<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஊ - முதல் சொற்கள்
ஊஉர் 1
ஊஉன் 2
ஊக்க 3
ஊக்கத்த 1
ஊக்கத்தர் 1
ஊக்கத்தான் 1
ஊக்கத்தின் 1
ஊக்கம் 1
ஊக்கமொடு 2
ஊக்கலர் 1
ஊக்கலை 2
ஊக்கார் 1
ஊக்கி 5
ஊக்கிய 2
ஊக்கினன் 1
ஊக்கு 5
ஊக்குநர் 2
ஊக்கும் 5
ஊக 2
ஊகம் 4
ஊகமொடு 1
ஊகின் 1
ஊங்கண் 1
ஊங்கணோர் 1
ஊங்கலங்கடையே 1
ஊங்காய் 1
ஊங்காள் 1
ஊங்கி 1
ஊங்கு 5
ஊங்கு_ஊங்கு 1
ஊங்கும் 2
ஊங்கே 14
ஊங்கோ 1
ஊசல் 16
ஊசலின் 1
ஊசலை 1
ஊசி 6
ஊசியின் 1
ஊட்ட 4
ஊட்டல் 1
ஊட்டலென் 1
ஊட்டி 19
ஊட்டிய 4
ஊட்டியும் 2
ஊட்டின 1
ஊட்டினை 1
ஊட்டு 5
ஊட்டு-உறு 3
ஊட்டுதும் 1
ஊட்டும் 9
ஊட்டுவார் 1
ஊட்டுவாள் 1
ஊட்டுவோளே 1
ஊடல் 8
ஊடலின் 1
ஊடலும் 2
ஊடலை 1
ஊடாளோ 1
ஊடி 5
ஊடி_ஊடி 1
ஊடியார் 2
ஊடின்றும் 1
ஊடினள் 1
ஊடினார் 1
ஊடினும் 1
ஊடு 2
ஊடுதல் 1
ஊடுபோவது 1
ஊடும் 1
ஊடுவார் 1
ஊடுவென் 1
ஊண் 12
ஊணும் 1
ஊணூர் 4
ஊத 16
ஊதல் 2
ஊதல 1
ஊதலின் 1
ஊதா 2
ஊதாய் 1
ஊதி 7
ஊதிய 3
ஊதியம் 2
ஊது 16
ஊது-தொறும் 1
ஊதும் 21
ஊதுலை 1
ஊதை 12
ஊதையின் 1
ஊதையும் 1
ஊதையொடு 4
ஊமன் 3
ஊமும் 1
ஊமை 1
ஊர் 214
ஊர்-தொறும் 3
ஊர்-மதி 5
ஊர்-வயின் 4
ஊர்_அல்_அம்_சேரி 1
ஊர்_ஊர் 2
ஊர்_ஊர்பு 1
ஊர்க்கு 6
ஊர்க்கும் 1
ஊர்க்கே 12
ஊர்க 1
ஊர்குவோர் 1
ஊர்கொண்டன்றே 1
ஊர்கொண்டு 1
ஊர்த்து 1
ஊர்த்தே 1
ஊர்தர 6
ஊர்தரும் 2
ஊர்தல் 1
ஊர்தலும் 2
ஊர்தி 8
ஊர்தியான் 1
ஊர்தியும் 1
ஊர்தியொடு 1
ஊர்ந்த 13
ஊர்ந்தது 1
ஊர்ந்ததை 1
ஊர்ந்தன்றே 1
ஊர்ந்தனன் 1
ஊர்ந்தாயும் 3
ஊர்ந்தார் 1
ஊர்ந்து 26
ஊர்ந்தும் 1
ஊர்ப 1
ஊர்பவர் 1
ஊர்பு 21
ஊர்பு_ஊர்பு 1
ஊர்முகத்து 1
ஊர்வான் 1
ஊர்வு 1
ஊர்வோர் 1
ஊர்வோனும் 1
ஊர 72
ஊரது 1
ஊரரும் 1
ஊரல் 4
ஊரவர் 3
ஊரவர்க்கு 1
ஊரவிர் 1
ஊரவும் 3
ஊரற்கு 4
ஊரன் 64
ஊரன்-தன் 2
ஊரன்-மன் 1
ஊரனும் 1
ஊரனை 6
ஊரனொடு 4
ஊரா 4
ஊராண்மைக்கு 1
ஊராது 1
ஊராயின் 1
ஊரார் 3
ஊராரை 1
ஊரானே 2
ஊரிய 1
ஊரின் 10
ஊரின்_ஊரின் 2
ஊரினும் 1
ஊரீர் 4
ஊருடன் 1
ஊரும் 17
ஊரும்மே 2
ஊருள் 1
ஊரே 85
ஊரேம் 1
ஊரொடு 2
ஊரோ 2
ஊரோர் 1
ஊரோளே 1
ஊழ் 53
ஊழ்-உற்ற 1
ஊழ்-உற்று 1
ஊழ்-உற 1
ஊழ்-உறு 11
ஊழ்-உறுபு 1
ஊழ்_ஊழ் 4
ஊழ்க்கும்மே 1
ஊழ்த்த 8
ஊழ்த்தல் 1
ஊழ்த்தன 1
ஊழ்த்து 4
ஊழ்ப்ப 5
ஊழ்ப்படு 1
ஊழ்ப்பவும் 1
ஊழ 1
ஊழா 1
ஊழி 22
ஊழியின் 1
ஊழியும் 5
ஊழியையே 1
ஊழிற்று 1
ஊழின் 8
ஊழின்_ஊழின் 1
ஊற்றம் 1
ஊற்று 4
ஊற்று_களத்தே 1
ஊற 1
ஊறல் 4
ஊறலின் 1
ஊறா 1
ஊறாது 1
ஊறி 1
ஊறிய 3
ஊறு 27
ஊறுக 1
ஊறுபட 1
ஊறும் 6
ஊன் 60
ஊன்_சோற்று 1
ஊன்_சோறும் 1
ஊன்றலும் 1
ஊன்றவும் 1
ஊன்றி 9
ஊன்றிய 7
ஊன்றினிர் 1
ஊன்றினும் 1
ஊன்று 6
ஊன்றுபு 1
ஊன்றும் 2
ஊனத்து 2
ஊனம் 1
ஊனும் 1
ஊனொடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஊஉர் (1)
ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென - குறு 262/1

 TOP
 
  ஊஉன் (2)
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி - மது 141
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்து என - மலை 148

 TOP
 
  ஊக்க (3)
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் - நற் 90/7
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு - கலி 37/16
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி - அகம் 385/15

 TOP
 
  ஊக்கத்த (1)
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து - பதி 94/8

 TOP
 
  ஊக்கத்தர் (1)
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து - பதி 68/7

 TOP
 
  ஊக்கத்தான் (1)
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் - பரி 10/66

 TOP
 
  ஊக்கத்தின் (1)
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின்/போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத - பரி 22/10,11

 TOP
 
  ஊக்கம் (1)
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப - புறம் 8/3

 TOP
 
  ஊக்கமொடு (2)
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் - அகம் 61/6
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து - அகம் 93/3

 TOP
 
  ஊக்கலர் (1)
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின் - மது 743

 TOP
 
  ஊக்கலை (2)
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை/பலர் மொசிந்து ஓம்பிய திரள் பூ கடம்பின் - பதி 11/11,12
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை/வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு - பதி 94/5,6

 TOP
 
  ஊக்கார் (1)
கடல் கொளப்படாஅது உடலுநர் ஊக்கார்/கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே - புறம் 122/1,2

 TOP
 
  ஊக்கி (5)
பசும் காழ் அல்குல் பற்றுவனன் ஊக்கி/செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் - நற் 222/5,6
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற - கலி 37/15
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி - கலி 83/15
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே - புறம் 274/7
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி/வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் - புறம் 302/8,9

 TOP
 
  ஊக்கிய (2)
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை - நற் 171/1
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை - ஐங் 377/1

 TOP
 
  ஊக்கினன் (1)
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே - கலி 131/46

 TOP
 
  ஊக்கு (5)
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் - மது 647
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் - நற் 325/6
ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ - பதி 31/32
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை - அகம் 29/19
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை - அகம் 231/8

 TOP
 
  ஊக்குநர் (2)
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து - பதி 13/18
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர்/குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் - பதி 71/11,12

 TOP
 
  ஊக்கும் (5)
வாழை மென் தோடு வார்பு-உறுபு ஊக்கும்/நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் - நற் 400/1,2
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் - கலி 141/13
புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும்/இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் - கலி 141/13,14
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும்/கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - அகம் 319/3,4
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது - புறம் 17/37

 TOP
 
  ஊக (2)
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை - குறு 373/5
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் - புறம் 324/5

 TOP
 
  ஊகம் (4)
பைம் கண் ஊகம் பாம்பு பிடித்து அன்ன - சிறு 221
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின் - பெரும் 122
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய - மலை 208
நரை முக ஊகம் பார்ப்பொடு பனிப்ப - குறு 249/2

 TOP
 
  ஊகமொடு (1)
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் - புறம் 383/21

 TOP
 
  ஊகின் (1)
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ - புறம் 307/5

 TOP
 
  ஊங்கண் (1)
இடூஉ ஊங்கண் இனிய படூஉம் - நற் 246/1

 TOP
 
  ஊங்கணோர் (1)
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் - புறம் 39/6

 TOP
 
  ஊங்கலங்கடையே (1)
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே - குறு 339/7

 TOP
 
  ஊங்காய் (1)
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/13

 TOP
 
  ஊங்காள் (1)
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள்/அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி - நற் 90/7,8

 TOP
 
  ஊங்கி (1)
தான் அமர் துணைவன் ஊக்க ஊங்கி/உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் - அகம் 385/15,16

 TOP
 
  ஊங்கு (5)
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே - நற் 30/10
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி - நற் 199/7
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி - நற் 199/7
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப - பரி 4/5
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் - பரி 16/27

 TOP
 
  ஊங்கு_ஊங்கு (1)
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்கு_ஊங்கு ஆகி - நற் 199/7

 TOP
 
  ஊங்கும் (2)
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு - நற் 145/5
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும்/இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் - புறம் 376/17,18

 TOP
 
  ஊங்கே (14)
உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே - நற் 31/12
மான் அமர் நோக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 101/9
தேரோர் நம்மொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 135/9
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே - நற் 160/10
மெய் தோய் முயக்கம் காணா ஊங்கே - நற் 199/11
நளி கடல் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - நற் 299/9
விரிநீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - குறு 226/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே - குறு 297/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே - குறு 352/6
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே - குறு 357/8
தண்ணம் துறைவன் தணவா ஊங்கே/வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - குறு 386/2,3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே - பதி 29/15
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே - புறம் 88/6
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே/நின்னினும் புல்லியேம்-மன்னே இனியே - புறம் 141/7,8

 TOP
 
  ஊங்கோ (1)
இன்றின் ஊங்கோ கேளலம் திரள் அரை - புறம் 76/3

 TOP
 
  ஊசல் (16)
பூ குழை ஊசல் பொறை சால் காதின் - பொரு 30
ஊசல் உறு தொழில் பூசல் கூட்டா - நற் 90/10
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன - நற் 286/1
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை - நற் 334/3
கரும் கால் வேங்கை ஊசல் தூங்கி - நற் 368/2
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் - பதி 43/2
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை - கலி 37/14
வீழ் ஊசல் தூங்க பெறின் - கலி 131/11
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல்/கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/12,13
சேய் உயர் ஊசல் சீர் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/24
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/34
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி - அகம் 20/6
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் - அகம் 38/8
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என - அகம் 68/6
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக - அகம் 368/4
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல்/ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி - அகம் 372/7,8

 TOP
 
  ஊசலின் (1)
வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் - நற் 162/10

 TOP
 
  ஊசலை (1)
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே - கலி 131/46

 TOP
 
  ஊசி (6)
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி/நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் - பதி 42/3,4
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு - பதி 70/7
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் - அகம் 48/9
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன - அகம் 199/8
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு - புறம் 100/4
பாசி செல்லாது ஊசி துன்னாது - புறம் 229/9

 TOP
 
  ஊசியின் (1)
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ - புறம் 82/4

 TOP
 
  ஊட்ட (4)
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட/தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் - ஐங் 404/1,2
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட/விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி - அகம் 193/8,9
முளி சினை மராஅத்து பொளி பிளந்து ஊட்ட/புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் - அகம் 335/7,8
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட/தோடு கொள் வேலின் தோற்றம் போல - புறம் 35/8,9

 TOP
 
  ஊட்டல் (1)
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி - புறம் 390/18

 TOP
 
  ஊட்டலென் (1)
உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் - கலி 83/5

 TOP
 
  ஊட்டி (19)
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி/திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி - சிறு 245,246
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி/மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் - பெரும் 479,480
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் - பரி 10/90
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா - பரி 19/86
பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிறு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/9
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள - கலி 27/17
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் - கலி 34/2
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் - கலி 51/8
தரு மணல் தாழ பெய்து இல் பூவல் ஊட்டி/எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் - கலி 114/12,13
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு - கலி 144/14
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை - அகம் 68/5
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி/போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் - அகம் 129/8,9
புனை மாண் இஞ்சி பூவல் ஊட்டி/மனை மணல் அடுத்து மாலை நாற்றி - அகம் 195/3,4
முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த - அகம் 218/2
நுந்தை பாடும் உண் என்று ஊட்டி/பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் - அகம் 219/7,8
ஆர நீர் ஊட்டி புரப்போர் - அகம் 383/13
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு - அகம் 388/24
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி/மனை மரம் விறகு ஆக - புறம் 16/4,5
புடை நடுகல்லின் நாள்_பலி ஊட்டி/நன் நீராட்டி நெய் நறை கொளீஇய - புறம் 329/2,3

 TOP
 
  ஊட்டிய (4)
கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி - சிறு 238
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய/துகிலிகை அன்ன துய் தலை பாதிரி - நற் 118/7,8
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய/மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப - கலி 17/19,20
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய/பூ துகில் இமைக்கும் பொலன் காழ் அல்குல் - அகம் 387/6,7

 TOP
 
  ஊட்டியும் (2)
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும்/என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி - அகம் 389/7,8
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும்/வரையா மரபின் மாரி போல - புறம் 142/2,3

 TOP
 
  ஊட்டின (1)
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் - நற் 92/8

 TOP
 
  ஊட்டினை (1)
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை - புறம் 16/17

 TOP
 
  ஊட்டு (5)
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க - பொரு 164
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை - கலி 108/59
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய்க்கு - அகம் 142/10
ஊட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி - அகம் 142/11
நகை முக மகளிர் ஊட்டு உகிர் கடுக்கும் - அகம் 317/5

 TOP
 
  ஊட்டு-உறு (3)
உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை - பெரும் 6
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் - நெடு 128
ஊட்டு-உறு பஞ்சி பிசிர் பரந்து அன்ன - அகம் 283/14

 TOP
 
  ஊட்டுதும் (1)
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி - பரி 8/80

 TOP
 
  ஊட்டும் (9)
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும்/தண் கேணி தகை முற்றத்து - பட் 50,51
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும்/மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர - நற் 202/6,7
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு - நற் 335/6
பல் வளம் பகர்பு ஊட்டும் பயன் நிலம் பைது அற - கலி 20/1
முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும்/வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை - அகம் 85/8,9
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் - அகம் 107/18
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும்/கல்லா இளையர் கலித்த கவலை - அகம் 375/4,5
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும்/உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை - புறம் 323/2,3
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும்/இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில - புறம் 331/8,9

 TOP
 
  ஊட்டுவார் (1)
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் - பரி 10/94

 TOP
 
  ஊட்டுவாள் (1)
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் - பரி 21/26

 TOP
 
  ஊட்டுவோளே (1)
உண்ணா பாவையை ஊட்டுவோளே - ஐங் 128/3

 TOP
 
  ஊடல் (8)
ஊடல் உறுவேன் தோழி நீடு - நற் 217/7
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் - பரி 6/102
ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் - பரி 7/18
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே - பரி 9/22
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் - பரி 10/32
ஊடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார் - பரி 24/20
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் - பரி 24/55
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் - அகம் 39/20

 TOP
 
  ஊடலின் (1)
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர - பரி 7/70

 TOP
 
  ஊடலும் (2)
ஊடலும் உடையமோ உயர் மணல் சேர்ப்ப - நற் 131/3
நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும் தணப்பும் - பரி 20/108

 TOP
 
  ஊடலை (1)
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே - கலி 131/39

 TOP
 
  ஊடாளோ (1)
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து - பரி 24/56

 TOP
 
  ஊடி (5)
புல்லாது ஊடி புலந்து நின்றவள் - பரி 12/67
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று - பரி 24/76
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று - பரி 24/76
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது - கலி 75/19
உண்துறை உடைந்த பூ புனல் சாய்ப்ப புலந்து ஊடி/பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என - கலி 78/3,4

 TOP
 
  ஊடி_ஊடி (1)
ஊடி_ஊடி உணர்த்த புகன்று - பரி 24/76

 TOP
 
  ஊடியார் (2)
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் - கலி 68/12
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை - கலி 72/16

 TOP
 
  ஊடின்றும் (1)
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை - நற் 237/5

 TOP
 
  ஊடினள் (1)
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் - அகம் 306/14

 TOP
 
  ஊடினார் (1)
ஊடினார் வையை அகத்து - பரி 20/67

 TOP
 
  ஊடினும் (1)
ஊடினும் இனிய கூறும் இன் நகை - பதி 16/11

 TOP
 
  ஊடு (2)
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் - நற் 366/2
புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி - பரி 24/53

 TOP
 
  ஊடுதல் (1)
ஊடுதல் என்னோ இனி - கலி 87/13

 TOP
 
  ஊடுபோவது (1)
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை - பரி 24/51

 TOP
 
  ஊடும் (1)
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல - கலி 72/4

 TOP
 
  ஊடுவார் (1)
ஊடுவார் ஊடல் ஒழிப்பார் உணர்குவார் - பரி 24/20

 TOP
 
  ஊடுவென் (1)
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் - கலி 67/12

 TOP
 
  ஊண் (12)
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் - பொரு 119
பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி - மது 503
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் - நற் 22/7
நிறை பெயல் அறியா குறைத்து ஊண் அல்லில் - நற் 33/5
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி - நற் 37/2
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் - குறு 56/1
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி - கலி 50/13
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் - கலி 147/8
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் - புறம் 173/4
நீள் நெடும் பந்தர் ஊண் முறை ஊட்டும் - புறம் 331/8
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே - புறம் 334/7
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை - புறம் 392/18

 TOP
 
  ஊணும் (1)
ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என - புறம் 381/1

 TOP
 
  ஊணூர் (4)
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் - நற் 300/10
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் - அகம் 220/13
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் - அகம் 227/18
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன - புறம் 348/5

 TOP
 
  ஊத (16)
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத/படு மணி கலி_மா கடைஇ - நற் 235/8,9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் - நற் 311/10
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே - குறு 260/2
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட - ஐங் 494/1
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத/நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள - பரி 9/48,49
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத/கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத - பரி 10/119,120
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத/தென் திசை நோக்கி திரிதர்-வாய் மண்டு கால் சார்வா - பரி 10/120,121
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத/ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ - பரி 17/12,13
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத/யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க - பரி 21/34,35
இரங்கு இசை மிஞிறொடு தும்பி தாது ஊத/தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக - கலி 33/23,24
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத/மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/6,7
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத/ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு - கலி 123/2,3
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத/செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் - கலி 127/3,4
முல்லை நறு மலர் தாது நயந்து ஊத/எல்லை போகிய புல்லென் மாலை - அகம் 234/13,14
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை - அகம் 260/2
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ - அகம் 304/11

 TOP
 
  ஊதல் (2)
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/38
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு - அகம் 318/13

 TOP
 
  ஊதல (1)
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் - அகம் 166/6

 TOP
 
  ஊதலின் (1)
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ - நற் 249/6

 TOP
 
  ஊதா (2)
தாது உண் வேட்கையின் போது தெரிந்து ஊதா/வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி - நற் 25/9,10
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா/விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா - புறம் 244/1,2

 TOP
 
  ஊதாய் (1)
நாற்றம் இன்மையின் பசலை ஊதாய்/சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் - நற் 277/8,9

 TOP
 
  ஊதி (7)
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட - திரு 74
தாமரை தண் தாது ஊதி மீமிசை - நற் 1/3
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட - நற் 277/7
வேனில் ஓர் இணர் தேனோடு ஊதி/ஆராது பெயரும் தும்பி - குறு 211/5,6
பாய்ந்து ஊதி படர் தீர்ந்து பண்டு தாம் மரீஇய - கலி 66/7
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் - அகம் 132/11
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி/இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி - புறம் 281/4,5

 TOP
 
  ஊதிய (3)
காந்தள் ஊதிய மணி நிற தும்பி - நற் 17/10
மலர்ந்த காந்தள் மாறாது ஊதிய/கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் - பதி 67/19,20
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து - அகம் 170/6

 TOP
 
  ஊதியம் (2)
பேதைமை அல்லது ஊதியம் இல் என - புறம் 28/5
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் - புறம் 154/6

 TOP
 
  ஊது (16)
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் - நற் 125/4
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் - நற் 187/8
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 155/4
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/7
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் - பரி 11/125
ஊது சீர் தீம் குழல் இயம்ப மலர் மிசை - பரி 22/40
தாது ஊது தும்பி தவிர்பு அல இயம்ப - பரி 22/41
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் - கலி 48/3
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய - கலி 93/1
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர - அகம் 46/6
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ - அகம் 55/7
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி - அகம் 71/14
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் - அகம் 81/5
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய - அகம் 124/12
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி - அகம் 202/6
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ - அகம் 298/12

 TOP
 
  ஊது-தொறும் (1)
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து - அகம் 317/10

 TOP
 
  ஊதும் (21)
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும்/ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி - நற் 113/10,11
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும்/வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே - நற் 290/8,9
மலி தாது ஊதும் தேனோடு ஒன்றி - நற் 323/8
நறும் தாது ஊதும் குறும் சிறை தும்பி - குறு 239/4
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் - ஐங் 89/3
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே - ஐங் 93/5
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும்/போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே - ஐங் 406/3,4
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும்/வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே - பரி 14/3,4
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/38
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் - பரி 18/49
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும்/சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்கையால் - கலி 43/2,3
இன் மலர் இமிர்பு ஊதும் துணை புணர் இரும் தும்பி - கலி 78/2
மணி மாலை ஊதும் குழல் - கலி 101/35
கல்லா கோவலர் ஊதும்/வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே - அகம் 74/16,17
முதை புனம் காவலர் நினைத்திருந்து ஊதும்/கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் - அகம் 94/10,11
அணி மலர் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 108/16
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி - அகம் 138/18
கனை எரி பிறப்ப ஊதும்/நினையா மாக்கள் தீம் குழல் கேட்டே - அகம் 305/15,16
பொன் மருள் நறும் தாது ஊதும் தும்பி - அகம் 388/8
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும்/சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி - அகம் 399/11,12
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும்/கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி - புறம் 70/12,13

 TOP
 
  ஊதுலை (1)
அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை/விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் - அகம் 96/6,7

 TOP
 
  ஊதை (12)
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - நற் 15/3
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே - நற் 278/9
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து - குறு 86/4
ஊதை அம் குளிரொடு பேது உற்று மயங்கிய - குறு 197/3
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - குறு 397/3
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் - பதி 51/8
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் - பரி 11/22
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் - பரி 11/84
ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் - கலி 128/19
ஊதை ஈட்டிய உயர் மணல் அடைகரை - அகம் 60/9
கூதிர் அற்சிரத்து ஊதை தூற்ற - அகம் 183/13
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் - அகம் 400/15

 TOP
 
  ஊதையின் (1)
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் - பதி 60/11

 TOP
 
  ஊதையும் (1)
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும்/தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே - நற் 319/1,2

 TOP
 
  ஊதையொடு (4)
அயிர் துகள் முகந்த ஆனா ஊதையொடு/எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென - நற் 163/2,3
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் - நற் 183/7
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு/இன்னா உறையுட்டு ஆகும் - குறு 55/3,4
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் - அகம் 190/9

 TOP
 
  ஊமன் (3)
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் - குறு 58/4
உயர்திணை ஊமன் போல - குறு 224/5
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு - புறம் 238/16

 TOP
 
  ஊமும் (1)
கூனும் குறளும் ஊமும் செவிடும் - புறம் 28/2

 TOP
 
  ஊமை (1)
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை - மலை 501

 TOP
 
  ஊர் (214)
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் - திரு 220
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் - திரு 220
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர்/சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது - பொரு 1,2
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க - பெரும் 72
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ - மது 88
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக - மது 158
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் - மது 647
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் - மது 692
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர்/சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி - குறி 191,192
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் - குறி 194
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர்/மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி - குறி 245,246
குறும் பல் ஊர் நெடும் சோணாட்டு - பட் 28
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய - பட் 269
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் - நற் 23/7
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ - நற் 70/4
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி - நற் 70/5
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் - நற் 70/8
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன் - நற் 74/10
இம்மென் பேர் அலர் நும் ஊர் புன்னை - நற் 76/6
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் - நற் 77/8
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் - நற் 80/3
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய - நற் 83/1
மனையோட்கு உரைப்பல் என்றலின் முனை ஊர்/பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் - நற் 100/7,8
குறிஞ்சி நல் ஊர் பெண்டிர் - நற் 116/11
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும் - நற் 128/2
புணர்ந்து இனிது நுகர்ந்த சாரல் நல் ஊர்/விரவு மலர் உதிர வீசி - நற் 139/8,9
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு - நற் 146/2
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர்/பாழ் காத்திருந்த தனி மகன் போன்றே - நற் 153/9,10
ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் - நற் 171/5
எயில் ஊர் பல் தோல் போல - நற் 197/11
தன் ஊர் இட-வயின் தொழுவேன் நுண் பல் - நற் 198/5
தந்தை-தன் ஊர் இதுவே - நற் 198/11
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் - நற் 211/1
முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர்/எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே - நற் 239/11,12
கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே - நற் 255/1
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து - நற் 262/3
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு - நற் 263/3
ஊர் மடி கங்குலும் துயில் மறந்ததுவே - நற் 287/11
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர்/இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் - நற் 331/9,10
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப - நற் 364/8
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி - நற் 365/4
ஓரை மகளிரும் ஊர் எய்தினரே - நற் 398/5
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல - குறு 15/3
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே - குறு 22/5
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ - குறு 32/2
தன் ஊர் மன்றத்து என்னன்-கொல்லோ - குறு 33/2
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை - குறு 53/5
கொன் முனை இரவு ஊர் போல - குறு 91/7
ஊர் பாழ்த்து அன்ன ஓமை அம் பெரும் காடு - குறு 124/2
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே - குறு 138/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/பிரிந்தோர் புணர்ப்போர் இருந்தனர்-கொல்லோ - குறு 146/1,2
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த - குறு 172/5
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த - குறு 172/5
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர்/ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே - குறு 173/6,7
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் - குறு 223/1
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் - குறு 231/1
சீறூரோளே மடந்தை வேறு ஊர்/வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் - குறு 242/4,5
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து - குறு 275/3
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் - குறு 302/7
நின் ஊர் நெய்தல் அனையேம் பெரும - குறு 309/6
புன்னை அம் சேரி இ ஊர்/கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே - குறு 320/7,8
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர்/கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் - குறு 354/4,5
ஊர் உண் கேணி உண்துறை தொக்க - குறு 399/1
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர்/கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே - ஐங் 7/5,6
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே - ஐங் 13/4
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர்/எய்தினன் ஆகின்று-கொல்லோ மகிழ்நன் - ஐங் 24/2,3
கடன் அன்று என்னும்-கொல்லோ நம் ஊர்/முடம் முதிர் மருதத்து பெரும் துறை - ஐங் 31/2,3
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல் - ஐங் 34/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் - ஐங் 35/1,2
பெண்டிர் ஊர் இறைகொண்டனன் என்ப - ஐங் 40/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் - ஐங் 41/2
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே - ஐங் 41/4
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி - ஐங் 62/3
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 62/4
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி - ஐங் 77/2
தணந்தனை ஆகி உய்ம்மோ நும் ஊர்/ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் - ஐங் 83/2,3
நுந்தை நும் ஊர் வருதும் - ஐங் 92/3
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்/நீல் நிற பெரும் கடல் புள்ளின் ஆனாது - ஐங் 102/1,2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்/பலர் மடி பொழுதின் நலம் மிக சாஅய் - ஐங் 104/1,2
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர்/பிறிது ஒன்றாக கூறும் - ஐங் 110/3,4
தில்லை வேலி இ ஊர்/கல்லென் கௌவை எழாஅ-காலே - ஐங் 131/2,3
அரும்பு மலி கானல் இ ஊர்/அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே - ஐங் 132/2,3
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர்/திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் - ஐங் 137/1,2
பண்பு இலை மன்ற பாண இ ஊர்/அன்பு இல கடிய கழறி - ஐங் 138/1,2
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர்/பார்ப்பன குறு_மக போல தாமும் - ஐங் 202/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் - ஐங் 222/1,2
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர்/நிரந்து இலங்கு அருவிய நெடு மலை நாடன் - ஐங் 228/1,2
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ - ஐங் 236/4
யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ - ஐங் 237/4
பொய்யா மரபின் ஊர் முது வேலன் - ஐங் 245/1
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர்/கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே - ஐங் 251/3,4
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி - ஐங் 298/2
தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே - ஐங் 340/4
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர்/யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின - ஐங் 384/2,3
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர்/எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே - ஐங் 396/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து - பதி 19/16
ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய - பதி 46/9
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு - பதி 68/9
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ - பதி 71/9
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று - பரி 6/24
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ - பரி 6/37
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி - பரி 6/56
உர உரும் உடன்று ஆர்ப்ப ஊர் பொறை கொள்ளாது - பரி 7/2
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் - பரி 7/29
ஊர் உடன் ஆடும் கடை - பரி 7/76
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி - பரி 8/67
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை - பரி 10/64
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் - பரி 20/14
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் - பரி 20/14
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ - பரி 20/15
ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும் - பரி 23/35
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் - பரி 24/7
பூவொடு புரையும் சீர் ஊர் பூவின் - பரி 30/2
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே - பரி 30/11
அல்குநர் போகிய ஊர் ஓர் அன்னர் - கலி 23/11
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற - கலி 27/13
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை - கலி 39/9
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் - கலி 53/14
ஊர் கால் நிவந்த பொதும்பருள் நீர் கால் - கலி 56/1
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி - கலி 58/22
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என - கலி 60/27
மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் - கலி 61/23
இ ஊர் பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன் - கலி 65/18
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு - கலி 66/2
ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/7
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர்/இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என - கலி 76/3,4
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ - கலி 76/21
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர்/ஆங்கண் அயர்வர் தழூஉ - கலி 104/61,62
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர்/ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் - கலி 105/65,66
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் - கலி 109/22
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/5
இணைபு இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/9
இன்று இ ஊர் அலர் தூற்ற எய்யாய் நீ துறத்தலின் - கலி 124/13
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் - கலி 138/10
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர்/தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும் - கலி 140/20,21
உணர்ந்தும் உணராது இ ஊர்/வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் - கலி 140/24,25
அறிந்தும் அறியாது இ ஊர்/ஆங்க - கலி 140/28,29
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து - கலி 143/48
ஓஒ கடலே ஊர் தலைக்கொண்டு கனலும் கடும் தீயுள் - கலி 144/59
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே - கலி 146/42
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ - கலி 147/39
ஞாயிறு படினும் ஊர் சேய்த்து எனாது - அகம் 9/15
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் - அகம் 17/11
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர்/கொடிது அறி பெண்டிர் சொல்கொண்டு அன்னை - அகம் 20/11,12
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என - அகம் 38/17
ஊர் மடி கங்குலில் நோன் தளை பரிந்து - அகம் 46/2
நம் இல் புலம்பின் தம் ஊர் தமியர் - அகம் 78/11
கௌவை மேவலர் ஆகி இ ஊர்/நிரைய பெண்டிர் இன்னா கூறுவ - அகம் 95/11,12
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் - அகம் 167/10
ஊர் முழுதும் நுவலும் நின் காணிய சென்மே - அகம் 176/26
தேர் ஊர் தெருவில் ததும்பும் - அகம் 189/14
ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே - அகம் 189/15
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி - அகம் 191/5
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் - அகம் 198/11
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து - அகம் 200/3
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர்/கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி - அகம் 210/8,9
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் - அகம் 229/6
புறவு அடைந்திருந்த உறைவு இன் நல் ஊர்/கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் - அகம் 234/15,16
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய - அகம் 239/5
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய - அகம் 243/4
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் - அகம் 249/2
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே - அகம் 254/20
பொரு புனல் வைப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் - அகம் 255/10
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் - அகம் 262/6
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் - அகம் 265/2
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே - அகம் 270/15
நனி பெரும் பரப்பின் நம் ஊர் முன்துறை - அகம் 278/10
ஊர் குறு_மகளிர் குறு_வழி விறந்த - அகம் 286/5
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை - அகம் 301/8
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென - அகம் 301/21
ஊர் கொள்கல்லா மகளிர் தர_தர - அகம் 316/9
இம்மென் பேர் அலர் இ ஊர் நம்-வயின் - அகம் 323/1
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள - அகம் 346/24
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் - அகம் 349/13
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி - அகம் 360/12
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி - அகம் 380/2
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும் - அகம் 382/11
ஊர் இல்ல உயவு அரிய - புறம் 3/17
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை - புறம் 7/8
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய - புறம் 24/17
கடி_மரம் தடியும் ஓசை தன் ஊர்/நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப - புறம் 36/9,10
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 78/11
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு - புறம் 82/5
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் - புறம் 84/4
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் - புறம் 85/1
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் - புறம் 94/1
ஊர் குறு_மாக்கள் ஆட கலங்கும் - புறம் 104/2
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே - புறம் 132/3
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ - புறம் 155/4
ஈவோர் உண்மையும் காண் இனி நின் ஊர்/கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த - புறம் 162/4,5
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் - புறம் 166/29
ஓர் ஊர் உண்மையின் இகழ்ந்தோர் போல - புறம் 176/10
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர்/கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் - புறம் 180/11,12
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து - புறம் 254/7
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என - புறம் 257/6
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும் - புறம் 258/8
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர் - புறம் 260/12
முன் ஊர் பூசலின் தோன்றி தன் ஊர்/நெடு நிரை தழீஇய மீளியாளர் - புறம் 260/12,13
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை - புறம் 265/1
ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை - புறம் 272/7
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு - புறம் 300/5
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது - புறம் 301/15
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே - புறம் 308/5
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன - புறம் 322/1
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின் - புறம் 326/1
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர்/சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி - புறம் 327/5,6
பிறர் வேல் போலாது ஆகி இ ஊர்/மறவன் வேலோ பெருந்தகை உடைத்தே - புறம் 332/1,2
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர்/வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு - புறம் 333/13,14
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ - புறம் 354/7
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி - புறம் 387/35
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும் - புறம் 389/10
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை - புறம் 390/19
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி - புறம் 392/13
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர்/உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே - புறம் 400/21,22

 TOP
 
  ஊர்-தொறும் (3)
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் - மலை 450
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும்/கடி_மரம் துளங்கிய காவும் நெடு நகர் - புறம் 23/8,9
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும்/மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி - புறம் 52/8,9

 TOP
 
  ஊர்-மதி (5)
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 481/3
வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 486/4
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு - அகம் 154/13
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந - அகம் 234/9
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ - அகம் 244/13

 TOP
 
  ஊர்-வயின் (4)
கூதள நறும் பொழில் புலம்ப ஊர்-வயின்/மீள்குவம் போல தோன்றும் தோடு புலர்ந்து - நற் 313/8,9
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை - குறு 344/6
ஊர்-வயின் பெயரும் பொழுதில் சேர்பு உடன் - அகம் 64/13
நீர் திகழ் கண்ணியர் ஊர்-வயின் பெயர்தர - அகம் 264/6

 TOP
 
  ஊர்_அல்_அம்_சேரி (1)
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன் - நற் 77/8

 TOP
 
  ஊர்_ஊர் (2)
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் - திரு 220
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் - பரி 20/14

 TOP
 
  ஊர்_ஊர்பு (1)
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ - பரி 6/37

 TOP
 
  ஊர்க்கு (6)
பொய்கை ஊர்க்கு போவோய் ஆகி - நற் 200/7
தேடுவார் ஊர்க்கு திரிவார் இலர் ஆகி - பரி 24/23
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு/ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் - பரி 24/94,95
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் - கலி 65/1
காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம் - கலி 65/26
பனி பட செல்வாய் நும் ஊர்க்கு/இனி செல்வேம் யாம் - கலி 108/44,45

 TOP
 
  ஊர்க்கும் (1)
ஊர்க்கும் அணித்தே பொய்கை பொய்கைக்கு - குறு 113/1

 TOP
 
  ஊர்க்கே (12)
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 4/12
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே - நற் 49/10
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 67/12
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 344/12
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே - குறு 28/5
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே/பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி - குறு 89/3,4
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே/நாள் இடை படாஅ நளி நீர் நீத்தத்து - குறு 368/5,6
நகு_தக்கு அன்று இ அழுங்கல் ஊர்க்கே/இனி யான் - கலி 23/5,6
பெரும் கல் வேலி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 132/14
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 308/16
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - அகம் 340/24
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே - புறம் 349/7

 TOP
 
  ஊர்க (1)
ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய - அகம் 44/6

 TOP
 
  ஊர்குவோர் (1)
நீர் அணி காண்போர் நிரை மாடம் ஊர்குவோர்/பேர் அணி நிற்போர் பெரும் பூசல் தாக்குவோர் - பரி 10/27,28

 TOP
 
  ஊர்கொண்டன்றே (1)
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே - அகம் 2/17

 TOP
 
  ஊர்கொண்டு (1)
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு - சிறு 251

 TOP
 
  ஊர்த்து (1)
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து - பரி 24/56

 TOP
 
  ஊர்த்தே (1)
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு - புறம் 110/3

 TOP
 
  ஊர்தர (6)
களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர/நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 172,173
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர/செய்வு-உறு பாவை அன்ன என் - குறு 195/5,6
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர/வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு - பதி 90/10,11
ஊதை ஊர்தர உறை சிறை வேதியர் - பரி 11/84
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர/புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி - கலி 71/1,2
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி - அகம் 229/13

 TOP
 
  ஊர்தரும் (2)
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே - குறு 205/7
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் - பரி 24/64

 TOP
 
  ஊர்தல் (1)
நிறன் ஓடி பசப்பு ஊர்தல் உண்டு என - கலி 16/21

 TOP
 
  ஊர்தலும் (2)
நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்/செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே - நற் 210/5,6
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும்/மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி - குறு 371/1,2

 TOP
 
  ஊர்தி (8)
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை - பதி 91/6
துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை - கலி 13/16
முன் இயங்கு ஊர்தி பின்னிலை ஈயாது - அகம் 44/5
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் - அகம் 360/2
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த - புறம் 1/3
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி/எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என - புறம் 27/8,9
பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என - புறம் 56/8
உயவல் ஊர்தி பயலை பார்ப்பான் - புறம் 305/2

 TOP
 
  ஊர்தியான் (1)
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் - கலி 150/13

 TOP
 
  ஊர்தியும் (1)
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் - பரி 3/60

 TOP
 
  ஊர்தியொடு (1)
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள - புறம் 399/32

 TOP
 
  ஊர்ந்த (13)
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் - பெரும் 171
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு - நெடு 146
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் - குறு 212/1
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி - குறு 275/1
நெடு மலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே - ஐங் 202/4
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் - பதி 41/26
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை - பரி 11/39
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று - பரி 13/1
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ - பரி 17/49
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை - கலி 96/18
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை - கலி 96/32
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் - அகம் 11/1
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே - அகம் 330/11

 TOP
 
  ஊர்ந்தது (1)
ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே - அகம் 0/7

 TOP
 
  ஊர்ந்ததை (1)
ஊர்ந்ததை எரி புரை ஓடை இடை இமைக்கும் சென்னி - பரி 21/1

 TOP
 
  ஊர்ந்தன்றே (1)
பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே/கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ - நற் 197/2,3

 TOP
 
  ஊர்ந்தனன் (1)
ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன்/தீம் செறி தசும்பு தொலைச்சினன் - புறம் 239/15,16

 TOP
 
  ஊர்ந்தாயும் (3)
தழீஇக்கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ - கலி 97/23
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ - கலி 97/25
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ - கலி 97/27

 TOP
 
  ஊர்ந்தார் (1)
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு - கலி 106/25

 TOP
 
  ஊர்ந்து (26)
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு - சிறு 258
மலையன் மா ஊர்ந்து போகி புலையன் - நற் 77/1
மா இரு முள்ளூர் மன்னன் மா ஊர்ந்து/எல்லி தரீஇய இன நிரை - நற் 291/7,8
மா என மதித்து மடல்_ஊர்ந்து ஆங்கு - நற் 342/1
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி - நற் 377/1
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின் - குறு 61/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு - பதி 11/6
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க - பதி 13/15
செ உளைய மா ஊர்ந்து/நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் - பதி 34/4,5
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து/மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் - பதி 42/18,19
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி - பரி 5/2
வேத மா பூண் வைய தேர் ஊர்ந்து/நாகம் நாணா மலை வில் ஆக - பரி 5/23,24
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து/என ஆங்கு - பரி 24/56,57
பாம்பு சேர் மதி போல பசப்பு ஊர்ந்து தொலைந்த-கால் - கலி 15/17
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை - கலி 37/14
மலி திரை ஊர்ந்து தன் மண் கடல் வௌவலின் - கலி 104/1
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு - கலி 106/25
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் - கலி 139/10
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி - கலி 141/5
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட - கலி 141/22
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து/விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை - கலி 144/37,38
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் - கலி 145/32
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் - கலி 147/59
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து/பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் - அகம் 306/6,7
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி - அகம் 372/8
காரி ஊர்ந்து பேர் அமர் கடந்த - புறம் 158/6

 TOP
 
  ஊர்ந்தும் (1)
உண்டும் தின்றும் ஊர்ந்தும் ஆடுகம் - புறம் 166/30

 TOP
 
  ஊர்ப (1)
மா என மடலும் ஊர்ப பூ என - குறு 17/1

 TOP
 
  ஊர்பவர் (1)
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர்/கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு - கலி 104/55,56

 TOP
 
  ஊர்பு (21)
பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப - பெரும் 238
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து - நெடு 161
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி - குறி 215
மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய - நற் 269/3
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி - நற் 331/5
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - ஐங் 101/2
ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர்_ஊர்பு இடம் திரீஇ - பரி 6/37
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் - பரி 11/53
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் - பரி 11/53
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் - பரி 11/70
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் - கலி 43/13
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க - கலி 105/25
மல்லல் நீர் திரை ஊர்பு மால் இருள் மதி சீப்ப - கலி 148/5
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி - அகம் 65/15
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என - அகம் 158/6
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு - அகம் 197/12
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர - அகம் 197/14
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி - அகம் 205/18
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து - அகம் 269/17
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு - அகம் 330/14
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும் - புறம் 59/5

 TOP
 
  ஊர்பு_ஊர்பு (1)
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் - பரி 11/53

 TOP
 
  ஊர்முகத்து (1)
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து/இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை - பதி 40/1,2

 TOP
 
  ஊர்வான் (1)
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன் - கலி 103/39

 TOP
 
  ஊர்வு (1)
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் - கலி 50/4

 TOP
 
  ஊர்வோர் (1)
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் - பரி 10/29

 TOP
 
  ஊர்வோனும் (1)
புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும்/மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி - பரி 8/2,3

 TOP
 
  ஊர (72)
நன் பல் ஊர நாட்டொடு நன் பல் - பொரு 170
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே - நற் 9/12
நீத்தல் ஓம்பு-மதி பூ கேழ் ஊர/இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் - நற் 10/4,5
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர/நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே - நற் 11/8,9
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர/நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும் - நற் 210/4,5
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர/முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் - நற் 230/5,6
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர/வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ - நற் 260/4,5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை - நற் 330/6
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர/இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி - நற் 358/2,3
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர/நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று - நற் 400/4,5
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர/ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக - குறு 127/3,4
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை - குறு 248/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை - ஐங் 42/2
யாணர் ஊர நின்னினும் - ஐங் 43/3
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர/மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் - ஐங் 47/3,4
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர/வேண்டேம் பெரும நின் பரத்தை - ஐங் 48/3,4
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் - ஐங் 49/3
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர/தஞ்சம் அருளாய் நீயே நின் - ஐங் 50/2,3
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர/புளிங்காய் வேட்கைத்து அன்று நின் - ஐங் 51/2,3
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே - ஐங் 53/4
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் - ஐங் 60/2
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊர/எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் - ஐங் 63/2,3
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர/புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி - ஐங் 65/2,3
தாமரை போல மலரும் ஊர/பேணாளோ நின் பெண்டே - ஐங் 68/2,3
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர/தூயர் நறியர் நின் பெண்டிர் - ஐங் 70/3,4
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ - ஐங் 81/3
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ - ஐங் 85/3
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர/எம் இவண் நல்குதல் அரிது - ஐங் 86/2,3
யாணர் ஊர நின் மனையோள் - ஐங் 87/3
திண் பிணி அம்பியின் தோன்றும் ஊர/ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் - ஐங் 98/2,3
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர/வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் - பரி 7/70,71
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர/பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் - பரி 21/58,59
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் - பரி 24/64
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர/ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி - கலி 16/2,3
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக - கலி 31/3
பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர/அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ - கலி 66/8,9
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர/ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது - கலி 68/5,6
மே தக திரிதரூஉம் மிகு புனல் நல் ஊர/தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் - கலி 69/7,8
பன் மலர் இடை புகூஉம் பழனம் சேர் ஊர கேள் - கலி 70/6
தனி மலர் தளைவிடூஉம் தண் துறை நல் ஊர/ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து - கலி 71/8,9
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர/கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ - கலி 72/8,9
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர/நோ_தக்காய் என நின்னை நொந்தீவார் இல்-வழி - கலி 73/5,6
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர/அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி - கலி 74/5,6
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் - கலி 76/6
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் - கலி 77/7
பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர/நீங்கும்-கால் நிறம் சாய்ந்து புணரும்-கால் புகழ் பூத்து - கலி 78/10,11
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் - கலி 79/6
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்பு உற்றாளை - கலி 99/10
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் - கலி 100/14
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணும்-கால் - கலி 100/18
தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் - கலி 109/5
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர - கலி 120/3
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/17
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக - கலி 147/5
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர/வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 36/8,9
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர/யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்-உற்று - அகம் 46/6,7
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர/ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து - அகம் 96/8,9
புகை புரை அம் மஞ்சு ஊர/நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே - அகம் 97/22,23
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர/பெரிய நாண் இலை மன்ற பொரி என - அகம் 116/4,5
தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக - அகம் 156/7
நீர் மலி மண் அளை செறியும் ஊர/மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி - அகம் 176/12,13
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர/தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை - அகம் 196/7,8
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர/நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே - அகம் 205/6,7
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர/அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை - அகம் 226/2,3
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர/போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு - அகம் 246/4,5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர/பொய்யால் அறிவென் நின் மாயம் அதுவே - அகம் 256/7,8
தாழ் சினை உறங்கும் தண் துறை ஊர/விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் - அகம் 286/7,8
நெல் உடை மறுகின் நன்னர் ஊர/இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட - அகம் 306/8,9
ஆக மேனி அம் பசப்பு ஊர/அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின் - அகம் 333/2,3
பார்வல் இருக்கும் பயம் கேழ் ஊர/யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் - அகம் 346/11,12
வாளை நாள் இரை தேரும் ஊர/நாணினென் பெரும யானே பாணன் - அகம் 386/2,3

 TOP
 
  ஊரது (1)
ஊரது நிலைமையும் இதுவே மற்றே - புறம் 355/3

 TOP
 
  ஊரரும் (1)
மரம் தலை தோன்றா ஊரரும் அல்லர் - குறு 203/2

 TOP
 
  ஊரல் (4)
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி - பதி 52/17
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை - கலி 96/37
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு - அகம் 102/3
ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி - அகம் 326/1

 TOP
 
  ஊரவர் (3)
நாடி நின் தூது ஆடி துறை செல்லாள் ஊரவர்/ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ - கலி 72/13,14
ஊரவர் உடன் நக திரிதரும் - கலி 74/15
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் - கலி 95/14

 TOP
 
  ஊரவர்க்கு (1)
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என் - கலி 145/45

 TOP
 
  ஊரவிர் (1)
வினவன்-மின் ஊரவிர் என்னை எஞ்ஞான்றும் - கலி 147/53

 TOP
 
  ஊரவும் (3)
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும்/முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின் - சிறு 168,169
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும்/வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/17,18
கய மா பேணி கலவாது ஊரவும்/மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் - பரி 20/19,20

 TOP
 
  ஊரற்கு (4)
வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை - நற் 310/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு/எல் வளை நெகிழ சாஅய் - ஐங் 27/2,3
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு/ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் - ஐங் 28/2,3
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள் - ஐங் 30/3

 TOP
 
  ஊரன் (64)
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன்/தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் - நற் 100/3,4
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன்/பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே - நற் 180/3,4
தண் துறை ஊரன் தண்டா பரத்தமை - நற் 280/4
ஓய் நடை முது பகடு ஆரும் ஊரன்/தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் - நற் 290/3,4
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன்/சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் - நற் 300/4,5
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் - நற் 390/7
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன்/எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் - குறு 8/2,3
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை - குறு 10/4
மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என - குறு 45/3
பொய்கை ஊரன் கேண்மை - குறு 61/5
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே - குறு 85/6
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் - குறு 91/3
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன்/திரு மனை பல் கடம்பூண்ட - குறு 181/5,6
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன்/பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி - குறு 364/2,3
யாணர் ஊரன் வாழ்க - ஐங் 1/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை - ஐங் 2/5
கழனி ஊரன் மார்பு - ஐங் 4/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம் - ஐங் 5/5
தண் துறை ஊரன் வரைக - ஐங் 6/5
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் - ஐங் 8/5
தண் துறை ஊரன் கேண்மை - ஐங் 9/5
தண் துறை ஊரன் தன்னோடு - ஐங் 10/5
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி - ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் - ஐங் 12/2
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் - ஐங் 13/3
வேழ மூதூர் ஊரன்/ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே - ஐங் 15/3,4
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே - ஐங் 15/4
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே - ஐங் 15/4
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன்/புதுவோர் மேவலன் ஆகலின் - ஐங் 17/2,3
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன்/பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ - ஐங் 18/2,3
ஊரன் ஆகலின் கலங்கி - ஐங் 19/4
தண் துறை ஊரன் தெளிப்பவும் - ஐங் 21/3
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன்/நல்ல சொல்லி மணந்து இனி - ஐங் 22/2,3
பூ குற்று எய்திய புனல் அணி ஊரன்/தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி - ஐங் 23/2,3
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு - ஐங் 25/3
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன்/எம்மும் பிறரும் அறியான் - ஐங் 26/2,3
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ - ஐங் 29/3
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்/நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து - ஐங் 36/1,2
அம்ம வாழி தோழி ஊரன்/வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் - ஐங் 39/1,2
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே - ஐங் 83/4
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன்/பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே - ஐங் 89/3,4
கழனி ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 91/3
புனல் முற்று ஊரன் பகலும் - ஐங் 95/3
கழனி ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 96/3
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே - ஐங் 96/4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 97/3
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 99/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 100/3
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன்/தண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிந்து என பண்டையின் - ஐங் 183/2,3
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே - ஐங் 459/5
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன்/நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் - கலி 67/5,6
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன்/புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் - கலி 75/9,10
முனை நல் ஊரன் புனை நெடும் தேரே - அகம் 14/21
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம் - அகம் 56/8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என - அகம் 76/2
துறை கேழ் ஊரன் பெண்டு தன் கொழுநனை - அகம் 106/5
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் - அகம் 146/5
துறுகல் மந்தியின் தோன்றும் ஊரன்/மாரி ஈங்கை மா தளிர் அன்ன - அகம் 206/6,7
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை - அகம் 216/5
மயங்கு மழை துவலையின் தாஅம் ஊரன்/காமம் பெருமை அறியேன் நன்றும் - அகம் 236/8,9
போர் செறி மள்ளரின் புகுதரும் ஊரன்/தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் - அகம் 316/7,8
தீம் பெரும் பொய்கை துறை கேழ் ஊரன்/தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் - அகம் 336/10,11
தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன்/இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் - அகம் 356/4,5
நாடன் என்கோ ஊரன் என்கோ - புறம் 49/1

 TOP
 
  ஊரன்-தன் (2)
பூ கஞல் ஊரன்-தன் மனை - ஐங் 3/5
தண் துறை ஊரன்-தன் ஊர் - ஐங் 7/5

 TOP
 
  ஊரன்-மன் (1)
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது - கலி 68/6

 TOP
 
  ஊரனும் (1)
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் - நற் 40/11

 TOP
 
  ஊரனை (6)
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை/பாடு மனை பாடல் கூடாது நீடு நிலை - நற் 380/9,10
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி - ஐங் 16/3
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் - ஐங் 20/4
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த - ஐங் 54/4
தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் - ஐங் 88/2
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை/புலத்தல் கூடுமோ தோழி அல்கல் - அகம் 26/4,5

 TOP
 
  ஊரனொடு (4)
யாணர் ஊரனொடு வதிந்த - குறு 107/6
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு/இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின் - குறு 370/2,3
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு/எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே - அகம் 186/6,7
சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு/ஆவது ஆக இனி நாண் உண்டோ - அகம் 276/5,6

 TOP
 
  ஊரா (4)
ஊரா நல் தேர் உருட்டிய புதல்வர் - பெரும் 249
உரு இல் பேஎய் ஊரா தேரொடு - அகம் 67/15
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் - புறம் 168/14
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா/வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் - புறம் 333/16,17

 TOP
 
  ஊராண்மைக்கு (1)
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை - கலி 89/2

 TOP
 
  ஊராது (1)
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் - புறம் 158/8

 TOP
 
  ஊராயின் (1)
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின் - கலி 108/36

 TOP
 
  ஊரார் (3)
ஊரார் பெண்டு என மொழிய என்னை - ஐங் 113/3
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார்/சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் - கலி 106/43,44
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார்/தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப - கலி 143/27,28

 TOP
 
  ஊராரை (1)
ஊராரை உச்சி மிதித்து - கலி 104/76

 TOP
 
  ஊரானே (2)
துறைவன் தம் ஊரானே/மறை அலர் ஆகி மன்றத்தஃதே - குறு 97/3,4
முல்லை வேலி நல் ஊரானே - புறம் 144/14

 TOP
 
  ஊரிய (1)
ஊரிய நெருஞ்சி நீறு ஆடு பறந்தலை - பதி 13/16

 TOP
 
  ஊரின் (10)
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற - குறு 41/2
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - குறு 130/3
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - குறு 130/3
பகை முக ஊரின் துஞ்சலோ இலளே - குறு 292/8
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் - குறு 297/4
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த - ஐங் 54/4
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை - கலி 96/37
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் - அகம் 104/4
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - அகம் 236/17
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின் - அகம் 236/17

 TOP
 
  ஊரின்_ஊரின் (2)
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின்/குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் - குறு 130/3,4
நாட்டின்_நாட்டின் ஊரின்_ஊரின்/கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என - அகம் 236/17,18

 TOP
 
  ஊரினும் (1)
கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே - பதி 85/13

 TOP
 
  ஊரீர் (4)
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் - கலி 145/23
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர்/எனைத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் கேள்வன் - கலி 145/51,52
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர்/கொள்ளீரோ என சேரி-தொறும் நுவலும் - அகம் 390/8,9
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் - புறம் 141/4

 TOP
 
  ஊருடன் (1)
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் - புறம் 201/2

 TOP
 
  ஊரும் (17)
பசலை ஊரும் அன்னோ பல் நாள் - நற் 326/7
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும்/ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி - நற் 377/2,3
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே - குறு 33/4
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே - குறு 51/6
மார்பின் ஊரும் மகிழ் நகை இன்ப - ஐங் 410/3
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ - கலி 28/15
பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் - கலி 109/6
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது - கலி 121/1
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் - அகம் 132/3
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும்/பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே - அகம் 171/14,15
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ - அகம் 220/1
நிரை வளை ஊரும் தோள் என - அகம் 255/18
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் - அகம் 282/13
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ - அகம் 383/2
முந்நூறு ஊரும் பரிசிலர் பெற்றனர் - புறம் 110/4
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும்/பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் - புறம் 240/2,3
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே - புறம் 273/4

 TOP
 
  ஊரும்மே (2)
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே/நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி - கலி 7/8,9
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே/என நின் - கலி 7/16,17

 TOP
 
  ஊருள் (1)
வேர் துளங்கின நம் ஊருள் மரனே - புறம் 347/11

 TOP
 
  ஊரே (85)
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே - நற் 15/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 36/9
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - நற் 38/10
உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை - நற் 59/8
புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே/எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு - நற் 121/5,6
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே - நற் 142/11
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 149/10
குன்ற வேலி தம் உறைவு இன் ஊரே - நற் 176/11
அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் - நற் 191/7
உயவு புணர்ந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 203/11
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே/எரி மருள் வேங்கை கடவுள் காக்கும் - நற் 216/5,6
பெண்டிரும் உடைத்து இ அம்பல் ஊரே - நற் 223/9
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - நற் 264/9
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது - நற் 276/7
கல்லென்றன்றால் ஊரே அதற்கொண்டு - நற் 320/7
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே - நற் 328/11
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி - நற் 348/3
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே - நற் 372/13
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே - நற் 375/9
நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 12/6
அறிக தில் அம்ம இ ஊரே மறுகில் - குறு 14/4
இனியது கேட்டு இன்புறுக இ ஊரே/முனாஅது - குறு 34/3,4
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து - குறு 50/3
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே - குறு 55/5
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 81/8
பேர் அமர் கண்ணி இருந்த ஊரே/நெடும் சேண் ஆரிடையதுவே நெஞ்சே - குறு 131/2,3
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 140/5
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே - குறு 159/7
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே/ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த - குறு 179/3,4
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 214/7
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே - குறு 233/7
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே - குறு 235/5
அளிதோ தானே இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 276/8
நம் திறத்து இரங்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 289/8
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே - குறு 295/6
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே - குறு 335/7
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - குறு 345/7
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 351/8
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 372/7
கூடினும் மயங்கிய மையல் ஊரே - குறு 374/7
புதுவோர்த்து அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 385/7
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே/பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே - ஐங் 45/3,4
அலர் தொடங்கின்றால் ஊரே மலர - ஐங் 75/2
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே - ஐங் 94/5
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே - ஐங் 104/4
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே - ஐங் 154/4
உறைவு இனிது அம்ம இ அழுங்கல் ஊரே - ஐங் 181/5
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே/கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே - ஐங் 184/3,4
கல் அகத்தது எம் ஊரே/அம்பல் சேரி அலர் ஆங்கட்டே - ஐங் 279/4,5
காதலி உறையும் நனி நல் ஊரே - ஐங் 291/4
மிக பெரிது புலம்பின்று தோழி நம் ஊரே - ஐங் 398/5
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே/என ஆங்கு - கலி 52/18,19
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - அகம் 70/17
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே - அகம் 94/14
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 100/18
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே/கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி - அகம் 109/3,4
நிரை நிலை ஞாயில் நெடு மதில் ஊரே - அகம் 124/16
என்னும் நோக்கும் இ அழுங்கல் ஊரே - அகம் 180/15
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே/ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே - அகம் 190/3,4
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே - அகம் 239/15
மெல் இயல் குறு_மகள் உறைவு இன் ஊரே - அகம் 274/14
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே - அகம் 284/13
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 310/17
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 350/15
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே - அகம் 370/16
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே - அகம் 394/16
நீடு இரும் பெண்ணை நம் அழுங்கல் ஊரே - அகம் 400/26
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் - புறம் 48/5
இரு பால் பட்ட இ மையல் ஊரே - புறம் 83/6
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே - புறம் 96/9
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே - புறம் 191/7
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் - புறம் 192/1
பசித்தன்று அம்ம பெருந்தகை ஊரே/மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் - புறம் 318/3,4
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 320/18
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே - புறம் 321/10
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே - புறம் 322/10
உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே - புறம் 323/6
தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே - புறம் 325/15
உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 329/9
ஊரே மனையோள் - புறம் 334/5
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே - புறம் 341/18
படை மயங்கு ஆரிடை நெடு நல் ஊரே - புறம் 343/17
பன்னல் வேலி இ பணை நல் ஊரே - புறம் 345/20
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே - புறம் 351/12
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே - புறம் 379/18

 TOP
 
  ஊரேம் (1)
ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர் - நற் 220/7

 TOP
 
  ஊரொடு (2)
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு/யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட - நற் 187/6,7
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு/நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/3,4

 TOP
 
  ஊரோ (2)
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் - நற் 63/5
ஊரோ நன்று-மன் மரந்தை - குறு 166/3

 TOP
 
  ஊரோர் (1)
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை - அகம் 273/13

 TOP
 
  ஊரோளே (1)
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே - அகம் 24/10

 TOP
 
  ஊழ் (53)
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி - குறி 44
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி - குறி 44
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் - குறி 258
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய - மலை 130
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து - மலை 263
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் - மலை 288
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து - மலை 405
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ - நற் 115/6
சொல்லிய பருவமோ இதுவே பல் ஊழ்/புன் புற பெடையொடு பயிரி இன் புறவு - குறு 285/4,5
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப - குறு 293/6
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் - ஐங் 368/1
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ - ஐங் 374/1
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே - ஐங் 390/2
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல - பரி 2/4
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல - பரி 2/4
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் - பரி 2/7
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் - பரி 2/7
ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி புனல் தந்த - பரி 9/27
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18
கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று - பரி 17/46
உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் - பரி 19/78
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் - பரி 21/27
தோள் ஊழ் பெயர்ப்பவள் கண் - பரி 21/65
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட - பரி 24/52
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ - கலி 17/12
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை - கலி 44/4
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் - கலி 61/5
பல் ஊழ் தயிர் கடைய தாஅய புள்ளி மேல் - கலி 106/37
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ்/அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ - கலி 123/16,17
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி - கலி 145/15
ஊழ் உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த - அகம் 2/2
சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு - அகம் 2/3
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் - அகம் 17/18
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ் உறுபு உதிர்ந்து - அகம் 18/1
உரைப்ப போல ஊழ் கொள்பு கூவ - அகம் 25/8
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ்/சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் - அகம் 51/11,12
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ்/விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற - அகம் 58/7,8
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் - அகம் 101/15
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் - அகம் 145/18
வேலினும் பல் ஊழ் மின்னி முரசு என - அகம் 175/12
அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ்/நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு - அகம் 176/23,24
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு - அகம் 178/6
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து - அகம் 199/3
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ்/முயங்கல் இயைவது-மன்னோ தோழி - அகம் 242/16,17
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு - அகம் 369/2
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர - அகம் 377/5
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர - புறம் 125/3
மாறு கொள் முதலையொடு ஊழ் மாறு பெயரும் - புறம் 283/4
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன - புறம் 322/1
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை - புறம் 375/7
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும் - புறம் 381/23
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன - புறம் 399/7

 TOP
 
  ஊழ்-உற்ற (1)
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ - கலி 121/13

 TOP
 
  ஊழ்-உற்று (1)
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை - மலை 133

 TOP
 
  ஊழ்-உற (1)
ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் - பரி 19/45

 TOP
 
  ஊழ்-உறு (11)
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என - நற் 326/6
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை - குறு 228/1
ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து - குறு 278/5
ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் - கலி 48/11
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின் - அகம் 41/2
ஊழ்-உறு விளை நெற்று உதிர காழியர் - அகம் 89/7
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று - அகம் 115/11
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் - அகம் 117/15
ஊழ்-உறு நறு வீ கடுப்ப கேழ் கொள - அகம் 174/11
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட - அகம் 217/10
ஊழ்-உறு மலரின் பாழ் பட முற்றிய - அகம் 398/4

 TOP
 
  ஊழ்-உறுபு (1)
வாழை வான் பூ ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்த - அகம் 134/10

 TOP
 
  ஊழ்_ஊழ் (4)
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி - குறி 44
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல - பரி 2/4
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் - பரி 2/7
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18

 TOP
 
  ஊழ்க்கும்மே (1)
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே/மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே - புறம் 109/5,6

 TOP
 
  ஊழ்த்த (8)
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த/வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே - குறு 66/4,5
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த/வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று - குறு 110/5,6
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த/மணி மருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே - குறு 138/4,5
பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும் - கலி 26/2
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் - கலி 32/11
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து - கலி 67/1
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த/முடவு முதிர் புன்னை தடவு நிலை மா சினை - அகம் 10/2,3
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி - அகம் 348/3

 TOP
 
  ஊழ்த்தல் (1)
நீள் நிழல் தளிர் போல நிறன் ஊழ்த்தல் அறிவேன் நும் - கலி 20/17

 TOP
 
  ஊழ்த்தன (1)
துணர் காய் கொன்றை குழல் பழம் ஊழ்த்தன/அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் - ஐங் 458/1,2

 TOP
 
  ஊழ்த்து (4)
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து/வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ - மலை 180,181
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/5
மணி போல அரும்பு ஊழ்த்து மரம் எல்லாம் மலர் வேய - கலி 33/6
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து/பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் - புறம் 381/8,9

 TOP
 
  ஊழ்ப்ப (5)
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் - பரி 8/24
மாதரார் முறுவல் போல் மண மௌவல் முகை ஊழ்ப்ப/காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு - கலி 27/4,5
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப/தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து - கலி 33/12,13
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப/இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற - கலி 36/7,8
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப/அற்சிரம் நின்றன்றால் பொழுதே முற்பட - அகம் 339/4,5

 TOP
 
  ஊழ்ப்படு (1)
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் - குறு 68/2

 TOP
 
  ஊழ்ப்பவும் (1)
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே - அகம் 273/17

 TOP
 
  ஊழ (1)
பல் ஊழ் நினைப்பினும் நல்லென்று ஊழ/மீளி முன்பின் காளை காப்ப - ஐங் 374/1,2

 TOP
 
  ஊழா (1)
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா/ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் - பரி 8/14,15

 TOP
 
  ஊழி (22)
தாமரை பயந்த தா இல் ஊழி/நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர - திரு 164,165
நல் ஊழி அடி படர - மது 21
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி/மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் - நற் 93/6,7
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் - ஐங் 281/1
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக - பதி 21/31
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் - பதி 22/11
ஆயிர வெள்ள ஊழி/வாழி ஆத வாழிய பலவே - பதி 63/20,21
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி/உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி - பதி 71/24,25
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக - பதி 89/8
ஊழி அனைய ஆக ஊழி - பதி 90/53
ஊழி அனைய ஆக ஊழி/வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி - பதி 90/53,54
விசும்பில் ஊழி ஊழ்_ஊழ் செல்ல - பரி 2/4
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு - பரி 2/17
ஊழி யாவரும் உணரா - பரி 2/18
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு - பரி 3/23
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை - பரி 3/80
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் - பரி 22/10
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் - கலி 99/5
தொல் ஊழி தடுமாறி தொகல் வேண்டும் பருவத்தால் - கலி 129/1
அரைசனோடு உடன் மாய்ந்த நல் ஊழி செல்வம் போல் - கலி 130/4
அன்ன ஆக நின் ஊழி நின்னை - புறம் 135/19
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் - புறம் 387/28

 TOP
 
  ஊழியின் (1)
நாள் இடை சேப்பின் ஊழியின் நெடிதே - ஐங் 482/4

 TOP
 
  ஊழியும் (5)
உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்/உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் - பரி 2/6,7
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும்/செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு - பரி 2/7,8
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு - பரி 2/8
தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று - பரி 2/9
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும்/நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் - பரி 2/12,13

 TOP
 
  ஊழியையே (1)
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே - மது 782

 TOP
 
  ஊழிற்று (1)
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் - புறம் 29/22

 TOP
 
  ஊழின் (8)
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி - பொரு 106
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி - பொரு 106
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி - பட் 227
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின்/உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் - நற் 364/6,7
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின்/கடிப்பு இகு முரசின் முழங்கி இடித்து_இடித்து - குறு 270/2,3
தொடி மாண் உலக்கை ஊழின் போக்கி - அகம் 393/11
கூழும் சோறும் கடைஇ ஊழின்/உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு - புறம் 160/20,21
ஊழின் உருப்ப எருக்கிய மகளிர் - புறம் 237/10

 TOP
 
  ஊழின்_ஊழின் (1)
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி - பொரு 106

 TOP
 
  ஊற்றம் (1)
நின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது - புறம் 366/8

 TOP
 
  ஊற்று (4)
வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை - பெரும் 98
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி - நற் 186/1
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் - கலி 103/41
உ காண் இஃதோ உடம்பு உயிர்க்கு ஊற்று ஆக - கலி 146/22

 TOP
 
  ஊற்று_களத்தே (1)
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் - கலி 103/41

 TOP
 
  ஊற (1)
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற/புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு - மது 601,602

 TOP
 
  ஊறல் (4)
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் - நற் 333/3
பார் உடை மருங்கின் ஊறல் மண்டிய - அகம் 79/4
உடை_கண் நீடு அமை ஊறல் உண்ட - அகம் 399/7
சேறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல்/முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை - புறம் 325/4,5

 TOP
 
  ஊறலின் (1)
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்/மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும் - மலை 292,293

 TOP
 
  ஊறா (1)
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி - நெடு 158

 TOP
 
  ஊறாது (1)
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் - அகம் 21/23

 TOP
 
  ஊறி (1)
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன - புறம் 295/7

 TOP
 
  ஊறிய (3)
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் - குறு 267/4
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் - பதி 22/13
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே - அகம் 237/17

 TOP
 
  ஊறு (27)
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் - மது 385
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின் - மலை 41
மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை - மலை 136
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற - மலை 284
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி - மலை 332
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே - மலை 372
ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே - நற் 164/11
உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் - நற் 201/9
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு - நற் 268/5
காதல் குழவிக்கு ஊறு முலை மடுக்கும் - ஐங் 92/2
நிறம் பெயர் கண்ணி பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 51/32
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 74/15
சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு/அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் - பரி 13/14,15
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் - கலி 8/4
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது - கலி 13/7
உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் - கலி 17/3
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் - கலி 20/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி - கலி 26/19
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் - அகம் 18/11
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து - அகம் 107/13
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் - அகம் 178/7
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள - அகம் 234/11
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி - அகம் 247/10
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை - அகம் 301/8
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு - புறம் 167/6
ஊறு இன்று ஆகி ஆறு இனிது படுமே - புறம் 185/3
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப - புறம் 373/6

 TOP
 
  ஊறுக (1)
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க - ஐங் 3/2

 TOP
 
  ஊறுபட (1)
கரும் கால் வேங்கை ஊறுபட மறலி - நற் 217/4

 TOP
 
  ஊறும் (6)
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் - குறு 217/2
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் - குறு 286/2
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் - குறு 348/4
முள் உறழ் முளை எயிற்று அமிழ்து ஊறும் தீ நீரை - கலி 4/13
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும்/புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து - அகம் 295/12,13
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் - அகம் 335/25

 TOP
 
  ஊன் (60)
உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் - திரு 129
காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழு குறை - பொரு 105
எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி - பொரு 118
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை - பெரும் 472
ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு - மது 35
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும் - மது 533
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின் - மது 742
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய - மது 755
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் - பட் 177
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து - மலை 146
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் - மலை 152
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி - நற் 41/8
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் - நற் 83/5
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் - நற் 215/5
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - நற் 322/5
ஊன் நசைஇ பருந்து இருந்து உகக்கும் - குறு 285/7
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் - ஐங் 365/2
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு - பதி 12/17
சோறு வேறு என்னா ஊன் துவை அடிசில் - பதி 45/13
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை - பதி 55/7
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை - பதி 55/8
புள்ளி_இரலை தோல் ஊன் உதிர்த்து - பதி 74/10
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து - பதி 92/6
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி - அகம் 51/5
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை - அகம் 53/8
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 89/10
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 119/9
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை - அகம் 147/3
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 159/10
புலி தொலைத்து உண்ட பெரும் களிற்று ஒழி ஊன்/கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை - அகம் 169/3,4
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் - அகம் 172/13
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி - அகம் 193/9
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் - அகம் 194/4
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் - அகம் 233/5
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க - அகம் 265/15
ஊன் நசை பிணவின் உறு பசி களைஇயர் - அகம் 285/4
பாம்பு ஊன் தேம்பும் வறம் கூர் கடத்து இடை - அகம் 313/12
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் - அகம் 315/17
ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் - அகம் 367/9
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு - அகம் 387/4
ஊட்டி அன்ன ஊன் புரள் அம்பொடு - அகம் 388/24
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து - அகம் 397/12
பூ நாற்றத்த புகை கொளீஇ ஊன் துவை - புறம் 14/13
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் - புறம் 33/14
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இரை குறித்து - புறம் 52/3
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் - புறம் 74/1
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் - புறம் 96/7
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே - புறம் 97/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் - புறம் 113/2
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி - புறம் 136/6
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை - புறம் 261/8
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து - புறம் 271/6
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் - புறம் 324/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் - புறம் 359/5
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி - புறம் 381/13
நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற - புறம் 382/8
இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து - புறம் 383/6
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும் - புறம் 384/22
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை - புறம் 386/5
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில் - புறம் 390/17

 TOP
 
  ஊன்_சோற்று (1)
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும் - புறம் 33/14

 TOP
 
  ஊன்_சோறும் (1)
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும்/பெட்டு ஆங்கு ஈயும் பெரு வளம் பழுனி - புறம் 113/2,3

 TOP
 
  ஊன்றலும் (1)
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் - அகம் 173/2

 TOP
 
  ஊன்றவும் (1)
கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் - அகம் 93/1

 TOP
 
  ஊன்றி (9)
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி/தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை - பெரும் 200,201
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி/நடுகல்லின் அரண் போல - பட் 78,79
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர - கலி 8/5
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் - கலி 108/11
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர - கலி 148/3
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் - அகம் 79/8
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி/முன்றில் நீடிய முழவு உறழ் பலவில் - அகம் 172/10,11
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி/இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை - அகம் 351/13,14
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்கு-உற்று - புறம் 243/12

 TOP
 
  ஊன்றிய (7)
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை - பெரும் 170
வானம் ஊன்றிய மதலை போல - பெரும் 346
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் - பட் 167
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் - பட் 168
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய - அகம் 12/9
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை - அகம் 119/18
தண்டு கால் ஊன்றிய தனி நிலை இடையன் - அகம் 274/8

 TOP
 
  ஊன்றினிர் (1)
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே - மலை 372

 TOP
 
  ஊன்றினும் (1)
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும்/ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் - புறம் 287/6,7

 TOP
 
  ஊன்று (6)
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் - பெரும் 244
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப - மலை 140
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் - அகம் 67/11
வேல் ஊன்று பலகை வேற்று முனை கடுக்கும் - அகம் 131/12
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் - அகம் 155/15
ஊன்று சால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே - புறம் 35/26

 TOP
 
  ஊன்றுபு (1)
கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே - நற் 114/12

 TOP
 
  ஊன்றும் (2)
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் - கலி 94/19
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை - புறம் 228/3

 TOP
 
  ஊனத்து (2)
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை - பதி 21/10
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் - பதி 24/21

 TOP
 
  ஊனம் (1)
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து - பதி 67/17

 TOP
 
  ஊனும் (1)
ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என - புறம் 381/1

 TOP
 
  ஊனொடு (1)
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட - பதி 30/10

 TOP