<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தி- முதல் சொற்கள்
திகழ் 54
திகழ்தர 1
திகழ்தரும் 5
திகழ்ந்த 1
திகழ்ந்து 1
திகழ்பு 3
திகழ்வர 1
திகழ 3
திகழும் 3
திகிரி 14
திகிரி_செல்வ 1
திகிரிக்கு 1
திகிரியா 1
திகிரியான் 1
திகிரியின் 2
திகிரியொடு 1
திகிரியோனே 1
திகை 1
திகைத்து 1
திங்கள் 46
திங்களில் 1
திங்களின் 1
திங்களும் 7
திங்களுள் 4
திங்களொடு 1
திங்காள் 1
திசை 30
திசை_திசை 2
திசையதுவே 1
திசையும் 4
திசையே 1
திட்டை 1
திட்பம் 1
திடன் 1
திண் 88
திண்ணிதா 1
திண்ணிதின் 1
திண்ணிய 1
திண்ணை 1
திணி 31
திணிந்த 1
திணிந்து 2
திணை 16
திணையும் 1
தித்தன் 8
தித்தன்_வெளியன் 2
தித்தி 11
தித்தியம் 1
திதலை 26
திதலையர் 2
திதலையின் 1
திதியற்கு 1
திதியன் 7
திதியனொடு 1
திதியின் 1
திமிர் 1
திமிர்ந்து 1
திமிரி 3
திமிரும் 1
திமில் 27
திமிலர் 1
திமிலின் 2
திமிலே 1
திமிலோன் 1
திரங்க 4
திரங்கி 4
திரங்கிய 7
திரங்கு 10
திரங்கும் 1
திரண்ட 10
திரண்டு 7
திரள் 53
திரள்பு 1
திரி 29
திரி-வயின் 1
திரித்த 3
திரித்திட்டோன் 1
திரித்து 1
திரிதர்-வாய் 1
திரிதர 5
திரிதரு 4
திரிதரும் 23
திரிதரும்-கொல்லோ 1
திரிதருவாய் 1
திரிதரூஉம் 2
திரிந்த 3
திரிந்தனவே 1
திரிந்தாள் 1
திரிந்து 13
திரிநரும் 1
திரிப்ப 1
திரிபு 6
திரிபுரம் 2
திரிமர 1
திரிய 3
திரியா 4
திரியாது 5
திரியான் 1
திரியின் 1
திரியினும் 2
திரியீர் 1
திரியும் 2
திரிவார் 1
திரிவு 2
திரீஇ 1
திரு 122
திரு_நுதல் 1
திரு_மறு_மார்ப 1
திரு_வரை 1
திரு_வில் 1
திருகலின் 1
திருகி 5
திருகிய 6
திருகுபு 2
திருகுவான் 1
திருத்தா 2
திருத்தி 9
திருத்திய 4
திருத்தியும் 1
திருத்தினர் 1
திருத்தினாள் 1
திருத்து-உறு 1
திருத்தும் 2
திருத்துவர் 1
திருத்துவாள் 1
திருத்துவோரும் 1
திருந்த 1
திருந்தா 2
திருந்தாத 1
திருந்தார் 1
திருந்திய 2
திருந்து 89
திருந்து_நூல் 1
திருந்து_இழாய் 2
திருந்து_இழை 6
திருந்து_இழைக்கு 1
திருந்துக 1
திருந்துபு 2
திருமருத 5
திருமறு 1
திருமறு_மார்பன் 1
திருமாவளவன் 1
திருமாவுண்ணி 1
திருவ 1
திருவில் 5
திருவின் 17
திருவினும் 1
திருவே 2
திரை 162
திரை_அகம் 1
திரைக்கும் 1
திரைப்பில் 1
திரைப்பு 1
திரைய 1
திரையது 1
திரையன் 3
திரையின் 5
திரையினும் 1
தில் 27
தில்ல 38
தில்லை 4
தில்லையோடு 1
திலக 1
திலகத்தள் 1
திலகம் 8
திலகமொடு 1
திவலை 4
திவலையின் 1
திவவின் 6
திவவு 1
திளைக்கும் 9
திளைத்தற்கு 1
திளைத்து 1
திளைப்ப 5
திளைப்பவும் 1
திளைப்பினும் 1
திளையா 1
திளைஇ 1
திற்றி 5
திற 1
திறக்கும் 4
திறங்கள் 1
திறத்த 1
திறத்தல் 2
திறத்தின் 1
திறத்தினும் 1
திறத்து 15
திறத்தும் 1
திறத்தே 6
திறத்தோர்க்கும் 1
திறந்த 12
திறந்தவை 1
திறந்தன 1
திறந்து 9
திறந்தும் 1
திறந்தே 1
திறப்ப 3
திறப்பட 2
திறப்பல் 1
திறப்பவும் 1
திறப்பின் 1
திறப்போர் 1
திறம் 46
திறம்பிய 1
திறமே 1
திறல் 51
திறலினர் 1
திறலொடு 1
திறவது 1
திறவர் 1
திறவா 1
திறவாது 1
திறவிது 1
திறவோர் 3
திறன் 28
திறனா 1
திறை 21
திறையர் 1
திறையான் 1
திறையே 2
தின் 15
தின்ம் 1
தின்மரும் 1
தின்ற 17
தின்றதன் 1
தின்றல் 1
தின்றவர் 1
தின்றியோ 1
தின்று 9
தின்றும் 3
தின்னும் 3
தின்னூஉ 1
தின 13
தினப்படல் 1
தினை 42
தினையும் 2
தினையே 7

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  திகழ் (54)
சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி - திரு 40
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ்/நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம் - சிறு 95,96
உரவு சினம் கனலும் ஒளி திகழ் நெடு வேல் - சிறு 102
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு - குறி 164
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி - நற் 257/8
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் - நற் 335/1
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து - நற் 352/7
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் - நற் 365/7
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி - நற் 371/6
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி - நற் 399/6
பவழத்து அன்ன மேனி திகழ் ஒளி - குறு 0/2
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் - குறு 52/1
உரை திகழ் கட்டளை கடுப்ப மா சினை - குறு 192/4
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த - குறு 282/5
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் - ஐங் 225/4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் - ஐங் 264/3
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் - பதி 16/15
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ - பதி 17/11
நிறம் திகழ் பாசிழை உயர்திணை மகளிரும் - பதி 73/5
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் - பதி 74/11
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி - பரி 2/52
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் - பரி 2/64
மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே - பரி 3/3
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் - பரி 5/60
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் - பரி 10/77
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி - பரி 11/64
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் - பரி 12/4
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் - பரி 18/15
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் - பரி 21/54
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி - பரி 23/62
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது - பரி 23/64
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு - பரி 23/70
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக - கலி 20/5
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா - கலி 25/5
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் - கலி 52/13
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ - கலி 80/4
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் - கலி 103/25
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/12
அயம் திகழ் நறும் கொன்றை அலங்கல் அம் தெரியலான் - கலி 150/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை - அகம் 169/2
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் - அகம் 172/1
கார் பயம் பொழிந்த நீர் திகழ் காலை - அகம் 234/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் - அகம் 262/14
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர - அகம் 264/6
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் - அகம் 282/4
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே - புறம் 7/13
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல - புறம் 25/1
நிலவு திகழ் மதியமொடு நிலம் சேர்ந்து ஆஅங்கு - புறம் 25/4
ஒளி திகழ் ஓடை பொலிய மருங்கின் - புறம் 161/18
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து - புறம் 170/11
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் - புறம் 172/7
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் - புறம் 266/6
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல - புறம் 359/3
நிலவு திகழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே - புறம் 372/13

 TOP
 
  திகழ்தர (1)
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர/கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை - புறம் 294/1,2

 TOP
 
  திகழ்தரும் (5)
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று - பதி 52/29
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும்/திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ - பரி 1/44,45
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும்/பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் - கலி 48/5,6
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள் - அகம் 54/17
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும் - அகம் 95/3

 TOP
 
  திகழ்ந்த (1)
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் - கலி 143/1

 TOP
 
  திகழ்ந்து (1)
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் - சிறு 94

 TOP
 
  திகழ்பு (3)
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு/ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் - பதி 62/6,7
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி - பரி 23/71
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து - அகம் 93/17

 TOP
 
  திகழ்வர (1)
கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய - பரி 2/16

 TOP
 
  திகழ (3)
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ/அருவி அற்ற பெரு வறல் காலையும் - பதி 43/13,14
தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி - பரி 12/21
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ/இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் - அகம் 139/15,16

 TOP
 
  திகழும் (3)
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் - மது 448
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் - பரி 12/43
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் - புறம் 352/13

 TOP
 
  திகிரி (14)
இலங்கு மணி மிடைந்த பொலம் கல திகிரி/கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/18,19
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் - பதி 31/8
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து - பதி 35/4
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே - பதி 69/17
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் - பரி 13/59
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே - கலி 7/14
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் - கலி 146/23
விசும்பு உடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி/கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய - அகம் 53/2,3
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த - அகம் 69/11
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ - அகம் 224/14
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த - அகம் 281/11
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே - புறம் 99/14
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த - புறம் 175/7
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி - புறம் 365/5

 TOP
 
  திகிரி_செல்வ (1)
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் - பரி 13/59

 TOP
 
  திகிரிக்கு (1)
அறம் தெரி திகிரிக்கு வழியடை ஆகும் - பதி 22/4

 TOP
 
  திகிரியா (1)
இரு நிலம் திகிரியா பெரு மலை - புறம் 228/14

 TOP
 
  திகிரியான் (1)
தொல் கதிர் திகிரியான் பரவுதும் ஒல்கா - கலி 104/78

 TOP
 
  திகிரியின் (2)
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் - மலை 474
பொன் புனை திகிரியின் பொய் ஆகியரோ - புறம் 233/4

 TOP
 
  திகிரியொடு (1)
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு/பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து - ஐங் 449/1,2

 TOP
 
  திகிரியோனே (1)
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே - நற் 0/7

 TOP
 
  திகை (1)
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் - பரி 10/74

 TOP
 
  திகைத்து (1)
செறி நகை சித்தம் திகைத்து/ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் - பரி 20/47,48

 TOP
 
  திங்கள் (46)
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் - திரு 98
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி - பொரு 11
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 384
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் - பெரும் 480
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும் - மது 769
எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள்/உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப - நற் 62/7,8
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் - நற் 80/7
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள்/செல் சுடர் நெடும் கொடி போல - நற் 202/9,10
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு - குறு 129/4
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் - குறு 193/4
தைஇ திங்கள் தண்ணிய தரினும் - குறு 196/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ - குறு 287/3
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள்/புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு - குறு 344/2,3
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து - ஐங் 309/1
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் - பதி 14/3
மாசி நின்ற மா கூர் திங்கள்/பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப - பதி 59/2,3
பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல - பதி 90/17
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் - பதி 90/51
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள்/யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே - பதி 90/51,52
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள - பரி 4/26
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை - பரி 11/77
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ - கலி 42/23
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை - கலி 80/18
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் - கலி 103/15
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள்/மறு போல் பொருந்தியவன் - கலி 103/48,49
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் - கலி 140/17
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் - கலி 150/17
முகிழ் நிலா திகழ்தரும் மூவா திங்கள்/பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி - அகம் 54/17,18
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள்/கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என - அகம் 86/6,7
திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் - அகம் 122/12
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள்/சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து - அகம் 136/4,5
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து - அகம் 253/25
நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே - அகம் 362/15
பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் போலவும் - புறம் 13/6
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து - புறம் 27/14
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் - புறம் 55/16
திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே - புறம் 59/7
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல - புறம் 70/6
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே - புறம் 87/4
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள்/நாள் நிறை மதியத்து அனையை இருள் - புறம் 102/6,7
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் - புறம் 112/1
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் - புறம் 112/3
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை - புறம் 118/2
திங்கள் அன்ன வெண்குடை - புறம் 231/5
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற - புறம் 376/8
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள்/மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற - புறம் 400/1,2

 TOP
 
  திங்களில் (1)
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில்/முதிர் காய் வள்ளி அம் காடு பிறக்கு ஒழிய - முல் 100,101

 TOP
 
  திங்களின் (1)
விரி கதிர வெண் திங்களின்/விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை - புறம் 396/27,28

 TOP
 
  திங்களும் (7)
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும்/மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க - மது 8,9
கோடை திங்களும் பனிப்போள் - நற் 312/8
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் - நற் 335/1
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ - பரி 1/45
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் - பரி 3/5
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே - அகம் 2/17
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை - புறம் 177/5

 TOP
 
  திங்களுள் (4)
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ - பரி 3/67
திங்களுள் தீ தோன்றி அற்று - கலி 41/24
திங்களுள் தோன்றி இருந்த குறு முயால் - கலி 144/18
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் - புறம் 38/8

 TOP
 
  திங்களொடு (1)
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி - அகம் 0/11

 TOP
 
  திங்காள் (1)
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப - கலி 145/47

 TOP
 
  திசை (30)
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் - திரு 98
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் - பட் 2
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக - நற் 0/3
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி - பதி 22/32
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக - பதி 43/7
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு - பதி 52/4
நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் - பரி 8/7
திசை அறி நீகானும் போன்ம் - பரி 10/55
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா - பரி 10/121
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் - பரி 15/48
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் - பரி 16/18
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் - பரி 16/18
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு - பரி 17/29
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை - கலி 26/13
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை - கலி 26/13
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த - கலி 48/2
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு - அகம் 281/9
திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் - புறம் 41/4
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை/தண் கதிர் மதியம் போலவும் - புறம் 56/23,24
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் - புறம் 117/2
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை - புறம் 121/1
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை/பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் - புறம் 121/1,2
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் - புறம் 132/8
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே - புறம் 206/13
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே - புறம் 206/13
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் - புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் - புறம் 386/21
வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும் - புறம் 386/22
தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும் - புறம் 386/23
தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும் - புறம் 397/24

 TOP
 
  திசை_திசை (2)
தேன் உண்டு பாட திசை_திசை பூ நலம் - பரி 16/18
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை - கலி 26/13

 TOP
 
  திசையதுவே (1)
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் - புறம் 132/7

 TOP
 
  திசையும் (4)
நால் திசையும் நடுக்கு-உறூஉம் மடங்கல் காலை - கலி 120/8
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் - கலி 145/43
வளி வழங்கு திசையும்/வறிது நிலைஇய காயமும் என்று ஆங்கு - புறம் 20/3,4
வளி திரிதரு திசையும்/வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை - புறம் 30/4,5

 TOP
 
  திசையே (1)
கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையே/மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் - மலை 94,95

 TOP
 
  திட்டை (1)
வரி மணல் அகன் திட்டை/இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் - பட் 60,61

 TOP
 
  திட்பம் (1)
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம்/மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் - அகம் 195/15,16

 TOP
 
  திடன் (1)
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/19

 TOP
 
  திண் (88)
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் - திரு 32
அந்தர பல் இயம் கறங்க திண் காழ் - திரு 119
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின் - பொரு 15
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் - பெரும் 397
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து - பெரும் 438
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் - முல் 46
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் - முல் 63
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் - மது 51
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் - மது 354
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை - மது 435
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் - மது 449
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை - மது 461
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய - மது 667
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் - மது 715
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை - நெடு 62
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் - நெடு 111
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக - நெடு 160
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் - பட் 41
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து - பட் 226
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி - மலை 3
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என - மலை 467
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி - நற் 8/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் - நற் 323/9
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப - நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் - நற் 372/12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ - நற் 388/4
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை - குறு 128/2
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் - குறு 199/2
திண் தேர் நள்ளி கானத்து அண்டர் - குறு 210/1
திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை - ஐங் 54/1
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர - ஐங் 98/2
திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் - ஐங் 137/2
கடு மான் திண் தேர் கடைஇ - ஐங் 360/4
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு - ஐங் 390/3
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப - பதி 19/4
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து - பதி 22/12
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் - பதி 41/15
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் - பரி 11/51
திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட - பரி 19/33
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் - பரி 20/16
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் - பரி 20/17
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி - கலி 27/25
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் - கலி 30/19
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/31
காமர் கடும் திண் தேர் பொருப்பன் - கலி 35/24
நீட்டித்தாய் என்று கடாஅம் கடும் திண் தேர் - கலி 66/24
பெரு மணி திண் தேர் குறு_மக்கள் நாப்பண் - கலி 83/10
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி - கலி 85/18
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி - கலி 96/13
பூட்டு மான் திண் தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் - கலி 98/5
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் - கலி 99/7
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி - கலி 102/36
பாய் பரி கடும் திண் தேர் களையினோ இடனே - கலி 121/23
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் - கலி 126/6
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு - கலி 127/10
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - கலி 135/20
கண்டது நோனான் ஆகி திண் தேர் - அகம் 44/12
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் - அகம் 56/8
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் - அகம் 60/7
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ - அகம் 74/11
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி - அகம் 89/11
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு - அகம் 119/13
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன் - அகம் 137/14
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது - அகம் 160/15
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து - அகம் 180/4
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் - அகம் 199/9
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் - அகம் 211/4
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் - அகம் 240/5
திண் கால் உறியன் பானையன் அதளன் - அகம் 274/6
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப - அகம் 282/5
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி - அகம் 289/10
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் - அகம் 311/3
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் - அகம் 338/17
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் - அகம் 340/18
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் - அகம் 400/13
திண் திமில் வன் பரதவர் - புறம் 24/4
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி - புறம் 25/8
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் - புறம் 44/14
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க - புறம் 93/1
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த - புறம் 175/7
திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி - புறம் 198/6
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே - புறம் 221/4
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே - புறம் 226/6
திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் - புறம் 229/19
திண் தேர் இரவலர்க்கு ஈத்த தண் தார் - புறம் 241/1
திண் பிணி முரசம் இடை புலத்து இரங்க - புறம் 288/4
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் - புறம் 341/4

 TOP
 
  திண்ணிதா (1)
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா/தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ - கலி 107/31,32

 TOP
 
  திண்ணிதின் (1)
திண்ணிதின் மாண்டன்று தேரே - ஐங் 449/3

 TOP
 
  திண்ணிய (1)
கானம் திண்ணிய மலை போன்றிசினே - நற் 240/10

 TOP
 
  திண்ணை (1)
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் - பட் 143

 TOP
 
  திணி (31)
வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் - திரு 152
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் - சிறு 49
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் - சிறு 98
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - சிறு 112
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - பெரும் 60
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் - நெடு 31
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய - குறி 176
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் - நற் 153/2
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை - குறு 175/2
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த - ஐங் 343/2
நிலம் பெறு திணி தோள் உயர ஓச்சி - பதி 45/11
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி - பரி 3/54
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட - கலி 135/3
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி - அகம் 30/7
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ - அகம் 30/11
முழவு உறழ் திணி தோள் நெடுவேள் ஆவி - அகம் 61/15
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் - அகம் 209/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் - அகம் 255/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி - அகம் 280/3
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் - அகம் 338/4
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் - அகம் 375/10
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை - அகம் 379/6
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி - புறம் 33/20
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் - புறம் 35/3
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் - புறம் 39/11
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் - புறம் 61/16
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் - புறம் 73/10
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே - புறம் 109/8
இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்று திணி மணல் - புறம் 243/1
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் - புறம் 275/4
தெற்றி பாவை திணி மணல் அயரும் - புறம் 283/10

 TOP
 
  திணிந்த (1)
மண் திணிந்த நிலனும் - புறம் 2/1

 TOP
 
  திணிந்து (2)
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் - குறு 123/1
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை - புறம் 228/2

 TOP
 
  திணை (16)
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல - பொரு 221
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு - குறி 205
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து - பட் 263
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் - மலை 401
தெறுவது அம்ம இ திணை பிறத்தல்லே - குறு 45/5
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று நீ - பதி 14/20
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு - பதி 31/13
முன் திணை முதல்வர்க்கு ஓம்பினர் உறைந்து - பதி 72/4
முன் திணை முதல்வர் போல நின்று - பதி 85/5
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் - பரி 16/7
ஒழுகு பலி மறந்த மெழுகா புன் திணை/பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் - அகம் 167/16,17
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த - புறம் 24/28
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து - புறம் 27/3
வசை இல் விழு திணை பிறந்த - புறம் 159/27
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக - புறம் 229/10
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று - புறம் 373/28

 TOP
 
  திணையும் (1)
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர - மது 326

 TOP
 
  தித்தன் (8)
வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன்/முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின் - நற் 58/5,6
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன்/பிண்ட நெல்லின் உறந்தை ஆங்கண் - அகம் 6/4,5
நொச்சி வேலி தித்தன் உறந்தை - அகம் 122/21
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் - அகம் 152/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை - அகம் 226/14
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம - புறம் 80/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி - புறம் 352/9
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன்/செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது - புறம் 395/18,19

 TOP
 
  தித்தன்_வெளியன் (2)
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன்/இரங்கு நீர் பரப்பின் கானல் அம் பெருந்துறை - அகம் 152/5,6
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை - அகம் 226/14

 TOP
 
  தித்தி (11)
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - நற் 157/10
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை - நற் 160/4
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் - நற் 312/7
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப - குறு 293/6
நுண் பல் தித்தி மாஅயோயே - குறு 300/4
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி/ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை - பதி 52/17,18
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் - கலி 60/3
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே - அகம் 41/16
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் - அகம் 176/23
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி/பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் - அகம் 326/1,2
தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ - அகம் 385/10

 TOP
 
  தித்தியம் (1)
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை - அகம் 361/11

 TOP
 
  திதலை (26)
திதலை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகட்கு - நற் 6/4
திதலை அல்குல் குறு_மகள் - நற் 77/11
திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி - நற் 84/2
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை/சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் - நற் 133/3,4
திதலை அல்குல் தே மொழியாட்கே - நற் 161/12
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை - நற் 190/3
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை/வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் - நற் 198/6,7
திதலை அல்குல் நலம் பாராட்டிய - நற் 307/4
திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி - நற் 370/6
திதலை மென் முலை தீம் பால் பிலிற்ற - நற் 380/3
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே - குறு 27/5
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி - குறு 185/1
திதலை அல்குல் நின் மகள் - ஐங் 29/4
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் - ஐங் 72/2
திதலை மாமை தேய - ஐங் 231/3
மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் - கலி 29/7
ஈன்றவள் திதலை போல் ஈர் பெய்யும் தளிரொடும் - கலி 32/7
திதலை அணிந்த தேம் கொள் மென் முலை - அகம் 26/13
திதலை அல்குல் எம் காதலி - அகம் 54/21
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று - அகம் 86/11
நுதலும் தோளும் திதலை அல்குலும் - அகம் 119/1
திதலை மாமை தளிர் வனப்பு அழுங்க - அகம் 135/1
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் - அகம் 183/2
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு - அகம் 189/9
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின - அகம் 227/2
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை/அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் - அகம் 245/8,9

 TOP
 
  திதலையர் (2)
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை - திரு 145
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று - மது 708

 TOP
 
  திதலையின் (1)
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் - அகம் 176/11

 TOP
 
  திதியற்கு (1)
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் - அகம் 262/10

 TOP
 
  திதியன் (7)
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன்/இன் இசை இயத்தின் கறங்கும் - அகம் 25/20,21
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன்/போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி - அகம் 36/15,16
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன்/தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி - அகம் 45/9,10
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன்/தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய - அகம் 145/11,12
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை - அகம் 196/11
ஒளிறு வேல் தானை கடும் தேர் திதியன்/வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 322/8,9
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன்/வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த - அகம் 331/12,13

 TOP
 
  திதியனொடு (1)
திதியனொடு பொருத அன்னி போல - அகம் 126/16

 TOP
 
  திதியின் (1)
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் - பரி 3/6

 TOP
 
  திமிர் (1)
பொரி பூ புன்கின் முறி திமிர் பொழுதே - ஐங் 347/3

 TOP
 
  திமிர்ந்து (1)
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் - நற் 106/8

 TOP
 
  திமிரி (3)
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி/நிழல் காண்-தோறும் நெடிய வைகி - நற் 9/6,7
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி/தங்கார் பொதுவர் கடலுள் பரதவர் - கலி 106/23,24
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி/புலம் புக்கனனே புல் அணல் காளை - புறம் 258/5,6

 TOP
 
  திமிரும் (1)
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும்/முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது - நற் 360/8,9

 TOP
 
  திமில் (27)
நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை - மது 116
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் - பட் 112
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி - நற் 111/6
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 175/1
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் - நற் 199/6
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என - நற் 331/6
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என - நற் 331/6
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப - நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் - நற் 372/12
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ - நற் 388/4
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய - குறு 304/4
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட - பரி 10/71
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் - கலி 136/1
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக - கலி 149/1
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் - அகம் 10/10
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு - அகம் 60/3
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் - அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என - அகம் 70/1
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே - அகம் 190/3
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் - அகம் 210/6
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் - அகம் 240/5
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப - அகம் 260/4
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல - அகம் 330/16
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில்/எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் - அகம் 340/18,19
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் - அகம் 350/11
திண் திமில் வன் பரதவர் - புறம் 24/4
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல - புறம் 60/1

 TOP
 
  திமிலர் (1)
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர்/கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் - மது 319,320

 TOP
 
  திமிலின் (2)
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் - பரி 10/102
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர் - புறம் 303/7

 TOP
 
  திமிலே (1)
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே - குறு 123/5

 TOP
 
  திமிலோன் (1)
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் - அகம் 320/2

 TOP
 
  திரங்க (4)
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க/நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின் - ஐங் 326/2,3
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப - பதி 43/12
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் - அகம் 241/6
கான வேம்பின் காய் திரங்க/கயம் களியும் கோடை ஆயினும் - புறம் 389/2,3

 TOP
 
  திரங்கி (4)
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் - நற் 26/5
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி/இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை - புறம் 164/3,4
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி/பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை - புறம் 177/2,3
நோவாதோன்-வயின் திரங்கி/வாயா வன் கனிக்கு உலமருவோரே - புறம் 207/10,11

 TOP
 
  திரங்கிய (7)
பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு - நற் 22/10
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை - குறு 331/1
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய/வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து - அகம் 333/10,11
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப - புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை - புறம் 160/4
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு - புறம் 370/3
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட - புறம் 370/10

 TOP
 
  திரங்கு (10)
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி - மலை 431
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே - குறு 396/7
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் - பதி 41/14
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் - அகம் 49/12
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை - அகம் 199/7
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில் - அகம் 245/5
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப - அகம் 316/15
மா தவ பரிக்கும் மரல் திரங்கு நனம் தலை - அகம் 327/10
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து - அகம் 347/10
இரம் காழ் அன்ன திரங்கு கண் வறு முலை - புறம் 276/2

 TOP
 
  திரங்கும் (1)
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள - அகம் 119/7

 TOP
 
  திரண்ட (10)
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை - குறு 72/3
நெடிய திரண்ட தோள் வளை ஞெகிழ்த்த - குறு 252/1
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை - கலி 45/15
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் - கலி 57/1
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை - கலி 59/4
குன்ற வேயின் திரண்ட என் - அகம் 15/18
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 179/11
தடையின மன்னும் தண்ணிய திரண்ட/பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது - அகம் 199/17,18
தடைஇ திரண்ட நின் தோள் சேர்பு அல்லதை - அகம் 218/8
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி - அகம் 282/14

 TOP
 
  திரண்டு (7)
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு - மது 562
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக - மது 648
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு/தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற - நெடு 25,26
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு - நெடு 121
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு/உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து - நெடு 121,122
மெல்லிய ஆகலின் மேவர திரண்டு/நல்ல என்னும் சொல்லை மன்னிய - குறு 357/3,4
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு - புறம் 96/2

 TOP
 
  திரள் (53)
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் - பொரு 40
நெடும் பணை திரள் தோள் மடந்தை முன்கை - பெரும் 12
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் - பெரும் 231
திரள் அரை பெண்ணை நுங்கொடு பிறவும் - பெரும் 360
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் - பெரும் 364
புனல் கால்கழீஇய பொழில்-தொறும் திரள் கால் - பெரும் 380
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் - பெரும் 474
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி - முல் 87
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி - மது 341
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ் - நெடு 111
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் - நெடு 157
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள - நெடு 170
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய - குறி 176
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் - மலை 57
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள்/வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள் - மலை 518,519
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் - நற் 6/1
சிறை நாள் ஈங்கை உறை நனி திரள் வீ - நற் 79/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று - நற் 271/6
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் - நற் 370/3
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் - குறு 178/2
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ - குறு 397/1
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் - ஐங் 16/1
பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் - பதி 11/12
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என - கலி 56/19
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா - கலி 135/2
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை - அகம் 27/13
பராரை நெல்லி அம் புளி திரள் காய் - அகம் 69/7
தீம் தயிர் கடைந்த திரள் கால் மத்தம் - அகம் 87/1
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ - அகம் 95/7
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி - அகம் 142/16
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை - அகம் 148/1
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் - அகம் 176/3
தீம் புளி பிரம்பின் திரள் கனி பெய்து - அகம் 196/6
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன - அகம் 199/8
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து - அகம் 221/7
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ - அகம் 237/1
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 241/13
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி - அகம் 273/12
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 275/11
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் - அகம் 280/12
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் - அகம் 291/16
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து - அகம் 331/6
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து - அகம் 348/2
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் - அகம் 375/9
நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த - அகம் 386/6
அரி மயிர் திரள் முன்கை - புறம் 11/1
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் - புறம் 32/9
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ - புறம் 35/17
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை - புறம் 76/3
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து - புறம் 95/2
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 113/8
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை - புறம் 228/2
பல் ஆ திரள் நிரை பெயர்தர பெயர்தந்து - புறம் 263/5

 TOP
 
  திரள்பு (1)
அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி - மது 240

 TOP
 
  திரி (29)
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் - பெரும் 187
நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ - முல் 48
திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள - முல் 99
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர் - மது 405
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ - நெடு 42
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி - நெடு 103
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் - பட் 254
திரி மருப்பு எருமை இருள் நிற மை ஆன் - குறு 279/1
நீரின் பிரியா பரூஉ திரி கடுக்கும் - குறு 330/3
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு - குறு 338/1
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் - குறு 353/5
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி - பதி 13/14
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி - பரி 19/24
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட - கலி 13/4
திரி உமிழ் நெய்யே போல் தெண் பனி உறைக்கும்-கால் - கலி 15/21
திரி குதிரை ஏறிய செல் - கலி 96/39
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள - அகம் 14/6
இரு திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலை - அகம் 34/4
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் - அகம் 47/10
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே - அகம் 133/18
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு - அகம் 134/11
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை - அகம் 139/10
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி - அகம் 154/8
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை - அகம் 184/11
நகுவர பணைத்த திரி மருப்பு எருமை - அகம் 206/3
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு - அகம் 304/9
திரி மருப்பு இரலை பைம் பயிர் உகள - அகம் 314/6
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை - அகம் 371/5
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி - புறம் 225/12

 TOP
 
  திரி-வயின் (1)
திரி-வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை - அகம் 283/6

 TOP
 
  திரித்த (3)
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை - நற் 74/1
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் - புறம் 370/17
அதரி திரித்த ஆள் உகு கடாவின் - புறம் 371/16

 TOP
 
  திரித்திட்டோன் (1)
திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள - பரி 5/35

 TOP
 
  திரித்து (1)
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - அகம் 4/3

 TOP
 
  திரிதர்-வாய் (1)
தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா - பரி 10/121

 TOP
 
  திரிதர (5)
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர/கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து - மது 599,600
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர/வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் - நெடு 35,36
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர/எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் - கலி 97/4,5
பொன் புனை திகிரி திரிதர குறைத்த - அகம் 69/11
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த - புறம் 175/7

 TOP
 
  திரிதரு (4)
உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு/பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டு ஆஅங்கு - திரு 1,2
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு/நெடு மா பெண்ணை மடல்_மானோயே - நற் 146/2,3
வளி திரிதரு திசையும் - புறம் 30/4
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் - புறம் 309/4

 TOP
 
  திரிதரும் (23)
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும்/தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது - பெரும் 17,18
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும்/புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண - பெரும் 21,22
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும்/செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன - மது 385,386
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் - மது 437
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து - நெடு 161
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன் - நெடு 187
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும்/நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 67,68
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும்/கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே - நற் 37/10,11
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும்/தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே - நற் 97/8,9
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் - நற் 220/4
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும்/நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் - ஐங் 314/3,4
சிறு கண் யானை திரிதரும்/நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 355/4,5
தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ - கலி 68/17
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும்/தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே - கலி 74/15,16
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும்/நுந்தை பால் உண்டி சில - கலி 85/24,25
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் - கலி 104/44
உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல் இசை - அகம் 78/15
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல - அகம் 336/18
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் - அகம் 348/13
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் - அகம் 381/5
திங்கள் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து - புறம் 27/14
செம் செவி எருவை திரிதரும்/அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே - புறம் 370/26,27
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து - புறம் 373/37

 TOP
 
  திரிதரும்-கொல்லோ (1)
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று - கலி 142/27

 TOP
 
  திரிதருவாய் (1)
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய்/என் நீ பெறாதது ஈது என் - கலி 61/8,9

 TOP
 
  திரிதரூஉம் (2)
நிலன் நாவில் திரிதரூஉம் நீள் மாட கூடலார் - கலி 35/17
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர - கலி 69/7

 TOP
 
  திரிந்த (3)
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை - நெடு 68
மதியொடு பாம்பு மடுப்பேன் மதி திரிந்த/என் அல்லல் தீராய் எனின் - கலி 144/22,23
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா - புறம் 284/7

 TOP
 
  திரிந்தனவே (1)
மடை கலங்கி நிலை திரிந்தனவே/களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் - புறம் 97/7,8

 TOP
 
  திரிந்தாள் (1)
சொரிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள் நிறம் திரிந்தாள்/நெஞ்சத்தை நீத்தாள் நெறி செல்வான் பின் நிறை - பரி 12/52,53

 TOP
 
  திரிந்து (13)
அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது - பொரு 58
திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் - பட் 2
நிலம் புடைபெயரினும் நீர் திரிந்து பிறழினும் - குறு 373/1
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 49/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு - பதி 52/4
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப - பதி 81/7
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து/வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் - பதி 81/8,9
எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை - பரி 1/10
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி - பரி 3/54
மருப்பின் திரிந்து மறிந்து வீழ் தாடி - கலி 15/6
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து/மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் - புறம் 71/8,9
வளர தொடினும் வௌவுபு திரிந்து/விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா - புறம் 260/1,2
தெண் நீர் படுவினும் தெருவினும் திரிந்து/மண் முழுது அழுங்க செல்லினும் செல்லும் ஆங்கு - புறம் 332/7,8

 TOP
 
  திரிநரும் (1)
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி - பரி 23/16

 TOP
 
  திரிப்ப (1)
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை - திரு 111

 TOP
 
  திரிபு (6)
பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ - கலி 13/24
நெறி அறி செறி குறி புரி திரிபு அறியா அறிவனை முந்துறீஇ - கலி 39/47
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் - கலி 104/41
சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் - அகம் 113/2
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று - அகம் 379/23
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி - புறம் 25/8

 TOP
 
  திரிபுரம் (2)
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி - பரி 23/82
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து - கலி 1/2

 TOP
 
  திரிமர (1)
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் - அகம் 224/13

 TOP
 
  திரிய (3)
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து - பரி 5/3
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை - பரி 10/125
தலை நாள்_மீன் நிலை திரிய/நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர - புறம் 229/6,7

 TOP
 
  திரியா (4)
அறத்தின் திரியா பதி - பரி 23/21
உயிர் திரியா மாட்டிய தீ - கலி 142/40
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி - புறம் 2/19
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து - புறம் 71/7

 TOP
 
  திரியாது (5)
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை - நெடு 62
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது/கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி - மலை 33,34
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது/இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப - மலை 38,39
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது/கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி - குறு 252/3,4
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது/அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி - பதி 60/4,5

 TOP
 
  திரியான் (1)
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் - அகம் 336/19

 TOP
 
  திரியின் (1)
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப - நற் 279/4

 TOP
 
  திரியினும் (2)
காழ் பெயல் அல்குல் காசு முறை திரியினும்/மாண் நலம் கையற கலுழும் என் - நற் 66/9,10
நாஅல் வேத நெறி திரியினும்/திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி - புறம் 2/18,19

 TOP
 
  திரியீர் (1)
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை - புறம் 58/21

 TOP
 
  திரியும் (2)
முரம்பு கண் உடைய திரியும் திகிரியொடு - ஐங் 449/1
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும்/ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் - புறம் 183/4,5

 TOP
 
  திரிவார் (1)
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி - பரி 24/23

 TOP
 
  திரிவு (2)
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் - மலை 21
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி - பரி 23/20

 TOP
 
  திரீஇ (1)
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ/சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் - பரி 6/37,38

 TOP
 
  திரு (122)
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - திரு 24
திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து - திரு 70
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி - திரு 84
எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் - திரு 159
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் - பொரு 25
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி - பொரு 90
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை - சிறு 73
மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து - சிறு 157
இரு நிலம் கடந்த திரு மறு மார்பின் - பெரும் 29
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் - முல் 63
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் - மது 216
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர - மது 273
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் - மது 448
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு - மது 505
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் - மது 511
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் - நெடு 89
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நெடு 90
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் - பட் 41
திரு நிலைஇய பெரு மன் எயில் - பட் 291
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின் - மலை 1
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் - மலை 356
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணி - மலை 516
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டி - மலை 548
திரு மணி புரையும் மேனி மடவோள் - நற் 8/3
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென - நற் 39/2
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - நற் 62/6
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப - நற் 108/8
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து - நற் 143/2
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி - நற் 160/7
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே - நற் 167/11
பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் - நற் 201/10
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் - நற் 234/3
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் - நற் 250/7
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல - நற் 255/10
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் - நற் 258/4
திரு முகத்து அலமரும் கண் இணைந்து அல்கலும் - நற் 269/6
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல் - நற் 377/8
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி - நற் 399/5
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே - நற் 399/10
திரு மனை பல் கடம்பூண்ட - குறு 181/6
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே - குறு 205/7
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு - ஐங் 220/3
மென் தோள் நெகிழவும் திரு நுதல் பசப்பவும் - ஐங் 230/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என - ஐங் 355/2
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 14/11
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்_பொன் - பதி 16/15
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 16/17
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - பதி 21/35
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் - பதி 28/1
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/7
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 40/13
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் - பதி 46/3
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து - பதி 52/13
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 58/18
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 66/19
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என - பதி 71/19
நலம் பெறு திரு மணி கூட்டும் நல் தோள் - பதி 74/16
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் - பதி 76/14
பெருந்தகைக்கு அமர்ந்த மென் சொல் திரு முகத்து - பதி 81/30
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் - பதி 85/6
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் - பதி 88/32
திரு ஞெமிர்ந்து அமர்ந்த மார்பினை மார்பில் - பரி 1/8
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் - பரி 1/39
நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி - பரி 2/52
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் - பரி 4/6
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள - பரி 6/15
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து - பரி 7/74
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ - பரி 8/64
கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ திரு உடையார் - பரி 9/31
இரு திரு மாந்தரும் இன்னினியோரும் - பரி 10/21
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு - பரி 13/12
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் - பரி 18/8
திரு நய_தக்க வயல் - பரி 23/17
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது - பரி 33/2
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் - கலி 15/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு - கலி 38/20
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு/புறங்கூற்று தீர்ப்பது ஓர் பொருள் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/20,21
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப - கலி 44/7
திரு முகம் இறைஞ்சினள் வீழ்பவற்கு இனைபவள் - கலி 77/3
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை - கலி 83/1
திரு மா மெய் தீண்டலர் என்று கருமமா - கலி 102/10
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த - கலி 114/16
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை - கலி 135/12
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர - கலி 145/64
திரு வீழ் மார்பின் தென்னவன் மறவன் - அகம் 13/6
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் - அகம் 17/1
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து - அகம் 32/2
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் - அகம் 36/10
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு - அகம் 63/2
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை - அகம் 92/12
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை - அகம் 93/21
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் - அகம் 114/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி - அகம் 117/4
திரு மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தள் - அகம் 138/17
திரு நுதல் பசப்ப நீங்கும் - அகம் 186/19
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றம் - அகம் 187/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி - அகம் 192/11
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் - அகம் 213/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் - அகம் 227/19
தேம் பாய் ஓதி திரு நுதல் நீவி - அகம் 240/10
திங்கள் அன்ன நின் திரு முகத்து - அகம் 253/25
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய - அகம் 256/16
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை - அகம் 263/14
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் - அகம் 266/20
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் - அகம் 269/20
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா - அகம் 299/13
தீது இலாட்டி திரு நுதல் பசப்பே - அகம் 354/14
திரு முகத்து அலமரும் பெரு மதர் மழை கண் - அகம் 361/3
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் - அகம் 389/3
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் - புறம் 20/10
மண்-உறு திரு மணி புரையும் மேனி - புறம் 56/5
திரு தகு சேஎய் நின் பெற்றிசினோர்க்கே - புறம் 125/20
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி - புறம் 150/6
திரு வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் மறவன் - புறம் 179/5
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் - புறம் 250/6
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் - புறம் 261/6
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே - புறம் 342/5
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் - புறம் 368/17
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் - புறம் 377/3
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை - புறம் 379/16
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை - புறம் 379/16
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ - புறம் 390/15

 TOP
 
  திரு_நுதல் (1)
அளகம் சேர்ந்த திரு_நுதல்/கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே - நற் 377/8,9

 TOP
 
  திரு_மறு_மார்ப (1)
திரு_மறு_மார்ப நீ அருளல் வேண்டும் - பரி 1/39

 TOP
 
  திரு_வரை (1)
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ - பரி 8/64

 TOP
 
  திரு_வில் (1)
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் - புறம் 20/10

 TOP
 
  திருகலின் (1)
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி - அகம் 135/7

 TOP
 
  திருகி (5)
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி/ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் - நற் 240/3,4
எயிறு தீ பிறப்ப திருகி/நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே - அகம் 217/19,20
பருகு அன்ன காதலொடு திருகி/மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து - அகம் 305/6,7
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி/மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் - அகம் 379/14,15
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி - புறம் 37/3

 TOP
 
  திருகிய (6)
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் - பெரும் 3
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து - பதி 50/20
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் - அகம் 17/15
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை - அகம் 263/4
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 353/10
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு - புறம் 25/3

 TOP
 
  திருகுபு (2)
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு/கூர் நுனை மழுகிய எயிற்றள் - அகம் 176/24,25
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் - அகம் 399/5

 TOP
 
  திருகுவான் (1)
தோளின் திருகுவான் போன்ம் - கலி 101/32

 TOP
 
  திருத்தா (2)
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி - கலி 109/13
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா/தனக்கு இரிந்தானை பெயர் புறம் நகுமே - புறம் 284/7,8

 TOP
 
  திருத்தி (9)
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி/நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த - சிறு 54,55
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி/சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு - முல் 71,72
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி/அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை - முல் 78,79
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி/புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை - நெடு 158,159
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு - பதி 31/13
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை - அகம் 171/10
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி - அகம் 300/7
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி/படுவது உண்டு பகல் ஆற்றி - புறம் 17/5,6
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து - புறம் 95/2

 TOP
 
  திருத்திய (4)
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் - பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் - பதி 37/7
வளம் தலைமயங்கிய பைதிரம் திருத்திய/களங்காய்க்கண்ணி நார்முடி சேரல் - பதி 38/3,4
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை - பரி 1/42

 TOP
 
  திருத்தியும் (1)
நீடு நினைந்து தேற்றியும் ஓடு வளை திருத்தியும்/மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் - முல் 82,83

 TOP
 
  திருத்தினர் (1)
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின் - அகம் 173/7

 TOP
 
  திருத்தினாள் (1)
காரிகை ஆக தன் கண்ணி திருத்தினாள்/நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் - பரி 12/91,92

 TOP
 
  திருத்து-உறு (1)
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சால் - புறம் 369/12

 TOP
 
  திருத்தும் (2)
புன் தலை பாறு மயிர் திருத்தும்/குன்ற நாடன் இரவினானே - நற் 151/11,12
சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும்/திசை அறி நீகானும் போன்ம் - பரி 10/54,55

 TOP
 
  திருத்துவர் (1)
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் - கலி 4/15

 TOP
 
  திருத்துவாள் (1)
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் - பரி 21/24

 TOP
 
  திருத்துவோரும் (1)
பொன் அடர் பூ புனை திருத்துவோரும்/அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற - பரி 12/12,13

 TOP
 
  திருந்த (1)
தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ - அகம் 385/10

 TOP
 
  திருந்தா (2)
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை - புறம் 266/11
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி - புறம் 391/5

 TOP
 
  திருந்தாத (1)
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு - கலி 148/19

 TOP
 
  திருந்தார் (1)
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால் - கலி 38/18

 TOP
 
  திருந்திய (2)
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ - பதி 24/11
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய - கலி 17/19

 TOP
 
  திருந்து (89)
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ - திரு 204
பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப - பொரு 41
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி - சிறு 123
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து - பெரும் 46
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் - பெரும் 68
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 91
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி - மது 436
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து - மது 714
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ - குறி 127
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து - குறி 167
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என - மலை 319
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் - மலை 522
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப - நற் 40/4
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் - நற் 93/7
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென - நற் 132/2
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் - நற் 136/1
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை - நற் 225/6
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை - நற் 321/7
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் - நற் 333/8
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே - நற் 361/9
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் - நற் 366/3
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே - நற் 374/9
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி - குறு 214/4
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே - குறு 279/8
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை - குறு 294/6
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ - ஐங் 39/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை - ஐங் 231/2
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி - ஐங் 355/1
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் - ஐங் 382/2
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த - பதி 15/26
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ - பதி 24/11
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே - பதி 26/14
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து - பரி 5/61
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் - பரி 8/5
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை - பரி 9/37
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் - பரி 17/42
தெவ்வு குன்றத்து திருந்து வேல் அழுத்தி - பரி 19/102
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது - பரி 23/6
திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே - கலி 29/26
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் - கலி 60/21
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் - கலி 63/10
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ - கலி 64/13
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் - கலி 65/1
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால் - கலி 83/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த - கலி 131/2
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே - கலி 141/23
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் - அகம் 61/11
திருந்து இலை எஃகம் போல - அகம் 77/18
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த - அகம் 89/13
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/14
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் - அகம் 129/15
திருந்து இலை நெடு வேல் தென்னவன் பொதியில் - அகம் 138/7
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 169/14
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை - அகம் 183/1
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் - அகம் 191/7
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே - அகம் 195/2
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே - அகம் 206/16
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 224/18
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய - அகம் 255/17
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் - அகம் 271/16
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு - அகம் 309/11
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை - அகம் 324/1
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் - அகம் 345/12
திருந்து அரை நிவந்த கரும் கால் வேங்கை - அகம் 349/10
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி - அகம் 351/13
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி - அகம் 357/11
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே - அகம் 374/18
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே - அகம் 384/14
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் - அகம் 387/1
திருந்து அரை ஞெமைய பெரும் புன குன்றத்து - அகம் 395/13
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் - புறம் 3/22
கழல் உரீஇய திருந்து அடி - புறம் 7/2
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி - புறம் 44/3
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர் - புறம் 61/18
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே - புறம் 122/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை - புறம் 146/7
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி - புறம் 158/12
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே - புறம் 163/9
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை - புறம் 166/25
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி - புறம் 167/10
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் - புறம் 171/7
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும் - புறம் 172/7
திருந்து வேல் நாகன் கூறினர் பலரே - புறம் 179/12
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே - புறம் 180/13
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை - புறம் 378/3
திருந்து தொழில் பல பகடு - புறம் 387/11
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி - புறம் 387/18
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி - புறம் 390/25
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே - புறம் 397/27

 TOP
 
  திருந்து_நூல் (1)
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும் - பரி 8/5

 TOP
 
  திருந்து_இழாய் (2)
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய்/என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் - கலி 60/21,22
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் - கலி 65/1

 TOP
 
  திருந்து_இழை (6)
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் - நற் 333/8
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் - நற் 366/3
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/14
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 169/14
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை/திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் - அகம் 183/1,2
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 224/18

 TOP
 
  திருந்து_இழைக்கு (1)
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே - கலி 141/23

 TOP
 
  திருந்துக (1)
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா - அகம் 299/19

 TOP
 
  திருந்துபு (2)
திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப - கலி 81/13
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி - அகம் 119/3

 TOP
 
  திருமருத (5)
திருமருத முன்துறை சேர் புனல்-கண் துய்ப்பார் - பரி 7/83
திருமருத நீர் பூ துறை - பரி 11/30
தீம் புனல் வையை திருமருத முன்துறையால் - பரி 22/45
திருமருத முன்துறை முற்றம் குறுகி - பரி 24/72
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை - கலி 26/13

 TOP
 
  திருமறு (1)
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் - கலி 104/10

 TOP
 
  திருமறு_மார்பன் (1)
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் - கலி 104/10

 TOP
 
  திருமாவளவன் (1)
திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய - பட் 299

 TOP
 
  திருமாவுண்ணி (1)
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி/கேட்டோர் அனையர் ஆயினும் - நற் 216/9,10

 TOP
 
  திருவ (1)
கெடல் அரும் திருவ உண்மோ - புறம் 366/16

 TOP
 
  திருவில் (5)
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி - ஐங் 428/1
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் - பதி 88/32
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில்/வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் - பரி 18/48,49
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில்/பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி - அகம் 84/1,2
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு - அகம் 175/16

 TOP
 
  திருவின் (17)
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் - பொரு 53
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் - மது 344
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப - மலை 39
சாறு படு திருவின் நனை மகிழானே - பதி 65/17
வேறு படு திருவின் நின் வழி வாழியர் - பதி 74/4
கொற்ற திருவின் உரவோர் உம்பல் - பதி 90/24
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள - பரி 3/90
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின்/சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் - பரி 15/22,23
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின்/மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி - அகம் 197/6,7
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 298/1
பலர் புகழ் திருவின் பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 338/5
நேரார் கடந்த முரண் மிகு திருவின்/தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் - புறம் 43/9,10
நாடு கெழு திருவின் பசும் பூண் செழியன் - புறம் 76/9
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி - புறம் 91/4
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை - புறம் 122/4
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் - புறம் 205/1
பீடு இன்று பெருகிய திருவின்/பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே - புறம் 375/20,21

 TOP
 
  திருவினும் (1)
திருவினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ - கலி 8/14

 TOP
 
  திருவே (2)
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே - புறம் 75/12
விட்டோரை விடாஅள் திருவே/விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே - புறம் 358/6,7

 TOP
 
  திரை (162)
திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து - பொரு 178
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ - பொரு 206
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் - சிறு 155
திரை தரு மரபின் உரவோன் உம்பல் - பெரும் 31
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 430
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற - பெரும் 457
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் - மது 1
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல - மது 236
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் - மது 519
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் - மது 540
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை/அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை - குறி 178,179
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் - பட் 101
தீம் புகார் திரை முன்துறை - பட் 173
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் - மலை 91
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 15/1
திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப - நற் 18/7
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி - நற் 22/5
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை - நற் 27/3
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் - நற் 31/11
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை - நற் 35/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் - நற் 49/1
தெண் திரை மணி புறம் தைவரும் - நற் 54/10
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை/நீடு நீர் பனி துறை சேர்ப்பன் - நற் 58/9,10
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் - நற் 63/10
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 63/11
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை/கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு - நற் 88/3,4
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி - நற் 89/2
பொம்மல் படு திரை நம்மோடு ஆடி - நற் 96/4
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள - நற் 106/2
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி - நற் 111/6
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் - நற் 114/8
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் - நற் 123/9
திரை முதிர் அரைய தடம் தாள் தாழை - நற் 131/4
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும் - நற் 135/7
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும் - நற் 138/10
கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை/பெரும் கடல் பரப்பின் அமர்ந்து உறை அணங்கோ - நற் 155/5,6
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை - நற் 159/2
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் - நற் 159/10
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் - நற் 203/1
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு - நற் 203/5
திரை எழு பௌவம் முன்னிய - நற் 207/11
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு - நற் 211/6
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப - நற் 215/6
அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் - நற் 219/5
உரவு திரை பொருத பிணர் படு தடவு முதல் - நற் 235/1
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் - நற் 254/1
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை/கடல் பெயர்ந்து அனைய ஆகி - நற் 259/8,9
இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை/முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி - நற் 283/5,6
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை/வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் - நற் 299/7,8
பொங்கு திரை புணரியும் பாடு ஓவாதே - நற் 335/2
இரவு தலை மண்டிலம் பெயர்ந்து என உரவு திரை/எறிவன போல வரூஉம் - நற் 375/7,8
முழங்கு திரை முழவின் பாணியின் பைபய - நற் 378/3
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் - குறு 5/3
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை/பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ - குறு 55/1,2
நிலவும் இருளும் போல புலவு திரை/கடலும் கானலும் தோன்றும் - குறு 81/6,7
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் - குறு 101/1
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் - குறு 109/2
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் - குறு 125/6
வெள் வீ தாழை திரை அலை - குறு 163/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை - குறு 166/1
உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை - குறு 175/2
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ - குறு 226/5
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து - குறு 228/4
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை/கடல் ஆழ் கலத்தின் தோன்றி - குறு 240/5,6
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ - குறு 303/3
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் - குறு 316/7
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப - குறு 334/2
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி - குறு 345/5
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் - குறு 373/2
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு - குறு 381/6
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் - ஐங் 105/2
தண் கடல் படு திரை கேள்-தொறும் - ஐங் 107/3
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு - ஐங் 113/2
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே - ஐங் 121/3
தண்ணென் பெரும் கடல் திரை பாய்வோளே - ஐங் 123/3
தெண் திரை பாவை வௌவ - ஐங் 125/2
தெண் கடல் பெரும் திரை மூழ்குவோளே - ஐங் 126/3
திரை இமிழ் இன் இசை அளைஇ அயலது - ஐங் 171/1
உரவு கடல் ஒலி திரை போல - ஐங் 172/3
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு - ஐங் 177/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் - ஐங் 199/1
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து - பதி 31/21
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே - பதி 41/27
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து - பதி 42/21
முழங்கு திரை பனி கடல் மறுத்திசினோரே - பதி 45/22
உடை திரை பரப்பில் படு கடல் ஓட்டிய - பதி 46/12
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர - பதி 50/8
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி - பதி 63/17
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் - பதி 72/10
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் - பரி 2/32
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் - பரி 4/6
திரை சிறை உடைத்தன்று கரை சிறை அறைக எனும் - பரி 6/23
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் - பரி 6/88
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து - பரி 7/1
சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் - பரி 10/34
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும் - பரி 10/101
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் - பரி 11/24
திரை நுரை மென் பொகுட்டு தேம் மண சாந்தின் - பரி 11/27
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் - பரி 16/49
புது நீர புதல் ஒற்ற புணர் திரை பிதிர் மல்க - கலி 72/5
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை/கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய - கலி 85/5,6
போர்த்த சினத்தான் புருவ திரை இடா - கலி 98/23
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் - கலி 104/1
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் - கலி 106/19
தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம் - கலி 121/2
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே - கலி 121/8
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை - கலி 121/20
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து - கலி 121/21
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை/வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 124/3,4
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ - கலி 125/11
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ - கலி 127/11
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் - கலி 127/20
பாய் திரை பாடு ஓவா பரப்பு நீர் பனி கடல் - கலி 129/8
திரை உற பொன்றிய புலவு மீன் அல்லதை - கலி 131/32
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் - கலி 131/38
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் - கலி 132/1
திரை தர புணை பெற்று தீது இன்றி உய்ந்து ஆங்கு - கலி 134/25
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் - கலி 136/1
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப - கலி 139/14
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் - கலி 146/28
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப - கலி 148/5
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக - கலி 149/1
உடை திரை பிதிர்வின் பொங்கி முன் - அகம் 1/18
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் - அகம் 10/9
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த - அகம் 80/5
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த - அகம் 100/5
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் - அகம் 130/9
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை/கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 169/5,6
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு - அகம் 183/7
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு - அகம் 190/1
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் - அகம் 199/1
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் - அகம் 200/8
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து - அகம் 210/5
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய - அகம் 212/19
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் - அகம் 240/5
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை - அகம் 250/2
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு - அகம் 252/12
புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ - அகம் 255/2
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப - அகம் 260/4
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி - அகம் 263/1
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை/பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் - அகம் 270/5,6
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை/கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் - அகம் 280/11,12
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை - அகம் 290/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ - அகம் 320/1
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே - அகம் 350/2
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை - அகம் 379/6
தெண் கடல் திரை மிசை பாயுந்து - புறம் 24/3
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை/பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் - புறம் 58/21,22
திரை பொரு முந்நீர் கரை நணி செலினும் - புறம் 154/1
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை/நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் - புறம் 160/28,29
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் - புறம் 195/2
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை/பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் - புறம் 198/18,19
தெண் நீர் பரப்பின் இமிழ் திரை பெரும் கடல் - புறம் 204/5
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும் - புறம் 209/5
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை/கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று - புறம் 237/17,18
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து - புறம் 238/17
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர - புறம் 243/8
திரை வளை முன்கை பற்றி - புறம் 255/5
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் - புறம் 275/1
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண - புறம் 363/4
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் - புறம் 397/23

 TOP
 
  திரை_அகம் (1)
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர - புறம் 243/8

 TOP
 
  திரைக்கும் (1)
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை - புறம் 97/14

 TOP
 
  திரைப்பில் (1)
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில்/வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் - கலி 115/19,20

 TOP
 
  திரைப்பு (1)
நிலம் திரைப்பு அன்ன தானையோய் நினக்கே - பதி 91/10

 TOP
 
  திரைய (1)
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் - புறம் 58/11

 TOP
 
  திரையது (1)
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை - குறு 128/1

 TOP
 
  திரையன் (3)
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் - பெரும் 37
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை - அகம் 85/9
செல்லா நல் இசை பொலம் பூண் திரையன்/பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள் - அகம் 340/6,7

 TOP
 
  திரையின் (5)
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப - மது 450
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி - நற் 17/2
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு - குறு 237/5
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து - பரி 20/103
கடல் நிரை திரையின் கரு நரையோரும் - பரி 23/42

 TOP
 
  திரையினும் (1)
முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே - அகம் 338/21

 TOP
 
  தில் (27)
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர் - நெடு 168
பூண்க தில் பாக நின் தேரே பூண் தாழ் - நற் 81/5
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று - நற் 120/10
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என - நற் 277/2
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு - குறு 14/3
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் - குறு 14/4
வருக தில் அம்ம தானே - குறு 56/4
மறந்தனரோ தில் மறவா நம்மே - ஐங் 319/4
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி - பதி 40/21
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி - பதி 57/6
செல்லாமோ தில் பாண்_மகள் காணியர் - பதி 60/3
பொலம் பூண் வேந்தர் பலர் தில் அம்ம - பதி 64/2
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள் - அகம் 82/15
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம - அகம் 141/11
மாய்க தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 258/8
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர - அகம் 276/7
செலவு விருப்பு-உறுதல் ஒழிக தில் அம்ம - அகம் 340/5
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது - அகம் 347/9
நோய் இலன் ஆகி பெயர்க தில் அம்ம - புறம் 13/9
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி - புறம் 64/2
பொரல் அரும் தித்தன் காண்க தில் அம்ம - புறம் 80/6
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது - புறம் 166/26
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து - புறம் 213/19
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என - புறம் 229/15
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என - புறம் 284/1
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என - புறம் 284/1
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் - புறம் 306/5

 TOP
 
  தில்ல (38)
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - மலை 567
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் - நற் 85/7
வாரற்க தில்ல தோழி கடுவன் - நற் 151/5
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல/உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி - நற் 255/7,8
நன் மனை அறியின் நன்று-மன் தில்ல/செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த - நற் 392/7,8
உடன் உயிர் போகுக தில்ல கடன் அறிந்து - குறு 57/4
நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று-மன் தில்ல/ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் - குறு 58/2,3
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல/குறும் பொறை தடைஇய நெடும் தாள் வேங்கை - குறு 134/2,3
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே - குறு 198/8
நல்லோர் நல்ல பலவால் தில்ல/தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை - குறு 223/3,4
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல/வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் - குறு 269/2,3
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் - குறு 360/4
ஆற்றுக தில்ல யாமே - ஐங் 12/3
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே - ஐங் 12/4
தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே - ஐங் 204/5
அறியுமோ தில்ல செறி எயிற்றோயே - ஐங் 241/4
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல/பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் - ஐங் 260/2,3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல/அற நெறி இது என தெளிந்த என் - ஐங் 371/3,4
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் - ஐங் 429/2
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் - ஐங் 443/3
பெரும் தோள் மடவரல் காண்குவெம் தில்ல/நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து - ஐங் 444/1,2
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி - கலி 118/23
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல/சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து - அகம் 6/15,16
அறிந்த மாக்கட்டு ஆகுக தில்ல/தோழிமாரும் யானும் புலம்ப - அகம் 15/8,9
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல/அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் - அகம் 33/17,18
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல/துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் - அகம் 35/13,14
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி - அகம் 40/12
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல/அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி - அகம் 195/11,12
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல/மழை கால் அற்சிரத்து மால் இருள் நீங்கி - அகம் 205/14,15
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல/கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த - அகம் 215/6,7
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல/வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் - அகம் 228/7,8
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல/பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது - அகம் 243/12,13
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் - அகம் 253/21
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே - அகம் 276/15
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல/பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய - அகம் 279/3,4
பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல/சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி - அகம் 333/19,20
முள்ளும் நோவ உறாற்க தில்ல/ஈவோர் அரிய இ உலகத்து - புறம் 171/13,14
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் - புறம் 246/12

 TOP
 
  தில்லை (4)
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை - குறி 77
தில்லை அம் பொதும்பில் பள்ளிகொள்ளும் - நற் 195/3
தில்லை வேலி இ ஊர் - ஐங் 131/2
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு - புறம் 252/2

 TOP
 
  தில்லையோடு (1)
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் - கலி 133/1

 TOP
 
  திலக (1)
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை - கலி 97/11

 TOP
 
  திலகத்தள் (1)
நன் நுதல் நீத்த திலகத்தள் மின்னி - கலி 143/3

 TOP
 
  திலகம் (8)
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - திரு 24
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி - குறி 74
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம் - மலை 520
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் - நற் 62/6
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே - பரி 11/99
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப - பரி 32/1
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம்/ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க - கலி 92/35,36
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் - அகம் 389/3

 TOP
 
  திலகமொடு (1)
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த - அகம் 253/24

 TOP
 
  திவலை (4)
உடை திரை திவலை அரும்பும் தீம் நீர் - குறு 5/3
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப - குறு 334/2
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை - குறு 398/2
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு - அகம் 252/12

 TOP
 
  திவலையின் (1)
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து - நற் 127/2

 TOP
 
  திவவின் (6)
செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின்/நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 140,141
கண்கூடு இருக்கை திண் பிணி திவவின்/ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன - பொரு 15,16
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின்/மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து - சிறு 222,223
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின்/மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - பெரும் 13,14
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின்/கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா - மலை 21,22
அழியா விழவின் இழியா திவவின்/வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ - பதி 29/7,8

 TOP
 
  திவவு (1)
திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி - மது 604

 TOP
 
  திளைக்கும் (9)
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் - நற் 334/5
புணரி திளைக்கும் புள் இமிழ் கானல் - குறு 299/2
புணரி திளைக்கும் துறைவன் - ஐங் 150/2
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு - ஐங் 177/2
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும்/வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது - ஐங் 199/1,2
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும்/உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் - பரி 11/58,59
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் - அகம் 34/13
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும்/வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே - அகம் 201/18,19
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும்/கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் - புறம் 152/7,8

 TOP
 
  திளைத்தற்கு (1)
திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் - கலி 110/5

 TOP
 
  திளைத்து (1)
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட - புறம் 320/5

 TOP
 
  திளைப்ப (5)
நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் - திரு 32
திருந்து காழ் அல்குல் திளைப்ப உடீஇ - திரு 204
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப/புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் - மது 420,421
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப/நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து - பரி 17/24,25
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப/நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் - புறம் 253/2,3

 TOP
 
  திளைப்பவும் (1)
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும்/செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் - பட் 296,297

 TOP
 
  திளைப்பினும் (1)
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும்/முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் - கலி 142/6,7

 TOP
 
  திளையா (1)
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர - குறி 132

 TOP
 
  திளைஇ (1)
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் - கலி 102/6

 TOP
 
  திற்றி (5)
அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி/இழித்து ஆனா பல சொன்றி - மது 211,212
எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே - பதி 18/2
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும் - அகம் 97/5
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி/எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 113/16,17
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற - அகம் 249/13

 TOP
 
  திற (1)
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என - அகம் 136/22

 TOP
 
  திறக்கும் (4)
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும்/பேதை நெய்தல் பெரு நீர் சேர்ப்பற்கு - நற் 275/5,6
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் - குறு 265/2
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு - குறு 370/2
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் - அகம் 183/12

 TOP
 
  திறங்கள் (1)
நீத்தான் திறங்கள் பகர்ந்து - கலி 131/14

 TOP
 
  திறத்த (1)
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த/மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப - மலை 347,348

 TOP
 
  திறத்தல் (2)
அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல்/மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் - புறம் 44/11,12
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல்/அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆக - புறம் 44/12,13

 TOP
 
  திறத்தின் (1)
திறத்தின் திரிவு இல்லா அந்தணர் ஈண்டி - பரி 23/20

 TOP
 
  திறத்தினும் (1)
புதுவது புனைந்த திறத்தினும்/வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே - அகம் 352/16,17

 TOP
 
  திறத்து (15)
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே - நற் 116/12
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து/அருளான்-கொல்லோ தானே கானவன் - நற் 228/4,5
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே - நற் 229/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் - குறு 289/7
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 289/8
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து/அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே - கலி 14/18,19
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி - கலி 16/3
வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் - கலி 66/23
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் - கலி 76/3
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் - கலி 110/16
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் - கலி 136/7
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது - கலி 139/12
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என - அகம் 34/15
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் - அகம் 340/12
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே - புறம் 253/1

 TOP
 
  திறத்தும் (1)
தீமை கண்டோர் திறத்தும் பெரியோர் - நற் 116/1

 TOP
 
  திறத்தே (6)
நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே - நற் 32/9
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே - கலி 16/22
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே - கலி 59/26
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே - அகம் 183/15
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே - அகம் 326/13
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே - புறம் 270/13

 TOP
 
  திறத்தோர்க்கும் (1)
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும்/அமுது கடைய இரு-வயின் நாண் ஆகி - பரி 23/73,74

 TOP
 
  திறந்த (12)
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண - குறி 203
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை - நற் 389/4
முகை தலை திறந்த நாற்றம் புதல் மிசை - குறு 382/2
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் - பதி 11/8
புள்ளொடு பெயரிய பொருப்பு புடை திறந்த வேல் - பரி 21/9
முகை தலை திறந்த வேனில் - அகம் 105/16
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் - அகம் 130/12
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி - அகம் 132/4
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை - அகம் 217/1
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/2
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை - அகம் 244/4
உலகு புக திறந்த வாயில் - புறம் 234/5

 TOP
 
  திறந்தவை (1)
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் - அகம் 225/10

 TOP
 
  திறந்தன (1)
முள் எயிற்று முறுவல் திறந்தன/பல் இதழ் உண்கணும் பரந்தவால் பனியே - நற் 155/9,10

 TOP
 
  திறந்து (9)
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து - மது 567
பொன் பெய் பேழை மூய் திறந்து அன்ன - குறு 233/3
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து/திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் - பரி 10/73,74
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட - கலி 29/20
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து/நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து - கலி 97/15,16
முகை முகம் திறந்து அன்ன முறுவலும் கடிகல்லாய் - கலி 118/20
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர் - அகம் 311/5
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு - புறம் 160/21
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல் - புறம் 396/19

 TOP
 
  திறந்தும் (1)
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது - அகம் 179/5

 TOP
 
  திறந்தே (1)
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10

 TOP
 
  திறப்ப (3)
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் - நற் 69/5
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் - நற் 238/3
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப/அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் - அகம் 86/23,24

 TOP
 
  திறப்பட (2)
அறத்தொடு நின்றேனை கண்டு திறப்பட/என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் - கலி 39/21,22
பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட/நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி - புறம் 47/7,8

 TOP
 
  திறப்பல் (1)
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே - குறு 321/8

 TOP
 
  திறப்பவும் (1)
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் - புறம் 113/1

 TOP
 
  திறப்பின் (1)
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின்/ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் - அகம் 342/5,6

 TOP
 
  திறப்போர் (1)
நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே - புறம் 175/2

 TOP
 
  திறம் (46)
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து - நெடு 75
பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர்-மாதோ - மலை 291
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே - நற் 8/10
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - நற் 142/5
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என - நற் 164/7
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது - நற் 252/3
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி - நற் 298/1
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம்/பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் - நற் 298/7,8
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று - ஐங் 387/2
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் - பதி 63/6
வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனி - பரி 9/33
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் - பரி 11/112
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் - பரி 24/55
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் - கலி 19/10
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு - கலி 38/20
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம்/கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் - கலி 42/6,7
ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் - கலி 42/14
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு - கலி 43/29
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ - கலி 64/26
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை - கலி 71/7
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை - கலி 77/18
திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது - கலி 99/3
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 100/15
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம்/நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல - கலி 129/9,10
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் - கலி 131/23
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று - கலி 141/4
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே - அகம் 14/17
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் - அகம் 33/6
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம்/யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் - அகம் 48/3,4
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என - அகம் 48/13
உயிர் திறம் பெயர நல் அமர் கடந்த - அகம் 77/9
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 88/4
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் - அகம் 207/2
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் - அகம் 263/6
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி - அகம் 267/3
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - அகம் 274/7
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் - அகம் 277/8
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 337/8
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று - அகம் 379/23
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு - புறம் 1/7
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம்/பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க - புறம் 6/9,10
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க - புறம் 6/10
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது - புறம் 28/7
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு - புறம் 68/11
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி - புறம் 93/8
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப - புறம் 364/6

 TOP
 
  திறம்பிய (1)
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை - பரி 3/34

 TOP
 
  திறமே (1)
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே - நற் 286/9

 TOP
 
  திறல் (51)
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்/பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 149,150
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் - திரு 287
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் - சிறு 86
திறல் வேல் நுதியின் பூத்த கேணி - சிறு 172
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி - சிறு 246
காய் சினம் திருகிய கடும் திறல் வேனில் - பெரும் 3
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் - பெரும் 391
அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே - மது 130
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் - மது 234
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து - பட் 36
தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் - பட் 277
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்/பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும் - மலை 81,82
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை - மலை 538
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு - நற் 111/5
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என - குறு 39/1
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் - ஐங் 182/3
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே - ஐங் 393/5
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 30/34
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே - பதி 37/13
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் - பதி 46/3
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல்/துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே - பதி 62/8,9
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை - பதி 86/2
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல்/மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ - பரி 1/46,47
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல - பரி 3/89
திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் - கலி 26/18
திண் தோள் திறல் ஒளி மாய போர் மா மேனி - கலி 102/36
திருமறு_மார்பன் போல் திறல் சான்ற காரியும் - கலி 104/10
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி - அகம் 44/8
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது - அகம் 90/9
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல்/தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி - அகம் 101/6,7
முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல்/எந்தையும் இல்லன் ஆக - அகம் 158/16,17
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல்/செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை - அகம் 237/8,9
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு - அகம் 299/18
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல்/பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு - அகம் 348/6,7
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து - அகம் 360/6
கடும் திறல் அணங்கின் நெடும் பெரும் குன்றத்து - அகம் 378/22
அடும் திறல் அத்தி ஆடு அணி நசைஇ - அகம் 396/13
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து - புறம் 3/8
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என - புறம் 37/2
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல்/தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் - புறம் 39/5,6
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் - புறம் 55/15
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து - புறம் 78/2
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல்/ஒளிறு இலங்கு நெடு வேல் மழவர் பெருமகன் - புறம் 88/2,3
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை - புறம் 158/11
இடும்பை கொள் பருவரல் தீர கடும் திறல்/அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு - புறம் 174/4,5
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் - புறம் 195/4
பணிந்து கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அரும் கடும் திறல்/நின் ஓர் அன்ன நின் புதல்வர் என்றும் - புறம் 198/13,14
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல்/பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/17,18
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப - புறம் 238/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப - புறம் 303/4
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 370/19

 TOP
 
  திறலினர் (1)
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட - திரு 171

 TOP
 
  திறலொடு (1)
தீ உமிழ் திறலொடு முடி மிசை அணவர - பரி 1/2

 TOP
 
  திறவது (1)
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ - கலி 82/32

 TOP
 
  திறவர் (1)
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை - அகம் 69/6

 TOP
 
  திறவா (1)
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை - சிறு 130

 TOP
 
  திறவாது (1)
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின் - புறம் 44/14

 TOP
 
  திறவிது (1)
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக - அகம் 156/7

 TOP
 
  திறவோர் (3)
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் - குறு 247/2
முறை வழிப்படூஉம் என்பது திறவோர்/காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் - புறம் 192/10,11
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே - புறம் 221/4

 TOP
 
  திறன் (28)
அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல் - பொரு 230
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி - நற் 101/3
திறன் இலோர் திருத்திய தீது தீர் கொள்கை - பரி 1/42
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி - பரி 11/128
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் - பரி 13/32
தெய்வத்து திறன் நோக்கி தெருமரல் தே_மொழி - கலி 16/19
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/13
தெருளாமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் - கலி 38/17
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி - கலி 62/16
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ - கலி 86/26
அணை தோளாய் தீயாரை போல திறன் இன்று உடற்றுதி - கலி 87/9
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் - கலி 129/23
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ - கலி 136/19
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் - கலி 144/71
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க - அகம் 91/6
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென - அகம் 136/25
அறன் நெறி பிழையா திறன் அறி மன்னர் - அகம் 188/4
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் - அகம் 256/18
திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை நோக்கி - அகம் 337/12
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் - அகம் 386/7
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ - புறம் 20/12
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி - புறம் 41/12
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து - புறம் 71/8
பதன் அன்று புக்கு திறன் அன்று மொழியினும் - புறம் 124/2
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய - புறம் 210/8
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய - புறம் 237/9
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி - புறம் 370/1

 TOP
 
  திறனா (1)
இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் - கலி 106/17

 TOP
 
  திறை (21)
செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறைபோகிய - பொரு 120
பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார் - மது 230
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி - ஐங் 452/3
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின் - பதி 17/3
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப - பதி 53/2
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 59/12
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் - பதி 62/12
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் - பதி 66/7
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி - பதி 71/24
திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை - பரி 9/37
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு - கலி 106/49
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை/போல கொடுத்தார் தமர் - கலி 141/24,25
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை - அகம் 13/2
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே - அகம் 44/2
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து - அகம் 84/15
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து - அகம் 124/2
பணி திறை தந்த பாடு சால் நன் கலம் - அகம் 127/7
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக - அகம் 334/3
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே - புறம் 156/6
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின் - புறம் 387/12

 TOP
 
  திறையர் (1)
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து - முல் 19

 TOP
 
  திறையான் (1)
வேந்து தந்த பணி திறையான்/சேர்ந்தவர் தம் கடும்பு ஆர்த்தும் - புறம் 22/26,27

 TOP
 
  திறையே (2)
இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என - பதி 80/10
இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் - புறம் 97/20

 TOP
 
  தின் (15)
நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க - திரு 56
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை - பெரும் 170
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் - பட் 260
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் - மலை 245
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 322/5
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் - ஐங் 351/1
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை - பதி 12/20
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் - பரி 10/98
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன - அகம் 199/8
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின்/மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ - அகம் 232/2,3
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் - அகம் 288/5
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர - அகம் 328/13
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட - புறம் 73/9
தின் பழம் பசீஇ பாண - புறம் 321/8
பிணம் தின் குறு நரி நிணம் திகழ் பல்ல - புறம் 359/3

 TOP
 
  தின்ம் (1)
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் - புறம் 150/13

 TOP
 
  தின்மரும் (1)
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது - பதி 24/18

 TOP
 
  தின்ற (17)
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி - மது 436
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த - மது 592
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை - மது 593
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை - நெடு 141
பாசம் தின்ற தேய் கால் மத்தம் - நற் 12/2
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற/பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன - நற் 84/6,7
கன்று உடை புனிற்று ஆ தின்ற மிச்சில் - நற் 290/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் - குறு 179/5
நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க - குறு 262/4
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 89/10
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை - அகம் 91/5
கொழுப்பு ஆ தின்ற கூர்ம் படை மழவர் - அகம் 129/12
நாகு ஆ வீழ்த்து திற்றி தின்ற/புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை - அகம் 249/13,14
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க - அகம் 265/15
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் - புறம் 324/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் - புறம் 359/5
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும் - புறம் 384/22

 TOP
 
  தின்றதன் (1)
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு - குறு 292/2

 TOP
 
  தின்றல் (1)
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் - அகம் 156/4

 TOP
 
  தின்றவர் (1)
புன் காழ் நெல்லி பைம் காய் தின்றவர்/நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி - அகம் 54/15,16

 TOP
 
  தின்றியோ (1)
தையால் தம்பலம் தின்றியோ என்று தன் - கலி 65/13

 TOP
 
  தின்று (9)
எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி - பொரு 118
தின்று ஆனா இன வைகல் - மது 214
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என - நற் 179/1
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று/வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த - நற் 271/6,7
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று/இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் - அகம் 107/4,5
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு - புறம் 125/7
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் - புறம் 200/6
பச்சூன் தின்று பைம் நிணம் பெருத்த - புறம் 258/4
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு - புறம் 366/13

 TOP
 
  தின்றும் (3)
கடல் இறவின் சூடு தின்றும்/வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் - பட் 63,64
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் - புறம் 166/30
உண்டும் தின்றும் இரப்போர்க்கு ஈய்ந்தும் - புறம் 364/7

 TOP
 
  தின்னும் (3)
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் - ஐங் 24/2
தன் பார்ப்பு தின்னும் அன்பு இல் முதலையொடு - ஐங் 41/1
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும்/விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி - பரி 8/66,67

 TOP
 
  தின்னூஉ (1)
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் - மது 62

 TOP
 
  தின (13)
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் - மலை 575
பசி தின அல்கும் பனி நீர் சேர்ப்ப - ஐங் 159/3
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து - ஐங் 305/2
இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே - கலி 134/12
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன - அகம் 127/10
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் - அகம் 173/13
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் - அகம் 207/9
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து - புறம் 159/8
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப - புறம் 159/21
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை - புறம் 160/4
பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு - புறம் 370/3
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின/ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து - புறம் 371/23,24
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து - புறம் 385/6

 TOP
 
  தினப்படல் (1)
தேரை தினப்படல் ஓம்பு - கலி 147/32

 TOP
 
  தினை (42)
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன - பொரு 16
மனை கோழி தினை கவர - பொரு 223
பசும் தினை மூரல் பாலொடும் பெறுகுவிர் - பெரும் 168
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் - மது 291
தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் - மலை 342
கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை/முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி - நற் 22/1,2
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர - நற் 44/6
தினை உண் கேழல் இரிய புனவன் - நற் 119/1
மென் தினை நெடும் போர் புரி-மார் - நற் 125/11
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் - நற் 267/4
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி - நற் 304/1
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய - நற் 306/1
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை/பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் - நற் 317/3,4
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் - நற் 328/3
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால - குறு 25/3
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் - குறு 141/1
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் - குறு 217/1
தினை பிடி உண்ணும் பெரும் கல் நாட - குறு 225/2
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ - குறு 263/1
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் - குறு 346/5
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு - குறு 394/5
நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ - குறு 397/1
மென் தினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி - ஐங் 261/1
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் - ஐங் 284/2
மென் தினை நுவணை உண்டு தட்டையின் - ஐங் 285/2
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட - ஐங் 287/2
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் - ஐங் 469/1
மென் தினை நுவணை முறை_முறை பகுக்கும் - பதி 30/24
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை/எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் - பரி 18/47,48
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ - கலி 108/33
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து - அகம் 102/1
மென் தினை புன்கம் உதிர்த்த மண்டையொடு - அகம் 237/10
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் - அகம் 284/8
யானை வவ்வின தினை என நோனாது - அகம் 348/11
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் - அகம் 368/3
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 392/13
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ - புறம் 119/4
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை - புறம் 120/10
புன தினை அயிலும் நாட சின போர் - புறம் 143/5
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் - புறம் 208/8
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி - புறம் 320/10
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து - புறம் 333/12

 TOP
 
  தினையும் (2)
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் - புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் - புறம் 333/9

 TOP
 
  தினையே (7)
நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே - நற் 251/11
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே - நற் 313/11
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் - ஐங் 207/2
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே - ஐங் 260/4
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே/அருவி ஆன்ற பைம் கால்-தோறும் - அகம் 28/3,4
காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை - அகம் 92/7
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே/சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு - புறம் 335/4,5

 TOP