<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

தூ - முதல் சொற்கள்
தூ 48
தூஉ 2
தூஉம் 3
தூஉய் 11
தூஉய 1
தூக்க 6
தூக்கணங்குரீஇ 1
தூக்கலின் 4
தூக்காய் 1
தூக்கி 16
தூக்கிய 3
தூக்கியும் 1
தூக்கிலி 1
தூக்கின் 3
தூக்கு 2
தூக்கு-தொறும் 2
தூக்கும் 8
தூங்க 24
தூங்கணங்குரீஇ 1
தூங்கப்பெறின் 1
தூங்கல் 6
தூங்கா 1
தூங்கி 15
தூங்கிய 1
தூங்கியவரொடு 1
தூங்கின்று 1
தூங்கு 43
தூங்குதல் 1
தூங்குந்து 2
தூங்குநர் 1
தூங்குபு 2
தூங்கும் 31
தூங்குவழி 1
தூங்குவன 1
தூங்குவனர் 1
தூசு 1
தூண் 6
தூண்-தொறும் 1
தூண்டில் 5
தூண்டிலா 1
தூண்டிலில் 1
தூண்டிலின் 2
தூண்டிலும் 1
தூண்டு 2
தூணத்து 2
தூணி 6
தூது 9
தூதுணம்புறவு 1
தூதுணம்புறவொடு 1
தூதும் 2
தூதே 12
தூதையும் 1
தூதொடு 1
தூதொடும் 1
தூம்பின் 7
தூம்பு 18
தூம்பொடு 4
தூமம் 2
தூய் 1
தூய 3
தூயர் 1
தூயவனை 1
தூயும் 1
தூர் 1
தூர்க்கும் 1
தூர்க்குவனே 1
தூர்க 1
தூர்த்த 1
தூர்த்தர 1
தூர்ந்த 2
தூர்ந்து 1
தூர்ப்ப 1
தூர்ப்போளே 1
தூர்பு 3
தூர 1
தூரியம் 1
தூரும் 1
தூவ 5
தூவல் 8
தூவலின் 3
தூவவும் 1
தூவற்கு 1
தூவா 2
தூவாரும் 1
தூவி 21
தூவிற்று 1
தூவும் 1
தூவொடு 1
தூற்ற 9
தூற்றலின் 2
தூற்றலும் 1
தூற்றி 1
தூற்றினும் 1
தூற்றுபு 1
தூற்றும் 18
தூறு 4

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
 
  தூ (48)
பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி - திரு 22
புகை முகந்து அன்ன மாசு இல் தூ உடை - திரு 138
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி - திரு 233
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின் - மது 188
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை - நெடு 91
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி - நெடு 132
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை - நெடு 135
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின் - மலை 51
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின் - மலை 75
மா நிலம் சேவடி ஆக தூ நீர் - நற் 0/1
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் - நற் 52/2
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை - நற் 54/2
துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன - நற் 70/2
துஞ்சுதியோ இல தூ இலாட்டி - நற் 154/7
துறுகல் அயல தூ மணல் அடைகரை - நற் 243/2
துறை-தொறும் பரக்கும் தூ மணல் சேர்ப்பனை - குறு 51/3
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை - குறு 55/1
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி - குறு 95/1
துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் - குறு 157/2
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி - குறு 235/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் - குறு 379/3
தொடர்ந்த குவளை தூ நெறி அடைச்சி - பதி 27/2
தூ இரும் போந்தை பொழில் அணி பொலிதந்து - பதி 51/9
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை - பதி 51/33
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு - பதி 81/34
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா - பதி 90/5
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் - பரி 7/52
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் - பரி 23/43
துணி நீரால் தூ மதி நாளால் அணிபெற - கலி 32/6
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே - கலி 67/20
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த - கலி 118/9
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் - கலி 129/9
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி - கலி 135/1
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து - கலி 146/16
தூ நீர் பயந்த துணை அமை பிணையல் - அகம் 5/23
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை - அகம் 13/16
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் - அகம் 34/12
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி - அகம் 136/15
துவர புலர்ந்து தூ மலர் கஞலி - அகம் 141/12
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை - அகம் 198/5
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் - அகம் 355/6
தூ மலர் தாமரை பூவின் அம் கண் - அகம் 361/1
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை - புறம் 154/11
தூ இயல் கொள்கை துகள் அறு மகளிரொடு - புறம் 224/6
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே - புறம் 286/5
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி - புறம் 291/2
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை - புறம் 311/2
தூ மயிர் குறும் தாள் நெடும் செவி குறு முயல் - புறம் 334/2

 TOP
 
  தூஉ (2)
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து - பட் 117
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின் - மலை 363

 TOP
 
  தூஉம் (3)
பொன் நேர் நுண் தாது புன்னை தூஉம்
 வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் - நற் 78/3,4
தூஉம் துவலை துயர்கூர் வாடையும் - குறு 103/4
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு - அகம் 252/12

 TOP
 
  தூஉய் (11)
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர - திரு 241
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது - முல் 10
நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது - நெடு 43
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் - பட் 252
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய்
 பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 358/6,7
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய்
 கடிப்பு கண் உறூஉம் தொடி தோள் இயவர் - பதி 17/6,7
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய்
 மண்ணுறு முரசம் கண் பெயர்த்து இயவர் - பதி 19/6,7
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய்
 முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் - அகம் 22/10,11
உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய்
 நெடுவேள் பரவும் அன்னை அன்னோ - அகம் 272/14,15
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய்
 புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை - அகம் 309/5,6
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய்
 மாரி ஆன்று மழை மேக்கு உயர்க என - புறம் 143/1,2

 TOP
 
  தூஉய (1)
நெய்த்தோர் தூஉய நிறை மகிழ் இரும் பலி - பதி 30/37

 TOP
 
  தூக்க (6)
உறுதி தூக்க தூங்கி அறிவே - நற் 284/7
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் - நற் 345/3
கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் - குறு 8/4
நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க
 மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் - பரி 19/80,81
புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் - பரி 29/2
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை - கலி 128/2

 TOP
 
  தூக்கணங்குரீஇ (1)
தூக்கணங்குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப - புறம் 225/11

 TOP
 
  தூக்கலின் (4)
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் - நற் 107/4
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது - நற் 299/3
அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை - அகம் 96/6
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் - அகம் 219/15

 TOP
 
  தூக்காய் (1)
தனியோர் மதுகை தூக்காய் தண்ணென - அகம் 125/12

 TOP
 
  தூக்கி (16)
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி
 செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென - பொரு 176,177
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி
 நாடக மகளிர் ஆடுகளத்து எடுத்த - பெரும் 54,55
நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி
 அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை - பெரும் 466,467
கலங்கு மெய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி
 முருகு என மொழியும் ஆயின் - ஐங் 245/2,3
பொன் நகர் வரைப்பின் கன்னம் தூக்கி
 முருகு என மொழியும் ஆயின் - ஐங் 247/2,3
ஒத்து அளந்து சீர் தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் - பரி 12/42
துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி
 அடு நறா மகிழ் தட்ப ஆடுவாள் தகைமையின் - பரி 21/19,20
இமிழ் இசை மண்டை உறியொடு தூக்கி
 ஒழுகிய கொன்றை தீம் குழல் முரற்சியர் - கலி 106/2,3
தாழை தளர தூக்கி மாலை - அகம் 40/6
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கி
 பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய - அகம் 141/9,10
மூட்டுறு கவரி தூக்கி அன்ன - அகம் 156/2
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி
 நீடலர் வாழி தோழி கோடையில் - அகம் 333/7,8
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன - அகம் 364/4
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி
 கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என - புறம் 103/2,3
வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி
 இரும் கடறு வளைஇய குன்றத்து அன்னது ஓர் - புறம் 140/6,7
ஆடுறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி
 மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப - புறம் 371/6,7

 TOP
 
  தூக்கிய (3)
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில - பதி 16/4
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே - அகம் 265/23
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய - புறம் 19/4

 TOP
 
  தூக்கியும் (1)
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் - நற் 349/3

 TOP
 
  தூக்கிலி (1)
தூக்கிலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து - கலி 63/2

 TOP
 
  தூக்கின் (3)
இரண்டும் தூக்கின் சீர் சாலாவே - குறு 101/3
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின்
 மருங்கு அறிவாரா மலையினும் பெரிதே - கலி 48/23,24
வையமும் தவமும் தூக்கின் தவத்துக்கு - புறம் 358/3

 TOP
 
  தூக்கு (2)
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ - கலி 1/10
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன்னியம் - அகம் 382/4

 TOP
 
  தூக்கு-தொறும் (2)
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் - நற் 74/8
வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும்
 துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் - நற் 162/10,11

 TOP
 
  தூக்கும் (8)
கையும் காலும் தூக்க தூக்கும்
 ஆடி பாவை போல - குறு 8/4,5
தண் வரல் வாடை தூக்கும்
 கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே - குறு 76/5,6
கோடை தூக்கும் கானம் - குறு 369/3
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் - பதி 61/2
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை - கலி 1/15
உறு வளி தூக்கும் உயர் சினை மாவின் - கலி 84/1
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் - அகம் 78/10
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர - அகம் 378/13

 TOP
 
  தூங்க (24)
கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க
 பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு - திரு 49,50
நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க
 இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை - திரு 56,57
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க
 பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் - திரு 68,69
துணையுற அறுத்து தூங்க நாற்றி - திரு 237
ஒள் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க
 மகிழ்_பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் - பொரு 110,111
துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி - பெரும் 54
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க
 சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை - பெரும் 72,73
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க
 மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் - நெடு 28,29
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க
 வானுற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் - நெடு 59,60
பிரசம் தூங்க பெரும் பழம் துணர - நற் 93/1
துய் தலை மந்தி வன் பறழ் தூங்க
 கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து - நற் 95/4,5
கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க
 வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் - நற் 221/4,5
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் - நற் 366/10
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க
 விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு - குறு 205/1,2
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல - பரி 7/16
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க
 மனைமனை படரும் நனை நகு மாலை - அகம் 54/11,12
மண் கனை முழவொடு மகிழ் மிக தூங்க
 தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என - அகம் 76/1,2
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க
 செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று - அகம் 184/14,15
கூதள மூதிலை கொடி நிரை தூங்க
 அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை - அகம் 255/14,15
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க
 பருந்து அருந்துற்ற தானையொடு செரு முனிந்து - புறம் 62/5,6
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை - புறம் 103/1
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி - புறம் 103/2
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க
 கெடு இல் நல் இசை சூடி - புறம் 221/11,12
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க
 சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக - புறம் 316/10,11

 TOP
 
  தூங்கணங்குரீஇ (1)
முடங்கல் இறைய தூங்கணங்குரீஇ
 நீடு இரும் பெண்ணை தொடுத்த - குறு 374/5,6

 TOP
 
  தூங்கப்பெறின் (1)
வீழ் ஊசல் தூங்கப்பெறின்
 மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/11,12

 TOP
 
  தூங்கல் (6)
துகில் முடித்து போர்த்த தூங்கல் ஓங்கு நடை - முல் 53
தூங்கல் ஓலை ஓங்கு மடல் பெண்ணை - நற் 135/1
தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் - நற் 258/9
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் - நற் 354/7
பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் - அகம் 98/20
தூங்கல் பாடிய ஓங்கு பெரு நல் இசை - அகம் 227/16

 TOP
 
  தூங்கா (1)
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை - பெரும் 146

 TOP
 
  தூங்கி (15)
ஒருமரப்பாணியில் தூங்கி ஆங்கு - பெரும் 433
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி
 முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே - மலை 143,144
வளி பொரு நெடும் சினை தளியொடு தூங்கி
 வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் - நற் 281/2,3
உறுதி தூக்க தூங்கி அறிவே - நற் 284/7
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி
 சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து - நற் 328/1,2
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை - நற் 334/3
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல் - நற் 345/3
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி
 கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு - நற் 368/2,3
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் - குறு 18/4
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூம் புனல் வீழ்ந்து - பரி 21/44
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை - கலி 142/57
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி
 கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் - அகம் 20/6,7
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி
 உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 159/9,10
நிரம்பா நீள் இடை தூங்கி
 இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே - அகம் 379/26,27
தழுவுவழி தழீஇ தூங்குவழி தூங்கி
 மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு - புறம் 243/4,5

 TOP
 
  தூங்கிய (1)
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே - புறம் 277/6

 TOP
 
  தூங்கியவரொடு (1)
அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு
 வறல் குழல் சூட்டின் வயின்வயின் பெறுகுவிர் - சிறு 162,163

 TOP
 
  தூங்கின்று (1)
விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று
 எவன் குறித்தனள்-கொல் என்றி ஆயின் - நற் 320/1,2

 TOP
 
  தூங்கு (43)
துடி அடி அன்ன தூங்கு நடை குழவியொடு - பொரு 125
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை - சிறு 81
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் - பெரும் 10
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப - நெடு 120
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை - குறி 86
தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை - பட் 174
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் - மலை 212
ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் - நற் 87/2
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் - நற் 123/3
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் - நற் 257/2
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு - நற் 261/2
தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் - நற் 280/3
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் - நற் 350/3
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப - நற் 396/2
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி - குறு 235/2
நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் - குறு 344/4
பிரசம் தூங்கு மலை கிழவோற்கே - குறு 392/8
அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை - பதி 24/13
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட - பதி 31/19
தாங்காது புகழ்ந்த தூங்கு கொளை முழவின் - பதி 43/30
துணி கயம் துகள்பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் - கலி 20/6
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் - கலி 43/13
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் - கலி 50/3
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப - கலி 50/5
தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே - கலி 121/8
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை - கலி 133/4
தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் - அகம் 8/3
பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் - அகம் 18/15
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் - அகம் 158/2
தூங்கு நடை குழவி துயில் புறங்காப்ப - அகம் 168/10
பழம் தூங்கு விடரகத்து எழுந்த காம்பின் - அகம் 271/14
நோம்-கொல் அளியள் தானே தூங்கு நிலை - அகம் 287/3
தூங்கு சேற்று அள்ளல் துஞ்சி பொழுது பட - அகம் 316/4
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் - அகம் 329/12
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ - அகம் 337/14
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் - அகம் 362/13
தேன் தூங்கு உயர் வரை நல் நாட்டு உம்பர் - அகம் 393/19
தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய - புறம் 22/1
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் - புறம் 39/6
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின் - புறம் 126/7
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் - புறம் 163/8
தூக்கணங்குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப - புறம் 225/11
பந்தர் வேண்டா பலர் தூங்கு நீழல் - புறம் 320/2

 TOP
 
  தூங்குதல் (1)
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு - அகம் 382/7

 TOP
 
  தூங்குந்து (2)
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து
 தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை - புறம் 24/6,7
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து
 போது அறியேன் பதி பழகவும் - புறம் 400/13,14

 TOP
 
  தூங்குநர் (1)
மனம் மகிழ் தூங்குநர் பாய்புடன் ஆட - பரி 17/37

 TOP
 
  தூங்குபு (2)
தொடுத்த போல தூங்குபு தொடரி - குறு 257/2
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த - பதி 22/22

 TOP
 
  தூங்கும் (31)
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் - பெரும் 124
பகல் மகிழ் தூங்கும் தூங்கா இருக்கை - பெரும் 146
பைம் காய் தூங்கும் பாய் மணல் பந்தர் - பெரும் 267
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய - மது 3
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் - நற் 77/5
முழங்கு திரை இன் சீர் தூங்கும்
 அழுங்கல் மூதூர் அறிந்தன்றோ இன்றே - நற் 138/10,11
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் - நற் 213/3
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை - நற் 278/5
தீம் பழம் தூங்கும் பலவின் - குறு 83/4
முள் இல் அம் பணை மூங்கிலில் தூங்கும்
 கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை - குறு 201/5,6
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும்
 எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் - பதி 53/6,7
அருள்-வயினான் தூங்கும் மணி கையால் தாக்கி - பரி 8/88
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் - கலி 43/25
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி - கலி 85/19
மாலை போல் தூங்கும் சினை - கலி 106/29
தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை - கலி 108/61
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும்
 குன்ற வைப்பின் என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 57/8,9
கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும்
 படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை - அகம் 87/2,3
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 118/4
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும்
 ஆர் கலி விழவுக்களம் கடுப்ப நாளும் - அகம் 232/10,11
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை - அகம் 242/21
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும்
 செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ - அகம் 265/20,21
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் - அகம் 292/6
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் - அகம் 294/11
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின் - அகம் 336/16
முன்றில் தாழை தூங்கும்
 தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 340/23,24
பெரும் தேன் தூங்கும் நாடு காண் நனம் தலை - அகம் 372/2
பொதுவில் தூங்கும் விசியுறு தண்ணுமை - புறம் 89/8
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை - புறம் 158/10
படு திரை இன் சீர் பாணி தூங்கும்
 மென்புல வைப்பின் நல் நாட்டு பொருந - புறம் 209/5,6
புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர் - புறம் 375/9

 TOP
 
  தூங்குவழி (1)
தழுவுவழி தழீஇ தூங்குவழி தூங்கி - புறம் 243/4

 TOP
 
  தூங்குவன (1)
சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் - பரி 20/101

 TOP
 
  தூங்குவனர் (1)
தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க - மது 627

 TOP
 
  தூசு (1)
தூசு உடை துகிர் மேனி - பட் 148

 TOP
 
  தூண் (6)
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி - பட் 250
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு - பரி 4/20
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் - அகம் 220/8
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் - அகம் 369/24
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் - புறம் 86/1
எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண்
 வேத வேள்வி தொழில் முடித்ததூஉம் - புறம் 224/8,9

 TOP
 
  தூண்-தொறும் (1)
தூண்-தொறும் யாத்த காண்தகு நல் இல் - நற் 120/2

 TOP
 
  தூண்டில் (5)
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ - பெரும் 285
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில்
 பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் - மலை 456,457
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்குஊங்கு ஆகி - நற் 199/7
தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது - அகம் 36/6
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து - புறம் 399/15

 TOP
 
  தூண்டிலா (1)
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் - கலி 85/23

 TOP
 
  தூண்டிலில் (1)
நெடும் தூண்டிலில் காழ் சேர்த்திய - பட் 80

 TOP
 
  தூண்டிலின் (2)
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் - குறு 54/4
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் - ஐங் 278/3

 TOP
 
  தூண்டிலும் (1)
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால் - நற் 207/10

 TOP
 
  தூண்டு (2)
தொடி மாண் உலக்கை தூண்டு உரல் பாணி - அகம் 9/12
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று-மாதோ - புறம் 82/4

 TOP
 
  தூணத்து (2)
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் - பெரும் 316
கேள்வி மலிந்த வேள்வி தூணத்து
 இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் - புறம் 400/18,19

 TOP
 
  தூணி (6)
கா எரியூட்டிய கவர் கணை தூணி
 பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் - சிறு 238,239
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி - முல் 39
விழு நீர் வியலகம் தூணி ஆக - நற் 16/7
பொலம் பூம் தும்பை பொறி கிளர் தூணி
 புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் - பதி 45/1,2
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த - அகம் 9/2
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் - அகம் 225/10

 TOP
 
  தூது (9)
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் - பரி 8/36
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் - கலி 28/22
தூது வந்தன்றே தோழி - கலி 32/18
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ தக - கலி 33/24
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர் - கலி 72/13
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது ஆட ஆங்கே ஓர் - கலி 96/35
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே - அகம் 333/22
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை - அகம் 337/7
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப - புறம் 284/2

 TOP
 
  தூதுணம்புறவு (1)
தூதுணம்புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் - கலி 56/16

 TOP
 
  தூதுணம்புறவொடு (1)
தூதுணம்புறவொடு துச்சில் சேக்கும் - பட் 58

 TOP
 
  தூதும் (2)
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா - ஐங் 460/2
தூதும் சென்றன தோளும் செற்றும் - அகம் 251/1

 TOP
 
  தூதே (12)
மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே - நற் 5/9
ஒல்காது ஒழி மிக பல்கின தூதே - நற் 165/9
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே - குறு 106/6
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே - குறு 182/7
எய்தினரால் என வரூஉம் தூதே - குறு 254/7
துறத்தல் வல்லியோர் புள்-வாய் தூதே - குறு 266/5
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே - குறு 269/8
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே - ஐங் 400/6
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே - கலி 26/25
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் - அகம் 244/11
போது வந்தன்று தூதே நீயும் - அகம் 259/10
அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர் - அகம் 338/16

 TOP
 
  தூதையும் (1)
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் - கலி 59/5

 TOP
 
  தூதொடு (1)
தூதொடு மறந்தார்-கொல்லோ நோதக - கலி 36/19

 TOP
 
  தூதொடும் (1)
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த - நற் 167/5

 TOP
 
  தூம்பின் (7)
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின்
 இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு - மலை 6,7
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர - மலை 533
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் - ஐங் 109/2
இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் - ஐங் 377/2
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப - பரி 21/33
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் - அகம் 111/9
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் - புறம் 152/15

 TOP
 
  தூம்பு (18)
கடுவோடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - திரு 148
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் - பெரும் 231
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் - நற் 6/1
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் - குறு 178/2
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் - குறு 282/6
ஓங்கு பூ வேழத்து தூம்பு உடை திரள் கால் - ஐங் 16/1
காம்பு கண்டு அன்ன தூம்பு உடை வேழத்து - ஐங் 20/3
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி - பதி 81/21
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் - பரி 7/30
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி - அகம் 6/17
அம் தூம்பு வள்ளை மயக்கி தாமரை - அகம் 46/5
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ - அகம் 95/7
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் - அகம் 176/3
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த - அகம் 253/15
தூம்பு உடை துய் தலை கூம்புபு திரங்கிய - அகம் 333/10
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி - அகம் 376/14
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து - புறம் 19/10
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி - புறம் 103/2

 TOP
 
  தூம்பொடு (4)
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு
 விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ - மலை 7,8
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி - பதி 41/4
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு
 மலை பூம் சாரல் வண்டு யாழ் ஆக - அகம் 82/5,6
குறு நெடும் தூம்பொடு முழவு புணர்ந்து இசைப்ப - அகம் 301/17

 TOP
 
  தூமம் (2)
வெருவரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு - கலி 104/43
மைம்_மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும் - புறம் 117/1

 TOP
 
  தூய் (1)
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை - அகம் 287/9

 TOP
 
  தூய (3)
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய
 கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி - பொரு 154,155
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் - பெரும் 338
உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து - பரி 10/124

 TOP
 
  தூயர் (1)
தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் - ஐங் 70/4

 TOP
 
  தூயவனை (1)
தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனை காண்-மின் - பரி 12/61

 TOP
 
  தூயும் (1)
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும்
 வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி - குறி 5,6

 TOP
 
  தூர் (1)
நிலை தொலைபு வேர் தூர் மடல் - பரி 2/42

 TOP
 
  தூர்க்கும் (1)
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும்
 பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே - அகம் 21/26,27

 TOP
 
  தூர்க்குவனே (1)
மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே
 வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் என - பட் 271,272

 TOP
 
  தூர்க (1)
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே - புறம் 132/3

 TOP
 
  தூர்த்த (1)
இல்லி தூர்த்த பொல்லா வறு முலை - புறம் 164/4

 TOP
 
  தூர்த்தர (1)
வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தர
 பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் - பரி 11/23,24

 TOP
 
  தூர்ந்த (2)
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி - பொரு 10
தூர்ந்த கிடங்கின் சோர்ந்த ஞாயில் - புறம் 350/1

 TOP
 
  தூர்ந்து (1)
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து
 பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து - பதி 23/12,13

 TOP
 
  தூர்ப்ப (1)
புன் தலை மந்தி தூர்ப்ப தந்தை - நற் 373/2

 TOP
 
  தூர்ப்போளே (1)
நுண் பொடி அளைஇ கடல் தூர்ப்போளே - ஐங் 124/3

 TOP
 
  தூர்பு (3)
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் - நற் 228/3
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்புற எய்த - கலி 105/28
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர - கலி 120/3

 TOP
 
  தூர (1)
விசும்பிடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் - அகம் 181/10

 TOP
 
  தூரியம் (1)
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க - மது 460

 TOP
 
  தூரும் (1)
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் - பரி 6/47

 TOP
 
  தூவ (5)
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ
 கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் - நற் 132/4,5
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை - நற் 152/6
துரந்து புனல் தூவ தூ மலர் கண்கள் - பரி 7/52
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே - கலி 65/21
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல - புறம் 211/4

 TOP
 
  தூவல் (8)
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல்
 நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை - மது 115,116
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து - மலை 146
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி - மலை 514
தூங்கல் அம்பி தூவல் அம் சேர்ப்பின் - நற் 354/7
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் - அகம் 133/11
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் - அகம் 217/3
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை - அகம் 298/15
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை - புறம் 24/7

 TOP
 
  தூவலின் (3)
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும் - நெடு 64
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள் - ஐங் 206/3
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் - அகம் 24/4

 TOP
 
  தூவவும் (1)
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும் காலே - புறம் 331/13

 TOP
 
  தூவற்கு (1)
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய - அகம் 10/1

 TOP
 
  தூவா (2)
தாய் இல் தூவா குழவி போல - புறம் 4/18
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ - புறம் 379/15

 TOP
 
  தூவாரும் (1)
கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும்
 வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் - பரி 10/101,102

 TOP
 
  தூவி (21)
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி
 இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு - நெடு 132,133
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே - நற் 70/3
தோடு அமை தூவி தடம் தாள் நாரை - நற் 178/2
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி
 செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் - நற் 329/5,6
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் - நற் 356/2
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் - குறு 103/2
துதை மென் தூவி துணை புறவு இரிக்கும் - குறு 174/3
மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் - குறு 192/3
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் - ஐங் 153/3
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி
 தெண் கழி பரக்கும் துறைவன் - ஐங் 156/3,4
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை - ஐங் 391/1
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் - கலி 13/15
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என - கலி 56/15
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு - கலி 69/6
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ - கலி 72/2
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை - அகம் 57/1
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் - அகம் 249/12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ - அகம் 289/13
வளரா பிள்ளை தூவி அன்ன - அகம் 324/4
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன - புறம் 277/1
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் - புறம் 391/16

 TOP
 
  தூவிற்று (1)
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று - பரி 24/60

 TOP
 
  தூவும் (1)
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும் காலே - புறம் 331/13

 TOP
 
  தூவொடு (1)
தூவொடு மலிந்த காய கானவர் - மலை 155

 TOP
 
  தூற்ற (9)
வெ வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற
 நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் - நற் 133/6,7
மறுகில் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற
 சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப - நற் 149/3,4
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற
 கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் - பரி 10/67,68
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற
 தொல் நலம் நனி சாய நம்மையோ மறந்தைக்க - கலி 27/13,14
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/13
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி - கலி 132/23
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற
 பலரும் ஆங்கு அறிந்தனர்-மன்னே இனியே - அகம் 70/6,7
கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற
 பனி அலை கலங்கிய நெஞ்சமொடு - அகம் 183/13,14

 TOP
 
  தூற்றலின் (2)
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் - கலி 53/10
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் - கலி 53/14

 TOP
 
  தூற்றலும் (1)
தெற்றென தூற்றலும் பழியே - குறு 32/5

 TOP
 
  தூற்றி (1)
நீடினம் என்று கொடுமை தூற்றி
 வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து - ஐங் 478/1,2

 TOP
 
  தூற்றினும் (1)
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும்
 மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப - அகம் 50/3,4

 TOP
 
  தூற்றுபு (1)
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு
 தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை - கலி 31/15,16

 TOP
 
  தூற்றும் (18)
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - நற் 15/3
அயலோர் தூற்றும் அம்பலும் அளித்தே - நற் 73/11
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு - நற் 263/3
நண்ணார் தூற்றும் பழிதான் உண்டே - நற் 382/9
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து - குறு 86/4
கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே - குறு 320/8
தூற்றும் துவலை பனி கடும் திங்கள் - குறு 344/2
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - குறு 397/3
தூற்றும் திவலை துயர் கூர் காலை - குறு 398/2
அறன் இன்றி அயல் தூற்றும் அம்பலை நாணியும் - கலி 3/1
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் - கலி 25/16
தூக்கிலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து - கலி 63/2
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் - கலி 136/18
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து - கலி 143/48
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும்
 என்றூழ் நின்ற புன் தலை வைப்பில் - அகம் 21/13,14
கவ்வை தூற்றும் வெ வாய் சேரி - அகம் 347/6
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக - புறம் 72/12
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும்
 நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் - புறம் 280/5,6

 TOP
 
  தூறு (4)
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப - மது 302
தூறு இவர் துறுகல் போல போர் வேட்டு - பட் 234
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் - கலி 5/3
முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் - அகம் 274/11

 TOP