
 
  தேஎத்த (4)
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய - பதி 21/28
மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே - அகம் 31/15
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 205/24
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 349/14

 TOP
 
  தேஎத்தர் (3)
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் - குறு 11/7
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் - அகம் 127/17
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் - அகம் 211/8

 TOP
 
  தேஎத்தள் (1)
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே - அகம் 385/18

 TOP
 
  தேஎத்து (22)
உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் - மது 200
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் - மது 322
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் - மது 506
மொழி பல பெருகிய பழி தீர் தேஎத்து/புலம் பெயர் மாக்கள் கலந்து இனிது உறையும் - பட் 216,217
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறி-மார் - மலை 394
பிரியலம் என்று தெளித்தோர் தேஎத்து/இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற - நற் 224/7,8
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி - நற் 382/5
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து/சென்ற நெஞ்சம் நீடிய பொருளே - ஐங் 317/3,4
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே - பதி 20/7
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும் - பதி 32/16
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே - கலி 7/21
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே - அகம் 35/18
சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே - அகம் 73/17
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது - அகம் 163/12
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு - அகம் 175/16
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து/நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை - அகம் 213/8,9
வேறு பல் தேஎத்து ஆறு பல நீந்தி - அகம் 239/7
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி - அகம் 333/20
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த - அகம் 369/20
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து/கடல் படை குளிப்ப மண்டி அடர் புகர் - புறம் 6/11,12
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து/துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் - புறம் 15/6,7
வேண்டுப_வேண்டுப வேந்தன் தேஎத்து/அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து - புறம் 179/8,9

 TOP
 
  தேஎத்தும் (2)
நண்ணார் தேஎத்தும் பொய்ப்பு அறியலனே - பதி 20/9
ஒன்னார் தேஎத்தும் நின்னுடைத்து எனவே - புறம் 38/18

 TOP
 
  தேஎம் (22)
செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப - பொரு 134
மலைந்தோர் தேஎம் மன்றம் பாழ்பட - பெரும் 423
நயந்தோர் தேஎம் நன் பொன் பூப்ப - பெரும் 424
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம்/எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் - மது 176,177
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப - மது 229
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் - மது 230
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி - நெடு 77
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்/நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி - மலை 86,87
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும் - மலை 273
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு - மலை 364
மாயோள் இருந்த தேஎம் நோக்கி - நற் 371/3
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம்/நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ - பதி 92/13,14
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் - பரி 17/26
தென்னவன் தெளித்த தேஎம் போல - கலி 143/59
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் - அகம் 48/24
மொழிபெயர் தேஎம் தரும்-மார் மன்னர் - அகம் 67/12
வேறு பன் மொழிய தேஎம் முன்னி - அகம் 215/2
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு - அகம் 280/7
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் - அகம் 295/17
ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட நூறும் - அகம் 338/12
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண - புறம் 70/1
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் - புறம் 352/1

 TOP
 
  தேஎர் (1)
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா - பதி 26/1

 TOP
 
  தேக்கின் (2)
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் - அகம் 107/10
சேக்குவள்-கொல்லோ தானே தேக்கின்/அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை - அகம் 315/15,16

 TOP
 
  தேக்கு (6)
தெய்வ மடையின் தேக்கு இலை குவைஇ நும் - பெரும் 104
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு - அகம் 143/5
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து - அகம் 225/9
காப்பு இல வைகும் தேக்கு அமல் சோலை - அகம் 251/18
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை - அகம் 299/5
செவி அடை தீர தேக்கு இலை பகுக்கும் - அகம் 311/11

 TOP
 
  தேசும் (1)
தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி - பரி 12/21

 TOP
 
  தேடி (2)
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு - பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு - பரி 24/78

 TOP
 
  தேடி_தேடி (1)
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு - பரி 24/78

 TOP
 
  தேடினாள் (1)
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு - பரி 20/66

 TOP
 
  தேடுவார் (1)
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி - பரி 24/23

 TOP
 
  தேடூஉ (1)
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே - நற் 242/10

 TOP
 
  தேம் (93)
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - திரு 24
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் - திரு 34
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து - சிறு 226
பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட - பெரும் 278
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை - முல் 31
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 71
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் - மது 528
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி - குறி 74
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து - குறி 111
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - குறி 155
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை - மலை 317
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை - மலை 399
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும் - மலை 428
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி - மலை 466
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் - நற் 20/3
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - நற் 62/6
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு - நற் 85/9
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் - நற் 100/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே - நற் 104/2
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் - நற் 147/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி - நற் 160/7
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட - நற் 187/7
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய - நற் 188/8
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/4
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய - நற் 243/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ - நற் 248/1
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் - நற் 259/2
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை - நற் 261/8
தேம் பால் செற்ற தீம் பழம் நசைஇ - நற் 279/2
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே - நற் 301/9
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி - நற் 379/5
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி - நற் 388/8
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் - நற் 389/2
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே - குறு 22/5
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் - குறு 85/4
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் - குறு 116/1
தேம் பூம் கட்டி என்றனிர் இனியே - குறு 196/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே - குறு 205/7
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் - குறு 300/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து - குறு 317/3
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ - குறு 336/2
பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல - குறு 382/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் - ஐங் 253/2
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் - ஐங் 259/4
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 324/5
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே - ஐங் 350/3
தேம் படு காயா மலர்ந்த தோன்றியொடு - ஐங் 420/2
தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று - பதி 30/16
தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி - பதி 53/17
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் - பதி 54/5
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/27
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி - பரி 17/1
வையை தேம் மேவ வழுவழுப்பு-உற்று என - பரி 24/62
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப - கலி 44/7
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் - கலி 57/9
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை - கலி 66/6
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் - கலி 108/58
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் - கலி 127/1
வேங்கை தாஅய தேம் பாய் தோற்றம் - அகம் 12/10
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை - அகம் 26/13
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட - அகம் 27/12
முருகு முரண்கொள்ளும் தேம் பாய் கண்ணி - அகம் 28/6
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் - அகம் 36/18
தெரி இதழ் குவளை தேம் பாய் தாரன் - அகம் 38/2
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் - அகம் 76/7
தேம் பிழி நறவின் குறவர் முன்றில் - அகம் 78/7
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே - அகம் 78/24
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து - அகம் 89/19
தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய - அகம் 94/1
வேந்து வினை முடித்த-காலை தேம் பாய்ந்து - அகம் 104/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து - அகம் 105/4
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து - அகம் 105/14
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி - அகம் 118/2
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய - அகம் 141/28
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் - அகம் 153/16
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் - அகம் 177/6
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் - அகம் 197/8
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி - அகம் 207/14
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் - அகம் 208/2
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் - அகம் 221/8
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி - அகம் 240/10
தேம் பாய் கூந்தல் குறும் பல மொசிக்கும் - அகம் 257/8
தேம் பட பொதுளின பொழிலே கானமும் - அகம் 259/7
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் - அகம் 261/4
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய - அகம் 308/12
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் - அகம் 341/3
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே - அகம் 362/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் - அகம் 389/3
தேம் பாய் முல்லையொடு ஞாங்கர் போக்கி - அகம் 391/5
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை - புறம் 24/7
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி - புறம் 76/6
தேம் கொள் மருதின் பூ சினை முனையின் - புறம் 351/10
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள - புறம் 383/9

 TOP
 
  தேம்ப (3)
புள் தேம்ப புயல் மாறி - பட் 4
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப/எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே - ஐங் 56/3,4
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் - கலி 68/12

 TOP
 
  தேம்பி (2)
கொழும் பதிய குடி தேம்பி/செழும் கேளிர் நிழல் சேர - மது 167,168
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி/பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் - அகம் 295/6,7

 TOP
 
  தேம்பினை (1)
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் - அகம் 372/14

 TOP
 
  தேம்பு (3)
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை - அகம் 349/12
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை - அகம் 391/12
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா - புறம் 164/2

 TOP
 
  தேம்புதி-கொல்லோ (1)
தேம்புதி-கொல்லோ நெஞ்சே உரும் இசை - அகம் 322/6

 TOP
 
  தேம்பும் (2)
ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும்/இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் - குறி 26,27
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை - அகம் 313/12

 TOP
 
  தேம்புவார் (1)
குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா - கலி 97/24

 TOP
 
  தேமா (3)
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு - சிறு 176
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை - குறி 64
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து - மலை 138

 TOP
 
  தேய் (2)
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் - நற் 12/2
தேய் புரி பழம் கயிறு போல - நற் 284/10

 TOP
 
  தேய்கமா (3)
வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே - நற் 345/10
நோகோ யானே தேய்கமா காலை - புறம் 116/9
நோகோ யானே தேய்கமா காலை - புறம் 234/1

 TOP
 
  தேய்கு (1)
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு/அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை - அகம் 38/15,16

 TOP
 
  தேய்த்த (9)
செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை - திரு 5
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் - திரு 69
இரும் காழ் உலக்கை இரும்பு முகம் தேய்த்த/அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு - சிறு 193,194
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை - மலை 423
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் - நற் 260/6
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த/செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை - குறு 1/1,2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் - பதி 79/6
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே - பரி 21/70
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை - அகம் 22/5

 TOP
 
  தேய்த்தார் (1)
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த - கலி 12/2

 TOP
 
  தேய்த்து (3)
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி - திரு 99
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் - பதி 20/11
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து/குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு - பதி 88/10,11

 TOP
 
  தேய்தல் (1)
தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும் - புறம் 27/11

 TOP
 
  தேய்ந்தன்று (1)
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று - கலி 55/9

 TOP
 
  தேய்ந்து (1)
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு - அகம் 1/11

 TOP
 
  தேய்ம் (1)
அறனும் அன்றே ஆக்கமும் தேய்ம் என - நற் 68/3

 TOP
 
  தேய்வன (1)
தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் - மது 196

 TOP
 
  தேய்வை (2)
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை/தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் - திரு 33,34
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி - புறம் 369/19

 TOP
 
  தேய (7)
திதலை மாமை தேய/பசலை பாய பிரிவு தெய்யோ - ஐங் 231/3,4
கனவினும் ஒன்னார் தேய ஓங்கி நடந்து - பதி 20/10
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய/முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ - பதி 34/9,10
ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ - பதி 40/9
தம் பெயர் போகிய ஒன்னார் தேய/துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு - பதி 88/4,5
மாறா மைந்தர் மாறு நிலை தேய/மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து - பதி 94/7,8
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ - புறம் 20/12

 TOP
 
  தேயத்து (1)
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் - புறம் 217/10

 TOP
 
  தேயமும் (1)
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த - அகம் 383/4

 TOP
 
  தேயர் (1)
தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என - நற் 197/4

 TOP
 
  தேயா (6)
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் - நற் 83/3
மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் - பதி 77/5
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று - பரி 17/32
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் - கலி 103/76
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் - கலி 131/23
காயல் வேய்ந்த தேயா நல் இல் - அகம் 370/5

 TOP
 
  தேயா_மண்டிலம் (1)
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று - பரி 17/32

 TOP
 
  தேயும் (1)
தேயும் அளித்து என் உயிர் - கலி 138/23

 TOP
 
  தேயுமால் (2)
தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால்/ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன் - கலி 149/5,6
தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால்/சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் - கலி 149/9,10

 TOP
 
  தேயுமோ (1)
தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே - குறு 42/4

 TOP
 
  தேர் (327)
உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் - பொரு 130
கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க - பொரு 163,164
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் - சிறு 49
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் - சிறு 65
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் - சிறு 82
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய - சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி - சிறு 142
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் - பெரும் 249
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என - பெரும் 313
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் - பெரும் 397
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/ஆரா செருவின் ஐவர் போல - பெரும் 416,417
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து - பெரும் 490
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே - முல் 103
வாம் பரிய கடும் திண் தேர்/காற்று என்ன கடிது கொட்பவும் - மது 51,52
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை - மது 435
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல - மது 576
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப - மது 633
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக - மது 648
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர்/பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட - மது 659,660
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி - மது 752
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி - குறி 20
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் - குறி 255
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் - பட் 25
தேர் ஓட துகள் கெழுமி - பட் 47
தேர் பூண்ட மாஅ போல - பட் 123
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன - மலை 323
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை - மலை 399
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என - மலை 467
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர்/வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் - மலை 571,572
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி - நற் 8/9
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர்/கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் - நற் 10/5,6
இன மணி நெடும் தேர் பாகன் இயக்க - நற் 19/6
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும் - நற் 35/6
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு - நற் 38/4
கடும் தேர் செல்வன் காதல் மகனே - நற் 45/5
ஓடு தேர் நுண் நுகம் நுழைந்த மாவே - நற் 58/11
உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே - நற் 78/11
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் - நற் 84/4
கடு மா பூண்ட நெடும் தேர்/நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே - நற் 91/11,12
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை - நற் 100/9
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை - நற் 125/1
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் - நற் 130/1
நறவு_மகிழ்_இருக்கை நல் தேர் பெரியன் - நற் 131/7
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து - நற் 140/6
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே - நற் 145/11
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு - நற் 149/8
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும் - நற் 167/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/4
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி - நற் 191/6
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே - நற் 191/12
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க - நற் 203/9
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே - நற் 207/4
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர்/விருந்து விருப்பு-உறூஉம் பெரும் தோள் குறு_மகள் - நற் 221/7,8
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன - நற் 227/8
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் - நற் 234/6
பூண் மலி நெடும் தேர் புரவி தாங்கி - நற் 245/8
தேர் நடைபயிற்றும் தே மொழி புதல்வன் - நற் 250/3
தேர் மணி தெள் இசை-கொல் என - நற் 287/10
பொன் தேர் செழியன் கூடல் ஆங்கண் - நற் 298/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் - நற் 300/5
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் - நற் 307/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே - நற் 311/11
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர்/தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே - நற் 323/9,10
இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி - நற் 325/2
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் - நற் 336/10
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா - நற் 338/3
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் - நற் 340/2
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி - நற் 342/2
கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் - நற் 349/1
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் - நற் 350/4
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து - நற் 352/7
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் - நற் 379/7
தேர் வீசு இருக்கை போல - நற் 381/9
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர்/வன் பரல் முரம்பின் நேமி அதிர - நற் 394/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் - நற் 395/4
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி - குறு 2/1
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே - குறு 12/4
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி - குறு 45/1
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர்/பொய்கை ஊரன் கேண்மை - குறு 61/4,5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி - குறு 91/6
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக - குறு 103/3
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் - குறு 113/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க - குறு 114/2
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை - குறு 128/2
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே - குறு 155/7
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக - குறு 189/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர்/கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி - குறு 199/2,3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி - குறு 205/3
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் - குறு 210/1
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/தெண் கடல் அடைகரை தெளிர் மணி ஒலிப்ப - குறு 212/1,2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு - குறு 246/4
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே - குறு 256/8
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து - குறு 260/6
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே - குறு 275/8
மன்றம் போழும் இன் மணி நெடும் தேர்/வாராது ஆயினும் வருவது போல - குறு 301/5,6
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர்/யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் - குறு 311/3,4
கடு மா நெடும் தேர் நேமி போகிய - குறு 336/4
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ - குறு 345/1,2
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த - குறு 348/2
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் - ஐங் 5/5
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை - ஐங் 54/1
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் - ஐங் 55/2
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே - ஐங் 102/4
நள்ளென வந்த இயல் தேர்/செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே - ஐங் 104/3,4
நெடும் தேர் கொண்கனோடு - ஐங் 134/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் - ஐங் 137/2
பல்-கால் வரூஉம் தேர் என - ஐங் 186/4
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே - ஐங் 200/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட - ஐங் 316/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ - ஐங் 360/4
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி - ஐங் 385/1
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே - ஐங் 403/5
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி - ஐங் 422/1
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் - ஐங் 425/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி - ஐங் 428/1
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று - ஐங் 443/1
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது - ஐங் 451/2
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே - ஐங் 453/5
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே - ஐங் 454/4
நீர் இகுவு அன்ன நிமிர் பரி நெடும் தேர்/கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ - ஐங் 465/1,2
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 468/4
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ - ஐங் 474/3
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 490/4
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 498/4
வம்பு பரந்த தேர்/அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு - பதி 22/19,20
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே - பதி 25/13
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 33/1
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் - பதி 34/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து - பதி 35/4
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் - பதி 40/14
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர்/வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே - பதி 41/15,16
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி - பதி 42/2
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க - பதி 44/2
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 49/5
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி - பதி 52/2
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் - பதி 55/9
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் - பதி 73/14
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய - பதி 75/3
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி - பதி 80/14
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 81/7
பூண்க மாள நின் புரவி நெடும் தேர்/முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது - பதி 81/32,33
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப - பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து - பதி 83/4
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய - பதி 84/6
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் - பதி 88/20
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர்/கண் வேட்டனவே முரசம் கண் உற்று - பதி 92/7,8
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து - பரி 5/23
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் - பரி 9/52
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/51
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/29
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் - பரி 17/45
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட - பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் - பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் - பரி 20/17
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் - பரி 24/71
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் - கலி 7/2
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட - கலி 13/4
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் - கலி 22/7
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி - கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் - கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் - கலி 35/24
தேர் ஈயும் வண் கையவன் - கலி 42/21
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த - கலி 57/14
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர்/பூட்டு விடாஅ நிறுத்து - கலி 66/24,25
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே - கலி 74/16
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய - கலி 80/25
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா - கலி 81/8
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் - கலி 83/10
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி - கலி 85/18
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் - கலி 88/18
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் - கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் - கலி 99/7
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் - கலி 109/5
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/23
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு - கலி 124/20
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர்/மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/6,7
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு - கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - கலி 135/20
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து - கலி 144/37
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை - கலி 146/9
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே - அகம் 16/6
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே - அகம் 20/16
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் - அகம் 25/20
நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி - அகம் 29/17
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் - அகம் 33/7
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை - அகம் 35/15
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 36/13
இருங்கோ வேண்மான் இயல் தேர் பொருநன் என்று - அகம் 36/19
ஒன்று என அறைந்தன பணையே நின் தேர்/முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது - அகம் 44/4,5
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர்/கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த - அகம் 44/12,13
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் - அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப - அகம் 50/4
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் - அகம் 57/14
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவு இடம் பெறாஅது - அகம் 58/3
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் - அகம் 60/7
பூ கண் புதல்வனை நோக்கி நெடும் தேர்/தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது - அகம் 66/12,13
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் - அகம் 69/10
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ - அகம் 74/11
இன மணி புரவி நெடும் தேர் கடைஇ - அகம் 80/10
உறு பெயல் வறந்த ஓடு தேர் நனம் தலை - அகம் 89/2
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை - அகம் 93/20
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/12
நன்னால்கு பூண்ட கடும் பரி நெடும் தேர்/வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல - அகம் 104/6,7
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி - அகம் 110/24
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் - அகம் 111/14
நல் தேர் வழுதி கொற்கை முன்துறை - அகம் 130/11
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் - அகம் 134/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 137/14
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் - அகம் 145/2
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர்/ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் - அகம் 146/5,6
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என - அகம் 148/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது - அகம் 160/15
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் - அகம் 173/16
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் - அகம் 175/10
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது - அகம் 176/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் - அகம் 179/2
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து - அகம் 180/4
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர்/தார் மணி பல உடன் இயம்ப - அகம் 184/17,18
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் - அகம் 189/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி - அகம் 194/17
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை - அகம் 196/11
நல் தேர் பூட்டலும் உரியீர் அற்றன்று - அகம் 200/11
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர்/வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை - அகம் 204/9,10
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு - அகம் 208/7
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் - அகம் 209/3
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் - அகம் 209/4
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க - அகம் 210/12
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர்/கைவல் பாகன் பையென இயக்க - அகம் 230/11,12
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் பண் அமை நெடும் தேர்/வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந - அகம் 234/8,9
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் - அகம் 238/12
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி - அகம் 241/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ - அகம் 244/13
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் - அகம் 249/8
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி - அகம் 250/6
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் - அகம் 251/7
புனை தேர் நேமி உருளிய குறைத்த - அகம் 251/13
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப - அகம் 254/13
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன - அகம் 270/9
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் - அகம் 271/12
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் - அகம் 285/5
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் - அகம் 296/11
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை - அகம் 298/15
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் - அகம் 300/6
இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட - அகம் 303/13
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற - அகம் 310/1
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப - அகம் 314/4
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர்/ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை - அகம் 314/10,11
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் - அகம் 316/8
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர்/வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ - அகம் 320/11,12
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன் - அகம் 322/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - அகம் 326/4
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது - அகம் 334/12
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் - அகம் 336/11
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர்/நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் - அகம் 339/1,2
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் - அகம் 340/4
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர்/இழை அணி யானை பழையன்மாறன் - அகம் 346/18,19
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து - அகம் 348/2
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது - அகம் 350/7
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி - அகம் 352/12
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர்/கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் - அகம் 356/11,12
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென - அகம் 360/13
வீ தேர் பறவை விழையும் - அகம் 371/13
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் - அகம் 380/1
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும் - அகம் 384/2
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் - அகம் 385/3
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி - அகம் 395/9
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர்/பொலம் பூண் நன்னன் புனனாடு கடிந்து என - அகம் 396/1,2
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர்/கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி - அகம் 400/13,14
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி - புறம் 4/14
இல்ல ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ - புறம் 7/10
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் - புறம் 12/2
ஆவம் சேர்ந்த புறத்தை தேர் மிசை - புறம் 14/8
கடும் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண் - புறம் 15/1
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து - புறம் 15/6
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய - புறம் 24/23
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த - புறம் 32/8
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய - புறம் 39/16
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் - புறம் 43/10
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர்/நும் ஓர் அன்ன வேந்தர்க்கு - புறம் 45/7,8
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி - புறம் 52/6
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி - புறம் 61/13
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் - புறம் 63/5
தணி பறை அறையும் அணி கொள் தேர் வழி - புறம் 68/14
தேர் வீசு இருக்கை ஆர நோக்கி - புறம் 69/18
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் - புறம் 77/5
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் - புறம் 87/3
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி - புறம் 101/4
தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே - புறம் 114/6
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே - புறம் 118/5
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே - புறம் 123/2
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர்/பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை - புறம் 123/4,5
தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே - புறம் 133/7
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/3
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி - புறம் 145/9
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/11
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர்/நன்னன் மருகன் அன்றியும் நீயும் - புறம் 151/7,8
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண - புறம் 158/26
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் - புறம் 175/6
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி - புறம் 198/6
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த - புறம் 200/11
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் - புறம் 202/13
இன்னாது அம்ம இயல் தேர் அண்ணல் - புறம் 203/6
தேர் வண் கிள்ளி போகிய - புறம் 220/6
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே - புறம் 226/6
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன் - புறம் 239/14
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் - புறம் 241/1
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் - புறம் 290/2
களிறொடு நெடும் தேர் வேண்டினும் கடவ - புறம் 313/4
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா - புறம் 333/16
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு - புறம் 345/2
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த - புறம் 347/2
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும் - புறம் 348/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது - புறம் 359/15
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் - புறம் 367/14
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/4
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக - புறம் 369/10
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற - புறம் 373/3
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா - புறம் 374/10
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் - புறம் 377/26
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே - புறம் 382/22
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என - புறம் 383/23
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை - புறம் 394/8
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் - புறம் 399/27

 TOP
 
  தேர்க்கு (1)
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் - கலி 24/10

 TOP
 
  தேர்கு (1)
தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு/சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை - கலி 142/44,45

 TOP
 
  தேர்ச்சி (4)
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி/ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் - மது 646,647
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே - பரி 1/33
இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல் - பரி 11/137
அம் சொல் நுண் தேர்ச்சி புலவர் நாவில் - புறம் 235/13

 TOP
 
  தேர்தற்கு (1)
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் - பரி 22/34

 TOP
 
  தேர்ந்து (10)
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது - நெடு 46
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு - மலை 90
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல - நற் 255/10
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு - நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு - குறு 303/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு - குறு 313/2
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு - ஐங் 162/2
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப - கலி 78/7
இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள - கலி 132/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு - அகம் 271/3

 TOP
 
  தேர்பு (1)
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் - மலை 274

 TOP
 
  தேர்வான் (1)
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட - கலி 37/2

 TOP
 
  தேர்வு (1)
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல - நற் 99/8

 TOP
 
  தேர (2)
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் - பரி 6/76
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர/மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் - கலி 24/5,6

 TOP
 
  தேரர் (1)
புரி மாண் புரவியர் போக்கு அமை தேரர்/தெரி மலர் தாரர் தெரு இருள் சீப்ப நின் - பரி 19/13,14

 TOP
 
  தேரலர்-கொல்லோ (1)
தாஅம் தேரலர்-கொல்லோ சேய் நாட்டு - நற் 302/6

 TOP
 
  தேரலள் (1)
கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள்/யானே எல்_வளை யாத்த கானல் - நற் 342/6,7

 TOP
 
  தேரன் (2)
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன்/உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் - அகம் 4/12,13
பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து - அகம் 48/20

 TOP
 
  தேராது (2)
தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே - கலி 142/29
தேராது வரூஉம் நின்-வயின் - அகம் 202/14

 TOP
 
  தேரான் (8)
பாய் தேரான் வையை அகம் - பரி 11/61
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு - பரி 16/47
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் - பரி 17/45
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு - பரி 18/14
பொன் தேரான் தானும் பொலம் புரிசை கூடலும் - பரி 24/26
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான்/குன்றம் உண்டாகும் அளவு - பரி 31/3,4
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான்/வையை உண்டாகும் அளவு - பரி 32/3,4
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான்/வார்த்தை உண்டாகும் அளவு - பரி 33/3,4

 TOP
 
  தேரிய (1)
இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி - நற் 272/5

 TOP
 
  தேரின் (5)
குடிமுறை_குடிமுறை தேரின்/கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே - குறு 130/4,5
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் - பதி 55/11
இ நிலை தெரி பொருள் தேரின் இ நிலை - பரி 2/26
நாணும் நட்பும் இல்லோர் தேரின்/யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே - அகம் 268/8,9
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின்/ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என - புறம் 257/5,6

 TOP
 
  தேரினர் (2)
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர்/சாரிகை மறுத்து தண்டா உண்டிகை - பரி 6/35,36
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ - புறம் 197/2

 TOP
 
  தேரினிர் (1)
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் - புறம் 109/12

 TOP
 
  தேருடன் (1)
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன்/முல்லைக்கு ஈத்த செல்லா நல் இசை - புறம் 201/2,3

 TOP
 
  தேருநர் (1)
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் - பரி 22/34

 TOP
 
  தேரும் (23)
பழு மரம் தேரும் பறவை போல - பெரும் 20
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும்/கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் - மது 388,389
உடங்கு இரை தேரும் தடம் தாள் நாரை - நற் 91/4
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு - நற் 187/6
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் - நற் 285/1
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும்/வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி - பதி 20/15,16
பண் அமை தேரும் மாவும் மாக்களும் - பதி 77/6
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் - பரி 24/17
நீயே வளியின் இகல் மிகும் தேரும் களிறும் - கலி 50/15
பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் - கலி 74/11
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ - கலி 98/2
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும்/ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் - அகம் 54/3,4
நிறைந்தோர் தேரும் நெஞ்சமொடு குறைந்தோர் - அகம் 71/1
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும்/மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண் பொர - அகம் 81/5,6
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி - அகம் 258/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும்/புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் - அகம் 307/10,11
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும்/நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 347/15,16
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர - அகம் 386/2
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும்/நெஞ்சு உடைய புகல் மறவரும் என - புறம் 55/9,10
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் - புறம் 72/4
ஒளிறு படை புரவிய தேரும் அன்றே - புறம் 135/15
ஆடு நடை புரவியும் களிறும் தேரும்/வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் - புறம் 240/1,2
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் - புறம் 351/2

 TOP
 
  தேரும்-கால் (2)
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் - பரி 22/34
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே - கலி 9/17

 TOP
 
  தேருமால் (1)
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே - புறம் 300/6

 TOP
 
  தேரே (34)
ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் - நற் 21/5
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் - நற் 81/5
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே - நற் 111/10
அல்குவது ஆக நீ அமர்ந்த தேரே - நற் 159/12
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் - நற் 178/6
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே/உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே - நற் 181/12,13
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் - நற் 242/6
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே - நற் 249/11
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக - நற் 321/8
தந்தன நெடுந்தகை தேரே என்றும் - நற் 361/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே - குறு 242/6
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் - குறு 338/6
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 52/4
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 62/4
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே - ஐங் 101/5
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே/ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே - ஐங் 449/3,4
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே - ஐங் 477/5
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 481/4
ஏ-மதி வலவ தேரே/மா மருண்டு உகளும் மலர் அணி புறவே - ஐங் 485/3,4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே - ஐங் 486/5
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே - ஐங் 487/3
பருவரல் தீர கடவு-மதி தேரே - ஐங் 488/4
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே - கலி 126/22
சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே - கலி 133/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே - கலி 136/21
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/21
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 34/10
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே - அகம் 114/16
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு - அகம் 154/13
செல்லும் நெடுந்தகை தேரே/முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே - அகம் 324/14,15
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே/குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் - அகம் 330/11,12
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 374/16
உது காண் தோன்றும் தேரே இன்றும் - அகம் 380/9
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே - புறம் 296/5

 TOP
 
  தேரை (9)
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை/தட்டை_பறையின் கறங்கும் நாடன் - குறு 193/2,3
அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் - ஐங் 453/1
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட - ஐங் 468/1
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட - ஐங் 494/1
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - கலி 86/9
தேரை தினப்படல் ஓம்பு - கலி 147/32
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை/சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க - அகம் 154/2,3
தேரை ஒலியின் மாண சீர் அமைத்து - அகம் 301/19
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை - புறம் 353/5

 TOP
 
  தேரையின் (1)
வேனில் தேரையின் அளிய - நற் 347/10

 TOP
 
  தேரொடு (12)
தேரொடு மா சிதறி - மது 224
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது - நற் 300/7
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு/தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் - ஐங் 66/2,3
தேரொடு குறுக வந்தோன் - ஐங் 367/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய - பதி 42/20
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து - பதி 94/2
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ - கலி 68/17
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த - கலி 75/16
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு/நிலம் படு மின்மினி போல பல உடன் - அகம் 67/15,16
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் - அகம் 220/2
ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு/முல்லை வேலி நல் ஊரானே - புறம் 144/13,14
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு/ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் - புறம் 205/12,13

 TOP
 
  தேரொடும் (2)
பட்டு-உழி அறியாது பாகனை தேரொடும்/விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் - கலி 69/12,13
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் - கலி 71/10

 TOP
 
  தேரோ (1)
இன்று தந்தனை தேரோ/நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே - குறு 400/6,7

 TOP
 
  தேரோடு (2)
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு/இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் - கலி 98/36,37
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு/அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த - புறம் 71/4,5

 TOP
 
  தேரோர் (1)
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 135/9

 TOP
 
  தேரோர்க்கு (1)
தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் - சிறு 234

 TOP
 
  தேரோற்கு (1)
தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் - நற் 380/6

 TOP
 
  தேரோன் (1)
தேரோன் போகிய கானலானே - குறு 227/4

 TOP
 
  தேவர் (1)
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் - புறம் 228/11

 TOP
 
  தேவர்_உலகம் (1)
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின் - புறம் 228/11

 TOP
 
  தேவரும் (2)
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து - பரி 3/27
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் - பரி 3/28

 TOP
 
  தேள் (2)
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர - கலி 110/3
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல் - புறம் 392/16

 TOP
 
  தேற்ற (2)
தேற்ற கண்டீயாய் தெளிக்கு - கலி 88/16
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற/கலங்கிய நீர் போல் தெளிந்து நலம் பெற்றாள் - கலி 142/64,65

 TOP
 
  தேற்றம் (1)
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி - ஐங் 23/3

 TOP
 
  தேற்றல் (1)
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு - கலி 76/19

 TOP
 
  தேற்றா (7)
அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா/பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா - நற் 270/5,6
பிரிதல் தேற்றா பேர் அன்பினவே - ஐங் 284/4
தாங்குதல் தேற்றா இடும்பைக்கு உயிர்ப்பு ஆக - கலி 139/11
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை - அகம் 267/15
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு - புறம் 135/18
தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல் - புறம் 140/9
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும - புறம் 202/16

 TOP
 
  தேற்றாதோன் (1)
கூறுதல் தேற்றாதோன் குன்று - கலி 43/19

 TOP
 
  தேற்றாம் (1)
தேற்றாம் அன்றே தோழி தண்ணென - குறு 398/1

 TOP
 
  தேற்றாய் (4)
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி - கலி 76/14
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை - கலி 91/16
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள - அகம் 257/9
தேற்றாய் பெரும பொய்யே என்றும் - புறம் 59/4

 TOP
 
  தேற்றார் (1)
எல்லாரும் தேற்றார் மருந்து - கலி 145/50

 TOP
 
  தேற்றாள் (3)
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் - பரி 6/90
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை - கலி 92/50
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என - அகம் 28/12

 TOP
 
  தேற்றான் (2)
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே - ஐங் 37/4
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் - புறம் 185/4

 TOP
 
  தேற்றி (10)
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை - குறி 208
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி/அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து - குறி 210,211
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி/நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா - குறி 246,247
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/21
தெய்வத்தின் தேற்றி தெளிப்பேன் பெரிது என்னை - கலி 98/32
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் - கலி 144/35
பலவும் சூள் தேற்றி தெளித்தவன் என்னை - கலி 147/23
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் - அகம் 29/10
அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே - அகம் 311/14
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் தேற்றி/மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து - அகம் 396/7,8

 TOP
 
  தேற்றிய (6)
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே - ஐங் 56/4
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு - ஐங் 372/2
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல் - கலி 71/10
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் - கலி 73/7
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ - கலி 132/13
வருதும் யாம் என தேற்றிய/பருவம் காண் அது பாயின்றால் மழையே - அகம் 85/14,15

 TOP
 
  தேற்றியும் (1)
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும் - முல் 82

 TOP
 
  தேற்றும் (2)
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும்/மனை மா நொச்சி மீமிசை மா சினை - நற் 246/2,3
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின் - அகம் 166/10

 TOP
 
  தேற்றேம் (1)
இனி தேற்றேம் யாம் - கலி 88/17

 TOP
 
  தேறல் (37)
நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல்/குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து - திரு 195,196
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர - பொரு 157
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப - சிறு 159
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி - சிறு 237
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர - மது 599
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் - மது 780
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - நெடு 33
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - குறி 155
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்/நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் - குறி 190,191
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல்/குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறை - மலை 171,172
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல்/இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் - மலை 463,464
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல்/கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் - மலை 522,523
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி - நற் 388/8
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி - பரி 16/28
தேறல் எளிது என்பாம் நாம் - கலி 60/25
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல - கலி 73/4
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல்/அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது - அகம் 2/4,5
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல்/வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி - அகம் 182/3,4
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி - அகம் 221/1
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் - அகம் 336/6
நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் - அகம் 366/11
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல்/வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் - அகம் 368/14,15
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 24/32
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல்/பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் - புறம் 56/18,19
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப - புறம் 65/3
வாக்க உக்க தே கள் தேறல்/கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் - புறம் 115/3,4
நிலம் புதை பழுனிய மட்டின் தேறல்/புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து - புறம் 120/12,13
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து - புறம் 129/2
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல்/பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி - புறம் 170/12,13
தேறல் உண்ணும்-மன்னே நன்றும் - புறம் 298/2
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி - புறம் 361/18
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப - புறம் 366/15
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - புறம் 367/7
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல்/கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ - புறம் 392/16,17
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து - புறம் 396/8
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல்/பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு - புறம் 397/14,15
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி - புறம் 398/22

 TOP
 
  தேறலர் (2)
ஒறுப்ப ஓவலர் மறுப்ப தேறலர்/தமியர் உறங்கும் கௌவை இன்றாய் - குறு 34/1,2
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர்/கனி குய்யான் கொழும் துவையர் - புறம் 360/4,5

 TOP
 
  தேறலையே (1)
பிறர் பழி கூறுவோர் மொழி தேறலையே/நீ மெய் கண்ட தீமை காணின் - புறம் 10/2,3

 TOP
 
  தேறலொடு (2)
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி - பதி 12/18
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு - புறம் 376/14

 TOP
 
  தேறா (2)
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு - மலை 364
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட - நற் 345/8

 TOP
 
  தேறாய் (1)
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய்/நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி - நற் 32/4,5

 TOP
 
  தேறார் (2)
யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் - பதி 73/17
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் - பரி 10/58

 TOP
 
  தேறி (9)
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி/யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து - நற் 36/4,5
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி/பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை - குறு 81/2,3
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி/உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது - குறு 271/2,3
மெல்லம்புலம்பன் தேறி/நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே - ஐங் 166/3,4
தேறி தெரிய உணர் நீ பிறிதும் ஓர் - பரி 6/92
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மாலை - பரி 12/82
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற - கலி 31/1
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக - கலி 85/26
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி/நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் - அகம் 38/9,10

 TOP
 
  தேறிய (3)
பிழையா நன் மொழி தேறிய இவட்கே - நற் 10/9
ஆறிய கற்பின் தேறிய நல் இசை - பதி 90/49
நிலையா நன் மொழி தேறிய நெஞ்சே - அகம் 348/14

 TOP
 
  தேறியாள் (1)
நல்கி நீ தெளித்த சொல் நசை என தேறியாள்/பல் இதழ் மலர் உண்கண் பனி மல்க காணும்-கால் - கலி 100/9,10

 TOP
 
  தேறின் (1)
தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் - கலி 90/20

 TOP
 
  தேறினேன் (1)
தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல் - கலி 93/33

 TOP
 
  தேறீயல் (1)
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் - கலி 98/9

 TOP
 
  தேறீர் (1)
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் - புறம் 97/22

 TOP
 
  தேறு (10)
நகு முல்லை உகு தேறு வீ - பொரு 200
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் - பட் 97
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே - நற் 97/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் - பதி 71/6
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து - கலி 1/2
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ - கலி 20/14
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் - கலி 90/17
உது காண் தையால் தேறு என தேற்றி அறன் இல்லான் - கலி 144/35
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் - கலி 147/2
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து - புறம் 400/20

 TOP
 
  தேறுதல் (1)
பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே - ஐங் 267/5

 TOP
 
  தேறும் (2)
கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் - கலி 74/9
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என - அகம் 191/16

 TOP
 
  தேறுவது (1)
பொய்ம்மொழி தேறுவது என் - கலி 113/21

 TOP
 
  தேறுவர் (1)
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என - அகம் 383/5

 TOP
 
  தேறுவன்-மன் (1)
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே - நற் 309/9

 TOP
 
  தேறேன் (1)
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே - குறு 21/5

 TOP
 
  தேன் (61)
தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் - பொரு 214
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு - பெரும் 123
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய - மது 3
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து - மது 475
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல - நற் 1/4
வீ மலர் உதிர்ந்த தேன் நாறு புலவின் - நற் 76/7
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை - நற் 168/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய - நற் 185/10
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் - நற் 191/1
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை - நற் 202/5
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் - நற் 292/3
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி - நற் 328/1
கானல் பெண்ணை தேன் உடை அளி பழம் - நற் 372/2
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப - நற் 396/2
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே - குறு 3/4
பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் - குறு 60/2
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி - குறு 175/1
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த - குறு 179/4
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு - குறு 273/5
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு - ஐங் 203/2
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் - ஐங் 214/3
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது - ஐங் 272/2
மயில்கள் ஆல பெரும் தேன் இமிர - ஐங் 292/1
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் - பரி 10/32
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் - பரி 10/118
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன்/தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் - பரி 16/17,18
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் - பரி 16/18
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி - பரி 16/28
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு - பரி 16/38
செல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் - பரி 16/42
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் - பரி 16/46
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால - பரி 20/9
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி - பரி 21/57
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து - பரி 23/2
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை - கலி 26/13
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/12
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத - கலி 36/6
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா - கலி 39/13
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு - கலி 40/9
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் - கலி 40/13
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி - கலி 41/13
தேன் இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடும்-மார் - கலி 92/66
தேன் இமிர் புன்னை பொருந்தி - கலி 131/45
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை - அகம் 18/14
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை - அகம் 58/5
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் - அகம் 129/15
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை - அகம் 132/12
தேன் இமிர் நறு மலர் புன்னையும் மொழியாது - அகம் 170/2
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ - அகம் 237/4
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் - அகம் 280/13
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ - அகம் 292/13
அறை உறு தீம் தேன் குறவர் அறுப்ப - அகம் 322/12
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து - அகம் 348/2
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/2
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய - அகம் 381/15
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 393/19
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை - புறம் 17/35
தேன் சிதைந்த வரை போல - புறம் 22/5
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே - புறம் 109/8
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் - புறம் 176/4
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய - புறம் 348/2

 TOP
 
  தேனின் (2)
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே - குறு 176/4
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் - கலி 39/10

 TOP
 
  தேனினர் (1)
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் - மலை 152

 TOP
 
  தேனும் (2)
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் - குறு 354/2
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை - புறம் 42/15

 TOP
 
  தேனூர் (3)
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ - ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் - ஐங் 55/2
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன - ஐங் 57/2

 TOP
 
  தேனொடு (2)
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு/தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி - நற் 179/5,6
பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி - புறம் 34/10

 TOP
 
  தேனோடு (2)
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி - நற் 323/8
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி - குறு 211/5

 TOP