<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

து- முதல் சொற்கள்
துகள் 42
துகளன் 1
துகளினை 1
துகிர் 4
துகிரின் 2
துகிரும் 2
துகில் 38
துகிலிகை 1
துகிலின் 1
துகிலினன் 1
துச்சில் 3
துஞ்ச 3
துஞ்சல் 2
துஞ்சலமே 1
துஞ்சலும் 1
துஞ்சலை-மன் 1
துஞ்சலோ 1
துஞ்சவும் 1
துஞ்சா 21
துஞ்சாது 8
துஞ்சாதேனே 2
துஞ்சாம் 1
துஞ்சாய் 1
துஞ்சாயோ 1
துஞ்சார் 1
துஞ்சாள் 3
துஞ்சான் 2
துஞ்சி 16
துஞ்சிய 1
துஞ்சின் 2
துஞ்சினள் 1
துஞ்சினும் 1
துஞ்சு 31
துஞ்சு_மர 1
துஞ்சு_மரம் 2
துஞ்சுக 1
துஞ்சுதியோ 2
துஞ்சுநர் 1
துஞ்சும் 48
துஞ்சும்-கொல் 1
துஞ்சுவது 1
துஞ்சுவோனே 1
துஞ்சேன் 1
துட்கென்றன்று 1
துடக்கலின் 1
துடக்கி 2
துடக்கிய 1
துடரி 1
துடவை 5
துடி 25
துடிப்படுத்து 1
துடிய 1
துடியர் 1
துடியரோ 1
துடியன் 3
துடியின் 2
துடுப்பின் 4
துடுப்பு 5
துடுப்பொடு 1
துடுமென 4
துடை-தொறும் 2
துடை-மார் 1
துடைக்கும் 2
துடைத்த 1
துடைத்து 4
துடைப்ப 1
துடைப்பார் 1
துடையா 3
துடையாள் 1
துடையினள் 1
துடையூ 1
துண்ணென 1
துணங்கை 13
துணங்கைக்கு 1
துணங்கையாய் 1
துணங்கையானும் 1
துணங்கையுள் 2
துணர் 13
துணர்ந்த 1
துணர்ந்து 2
துணர 1
துணரிய 1
துணரியது 1
துணி 23
துணிக்கும் 1
துணிகிற்றல் 1
துணிகுவர்-கொல்லோ 1
துணிகுவன் 2
துணிதந்து 1
துணிதல் 4
துணிந்த 3
துணிந்தது 1
துணிந்ததுவே 1
துணிந்தவள் 1
துணிந்தனிர் 1
துணிந்தனிர்க்கு 1
துணிந்து 7
துணிந்தே 2
துணிந்தோன் 1
துணிபு 2
துணிய 4
துணியல் 2
துணியின் 3
துணியும் 2
துணிவாம் 1
துணிவினோன் 1
துணிவு 7
துணிவே 3
துணை 152
துணை-உற 1
துணைக்கு 2
துணைத்த 1
துணைப்ப 4
துணைய 2
துணையதின் 1
துணையா 1
துணையாருள் 1
துணையிலள் 1
துணையிலோரும் 1
துணையின் 1
துணையும் 1
துணையே 5
துணையொடு 14
துணையொடும் 1
துணையோடு 6
துணையோர் 3
துணைவன் 1
துணைவி 1
துணைவியர் 1
துத்தி 2
துதி 1
துதிய 1
துதை 8
துதைந்த 3
துதைந்து 1
துதைபு 1
துதைய 1
துதைஇ 1
துப்பில் 1
துப்பின் 24
துப்பினை 1
துப்பு 16
துப்பொடு 3
தும்பி 40
தும்பியும் 3
தும்பை 19
தும்மும் 1
துமிக்கும் 2
துமித்த 4
துமித்து 3
துமிந்து 3
துமிப்ப 4
துமிபு 1
துமிய 19
துய் 28
துய்க்கும் 1
துய்த்த 1
துய்த்தல் 1
துய்த்தலும் 1
துய்த்து 2
துய்த்தும் 1
துய்ப்ப 1
துய்ப்பார் 1
துய்ப்பேம் 1
துய்ம் 2
துயர் 61
துயர்-உற்ற 1
துயரத்து 1
துயரம் 17
துயரமொடு 4
துயரால் 2
துயரும் 1
துயரே 2
துயல் 3
துயல்வந்து 2
துயல்வர 20
துயல்வரும் 9
துயல்வரும்-தோறும் 1
துயல்வரூஉம் 2
துயல்வு 1
துயலும் 1
துயில் 77
துயிலா 1
துயிலும் 2
துயிலே 5
துயிலோ 1
துயிற்ற 1
துயிற்றி 1
துயிற்றுக 1
துயிற்றும் 1
துயின்ற 1
துயின்று 1
துரக்கும் 3
துரக்குவன் 1
துரத்தலின் 1
துரந்த-காலை 1
துரந்து 9
துரப்ப 11
துரப்பு 1
துரப்போரை 1
துராஅய் 1
துருத்தி 2
துருத்திய 1
துருத்தியின் 1
துருத்தியும் 2
துருத்தியுள் 2
துரும்பு 2
துரும்பும் 1
துருவின் 5
துருவை 2
துருவையொடு 1
துரூஉ 2
துலங்கு 1
துலாஅம் 1
துலாஅம்_புக்கோன் 1
துவ்வா 3
துவ்வாமை 1
துவ்வாள் 1
துவண்ட 1
துவர் 31
துவர 4
துவரா 3
துவரி 1
துவரின 1
துவரினர் 1
துவரை 1
துவலை 19
துவலைய 1
துவலையின் 6
துவலையொடு 2
துவள் 1
துவளா 1
துவற்றலின் 1
துவற்றும் 1
துவன்றவும் 1
துவன்றி 18
துவன்றிய 9
துவன்று 5
துவன்றுபு 1
துவன்றும் 2
துவை 7
துவைக்கும் 2
துவைத்த 1
துவைத்து 4
துவைப்ப 2
துவைப்பவும் 1
துவைப்பின் 1
துவையர் 1
துவையா 1
துழந்த 4
துழந்து 3
துழந்தும் 1
துழவும் 6
துழவுவோள் 1
துழவை 1
துழாய் 1
துழாயோன் 1
துழாவும் 1
துழாஅய் 4
துழைஇ 17
துழைஇய 6
துள்ளல்-உறும் 1
துள்ளிய 1
துள்ளு 2
துள்ளுநர் 1
துள்ளுபு 1
துள்ளுவன 2
துளக்கி 1
துளக்கு 1
துளக்கும் 1
துளங்க 2
துளங்கல் 1
துளங்கா 2
துளங்காமை 1
துளங்கி 2
துளங்கிய 2
துளங்கின 1
துளங்கினவே 1
துளங்கு 26
துளர் 4
துளர்ந்து 1
துளவம் 1
துளவினவை 1
துளி 60
துளிக்கு 3
துளிப்ப 1
துளியின் 2
துளியினும் 1
துளுநாட்டு 1
துளும்பும் 1
துளை 15
துளைக்கு 1
துளைபட 1
துளைய 1
துளையினை 1
துளையொடு 1
துற்ற 1
துற்றவும் 1
துற்றி 1
துற்றிய 1
துற்றும் 1
துற்றுவ 1
துறக்கத்தவளொடு 1
துறக்கத்தின் 1
துறக்கத்து 3
துறக்கப்பட்டோர் 1
துறக்கம் 7
துறக்கமும் 1
துறக்குநர் 1
துறக்கும் 2
துறக்குவர்-கொல்லோ 1
துறக்குவன் 3
துறத்தல் 5
துறத்தலின் 9
துறத்தி 1
துறந்த 20
துறந்த-காலை 1
துறந்ததன் 1
துறந்ததை 3
துறந்தவர் 2
துறந்தவள் 1
துறந்தனர் 1
துறந்தனவால் 2
துறந்தனள்-கொல் 1
துறந்தனன் 3
துறந்தார் 3
துறந்தாரை 1
துறந்தான் 2
துறந்தானை 4
துறந்து 45
துறந்தே 3
துறந்தோர் 8
துறந்தோன் 1
துறப்ப 3
துறப்பது 1
துறப்பாயால் 3
துறப்பாயேல் 1
துறப்பார்-கொல் 1
துறப்பான் 2
துறப்பின் 1
துறப்பு 1
துறப்போர் 1
துறு 7
துறுகல் 23
துறை 188
துறை-கண் 1
துறை-தொறும் 3
துறை-தோறும் 1
துறை-வயின் 1
துறை_துறை 2
துறை_துறை-தோறும் 1
துறைதுறை-தோறும் 1
துறைப்பட்ட 1
துறைபோகலின் 1
துறைபோகிய 7
துறைபோதல் 1
துறைய 1
துறையவாய் 1
துறையின் 1
துறையினும் 1
துறையும் 7
துறையும்-மார் 2
துறையூர் 1
துறையே 4
துறைவ 11
துறைவற்கு 10
துறைவன் 48
துறைவனை 7
துறைவனொடு 7
துறைவனோடு 2
துன் 25
துன்பத்தில் 1
துன்பம் 2
துன்பமும் 2
துன்பின் 1
துன்பு 1
துன்புற்றார் 1
துன்புறு 3
துன்புறுவி 1
துன்புறூஉம் 1
துன்ன 2
துன்னத்து 1
துன்னல் 5
துன்னலம் 2
துன்னலும் 1
துன்னா 2
துன்னாது 2
துன்னார் 3
துன்னான் 1
துன்னி 9
துன்னிய 3
துன்னியோரே 1
துன்னு-தொறும் 1
துன்னுகம் 1
துன்னுதல் 3
துன்னுநர் 1
துனி 31
துனிக்கும் 1
துனித்த 2
துனித்தனை 1
துனிப்ப 1
துனிப்பவள் 1
துனிப்பென் 1
துனியல் 3
துனியும் 1
துனை 12
துனை-மின் 1
துனைதந்தார் 1
துனைதந்து 1
துனைதர 3
துனைதரு 2
துனைதரும் 2
துனைந்து 3
துனையுநர் 1
துனைஇ 1
துனைஇய 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  துகள் (42)
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி - திரு 26
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப - சிறு 200
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப - பெரும் 238
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள்/அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் - மது 49,50
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து - நெடு 127
தேர் ஓட துகள் கெழுமி - பட் 47
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் - மலை 250
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் - நற் 66/5
புலர்வு_இடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை - நற் 140/4
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு - நற் 163/2
இருள் புரை கூந்தல் பொங்கு துகள் ஆடி - நற் 270/3
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் - குறு 279/6
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை - குறு 392/5
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி - ஐங் 330/1
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் - ஐங் 416/1
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் - பதி 20/6
பாய் இரும் பனி கடல் பார் துகள் பட புக்கு - பரி 5/1
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் - பரி 10/91
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள்/மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் - பரி 12/19,20
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த - பரி 21/48
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் - கலி 20/6
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த - கலி 64/15
உதிர் துகள் உக்க நின் ஆடை ஒலிப்ப - கலி 81/31
துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை - கலி 94/42
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப - கலி 101/12
எழுந்தது துகள்/ஏற்றனர் மார்பு - கலி 102/21,22
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த - கலி 105/28
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் - அகம் 11/6
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க - அகம் 15/14
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள்/மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப - அகம் 37/3,4
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள்/அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் - அகம் 79/7,8
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து - அகம் 136/5
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை - அகம் 249/14
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி - அகம் 265/16
மகளிர் மாங்காட்டு அற்றே துகள் அற - அகம் 288/15
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து - அகம் 329/7
தாது துகள் உதிர்த்த தாழை அம் கூந்தல் - அகம் 353/19
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய - அகம் 354/10
துகள் அறு கேள்வி உயர்ந்தோர் புக்கில் - புறம் 221/6
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு - புறம் 224/6
தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு - புறம் 345/2
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே - புறம் 371/27

 TOP
 
  துகளன் (1)
ஆ தர கழுமிய துகளன்/காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே - புறம் 258/10,11

 TOP
 
  துகளினை (1)
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை/என ஆங்கு - கலி 72/20,21

 TOP
 
  துகிர் (4)
தூசு உடை துகிர் மேனி - பட் 148
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் - பதி 30/7
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் - கலி 85/4
கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் - கலி 86/5

 TOP
 
  துகிரின் (2)
பெய் புல மூதாய் புகர் நிற துகிரின்/மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் - கலி 85/10,11
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப - அகம் 243/2

 TOP
 
  துகிரும் (2)
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும்/கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் - பட் 189,190
பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய - புறம் 218/1

 TOP
 
  துகில் (38)
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில்/பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் - திரு 15,16
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் - சிறு 262
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் - பெரும் 235
பைம் காழ் அல்குல் நுண் துகில் நுடங்க - பெரும் 329
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை - முல் 53
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து - மது 494
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் - நெடு 145
புடை வீழ் அம் துகில் இட-வயின் தழீஇ - நெடு 181
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி - குறி 55
பட்டு நீக்கி துகில் உடுத்தும் - பட் 107
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் - பட் 168
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள - நற் 15/2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 99/2
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து - நற் 120/8
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் - நற் 366/2
பூ துகில் அல்குல் தேம் பாய் கூந்தல் - பதி 54/5
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில்/மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம் - பரி 7/46,47
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் - பரி 10/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் - பரி 10/80
துகில் சேர் மலர் போல் மணி நீர் நிறைந்தன்று - பரி 12/93
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று - பரி 12/98
அணி வனப்பு அமைந்த பூ துகில் புனை முடி - பரி 13/2
இரும் துகில் தானையின் ஒற்றி பொருந்தலை - பரி 16/23
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி - பரி 17/1
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி - பரி 19/12
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர - பரி 21/58
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி - பரி 22/19
அம் துகில் போர்வை அணி பெற தைஇ நம் - கலி 65/4
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில்/அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப - கலி 81/5,6
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை - கலி 85/5
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/17
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல - அகம் 111/4
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன - அகம் 293/4
பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் - அகம் 387/7
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென - புறம் 337/9
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ - புறம் 398/20
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம் - புறம் 398/28

 TOP
 
  துகிலிகை (1)
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி - நற் 118/8

 TOP
 
  துகிலின் (1)
வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து - திரு 296

 TOP
 
  துகிலினன் (1)
மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன்/முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி - திரு 214,215

 TOP
 
  துச்சில் (3)
தூது_உண்_அம்_புறவொடு துச்சில் சேக்கும் - பட் 58
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த - அகம் 203/16
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ - அகம் 321/11

 TOP
 
  துஞ்ச (3)
புனிறு நாறு செவிலியொடு புதல்வன் துஞ்ச/ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி - நற் 40/6,7
தம் புகழ் கேட்டார் போல் தலை சாய்த்து மரம் துஞ்ச/முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த - கலி 119/6,7
நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச/கோடை நீடிய பைது அறு காலை - அகம் 42/5,6

 TOP
 
  துஞ்சல் (2)
துஞ்சல் உறூஉம் பகல் புகு மாலை - பதி 72/8
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது - அகம் 75/3

 TOP
 
  துஞ்சலமே (1)
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே/எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் - குறு 138/1,2

 TOP
 
  துஞ்சலும் (1)
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி - புறம் 182/4

 TOP
 
  துஞ்சலை-மன் (1)
யாமம் நீ துஞ்சலை-மன்/எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் - கலி 146/37,38

 TOP
 
  துஞ்சலோ (1)
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே - குறு 292/8

 TOP
 
  துஞ்சவும் (1)
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் - புறம் 400/6

 TOP
 
  துஞ்சா (21)
எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை - பெரும் 260
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் - மது 644
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் - குறி 236
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் - நற் 14/9
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் துஞ்சா மறவர் - நற் 18/6
துஞ்சா காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி - நற் 98/9
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் - நற் 223/8
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் - நற் 303/6
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா/நோயினும் நோய் ஆகின்றே கூவல் - குறு 224/2,3
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் - குறு 261/6
துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக - பதி 81/36
துஞ்சா கம்பலை - பரி 8/111
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் - கலி 144/57
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் - அகம் 9/16
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் - அகம் 35/14
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என - அகம் 50/12
துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் - அகம் 122/6
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை - அகம் 145/16
துஞ்சா கண்ணள் அலமரும் நீயே - அகம் 270/11
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே - புறம் 31/17
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் - புறம் 280/4

 TOP
 
  துஞ்சாது (8)
துஞ்சாது அலமரு பொழுதின் - நற் 83/8
துஞ்சாது உறைநரொடு உசாவா - குறு 145/4
அல்லல் நெஞ்சமோடு அல்கலும் துஞ்சாது/பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ - குறு 381/2,3
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே - ஐங் 448/6
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது/வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் - கலி 145/42,43
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் - அகம் 122/2
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே - அகம் 250/14
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே - அகம் 298/23

 TOP
 
  துஞ்சாதேனே (2)
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே - குறு 6/4
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே - அகம் 45/19

 TOP
 
  துஞ்சாம் (1)
துஞ்சாம் ஆகலும் அறிவோர் - நற் 281/10

 TOP
 
  துஞ்சாய் (1)
சோறு பட நடத்தி நீ துஞ்சாய் மாறே - புறம் 22/38

 TOP
 
  துஞ்சாயோ (1)
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் - நற் 61/5

 TOP
 
  துஞ்சார் (1)
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார்/வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை - நற் 255/3,4

 TOP
 
  துஞ்சாள் (3)
துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே - ஐங் 107/4
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள்/வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் - அகம் 63/16,17
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள்/பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் - அகம் 122/4,5

 TOP
 
  துஞ்சான் (2)
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்/கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும் - புறம் 189/3,4
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான்/உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை - புறம் 400/6,7

 TOP
 
  துஞ்சி (16)
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை - திரு 73
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி/புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி - மது 663,664
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி/திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து - மது 713,714
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி/கிளை கலித்து பகை பேணாது - பட் 195,196
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சி/புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் - மலை 447,448
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் - நற் 20/2
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி/கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே - குறு 323/6,7
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல - குறு 338/3
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் - கலி 12/8
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி/அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய - கலி 71/19,20
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை - அகம் 132/12
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி/மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில் - அகம் 141/5,6
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு - அகம் 187/1
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் - அகம் 296/4
கூந்தல் மெல் அணை துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 308/13
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 316/4

 TOP
 
  துஞ்சிய (1)
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே - ஐங் 205/5

 TOP
 
  துஞ்சின் (2)
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின்/துஞ்சா கண்ணர் காவலர் கடுகுவர் - அகம் 122/5,6
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று - அகம் 122/7

 TOP
 
  துஞ்சினள் (1)
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள்/கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு - நற் 182/4,5

 TOP
 
  துஞ்சினும் (1)
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே - குறு 138/1

 TOP
 
  துஞ்சு (31)
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு - சிறு 106
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 440
மந்தி சீக்கும் மா துஞ்சு முன்றில் - பெரும் 497
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி - மலை 261
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி - நற் 57/3
துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே - நற் 125/12
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் - நற் 162/11
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது - நற் 222/8
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து - நற் 262/3
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ - குறு 32/2
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் - குறு 36/2
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் - குறு 302/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே - ஐங் 13/4
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி - ஐங் 60/3
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் - பதி 16/2
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/3
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை - பதி 22/21
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர - பதி 31/10
பிடி துஞ்சு அன்ன அறை மேல நுங்கின் - கலி 108/40
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் - அகம் 34/8
அயிர்-கண் படாஅர் துஞ்சு புறம் புதைய - அகம் 84/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் - அகம் 198/11
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி - அகம் 360/12
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் - அகம் 392/26
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே - புறம் 54/13
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே - புறம் 54/14
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே - புறம் 58/9
துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல - புறம் 73/7
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் - புறம் 170/7
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் - புறம் 394/3

 TOP
 
  துஞ்சு_மர (1)
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/3

 TOP
 
  துஞ்சு_மரம் (2)
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி - மலை 261
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை - பதி 22/21

 TOP
 
  துஞ்சுக (1)
துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக/விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே - பதி 81/36,37

 TOP
 
  துஞ்சுதியோ (2)
துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி - நற் 154/7
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என - நற் 370/7

 TOP
 
  துஞ்சுநர் (1)
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர்/கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் - அகம் 158/10,11

 TOP
 
  துஞ்சும் (48)
அதளோன் துஞ்சும் காப்பின் உதள - பெரும் 151
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் - பெரும் 252
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் - பட் 41
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் - மலை 478
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும்/சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே - நற் 7/8,9
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும்/பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் - நற் 73/8,9
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும்/ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் - நற் 77/7,8
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை - நற் 132/1
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் - நற் 159/10
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் - நற் 175/4
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர - நற் 260/4
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் - நற் 297/8
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் - நற் 386/5
நனம் தலை உலகமும் துஞ்சும்/ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே - குறு 6/3,4
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே - குறு 28/5
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே - குறு 91/8
மென் நடை மரையா துஞ்சும்/நன் மலை நாட நின் அலது இலளே - குறு 115/5,6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும்/மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே - குறு 232/5,6
பல்லோர் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - குறு 244/1
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ - குறு 303/3
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல் - குறு 355/4
செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும்/யாணர் ஊர நின்னினும் - ஐங் 43/2,3
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும்/துறைவன் துறந்து என துறந்து என் - ஐங் 163/2,3
வன் கல் அடுக்கத்து துஞ்சும் நாடன் - ஐங் 261/2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி - பதி 11/21
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை - பதி 44/9
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் - பதி 55/4
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும்/செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் - பதி 71/6,7
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும்/பிறங்கு இரும் சோலை நன் மலை நாடன் - கலி 42/3,4
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை - கலி 49/2
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும்/இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப - கலி 50/4,5
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும்/ஆங்க - கலி 75/25,26
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி - அகம் 18/3
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ - அகம் 30/11
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 142/20
வேட்டம் மறந்து துஞ்சும் கொழுநர்க்கு பாட்டி - அகம் 196/4
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் - அகம் 227/19
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும்/சாரல் நாடன் சாயல் மார்பே - அகம் 328/14,15
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் - அகம் 332/9
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும்/யாணர் வேனில்-மன் இது - அகம் 341/11,12
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் - அகம் 378/1
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும்/பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே - புறம் 2/23,24
அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால் - புறம் 20/16
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே - புறம் 20/17
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப - புறம் 200/5
கன்று உடை மரையா துஞ்சும் சீறூர் - புறம் 297/4
காமரு காஞ்சி துஞ்சும்/ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/11,12
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின் - புறம் 377/3

 TOP
 
  துஞ்சும்-கொல் (1)
தான் வேண்டுபவரோடு துஞ்சும்-கொல் துஞ்சாது - கலி 145/42

 TOP
 
  துஞ்சுவது (1)
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக - அகம் 139/1

 TOP
 
  துஞ்சுவோனே (1)
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே/அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் - புறம் 316/3,4

 TOP
 
  துஞ்சேன் (1)
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன்/அணி அலங்கு ஆவிரை பூவோடு எருக்கின் - கலி 139/7,8

 TOP
 
  துட்கென்றன்று (1)
துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் - குறு 157/2

 TOP
 
  துடக்கலின் (1)
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து - அகம் 248/11

 TOP
 
  துடக்கி (2)
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் - கலி 85/23
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி/அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை - அகம் 96/5,6

 TOP
 
  துடக்கிய (1)
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது - அகம் 176/17

 TOP
 
  துடரி (1)
தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் - புறம் 177/9

 TOP
 
  துடவை (5)
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை/அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி - பெரும் 201,202
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை/ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் - மலை 122,123
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை - குறு 105/1
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை - குறு 133/1
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை - குறு 392/4

 TOP
 
  துடி (25)
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு - பொரு 125
துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து - பொரு 210
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் - பெரும் 124
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் - மது 320
தொடுதோல் அடியர் துடி பட குழீஇ - பட் 265
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ - மலை 458
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர் - நற் 77/2
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் - பரி 7/28
சீர் தகு கேள்வன் உருட்டும் துடி சீரான் - பரி 21/60
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு - பரி 21/64
துடி சீர் நடத்த வளி நடன் - பரி 22/42
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை - கலி 11/8
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் - கலி 15/4
உருள் துடி மகுளியின் பொருள் தெரிந்து இசைக்கும் - அகம் 19/4
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி/கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர - அகம் 79/13,14
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து - அகம் 89/14
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி - அகம் 159/9
துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி - அகம் 196/3
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே - அகம் 261/15
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா - அகம் 372/12
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி/புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் - புறம் 170/6,7
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக - புறம் 260/14
துடி எறியும் புலைய - புறம் 287/1
துடி அடி குழவிய பிடி இடை மிடைந்த - புறம் 369/26
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் - புறம் 370/6

 TOP
 
  துடிப்படுத்து (1)
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து/தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் - அகம் 35/8,9

 TOP
 
  துடிய (1)
துடிய பாண பாடு வல் விறலி - புறம் 280/8

 TOP
 
  துடியர் (1)
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் - புறம் 291/1

 TOP
 
  துடியரோ (1)
நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே - ஐங் 98/4

 TOP
 
  துடியன் (3)
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என - புறம் 269/6
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் - புறம் 285/2
துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்று - புறம் 335/7

 TOP
 
  துடியின் (2)
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி - பரி 21/19
பூசல் துடியின் புணர்பு பிரிந்து இசைப்ப - அகம் 62/7

 TOP
 
  துடுப்பின் (4)
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன - பட் 153
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி - மலை 336
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் - புறம் 26/10
ஆனா மண்டை வன்னி அம் துடுப்பின்/ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட - புறம் 372/7,8

 TOP
 
  துடுப்பு (5)
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக - மது 34
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை - கலி 59/4
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று - கலி 101/3
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென - அகம் 78/9
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் - அகம் 108/15

 TOP
 
  துடுப்பொடு (1)
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு - புறம் 328/11

 TOP
 
  துடுமென (4)
தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் - நற் 280/3
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து - நற் 330/3
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம் - ஐங் 61/2
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து - புறம் 243/9

 TOP
 
  துடை-தொறும் (2)
துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி - ஐங் 358/3
துடை-தொறும் துடை-தொறும் கலங்கி - ஐங் 358/3

 TOP
 
  துடை-மார் (1)
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே - அகம் 269/25

 TOP
 
  துடைக்கும் (2)
வேங்கை முதலொடு துடைக்கும்/ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே - நற் 158/8,9
வான் துடைக்கும் வகைய போல - புறம் 38/2

 TOP
 
  துடைத்த (1)
கடை மணி உகு நீர் துடைத்த ஆடவர் - அகம் 131/9

 TOP
 
  துடைத்து (4)
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து/அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என - முல் 33,34
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் - பரி 4/1
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/20
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின் - கலி 117/2

 TOP
 
  துடைப்ப (1)
வேலும் இலங்கு இலை துடைப்ப பலகையும் - நற் 177/5

 TOP
 
  துடைப்பார் (1)
அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார்/யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் - குறு 82/2,3

 TOP
 
  துடையா (3)
குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் - பரி 16/29
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி - கலி 144/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா/யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி - புறம் 144/9,10

 TOP
 
  துடையாள் (1)
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள்/பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே - பரி 16/21,22

 TOP
 
  துடையினள் (1)
அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து - நற் 120/8

 TOP
 
  துடையூ (1)
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ/வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க - பதி 44/1,2

 TOP
 
  துண்ணென (1)
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென/குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் - அகம் 87/9,10

 TOP
 
  துணங்கை (13)
நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க - திரு 56
துணங்கை அம் பூதம் துகில் உடுத்தவை போல் - பெரும் 235
துணங்கை அம் செல்விக்கு அணங்கு நொடித்து ஆங்கு - பெரும் 459
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் - மது 26
துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப - மது 160
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி - மது 329
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல - நற் 50/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை - குறு 364/6
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் - பதி 13/5
பிணம் பிறங்கு அழுவத்து துணங்கை ஆடி - பதி 45/12
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் - பதி 57/4
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை/மீ பிணத்து உருண்ட தேயா ஆழியின் - பதி 77/4,5
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் - அகம் 336/16

 TOP
 
  துணங்கைக்கு (1)
முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக - பதி 52/14

 TOP
 
  துணங்கையாய் (1)
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ - கலி 66/18

 TOP
 
  துணங்கையானும் (1)
மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும்/யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை - குறு 31/2,3

 TOP
 
  துணங்கையுள் (2)
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே - கலி 70/14
நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள - கலி 73/16

 TOP
 
  துணர் (13)
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற - திரு 309
கஞ்சக நறு முறி அளைஇ பைம் துணர்/நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த - பெரும் 308,309
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப - மலை 12
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி - மலை 521
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன - நற் 73/1
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் - நற் 350/3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் - குறு 164/2
சாரல் பலவின் கொழும் துணர் நறும் பழம் - ஐங் 214/1
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன - ஐங் 458/1
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி - கலி 41/14
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து - அகம் 37/8
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர்/தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன - அகம் 41/13,14
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர்/ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப - அகம் 45/1,2

 TOP
 
  துணர்ந்த (1)
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் - புறம் 352/12

 TOP
 
  துணர்ந்து (2)
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி - நற் 159/4
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி - புறம் 272/1

 TOP
 
  துணர (1)
பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர/வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர - நற் 93/1,2

 TOP
 
  துணரிய (1)
பைம் பாகல் பழம் துணரிய/செம் சுளைய கனி மாந்தி - பொரு 191,192

 TOP
 
  துணரியது (1)
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து - புறம் 381/8

 TOP
 
  துணி (23)
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத - சிறு 52
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு - சிறு 265
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர - மது 283
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி - நற் 245/4
துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் - ஐங் 224/3
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி/வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை - பதி 44/17,18
இணை பிரி அணி துணி பணி எரி புரைய - பரி 1/14
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் - பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு - பரி 1/21
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் - பரி 6/30
துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் - பரி 11/57
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து - பரி 19/56
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் - கலி 20/6
துணி நீரால் தூ மதி_நாளால் அணிபெற - கலி 32/6
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 33/5
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று - கலி 104/45
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து - கலி 104/46
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப - கலி 132/7
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க - அகம் 56/2
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப - அகம் 119/6
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள - அகம் 119/15
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் - அகம் 236/2
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் - அகம் 355/6

 TOP
 
  துணிக்கும் (1)
கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மை - மது 635

 TOP
 
  துணிகிற்றல் (1)
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் - கலி 47/13

 TOP
 
  துணிகுவர்-கொல்லோ (1)
துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள - அகம் 119/15

 TOP
 
  துணிகுவன் (2)
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் - குறு 230/2
துணிகுவன் போலாம் நாணு மிக உடையன் - அகம் 380/11

 TOP
 
  துணிதந்து (1)
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் - கலி 37/11

 TOP
 
  துணிதல் (4)
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து - நற் 109/7
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் - பதி 72/2
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் - அகம் 181/1
எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல்/அதனினும் மருட்கை உடைத்தே பிறன் நாட்டு - புறம் 217/2,3

 TOP
 
  துணிந்த (3)
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை - குறி 32
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெண் நீர் - மலை 250
செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை - அகம் 242/13

 TOP
 
  துணிந்தது (1)
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என - கலி 69/10

 TOP
 
  துணிந்ததுவே (1)
மீள்வாம் எனினும் நீ துணிந்ததுவே - நற் 103/11

 TOP
 
  துணிந்தவள் (1)
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர - கலி 124/19

 TOP
 
  துணிந்தனிர் (1)
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய - கலி 2/10

 TOP
 
  துணிந்தனிர்க்கு (1)
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் - கலி 8/7

 TOP
 
  துணிந்து (7)
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் - மலை 247
மணி துணிந்து அன்ன மா இரும் பரப்பின் - நற் 159/1
கடுங்கண் பன்றியின் நடுங்காது துணிந்து/நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து - அகம் 18/6,7
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து - அகம் 35/11
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை - அகம் 201/17
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து/வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் - அகம் 329/2,3
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து/நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த - அகம் 383/3,4

 TOP
 
  துணிந்தே (2)
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே - நற் 50/11
நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே - குறு 296/8

 TOP
 
  துணிந்தோன் (1)
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை - அகம் 397/9

 TOP
 
  துணிபு (2)
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து - கலி 3/16
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே - புறம் 237/20

 TOP
 
  துணிய (4)
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி - நற் 31/1
நாம மன்னர் துணிய நூறி - பதி 88/8
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய/பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என - புறம் 210/8,9
அறன் இல் கூற்றம் திறன் இன்று துணிய/ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் - புறம் 237/9,10

 TOP
 
  துணியல் (2)
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல்/விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர் - மது 320,321
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல்/புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக - புறம் 61/4,5

 TOP
 
  துணியின் (3)
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின்/முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் - மலை 197,198
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே - குறு 333/6
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப - புறம் 35/22

 TOP
 
  துணியும் (2)
அறு வேறு துணியும் அறுவர் ஆகி - பரி 5/53
இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும் - பரி 20/96

 TOP
 
  துணிவாம் (1)
மணியுள் பரந்த நீர் போல துணிவாம்/கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற - கலி 142/63,64

 TOP
 
  துணிவினோன் (1)
துன்னல் போகிய துணிவினோன் என - புறம் 23/14

 TOP
 
  துணிவு (7)
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை - பதி 14/6
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என - கலி 69/10
துணிவு இல் கொள்கையர் ஆகி இனியே - அகம் 205/5
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ - அகம் 263/10
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே - அகம் 327/6
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் - அகம் 369/19
நீங்கா நெஞ்சத்து துணிவு இல்லோரே - புறம் 214/3

 TOP
 
  துணிவே (3)
நன்றே நெஞ்சம் நயந்த நின் துணிவே - குறு 347/6
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே - குறு 366/7
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே/மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே - புறம் 279/1,2

 TOP
 
  துணை (152)
இணைப்பு-உறு பிணையல் வளைஇ துணை தக - திரு 30
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை - சிறு 69
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து - சிறு 76
துணை புணர் தொழில நால்கு உடன் பூட்டி - பெரும் 489
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் - மது 550
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ - மது 561
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு - நெடு 81
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி - நெடு 132
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து - நெடு 137
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் - குறி 177
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து - குறி 235
துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் - பட் 106
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் - மலை 17
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின் - மலை 420
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று - நற் 26/7
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை - நற் 67/7
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் - நற் 71/9
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே - நற் 130/12
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக - நற் 168/9
இன் துணை பிரிந்தோர் நாடி - நற் 208/11
துணை இலை தமியை சேக்குவை அல்லை - நற் 254/9
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் - நற் 303/5
உயிர் செல கடைஇ புணர் துணை/பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே - நற் 338/11,12
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே - நற் 341/6
துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே - நற் 341/10
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் - குறு 16/4
அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து - குறு 20/1
எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே - குறு 147/5
துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே - குறு 158/6
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் - குறு 174/3
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் - குறு 207/4
குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ - குறு 215/5
துணை மலர் பிணையல் அன்ன இவர் - குறு 229/6
பகலும் மாலை துணை இலோர்க்கே - குறு 234/6
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய - குறு 237/1
இன்னா இரவின் இன் துணை ஆகிய - குறு 266/2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை/மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு - குறு 321/4,5
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே - குறு 363/6
புனல் ஆடு மகளிர்க்கு புணர் துணை உதவும் - ஐங் 15/2
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் - ஐங் 26/1
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ - ஐங் 64/1
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே - ஐங் 72/5
நல_தகு மகளிர்க்கு தோள் துணை ஆகி - ஐங் 80/2
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் - ஐங் 106/2
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே - ஐங் 269/5
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் - ஐங் 293/3
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே - ஐங் 307/4
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே - ஐங் 325/4
மடவரல் இன் துணை ஒழிய - ஐங் 328/3
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் - ஐங் 333/4
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் - ஐங் 378/4
இன் துணை இனிது பாராட்ட - ஐங் 387/5
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக - ஐங் 477/3
தோள் துணை ஆக வந்தனர் - ஐங் 496/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக - பதி 21/2
அமர் துணை பிரியாது பாத்து உண்டு மாக்கள் - பதி 22/9
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த - பதி 57/10
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி - பதி 70/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் - பதி 71/7
இன்பம் பெருக தோன்றி தம் துணை/துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று - பதி 90/3,4
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை - பதி 90/27
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி - பரி 20/51
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் - பரி 21/22
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணி நீர் விட்டோய் - பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை/பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் - பரி 24/45,46
வை வேல் நுதி அன்ன கண்ணார் துணை ஆக - பரி 35/3
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 2/17
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது - கலி 6/10
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் - கலி 14/2
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே - கலி 27/26
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் - கலி 35/13
துணை அமை தோழியர்க்கு அமர்த்த கண்ணள் - கலி 57/23
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ - கலி 66/9
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக - கலி 69/4
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி - கலி 70/5
துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட - கலி 70/9
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ - கலி 72/2
துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் - கலி 77/2
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/2
தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 100/20
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/10
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே - கலி 121/8
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே - கலி 121/12
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி - கலி 121/15
இன் துணை நீ நீப்ப இரவினுள் துணை ஆகி - கலி 121/15
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே - கலி 121/16
இன் துணை பிரிந்தாரை உடையையோ நீ - கலி 129/15
தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என - கலி 131/27
இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே - கலி 131/28
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக - கலி 132/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி - கலி 135/1
உற்றது உசாவும் துணை/என்று யான் பாட கேட்டு - கலி 138/25,26
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற - கலி 138/28
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை - கலி 148/17
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் - அகம் 5/23
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் - அகம் 13/14
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு - அகம் 15/17
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் - அகம் 17/2
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக - அகம் 19/17
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 21/2
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் - அகம் 30/3
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல - அகம் 35/13
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே - அகம் 37/18
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி - அகம் 38/4
இன் துணை பிரியும் மடமையோரே - அகம் 43/15
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் - அகம் 47/12
துணை ஒன்று பிரியினும் துஞ்சா காண் என - அகம் 50/12
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் - அகம் 59/1
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் - அகம் 63/16
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 72/18
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் - அகம் 85/13
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக - அகம் 103/12
மாலை இன் துணை ஆகி காலை - அகம் 107/19
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே - அகம் 107/22
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து - அகம் 121/13
நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர் - அகம் 129/2
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் - அகம் 178/15
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக - அகம் 186/8
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 202/12
செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே - அகம் 217/15
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என - அகம் 224/15
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை - அகம் 243/10
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் - அகம் 260/6
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ - அகம் 266/5
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக - அகம் 277/4
படிவ நெஞ்சமொடு பகல் துணை ஆக - அகம் 287/2
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை - அகம் 287/9
கங்குல் உயவு துணை ஆகிய - அகம் 298/22
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் - அகம் 315/3
கண் துணை ஆக நோக்கி நெருநையும் - அகம் 315/4
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர - அகம் 335/6
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள்-வயின் - அகம் 338/8
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக - அகம் 338/11
மாண் நலம் நுகரும் துணை உடையோர்க்கே - அகம் 341/13
பெயர் படை கொள்ளார்க்கு உயவு துணை ஆகி - அகம் 343/14
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி - அகம் 346/15
இன் துணை பயிரும் குன்ற நாடன் - அகம் 352/7
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் - அகம் 363/18
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே - அகம் 367/16
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி - அகம் 371/3
துணை வேண்டா செரு வென்றி - புறம் 16/10
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி - புறம் 97/23
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என - புறம் 141/13
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் - புறம் 166/17
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே - புறம் 208/9
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி - புறம் 224/2
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ - புறம் 229/24
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி - புறம் 315/3
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் - புறம் 324/3
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை - புறம் 357/6
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை/புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ - புறம் 357/6,7
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ - புறம் 357/7

 TOP
 
  துணை-உற (1)
துணை-உற அறுத்து தூங்க நாற்றி - திரு 237

 TOP
 
  துணைக்கு (2)
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் - பரி 11/8
தாழை வேர் அளை வீழ் துணைக்கு இடூஉம் - அகம் 380/6

 TOP
 
  துணைத்த (1)
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் - குறு 326/1

 TOP
 
  துணைப்ப (4)
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ - மது 551
நனம் தலை அழுவம் நம்மொடு துணைப்ப/வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர - அகம் 79/9,10
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் - அகம் 117/11
தணி அமர் அழுவம் தம்மொடு துணைப்ப/துணிகுவர்-கொல்லோ தாமே துணி கொள - அகம் 119/14,15

 TOP
 
  துணைய (2)
குறு நெடும் துணைய குன்றமும் உடைத்தே - அகம் 99/14
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட - அகம் 371/4

 TOP
 
  துணையதின் (1)
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் - நற் 392/4

 TOP
 
  துணையா (1)
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா/உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என - புறம் 393/7,8

 TOP
 
  துணையாருள் (1)
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி - கலி 124/11

 TOP
 
  துணையிலள் (1)
பிணையல் அம் தழை தைஇ துணையிலள்/விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே - நற் 170/3,4

 TOP
 
  துணையிலோரும் (1)
துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும்/கல் வீழ் அருவி கடல் படர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 426,427

 TOP
 
  துணையின் (1)
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை - நற் 108/2

 TOP
 
  துணையும் (1)
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது - குறி 31

 TOP
 
  துணையே (5)
செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே/வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என - குறு 390/2,3
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே - ஐங் 96/4
அறியா தேஎத்து ஆற்றிய துணையே - அகம் 35/18
உலந்து-உழி உலக்கும் நெஞ்சு அறி துணையே - புறம் 324/14
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே/வைத்தது அன்றே வெறுக்கை வித்தும் - புறம் 357/4,5

 TOP
 
  துணையொடு (14)
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு/வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை - நற் 92/1,2
காமர் துணையொடு சேவல் சேர - நற் 162/2
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே - நற் 348/6
இன்புறு துணையொடு மறுவந்து உகள - குறு 65/2
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் - ஐங் 158/3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் - ஐங் 262/2
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த - அகம் 4/10
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் - அகம் 34/13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 139/12
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய - அகம் 154/9
நெடு நீர் பொய்கை துணையொடு புணரும் - அகம் 246/3
துணையொடு குறும் பறை பயிற்றி மேல் செல - அகம் 254/6
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி - அகம் 284/5
துணையொடு துச்சில் இருக்கும்-கொல்லோ - அகம் 321/11

 TOP
 
  துணையொடும் (1)
குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின் - புறம் 393/2

 TOP
 
  துணையோடு (6)
பிற புல துணையோடு உறை புலத்து அல்கி - நற் 181/2
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி - நற் 245/4
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு/இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும் - குறு 250/1,2
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும் - ஐங் 94/2
குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு/வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் - ஐங் 279/2,3
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் - பரி 16/9

 TOP
 
  துணையோர் (3)
துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி - திரு 20
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என - நெடு 155
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும் - ஐங் 50/1

 TOP
 
  துணைவன் (1)
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி - அகம் 385/15

 TOP
 
  துணைவி (1)
மனையோள் துணைவி ஆக புதல்வன் - ஐங் 410/2

 TOP
 
  துணைவியர் (1)
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர்/தமக்கு அமைந்த தொழில் கேட்ப - புறம் 166/17,18

 TOP
 
  துத்தி (2)
பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப - பொரு 69
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் - குறு 294/5

 TOP
 
  துதி (1)
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் - ஐங் 106/2

 TOP
 
  துதிய (1)
தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் - அகம் 8/3

 TOP
 
  துதை (8)
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் - நற் 157/5
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் - குறு 174/3
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று - பதி 76/2
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த - கலி 105/28
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக - அகம் 82/4
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் - அகம் 277/14

 TOP
 
  துதைந்த (3)
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் - கலி 56/16
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் - அகம் 369/19
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் - புறம் 391/16

 TOP
 
  துதைந்து (1)
தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும் - கலி 105/32

 TOP
 
  துதைபு (1)
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 33/5

 TOP
 
  துதைய (1)
அன்னவை பிறவும் பன் மலர் துதைய/தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை - கலி 102/4,5

 TOP
 
  துதைஇ (1)
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ/நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை - மலை 8,9

 TOP
 
  துப்பில் (1)
அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று - பதி 59/11

 TOP
 
  துப்பின் (24)
உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் - சிறு 122
தெறல் அரும் கடும் துப்பின்/விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் - மது 32,33
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின்/தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய - மது 40,41
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின்/கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி - மது 140,141
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்/பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின் - குறி 128,129
அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின்/திருமாவளவன் தெவ்வர்க்கு ஓக்கிய - பட் 298,299
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்/இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு - மலை 59,60
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் - குறு 312/2
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின்/புரை-வயின் புரை-வயின் பெரிய நல்கி - பதி 15/36,37
நாடல் சான்ற துப்பின் பணை தோள் - பதி 59/17
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின்/சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு - கலி 104/24,25
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் - அகம் 9/8
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை - அகம் 13/2
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின்/ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை - அகம் 73/13,14
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து - அகம் 102/1
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் - அகம் 105/11
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் - அகம் 108/9
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் - அகம் 338/13
உடல் அரும் துப்பின் ஒன்றுமொழி வேந்தரை - புறம் 25/5
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே - புறம் 27/19
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் - புறம் 44/10
தொன்று உறை துப்பின் நின் பகைஞரும் அல்லர் - புறம் 213/5
மாற்று அரும் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை - புறம் 309/5
அடல் அரும் துப்பின்/குருந்தே முல்லை என்று - புறம் 335/1,2

 TOP
 
  துப்பினை (1)
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட - புறம் 30/10

 TOP
 
  துப்பு (16)
துப்பு கொளல் வேண்டிய துணையிலோரும் - பெரும் 426
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த - மது 347
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து - நற் 351/7
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் - ஐங் 273/1
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை - பதி 14/6
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் - பதி 15/14
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப - பதி 32/5
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை - பதி 39/3
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே - பதி 62/9
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய - பரி 21/4
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல - கலி 33/3
துப்பு உறுவர் புறம்பெற்றிசினே - புறம் 11/9
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த - புறம் 54/8
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி - புறம் 72/6
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என - புறம் 122/5
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் - புறம் 380/9

 TOP
 
  துப்பொடு (3)
தொன்றுபடு துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 247/1
தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 294/5
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த - புறம் 213/14

 TOP
 
  தும்பி (40)
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் - சிறு 77
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு - மது 655
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி/தீம் தொடை நரம்பின் இமிரும் - நற் 17/10,11
நறும் தாது ஆடிய தும்பி பசும் கேழ் - நற் 25/3
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து - நற் 35/3
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் - நற் 277/1
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி/காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ - குறு 2/1,2
ஆராது பெயரும் தும்பி/நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 211/6,7
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி/பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் - குறு 239/4,5
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி/நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு - குறு 392/1,2
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி/நூற்று இதழ் தாமரை பூ சினை சீக்கும் - ஐங் 20/1,2
கட்டளை அன்ன மணி நிற தும்பி/இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் - ஐங் 215/1,2
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் - பதி 67/20
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர - பரி 8/23
தண் தும்பி இனம் காண்-மின் தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை - பரி 11/130
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் - பரி 11/132
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத - பரி 17/12
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் - பரி 18/36
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி - பரி 19/30
தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி - பரி 19/30
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத - பரி 21/34
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப - பரி 22/41
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி/யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/16,17
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் - கலி 30/4
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத - கலி 33/23
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/4
முகையின் மேல் தும்பி இருக்கும் பகை எனின் - கலி 43/9
மாஅல் அம் சிறை மணி நிற தும்பி/வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு - கலி 46/2,3
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி/உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி - கலி 78/2,3
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் - கலி 78/9
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 123/2
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 127/3
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி/கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் - அகம் 108/16,17
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி/நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் - அகம் 138/18,19
அம் பணை நெடும் தோள் தங்கி தும்பி/அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் - அகம் 223/11,12
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற - அகம் 225/5
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் - அகம் 245/16
தாது உண் தும்பி முரல் இசை கடுப்ப - அகம் 291/11
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி - அகம் 317/12
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி/இன் இசை ஓரா இருந்தனம் ஆக - அகம் 388/8,9

 TOP
 
  தும்பியும் (3)
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப - பரி 23/50
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் - கலி 105/42
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் - புறம் 280/2

 TOP
 
  தும்பை (19)
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் - பெரும் 101
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை/நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி - மது 737,738
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி - குறி 90
தும்பை மாலை இள முலை - ஐங் 127/2
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் - பதி 14/8
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை/கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற - பதி 39/3,4
தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி - பதி 42/6
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி - பதி 45/1
தொலையா தும்பை தெவ்_வழி விளங்க - பதி 52/8
தும்பை சான்ற மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 79/15
துவைத்த தும்பை நனவு-உற்று வினவும் - பதி 88/23
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு - பரி 9/68
நிலம் தலைக்கொண்ட பொலம் பூ தும்பை/ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய - புறம் 2/14,15
ஆடு கொள குழைந்த தும்பை புலவர் - புறம் 21/10
பொலம் தோட்டு பைம் தும்பை/மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ - புறம் 22/20,21
அலர் பூ தும்பை அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 96/1
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் - புறம் 97/15
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே - புறம் 283/13
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை/எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் - புறம் 347/3,4

 TOP
 
  தும்மும் (1)
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட - நற் 326/4

 TOP
 
  துமிக்கும் (2)
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு - குறு 268/4
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும்/எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் - பதி 51/29,30

 TOP
 
  துமித்த (4)
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் - பெரும் 231
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த/வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன - அகம் 24/1,2
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த/படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து - அகம் 89/13,14
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி - அகம் 324/11

 TOP
 
  துமித்து (3)
முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் - பெரும் 246
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய - பெரும் 266
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் - கலி 116/5

 TOP
 
  துமிந்து (3)
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை - பதி 35/6
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு - பதி 67/10
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து/நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள - புறம் 19/10,11

 TOP
 
  துமிப்ப (4)
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப/வந்தன்று பெருவிறல் தேரே - நற் 181/11,12
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப/கால் இயல் செலவின் மாலை எய்தி - குறு 189/4,5
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த - குறு 227/2
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப/ஈண்டே காண கடவு-மதி பூ கேழ் - அகம் 334/14,15

 TOP
 
  துமிபு (1)
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு/வை நுனை பகழி மூழ்கலின் செவி சாய்த்து - முல் 72,73

 TOP
 
  துமிய (19)
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை - திரு 307
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய/தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 70,71
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய/பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர் - மலை 488,489
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் - நற் 338/2
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய/நரை உரும் உரரும் அரை இருள் நடுநாள் - குறு 190/4,5
தாழ் இருள் துமிய மின்னி தண்ணென - குறு 270/1
கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய் - பதி 11/13
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய/உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் - பதி 28/2,3
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய/பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து - பதி 32/10,11
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய/பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை - பதி 46/9,10
ஓடு-உறு கடு முரண் துமிய சென்று - பதி 78/11
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணி - அகம் 45/10
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே - அகம் 68/7
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர் - அகம் 79/5
தொல் நிலை முழு_முதல் துமிய பண்ணிய - அகம் 145/12
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய/உர உரும் உரறும் உட்குவரு நனம் தலை - அகம் 202/10,11
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய/தளவ முல்லையொடு தலைஇ தண்ணென - அகம் 254/14,15
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி - அகம் 298/11
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய/நின்று காண்பு அன்ன நீள் மலை மிளிர - புறம் 211/2,3

 TOP
 
  துய் (28)
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் - குறி 37
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் - மலை 178
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன - மலை 418
துஞ்சு பதம் பெற்ற துய் தலை மந்தி - நற் 57/3
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க - நற் 95/4
துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு - நற் 97/6
துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் - நற் 111/2
துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி - நற் 118/8
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி - நற் 206/1
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் - நற் 300/8
துய் தலை மந்தி தும்மும் நாட - நற் 326/4
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் - நற் 358/8
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று - பதி 32/4
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை - பதி 43/23
வைத்தலை மறந்த துய் தலை கூகை - பதி 44/18
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப - பதி 66/15
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் - அகம் 7/21
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் - அகம் 9/5
அத்த பாதிரி துய் தலை புது வீ - அகம் 191/1
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன - அகம் 217/2
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை - அகம் 241/14
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி - அகம் 252/10
துய் தலை பூவின் புதல் இவர் ஈங்கை - அகம் 294/6
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ - அகம் 306/3
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய - அகம் 333/10
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை - அகம் 376/16
துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் - புறம் 158/24

 TOP
 
  துய்க்கும் (1)
விளைந்து ஆர் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும்/துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் - பரி 23/46,47

 TOP
 
  துய்த்த (1)
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க - அகம் 15/14

 TOP
 
  துய்த்தல் (1)
பதி பிழைப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி - பதி 15/30

 TOP
 
  துய்த்தலும் (1)
ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல் என - குறு 63/1

 TOP
 
  துய்த்து (2)
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து/துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை - கலி 145/7,8
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை - அகம் 145/16

 TOP
 
  துய்த்தும் (1)
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும்/கண் அடைஇய கடை கங்குலான் - பட் 114,115

 TOP
 
  துய்ப்ப (1)
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் - கலி 118/3

 TOP
 
  துய்ப்பார் (1)
திருமருத முன்துறை சேர் புனல்-கண் துய்ப்பார்/தாமம் தலை புனை பேஎம் நீர் வையை - பரி 7/83,84

 TOP
 
  துய்ப்பேம் (1)
துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே - புறம் 189/8

 TOP
 
  துய்ம் (2)
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று - குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர - குறு 380/6

 TOP
 
  துயர் (61)
துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப - சிறு 39
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் - முல் 13
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து - முல் 80
துயர் மருங்கு அறிந்தனள் போல அன்னை - நற் 61/4
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் - நற் 140/10
துயர் மருங்கு அறியா அன்னைக்கு இ நோய் - நற் 244/6
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் - நற் 303/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் - நற் 309/3
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என - நற் 381/1
அரும் துயர் உழந்த-காலை - நற் 384/10
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் - குறு 103/4
குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட - குறு 224/4
துயர் பொறுக்கல்லேன் தோழி நோய்க்கே - குறு 224/6
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ - குறு 253/4
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை - குறு 302/2
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை - குறு 398/2
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை - குறு 398/5
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் - ஐங் 242/2
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் - ஐங் 313/2
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் - ஐங் 393/1
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த - ஐங் 394/1
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி - பதி 76/6
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர - பரி 8/78
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு - பரி 21/43
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் - கலி 16/13
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ - கலி 17/5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் - கலி 29/25
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே - கலி 32/19
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை - கலி 37/7
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் - கலி 44/20
நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ - கலி 48/13
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் - கலி 48/23
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் - கலி 53/17
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் - கலி 60/6
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா - கலி 107/27
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர - கலி 120/21
நளி இரும் கங்குல் நம் துயர் அறியாது - கலி 128/4
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல - கலி 129/14
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு - கலி 131/3
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ - கலி 136/8
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ - கலி 136/12
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ - கலி 136/16
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே - கலி 139/37
மகளிர் தோள் சேர்ந்த மாந்தர் துயர் கூர நீத்தலும் - கலி 145/13
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த - கலி 145/36
ஆய்_இழை உற்ற துயர் - கலி 145/66
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு - கலி 148/11
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே - அகம் 77/19
நடுங்கு துயர் களைந்த நன்னராளன் - அகம் 88/7
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே - அகம் 152/24
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே - அகம் 209/2
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு - அகம் 242/8
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி - அகம் 244/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் - அகம் 251/4
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர்/அறியார்-கொல்லோ தாமே அறியினும் - அகம் 273/5,6
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் - அகம் 330/4
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர்/அறியாமையின் அயர்ந்த நெஞ்சமொடு - அகம் 330/4,5
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு - அகம் 365/10
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை - புறம் 146/7
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் - புறம் 161/14

 TOP
 
  துயர்-உற்ற (1)
மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் - குறு 308/3

 TOP
 
  துயரத்து (1)
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் - நற் 14/9

 TOP
 
  துயரம் (17)
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் - நற் 8/5
நினைக்கு உறு பெரும் துயரம் ஆகிய நோயே - நற் 123/12
நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் - நற் 133/7
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம்/காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் - நற் 185/2,3
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும் - நற் 216/4
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம்/வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் - நற் 273/2,3
துன்புறு துயரம் நீங்க - ஐங் 102/3
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி - ஐங் 173/2
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி - ஐங் 195/3
நம் உறு துயரம் நோக்கி அன்னை - ஐங் 241/1
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே - ஐங் 441/4
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம்/கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் - கலி 6/5,6
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம்/சென்றனை களைமோ பூண்க நின் தேரே - கலி 133/18,19
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே - கலி 134/27
ஆழ் துயரம் எல்லாம் மறந்தனள் பேதை - கலி 147/68
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் - அகம் 40/9
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் - அகம் 278/14

 TOP
 
  துயரமொடு (4)
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் - குறு 145/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் - ஐங் 477/2
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் - அகம் 197/4
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 318/10

 TOP
 
  துயரால் (2)
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் - கலி 37/11
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால்/இறை இறை பொத்திற்று தீ - கலி 145/57,58

 TOP
 
  துயரும் (1)
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் - அகம் 195/17

 TOP
 
  துயரே (2)
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே - ஐங் 158/5
இன்னும் ஆனாது நல்_நுதல் துயரே - ஐங் 258/5

 TOP
 
  துயல் (3)
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு - சிறு 265
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் - பரி 22/46
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர - அகம் 182/7

 TOP
 
  துயல்வந்து (2)
குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் - அகம் 27/16
காலொடு துயல்வந்து அன்ன நின் - அகம் 357/15

 TOP
 
  துயல்வர (20)
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர/படு மணி இரட்டும் மருங்கின் கடு நடை - திரு 79,80
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க - பொரு 164
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர/செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி மறுகில் - நற் 20/4,5
பறை அறை கடிப்பின் அறை அறையா துயல்வர/வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து - நற் 46/7,8
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி - நற் 90/5
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர/உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து - நற் 262/2,3
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி - குறு 264/2
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர/உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் - கலி 81/4,5
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர/உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு - கலி 135/18,19
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர/புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை - அகம் 13/20,21
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர/அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து - அகம் 86/27,28
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர/மழை என மருண்ட மம்மர் பல உடன் - அகம் 111/6,7
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர/கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 142/19,20
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர/பாசிலை பொதுளிய புதல்-தொறும் பகன்றை - அகம் 217/5,6
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர/இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை - அகம் 248/13,14
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர/பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து - அகம் 269/16,17
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர/தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் - அகம் 292/5,6
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர/அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் - அகம் 294/8,9
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர/செறி நடை பிடியொடு களிறு புணர்ந்து என்ன - அகம் 301/15,16
தண் அரும் பைம் தார் துயல்வர அந்தி - அகம் 370/11

 TOP
 
  துயல்வரும் (9)
செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் - திரு 207
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் - பெரும் 161
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை - நற் 225/5
திதலை அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் - ஐங் 72/2
வளி பொர துயல்வரும் தளி பொழி மலரின் - அகம் 146/10
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு - அகம் 400/20
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து - புறம் 277/5
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின் - புறம் 288/8
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் - புறம் 339/9

 TOP
 
  துயல்வரும்-தோறும் (1)
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ - குறி 127

 TOP
 
  துயல்வரூஉம் (2)
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - திரு 86
அணி முலை துயல்வரூஉம் ஆரம் போல - சிறு 2

 TOP
 
  துயல்வு (1)
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை - குறு 294/6

 TOP
 
  துயலும் (1)
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் - பதி 49/2

 TOP
 
  துயில் (77)
ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன - சிறு 154
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 440
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து - முல் 80
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய - மது 254
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து - மது 575
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து - மது 714
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் - குறி 241
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் - குறி 242
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் - பட் 15
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து - பட் 117
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் - மலை 350
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் - நற் 87/2
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே - நற் 121/12
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும் - நற் 240/5
பைம் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும் - நற் 271/2
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் - நற் 275/5
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே - நற் 287/11
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே - நற் 303/2
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில்/நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ - நற் 355/8,9
பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும் - நற் 390/2
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே - குறு 107/7
துயில் கண் மாக்களொடு நெட்டு இரா உடைத்தே - குறு 145/5
இன் துயில் எடுப்புதி கனவே - குறு 147/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே - குறு 186/4
இன் துயில் முனிநர் சென்ற ஆறே - குறு 213/7
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் - குறு 247/6
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் - குறு 254/4
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் - குறு 254/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே - குறு 301/8
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி - குறு 329/5
அன்னை முயங்க துயில் இன்னாதே - குறு 353/7
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே - ஐங் 13/4
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே - ஐங் 14/4
இரவினானும் துயில் அறியேனே - ஐங் 172/4
இரவினானும் இன் துயில் அறியாது - ஐங் 173/1
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது - பதி 12/7
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் - பதி 16/18
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது - பதி 50/24
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ - பரி 20/15
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை - பரி 30/9
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை - கலி 13/16
அணை மருள் இன் துயில் அம் பணை தட மென் தோள் - கலி 14/1
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி - கலி 30/5
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப - கலி 45/7
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி - கலி 45/18
புதல்வன் புல்லி பொய் துயில் துஞ்சும் - கலி 75/25
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/13
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் - கலி 104/20
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் - கலி 104/24
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த - கலி 122/21
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் - கலி 123/16
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் - கலி 146/38
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே - கலி 146/42
இரவு துயில் மடிந்த தானை - அகம் 24/17
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 40/17
பண்பு உடை ஆகத்து இன் துயில் பெறவே - அகம் 44/19
அன்னையும் கனை துயில் மடிந்தனள் அதன்_தலை - அகம் 68/9
அலர் முலை ஆகத்து இன் துயில் மறந்தே - அகம் 69/20
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப - அகம் 168/10
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே - அகம் 193/14
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே - அகம் 233/15
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து - அகம் 237/5
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட - அகம் 240/12
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே - அகம் 252/14
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை - அகம் 256/2
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் - அகம் 279/13
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி - அகம் 284/5
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே - அகம் 373/19
எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி - அகம் 379/14
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே - அகம் 393/26
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் - புறம் 126/7
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி - புறம் 247/3
யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே - புறம் 317/7
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என - புறம் 320/3
இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால் - புறம் 391/19
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என - புறம் 397/9

 TOP
 
  துயிலா (1)
முழவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/8

 TOP
 
  துயிலும் (2)
முலை இடை துயிலும் மறந்தீத்தோய் என - கலி 128/14
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் - புறம் 280/4

 TOP
 
  துயிலே (5)
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே - நற் 360/11
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே - பரி 30/11
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே - அகம் 92/13
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே - அகம் 223/16
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே - அகம் 263/15

 TOP
 
  துயிலோ (1)
எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் - கலி 70/21

 TOP
 
  துயிற்ற (1)
தோள் துணை ஆக துயிற்ற துஞ்சாள் - அகம் 63/16

 TOP
 
  துயிற்றி (1)
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி/ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 238/2,3

 TOP
 
  துயிற்றுக (1)
மார்பு துணை ஆக துயிற்றுக தில்ல - அகம் 35/13

 TOP
 
  துயிற்றும் (1)
யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும்/யாமம் நீ துஞ்சலை-மன் - கலி 146/36,37

 TOP
 
  துயின்ற (1)
மாலை மலை மணந்து மண் துயின்ற கங்குலான் - பரி 20/7

 TOP
 
  துயின்று (1)
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று/முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும் - புறம் 159/4,5

 TOP
 
  துரக்கும் (3)
துனை பரி துரக்கும் செலவினர் - முல் 102
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய் - அகம் 3/13
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் - அகம் 9/16

 TOP
 
  துரக்குவன் (1)
தன்னும் துரக்குவன் போலும் ஒன்னலர் - புறம் 274/4

 TOP
 
  துரத்தலின் (1)
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் - அகம் 81/11

 TOP
 
  துரந்த-காலை (1)
ஓச்சினன் துரந்த-காலை மற்றவன் - புறம் 308/9

 TOP
 
  துரந்து (9)
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் - பதி 28/3
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் - பதி 49/6
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் - பரி 7/52
அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து/நெடு மால் சுருங்கை நடு வழி போந்து - பரி 20/103,104
குன்று பின் ஒழிய போகி உரம் துரந்து/ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது - அகம் 9/14,15
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் - புறம் 14/4
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி - புறம் 170/6
மேல்வரும் களிற்றொடு வேல் துரந்து இனியே - புறம் 274/3
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் - புறம் 295/3

 TOP
 
  துரப்ப (11)
மகவு உடை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப/கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த - பெரும் 58,59
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் - நற் 250/5
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப/நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து - பதி 27/12,13
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப/பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ - கலி 18/1,2
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப/நீ செலற்கு உரியை நெஞ்சே வேய் போல் - அகம் 199/15,16
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப/துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே - அகம் 327/5,6
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப/ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை - புறம் 8/3,4
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து - புறம் 52/3
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் - புறம் 126/17
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று - புறம் 160/16
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் - புறம் 161/21

 TOP
 
  துரப்பு (1)
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி - பொரு 10

 TOP
 
  துரப்போரை (1)
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை/வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் - பரி 11/54,55

 TOP
 
  துராஅய் (1)
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் - பொரு 103

 TOP
 
  துருத்தி (2)
வீ மலி கான்யாற்றின் துருத்தி குறுகி - பரி 10/30
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து - கலி 30/15

 TOP
 
  துருத்திய (1)
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் - கலி 48/5

 TOP
 
  துருத்தியின் (1)
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா - அகம் 224/3

 TOP
 
  துருத்தியும் (2)
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும்/யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் - திரு 223,224
கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் - பரி 16/17

 TOP
 
  துருத்தியுள் (2)
இரு முந்நீர் துருத்தியுள்/முரணியோர் தலைச்சென்று - பதி 20/2,3
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர் - கலி 35/13

 TOP
 
  துரும்பு (2)
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் - அகம் 366/4
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை - புறம் 398/19

 TOP
 
  துரும்பும் (1)
வையும் துரும்பும் நீக்கி பைது அற - பெரும் 239

 TOP
 
  துருவின் (5)
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடு - மலை 217
ஆடு தலை துருவின் தோடு தலைப்பெயர்க்கும் - நற் 169/6
உருவ துருவின் நாள் மேயல் ஆரும் - நற் 192/4
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப - அகம் 274/4
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் - அகம் 394/2

 TOP
 
  துருவை (2)
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் - பொரு 103
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ - மலை 414

 TOP
 
  துருவையொடு (1)
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் - பெரும் 153

 TOP
 
  துரூஉ (2)
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் - அகம் 35/9
மறி துரூஉ தொகுத்த பறி புற இடையன் - அகம் 94/4

 TOP
 
  துலங்கு (1)
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை - கலி 13/16

 TOP
 
  துலாஅம் (1)
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக - புறம் 39/3

 TOP
 
  துலாஅம்_புக்கோன் (1)
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக - புறம் 39/3

 TOP
 
  துவ்வா (3)
துவ்வா நறவின் சாய் இனத்தானே - பதி 60/12
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் - கலி 94/27
தொடு குழி மருங்கில் துவ்வா கலங்கல் - அகம் 121/4

 TOP
 
  துவ்வாமை (1)
துவ்வாமை வந்த கடை - கலி 22/22

 TOP
 
  துவ்வாள் (1)
துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் - புறம் 159/14

 TOP
 
  துவண்ட (1)
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் - பரி 6/69

 TOP
 
  துவர் (31)
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய் - பொரு 27
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் - நற் 33/6
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே - நற் 190/9
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் - குறு 26/6
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் - குறு 300/2
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - ஐங் 185/2
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை - ஐங் 363/1
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் - பதி 16/12
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப - பதி 32/5
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் - பதி 51/21
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் - பரி 10/90
வாச மண துவர் வாய் கொள்வோரும் - பரி 12/22
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய - பரி 21/4
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் - பரி 22/17
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் - கலி 28/6
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது - கலி 32/2
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் - கலி 55/4
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த - கலி 102/37
காயாம் பூ கண்ணி கரும் துவர் ஆடையை - கலி 108/10
நீடு இலை தாழை துவர் மணல் கானலுள் - கலி 144/27
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - அகம் 27/10
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க - அகம் 29/13
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க - அகம் 39/3
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் - அகம் 62/2
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் - அகம் 75/10
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் - அகம் 162/13
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 179/11
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 212/5
சின் மொழி பொலிந்த துவர் வாய் - அகம் 343/18
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 385/16

 TOP
 
  துவர (4)
துவர முடித்த துகள் அறும் முச்சி - திரு 26
துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி - பொரு 81
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி - அகம் 141/12
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி - புறம் 393/16

 TOP
 
  துவரா (3)
தகரம் நீவிய துவரா கூந்தல் - பதி 89/16
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 12/4
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 241/1

 TOP
 
  துவரி (1)
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி/உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் - குறி 60,61

 TOP
 
  துவரின (1)
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின/வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப - அகம் 243/1,2

 TOP
 
  துவரினர் (1)
துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே - நற் 96/6

 TOP
 
  துவரை (1)
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு - புறம் 201/10

 TOP
 
  துவலை (19)
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப - நெடு 20
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து - நெடு 34
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும் - நெடு 64
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் - மலை 363
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - நற் 142/5
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை - நற் 152/6
தூஉம் துவலை துயர் கூர் வாடையும் - குறு 103/4
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப - குறு 205/4
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் - குறு 344/2
துவலை தண் துளி வீசி - ஐங் 141/2
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் - ஐங் 163/2
ஆரா துவலை அளித்தது போலும் நீ - கலி 71/25
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் - அகம் 24/4
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன - அகம் 41/14
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை/முளரி கரியும் முன்பனி பானாள் - அகம் 163/7,8
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் - அகம் 217/3
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் - அகம் 262/15
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப - அகம் 274/7
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய - அகம் 294/3

 TOP
 
  துவலைய (1)
நுண் பல் துவலைய தண் பனி நாளே - அகம் 13/24

 TOP
 
  துவலையின் (6)
துவலையின் நனைந்த புறத்தது அயலது - நற் 181/6
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 143/14
மயங்கு மழை துவலையின் மறுகு உடன் பனிக்கும் - அகம் 166/3
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன் - அகம் 236/8
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய - அகம் 243/4
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 345/15

 TOP
 
  துவலையொடு (2)
பொங்கு பிதிர் துவலையொடு மங்குல் தைஇ - குறு 55/2
அருவி துவலையொடு மயங்கும் - அகம் 359/15

 TOP
 
  துவள் (1)
என்னோ துவள் கண்டீ - பரி 6/64

 TOP
 
  துவளா (1)
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின் - பரி 22/48

 TOP
 
  துவற்றலின் (1)
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின்/தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடு - மலை 363,364

 TOP
 
  துவற்றும் (1)
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை - கலி 31/16

 TOP
 
  துவன்றவும் (1)
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும்/கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி - பட் 260,261

 TOP
 
  துவன்றி (18)
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி/புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான - பெரும் 268,269
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி/நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் - மது 580,581
அவரும் பிறரும் துவன்றி/பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த - மது 777,778
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி/விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் - பட் 261,262
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென - மலை 276
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி/சிறுமை உற்ற களையா பூசல் - மலை 313,314
அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் - மலை 346
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி/வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை - மலை 529,530
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி/விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ - குறு 295/2,3
துஞ்சு_மர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/3
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் - கலி 105/8
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி/உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் - அகம் 30/4,5
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி/கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் - அகம் 88/13,14
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி/மழை பட்டு அன்ன மணல் மலி பந்தர் - அகம் 136/15,16
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி/காலை வந்தன்றால் காரே மாலை - அகம் 183/9,10
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் - அகம் 358/3
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை - புறம் 154/11
படை அமை மறவரொடு துவன்றி கல்லென - புறம் 351/3

 TOP
 
  துவன்றிய (9)
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் - மலை 51
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை - மலை 205
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை முள்ளூர் - நற் 170/6
ஆரியர் துவன்றிய பேர் இசை இமயம் - பதி 11/23
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை - பதி 22/21
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் - பதி 45/5
நன் மரம் துவன்றிய நாடு பல தரீஇ - பதி 85/1
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய/விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம - அகம் 141/10,11
நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய/கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது - புறம் 137/4,5

 TOP
 
  துவன்று (5)
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே - மது 428
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை - பட் 174
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை - பட் 212
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய - கலி 105/21
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் - அகம் 295/15

 TOP
 
  துவன்றுபு (1)
தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ - பெரும் 434

 TOP
 
  துவன்றும் (2)
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும்/பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - நற் 123/3,4
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும்/அயிரை நெடு வரை போல - பதி 70/25,26

 TOP
 
  துவை (7)
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் - பதி 45/13
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை - பதி 55/7
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை/கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது - புறம் 14/13,14
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் - புறம் 113/2
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் - புறம் 160/7
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் - புறம் 250/1
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் - புறம் 390/17

 TOP
 
  துவைக்கும் (2)
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை - மலை 573
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும்/நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா - புறம் 280/2,3

 TOP
 
  துவைத்த (1)
துவைத்த தும்பை நனவு-உற்று வினவும் - பதி 88/23

 TOP
 
  துவைத்து (4)
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி - அகம் 317/12
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி - அகம் 399/9
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ - புறம் 4/5
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப - புறம் 370/13

 TOP
 
  துவைப்ப (2)
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து - பதி 56/4
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து - பரி 5/3

 TOP
 
  துவைப்பவும் (1)
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும்/அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை - புறம் 158/1,2

 TOP
 
  துவைப்பின் (1)
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி - மலை 117

 TOP
 
  துவையர் (1)
கனி குய்யான் கொழும் துவையர்/தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் - புறம் 360/5,6

 TOP
 
  துவையா (1)
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு - நற் 276/1

 TOP
 
  துழந்த (4)
கூவல் துழந்த தடம் தாள் நாரை - பதி 51/4
அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து - அகம் 60/5
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை - அகம் 270/5
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின் - புறம் 26/10

 TOP
 
  துழந்து (3)
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட - நற் 41/7
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் - குறு 167/4
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட - புறம் 372/8

 TOP
 
  துழந்தும் (1)
இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும்/நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் - புறம் 188/4,5

 TOP
 
  துழவும் (6)
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் - நற் 267/4
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் - நற் 272/6
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் - நற் 372/11
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் - குறு 246/3
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும்/அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் - அகம் 68/19,20
ஆறு கொல் மருங்கின் மாதிரம் துழவும்/கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர - புறம் 174/21,22

 TOP
 
  துழவுவோள் (1)
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய - புறம் 278/7

 TOP
 
  துழவை (1)
அவையா அரிசி அம் களி துழவை/மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி - பெரும் 275,276

 TOP
 
  துழாய் (1)
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து - பரி 8/1

 TOP
 
  துழாயோன் (1)
நாறு இணர் துழாயோன் நல்கின் அல்லதை - பரி 15/15

 TOP
 
  துழாவும் (1)
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் - கலி 145/43

 TOP
 
  துழாஅய் (4)
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி - குறி 90
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய்/அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவி - பதி 31/8,9
நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர் கண்ணியை - பரி 4/58
புரி மலர் துழாஅய் மேவல் மார்பினோய் - பரி 13/61

 TOP
 
  துழைஇ (17)
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ/நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சி - மலை 181,182
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ/வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை - மலை 454,455
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் - நற் 31/3
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ/சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி - நற் 70/4,5
பாடு இமிழ் பனி கடல் துழைஇ பெடையோடு - நற் 91/3
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் - நற் 193/3
தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து - நற் 352/7
பொன்னின் அன்ன பூ சினை துழைஇ/கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை - நற் 396/4,5
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை - பதி 30/3
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த - அகம் 80/5
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது - அகம் 91/4
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் - அகம் 180/10
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ/மனை மருண்டு இருந்த என்னினும் நனை மகிழ் - அகம் 189/11,12
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென - அகம் 192/10
மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த - அகம் 222/9
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென - அகம் 243/7
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ/வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து - புறம் 370/4,5

 TOP
 
  துழைஇய (6)
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை - நற் 127/1
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை - குறு 215/4
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய/நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என - பதி 17/8,9
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை - அகம் 249/14
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய/பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை - அகம் 308/14,15
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் - அகம் 320/8

 TOP
 
  துள்ளல்-உறும் (1)
பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என - கலி 94/38

 TOP
 
  துள்ளிய (1)
நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் - புறம் 386/3

 TOP
 
  துள்ளு (2)
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் - குறு 85/2
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற - அகம் 294/2

 TOP
 
  துள்ளுநர் (1)
துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் - கலி 4/5

 TOP
 
  துள்ளுபு (1)
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப - பதி 27/12

 TOP
 
  துள்ளுவன (2)
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால - அகம் 324/7
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் - புறம் 333/4

 TOP
 
  துளக்கி (1)
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி/மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட - பதி 18/8,9

 TOP
 
  துளக்கு (1)
நானிலம் துளக்கு அற முழு_முதல் நாற்றிய - பரி 13/35

 TOP
 
  துளக்கும் (1)
இமயமும் துளக்கும் பண்பினை - குறு 158/5

 TOP
 
  துளங்க (2)
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க/இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை - அகம் 56/2,3
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் - அகம் 186/5

 TOP
 
  துளங்கல் (1)
தொல்லோர் மாய்ந்து என துளங்கல் செல்லாது - புறம் 58/4

 TOP
 
  துளங்கா (2)
தொல் பசி அறியா துளங்கா இருக்கை - பெரும் 253
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் - பரி 23/47

 TOP
 
  துளங்காமை (1)
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி - பரி 9/1

 TOP
 
  துளங்கி (2)
எனை பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி/விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே - புறம் 63/1,2
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே - புறம் 260/24

 TOP
 
  துளங்கிய (2)
கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் - புறம் 23/9
கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல - புறம் 260/23

 TOP
 
  துளங்கின (1)
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே - புறம் 347/11

 TOP
 
  துளங்கினவே (1)
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே/உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே - புறம் 62/8,9

 TOP
 
  துளங்கு (26)
துகில் அணி அல்குல் துளங்கு இயல் மகளிர் - சிறு 262
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை - மது 85
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடி - மலை 43
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு - மலை 330
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் - மலை 463
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர - நற் 20/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 11/2
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி - பதி 17/4
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை - பதி 24/13
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு - பதி 31/13
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் - பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் - பதி 37/7
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை - பதி 42/11
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த - பதி 44/21
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 45/20
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் - பதி 49/2
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர - பதி 51/1
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு - பதி 88/5
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் - கலி 106/9
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி - அகம் 3/7
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே - அகம் 71/18
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் - அகம் 249/6
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று - அகம் 253/13
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு - அகம் 341/7
துளங்கு இயலான் பணை எருத்தின் - புறம் 15/7

 TOP
 
  துளர் (4)
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை - பெரும் 201
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை - மலை 122
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை - குறு 392/5
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் - அகம் 184/13

 TOP
 
  துளர்ந்து (1)
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய - குறு 214/1

 TOP
 
  துளவம் (1)
துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும் - பரி 13/30

 TOP
 
  துளவினவை (1)
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை - பரி 15/54

 TOP
 
  துளி (60)
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை - திரு 116
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு - சிறு 106
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு - பெரும் 24
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க - நெடு 28
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து - நெடு 34
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப - நெடு 180
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப - நெடு 185
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் - மலை 75
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின் - மலை 103
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்பு-மின் மயங்கு துளி/மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே - மலை 232,233
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ - நற் 51/4
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு - நற் 76/2
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் - நற் 89/4
துளி உடை தொழுவின் துணிதல் அற்றத்து - நற் 109/7
துளி பெயல் பொறித்த புள்ளி தொல் கரை - நற் 114/7
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ - நற் 193/2
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி - நற் 247/3
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ - நற் 274/1
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் - நற் 347/5
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய - குறு 35/4
துளி தலை தலைஇய தளிர் அன்னோளே - குறு 222/7
துவலை தண் துளி வீசி - ஐங் 141/2
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட - ஐங் 251/2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி - ஐங் 411/1
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர - ஐங் 418/2
பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே - ஐங் 448/4
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 13/9
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என - கலி 16/7
துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் - கலி 25/28
துளி நசை வேட்கையான் மிசை பாடும் புள்ளின் தன் - கலி 46/20
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை - கலி 56/24
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள் - கலி 90/22
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி - கலி 139/5
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ - கலி 145/21
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் - அகம் 8/15
இன் இசை உருமொடு கனை துளி தலைஇ - அகம் 58/1
துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் - அகம் 72/2
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை - அகம் 132/9
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது - அகம் 214/4
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று - அகம் 218/4
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் - அகம் 225/13
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் - அகம் 274/2
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட - அகம் 298/6
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று - அகம் 304/4
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை - அகம் 304/5
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை - அகம் 308/3
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 322/2
ஆலி அழி துளி தலைஇ - அகம் 323/12
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால - அகம் 324/7
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ - அகம் 332/5
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல - அகம் 374/9
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு - புறம் 160/3
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது - புறம் 192/7
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் - புறம் 198/25
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை - புறம் 369/9
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை - புறம் 372/4
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற - புறம் 373/3
படு மாரி துளி போல - புறம் 386/2
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் - புறம் 391/1
துளி பதன் அறிந்து பொழிய - புறம் 391/20

 TOP
 
  துளிக்கு (3)
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே - குறு 291/8
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை - குறு 382/1
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் - அகம் 26/24

 TOP
 
  துளிப்ப (1)
மங்குல் அற்கமொடு பொங்குபு துளிப்ப/வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி - அகம் 235/6,7

 TOP
 
  துளியின் (2)
பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 484
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் - பரி 7/13

 TOP
 
  துளியினும் (1)
நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே - புறம் 34/23

 TOP
 
  துளுநாட்டு (1)
தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன - அகம் 15/5

 TOP
 
  துளும்பும் (1)
நிறை கடல் முகந்து உராய் நிறைந்து நீர் துளும்பும் தம் - பரி 6/1

 TOP
 
  துளை (15)
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி - பொரு 10
கரு இருந்து அன்ன கண்கூடு செறி துளை/உருக்கி அன்ன பொருத்து-உறு போர்வை - பெரும் 8,9
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி - பெரும் 54
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த - பெரும் 62
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் - பெரும் 179
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ - மலை 25
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி - மலை 27
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் - அகம் 82/1
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் - அகம் 225/6
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர - அகம் 225/12
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப - அகம் 243/2
அறு நூல் பளிங்கின் துளை காசு கடுப்ப - அகம் 315/12
தோல் துவைத்து அம்பின் துளை தோன்றுவ - புறம் 4/5
கணை பொருத துளை தோலன்னே - புறம் 97/16
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ - புறம் 235/10

 TOP
 
  துளைக்கு (1)
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப - பரி 21/33

 TOP
 
  துளைபட (1)
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி - கலி 41/13

 TOP
 
  துளைய (1)
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு - அகம் 9/6

 TOP
 
  துளையினை (1)
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி - பரி 23/62

 TOP
 
  துளையொடு (1)
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி - புறம் 376/10

 TOP
 
  துற்ற (1)
கூவை துற்ற நால் கால் பந்தர் - புறம் 29/19

 TOP
 
  துற்றவும் (1)
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் - புறம் 41/6

 TOP
 
  துற்றி (1)
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி/ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை - அகம் 36/2,3

 TOP
 
  துற்றிய (1)
துராஅய் துற்றிய துருவை அம் புழுக்கின் - பொரு 103

 TOP
 
  துற்றும் (1)
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி - பரி 20/51

 TOP
 
  துற்றுவ (1)
துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய் தொட்டி - பரி 20/51

 TOP
 
  துறக்கத்தவளொடு (1)
சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு/மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை - பரி 19/6,7

 TOP
 
  துறக்கத்தின் (1)
ஒரீஇ துறக்கத்தின் வழீஇ ஆன்றோர் - கலி 139/34

 TOP
 
  துறக்கத்து (3)
மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் - பரி 5/69
துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் - பரி 12/84
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து/வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் - கலி 143/45,46

 TOP
 
  துறக்கப்பட்டோர் (1)
தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர்/வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் - கலி 23/8,9

 TOP
 
  துறக்கம் (7)
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பெரும் 388
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பட் 104
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம்/அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் - பரி 15/16,17
அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் - பரி 15/17
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் - பரி 23/47
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் - கலி 118/3
துறக்கம் எய்திய தொய்யா நல் இசை - அகம் 233/7

 TOP
 
  துறக்கமும் (1)
உரிது அமர் துறக்கமும் உரிமை நன்கு உடைத்து - பரி 13/13

 TOP
 
  துறக்குநர் (1)
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் - கலி 13/26

 TOP
 
  துறக்கும் (2)
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும்/மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் - மது 573,574
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே - அகம் 71/18

 TOP
 
  துறக்குவர்-கொல்லோ (1)
இன்னே கண்டும் துறக்குவர்-கொல்லோ/முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ - குறு 287/2,3

 TOP
 
  துறக்குவன் (3)
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் - கலி 41/35
துறக்குவன் அல்லன் துறக்குவன் அல்லன் - கலி 41/35
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் - கலி 41/36

 TOP
 
  துறத்தல் (5)
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே - குறு 266/5
இன்னள் ஆக துறத்தல்/நும்மின் தகுமோ என்றனை துணிந்தே - குறு 296/7,8
நன் நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க - கலி 133/16
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது - அகம் 307/13
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே - அகம் 398/15

 TOP
 
  துறத்தலின் (9)
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின்/பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே - ஐங் 55/3,4
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின்/பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் - கலி 53/12,13
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின்/நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் - கலி 53/16,17
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் - கலி 70/11
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே - கலி 70/15
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின்/கூரும் தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/5,6
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின்/புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/9,10
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின்/நின்ற தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் - கலி 124/13,14
இல் உணா துறத்தலின் இல் மறந்து உறையும் - புறம் 160/17

 TOP
 
  துறத்தி (1)
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின் - குறு 384/3

 TOP
 
  துறந்த (20)
பொழி மழை துறந்த புகை வேய் குன்றத்து - பெரும் 19
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் - நற் 116/7
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய - நற் 172/2
கொன்று ஆற்று துறந்த மாக்களின் அடு பிணன் - நற் 329/2
பெயல் மழை துறந்த புலம்பு உறு கடத்து - குறு 174/1
மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் - கலி 53/8
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ - கலி 145/48
துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் - கலி 146/5
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 3/9
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை - அகம் 97/3
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் - அகம் 107/5
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் - அகம் 113/9
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன - அகம் 127/10
மணிப்புறா துறந்த மரம் சோர் மாடத்து - அகம் 167/14
நல்கா காதலர் நலன் உண்டு துறந்த/பாழ் படு மேனி நோக்கி நோய் பொர - அகம் 217/16,17
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் - அகம் 397/5
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் - புறம் 147/6
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை - புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் - புறம் 276/1
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த/வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் - புறம் 307/8,9

 TOP
 
  துறந்த-காலை (1)
எம் தோள் துறந்த-காலை எவன்-கொல் - ஐங் 109/3

 TOP
 
  துறந்ததன் (1)
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் - ஐங் 393/1

 TOP
 
  துறந்ததை (3)
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை/குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு - கலி 127/9,10
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை/காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை - கலி 127/13,14
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை/அதனால் - கலி 127/17,18

 TOP
 
  துறந்தவர் (2)
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது - கலி 36/21
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர்/நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென - அகம் 298/20,21

 TOP
 
  துறந்தவள் (1)
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள்/பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை - கலி 19/8,9

 TOP
 
  துறந்தனர் (1)
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே - அகம் 205/7

 TOP
 
  துறந்தனவால் (2)
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே - குறு 186/4
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே - குறு 301/8

 TOP
 
  துறந்தனள்-கொல் (1)
துயில் துறந்தனள்-கொல் அளியள் தானே - அகம் 373/19

 TOP
 
  துறந்தனன் (3)
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே - நற் 211/9
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின் - ஐங் 108/3
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் - கலி 129/9

 TOP
 
  துறந்தார் (3)
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் - கலி 24/15
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை - கலி 29/14
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி - கலி 122/3

 TOP
 
  துறந்தாரை (1)
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த - கலி 118/9

 TOP
 
  துறந்தான் (2)
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி - பரி 12/46
துன்னான் துறந்தான் மலை - கலி 41/34

 TOP
 
  துறந்தானை (4)
அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை - கலி 143/25
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் - கலி 144/45
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று - கலி 144/49
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை - கலி 145/8

 TOP
 
  துறந்து (45)
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து/பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல - மது 575,576
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து/நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி - நெடு 137,138
உறை துறந்து இருந்த புறவில் தனாது - நற் 164/1
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் - நற் 230/6
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து/அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் - நற் 329/8,9
தோலா காதலர் துறந்து நம் அருளார் - நற் 339/1
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து/அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி - நற் 343/8,9
அருளும் அன்பும் நீக்கி துணை துறந்து/பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின் - குறு 20/1,2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து - குறு 137/2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து/இரவலர் வாரா வைகல் - குறு 137/2,3
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து/பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து - குறு 174/4,5
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து/நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும் - குறு 228/4,5
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் - ஐங் 26/1
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் - ஐங் 163/3
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் - ஐங் 163/3
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து/பெரும் கல் அதர் இடை பிரிந்த-காலை - ஐங் 359/1,2
யாமே நின் துறந்து அமையலம் - ஐங் 423/3
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி - ஐங் 426/1
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் - ஐங் 445/2
துறந்து அமைகல்லார் காதலர் - ஐங் 457/3
நின் துறந்து அமைகுவர் அல்லர் - ஐங் 461/4
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை - கலி 16/6
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ - கலி 17/5
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ - கலி 35/8
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் - கலி 70/7
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து/நைவாரா ஆய_மகள் தோள் - கலி 103/66,67
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து - கலி 104/46
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் - கலி 123/16
தோள் துறந்து அருளாதவர் போல் நின்று - கலி 128/1
தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் - கலி 145/18
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த - கலி 145/36
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் - கலி 150/8
காதல் வேண்டி என் துறந்து/போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே - அகம் 55/16,17
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் - அகம் 67/3
நலம் துறந்து உறைநர் சென்ற ஆறே - அகம் 67/18
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் - அகம் 183/3
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து/இரும்பின் இன் உயிர் உடையோர் போல - அகம் 185/3,4
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க - அகம் 217/12
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என - அகம் 233/4
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து/இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் - அகம் 237/5,6
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து/ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு - அகம் 265/9,10
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து/என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் - அகம் 317/21,22
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து/ஆடு_மகள் போல பெயர்தல் - அகம் 370/14,15
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் - அகம் 383/1

 TOP
 
  துறந்தே (3)
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே - ஐங் 268/5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே - ஐங் 285/5
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே - புறம் 363/18

 TOP
 
  துறந்தோர் (8)
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் - நற் 64/3
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி - நற் 382/5
எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர்/தமியர் ஆக இனியர்-கொல்லோ - குறு 172/3,4
அம் வரி வாட துறந்தோர்/வன்பர் ஆக தாம் சென்ற நாட்டே - குறு 180/6,7
இன்னம் ஆகவும் இங்கு நம் துறந்தோர்/அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து - அகம் 85/3,4
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர்/மறந்தும் அமைகுவர்-கொல் என்று எண்ணி - அகம் 223/1,2
நன் மாண் ஆகம் புலம்ப துறந்தோர்/அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து - அகம் 247/2,3
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர்/உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு - அகம் 378/18,19

 TOP
 
  துறந்தோன் (1)
துறந்தோன் மன்ற மறம் கெழு குருசில் - ஐங் 471/3

 TOP
 
  துறப்ப (3)
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப/கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் - நெடு 52,53
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப/கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும் - நெடு 63,64
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப/வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து - அகம் 360/5,6

 TOP
 
  துறப்பது (1)
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 24/5

 TOP
 
  துறப்பாயால் (3)
தொடி நெகிழ்ந்த தோளளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/7
நோய் மலி நிலையளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/10
இகழ் மலர் கண்ணளா துறப்பாயால் மற்று நின் - கலி 135/13

 TOP
 
  துறப்பாயேல் (1)
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என - கலி 3/10

 TOP
 
  துறப்பார்-கொல் (1)
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக - கலி 33/24

 TOP
 
  துறப்பான் (2)
வண்டின் துறப்பான் மலை - கலி 40/25
தன் மெய் துறப்பான் மலை - கலி 43/27

 TOP
 
  துறப்பின் (1)
ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின்/பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே - குறு 326/4,5

 TOP
 
  துறப்பு (1)
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் - கலி 10/15

 TOP
 
  துறப்போர் (1)
கையற துறப்போர் கழறுவ போல - நற் 243/7

 TOP
 
  துறு (7)
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை - சிறு 69
துறு கல் மீமிசை குறுவன குழீஇ - நற் 206/3
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை - நற் 211/7
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/6
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத - நற் 386/2
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி - அகம் 253/16
துறு கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்பை - அகம் 272/10

 TOP
 
  துறுகல் (23)
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு - பட் 234
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை - மலை 131
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல்/தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே - மலை 384,385
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா - நற் 104/3
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை - நற் 243/2
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல்/பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் - குறு 13/2,3
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி - குறு 36/1
கரும் கால் வேங்கை வீ உகு துறுகல்/இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை - குறு 47/1,2
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் - குறு 111/5
மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல்/துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் - குறு 279/5,6
மன்ற துறுகல் மீமிசை பல உடன் - குறு 284/2
தண் நறும் துறுகல் ஓங்கிய மலையே - குறு 367/7
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு - ஐங் 210/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் - ஐங் 239/2
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும் - ஐங் 262/2
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி - ஐங் 267/2
குறவர் முன்றில் மா தீண்டு துறுகல்/கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் - ஐங் 277/1,2
துறுகல் அடுக்கத்ததுவே பணை தோள் - ஐங் 291/2
இரும் பிணர் துறுகல் தீண்டி வளி பொர - அகம் 57/7
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என - அகம் 147/5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன் - அகம் 206/6
மா தகட்டு ஒள் வீ தாய துறுகல்/இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் - புறம் 202/19,20
துறுகல் மறையினும் உய்குவை போலாய் - புறம் 300/2

 TOP
 
  துறை (188)
துறை ஆடு மகளிர்க்கு தோள் புணை ஆகிய - சிறு 117
பாடு துறை முற்றிய பயன் தெரி கேள்வி - சிறு 228
துறை பிறக்கு ஒழிய போகி கறை அடி - பெரும் 351
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை/செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் - பெரும் 389,390
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை - மது 85
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் - மது 340
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர் - மது 586
பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை/துணை புணர்ந்த மட மங்கையர் - பட் 105,106
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு - மலை 40
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் - மலை 280
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் - நற் 35/7
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் - நற் 40/11
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே - நற் 49/2
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே - நற் 54/11
நீடு நீர் பனி துறை சேர்ப்பன் - நற் 58/10
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து - நற் 65/4
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே - நற் 67/2
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன - நற் 70/2
துறை மேய் இப்பி ஈர்ம் புறத்து உறைக்கும் - நற் 87/7
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் - நற் 100/3
துறை நணி இருந்த பாக்கமும் உறை நனி - நற் 101/5
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை/நிலவு குவித்து அன்ன மோட்டு மணல் இடி_கரை - நற் 159/2,3
துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின் - நற் 172/9
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே - நற் 211/9
கானல் அம் பெரும் துறை சேர்ப்பன் - நற் 219/9
துறை புலம்பு உடைத்தே தோழி பண்டும் - நற் 231/5
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை - நற் 280/4
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை/கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் - நற் 295/6,7
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் - நற் 300/4
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு - நற் 315/2
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு - நற் 363/5
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை - நற் 380/9
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து - குறு 50/3
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை/நேர் இறை முன்கை பற்றி - குறு 53/5,6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி - குறு 80/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் - குறு 91/3
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை/நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன - குறு 116/2,3
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி - குறு 145/1
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை/வெள் வீ தாழை திரை அலை - குறு 163/3,4
துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே - குறு 177/2
குருகு என மலரும் பெரும் துறை/விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - குறு 226/6,7
பலர் ஆடு பெரும் துறை மருதொடு பிணித்த - குறு 258/3
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் - குறு 311/2
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை/இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் - குறு 324/2,3
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு - குறு 370/2
தண் துறை ஊரன் கேண்மை - ஐங் 2/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் - ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக - ஐங் 6/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் - ஐங் 7/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை - ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு - ஐங் 10/5
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி - ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் - ஐங் 12/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் - ஐங் 13/3
அணி துறை வீரன் மார்பே - ஐங் 14/3
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் - ஐங் 20/4
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் - ஐங் 21/3
முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை/உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே - ஐங் 31/3,4
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூ பெரும் துறை/பெண்டிரோடு ஆடும் என்ப தன் - ஐங் 33/2,3
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே - ஐங் 53/1
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த - ஐங் 69/2
தண்ணென்றிசினே பெரும் துறை புனலே - ஐங் 73/4
தொல் நிலை மருதத்து பெரும் துறை/நின்னோடு ஆடினள் தண் புனல் அதுவே - ஐங் 75/3,4
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே - ஐங் 83/4
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை - ஐங் 88/1
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் - ஐங் 88/2
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என - ஐங் 140/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை/இனிய செய்த நின்று பின் - ஐங் 143/1,2
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும் - ஐங் 158/3
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் - ஐங் 168/2
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் - ஐங் 172/2
அணங்கு உடை பனி துறை தொண்டி அன்ன - ஐங் 174/1
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் - ஐங் 179/2
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே - ஐங் 180/4
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் - ஐங் 181/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே - ஐங் 182/4
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை/பல்-கால் வரூஉம் தேர் என - ஐங் 186/3,4
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை/வைகறை மலரும் நெய்தல் போல - ஐங் 188/2,3
பாடு இமிழ் பனி துறை ஓடு கலம் உகைக்கும் - ஐங் 192/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த - ஐங் 193/3
குறும் துறை வினவி நின்ற - ஐங் 198/3
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் - ஐங் 199/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை/வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ - ஐங் 361/1,2
மணல் மலி பெரும் துறை ததைந்த காஞ்சியொடு - பதி 23/19
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் - பதி 27/6
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை/மணி கலத்து அன்ன மா இதழ் நெய்தல் - பதி 30/1,2
உண்ணா பைஞ்ஞிலம் பனி துறை மண்ணி - பதி 31/6
நெடு நீர துறை கலங்க - பதி 33/4
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் - பதி 41/5
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ - பதி 48/4
காஞ்சி அம் பெரும் துறை மணலினும் பலவே - பதி 48/18
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை/தண் கடல் படப்பை நன் நாட்டு பொருந - பதி 55/5,6
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி - பதி 76/3
பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் - பதி 76/12
துணி புனல் ஆக துறை வேண்டும் மைந்தின் - பரி 6/30
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர - பரி 6/39
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர - பரி 6/39
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ - பரி 11/25
திருமருத நீர் பூ துறை/ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் - பரி 11/30,31
முனி துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட - பரி 11/82
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை - பரி 20/58
துப்பு அமை துவர் நீர் துறை மறை அழுத்திய - பரி 21/4
மருந்து ஆகும் தீம் நீர் மலி துறை மேய - பரி 23/4
முற்று இன்று வையை துறை/துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக - பரி 24/27,28
துறை ஆடும் காதலர் தோள் புணை ஆக - பரி 24/28
அகல் அல்கும் வையை துறை/காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி - பரி 24/33,34
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் - பரி 24/64
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற - கலி 28/4
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற - கலி 28/4
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார - கலி 35/6
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற - கலி 36/8
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர - கலி 71/8
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் - கலி 72/13
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த - கலி 73/1
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர - கலி 74/5
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் - கலி 79/6
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை - கலி 92/20
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி - கலி 103/38
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை/மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து - கலி 121/20,21
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை/யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ - கலி 127/14,15
மேனி சிதைத்தான் துறை/மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் - கலி 131/20,21
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை/கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் - கலி 131/30,31
வணங்கி உணர்ப்பான் துறை/என நாம் - கலி 131/40,41
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து - அகம் 18/7
கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை/எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென - அகம் 20/13,14
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை/தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி - அகம் 25/2,3
கொற்கை அம் பெரும் துறை முத்தின் அன்ன - அகம் 27/9
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் - அகம் 30/5
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் - அகம் 34/12
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை/திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் - அகம் 36/9,10
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் - அகம் 56/8
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை/அண்டர் மகளிர் தண் தழை உடீஇயர் - அகம் 59/4,5
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் - அகம் 70/10
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என - அகம் 76/2
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை/சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ - அகம் 90/3,4
துறை அணி மருதமொடு இகல் கொள ஓங்கி - அகம் 97/19
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை - அகம் 106/5
அறு துறை அயிர் மணல் படு_கரை போகி - அகம் 113/20
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் - அகம் 116/6
தலை நாள் மா மலர் தண் துறை தயங்க - அகம் 126/4
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை/கனைத்த நெய்தல் கண் போல் மா மலர் - அகம் 150/7,8
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி - அகம் 156/15
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ - அகம் 173/10
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் - அகம் 181/11
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி - அகம் 183/6
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி - அகம் 187/21
பழையர் மகளிர் பனி துறை பரவ - அகம் 201/7
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி - அகம் 210/9
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை/நீர் ஒலித்த அன்ன பேஎர் - அகம் 211/15,16
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை - அகம் 216/5
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் - அகம் 222/5
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி - அகம் 240/8
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் - அகம் 255/5
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை/பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் - அகம் 256/3,4
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே - அகம் 270/7
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு - அகம் 276/5
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே - அகம் 280/14
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர - அகம் 286/7
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை/எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் - அகம் 300/4,5
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை - அகம் 316/1
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை/நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - அகம் 320/10,11
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் - அகம் 331/10
வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின் - அகம் 336/5
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன் - அகம் 336/10
வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை/முழங்கு இரு முந்நீர் திரையினும் பலவே - அகம் 338/20,21
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை - அகம் 356/1
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை/உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை - அகம் 356/1,2
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை/தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே - அகம் 362/1,2
இரு நீர் பரப்பின் பனி துறை பரதவர் - அகம் 366/6
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை/புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் - அகம் 400/12,13
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு - அகம் 400/18
கடி துறை நீர் களிறு படீஇ - புறம் 16/6
பாடு துறை முற்றிய கொற்ற வேந்தே - புறம் 21/11
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை/நீர் தரு மகளிர் குற்ற குவளையும் - புறம் 42/15,16
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை/கடு வளி தொகுப்ப ஈண்டிய - புறம் 55/21,22
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி - புறம் 67/6
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே - புறம் 84/6
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல - புறம் 94/2
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் - புறம் 95/5
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் - புறம் 96/7
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி - புறம் 138/3
தொல் நாள்_மீன் துறை படிய - புறம் 229/8
பனி துறை பகன்றை நறை கொள் மா மலர் - புறம் 235/18
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து - புறம் 243/6
துறை நணி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் - புறம் 297/7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு - புறம் 344/3
கலம் கழாஅலின் துறை கலக்கு-உற்றன - புறம் 345/4
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே - புறம் 348/10

 TOP
 
  துறை-கண் (1)
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் - அகம் 181/19

 TOP
 
  துறை-தொறும் (3)
துறை-தொறும் பரக்கும் பன் மணல் சேர்ப்பனை - குறு 51/3
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும் - ஐங் 117/3
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர் - புறம் 400/21

 TOP
 
  துறை-தோறும் (1)
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் - மது 340

 TOP
 
  துறை-வயின் (1)
இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் - ஐங் 215/2

 TOP
 
  துறை_துறை (2)
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர - பரி 6/39
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற - கலி 28/4

 TOP
 
  துறை_துறை-தோறும் (1)
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும்/பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி - மது 340,341

 TOP
 
  துறைதுறை-தோறும் (1)
துறைதுறை-தோறும் பொறை உயிர்த்து ஒழுகி - பொரு 239

 TOP
 
  துறைப்பட்ட (1)
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல் - அகம் 196/2

 TOP
 
  துறைபோகலின் (1)
தான் முன்னிய துறைபோகலின்/பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க - பட் 273,274

 TOP
 
  துறைபோகிய (7)
செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறைபோகிய/செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என - பொரு 120,121
நல் வேள்வி துறைபோகிய/தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - மது 760,761
பல் கேள்வி துறைபோகிய/தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் - பட் 169,170
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை - பதி 14/6
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை - பதி 39/3
துப்பு துறைபோகிய கொற்ற வேந்தே - பதி 62/9
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய/வீறு சால் புதல்வன் பெற்றனை இவணர்க்கு - பதி 74/20,21

 TOP
 
  துறைபோதல் (1)
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே - கலி 67/20

 TOP
 
  துறைய (1)
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப - கலி 132/7

 TOP
 
  துறையவாய் (1)
போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய்/பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப - கலி 134/7,8

 TOP
 
  துறையின் (1)
துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று - பதி 90/4

 TOP
 
  துறையினும் (1)
துறையினும் துஞ்சா கண்ணர் - நற் 223/8

 TOP
 
  துறையும் (7)
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் - கலி 101/13
துறையும் துஞ்சாது கங்குலானே - அகம் 250/14
துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் - அகம் 300/16
களிறு படிந்து உண்டு என கலங்கிய துறையும்/கார் நறும் கடம்பின் பாசிலை தெரியல் - புறம் 23/2,3
பெருமித பகட்டுக்கு துறையும் உண்டோ - புறம் 90/9
மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி - புறம் 152/20
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய - புறம் 166/8

 TOP
 
  துறையும்-மார் (2)
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 31/5
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே - நற் 311/7

 TOP
 
  துறையூர் (1)
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை - புறம் 136/25

 TOP
 
  துறையே (4)
துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே - நற் 96/6
பயலை செய்தன பனி படு துறையே - ஐங் 141/3
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் - பரி 16/5
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் - அகம் 350/3

 TOP
 
  துறைவ (11)
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ/வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய - நற் 283/3,4
முழவு முதல் பிணிக்கும் துறைவ நன்றும் - நற் 315/8
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் - நற் 345/5
உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் துறைவ/தொல் நிலை நெகிழ்ந்த வளையன் ஈங்கு - குறு 303/3,4
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ/சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப - குறு 336/2,3
நொந்ததன் தலையும் நோய் மிகும் துறைவ/பண்டையின் மிக பெரிது இனைஇ - ஐங் 160/3,4
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ/பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை - ஐங் 186/2,3
தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ - கலி 125/19
பூ மலர்ந்தவை போல புள் அல்கும் துறைவ கேள் - கலி 133/5
பயில் திரை நடு நல்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் - கலி 135/5
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ/பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள் - அகம் 30/11,12

 TOP
 
  துறைவற்கு (10)
தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் - நற் 291/5
தண்ணம் துறைவற்கு உரைக்குநர் பெறினே - குறு 310/7
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு/உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் - குறு 351/4,5
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு/ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை - ஐங் 113/2,3
கானல் அம் துறைவற்கு சொல் உகுப்போயே - ஐங் 136/3
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு/இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 144/2,3
நறிய கமழும் துறைவற்கு/இனிய மன்ற என் மாமை கவினே - ஐங் 146/2,3
கள் கமழ்ந்து ஆனா துறைவற்கு/நெக்க நெஞ்சம் நேர்கல்லேனே - ஐங் 151/4,5
ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு/பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே - ஐங் 155/4,5
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு/பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் - ஐங் 161/2,3

 TOP
 
  துறைவன் (48)
தண்ணம் துறைவன் முன்_நாள் நம்மொடு - நற் 138/5
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே - நற் 163/12
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த - நற் 167/5
தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் - நற் 178/6
பைபய இமைக்கும் துறைவன்/மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 199/10,11
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன்/தன்னொடு புணர்த்த இன் அமர் கானல் - நற் 267/5,6
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன்/நல்காமையின் நசை பழுது ஆக - நற் 272/6,7
தண்ணம் துறைவன் சாயல் மார்பே - நற் 327/9
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு - நற் 372/5
தண்ணம் துறைவன் நாண - நற் 382/8
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம் - நற் 388/9
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை - குறு 9/7
துறைவன் தம் ஊரானே - குறு 97/3
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன்/புணரிய இருந்த ஞான்றும் - குறு 109/2,3
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன்/வாராது அமையினும் அமைக - குறு 117/4,5
தண்ணம் துறைவன் காணின் முன் நின்று - குறு 296/5
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - குறு 316/8
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன்/குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று - குறு 318/3,4
ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின் - குறு 326/4
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன்/நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே - குறு 328/3,4
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் - குறு 349/3
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே - குறு 386/2
ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துறைவன்/இவட்கு அமைந்தனனால் தானே - ஐங் 103/2,3
தண்ணம் துறைவன் வந்து என - ஐங் 105/3
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன்/எம் தோள் துறந்த-காலை எவன்-கொல் - ஐங் 109/2,3
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 111/3
தண்ணம் துறைவன் மறைஇ - ஐங் 115/3
ஓதம் வாங்கும் துறைவன்/மாயோள் பசலை நீக்கினன் இனியே - ஐங் 145/2,3
ஒண் தழை அயரும் துறைவன்/தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே - ஐங் 147/2,3
புணரி திளைக்கும் துறைவன்/புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே - ஐங் 150/2,3
துறைவன் வரையும் என்ப - ஐங் 152/4
போர்வின் பெறூஉம் துறைவன் கேண்மை - ஐங் 153/4
தெண் கழி பரக்கும் துறைவன்/எனக்கோ காதலன் அனைக்கோ வேறே - ஐங் 156/4,5
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் - ஐங் 158/4
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே - ஐங் 162/4
துறைவன் துறந்து என துறந்து என் - ஐங் 163/3
தண்ணம் துறைவன் தகுதி - ஐங் 164/3
துறைவன் சொல்லிய சொல் என் - ஐங் 165/3
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன்/நல்குவன் போல கூறி - ஐங் 167/2,3
தண்ணம் துறைவன் நல்கின் - ஐங் 168/3
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன்/நெஞ்சத்து உண்மை அறிந்தும் - ஐங் 169/3,4
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன்/நல்லன் என்றி ஆயின் - ஐங் 170/2,3
துறைவன் பிரிந்து என நெகிழ்ந்தன - ஐங் 192/3
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் - கலி 129/9
அக மடல் சேக்கும் துறைவன்/இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே - அகம் 40/16,17
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன்/நம்மொடு புணர்ந்த கேண்மை முன்னே - அகம் 70/4,5
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன்/பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி - அகம் 210/6,7
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை - அகம் 380/3

 TOP
 
  துறைவனை (7)
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை/இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் - நற் 278/5,6
குறிய ஆகும் துறைவனை/பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே - குறு 248/6,7
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை/என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் - ஐங் 110/2,3
புள் இறை கூரும் துறைவனை/உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே - ஐங் 142/2,3
வீ இனிது கமழும் துறைவனை/நீ இனிது முயங்குதி காதலோயே - ஐங் 148/2,3
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் - கலி 131/33
பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே - அகம் 170/7

 TOP
 
  துறைவனொடு (7)
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு/அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை - நற் 4/4,5
புன்னை ஓங்கிய துறைவனொடு அன்னை - நற் 175/5
தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே - குறு 125/7
எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் - குறு 320/4
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு/இலங்கு எயிறு தோன்ற நக்கதன் பயனே - குறு 381/6,7
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் - குறு 401/4
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே - அகம் 190/3

 TOP
 
  துறைவனோடு (2)
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு/யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே - குறு 313/3,4
கானல் சேக்கும் துறைவனோடு/யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே - ஐங் 154/3,4

 TOP
 
  துன் (25)
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் - பெரும் 125
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் - மது 40
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - குறி 128
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் - மலை 59
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே - நற் 205/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் - நற் 387/5
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் - குறு 88/3
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி - குறு 365/3
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் - குறு 376/1
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு - பதி 15/2
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/15
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி - அகம் 44/8
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என - அகம் 77/2
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் - அகம் 138/16
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு - அகம் 179/3
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் - அகம் 181/1
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் - அகம் 338/13
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து - புறம் 3/8
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை - புறம் 3/23
ஒன்னார் உட்கும் துன் அரும் கடும் திறல் - புறம் 39/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் - புறம் 44/10
துன் அரும் கடாஅம் போல - புறம் 94/4
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் - புறம் 165/3
இன் இசை கேட்ட துன் அரும் மறவர் - புறம் 270/9
துன் அரும் பரிசில் தரும் என - புறம் 394/17

 TOP
 
  துன்பத்தில் (1)
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற - கலி 138/28

 TOP
 
  துன்பம் (2)
மன்பது மறுக்க துன்பம் களைவோன் - பரி 15/52
துன்பம் துணை ஆக நாடின் அது அல்லது - கலி 6/10

 TOP
 
  துன்பமும் (2)
இன்பமும் துன்பமும் உடைத்தே - நற் 304/9
நட்டோர் இன்மையும் கேளிர் துன்பமும்/ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ - அகம் 279/1,2

 TOP
 
  துன்பின் (1)
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் - புறம் 382/10

 TOP
 
  துன்பு (1)
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும் - பரி 6/84

 TOP
 
  துன்புற்றார் (1)
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு - கலி 148/11

 TOP
 
  துன்புறு (3)
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி - குறு 316/6
துன்புறு துயரம் நீங்க - ஐங் 102/3
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு - அகம் 257/18

 TOP
 
  துன்புறுவி (1)
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் - புறம் 161/14

 TOP
 
  துன்புறூஉம் (1)
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/11

 TOP
 
  துன்ன (2)
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே - குறு 98/2
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி - கலி 70/5

 TOP
 
  துன்னத்து (1)
இழை வலந்த பல் துன்னத்து/இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ - புறம் 136/2,3

 TOP
 
  துன்னல் (5)
துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி - பொரு 81
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய - பொரு 154
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் - குறு 113/4
துன்னல் போகிய துணிவினோன் என - புறம் 23/14
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர் - புறம் 398/11

 TOP
 
  துன்னலம் (2)
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே - ஐங் 63/4
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் - அகம் 258/4

 TOP
 
  துன்னலும் (1)
துன்னலும் தகுமோ துணிவு இல் நெஞ்சே - அகம் 327/6

 TOP
 
  துன்னா (2)
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா/ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் - பெரும் 325,326
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை - கலி 122/4

 TOP
 
  துன்னாது (2)
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது/வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் - பெரும் 299,300
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது/அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக - புறம் 229/9,10

 TOP
 
  துன்னார் (3)
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார்/இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும் - மலை 264,265
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும் - நற் 216/1
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என - நற் 386/7

 TOP
 
  துன்னான் (1)
துன்னான் துறந்தான் மலை - கலி 41/34

 TOP
 
  துன்னி (9)
நன் நுதல் பசத்தல் ஆவது துன்னி/கனவில் காணும் இவளே - ஐங் 234/2,3
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம் - பரி 14/30
துன்னி துன்னி வழிபடுவதன் பயம் - பரி 14/30
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை - கலி 16/6
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை - கலி 110/4
துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் - கலி 146/5
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி/கனி பதம் பார்க்கும் காலை அன்றே - புறம் 139/9,10
முன்னே தந்தனென் என்னாது துன்னி/வைகலும் செலினும் பொய்யலன் ஆகி - புறம் 171/3,4
நிலவன்மாரோ புரவலர் துன்னி/பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா - புறம் 375/18,19

 TOP
 
  துன்னிய (3)
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில் - அகம் 167/17
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் - அகம் 355/6
என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய/பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி - அகம் 358/11,12

 TOP
 
  துன்னியோரே (1)
என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே/மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் - புறம் 238/13,14

 TOP
 
  துன்னு-தொறும் (1)
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் - குறி 130

 TOP
 
  துன்னுகம் (1)
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே - அகம் 154/15

 TOP
 
  துன்னுதல் (3)
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ - குறி 230
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ - கலி 82/32
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என - அகம் 77/2

 TOP
 
  துன்னுநர் (1)
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் - பரி 19/54

 TOP
 
  துனி (31)
துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக - திரு 137
துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப - சிறு 39
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும் - மலை 485
இனிது-மன் அளிதோ தானே துனி தீர்ந்து - நற் 101/6
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும் - நற் 216/1
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து - நற் 217/6
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் - நற் 254/3
துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும் - நற் 262/5
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை - குறு 181/1
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் - குறு 290/4
துனி தீர் கொள்கை தன் புதல்வனொடு பொலிந்தே - ஐங் 408/4
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் - ஐங் 477/2
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி - பரி 6/97
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி - பரி 6/97
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர - பரி 8/78
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் - கலி 10/15
இனி அறிந்தேன் அது துனி ஆகுதலே - கலி 14/9
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ - கலி 35/8
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார - கலி 71/4
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர - கலி 120/21
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த - அகம் 98/2
துனி தீர் கொள்கை நம் காதலி இனிது உற - அகம் 124/7
துனி தீர் முயக்கம் பெற்றோள் போல - அகம் 144/10
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர - அகம் 163/3
பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் - அகம் 229/10
துனி இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 241/1
இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று - அகம் 263/13
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் - அகம் 306/14
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய் - அகம் 314/17
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் - அகம் 328/6
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துனி அளைஇ - புறம் 366/14

 TOP
 
  துனிக்கும் (1)
இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர் இ - பரி 9/24

 TOP
 
  துனித்த (2)
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் - பதி 57/13
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே - புறம் 6/24

 TOP
 
  துனித்தனை (1)
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை - கலி 122/4

 TOP
 
  துனிப்ப (1)
அளிப்ப துனிப்ப ஆங்காங்கு ஆடுப - பரி 6/104

 TOP
 
  துனிப்பவள் (1)
துணை அணை கேள்வனை துனிப்பவள் நிலையும் - பரி 21/22

 TOP
 
  துனிப்பென் (1)
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் - கலி 67/16

 TOP
 
  துனியல் (3)
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் - குறு 252/6
துனியல் மலர் உண்கண் சொல் வேறு நாற்றம் - பரி 8/53
துனியல் நனி நீ நின் சூள் - பரி 8/55

 TOP
 
  துனியும் (1)
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் - பரி 12/73

 TOP
 
  துனை (12)
துனை பரி துரக்கும் செலவினர் - முல் 102
துனை பறை நிவக்கும் புள்_இனம் மான - மலை 55
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் - மலை 475
சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது - குறு 269/1
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி - குறு 316/6
துனை வரி வண்டின் இனம் - கலி 92/29
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே - கலி 149/16
துனை பரி துரக்கும் துஞ்சா செலவின் - அகம் 9/16
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு - அகம் 179/3
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் - அகம் 251/7
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை - அகம் 298/15
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை - அகம் 397/9

 TOP
 
  துனை-மின் (1)
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனை-மின்/பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர் - மலை 391,392

 TOP
 
  துனைதந்தார் (1)
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார்/கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/30,31

 TOP
 
  துனைதந்து (1)
மனை-வயின் இருப்பவர்-மன்னே துனைதந்து/இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் - அகம் 389/10,11

 TOP
 
  துனைதர (3)
துனி கொள் துயர் தீர காதலர் துனைதர/மெல்லியான் பருவத்து மேல் நின்ற கடும் பகை - கலி 120/21,22
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி - கலி 144/69
மென் நடை பேடை துனைதர தன் சேர்ந்த - கலி 147/65

 TOP
 
  துனைதரு (2)
துணை பயிர்ந்து அகவும் துனைதரு தண் கார் - அகம் 85/13
துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே - அகம் 364/14

 TOP
 
  துனைதரும் (2)
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் - நற் 126/5
உயிர் செல துனைதரும் மாலை - நற் 364/11

 TOP
 
  துனைந்து (3)
நீர் துனைந்து அன்ன செலவின் - பதி 91/9
புணர்த்திய இச்சத்து பெருக்கத்தின் துனைந்து/சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ - பரி 7/37,38
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் - பரி 7/43

 TOP
 
  துனையுநர் (1)
துனையுநர் விழை-தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு - கலி 145/1

 TOP
 
  துனைஇ (1)
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ/செல்ப என்ப காதலர் - நற் 296/7,8

 TOP
 
  துனைஇய (1)
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ - குறி 230

 TOP