<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தொ - முதல் சொற்கள்
தொக்க 4
தொக்கு 7
தொகல் 1
தொகு 16
தொகுக்கும் 3
தொகுத்த 9
தொகுத்து 3
தொகுதியின் 1
தொகுதியொடு 1
தொகுநிலை 1
தொகுப்ப 2
தொகுப்பின் 1
தொகுபு 7
தொகும் 1
தொகூஉம் 2
தொகை 3
தொட்ட 7
தொட்டது 1
தொட்டதை 1
தொட்டவர் 1
தொட்டன 1
தொட்டனனே 1
தொட்டனை 1
தொட்டாள் 1
தொட்டான் 1
தொட்டி 1
தொட்டு 13
தொட்டும் 1
தொட்டேன் 4
தொட 3
தொடக்கத்து 1
தொடக்குநரும் 1
தொடங்க 3
தொடங்கல்-கண் 1
தொடங்கலின் 1
தொடங்கி 1
தொடங்கியோளே 1
தொடங்கின்றால் 5
தொடங்கின்றே 10
தொடங்கினரே 2
தொடங்கினவால் 1
தொடங்கினவே 1
தொடங்கினளே 2
தொடங்கினன் 1
தொடங்கினனால் 1
தொடங்கினேன் 1
தொடங்கு 4
தொடர் 21
தொடர்ந்த 3
தொடர்ந்து 7
தொடர்ந்தும் 1
தொடர்ந்தேம் 1
தொடர்பு 11
தொடர்பும் 1
தொடர்புள் 1
தொடர்பே 5
தொடர 2
தொடராக 1
தொடரி 3
தொடரியொடு 1
தொடரூஉ 1
தொடல் 1
தொடலும் 1
தொடலை 18
தொடலைக்கு 1
தொடலையும் 2
தொடா 5
தொடாலின் 1
தொடாஅ 1
தொடாஅல் 2
தொடி 217
தொடி_கழி_மகளிரின் 1
தொடி_மகள் 1
தொடிய 1
தொடியன் 1
தொடியார் 1
தொடியின் 2
தொடியும் 2
தொடியொடு 3
தொடியோய் 2
தொடியோர் 3
தொடியோள் 2
தொடினும் 4
தொடீ 3
தொடீஇ 2
தொடீஇய 4
தொடீஇயர் 1
தொடு 11
தொடு-மின் 5
தொடு-வழி 2
தொடு-உழி 2
தொடுக்க 1
தொடுக்கும் 1
தொடுக்குவர் 1
தொடுக 1
தொடுகலம் 1
தொடுகு 1
தொடுத்த 47
தொடுத்தலும் 1
தொடுத்தன 1
தொடுத்தனம் 1
தொடுத்தாளே 1
தொடுத்தாளை 1
தொடுத்து 6
தொடுத்தும் 2
தொடுத்தேன் 1
தொடுத்தேன்-மன் 1
தொடுதர 1
தொடுதல் 2
தொடுதோல் 5
தொடுப்பின் 1
தொடுப்பு 1
தொடுப்பேன் 1
தொடுபு 1
தொடும் 1
தொடுவன 1
தொடூஉ 2
தொடூஉம் 2
தொடேன் 1
தொடை 59
தொடையல் 3
தொடையா 1
தொண்டக 4
தொண்டக_சிறுபறை 3
தொண்டக_பறை 1
தொண்டி 20
தொண்டியோர் 2
தொண்டு 2
தொண்டையர் 2
தொண்டையோர் 1
தொத்து 1
தொய்படாமல் 1
தொய்யக 1
தொய்யகம் 2
தொய்யல் 2
தொய்யா 6
தொய்யா_உலகத்து 2
தொய்யாது 1
தொய்யில் 16
தொய்யிலும் 1
தொய்யிலை 1
தொய்யிலொடு 1
தொய்யிற்கு 1
தொல் 97
தொல்_வினை 2
தொல்_வினைக்கு 1
தொல்லஃதே 1
தொல்லது 1
தொல்லை 3
தொல்லோர் 4
தொலை 2
தொலைக 2
தொலைச்சி 14
தொலைச்சிய 7
தொலைச்சியும் 1
தொலைச்சினன் 1
தொலைச்சும் 1
தொலைத்த 11
தொலைத்து 3
தொலைதல் 2
தொலைதலின் 1
தொலைதலும் 1
தொலைந்த 11
தொலைந்த-கால் 1
தொலைந்தன 4
தொலைந்திருந்த 1
தொலைந்து 2
தொலைந்தோர் 4
தொலைபு 4
தொலைய 19
தொலையவும் 1
தொலையா 9
தொலையாது 1
தொலையான் 1
தொலையின் 1
தொலையினும் 3
தொலையுந 1
தொலைவது 1
தொலைவதை 1
தொலைவன 1
தொலைவு 2
தொலைவே 1
தொலைஇ 1
தொலைஇயோன் 1
தொழ 6
தொழலும் 1
தொழவே 1
தொழாதனை 1
தொழாநிர் 1
தொழாரும் 1
தொழாஅ 1
தொழாஅல் 1
தொழில் 77
தொழில்கள் 1
தொழில 4
தொழிலா 1
தொழிலான் 2
தொழிலில் 1
தொழிலும் 1
தொழிலே 3
தொழிலொடு 4
தொழிற்கு 1
தொழின 1
தொழீஇஇ 2
தொழு 10
தொழு_தகு 1
தொழு_மகளிர் 1
தொழுகல்லீர் 1
தொழுத 1
தொழுதல் 1
தொழுதனம் 2
தொழுதனிர் 1
தொழுதனெம் 2
தொழுதனென் 1
தொழுதான் 1
தொழுதி 19
தொழுதியின் 3
தொழுதியும் 1
தொழுதியொடு 4
தொழுது 20
தொழுதும் 2
தொழுதெனன் 1
தொழுதே 5
தொழுநர் 1
தொழுநை 1
தொழுவத்து 3
தொழுவர் 7
தொழுவல் 1
தொழுவனர் 1
தொழுவின் 1
தொழுவினுள் 3
தொழுவேன் 1
தொழுவை 1
தொழுவோர்க்கு 1
தொழூஉ 9
தொழூஉம் 4
தொள்ளை 3
தொளி 2
தொறுத்த 1
தொன் 17
தொன்மை 2
தொன்று 24
தொன்றுபடு 9

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  தொக்க (4)
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க/பாசி அற்றே பசலை காதலர் - குறு 399/1,2
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க/மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல - கலி 94/22,23
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க/உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் - கலி 94/26,27
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் - புறம் 159/20

 TOP
 
  தொக்கு (7)
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு - பட் 215
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் - நற் 337/6
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/7
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் - கலி 104/6
பொன் தகை நுண் தாது உறைப்ப தொக்கு உடன் - அகம் 341/10
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி - புறம் 37/8
தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை - புறம் 357/8

 TOP
 
  தொகல் (1)
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் - கலி 129/1

 TOP
 
  தொகு (16)
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி - பெரும் 113
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் - நெடு 65
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை - நற் 343/5
தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே - குறு 15/6
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் - குறு 107/2
தொகு முகை இலங்கு எயிறு ஆக - குறு 126/4
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக - பரி 6/16
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் - பரி 7/28
தோற்றம் சால் தொகு பொருள் முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/10
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் - அகம் 111/9
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் - அகம் 212/3
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ - அகம் 287/1
தொகு போர் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து - அகம் 338/19
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் - அகம் 344/3
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை - அகம் 367/7
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி - அகம் 393/5

 TOP
 
  தொகுக்கும் (3)
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும்/இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 344/11,12
உறை வீழ் ஆலியின் தொகுக்கும் சாரல் - ஐங் 213/3
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும்/கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் - புறம் 13/11,12

 TOP
 
  தொகுத்த (9)
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை - மலை 317
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு - நற் 211/6
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் - நற் 215/5
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல - நற் 237/8
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை - குறு 372/2
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை - பதி 38/15
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல - அகம் 30/8
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் - அகம் 94/4
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் - புறம் 366/22

 TOP
 
  தொகுத்து (3)
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி - ஐங் 62/3
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து/எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து - அகம் 329/7,8
கண் திரள் நீள் அமை கடிப்பின் தொகுத்து/குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் - அகம் 331/6,7

 TOP
 
  தொகுதியின் (1)
ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் - நற் 291/4

 TOP
 
  தொகுதியொடு (1)
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு/குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் - திரு 212,213

 TOP
 
  தொகுநிலை (1)
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை/அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன - அகம் 199/7,8

 TOP
 
  தொகுப்ப (2)
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென - குறு 376/4
கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய - புறம் 55/22

 TOP
 
  தொகுப்பின் (1)
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் - புறம் 53/6

 TOP
 
  தொகுபு (7)
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் - மது 399
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி - நற் 348/3
புகும் இடன் அறியாது தொகுபு உடன் குழீஇய - குறு 139/3
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் - பரி 22/9
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் - கலி 33/18
அணி கொள மலைந்த கண்ணியர் தொகுபு உடன் - கலி 101/6
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த - அகம் 11/4

 TOP
 
  தொகும் (1)
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/16

 TOP
 
  தொகூஉம் (2)
நனைந்த புன்னை மா சினை தொகூஉம்/மலர்ந்த பூவின் மா நீர் சேர்ப்பற்கு - குறு 175/3,4
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம்/ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு - பரி 3/22,23

 TOP
 
  தொகை (3)
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் - நற் 111/2
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக - கலி 39/48
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் - அகம் 301/22

 TOP
 
  தொட்ட (7)
பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி - நற் 378/10
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் - குறு 342/1
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் - பதி 49/10
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் - கலி 32/1
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட/மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு - கலி 84/20,21
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/23
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட/இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் - கலி 108/6,7

 TOP
 
  தொட்டது (1)
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது - பரி 8/103

 TOP
 
  தொட்டதை (1)
தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை - பரி 21/3

 TOP
 
  தொட்டவர் (1)
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு - கலி 115/11

 TOP
 
  தொட்டன (1)
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு - கலி 106/22

 TOP
 
  தொட்டனனே (1)
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை - புறம் 341/15

 TOP
 
  தொட்டனை (1)
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே - நற் 300/12

 TOP
 
  தொட்டாள் (1)
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள்/குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் - கலி 84/23,24

 TOP
 
  தொட்டான் (1)
தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான்/காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் - கலி 55/19,20

 TOP
 
  தொட்டி (1)
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி/முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி - பரி 20/51,52

 TOP
 
  தொட்டு (13)
கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை - திரு 53
பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நல் - பொரு 137
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன - மது 304
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை - மது 363
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கி - பட் 284
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன - நற் 347/6
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் - குறு 130/1
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு/நிலவு பரந்து ஆங்கு நீர் நிலம் பரப்பி - பரி 11/32,33
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால் - பரி 20/56
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை - பரி 20/58
தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள் - கலி 108/56
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு/குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி - புறம் 62/2,3
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு/குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் - புறம் 77/1,2

 TOP
 
  தொட்டும் (1)
இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் - புறம் 188/4

 TOP
 
  தொட்டேன் (4)
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று - பரி 6/95
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/61
தண் பரங்குன்றத்து அடி தொட்டேன் என்பாய் - பரி 8/62
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன்/ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ - கலி 94/36,37

 TOP
 
  தொட (3)
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி - குறு 90/4
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் - குறு 262/6
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் - புறம் 61/11

 TOP
 
  தொடக்கத்து (1)
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் - கலி 82/11

 TOP
 
  தொடக்குநரும் (1)
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும்/செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் - புறம் 378/14,15

 TOP
 
  தொடங்க (3)
மன் மகளிர் சென்னியர் ஆடல் தொடங்க/பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது - பரி 7/80,81
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க/புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப - பரி 11/78,79
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை - கலி 119/13

 TOP
 
  தொடங்கல்-கண் (1)
தொடங்கல்-கண் தோன்றிய முதியவன் முதலாக - கலி 2/1

 TOP
 
  தொடங்கலின் (1)
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு - குறு 367/4

 TOP
 
  தொடங்கி (1)
தொடங்கி ஆள்வினை பிரிந்தோர் இன்றே - நற் 148/3

 TOP
 
  தொடங்கியோளே (1)
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே - ஐங் 42/4

 TOP
 
  தொடங்கின்றால் (5)
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர - ஐங் 75/2
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே - ஐங் 411/2
கார் தொடங்கின்றால் பொழுதே - ஐங் 413/3
கார் தொடங்கின்றால் காலை அதனால் - ஐங் 453/3
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் - அகம் 334/9

 TOP
 
  தொடங்கின்றே (10)
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து - நற் 242/5
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே/வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய - ஐங் 428/2,3
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே/அளியவோ அளிய தாமே ஒளி பசந்து - ஐங் 455/2,3
கான் பிசிர் கற்ப கார் தொடங்கின்றே/இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் - ஐங் 461/2,3
கார் தொடங்கின்றே காலை இனி நின் - ஐங் 468/2
பெயல் தொடங்கின்றே வானம் - ஐங் 469/4
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே/பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே - ஐங் 488/1,2
கார் தொடங்கின்றே காலை - ஐங் 493/3
மா பசி மறுப்ப கார் தொடங்கின்றே/பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி - ஐங் 497/3,4
கார் தொடங்கின்றே காலை காதலர் - அகம் 364/9

 TOP
 
  தொடங்கினரே (2)
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் - நற் 306/5
குழல் தொடங்கினரே கோவலர் - நற் 371/8

 TOP
 
  தொடங்கினவால் (1)
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர் - ஐங் 453/4

 TOP
 
  தொடங்கினவே (1)
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம் - நற் 371/5

 TOP
 
  தொடங்கினளே (2)
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் - நற் 371/7
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் - அகம் 120/9

 TOP
 
  தொடங்கினன் (1)
கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே - கலி 65/22

 TOP
 
  தொடங்கினனால் (1)
யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே - ஐங் 428/4

 TOP
 
  தொடங்கினேன் (1)
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே - புறம் 150/17

 TOP
 
  தொடங்கு (4)
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே - ஐங் 453/5
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி - பரி 6/97
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் - அகம் 29/1
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் - புறம் 17/31

 TOP
 
  தொடர் (21)
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி - பெரும் 113
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் - பெரும் 125
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து - மது 382
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி - மது 588
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத - பரி 10/119
சோலையொடு தொடர் மொழி மாலிருங்குன்றம் - பரி 15/23
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி - பரி 19/30
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி - பரி 19/30
பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ - கலி 15/18
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர - கலி 22/21
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் - கலி 41/36
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/16
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் - கலி 97/18
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது - கலி 145/25
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு - அகம் 158/15
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது - அகம் 176/17
மலர்ந்த வேங்கை மலி தொடர் அடைச்சி - அகம் 188/9
குறும் தொடர் அடைச்சிய நறும் பல் கூழை - அகம் 358/6
தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய - புறம் 74/3
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப - புறம் 275/7
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் - புறம் 378/15

 TOP
 
  தொடர்ந்த (3)
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் - ஐங் 191/2
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி - பதி 27/2
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் - பரி 7/71

 TOP
 
  தொடர்ந்து (7)
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து/ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின் - சிறு 18,19
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை - மது 438
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ - நற் 220/1
பொன் தொடர்ந்து அன்ன தகைய நன் மலர் - நற் 221/3
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு - பரி 7/72
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் - கலி 4/5
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய - கலி 105/21

 TOP
 
  தொடர்ந்தும் (1)
நிறைந்தும் உறழ்ந்தும் நிமிர்ந்தும் தொடர்ந்தும்/விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் - பரி 19/82,83

 TOP
 
  தொடர்ந்தேம் (1)
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட - பரி 20/62

 TOP
 
  தொடர்பு (11)
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே - நற் 108/9
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற - நற் 116/8
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் - நற் 290/4
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன - பரி 20/44
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் - கலி 25/16
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் - கலி 25/20
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் - கலி 25/24
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் - கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் - கலி 125/13
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு/கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின் - கலி 147/56,57
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே - புறம் 165/5

 TOP
 
  தொடர்பும் (1)
தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே - குறு 42/4

 TOP
 
  தொடர்புள் (1)
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில் - கலி 41/37

 TOP
 
  தொடர்பே (5)
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 63/11
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 282/9
அன்பு உறு காமம் அமைக நம் தொடர்பே - நற் 389/11
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - குறு 373/8
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - அகம் 272/19

 TOP
 
  தொடர (2)
பிற தொழின பின்_பின் தொடர/செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் - பரி 22/20,21
கடிப்பு இகு காதில் கனம் குழை தொடர/மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் - பரி 23/33,34

 TOP
 
  தொடராக (1)
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் - கலி 97/18

 TOP
 
  தொடரி (3)
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி/கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் - குறு 257/2,3
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் - ஐங் 463/1
மனை விளக்கு உறுத்து மாலை தொடரி/கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை - அகம் 86/4,5

 TOP
 
  தொடரியொடு (1)
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு/களவு புளி அன்ன விளை - புறம் 328/7,8

 TOP
 
  தொடரூஉ (1)
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ/தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் - பரி 11/111,112

 TOP
 
  தொடல் (1)
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா - ஐங் 327/2

 TOP
 
  தொடலும் (1)
தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் - கலி 55/19

 TOP
 
  தொடலை (18)
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் - மது 636
பூவுடன் நெறிதரு தொடலை தைஇ - நற் 138/7
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை/மறுகு உடன் கமழும் மாலை - நற் 169/8,9
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் - நற் 173/1
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை - நற் 383/2
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ - குறு 142/1
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் - குறு 294/2
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் - குறு 346/4
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள் - ஐங் 206/3
தொடலை தைஇய மடவரல் மகளே - ஐங் 361/3
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை/அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை - அகம் 6/1,2
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து - அகம் 28/9
ஒள் இலை தொடலை தைஇ மெல்லென - அகம் 105/2
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் - அகம் 110/6
பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி - அகம் 390/7
தொடலை ஆகவும் கண்டனம் இனியே - புறம் 271/4
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் - புறம் 339/6
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் - புறம் 341/2

 TOP
 
  தொடலைக்கு (1)
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே - ஐங் 187/5

 TOP
 
  தொடலையும் (2)
வள் இதழ் நெய்தல் தொடலையும் புனையாய் - நற் 155/2
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் - அகம் 138/12

 TOP
 
  தொடா (5)
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை - பரி 1/28
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா/கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் - கலி 39/13,14
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே - புறம் 299/7
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி - புறம் 377/4
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா/நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா - புறம் 388/11,12

 TOP
 
  தொடாலின் (1)
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின்/பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை - புறம் 371/18,19

 TOP
 
  தொடாஅ (1)
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ/நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் - அகம் 342/10,11

 TOP
 
  தொடாஅல் (2)
எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம்-மன்னே - குறு 191/7
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் - கலி 90/2

 TOP
 
  தொடி (217)
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர - திரு 54
கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் - திரு 211
மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் - பொரு 14
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை - சிறு 81
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் - சிறு 95
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப - சிறு 192
குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் - பெரும் 13
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய - பெரும் 334
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் - பெரும் 436
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து - முல் 45
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக - மது 34
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப - மது 218
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் - மது 446
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி - மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் - மது 579
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து - மது 712
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை - நெடு 141
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி/அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி - குறி 139,140
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி - குறி 224
செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேள் - பட் 154
பொன் தொடி புதல்வர் ஓடி ஆடவும் - பட் 295
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் - மலை 21
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச - மலை 201
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் - மலை 577
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் - நற் 20/5
தொடி பழி மறைத்தலின் தோள் உய்ந்தனவே - நற் 23/1
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் - நற் 25/11
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் - நற் 48/6
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் - நற் 66/8
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் - நற் 77/10
கூரை நன் மனை குறும் தொடி மகளிர் - நற் 79/2
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே - நற் 133/1
அம் மா மேனி நிரை தொடி குறு_மகள் - நற் 134/7
போக்கு இல் பொலம் தொடி செறீஇயோனே - நற் 136/9
பொலம் தொடி புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன் - நற் 166/7
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே - நற் 197/1
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் - நற் 197/9
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் - நற் 212/8
பொன் தொடி மகளிர் புறங்கடை உகுத்த - நற் 258/5
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் - நற் 300/1
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி/எழில் மா மேனி மகளிர் - நற் 320/8,9
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து - நற் 330/9
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் - நற் 332/4
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி - நற் 371/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் - நற் 391/5
கழல் தொடி சேஎய் குன்றம் - குறு 1/3
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - குறு 84/3
நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து - குறு 185/2
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே - குறு 233/7
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 238/3
தொடி நெகிழ்ந்தனவே தோள் சாயினவே - குறு 239/1
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 243/3
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய - குறு 267/5
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே - குறு 356/8
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி - குறு 364/3
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் - குறு 367/2
அறிவு காழ்க்கொள்ளும் அளவை செறி_தொடி - குறு 379/4
நெடும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - குறு 384/2
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப முயங்கியவர் - ஐங் 24/4
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் - ஐங் 28/3
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே - ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் - ஐங் 40/2
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து - ஐங் 71/1
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு - ஐங் 76/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் - ஐங் 83/3
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே - ஐங் 92/4
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் - ஐங் 98/3
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே - ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே - ஐங் 172/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி/ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் - ஐங் 176/2,3
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க - ஐங் 194/2
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் - ஐங் 196/2
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய - ஐங் 305/3
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர - ஐங் 314/1
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே - ஐங் 321/5
மறுதருவது-கொல் தானே செறி தொடி/கழிந்து உகு நிலைய ஆக - ஐங் 329/3,4
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே - ஐங் 330/5
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே - ஐங் 387/3
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி/பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு - ஐங் 388/3,4
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை - ஐங் 389/3
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே - ஐங் 416/5
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து - ஐங் 444/2
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் - ஐங் 475/1
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப - ஐங் 487/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர - ஐங் 490/3
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன - ஐங் 498/1
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் - பதி 15/22
கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் - பதி 17/7
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச - பதி 19/8
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு - பதி 24/19
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை - பதி 38/6
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை - பதி 40/12
தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று - பதி 40/27
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை - பதி 46/2
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் - பதி 51/29
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் - பதி 64/15
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை - பதி 80/6
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர - பதி 81/10
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ - பதி 90/50
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து - பதி 92/1
பாம்பு தொடி பாம்பு முடி மேலன - பரி 4/44
தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க - பரி 6/14
நெடு மென் பணை தோள் குறும் தொடி மகளிர் - பரி 8/39
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் - பரி 11/81
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை - பரி 12/90
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் - கலி 24/8
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ - கலி 28/19
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் - கலி 29/18
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/4
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை - கலி 38/4
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் - கலி 54/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை - கலி 58/5
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி/அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் - கலி 59/2,3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/18
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய - கலி 71/16
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து - கலி 73/8
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள - கலி 73/16
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி/பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என - கலி 74/13,14
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/22
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் - கலி 84/31
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி/பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் - கலி 85/7,8
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு - கலி 90/4
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும் - கலி 90/7
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் - கலி 91/10
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி - கலி 97/22
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை - கலி 99/20
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் - கலி 100/14
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே - கலி 134/27
தொடி நெகிழ்ந்த தோளளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/7
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் - கலி 140/19
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் - கலி 145/18
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப - கலி 145/47
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே - அகம் 4/17
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி - அகம் 5/26
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி - அகம் 9/12
தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ - அகம் 9/23
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை - அகம் 16/5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் - அகம் 17/6
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து - அகம் 24/11
நறும் பல் கூந்தல் குறும் தொடி மடந்தையொடு - அகம் 36/11
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க - அகம் 46/15
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் - அகம் 47/10
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற - அகம் 58/8
ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய - அகம் 60/8
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் - அகம் 75/11
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து - அகம் 96/9
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி/நறவு_மகிழ்_இருக்கை நன்னன் வேண்மான் - அகம் 97/11,12
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என - அகம் 98/28
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 99/12
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் - அகம் 104/16
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் - அகம் 106/8
பொலம் தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சேவடி - அகம் 117/8
கூழை கூந்தல் குறும் தொடி மகளிர் - அகம் 141/16
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் - அகம் 142/25
தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி - அகம் 159/17
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி - அகம் 162/14
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் - அகம் 162/18
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் - அகம் 164/12
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து - அகம் 171/6
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது - அகம் 176/17
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட - அகம் 186/10
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே - அகம் 204/14
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி - அகம் 209/12
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை - அகம் 213/20
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் - அகம் 219/9
செறி தொடி முன்கை நம் காதலி - அகம் 225/16
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் - அகம் 226/4
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு - அகம் 226/11
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி - அகம் 238/14
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 265/10
தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க - அகம் 269/1
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் - அகம் 271/16
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் - அகம் 280/4
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை - அகம் 286/1
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ - அகம் 287/1
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி - அகம் 300/7
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே - அகம் 335/26
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற - அகம் 338/9
குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் - அகம் 346/18
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக - அகம் 356/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக - அகம் 368/4
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு - அகம் 369/2
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த - அகம் 383/9
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி - அகம் 393/11
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 24/11
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய - புறம் 24/31
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் - புறம் 26/10
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 36/3
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து - புறம் 56/20
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் - புறம் 63/12
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி - புறம் 77/4
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே - புறம் 83/2
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை - புறம் 91/2
பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே - புறம் 97/10
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல் - புறம் 97/24
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 113/8
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே - புறம் 117/10
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் - புறம் 128/5
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் - புறம் 176/1
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி - புறம் 229/23
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி - புறம் 238/6
தொடி உடைய தோள் மணந்தனன் - புறம் 239/1
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு - புறம் 240/4
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி/வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் - புறம் 241/2,3
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று - புறம் 243/12
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடி நீக்கி - புறம் 250/4
பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 251/2
தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி - புறம் 272/5
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் - புறம் 336/3
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை - புறம் 337/5
தொடலை அல்குல் தொடி தோள் மகளிர் - புறம் 339/6
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள் - புறம் 350/10
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் - புறம் 352/5
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் - புறம் 370/23
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல - புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் - புறம் 375/11
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி - புறம் 399/2

 TOP
 
  தொடி_கழி_மகளிரின் (1)
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி - புறம் 238/6

 TOP
 
  தொடி_மகள் (1)
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/4

 TOP
 
  தொடிய (1)
தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு - கலி 88/3

 TOP
 
  தொடியன் (1)
குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன்/விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல - நற் 50/2,3

 TOP
 
  தொடியார் (1)
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் - பரி 10/94

 TOP
 
  தொடியின் (2)
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி - அகம் 26/7
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா - புறம் 244/2

 TOP
 
  தொடியும் (2)
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் - பரி 13/53
தொடியும் உகிரும் படை ஆக நுந்தை - கலி 82/28

 TOP
 
  தொடியொடு (3)
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை - திரு 114
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர - மது 720
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப - கலி 92/34

 TOP
 
  தொடியோய் (2)
தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே - நற் 173/10
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய்/இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு - அகம் 369/10,11

 TOP
 
  தொடியோர் (3)
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே - நற் 49/2
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர்/தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப - பதி 79/6,7
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த - கலி 86/8

 TOP
 
  தொடியோள் (2)
வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள்/மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் - குறு 7/1,2
கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள்/இன்னள் ஆக துறத்தல் - குறு 296/6,7

 TOP
 
  தொடினும் (4)
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும்/வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் - மலை 189,190
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் - பரி 8/68
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும்/நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து - அகம் 288/13,14
வளர தொடினும் வௌவுபு திரிந்து - புறம் 260/1

 TOP
 
  தொடீ (3)
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ - கலி 60/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் - கலி 61/20
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் - கலி 62/9

 TOP
 
  தொடீஇ (2)
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் - கலி 51/1
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் - கலி 98/30

 TOP
 
  தொடீஇய (4)
மண்டாத சொல்லி தொடாஅல் தொடீஇய நின் - கலி 90/2
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் - கலி 108/23
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் - கலி 116/5
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் - அகம் 394/11

 TOP
 
  தொடீஇயர் (1)
ஓஒ காண் நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் நம்முள் நாம் - கலி 94/35

 TOP
 
  தொடு (11)
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் - மலை 292
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு - பரி 8/70
இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் - பரி 12/23
என்னாமை என் மெய் தொடு/இதோ அடங்க கேள் - கலி 63/13,14
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் - அகம் 75/6
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் - அகம் 121/4
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் - அகம் 368/1
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர - அகம் 386/13
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் - புறம் 6/3
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி - புறம் 58/30
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் - புறம் 83/1

 TOP
 
  தொடு-மின் (5)
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடு-மின்/பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை - மலை 277,278
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின்/எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் - புறம் 152/15,16
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின் - புறம் 152/16
எல்லரி தொடு-மின் ஆகுளி தொடு-மின்/பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் - புறம் 152/16,17
நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் - புறம் 262/1

 TOP
 
  தொடு-வழி (2)
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே - கலி 130/21
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே - கலி 130/21

 TOP
 
  தொடு-உழி (2)
தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி - குறு 399/3
தொடு-உழி தொடு-உழி நீங்கி - குறு 399/3

 TOP
 
  தொடுக்க (1)
தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என - நற் 206/5

 TOP
 
  தொடுக்கும் (1)
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் - கலி 120/11

 TOP
 
  தொடுக்குவர் (1)
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என - புறம் 135/17

 TOP
 
  தொடுக (1)
இது தொடுக என்றவர் யார் - கலி 84/35

 TOP
 
  தொடுகலம் (1)
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை - அகம் 196/8

 TOP
 
  தொடுகு (1)
போற்றிய நின் மெய் தொடுகு/அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று - கலி 95/24,25

 TOP
 
  தொடுத்த (47)
வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் - திரு 192
சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை - திரு 203
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த/தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல - திரு 299,300
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை - சிறு 178
நெடும் தாம்பு தொடுத்த குறும் தறி முன்றில் - பெரும் 152
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் - பெரும் 181
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் - பெரும் 244
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் - முல் 12
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை - மது 737
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் - மலை 17
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் - மலை 23
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த/சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் - மலை 238,239
சாந்தில் தொடுத்த தீம் தேன் போல - நற் 1/4
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல் - நற் 168/2
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் - நற் 278/4
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் - நற் 298/2
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த/தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் - நற் 354/6,7
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை - நற் 367/8
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் - குறு 103/1
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி - குறு 257/2
நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த/கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே - குறு 374/6,7
போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த/கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப - பதி 66/14,15
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி - பரி 7/4
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் - பரி 16/46
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் - கலி 39/19
தொடுத்த தேன் சோர தயங்கும் தன் உற்றார் - கலி 40/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் - கலி 42/22
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி - அகம் 20/5
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று - அகம் 38/7
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என - அகம் 68/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் - அகம் 94/6
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் - அகம் 100/11
மலை மிசை தொடுத்த மலிந்து செலல் நீத்தம் - அகம் 126/3
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி - அகம் 191/3
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த/கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி - அகம் 215/7,8
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி - அகம் 248/7
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் - அகம் 372/7
புலரா பச்சிலை இடை இடுபு தொடுத்த/மலரா மாலை பந்து கண்டு அன்ன - புறம் 33/12,13
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி - புறம் 54/10
செறிய தொடுத்த தேம் பாய் கண்ணி - புறம் 76/6
செறிய தொடுத்த கண்ணி - புறம் 81/4
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் - புறம் 153/8
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி - புறம் 161/22
நறை நார் தொடுத்த வேங்கை அம் கண்ணி - புறம் 168/15
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த/தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக - புறம் 198/11,12
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு - புறம் 264/2
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் - புறம் 327/3

 TOP
 
  தொடுத்தலும் (1)
வேட்டது சொல்லி வேந்தனை தொடுத்தலும்/ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய - புறம் 275/2,3

 TOP
 
  தொடுத்தன (1)
தாரும் தையின தழையும் தொடுத்தன/நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க - அகம் 259/2,3

 TOP
 
  தொடுத்தனம் (1)
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று - புறம் 126/18

 TOP
 
  தொடுத்தாளே (1)
நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே/மல்லிகா மாலை வளாய் - பரி 11/104,105

 TOP
 
  தொடுத்தாளை (1)
கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை/நில்லிகா என்பாள் போல் நெய்தல் தொடுத்தாளே - பரி 11/103,104

 TOP
 
  தொடுத்து (6)
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் - குறு 349/3
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் - கலி 4/18
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று - புறம் 156/4
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து - புறம் 260/9
போந்தை அம் தோட்டின் புனைந்தனர் தொடுத்து/பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட - புறம் 265/3,4
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து/தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 371/3,4

 TOP
 
  தொடுத்தும் (2)
உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும் - குறு 295/1
தொடுத்தும் கொள்ளாது அமையலென் அடுக்கிய - புறம் 164/10

 TOP
 
  தொடுத்தேன் (1)
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் - அகம் 396/1

 TOP
 
  தொடுத்தேன்-மன் (1)
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை - கலி 142/34

 TOP
 
  தொடுதர (1)
இடு தேள் மருந்தோ நின் வேட்கை தொடுதர/துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை - கலி 110/3,4

 TOP
 
  தொடுதல் (2)
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி - மலை 232
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி - புறம் 258/9

 TOP
 
  தொடுதோல் (5)
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி - பெரும் 169
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் - மது 636
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ - பட் 265
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன - அகம் 34/3
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி - அகம் 101/9

 TOP
 
  தொடுப்பின் (1)
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய - மது 11

 TOP
 
  தொடுப்பு (1)
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை - பெரும் 201

 TOP
 
  தொடுப்பேன் (1)
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் - கலி 128/11

 TOP
 
  தொடுபு (1)
புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி - குறு 373/6

 TOP
 
  தொடும் (1)
இடு முடை மருங்கில் தொடும் இடம் பெறாஅது - நற் 329/3

 TOP
 
  தொடுவன (1)
படு பிண பைம் தலை தொடுவன குழீஇ - அகம் 215/13

 TOP
 
  தொடூஉ (2)
களிறு தொடூஉ கடக்கும் கான்யாற்று அத்தம் - அகம் 137/3
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் - அகம் 357/8

 TOP
 
  தொடூஉம் (2)
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம்/மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் - நற் 188/3,4
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை - கலி 55/21

 TOP
 
  தொடேன் (1)
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன்/கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் - புறம் 399/26,27

 TOP
 
  தொடை (59)
தொடை அமை கேள்வி இட-வயின் தழீஇ - பெரும் 16
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் - பெரும் 68
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய - பெரும் 486
மென் தொடை வன் கிழாஅர் - மது 93
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் - மது 559
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை/கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ - நெடு 68,69
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு - நெடு 124
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ - குறி 118
குறும் தொடை நெடும் படிக்கால் - பட் 142
திரி புரி நரம்பின் தீம் தொடை ஓர்க்கும் - பட் 254
தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் - நற் 17/11
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் - நற் 33/6
பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து - நற் 59/4
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் - நற் 254/8
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி - நற் 387/3
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை/ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என - நற் 389/4,5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல - குறு 62/3
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ - குறு 385/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் - குறு 401/2
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - ஐங் 352/1
மென் சொல் கலப்பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த - பதி 15/26
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப - பதி 28/4
புணர் புரி நரம்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 41/1
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை/நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை - பதி 44/9,10
தொடை படு பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 46/5
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் - பதி 57/7
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் - பதி 60/9
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன் - பதி 65/14
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 66/1
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் - பதி 66/17
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக - பரி 6/16
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் - பரி 22/38
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப - பரி 23/50
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் - கலி 15/4
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட - கலி 37/2
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் - அகம் 35/6
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த - அகம் 49/4
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 53/10
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் - அகம் 105/13
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை - அகம் 119/12
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் - அகம் 131/6
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி - அகம் 136/27
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் - அகம் 175/2
பூ தொடை விழவின் தலை நாள் அன்ன - அகம் 187/8
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் - அகம் 223/15
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் - அகம் 249/12
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை/விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் - அகம் 279/10,11
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் - அகம் 295/15
ஈர்ம் புறவு இயம் வழி அறுப்ப தீம் தொடை/பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப - அகம் 314/11,12
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த - அகம் 335/13
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர் - அகம் 375/3
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் - புறம் 3/20
தேஎம் தீம் தொடை சீறியாழ் பாண - புறம் 70/1
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் - புறம் 78/1
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி - புறம் 152/1
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து - புறம் 218/3
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா - புறம் 260/2
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் - புறம் 285/3
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை - புறம் 378/3

 TOP
 
  தொடையல் (3)
கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல்/மணம் கமழ் மாதரை மண்ணீ அன்ன - பொரு 18,19
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி - குறி 115
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல்/ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ - நற் 339/7,8

 TOP
 
  தொடையா (1)
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா/கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் - புறம் 349/1,2

 TOP
 
  தொண்டக (4)
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர - திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது - நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை - குறு 375/4
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ - அகம் 118/3

 TOP
 
  தொண்டக_சிறுபறை (3)
தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர - திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது - நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை/பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் - குறு 375/4,5

 TOP
 
  தொண்டக_பறை (1)
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ - அகம் 118/3

 TOP
 
  தொண்டி (20)
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி/தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே - நற் 8/9,10
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் - நற் 18/4
கல்லென் புள்ளின் கானல் அம் தொண்டி/நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என - நற் 195/5,6
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை - குறு 128/2
பல் ஆ பயந்த நெய்யின் தொண்டி/முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு - குறு 210/2,3
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து - குறு 238/4
தொண்டி அன்ன பணை தோள் - ஐங் 171/3
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் - ஐங் 172/2
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி/தண் நறு நெய்தல் நாறும் - ஐங் 173/2,3
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன - ஐங் 174/1
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே - ஐங் 175/4
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி/தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி - ஐங் 176/1,2
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே - ஐங் 177/4
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன - ஐங் 178/3
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே - ஐங் 179/3
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - ஐங் 180/4
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - அகம் 10/13
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் - அகம் 60/7
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை - அகம் 290/13
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி/அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் - புறம் 48/4,5

 TOP
 
  தொண்டியோர் (2)
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந - பதி 88/21
தண் தொண்டியோர் அடு பொருந - புறம் 17/13

 TOP
 
  தொண்டு (2)
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின் - மலை 21
ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என - பரி 3/79

 TOP
 
  தொண்டையர் (2)
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து - குறு 260/6
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர்/இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு - அகம் 213/1,2

 TOP
 
  தொண்டையோர் (1)
கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக - பெரும் 454

 TOP
 
  தொத்து (1)
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் - குறி 65

 TOP
 
  தொய்படாமல் (1)
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்/கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் - மலை 365,366

 TOP
 
  தொய்யக (1)
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி - கலி 97/13

 TOP
 
  தொய்யகம் (2)
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில் - பரி 7/46
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் - கலி 28/6

 TOP
 
  தொய்யல் (2)
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு - குறு 367/4
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் - கலி 54/13

 TOP
 
  தொய்யா (6)
தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ - பெரும் 434
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் - பரி 17/44
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை - அகம் 233/7
தொய்யா அழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 246/14
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் - புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் - புறம் 214/9

 TOP
 
  தொய்யா_உலகத்து (2)
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும் - புறம் 214/8
தொய்யா_உலகத்து நுகர்ச்சி இல் எனின் - புறம் 214/9

 TOP
 
  தொய்யாது (1)
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை - மலை 122

 TOP
 
  தொய்யில் (16)
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை - மது 416
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப - நற் 225/7
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் - குறு 276/4
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் - கலி 24/15
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து - கலி 54/12
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில்/எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் - கலி 64/8,9
தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ - கலி 76/15
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு - கலி 97/12
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் - கலி 111/17
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் - கலி 117/4
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை - கலி 125/8
தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு - கலி 142/44
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் - கலி 143/33
உது காண் தொய்யில் பொறித்த வழி - கலி 144/34
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின் - அகம் 239/8
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு - அகம் 389/6

 TOP
 
  தொய்யிலும் (1)
என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் - கலி 18/3

 TOP
 
  தொய்யிலை (1)
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே - அகம் 177/20

 TOP
 
  தொய்யிலொடு (1)
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர - மது 283

 TOP
 
  தொய்யிற்கு (1)
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக - கலி 63/8

 TOP
 
  தொல் (97)
இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி - திரு 178
செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - பொரு 121
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை - பெரும் 253
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பெரும் 388
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை - மது 353
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - மது 761
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பட் 104
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் - பட் 121
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - பட் 170
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை - பட் 212
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப - பட் 275
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் - மலை 401
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - மலை 567
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய - நற் 14/1
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 23/4
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி - நற் 56/8
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை - நற் 88/1
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை - நற் 114/7
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய - நற் 251/7
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய - நற் 283/4
தொல் நிலை வழீஇய நின் தொடி என பன் மாண் - நற் 332/4
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார - நற் 350/5
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய - நற் 387/2
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி - குறு 207/5
தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு - குறு 303/4
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் - குறு 381/1
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 75/3
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே - ஐங் 167/4
தொல் கேள் ஆகலின் நல்குமால் இவட்கே - ஐங் 271/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே - ஐங் 455/5
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் - ஐங் 500/3
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ - பதி 12/15
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் - பதி 15/8
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி - பதி 31/28
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு - பதி 37/10
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த - பதி 43/10
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே - பதி 47/8
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின் - பதி 53/5
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் - பதி 70/22
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே - பரி 2/27
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண - பரி 3/86
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் - பரி 15/3
நல்லவை எல்லாம் இயைதரும் தொல் சீர் - பரி 23/67
தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம் - பரி 23/84
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 2/17
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் - கலி 2/28
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ - கலி 17/5
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் - கலி 26/10
தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/14
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் - கலி 29/1
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் - கலி 40/17
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் - கலி 57/6
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/13
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 100/20
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் - கலி 101/13
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் - கலி 103/77
தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய - கலி 104/5
தொல் கதிர் திகிரியான் பரவுதும் ஒல்கா - கலி 104/78
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என - கலி 105/3
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் - கலி 118/3
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி - கலி 124/11
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் - கலி 129/1
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு - கலி 148/1
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி - அகம் 45/10
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே - அகம் 137/16
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய - அகம் 145/12
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் - அகம் 147/12
இன்னாது உறைவி தொல் நலம் பெறூஉம் - அகம் 164/10
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் - அகம் 177/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் - அகம் 197/4
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் - அகம் 209/1
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் - அகம் 235/18
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய - அகம் 242/15
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே - அகம் 243/15
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி - அகம் 256/14
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய - அகம் 270/10
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் - அகம் 290/8
பல் படை புரவி எய்திய தொல் இசை - அகம் 345/5
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் - அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய - அகம் 349/2
தொல் இசை நிறீஇய உரை சால் பாண்_மகன் - அகம் 352/14
தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் - அகம் 356/8
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய - அகம் 379/1
தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற - அகம் 392/25
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை - புறம் 24/34
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி - புறம் 32/7
மன்னுக பெரும நீயே தொல் நிலை - புறம் 91/7
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல - புறம் 99/4
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் - புறம் 202/14
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் - புறம் 211/19
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே - புறம் 223/6
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய - புறம் 229/8
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி - புறம் 238/6
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய - புறம் 289/4
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் - புறம் 353/11

 TOP
 
  தொல்_வினை (2)
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் - கலி 118/3
அனைத்தால் தோழி நம் தொல்_வினை பயனே - அகம் 243/15

 TOP
 
  தொல்_வினைக்கு (1)
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை - நற் 88/1

 TOP
 
  தொல்லஃதே (1)
இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே/இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே - அகம் 6/21,22

 TOP
 
  தொல்லது (1)
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் - புறம் 203/2

 TOP
 
  தொல்லை (3)
வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை/முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி - பெரும் 98,99
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின் - குறு 193/4
நாண் எனும் தொல்லை அணி என்ன நல்_நுதலை - பரி 28/3

 TOP
 
  தொல்லோர் (4)
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் - மலை 89
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது - புறம் 58/4
தொல்லோர் சென்ற நெறியர் போலவும் - புறம் 58/25
மள்ளர் மள்ளன் தொல்லோர் மருகன் - புறம் 399/20

 TOP
 
  தொலை (2)
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக - மலை 154
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 282/3

 TOP
 
  தொலைக (2)
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார - நற் 350/5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் - அகம் 115/6

 TOP
 
  தொலைச்சி (14)
நாள் ஆ தந்து நறவு நொடை தொலைச்சி/இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி - பெரும் 141,142
குழுமு நிலை போரின் முழு_முதல் தொலைச்சி/பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப - பெரும் 237,238
நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் - பெரும் 382
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி/இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை - மது 153,154
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி/ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் சேய் நாட்டு - நற் 43/3,4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி/பச்சூன் பெய்த பகழி போல - நற் 75/6,7
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த - ஐங் 365/1
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி/ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு - அகம் 3/7,8
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி/உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து - அகம் 148/4,5
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி/இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் - அகம் 238/8,9
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை - அகம் 332/4
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி/வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து - அகம் 357/4,5
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி/புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் - புறம் 69/10,11
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி/இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் - புறம் 224/2,3

 TOP
 
  தொலைச்சிய (7)
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் - பெரும் 70
முளவு_மா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை - மலை 176
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி - நற் 205/3
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை - அகம் 389/20
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் - புறம் 150/5
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/8
முளவு_மா தொலைச்சிய முழு_சொல் ஆடவர் - புறம் 325/6

 TOP
 
  தொலைச்சியும் (1)
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் - புறம் 29/15

 TOP
 
  தொலைச்சினன் (1)
தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன்/பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் - புறம் 239/16,17

 TOP
 
  தொலைச்சும் (1)
முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட - அகம் 182/8

 TOP
 
  தொலைத்த (11)
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் - பட் 229
பெரும் களிறு தொலைத்த முட தாள் ஓமை - நற் 137/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - நற் 353/9
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த/குன்ற நாடற்கு அயர்வர் நன் மணனே - ஐங் 230/4,5
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த/வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும - பதி 70/10,11
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை - பதி 82/4
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த/முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி - கலி 42/1,2
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து - கலி 43/1
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - அகம் 88/9
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து - அகம் 272/1
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை - அகம் 307/7

 TOP
 
  தொலைத்து (3)
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து/ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த - பெரும் 490,491
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து - நற் 344/10
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன் - அகம் 169/3

 TOP
 
  தொலைதல் (2)
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் - கலி 2/28
நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி - அகம் 229/14

 TOP
 
  தொலைதலின் (1)
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் - அகம் 222/3

 TOP
 
  தொலைதலும் (1)
ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும்/புதுவது அன்று இ உலகத்து இயற்கை - புறம் 76/1,2

 TOP
 
  தொலைந்த (11)
தெண் நீர் மலரின் தொலைந்த/கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே - நற் 23/8,9
தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி - நற் 310/6
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை - நற் 352/3
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் - குறு 185/6
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் - குறு 253/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி - ஐங் 392/2
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் - கலி 26/10
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் - அகம் 69/1
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி - அகம் 132/2
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து - புறம் 58/2
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் - புறம் 375/2

 TOP
 
  தொலைந்த-கால் (1)
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால்/பின்னிய தொடர் நீவி பிறர் நாட்டு படர்ந்து நீ - கலி 15/17,18

 TOP
 
  தொலைந்தன (4)
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே - அகம் 137/16
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் - அகம் 209/1
இரவல் மாக்களுக்கு ஈய தொலைந்தன/அமைந்தனனே - புறம் 328/4,5
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன/கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே - புறம் 368/3,4

 TOP
 
  தொலைந்திருந்த (1)
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே - புறம் 211/22

 TOP
 
  தொலைந்து (2)
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் - குறு 381/1
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் - கலி 120/14

 TOP
 
  தொலைந்தோர் (4)
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர்/எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் - ஐங் 352/1,2
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர்/படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை - அகம் 231/5,6
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர்/வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி - அகம் 313/13,14
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர்/படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை - அகம் 319/4,5

 TOP
 
  தொலைபு (4)
படை தொலைபு அறியா மைந்து மலி பெரும் புகழ் - பெரும் 398
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் - பரி 2/42
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ - கலி 17/5

 TOP
 
  தொலைய (19)
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய/அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே - நற் 13/1,2
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய - நற் 14/1
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய/இன்னை ஆகுதல் தகுமோ ஓங்கு திரை - நற் 283/4,5
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய/பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே - நற் 358/11,12
நன் நலம் தொலைய நலம் மிக சாஅய் - குறு 93/1
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி - குறு 307/6
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று - குறு 331/2
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய/வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் - குறு 377/1,2
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய/நன் மா மேனி பசப்ப - ஐங் 221/2,3
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு - பதி 88/5
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு - அகம் 115/16
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் - அகம் 147/12
அம் மா மேனி தொல் நலம் தொலைய/துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே - அகம் 270/10,11
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய/தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் - அகம் 278/13,14
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென - அகம் 340/8
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் - அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய/எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் - அகம் 349/2,3
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய/வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் - புறம் 39/16,17
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய/வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே - புறம் 41/2,3

 TOP
 
  தொலையவும் (1)
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - குறி 9

 TOP
 
  தொலையா (9)
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப - மலை 70
தொலையா கற்ப நின் நிலை கண்டிகுமே - பதி 43/31
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க - பதி 52/8
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற - பதி 70/17
தொலையா கற்ப நின் தெம் முனையானே - பதி 80/17
தொலையா நேமி முதல் தொல் இசை அமையும் - பரி 15/3
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை - அகம் 204/1
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை - அகம் 308/8
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் - புறம் 123/3

 TOP
 
  தொலையாது (1)
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே - பதி 70/27

 TOP
 
  தொலையான் (1)
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு - கலி 43/10

 TOP
 
  தொலையின் (1)
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் - கலி 40/17

 TOP
 
  தொலையினும் (3)
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார - நற் 350/5
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் - அகம் 115/6
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் - அகம் 249/10

 TOP
 
  தொலையுந (1)
அளிய தோழி தொலையுந பலவே - நற் 390/11

 TOP
 
  தொலைவது (1)
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் - ஐங் 63/3

 TOP
 
  தொலைவதை (1)
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை/அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு - புறம் 384/18,19

 TOP
 
  தொலைவன (1)
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே - குறு 258/8

 TOP
 
  தொலைவு (2)
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/11
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் - அகம் 7/12

 TOP
 
  தொலைவே (1)
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே - நற் 57/10

 TOP
 
  தொலைஇ (1)
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ/வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க - மலை 461,462

 TOP
 
  தொலைஇயோன் (1)
தொலைஇயோன் இவன் என - புறம் 125/17

 TOP
 
  தொழ (6)
மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ/விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் - பெரும் 410,411
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ/வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் - பட் 248,249
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ/பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு - நற் 139/1,2
முந்நீர் மீமிசை பலர் தொழ தோன்றி - நற் 283/6
வளை உடைத்து அனையது ஆகி பலர் தொழ/செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி - குறு 307/1,2
தயங்கு திரை பெரும் கடல் உலகு தொழ தோன்றி - அகம் 263/1

 TOP
 
  தொழலும் (1)
தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் - கலி 55/19

 TOP
 
  தொழவே (1)
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே - பரி 10/131

 TOP
 
  தொழாதனை (1)
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது - புறம் 263/3

 TOP
 
  தொழாநிர் (1)
தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது - மலை 231

 TOP
 
  தொழாரும் (1)
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் - பரி 3/19

 TOP
 
  தொழாஅ (1)
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ/வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் - பரி 9/29,30

 TOP
 
  தொழாஅல் (1)
எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல்/கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை - நற் 380/8,9

 TOP
 
  தொழில் (77)
தா இல் கொள்கை தம் தொழில் முடி-மார் - திரு 89
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - திரு 194
கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி - சிறு 257
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் - பெரும் 102
மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க - மது 10
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - மது 124
கரும் தொழில் கலி மாக்கள் - பட் 62
தொல் இசை தொழில் மாக்கள் - பட் 121
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப - பட் 275
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய - நற் 42/2
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா - நற் 90/10
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி - நற் 153/4
இரும் கண் ஞாலத்து ஈண்டு தொழில் உதவி - நற் 157/1
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய - நற் 161/1
அமைந்து தொழில் கேட்டன்றோ இலமே முன்கை - நற் 239/9
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு - நற் 315/5
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை - நற் 330/4
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என - நற் 333/1
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி - ஐங் 426/1
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய - ஐங் 428/3
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் - ஐங் 442/1
மண்-உறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே - ஐங் 443/5
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் - ஐங் 445/2
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் - ஐங் 446/3
கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே - ஐங் 448/2
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து - ஐங் 450/1
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு - ஐங் 466/1
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என - ஐங் 498/3
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே - பதி 26/14
புலம்பா உறையுள் நீ தொழில் ஆற்றலின் - பதி 28/6
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே - பதி 40/31
அம் சாறு புரையும் நின் தொழில் ஒழித்து - பதி 72/13
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை - பதி 84/4
நோய் தொழில் மலைந்த வேல் ஈண்டு அழுவத்து - பதி 84/16
காலை மாரி பெய்து தொழில் ஆற்றி - பதி 84/21
வையகம் மலர்ந்த தொழில் முறை ஒழியாது - பதி 88/1
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - பதி 90/8
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர - பரி 10/48
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் - பரி 15/13
தொழில் வீற்றிருந்த நகர் - பரி 18/29
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட - பரி 20/62
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் - பரி 22/44
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது - பரி 23/64
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில்/மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் - பரி 24/68,69
அமைந்தது இனி நின் தொழில் - கலி 82/35
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா - கலி 99/12
தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு - கலி 138/2
தொல் இயல் ஞாலத்து தொழில் ஆற்றி ஞாயிறு - கலி 148/1
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை - அகம் 37/6
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை - அகம் 60/2
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து - அகம் 66/10
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் - அகம் 105/11
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா - அகம் 134/7
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி - அகம் 141/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி - அகம் 160/11
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - அகம் 184/5
தொழில் மழை பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 252/11
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப - அகம் 260/4
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி - அகம் 298/2
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என - அகம் 317/1
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் - அகம் 340/19
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் - அகம் 363/10
இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என - அகம் 384/1
மருந்து இல் கூற்றத்து அரும் தொழில் சாயா - புறம் 3/12
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது - புறம் 14/14
பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின் நன்றும் - புறம் 14/15
வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக - புறம் 66/2
தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப - புறம் 166/18
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் - புறம் 171/7
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின் - புறம் 212/5
வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம் - புறம் 224/9
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு - புறம் 285/7
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி - புறம் 304/3
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட - புறம் 320/5
திருந்து தொழில் பல பகடு - புறம் 387/11
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த - புறம் 397/20

 TOP
 
  தொழில்கள் (1)
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று - கலி 141/4

 TOP
 
  தொழில (4)
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி - பெரும் 489
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி - நற் 5/5
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில/பிறர்க்கு என முயலும் பேர் அருள் நெஞ்சமொடு - நற் 186/7,8
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில/நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர - அகம் 190/13,14

 TOP
 
  தொழிலா (1)
நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலா திரிதரும் - கலி 85/24

 TOP
 
  தொழிலான் (2)
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை - பரி 10/113
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை - புறம் 386/8

 TOP
 
  தொழிலில் (1)
முதல் முறை இடை முறை கடை முறை தொழிலில்/பிறவா பிறப்பு இலை பிறப்பித்தோர் இலையே - பரி 3/71,72

 TOP
 
  தொழிலும் (1)
ஆடிய தொழிலும் அல்கிய பொழிலும் - நற் 131/1

 TOP
 
  தொழிலே (3)
பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே - நெடு 188
பிணி வீடு பெறுக மன்னவன் தொழிலே/பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை - ஐங் 447/1,2
ஆற்றவும் இருத்தல் வேந்தனது தொழிலே - ஐங் 451/4

 TOP
 
  தொழிலொடு (4)
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் - குறு 242/5
நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு - அகம் 60/3
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி - அகம் 254/10
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் - புறம் 319/13

 TOP
 
  தொழிற்கு (1)
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது - ஐங் 499/3

 TOP
 
  தொழின (1)
பிற தொழின பின்_பின் தொடர - பரி 22/20

 TOP
 
  தொழீஇஇ (2)
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை - கலி 103/40
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை - கலி 104/69

 TOP
 
  தொழு (10)
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் - பெரும் 185
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் - மது 193
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் - பட் 160
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் - ஐங் 16/2
தாள் தொழு தண் பரங்குன்று - பரி 8/82
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் - கலி 40/11
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் - கலி 116/6
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என - அகம் 7/14
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி - அகம் 253/16
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து - அகம் 310/3

 TOP
 
  தொழு_தகு (1)
தொழு_தகு மெய்யை அழிவு முந்துறுத்து - அகம் 310/3

 TOP
 
  தொழு_மகளிர் (1)
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் - ஐங் 16/2

 TOP
 
  தொழுகல்லீர் (1)
சென்று தொழுகல்லீர் கண்டு பணி-மின்மே - பரி 15/34

 TOP
 
  தொழுத (1)
தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே - பரி 4/71

 TOP
 
  தொழுதல் (1)
வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு - பரி 20/71

 TOP
 
  தொழுதனம் (2)
தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் - புறம் 60/6
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் - புறம் 144/8

 TOP
 
  தொழுதனிர் (1)
தெய்வம் பேணி திசை தொழுதனிர் செல்-மின் - பரி 15/48

 TOP
 
  தொழுதனெம் (2)
யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும் - நற் 155/4
அன்னை என நினைஇ நின் அடி தொழுதனெம்/பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம் - பரி 13/62,63

 TOP
 
  தொழுதனென் (1)
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ - புறம் 150/8

 TOP
 
  தொழுதான் (1)
தொழலும் தொழுதான் தொடலும் தொட்டான் - கலி 55/19

 TOP
 
  தொழுதி (19)
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி/கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் - பெரும் 406,407
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி/இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் - நெடு 15,16
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன - மலை 116
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி/தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் - மலை 362,363
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட - மலை 499
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி/வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் - நற் 123/2,3
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் - நற் 142/7
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி/இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் - நற் 267/2,3
பருவ தேன் நசைஇ பல் பறை தொழுதி/உரவு திரை பொருத திணி மணல் அடைகரை - குறு 175/1,2
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் - பரி 8/36
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி/உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி - கலி 75/5,6
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி/குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர - அகம் 40/3,4
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து - அகம் 88/11
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி - அகம் 109/4
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி/சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் - அகம் 112/1,2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி/மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப - அகம் 204/6,7
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி/முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத - அகம் 234/12,13
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் - அகம் 357/9
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி/பச்சூன் கொள்ளை சாற்றி பறை நிவந்து - அகம் 381/10,11

 TOP
 
  தொழுதியின் (3)
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி - பதி 76/6
இரும் பிடி தொழுதியின் இனம் தலைமயங்காது - அகம் 298/8
இரும் பிடி தொழுதியின் ஈண்டுவன குழீஇ - அகம் 334/6

 TOP
 
  தொழுதியும் (1)
ஆங்கு இரும் புலி தொழுதியும் பெரும் களிற்று இனமும் - கலி 103/56

 TOP
 
  தொழுதியொடு (4)
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் - பதி 14/16
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு/மழை என மருளும் மா இரும் பல் தோல் - பதி 62/1,2
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு/நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து - பதி 83/3,4
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா - புறம் 44/1

 TOP
 
  தொழுது (20)
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று - பொரு 150
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி - முல் 56
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு - நற் 150/4
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய - நற் 187/5
பெரும் கடல் சேர்ப்பன் தொழுது நின்றதுவே - நற் 245/12
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு - குறு 178/5
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த - பதி 89/10
ஆழி முதல்வ நின் பேணுதும் தொழுது/நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் - பரி 2/19,20
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி - பரி 4/2
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் - பரி 12/61
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது/சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப - பரி 21/17,18
திருந்து அடி தலை உற பரவுதும் தொழுது/ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் - பரி 23/6,7
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது - பரி 24/79
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது/மழுபொடு நின்ற மலி புனல் வையை - பரி 24/79,80
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/21
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் - கலி 39/18
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/6
மம்மர் நெஞ்சினோன் தொழுது நின்றதுவே - அகம் 56/16
புள்ளு தொழுது உறைவி செவி முதலானே - அகம் 351/17
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி - புறம் 113/6

 TOP
 
  தொழுதும் (2)
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் - குறி 5
அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும்/அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் - பரி 17/51,52

 TOP
 
  தொழுதெனன் (1)
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி - புறம் 211/16

 TOP
 
  தொழுதே (5)
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே - பரி 1/68
பெரும் பெயர் இருவரை பரவுதும் தொழுதே - பரி 15/66
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே - பரி 19/105
ஒன்றார் தேய்த்த செல்வ நின் தொழுதே - பரி 21/70
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே/கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் - கலி 60/7,8

 TOP
 
  தொழுநர் (1)
அரு வரை சேரா தொழுநர்/கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது - பரி 8/102,103

 TOP
 
  தொழுநை (1)
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 59/4

 TOP
 
  தொழுவத்து (3)
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே - குறு 190/7
வையை தொழுவத்து தந்து அடித்து இடித்து - பரி 20/60
தொழுவத்து/சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை - கலி 107/5,6

 TOP
 
  தொழுவர் (7)
நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர்/பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு - மது 89,90
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர்/குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு - மது 122,123
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர்/கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக - நெடு 49,50
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என - நற் 195/6
நெல் அரியும் இரும் தொழுவர்/செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் - புறம் 24/1,2
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர்/கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் - புறம் 209/2,3
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் - புறம் 379/3

 TOP
 
  தொழுவல் (1)
திறம் புரி கொள்கை அந்தணீர் தொழுவல் என்று - ஐங் 387/2

 TOP
 
  தொழுவனர் (1)
பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி - மது 466

 TOP
 
  தொழுவின் (1)
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து - நற் 109/7

 TOP
 
  தொழுவினுள் (3)
தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை - கலி 103/22
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/60
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் - கலி 110/13

 TOP
 
  தொழுவேன் (1)
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் - நற் 198/5

 TOP
 
  தொழுவை (1)
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி - கலி 30/5

 TOP
 
  தொழுவோர்க்கு (1)
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு/உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து - பரி 13/12,13

 TOP
 
  தொழூஉ (9)
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு - கலி 101/9
முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழூஉ/மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் - கலி 101/14,15
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ/தொழுவினுள் புரிபு_புரிபு புக்க பொதுவரை - கலி 103/21,22
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே - கலி 103/58
புரிபு_புரிபு புகுத்தனர் தொழூஉ/அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் - கலி 104/17,18
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ/தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் - கலி 104/59,60
உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ/அ வழி - கலி 105/22,23
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ/வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/49,50
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ/தொழுவத்து - கலி 107/4,5

 TOP
 
  தொழூஉம் (4)
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை - கலி 55/21
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே - கலி 60/7
நோக்கும்-கால் நோக்கி தொழூஉம் பிறர் காண்பார் - கலி 63/1
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம்/புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 239/9,10

 TOP
 
  தொள்ளை (3)
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 149/3
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 275/11
தொள்ளை மன்றத்து ஆங்கண் படரின் - புறம் 333/5

 TOP
 
  தொளி (2)
உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் - பெரும் 211
தொளி பொரு பொகுட்டு தோன்றுவன மாய - அகம் 324/8

 TOP
 
  தொறுத்த (1)
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் - பதி 13/1

 TOP
 
  தொன் (17)
தொன் மா இலங்கை கருவொடு பெயரிய - சிறு 119
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய - மது 41
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர் - மது 409
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் - குறி 18
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண் - மலை 355
தொன் மூதாலத்து பொதியில் தோன்றிய - குறு 15/2
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் - குறு 88/3
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு - பதி 81/35
தொன் முறை இயற்கையின் மதிய - பரி 2/1
தொன் முதிர் மரபின் நின் புகழினும் பலவே - பரி 14/32
மறம் கொள் இரும் புலி தொன் முரண் தொலைத்த - கலி 42/1
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக - கலி 137/15
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் - அகம் 0/13
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி - அகம் 70/13
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் - அகம் 251/8
தொன் முதிர் வேளிர் ஓம்பினர் வைத்த - அகம் 258/2
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் - புறம் 24/21

 TOP
 
  தொன்மை (2)
தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே - புறம் 165/5
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே - புறம் 330/7

 TOP
 
  தொன்று (24)
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - மது 72
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - மது 124
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் - மது 193
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த - மது 347
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின் - மலை 391
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது - மலை 537
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி - நற் 163/6
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என் - நற் 280/8
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 294/5
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை - நற் 303/3
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது - குறு 164/3
இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை - பதி 19/24
தொன்று திறை தந்த களிற்றொடு நெல்லின் - பதி 66/7
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப - பதி 90/8
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது - பரி 15/36
தொன்று இ உலகத்து கேட்டும் அறிதியோ - கலி 142/48
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் - அகம் 75/7
தொன்று இயல் மரபின் மன்றல் அயர - அகம் 112/16
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் - புறம் 6/4
நின்னொடு தொன்று மூத்த உயிரினும் உயிரொடு - புறம் 24/26
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் - புறம் 213/5
சான்றோன் நெஞ்சு உற பெற்ற தொன்று இசை - புறம் 217/11
தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் - புறம் 280/12

 TOP
 
  தொன்றுபடு (9)
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய - குறி 122
ஒன்றுதும் என்ற தொன்றுபடு நட்பின் - நற் 109/1
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 247/1
அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி - அகம் 5/17
தொன்றுபடு பழமொழி இன்று பொய்த்தன்று-கொல் - அகம் 101/3
உயிர் கலந்து ஒன்றிய தொன்றுபடு நட்பின் - அகம் 205/1
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி - புறம் 376/10
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி - புறம் 393/16
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி - புறம் 400/10

 TOP