<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

வ - முதல் சொற்கள்
வகிர் 5
வகுத்த 5
வகுத்ததன் 1
வகுத்து 4
வகுத்தோர் 1
வகுந்தில் 1
வகுந்தின் 1
வகுந்து 2
வகுப்ப 1
வகுப்பு-உற்ற 1
வகுளம் 2
வகை 50
வகை_வகை 2
வகைத்து 1
வகைபட 1
வகைமையின் 1
வகைய 2
வகையால் 1
வகையான் 1
வகையின் 3
வகையினால் 1
வகையும் 1
வகையே 1
வகைஇ 1
வங்க 1
வங்கத்து 1
வங்கம் 8
வங்கா 2
வங்கூழ் 2
வச்சிய 1
வச்சிர 1
வச்சிரத்தான் 1
வச்சிரத்தோன் 1
வச்சிரம் 1
வசி 8
வசித்ததை 1
வசிந்து 2
வசிபு 5
வசிவு 1
வசை 19
வசையுநர் 1
வசையும் 1
வஞ்சத்தான் 1
வஞ்சம் 1
வஞ்சமாய் 1
வஞ்சன் 1
வஞ்சி 14
வஞ்சிக்கு 1
வஞ்சியும் 4
வஞ்சின 1
வஞ்சினம் 9
வட்கர் 1
வட்ட 2
வட்டத்தவை 1
வட்டம் 5
வட்டமொடு 1
வட்டா 1
வட்டி 4
வட்டித்து 5
வட்டிப்ப 1
வட்டிப்போரை 1
வட்டியர் 2
வட்டியள் 1
வட்டியும் 1
வட்டியுள் 1
வட்டின் 1
வட்டு 9
வட 26
வட-வயின் 5
வட_குன்றத்து 1
வட_தெற்கு 1
வட_பெருங்கல் 2
வட_மலை 2
வட_மீன் 2
வட_மொழி 2
வட_வரை 1
வடக்கிருந்தனன் 1
வடக்கிருந்து 1
வடக்கிருந்தோனே 1
வடக்கு 1
வடக்கும் 1
வடந்தை 4
வடம் 1
வடவர் 3
வடவனம் 1
வடாஅது 5
வடி 41
வடிக்கும் 1
வடித்திசின் 1
வடித்து 5
வடித்தும் 1
வடிந்த 2
வடிப்பு 1
வடிம்பின் 2
வடிம்பு 2
வடிய 1
வடியா 3
வடியின் 1
வடிவிற்று 1
வடிவின 1
வடிவு 4
வடு 52
வடுகர் 10
வடுத்து 1
வடுப்படுத்து 1
வடுவின் 1
வடுவினான் 1
வடுவும் 3
வடுவொடு 2
வண் 89
வண்டல் 19
வண்டலவர் 1
வண்டலும் 1
வண்டன் 1
வண்டாய் 1
வண்டிற்கு 1
வண்டின் 16
வண்டினால் 1
வண்டினும் 1
வண்டு 161
வண்டு_இனம் 11
வண்டே 2
வண்டொடு 6
வண்ண 17
வண்ணத்து 1
வண்ணம் 17
வண்ணமும் 3
வண்ணவண்ணத்த 1
வண்ணன் 1
வண்மை 9
வண்மையான் 1
வண்மையின் 3
வண்மையும் 5
வண்மையொடு 2
வண்மையோனே 1
வணக்கி 1
வணக்கிய 3
வணக்கு-உறுத்து 1
வணக்கும் 1
வணங்க 2
வணங்கல் 1
வணங்கா 2
வணங்கார் 1
வணங்கார்க்கு 1
வணங்கி 7
வணங்கிய 3
வணங்கியும் 1
வணங்கியோர் 1
வணங்கினர் 1
வணங்கினேம் 1
வணங்கினை 1
வணங்கு 23
வணங்குவன் 1
வணர் 20
வணர்ந்து 3
வணிகர் 1
வணிகன் 1
வத்தம் 1
வதி 6
வதி-மின் 1
வதி-வயின் 1
வதிந்த 8
வதிந்த-கால் 1
வதிந்தன 1
வதிந்து 3
வதிய 6
வதியுநர் 1
வதியுநன் 1
வதியும் 21
வதியும்-மன்னே 1
வதுவை 31
வதுவையும் 1
வதுவையுள் 3
வந்த 111
வந்த-கால் 3
வந்த-காலை 1
வந்ததற்கு 1
வந்ததன் 3
வந்ததனினும் 1
வந்தது 7
வந்ததை 3
வந்தமை 2
வந்தவன் 1
வந்தவை 1
வந்தன்றால் 7
வந்தன்று 35
வந்தன்று-கொல் 1
வந்தன்றே 13
வந்தன்றோ 1
வந்தன 3
வந்தனம் 3
வந்தனர் 14
வந்தனரால் 1
வந்தனரே 2
வந்தனவால் 3
வந்தனள்-கொல் 1
வந்தனளோ 1
வந்தனன் 13
வந்தனனே 2
வந்தனனோ 1
வந்தனெம் 1
வந்தனென் 16
வந்தனை 5
வந்தனையே 1
வந்தனையோ 2
வந்தாய் 1
வந்தாயோ 3
வந்தார் 1
வந்தாரே 1
வந்தாள் 3
வந்தாற்கு 1
வந்தானை 1
வந்திக்க 1
வந்திகை 1
வந்திசின் 9
வந்திசினே 8
வந்தீ 1
வந்தீக 2
வந்தீத்தந்தாய் 1
வந்தீத்தனர் 1
வந்தீமே 2
வந்தீமோ 1
வந்தீய 1
வந்தீயாய் 1
வந்தீயான்-கொல் 3
வந்து 213
வந்து_வந்து 1
வந்தெனன் 1
வந்தே 2
வந்தேன் 2
வந்தை 1
வந்தோய் 3
வந்தோயே 1
வந்தோர் 7
வந்தோரே 1
வந்தோன் 6
வம் 1
வம்-மதி 2
வம்-மின் 3
வம்-மினோ 1
வம்ப 16
வம்பலர் 32
வம்பலர்க்கு 1
வம்பலன் 1
வம்பலீர் 2
வம்பு 17
வம்மே 1
வம்மோ 13
வய 90
வய_மா 4
வய_மான் 19
வயக்கி 1
வயக்கு-உறா 1
வயக்கு-உறு 4
வயக்குதல் 1
வயங்கலுள் 1
வயங்காது 1
வயங்கி 1
வயங்கிட்டு 1
வயங்கிய 6
வயங்கியோர் 1
வயங்கு 70
வயங்கு_இழாய் 1
வயங்கு_இழாஅய் 1
வயங்கு_இழை 2
வயத்தின் 1
வயந்தகம் 1
வயம் 5
வயல் 49
வயல்_அகம் 1
வயலே 3
வயலை 12
வயலையும் 1
வயவர் 21
வயவரொடு 2
வயவன் 1
வயவு 10
வயவு-உறு 1
வயவே 1
வயவொடு 2
வயாவிற்கு 1
வயாஅ 1
வயாஅம் 2
வயிர் 6
வயிர 2
வயிரத்து 1
வயிரமொடு 1
வயிரமோடு 1
வயிரிய 2
வயிரியம் 1
வயிரியர் 11
வயிரியர்க்கு 1
வயிரின் 4
வயிரும் 1
வயிரொடு 2
வயிற்பட 1
வயிற்ற 2
வயிற்று 10
வயிற்று-இடை 1
வயிற்று_தீ 1
வயிறு 15
வயிறே 1
வயிறோ 1
வயின் 32
வயின்-தொறும் 3
வயின்-தோறு 2
வயின்_வயின் 11
வயின்வயின் 1
வயினதுவே 1
வயினான் 2
வயினானும் 1
வயினானே 3
வயினோயும் 2
வர 31
வரகின் 20
வரகு 6
வரகும் 3
வரகே 2
வரப்பெறினே 1
வரம் 3
வரம்பனை 1
வரம்பில் 1
வரம்பிற்று 1
வரம்பின் 2
வரம்பின 1
வரம்பு 23
வரல் 52
வரல்-தோறு 1
வரலாறு 1
வரலே 2
வரவிற்கு 1
வரவின் 1
வரவினை 1
வரவு 30
வரவும் 5
வரவே 8
வரற்கு 1
வரற்கும் 1
வரற்கே 4
வரன்றி 1
வரன்றும் 1
வரால் 1
வராலொடு 1
வராஅல் 8
வராஅலின் 1
வரி 214
வரிக்கும் 9
வரிசை 5
வரிசைக்கு 3
வரிசையில் 1
வரிசையின் 3
வரிசையோர்க்கே 1
வரித்த 9
வரித்து 1
வரித்தும் 1
வரிந்த 2
வரிப்ப 13
வரிபு 1
வரிய 1
வரியின் 1
வரியும் 5
வரியே 1
வரின் 31
வரினும் 13
வரினே 5
வரு 86
வரு-தொறும் 1
வரு-தோறும் 1
வரு_திறம் 6
வரு_திறன் 1
வரு_வைகல் 1
வருக 27
வருக-மாள 1
வருகம் 7
வருகுவது 1
வருகுவர் 3
வருகுவர்-கொல் 1
வருகுவர்-கொல்லோ 1
வருகுவள் 3
வருகுவன் 2
வருகுவை 2
வருகோ 2
வருட 3
வருடும் 1
வருடை 8
வருடையும் 1
வருடையை 1
வருடையொடு 1
வருத்த 1
வருத்தத்தை 1
வருத்தம் 21
வருத்தமும் 3
வருத்தமொடு 7
வருத்தா 1
வருத்தா-காலே 1
வருத்தாதீமே 1
வருத்தி 2
வருத்தினான் 1
வருத்து-உறாலின் 1
வருத்து-உறாஅ 1
வருத்து-உறீஇ 1
வருத்து-உறும் 1
வருதல் 29
வருதலானே 3
வருதலின் 4
வருதலும் 6
வருதி 14
வருதி-மன் 3
வருதியர் 1
வருதியோ 2
வருதிர் 1
வருதும் 20
வருந்த 16
வருந்தல் 6
வருந்தல-மன் 1
வருந்தலும் 1
வருந்தலோ 1
வருந்தவும் 1
வருந்தா 2
வருந்தாதி 1
வருந்தாது 4
வருந்தாமல் 1
வருந்தி 22
வருந்திய 23
வருந்தியாள் 2
வருந்தியும் 1
வருந்தின்று-கொல்லோ 1
வருந்தின 1
வருந்தினம் 1
வருந்தினள் 4
வருந்தினள்-கொல்லோ 1
வருந்தினன் 1
வருந்தினாள்-கொல் 1
வருந்தினும் 1
வருந்தினென் 2
வருந்தினை 8
வருந்து 6
வருந்து-மன் 1
வருந்து-உற 1
வருந்துக 1
வருந்துதல் 1
வருந்துதி 1
வருந்துதும் 4
வருந்துப 1
வருந்தும் 11
வருந்தும்-கொல் 1
வருந்தும்-கொல்லோ 2
வருந்துமால் 2
வருந்துவம் 1
வருந்துவர் 1
வருந்துவல் 3
வருந்துவள் 6
வருந்துவேன் 1
வருந்தேன் 1
வருநர் 14
வருநர்க்கு 7
வருநரும் 1
வருபவர் 3
வருபவள் 1
வருபவன் 1
வருபவோ 2
வருபு 2
வரும் 34
வரும்-கொல் 3
வரும்-மன்னே 1
வரும்_வரும் 1
வருமரோ 1
வருமே 16
வருமோ 1
வருவதா 1
வருவதாக 1
வருவது 7
வருவது-கொல்லோ 3
வருவதை 6
வருவதோர் 1
வருவம் 1
வருவர் 24
வருவர்-கொல் 4
வருவர்-மன்னால் 1
வருவல் 5
வருவன் 1
வருவன 2
வருவனள் 1
வருவாய் 1
வருவார் 2
வருவாரை 1
வருவாள் 1
வருவாற்கும் 1
வருவான் 1
வருவானை 2
வருவிரோ 1
வருவீர் 2
வருவேம் 3
வருவை 3
வருவையால் 1
வருவோய் 1
வருவோர்க்கு 1
வருவோள் 1
வரூஉம் 46
வரூஉம்-காலை 2
வரூஉவோயே 1
வரை 370
வரை_வரை 2
வரை_அக 6
வரை_அகத்தால் 1
வரை_அகத்து 2
வரை_அகம் 3
வரை_அகம்-தொறும் 1
வரை_அர_மகளிரின் 2
வரைக்கு 2
வரைக 2
வரைத்து 6
வரைதல் 1
வரைதி 1
வரைந்த 3
வரைந்தனர் 2
வரைந்தனன் 1
வரைந்தனை 5
வரைந்தார்க்கும் 1
வரைந்தானை 1
வரைந்திருந்தனனே 1
வரைந்து 7
வரைப்பகம் 1
வரைப்பட்ட 1
வரைப்பில் 11
வரைப்பின் 39
வரைப்பினள் 1
வரைப்பு 5
வரைப்பு_அகம் 4
வரைபவன் 1
வரைய 7
வரையதுவே 1
வரையலள் 1
வரையன்னே 1
வரையன 1
வரையா 19
வரையாது 6
வரையாமையோ 1
வரையார் 1
வரையார்க்கும் 1
வரையால் 1
வரையில் 1
வரையின் 5
வரையுந்து 1
வரையும் 2
வரையொடு 1
வரையோன் 1
வரைவு 4
வரைவோர் 1
வல் 135
வல்சி 34
வல்சியர் 2
வல்சியின் 1
வல்சியும் 1
வல்ல 1
வல்ல-கொல் 1
வல்லத்து 1
வல்லதால் 1
வல்லம் 1
வல்லர் 2
வல்லரோடு 1
வல்லவர் 3
வல்லவன் 3
வல்லன் 15
வல்லனால் 1
வல்லா 3
வல்லா-கொல்லோ 1
வல்லாங்கு 3
வல்லாதீமே 1
வல்லாதீமோ 1
வல்லாதோரே 1
வல்லாம் 1
வல்லாய் 4
வல்லார் 8
வல்லாரை 2
வல்லாள 1
வல்லாளன்னே 2
வல்லாளனை 1
வல்லாறு 1
வல்லான் 5
வல்லி 2
வல்லிகை 1
வல்லிதின் 2
வல்லிய 2
வல்லியம் 1
வல்லியர் 1
வல்லியின் 1
வல்லியோர் 2
வல்லியோரே 3
வல்லிரோ 1
வல்லிற்றும் 1
வல்லின் 1
வல்லினர் 1
வல்லினும் 2
வல்லு 3
வல்லுந 1
வல்லுநம் 1
வல்லுநர் 5
வல்லுநரே 1
வல்லுநள்-கொல் 3
வல்லுநள்-கொல்லோ 2
வல்லுநையோ 3
வல்லுவம்-கொல்லோ 1
வல்லுவள்-கொல்லோ 1
வல்லுவை 1
வல்லுவை-மன்னால் 1
வல்லுவோர்க்கே 2
வல்லுவோரே 2
வல்லென்ற 1
வல்லென 4
வல்லே 27
வல்லேம் 1
வல்லேன் 4
வல்லேன்-மன் 1
வல்லை 10
வல்லையால் 1
வல்லையோ 2
வல்லோடு 1
வல்லோய் 1
வல்லோர் 2
வல்லோர்க்கே 1
வல்லோன் 17
வல்வது 1
வல 5
வல-வயின் 3
வலக்கும் 1
வலஞ்சுழி 1
வலத்தர் 10
வலத்தன் 2
வலத்திர் 1
வலத்தினதே 1
வலத்து 5
வலந்த 12
வலந்தது 1
வலந்தன 2
வலந்தனள் 1
வலந்து 4
வலந்து-உழி 1
வலம் 67
வலம்பட 2
வலம்படு 3
வலம்படுத்த 1
வலம்படுப்ப 1
வலம்புரி 17
வலயம் 1
வலயமும் 1
வலவ 14
வலவன் 10
வலவனொடு 1
வலவா 1
வலவோய் 1
வலன் 33
வலனும் 1
வலாளர் 2
வலாளன் 1
வலான் 1
வலாஅர் 1
வலாஅரோனே 1
வலி 53
வலி-உறீஇ 2
வலி-உறுக்கும் 2
வலிக்கு 1
வலித்த 7
வலித்தன்று 1
வலித்தனை 1
வலித்தி-மன் 1
வலித்திசின் 1
வலித்து 8
வலிதா 1
வலிதின் 2
வலிந்து 1
வலிப்ப 6
வலிப்பல் 1
வலிப்பவும் 1
வலிப்பளவை 1
வலிப்பென்-மன் 1
வலிய 3
வலியர் 3
வலியன் 2
வலியா 2
வலியாய் 1
வலியார் 1
வலியின் 2
வலியினான் 1
வலியினும் 1
வலியும் 2
வலியுறுத்தனை 1
வலியுறுத்து 1
வலியுறுத்தும் 1
வலியுறுப்ப 1
வலியுறூஉம் 1
வலியை 1
வலியோடு 1
வலை 40
வலை_வளம் 1
வலைஞர் 4
வலைப்பட்டார் 1
வலைப்பட்டு 1
வலையமும் 1
வலையும் 1
வலையுள் 1
வலையோர் 1
வலைவர் 2
வலைவர்க்கு 1
வவ்வலின் 3
வவ்வலும் 1
வவ்வி 1
வவ்விய 4
வவ்வின 1
வவ்வு 1
வவ்வும் 1
வழக்கம் 1
வழக்கிற்றே 1
வழக்கு 11
வழங்க 2
வழங்கல் 5
வழங்கலரே 1
வழங்கலின் 1
வழங்கலும் 2
வழங்கவும் 1
வழங்கா 9
வழங்காத 1
வழங்காமையின் 1
வழங்கார் 1
வழங்கி 3
வழங்கியும் 1
வழங்கினன் 1
வழங்கினை 1
வழங்கினோ 1
வழங்கு 23
வழங்குக 2
வழங்குதல் 1
வழங்குந்து 1
வழங்குநர் 9
வழங்கும் 37
வழலை 1
வழாது 1
வழாமை 1
வழாஅ 6
வழாஅது 5
வழாஅமை 1
வழாஅல் 1
வழி 125
வழிகளும் 1
வழித்த 1
வழிந்த 1
வழிப்பட்ட 2
வழிப்பட்டு 1
வழிப்படா 1
வழிப்படார் 1
வழிப்படுநர் 1
வழிப்படூஉம் 5
வழிபட்ட 1
வழிபட்டு 2
வழிபட 2
வழிபடல் 1
வழிபடீஇ 1
வழிபடு 1
வழிபடுவதன் 1
வழிபடுவோரை 1
வழிபு 1
வழிமுறை 4
வழிமொழிதல் 1
வழிமொழிந்து 4
வழிமொழிய 1
வழிமொழியலன் 1
வழியடை 1
வழியது 1
வழியனும் 2
வழியின் 3
வழியுள் 1
வழியே 2
வழிவழி 8
வழிவாய் 1
வழீஇ 2
வழீஇய 2
வழு 7
வழுக்காது 1
வழுக்கி 1
வழுக்கிய 1
வழுக்கில் 1
வழுத்தி 1
வழுதி 13
வழுதிக்கு 1
வழுதியின் 1
வழுதுணை 1
வழும்பு 2
வழுவ 2
வழுவழுப்பு-உற்று 1
வழுவாய் 1
வழுவின் 1
வழுவொடு 1
வழூஉ 1
வழூஉம் 1
வழை 12
வழைச்சு 1
வழையொடு 2
வள் 66
வள்பின் 5
வள்பு 9
வள்ளத்தான் 1
வள்ளத்து 4
வள்ளம் 2
வள்ளல் 2
வள்ளன்மையின் 1
வள்ளி 16
வள்ளியன் 2
வள்ளியின் 3
வள்ளியை 3
வள்ளியொடு 1
வள்ளியோய் 2
வள்ளியோர் 7
வள்ளியோன் 1
வள்ளுரம் 1
வள்ளூரம் 1
வள்ளை 13
வள்ளையும் 1
வள்ளையுள் 1
வள 25
வள-வயின் 1
வளகின் 1
வளத்தான் 1
வளப்பாடு 1
வளம் 76
வளமை 3
வளமையான் 2
வளமையின் 1
வளமையும் 1
வளமையோ 1
வளர் 53
வளர்க்கும் 1
வளர்த்த 2
வளர்த்து 3
வளர்ந்த 3
வளர்ந்திசின் 1
வளர்ந்திட்ட 1
வளர்ந்து 2
வளர்ப்ப 3
வளர்ப்பவர் 1
வளர்பிறை 1
வளர்வு 1
வளர்வோர் 1
வளர 4
வளரா 3
வளரும் 1
வளவ 5
வளவன் 8
வளன் 8
வளனும் 6
வளனே 6
வளாகம் 1
வளாய் 1
வளாவ 2
வளாஅகம் 1
வளி 110
வளி_தரும்_செல்வனை 1
வளி_மகன் 1
வளிக்கு 3
வளியர் 1
வளியின் 2
வளியினும் 1
வளியும் 7
வளியே 1
வளியொடு 1
வளை 209
வளை_மகள் 1
வளைகுபு 1
வளைத்த 1
வளைந்து 3
வளைய 1
வளையர் 1
வளையவர் 1
வளையள் 2
வளையன் 1
வளையாட்கு 1
வளையின் 1
வளையினவை 1
வளையினும் 2
வளையுபு 1
வளையும் 4
வளையூஉ 1
வளையே 7
வளையொடு 4
வளையோய் 1
வளையோர் 2
வளைஇ 21
வளைஇய 13
வற்றல் 4
வற 1
வறட்கு 1
வறத்தின் 1
வறந்த 7
வறந்து 2
வறப்ப 4
வறப்பின் 2
வறப்பினும் 1
வறம் 14
வறல் 8
வறள் 2
வறள 1
வறன் 12
வறன்-உற்று 2
வறன்-உறல் 3
வறன்-உறு 2
வறாஅற்க 1
வறிதால் 1
வறிது 23
வறிதே 3
வறிய 1
வறியவன் 1
வறு 12
வறும் 31
வறுமை 6
வறுவிது 1
வறுவியன் 1
வறுவியேன் 1
வறை 5
வன் 68
வன்-பாலான் 1
வன்-புல 1
வன்_புல 9
வன்_புலத்ததுவே 1
வன்_புலத்து 2
வன்_புலம் 5
வன்கண் 18
வன்கண்ணள் 1
வன்கண்ணி 1
வன்கண்ணிக்கு 1
வன்கணாளரோடு 1
வன்கணாளன் 1
வன்கணானே 1
வன்கணினர் 1
வன்பர் 1
வன்பின் 1
வன்பு 2
வன்புறை 1
வன்மை 2
வன்மையானே 2
வன்மையின் 3
வன்மையும் 1
வன்னி 2
வன 25
வனப்பின் 19
வனப்பினள் 2
வனப்பினாள் 1
வனப்பினோடு 1
வனப்பு 43
வனப்பும் 1
வனை 3
வனைதல் 2
வனைந்து 4
வனைந்துவரல் 1
வனைமோ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  வகிர் (5)
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை - பரி 4/21
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி - பரி 8/38
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு - கலி 55/2
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர - அகம் 294/8
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் - அகம் 308/2

 TOP
 
  வகுத்த (5)
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி - நற் 160/6
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் - அகம் 48/17
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி - புறம் 97/23
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் - புறம் 352/3
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல - புறம் 378/10

 TOP
 
  வகுத்ததன் (1)
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன்/உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை - பெரும் 5,6

 TOP
 
  வகுத்து (4)
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து/ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் - நெடு 78,79
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து/யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் - அகம் 117/10,11
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன - அகம் 147/2
பளிங்கு வகுத்து அன்ன தீ நீர் - புறம் 150/27

 TOP
 
  வகுத்தோர் (1)
தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர்/மான் குறையொடு மது மறுகவும் - பொரு 216,217

 TOP
 
  வகுந்தில் (1)
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி - பதி 57/5

 TOP
 
  வகுந்தின் (1)
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே - மலை 242

 TOP
 
  வகுந்து (2)
நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு - அகம் 124/4
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு - புறம் 264/2

 TOP
 
  வகுப்ப (1)
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப/ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை - அகம் 214/13,14

 TOP
 
  வகுப்பு-உற்ற (1)
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் - அகம் 198/9

 TOP
 
  வகுளம் (2)
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா - குறி 70
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி - பரி 12/79

 TOP
 
  வகை (50)
நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை - திரு 86
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து - திரு 181
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து - சிறு 224
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி - மது 357
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் - மது 398
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் - மது 421
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி - மது 516
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் - மது 626
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் - நற் 71/7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி - நற் 140/3
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் - நற் 281/4
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை - நற் 314/2
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து - பதி 31/22
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற - பதி 50/17
பாடுவார் பாடும் வகை/கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் - பரி 3/30,31
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை - பரி 3/80
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய - பரி 5/25
வகை சாலும் வையை வரவு - பரி 6/13
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் - பரி 7/71
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை/ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி - பரி 10/96,97
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி - பரி 11/64
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை/நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் - பரி 19/66,67
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் - பரி 20/27
தகை வகை தைஇயினார் தார் - பரி 20/28
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக - பரி 20/29
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக - பரி 20/29
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த - பரி 21/55
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை - பரி 22/30
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி - பரி 23/60
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட - பரி 24/52
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என - கலி 3/10
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ - கலி 17/13
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/18
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக - கலி 39/48
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி - கலி 40/5
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு - கலி 55/2
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் - கலி 57/16
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ - கலி 59/12
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் - கலி 68/15
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் - கலி 79/5
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் - கலி 79/16
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் - கலி 102/17
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய - அகம் 64/3
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல - அகம் 69/2
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் - அகம் 76/8
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து - அகம் 117/10
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் - அகம் 167/1
வகை மாண் நல் இல் - புறம் 398/2

 TOP
 
  வகை_வகை (2)
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி - பரி 10/18
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக - பரி 20/29

 TOP
 
  வகைத்து (1)
தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று - பரி 21/45

 TOP
 
  வகைபட (1)
தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் - பெரும் 310

 TOP
 
  வகைமையின் (1)
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக - கலி 137/15

 TOP
 
  வகைய (2)
பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய - பதி 59/14
வான் துடைக்கும் வகைய போல - புறம் 38/2

 TOP
 
  வகையால் (1)
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் - கலி 92/59

 TOP
 
  வகையான் (1)
இரு வகையான் இசை சான்ற - மது 121

 TOP
 
  வகையின் (3)
அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி - திரு 58
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் - பெரும் 428
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் - குறு 261/7

 TOP
 
  வகையினால் (1)
வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ - கலி 139/27

 TOP
 
  வகையும் (1)
வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே - பரி 3/58

 TOP
 
  வகையே (1)
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ - பரி 3/29

 TOP
 
  வகைஇ (1)
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ/புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற - நற் 120/5,6

 TOP
 
  வங்க (1)
வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் - பரி 20/17

 TOP
 
  வங்கத்து (1)
தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் - நற் 258/9

 TOP
 
  வங்கம் (8)
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம்/பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து - மது 536,537
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ - நற் 189/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு - பதி 52/4
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் - பரி 20/16
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் - கலி 92/47
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம்/புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ - அகம் 255/1,2
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல - புறம் 368/9
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்/தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து - புறம் 400/19,20

 TOP
 
  வங்கா (2)
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் - நற் 341/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை - குறு 151/1

 TOP
 
  வங்கூழ் (2)
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட - அகம் 255/4
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை - அகம் 378/3

 TOP
 
  வச்சிய (1)
வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு - பரி 20/84

 TOP
 
  வச்சிர (1)
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் - புறம் 241/3

 TOP
 
  வச்சிரத்தான் (1)
வச்சிரத்தான் வானவில்லு - பரி 18/39

 TOP
 
  வச்சிரத்தோன் (1)
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் - கலி 105/15

 TOP
 
  வச்சிரம் (1)
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என - பரி 5/52

 TOP
 
  வசி (8)
நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என - மலை 303
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ - நற் 82/9
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் - நற் 334/8
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் - பதி 42/4
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் - பரி 5/39
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி - அகம் 119/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி - அகம் 278/4
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி - அகம் 313/14

 TOP
 
  வசித்ததை (1)
வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் - பரி 5/38

 TOP
 
  வசிந்து (2)
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் - திரு 106
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி - புறம் 383/13

 TOP
 
  வசிபு (5)
என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு/அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர - நற் 228/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு/இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு - நற் 261/1,2
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க - அகம் 162/4
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு/உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று - அகம் 212/12,13
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு/மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் - அகம் 322/1,2

 TOP
 
  வசிவு (1)
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது - மலை 97

 TOP
 
  வசை (19)
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் - பெரும் 35
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு - குறி 205
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் - பட் 1
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் - மலை 85
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு - நற் 106/4
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் - குறு 267/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய - பதி 12/23
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப - பதி 38/12
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே - பதி 41/16
வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் - பரி 17/28
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் - கலி 26/14
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் - அகம் 143/10
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை - அகம் 208/17
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை - புறம் 10/8
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் - புறம் 15/16
வசை இல் விழு திணை பிறந்த - புறம் 159/27
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே - புறம் 168/22
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் - புறம் 359/11
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் - புறம் 379/14

 TOP
 
  வசையுநர் (1)
வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த - பதி 32/15

 TOP
 
  வசையும் (1)
வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் - புறம் 359/10

 TOP
 
  வஞ்சத்தான் (1)
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ - கலி 69/15

 TOP
 
  வஞ்சம் (1)
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து - கலி 89/9

 TOP
 
  வஞ்சமாய் (1)
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ - கலி 135/11

 TOP
 
  வஞ்சன் (1)
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன்/நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு - புறம் 398/8,9

 TOP
 
  வஞ்சி (14)
வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் - குறி 89
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர - ஐங் 50/2
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் - அகம் 216/4
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய - அகம் 226/9
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க - அகம் 263/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே - அகம் 396/19
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி/பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே - புறம் 11/6,7
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் - புறம் 33/10
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் - புறம் 39/17
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக - புறம் 373/24
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட - புறம் 378/9
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை - புறம் 384/2
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் - புறம் 387/33
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக - புறம் 394/9

 TOP
 
  வஞ்சிக்கு (1)
பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு/நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே - புறம் 15/24,25

 TOP
 
  வஞ்சியும் (4)
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 50
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே - நற் 234/8
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல - பரி 30/10
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ - புறம் 32/2

 TOP
 
  வஞ்சின (1)
நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு - ஐங் 372/2

 TOP
 
  வஞ்சினம் (9)
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி - குறி 210
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி - நற் 214/6
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது - குறு 36/5
பிழையா வஞ்சினம் செய்த - குறு 318/7
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் - பதி 41/18
வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் - கலி 101/20
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் - அகம் 175/7
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து - அகம் 267/2
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் - அகம் 378/18

 TOP
 
  வட்கர் (1)
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை - புறம் 100/3

 TOP
 
  வட்ட (2)
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை - அகம் 241/14
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் - புறம் 28/8

 TOP
 
  வட்டத்தவை (1)
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை - பரி 15/61

 TOP
 
  வட்டம் (5)
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் - பெரும் 378
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்/தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப - நெடு 51,52
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி - நெடு 58
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது - பரி 21/42
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்/குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய - அகம் 340/16,17

 TOP
 
  வட்டமொடு (1)
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை - திரு 111

 TOP
 
  வட்டா (1)
உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் - கலி 94/27

 TOP
 
  வட்டி (4)
வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல - நற் 210/3
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள - குறு 155/2
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் - ஐங் 47/2
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை - கலி 109/14

 TOP
 
  வட்டித்து (5)
காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து/சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் - பரி 10/33,34
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து/புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் - அகம் 218/5,6
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து/கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு - புறம் 42/22,23
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து/உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் - புறம் 398/13,14
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து/கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் - புறம் 399/25,26

 TOP
 
  வட்டிப்ப (1)
தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப/கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப - கலி 136/3,4

 TOP
 
  வட்டிப்போரை (1)
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை/துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் - பரி 11/56,57

 TOP
 
  வட்டியர் (2)
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்/சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி - மலை 152,153
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் - அகம் 391/3

 TOP
 
  வட்டியள் (1)
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் - நற் 97/8

 TOP
 
  வட்டியும் (1)
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் - புறம் 33/2

 TOP
 
  வட்டியுள் (1)
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் - ஐங் 48/2

 TOP
 
  வட்டின் (1)
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் - அகம் 108/17

 TOP
 
  வட்டு (9)
கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து - நற் 3/3
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் - நற் 3/4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை - நற் 193/1
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் - நற் 341/2
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் - பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய - பரி 12/68
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு - பரி 18/42
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப - அகம் 5/10
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை - அகம் 160/6

 TOP
 
  வட (26)
வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த - சிறு 48
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் - பெரும் 240
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் - பெரும் 320
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி - முல் 35
தென் குமரி வட_பெருங்கல் - மது 70
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் - பட் 187
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் - நற் 366/11
வட புல வாடைக்கு அழி மழை - குறு 317/6
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய - பதி 31/16
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக - பதி 43/7
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் - பதி 68/13
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை - பரி 5/8
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/21
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற - கலி 25/1
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17
தென் குமரி வட_பெருங்கல் - புறம் 17/1
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே - புறம் 31/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து - புறம் 52/5
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது - புறம் 67/7
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி - புறம் 122/8
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் - புறம் 132/7
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி - புறம் 201/8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய - புறம் 378/2
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ - புறம் 380/2
வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும் - புறம் 386/22
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என - புறம் 391/7

 TOP
 
  வட-வயின் (5)
பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் - பெரும் 302
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் - பரி 5/43
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி - பரி 9/1
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின்/வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 27/6,7
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின்/நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் - அகம் 177/16,17

 TOP
 
  வட_குன்றத்து (1)
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ - புறம் 380/2

 TOP
 
  வட_தெற்கு (1)
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய - பதி 31/16

 TOP
 
  வட_பெருங்கல் (2)
தென் குமரி வட_பெருங்கல்/குண குட கடலா எல்லை - மது 70,71
தென் குமரி வட_பெருங்கல்/குண குட கடலா எல்லை - புறம் 17/1,2

 TOP
 
  வட_மலை (2)
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் - பட் 187
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது - புறம் 67/7

 TOP
 
  வட_மீன் (2)
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/21
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி - புறம் 122/8

 TOP
 
  வட_மொழி (2)
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி - முல் 35
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற - கலி 25/1

 TOP
 
  வட_வரை (1)
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17

 TOP
 
  வடக்கிருந்தனன் (1)
வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு - புறம் 65/11

 TOP
 
  வடக்கிருந்து (1)
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என - அகம் 55/12

 TOP
 
  வடக்கிருந்தோனே (1)
புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே - புறம் 66/8

 TOP
 
  வடக்கு (1)
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி - பதி 24/24

 TOP
 
  வடக்கும் (1)
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும்/தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் - புறம் 6/1,2

 TOP
 
  வடந்தை (4)
வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி - நெடு 173
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை - நற் 152/6
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் - ஐங் 223/4
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர - அகம் 378/13

 TOP
 
  வடம் (1)
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க - பரி 23/75

 TOP
 
  வடவர் (3)
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - நெடு 51
வடவர் வாட குடவர் கூம்ப - பட் 276
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - அகம் 340/16

 TOP
 
  வடவனம் (1)
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் - குறி 67

 TOP
 
  வடாஅது (5)
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது/வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 59/3,4
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது/தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே - அகம் 117/18,19
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது/ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய - அகம் 253/9,10
எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது/நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 325/16,17
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் - புறம் 6/1

 TOP
 
  வடி (41)
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் - பெரும் 120
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த - பெரும் 309
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ - பட் 232
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் - மலை 512
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் - மலை 513
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் - நற் 23/2
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது - நற் 48/7
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை - நற் 74/1
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு - நற் 139/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து - நற் 243/3
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி/பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன - குறு 331/5,6
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் - ஐங் 61/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த - ஐங் 213/1
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 468/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி - ஐங் 475/2
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் - பதி 20/11
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென - பதி 31/5
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் - பதி 33/2
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி - பதி 52/2
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் - பரி 7/58
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் - பரி 12/29
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி - பரி 17/1
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப - கலி 36/3
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி - கலி 41/14
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் - கலி 64/21
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 72/8
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய - கலி 84/2
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி - கலி 97/13
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் - கலி 141/18
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் - அகம் 29/7
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 159/5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் - அகம் 215/10
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது - அகம் 350/7
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன - அகம் 374/8
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் - புறம் 18/11
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் - புறம் 23/8
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும - புறம் 168/16
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி - புறம் 275/5
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் - புறம் 350/9
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த - புறம் 370/22
வடி மணி வாங்கு உருள - புறம் 377/25

 TOP
 
  வடிக்கும் (1)
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும்/விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து - நற் 341/2,3

 TOP
 
  வடித்திசின் (1)
திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே - புறம் 180/13

 TOP
 
  வடித்து (5)
இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் - பெரும் 222
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து/புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை - அகம் 37/8,9
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் - அகம் 172/6
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய - அகம் 335/16
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே - புறம் 312/3

 TOP
 
  வடித்தும் (1)
வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் - பொரு 23

 TOP
 
  வடிந்த (2)
வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் - கலி 140/9
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து - புறம் 180/6

 TOP
 
  வடிப்பு (1)
வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே - அகம் 142/26

 TOP
 
  வடிம்பின் (2)
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு - கலி 103/43
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின்/நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் - புறம் 378/4,5

 TOP
 
  வடிம்பு (2)
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி - மது 588
மா உடற்றிய வடிம்பு/சமம் ததைந்த வேல் - பதி 70/2,3

 TOP
 
  வடிய (1)
வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் - கலி 140/9

 TOP
 
  வடியா (3)
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா/சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து - நற் 398/3,4
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் - அகம் 161/2
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி - புறம் 47/3

 TOP
 
  வடியின் (1)
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே - நற் 133/2

 TOP
 
  வடிவிற்று (1)
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி - பொரு 11

 TOP
 
  வடிவின (1)
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் - புறம் 383/10

 TOP
 
  வடிவு (4)
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே - நற் 133/2
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே - பரி 4/56
வையை பெருக்கு வடிவு/விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர - பரி 7/60,61
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா - கலி 90/8

 TOP
 
  வடு (52)
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் - திரு 78
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் - சிறு 121
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை - சிறு 182
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு - சிறு 252
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து - பெரும் 79
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி - பெரும் 169
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை - பெரும் 471
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி - மது 569
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த - மது 592
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி - மது 595
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து - பட் 208
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே - மலை 556
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் - நற் 130/1
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி - நற் 222/2
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி - நற் 229/7
வடு நாணலமே தோழி நாமே - குறு 88/5
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் - ஐங் 14/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் - ஐங் 213/2
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் - பதி 38/11
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் - பதி 42/4
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் - பதி 51/8
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த - பரி 2/24
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி - பரி 8/38
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து - பரி 12/72
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் - பரி 16/44
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள - கலி 29/5
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் - கலி 29/19
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் - கலி 66/5
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/15
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய - கலி 71/16
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை - கலி 78/22
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய - கலி 93/1
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி - கலி 99/19
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப - கலி 136/4
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ - அகம் 5/3
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே - அகம் 88/15
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் - அகம் 90/11
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப - அகம் 93/15
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து - அகம் 100/3
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் - அகம் 130/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் - அகம் 142/25
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ - அகம் 254/4
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு - அகம் 379/24
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் - புறம் 14/9
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே - புறம் 55/23
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் - புறம் 98/12
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு - புறம் 167/3
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி - புறம் 180/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து - புறம் 180/6
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப - புறம் 303/4
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி - புறம் 321/9

 TOP
 
  வடுகர் (10)
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர்/நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் - நற் 212/5,6
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது - குறு 11/5
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர்/வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து - அகம் 107/11,12
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து - அகம் 213/8
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் - அகம் 253/18
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் - அகம் 281/8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர்/பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் - அகம் 295/15,16
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி - அகம் 375/14
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர்/வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை - அகம் 381/7,8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய - புறம் 378/2

 TOP
 
  வடுத்து (1)
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக - கலி 31/3

 TOP
 
  வடுப்படுத்து (1)
நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே - நற் 357/3

 TOP
 
  வடுவின் (1)
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் - அகம் 155/15

 TOP
 
  வடுவினான் (1)
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான்/மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை - கலி 72/11,12

 TOP
 
  வடுவும் (3)
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி - கலி 82/30
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி - கலி 90/5
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் - கலி 91/10

 TOP
 
  வடுவொடு (2)
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ - பரி 18/17
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு/தந்தையும் வந்து நிலை - கலி 83/30,31

 TOP
 
  வண் (89)
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் - திரு 31
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் - திரு 106
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என - திரு 285
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் - சிறு 27
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து - சிறு 72
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த - பெரும் 353
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் - மது 442
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் - மது 709
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க - நெடு 22
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - மலை 337
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் - நற் 91/8
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் - நற் 99/7
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை - நற் 100/9
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் - நற் 121/9
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற - நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் - நற் 190/2
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் - நற் 198/10
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் - நற் 248/3
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி - நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி - நற் 265/7
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் - நற் 350/4
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் - நற் 379/7
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை - குறு 91/5
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து - குறு 260/6
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் - ஐங் 14/2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் - ஐங் 55/2
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை - ஐங் 88/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை - ஐங் 370/1
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் - ஐங் 489/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 489/5
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து - பதி 31/22
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து - பதி 42/13
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே - பதி 43/36
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் - பதி 51/17
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி - பதி 61/8
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் - பரி 19/32
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப - பரி 23/50
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் - கலி 24/6
தேர் ஈயும் வண் கையவன் - கலி 42/21
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 73/5
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் - கலி 102/3
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/5
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் - அகம் 6/4
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி - அகம் 20/15
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து - அகம் 37/7
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை - அகம் 38/11
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 59/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி - அகம் 61/12
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் - அகம் 77/16
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் - அகம் 81/13
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர - அகம் 86/27
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி - அகம் 113/4
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் - அகம் 123/10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை - அகம் 124/11
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் - அகம் 152/11
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து - அகம் 178/9
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது - அகம் 179/5
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி - அகம் 191/3
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் - அகம் 208/4
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் - அகம் 238/13
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் - அகம் 262/16
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி - அகம் 278/9
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் - அகம் 303/10
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை - அகம் 308/8
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற - அகம் 338/9
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் - அகம் 340/4
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் - அகம் 355/1
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி - அகம் 359/12
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் - அகம் 365/12
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய - அகம் 376/15
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ - அகம் 394/12
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை - அகம் 395/1
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி - அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் - புறம் 7/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் - புறம் 43/10
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே - புறம் 118/5
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் - புறம் 121/4
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே - புறம் 146/11
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் - புறம் 151/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் - புறம் 153/5
தேர் வண் கிள்ளி போகிய - புறம் 220/6
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி - புறம் 236/3
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி - புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி - புறம் 304/3
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் - புறம் 324/10
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு - புறம் 338/9
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன - புறம் 351/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி - புறம் 352/9
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் - புறம் 377/8

 TOP
 
  வண்டல் (19)
இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் - பொரு 187
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ - பெரும் 311
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ - நற் 9/8
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய - நற் 127/6
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து - நற் 191/3
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் - நற் 254/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் - நற் 299/4
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் - குறு 243/3
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என - ஐங் 69/3
வண்டல் பாவை வௌவலின் - ஐங் 124/2
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட - பரி 6/18
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள - கலி 29/5
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ - அகம் 60/10
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர - அகம் 180/3
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ - அகம் 269/19
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ - அகம் 320/12
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் - அகம் 330/2
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ - அகம் 370/1

 TOP
 
  வண்டலவர் (1)
வண்டலவர் கண்டேன் யான் - கலி 92/54

 TOP
 
  வண்டலும் (1)
வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே - அகம் 275/19

 TOP
 
  வண்டன் (1)
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட - பதி 31/23

 TOP
 
  வண்டாய் (1)
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் - பரி 9/63

 TOP
 
  வண்டிற்கு (1)
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு/வண்டலவர் கண்டேன் யான் - கலி 92/53,54

 TOP
 
  வண்டின் (16)
அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் - திரு 76
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப - பொரு 211
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் - நற் 30/3
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் - நற் 244/3
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் - ஐங் 90/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் - ஐங் 226/3
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப - ஐங் 370/2
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 489/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் - பரி 8/36
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ - பரி 17/10
வண்டின் துறப்பான் மலை - கலி 40/25
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய - கலி 80/25
துனை வரி வண்டின் இனம் - கலி 92/29
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் - அகம் 41/13
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி - அகம் 204/6
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி - அகம் 234/12

 TOP
 
  வண்டினால் (1)
போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் - கலி 134/7

 TOP
 
  வண்டினும் (1)
தாது உண் வண்டினும் பலரே - ஐங் 67/4

 TOP
 
  வண்டு (161)
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி - திரு 199
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் - பொரு 39
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் - பொரு 97
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை - பெரும் 481
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு - முல் 8
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை - மது 253
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து - மது 475
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் - மது 574
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து - நெடு 33
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் - மலை 30
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் - மலை 56
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி - மலை 466
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் - மலை 486
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி - நற் 25/10
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி - நற் 27/2
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய - நற் 56/2
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் - நற் 97/8
வண்டு படு வான் போது கமழும் - நற் 105/9
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி - நற் 118/9
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் - நற் 173/8
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு/அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு - நற் 176/8,9
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் - நற் 187/8
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் - நற் 190/5
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய - நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் - நற் 211/8
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத - நற் 235/8
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் - நற் 238/3
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ - நற் 245/3
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ - நற் 249/6
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி - நற் 259/6
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து - நற் 270/2
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே - நற் 290/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் - நற் 323/9
வண்டு எனும் உணரா ஆகி - நற் 326/9
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த - நற் 342/8
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப - நற் 344/7
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே - நற் 348/6
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் - நற் 399/3
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு - குறு 21/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் - குறு 30/5
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் - குறு 220/6
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப - குறு 254/1
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே - குறு 260/2
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் - குறு 265/2
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ - குறு 291/7
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் - குறு 306/5
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு - குறு 370/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே - ஐங் 40/5
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் - ஐங் 89/3
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் - ஐங் 90/1
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 126/2
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் - ஐங் 172/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 240/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் - ஐங் 254/3
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி - ஐங் 256/2
வண்டு படு கூந்தலை பேணி - ஐங் 267/4
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் - ஐங் 369/1
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப - ஐங் 447/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட - ஐங் 494/1
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 14/14
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து - பதி 31/7
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட - பதி 31/23
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் - பதி 46/4
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் - பதி 51/6
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் - பதி 62/18
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை - பதி 70/6
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல - பதி 82/6
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ - பதி 90/50
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே - பரி 9/43
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு/தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் - பரி 9/44,45
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 10/89
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத - பரி 10/119
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத - பரி 10/120
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் - பரி 11/18
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் - பரி 11/125
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே - பரி 14/4
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் - பரி 16/41
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா - பரி 17/38
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் - பரி 20/23
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க - பரி 21/35
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய - பரி 21/46
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர - பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 23/11
வண்டு பொரேரென எழ - பரி 23/30
வண்டு பொரேரென எழும் - பரி 23/31
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ - கலி 1/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் - கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து - கலி 26/9
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் - கலி 28/12
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் - கலி 32/9
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 33/5
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப - கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் - கலி 35/9
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் - கலி 43/2
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் - கலி 48/3
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு/ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் - கலி 66/2,3
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் - கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த - கலி 74/1
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் - கலி 77/17
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் - கலி 79/16
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி - கலி 92/30
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் - கலி 92/40
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய - கலி 93/1
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட - கலி 118/11
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் - கலி 123/5
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப - கலி 131/9
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் - அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி - அகம் 22/13
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் - அகம் 38/1
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை - அகம் 40/5
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர - அகம் 46/6
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் - அகம் 59/1
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் - அகம் 71/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் - அகம் 74/8
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக - அகம் 82/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் - அகம் 94/6
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் - அகம் 104/2
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய - அகம் 124/12
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி - அகம் 128/9
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் - அகம் 130/12
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 131/3
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை - அகம் 148/3
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து - அகம் 149/17
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் - அகம் 164/5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் - அகம் 166/6
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து - அகம் 170/6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் - அகம் 181/23
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் - அகம் 183/12
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி - அகம் 191/3
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து - அகம் 198/8
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு - அகம் 218/20
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி - அகம் 231/14
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட - அகம் 240/12
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை - அகம் 244/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப - அகம் 250/3
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள - அகம் 257/9
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை - அகம் 260/2
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் - அகம் 262/16
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் - அகம் 269/12
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ - அகம் 298/12
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் - அகம் 302/6
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து - அகம் 317/10
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி - அகம் 324/11
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் - அகம் 332/14
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய - அகம் 335/19
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் - அகம் 340/18
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் - அகம் 348/5
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் - அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப - அகம் 360/5
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் - அகம் 368/15
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் - அகம் 370/10
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி - அகம் 379/10
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் - புறம் 24/10
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை - புறம் 69/20
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ - புறம் 105/3
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி - புறம் 227/9
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா - புறம் 244/1
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு - புறம் 261/2
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே - புறம் 263/4
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் - புறம் 338/3

 TOP
 
  வண்டு_இனம் (11)
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி - நற் 27/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 240/2
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் - பரி 16/41
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க - பரி 21/35
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர - பரி 22/39
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் - கலி 92/40
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம்/சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர - அகம் 71/3,4
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை - அகம் 244/6
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை - அகம் 260/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் - அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப - அகம் 360/5

 TOP
 
  வண்டே (2)
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே - ஐங் 93/5
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ - கலி 98/2

 TOP
 
  வண்டொடு (6)
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த - குறி 148
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த - நற் 366/6
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர - பரி 8/23
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப - பரி 23/50
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் - கலி 30/3
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப - கலி 36/3

 TOP
 
  வண்ண (17)
வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன - பெரும் 203
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து - குறி 124
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் - நற் 71/8
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று - குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர - குறு 380/6
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை - ஐங் 73/1
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் - பதி 81/2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண/பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல - பரி 3/88,89
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் - பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய - பரி 12/68
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே - பரி 14/4
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 23/11
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் - கலி 35/9
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் - கலி 102/3
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப - அகம் 283/15
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர - அகம் 301/15
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை - புறம் 1/2

 TOP
 
  வண்ணத்து (1)
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன - கலி 108/38

 TOP
 
  வண்ணம் (17)
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர - குறி 33
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் - நற் 148/1
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை - நற் 273/6
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன - ஐங் 34/3
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற - பதி 50/17
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட - பதி 52/30
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் - பதி 62/8
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை - பரி 10/95
வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே - அகம் 30/15
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ - அகம் 57/13
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி - அகம் 69/3
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ - அகம் 192/2
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் - அகம் 197/1
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே - அகம் 290/16
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை - புறம் 1/9
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் - புறம் 32/3
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் - புறம் 152/13

 TOP
 
  வண்ணமும் (3)
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது - குறி 31
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும்/தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி - பரி 12/20,21
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட - அகம் 119/2

 TOP
 
  வண்ணவண்ணத்த (1)
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய - குறி 114

 TOP
 
  வண்ணன் (1)
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் - பெரும் 30

 TOP
 
  வண்மை (9)
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி - நற் 333/6
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் - நற் 376/3
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை - பரி 22/8
ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை/கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த - புறம் 54/7,8
மாரி அன்ன வண்மை/தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே - புறம் 133/6,7
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே - புறம் 149/5
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை/கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு - புறம் 158/15,16
அருகாது ஈயும் வண்மை/உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 320/17,18
அருகாது ஈயும் வண்மை/உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே - புறம் 329/8,9

 TOP
 
  வண்மையான் (1)
பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் - கலி 57/12

 TOP
 
  வண்மையின் (3)
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று - புறம் 126/18
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி - புறம் 161/22
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து - புறம் 397/16

 TOP
 
  வண்மையும் (5)
வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் - பதி 74/25
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் - பதி 82/14
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள - பரி 4/27
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் - புறம் 55/17
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு - புறம் 374/17

 TOP
 
  வண்மையொடு (2)
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி - அகம் 136/2
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு/பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே - புறம் 158/27,28

 TOP
 
  வண்மையோனே (1)
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே - புறம் 330/7

 TOP
 
  வணக்கி (1)
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி/உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு - நற் 285/3,4

 TOP
 
  வணக்கிய (3)
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் - கலி 104/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி - அகம் 61/12
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் - அகம் 314/10

 TOP
 
  வணக்கு-உறுத்து (1)
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து/செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து - நெடு 143,144

 TOP
 
  வணக்கும் (1)
வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் - புறம் 200/14

 TOP
 
  வணங்க (2)
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க/முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் - நெடு 22,23
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி - அகம் 159/6

 TOP
 
  வணங்கல் (1)
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ - பதி 84/14

 TOP
 
  வணங்கா (2)
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை - பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை - பதி 70/20

 TOP
 
  வணங்கார் (1)
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே - பதி 91/3

 TOP
 
  வணங்கார்க்கு (1)
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு - புறம் 338/9

 TOP
 
  வணங்கி (7)
கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி/நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை - திரு 252,253
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே - நற் 68/6
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி/மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் - பதி 24/26,27
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி/நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் - பரி 23/86,87
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/15
வணங்கி உணர்ப்பான் துறை - கலி 131/40
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் - புறம் 68/6

 TOP
 
  வணங்கிய (3)
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை - பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை - பதி 70/20
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை - கலி 128/2

 TOP
 
  வணங்கியும் (1)
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும்/நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் - கலி 76/2,3

 TOP
 
  வணங்கியோர் (1)
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை - பரி 5/72

 TOP
 
  வணங்கினர் (1)
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து - அகம் 124/2

 TOP
 
  வணங்கினேம் (1)
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் - பரி 2/73

 TOP
 
  வணங்கினை (1)
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய - குறு 362/5

 TOP
 
  வணங்கு (23)
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ - திரு 260
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் - மது 414
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் - குறு 364/5
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் - பதி 63/4
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் - பரி 1/18
வளை முன்கை வணங்கு இறையார் - பரி 17/33
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர - கலி 16/2
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ - கலி 28/11
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு - கலி 56/21
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் - கலி 58/1
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் - கலி 60/4
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி - கலி 76/14
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் - கலி 92/47
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 33/15
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 73/5
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை - அகம் 77/15
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு - அகம் 97/10
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 127/5
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் - அகம் 269/22
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் - அகம் 334/7
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் - புறம் 32/3
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் - புறம் 78/1

 TOP
 
  வணங்குவன் (1)
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என - புறம் 211/8

 TOP
 
  வணர் (20)
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய - நற் 373/8
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் - நற் 393/4
வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு - குறு 82/1
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் - பதி 12/22
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் - பதி 18/4
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப - பதி 41/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 10/89
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் - கலி 57/1
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் - கலி 58/1
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் - அகம் 88/2
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் - அகம் 115/10
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து - அகம் 117/10
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி - அகம் 127/14
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் - அகம் 152/3
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி - அகம் 161/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் - அகம் 223/12
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் - அகம் 259/14
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள - அகம் 390/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ - புறம் 155/1
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 302/5

 TOP
 
  வணர்ந்து (3)
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் - மலை 37
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு - நற் 139/7
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/23

 TOP
 
  வணிகர் (1)
புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் - பரி 23/25

 TOP
 
  வணிகன் (1)
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் - புறம் 134/2

 TOP
 
  வத்தம் (1)
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம்/சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து - பெரும் 305,306

 TOP
 
  வதி (6)
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை - குறு 5/2
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை - பதி 48/15
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் - பரி 10/20
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை - பரி 10/113
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள - கலி 119/11
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் - கலி 123/12

 TOP
 
  வதி-மின் (1)
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின்/அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி - மலை 255,256

 TOP
 
  வதி-வயின் (1)
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே - குறு 395/8

 TOP
 
  வதிந்த (8)
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு - நற் 272/4
யாணர் ஊரனொடு வதிந்த/ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே - குறு 107/6,7
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் - ஐங் 402/2
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு - கலி 29/23
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த/தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி - அகம் 4/10,11
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி - அகம் 19/18
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த/உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய - அகம் 336/2,3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த/உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய - அகம் 357/2,3

 TOP
 
  வதிந்த-கால் (1)
நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால்/தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே - கலி 126/14,15

 TOP
 
  வதிந்தன (1)
புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் - நற் 385/5

 TOP
 
  வதிந்து (3)
குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என - நற் 57/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து/கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து - பதி 50/19,20
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என - அகம் 102/2

 TOP
 
  வதிய (6)
புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய/நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை - குறு 118/1,2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய/அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் - அகம் 139/12,13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய/காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி - அகம் 154/9,10
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய/சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ - அகம் 304/10,11
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய/மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை - அகம் 337/17,18
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய/முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் - அகம் 367/4,5

 TOP
 
  வதியுநர் (1)
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் - மலை 492

 TOP
 
  வதியுநன் (1)
இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து - முல் 80

 TOP
 
  வதியும் (21)
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு - நெடு 166
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும்/கோள் தெங்கின் குலை வாழை - பட் 15,16
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் - நற் 98/7
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும்/புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே - நற் 121/4,5
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும்/தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் - நற் 178/5,6
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும்/தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே - நற் 256/10,11
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும்/யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை - நற் 330/5,6
களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும்/மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் - நற் 399/7,8
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும்/புன்கண் மாலையும் புலம்பும் - குறு 46/5,6
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும்/இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் - குறு 363/4,5
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும்/நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே - ஐங் 94/2,3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும்/இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் - ஐங் 262/2,3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும்/காமர் வேனில்-மன் இது - அகம் 37/16,17
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும்/அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் - அகம் 53/11,12
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும்/குடநாடு பெறினும் தவிரலர் - அகம் 91/16,17
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் - அகம் 184/12
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல - அகம் 254/9
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும்/கல் உடை அதர கானம் நீந்தி - அகம் 295/7,8
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும்/வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் - புறம் 132/6,7
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும்/உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ - புறம் 246/9,10
புன் புற பெடையொடு வதியும்/யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே - புறம் 318/8,9

 TOP
 
  வதியும்-மன்னே (1)
முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே - அகம் 17/5

 TOP
 
  வதுவை (31)
வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட - திரு 117
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் - மலை 30
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று - நற் 125/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே - நற் 386/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே - நற் 393/13
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே - ஐங் 61/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள் - ஐங் 294/4
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என - ஐங் 399/2
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து - பதி 89/17
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை/புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் - பரி 19/7,8
வதுவை அயர்தல் வேண்டுவல் ஆங்கு - கலி 52/23
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே - கலி 52/25
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை - கலி 66/12
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய - கலி 69/3
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் - கலி 75/11
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் - கலி 98/3
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா - கலி 114/4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல - அகம் 25/5
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே - அகம் 36/12
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் - அகம் 46/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய - அகம் 56/9
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் - அகம் 66/8
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது - அகம் 70/8
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை - அகம் 86/17
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று - அகம் 136/8
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு - அகம் 166/13
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து - அகம் 206/12
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் - அகம் 221/4
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே - அகம் 352/17
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள - அகம் 378/2
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் - புறம் 372/10

 TOP
 
  வதுவையும் (1)
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் - கலி 115/20

 TOP
 
  வதுவையுள் (3)
உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள்/அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி - பரி 5/28,29
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள்/பண்டு அறியாதீர் போல் படர்கிற்பீர்-மன்-கொலோ - கலி 39/38,39
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே - கலி 76/20

 TOP
 
  வந்த (111)
நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த/மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் - சிறு 55,56
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த/அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் - மது 347,348
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப - மது 402
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த/இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி - மது 571,572
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் - மது 695
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி - பட் 30
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் - பட் 185
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் - பட் 186
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் - மலை 61
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை - நற் 3/6
சேணும் எம்மொடு வந்த/நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே - நற் 15/9,10
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த/பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் - நற் 31/8,9
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் - நற் 34/6
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு - நற் 41/6
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து - நற் 58/8
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - நற் 117/7
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த/பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண - நற் 167/5,6
கையற வந்த மையல் மாலை - நற் 181/9
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை - நற் 287/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த/பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை - நற் 295/5,6
படையொடு வந்த பையுள் மாலை - நற் 343/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே - நற் 386/10
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப - நற் 393/9
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த/வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை - குறு 14/1,2
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு - குறு 55/3
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி - குறு 80/2
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை - குறு 118/2
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை - குறு 158/3
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி - குறு 305/1
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 332/1
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் - குறு 361/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல - குறு 362/1
கையற வந்த பையுள் மாலை - குறு 391/6
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த/பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு - ஐங் 54/4,5
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த/தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என - ஐங் 69/2,3
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த/சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் - ஐங் 78/2,3
நள்ளென வந்த இயல் தேர் - ஐங் 104/3
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே - ஐங் 120/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே - ஐங் 323/4
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே - ஐங் 392/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே - ஐங் 495/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே - ஐங் 497/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே - ஐங் 498/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே - ஐங் 500/5
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த/வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி - பதி 56/6,7
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த/செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப - பரி 8/122,123
வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர் - பரி 19/60
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் - பரி 20/77
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை - கலி 13/11
துவ்வாமை வந்த கடை - கலி 22/22
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை - கலி 31/12
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் - கலி 32/10
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு - கலி 50/16
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ - கலி 66/10
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ - கலி 66/14
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ - கலி 66/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை - கலி 66/20
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த/விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் - கலி 75/16,17
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் - கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி - கலி 88/19
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி - கலி 96/36
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ - கலி 98/17
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு - கலி 98/25
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் - கலி 100/2
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை - கலி 103/40
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ - கலி 104/14
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த/குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை - கலி 111/6,7
கனவின் வந்த கானல் அம் சேர்ப்பன் - கலி 128/24
ஆணையால் வந்த படை - கலி 139/23
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை - கலி 143/40
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது - கலி 145/25
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/12
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை - அகம் 13/21
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் - அகம் 40/7
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே - அகம் 42/14
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை - அகம் 47/13
புதுவது வந்த காவிரி - அகம் 166/14
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் - அகம் 182/11
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி - அகம் 226/10
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே - அகம் 262/18
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் - அகம் 271/6
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த/இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து - அகம் 310/14,15
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் - அகம் 316/8
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் - அகம் 336/11
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் - அகம் 360/9
நசை தர வந்த நன்னராளன் - அகம் 362/8
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த/ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் - அகம் 384/3,4
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் - அகம் 388/12
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை - அகம் 400/19
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய - புறம் 33/3
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் - புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் - புறம் 75/2
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த/புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க - புறம் 76/11,12
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை - புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் - புறம் 78/7
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு - புறம் 82/5
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த/வலம் படு தானை வேந்தர் - புறம் 116/17,18
இவண் வந்த பெரு நசையேம் - புறம் 136/19
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் - புறம் 138/4
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த/வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் - புறம் 201/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் - புறம் 211/7
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் - புறம் 213/4
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் - புறம் 253/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி - புறம் 256/4
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி - புறம் 260/19
தமியன் வந்த மூதிலாளன் - புறம் 284/4
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் - புறம் 316/5
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு - புறம் 353/12
வந்த வைகல் அல்லது - புறம் 384/23
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என - புறம் 397/12

 TOP
 
  வந்த-கால் (3)
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால்/நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை - கலி 38/10,11
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால்/பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை - கலி 38/14,15
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால்/அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை - கலி 38/18,19

 TOP
 
  வந்த-காலை (1)
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் - அகம் 210/8

 TOP
 
  வந்ததற்கு (1)
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் - ஐங் 32/2

 TOP
 
  வந்ததன் (3)
வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை - நற் 181/3
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர - குறு 240/4
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற - புறம் 390/11

 TOP
 
  வந்ததனினும் (1)
நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே - அகம் 298/14

 TOP
 
  வந்தது (7)
வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என - மலை 546
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் - கலி 97/7
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் - கலி 115/4
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது/வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் - புறம் 28/7,8
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் - புறம் 368/16
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த - புறம் 372/2
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என - புறம் 399/28

 TOP
 
  வந்ததை (3)
கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை/வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி - கலி 76/13,14
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை/வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் - கலி 119/13,14
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை/கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா - புறம் 147/2,3

 TOP
 
  வந்தமை (2)
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் - கலி 98/7
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் - அகம் 242/7

 TOP
 
  வந்தவன் (1)
அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் - புறம் 217/8

 TOP
 
  வந்தவை (1)
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி - கலி 3/20

 TOP
 
  வந்தன்றால் (7)
அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே - நற் 43/12
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே - குறு 157/4
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக - கலி 26/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது - அகம் 160/15
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே - அகம் 160/18
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை - அகம் 183/10
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே - புறம் 296/5

 TOP
 
  வந்தன்று (35)
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே - மலை 96
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று/அம்ம வாழி தோழி - நற் 79/8,9
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று/நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை - நற் 124/3,4
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து - நற் 177/8
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே - நற் 181/12
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின் - நற் 224/6
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ - நற் 397/5,6
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் - குறு 106/4
வந்தன்று வாழியோ மாலை - குறு 122/3
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே - குறு 188/4
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை - குறு 319/5
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் - குறு 338/6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் - ஐங் 101/3
மாலை வந்தன்று மன்ற - ஐங் 116/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே - ஐங் 134/3
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே - ஐங் 263/4
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே - ஐங் 400/6
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் - ஐங் 490/2
வந்தன்று வையை புனல் - பரி 7/10
உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை - பரி 12/32
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் - பரி 12/33
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே - கலி 26/25
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் - கலி 33/8
சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று/வாரார் தோழி நம் காதலோரே - கலி 36/10,11
மாலையும் வந்தன்று இனி - கலி 143/41
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று/அறாஅ தணிக இ நோய் - கலி 147/44,45
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் - அகம் 39/20
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து - அகம் 204/8
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என - அகம் 217/13
போது வந்தன்று தூதே நீயும் - அகம் 259/10
வந்தன்று அம்ம தானே - அகம் 277/19
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது - அகம் 355/9
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் - அகம் 388/20
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே - புறம் 229/17
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு - புறம் 356/4

 TOP
 
  வந்தன்று-கொல் (1)
அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் - நற் 72/9

 TOP
 
  வந்தன்றே (13)
தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் - குறு 65/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று - குறு 155/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/குயில் பெடை இன் குரல் அகவ - ஐங் 341/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை - ஐங் 342/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/திணி நிலை கோங்கம் பயந்த - ஐங் 343/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/நறும் பூ குரவம் பயந்த - ஐங் 344/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/புது பூ அதிரல் தாஅய் - ஐங் 345/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என - ஐங் 346/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/எழில் தகை இள முலை பொலிய - ஐங் 347/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் - ஐங் 348/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/பொரி கால் மா சினை புதைய - ஐங் 349/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப - ஐங் 350/1,2
தூது வந்தன்றே தோழி - கலி 32/18

 TOP
 
  வந்தன்றோ (1)
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி - நற் 191/6

 TOP
 
  வந்தன (3)
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி - குறு 254/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை - குறு 364/6
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் - புறம் 273/2

 TOP
 
  வந்தனம் (3)
பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே - நற் 6/11
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே - ஐங் 330/2
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 10/13

 TOP
 
  வந்தனர் (14)
வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் - நற் 207/6
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை - நற் 212/7
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் - நற் 367/10
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 223/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே - ஐங் 270/5
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி - ஐங் 351/3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 352/5
நீ இனிது முயங்க வந்தனர்/மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே - ஐங் 353/3,4
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே - ஐங் 357/5
தோள் துணை ஆக வந்தனர்/போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே - ஐங் 496/4,5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர்/திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே - கலி 29/25,26
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர்/சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே - கலி 148/23,24
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து - அகம் 68/14
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே - அகம் 269/25

 TOP
 
  வந்தனரால் (1)
வந்தனரால் நம் காதலர் - ஐங் 499/4

 TOP
 
  வந்தனரே (2)
அரிய சுரன் வந்தனரே/தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே - ஐங் 354/3,4
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் - அகம் 363/17

 TOP
 
  வந்தனவால் (3)
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால்/அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே - நற் 113/4,5
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் - அகம் 83/12
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை - புறம் 92/3

 TOP
 
  வந்தனள்-கொல் (1)
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே - நற் 352/12

 TOP
 
  வந்தனளோ (1)
வந்தனளோ நின் மட_மகள் - ஐங் 393/4

 TOP
 
  வந்தனன் (13)
வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் - நற் 22/8
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன்/சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே - நற் 40/11,12
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை - நற் 119/4
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே - ஐங் 157/5
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே - ஐங் 200/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே - ஐங் 226/5
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே - ஐங் 263/4
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே - ஐங் 300/3
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன்/பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே - கலி 39/51,52
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் - கலி 41/42
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை - அகம் 38/6
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் - அகம் 244/11
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த - புறம் 79/4

 TOP
 
  வந்தனனே (2)
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே - ஐங் 252/5
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே/ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது - புறம் 154/7,8

 TOP
 
  வந்தனனோ (1)
வந்தனனோ மற்று இரவில் - ஐங் 229/3

 TOP
 
  வந்தனெம் (1)
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே - ஐங் 491/3

 TOP
 
  வந்தனென் (16)
நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு - திரு 279
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் - பொரு 129
வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய - நற் 267/8
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க - குறு 114/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென்/நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே - ஐங் 492/4,5
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ - பதி 55/2
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு - பதி 76/9
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே - பதி 88/39
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே - பதி 94/1
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற - புறம் 158/20
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று - புறம் 160/16
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என - புறம் 208/2
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற - புறம் 238/12
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும - புறம் 370/21
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் - புறம் 375/14
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் - புறம் 379/14

 TOP
 
  வந்தனை (5)
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் - நற் 362/2
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் - அகம் 163/10
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப - அகம் 200/7
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி - அகம் 243/9
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ - அகம் 394/12

 TOP
 
  வந்தனையே (1)
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் - ஐங் 445/2

 TOP
 
  வந்தனையோ (2)
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப - குறு 355/5
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப - ஐங் 362/3

 TOP
 
  வந்தாய் (1)
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை - கலி 97/30

 TOP
 
  வந்தாயோ (3)
அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ/மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி - கலி 120/12,13
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ/மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் - கலி 120/15,16
காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ/என ஆங்கு - கலி 120/18,19

 TOP
 
  வந்தார் (1)
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை - கலி 85/30

 TOP
 
  வந்தாரே (1)
எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு - கலி 81/24

 TOP
 
  வந்தாள் (3)
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள்/புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் - கலி 69/16,17
கனை பெயல் தண் துளி வீசும் பொழுதில் குறி வந்தாள்/கண்ட கனவு என காணாது மாறு-உற்று - கலி 90/22,23
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் - கலி 109/7

 TOP
 
  வந்தாற்கு (1)
உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை - கலி 51/6

 TOP
 
  வந்தானை (1)
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை/ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற - கலி 37/14,15

 TOP
 
  வந்திக்க (1)
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது - பரி 20/70

 TOP
 
  வந்திகை (1)
சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை/தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை - மது 415,416

 TOP
 
  வந்திசின் (9)
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை - ஐங் 175/3
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் - பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும - பதி 82/11
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு - பதி 90/55
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய - புறம் 17/33
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று - புறம் 369/22
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும - புறம் 373/34
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக - புறம் 391/14

 TOP
 
  வந்திசினே (8)
நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே/செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என - நற் 50/8,9
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே/தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு - குறு 367/3,4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே/கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் - பதி 15/15,16
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே/ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் - பதி 16/9,10
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே/தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது - பதி 41/16,17
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே/உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 54/1,2
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் - பதி 61/14
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே/நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த - புறம் 125/4,5

 TOP
 
  வந்தீ (1)
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ/செம்மால் நின் பால் உண்ணிய - கலி 85/20,21

 TOP
 
  வந்தீக (2)
வந்தீக எந்தை என்னும் - நற் 221/12
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு - கலி 86/10

 TOP
 
  வந்தீத்தந்தாய் (1)
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 96/4

 TOP
 
  வந்தீத்தனர் (1)
மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர்/ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு - கலி 86/28,29

 TOP
 
  வந்தீமே (2)
புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே - அகம் 80/13
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே - அகம் 218/22

 TOP
 
  வந்தீமோ (1)
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல - நற் 156/6

 TOP
 
  வந்தீய (1)
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய/கண்டது எவன் மற்று உரை - கலி 93/3,4

 TOP
 
  வந்தீயாய் (1)
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ - கலி 114/5

 TOP
 
  வந்தீயான்-கொல் (3)
தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல்/ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் - கலி 71/10,11
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல்/அடுத்து தன் பொய் உண்டார் புணர்ந்த நின் எருத்தின்-கண் - கலி 71/14,15
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல்/கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி - கலி 71/18,19

 TOP
 
  வந்து (213)
அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண - திரு 174
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி - திரு 288
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் - மது 650
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் - குறி 10
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் - குறி 136
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து/துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் - குறி 235,236
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி - பட் 132
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன - மலை 323
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என - நற் 51/6
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் - நற் 55/3
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து/தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி - நற் 56/7,8
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை - நற் 69/9
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ - நற் 70/4
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை - நற் 78/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் - நற் 79/5
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி - நற் 150/7
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் - நற் 156/1
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே - நற் 170/4
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி - நற் 174/5
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் - நற் 191/11
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து/தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி - நற் 204/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் - நற் 206/6
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை - நற் 215/3
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே - நற் 229/11
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் - நற் 235/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே - நற் 267/12
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை - நற் 297/9
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது - நற் 300/7
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் - நற் 307/8
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து/வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி - நற் 308/4,5
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப - நற் 364/4
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் - நற் 366/2
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து/பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி - நற் 378/9,10
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த - நற் 392/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என - குறு 64/1
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே - குறு 161/7
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் - குறு 176/2
காண வந்து நாண பெயரும் - குறு 212/3
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் - குறு 221/3
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து - குறு 228/4
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் - குறு 244/2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு - குறு 246/4
நடுநாள் என்னார் வந்து/நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே - குறு 268/5,6
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என - குறு 292/7
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து/முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே - குறு 294/3,4
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என - குறு 295/5
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து - குறு 298/1
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து - குறு 298/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே - குறு 305/4
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து/நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் - குறு 312/3,4
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் - குறு 321/3
காலை வந்து மாலை பொழுதில் - குறு 346/6
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து/குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் - குறு 383/1,2
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என - குறு 390/3
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே - குறு 390/5
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு - குறு 398/6
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என - ஐங் 72/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் - ஐங் 82/3
தண்ணம் துறைவன் வந்து என - ஐங் 105/3
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே - ஐங் 115/4
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் - ஐங் 187/2
மெல்லம்புலம்பன் வந்து என - ஐங் 189/3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் - ஐங் 222/2
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் - ஐங் 237/2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே - ஐங் 472/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் - பதி 12/14
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் - பதி 17/6
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் - பதி 40/6
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் - பதி 62/5
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி - பதி 72/9
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என - பரி 5/52
கழனி வந்து கால் கோத்து என - பரி 7/33
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத - பரி 10/119
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர - பரி 11/4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/9
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் - பரி 19/88
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை - பரி 20/11
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் - பரி 22/9
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று - பரி 22/16
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க - பரி 23/66
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து - பரி 24/56
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் - கலி 2/2
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை - கலி 3/15
நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/13
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/21
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து/ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் - கலி 33/13,14
தொடி_மகள் முரற்சி போல் தும்பி வந்து இமிர்தர - கலி 36/4
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் - கலி 46/14
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் - கலி 48/19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி - கலி 52/22
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து/நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் - கலி 55/6,7
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் - கலி 65/7
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை - கலி 66/16
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை - கலி 68/8
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ - கலி 69/11
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ - கலி 69/15
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ - கலி 69/19
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது - கலி 69/22
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே - கலி 70/10
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே - கலி 70/14
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே - கலி 70/18
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் - கலி 73/9
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/13
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் - கலி 73/17
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் - கலி 76/2
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் - கலி 77/15
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என - கலி 78/4
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் - கலி 78/9
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி - கலி 79/7
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் - கலி 81/29
தந்தையும் வந்து நிலை - கலி 83/31
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு - கலி 89/3
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் - கலி 90/10
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை - கலி 94/14
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே - கலி 95/3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த - கலி 97/3
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் - கலி 101/30
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் - கலி 107/8
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் - கலி 125/7
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த - கலி 126/12
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ - கலி 127/15
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் - கலி 131/38
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் - கலி 136/1
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் - கலி 138/27
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே - கலி 140/1
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர - கலி 143/58
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் - கலி 145/14
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை - கலி 145/29
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து/வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் - கலி 146/13,14
சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து/என் மேல் நிலைஇய நோய் - கலி 146/16,17
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி - கலி 146/33
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து/கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் - கலி 147/17,18
குறுக வந்து தன் கூர் எயிறு தோன்ற - அகம் 5/4
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து/ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் - அகம் 6/11,12
கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ - அகம் 16/14
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி - அகம் 19/1
தண் நறும் கானல் வந்து நும் - அகம் 30/14
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து/புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள - அகம் 32/2,3
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் - அகம் 44/1
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி - அகம் 49/6
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது - அகம் 57/3
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் - அகம் 66/23
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என - அகம் 76/2
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் - அகம் 88/6
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் - அகம் 94/11
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 97/7
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து/எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே - அகம் 100/3,4
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் - அகம் 102/18
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் - அகம் 106/4
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து/தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே - அகம் 110/9,10
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் - அகம் 123/12
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து - அகம் 124/2
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து/பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை - அகம் 142/22,23
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் - அகம் 149/10
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து/குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 152/1,2
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து/நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும - அகம் 156/11,12
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 167/6
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து/தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை - அகம் 180/4,5
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே - அகம் 184/19
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் - அகம் 190/16
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை - அகம் 192/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து/துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் - அகம் 198/10,11
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் - அகம் 203/5
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் - அகம் 225/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை - அகம் 243/8
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர - அகம் 248/13
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை - அகம் 248/14
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் - அகம் 250/7
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் - அகம் 254/11
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் - அகம் 266/19
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் - அகம் 272/6
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் - அகம் 283/7
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை - அகம் 287/13
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் - அகம் 289/5
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் - அகம் 290/10
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் - அகம் 296/6
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் - அகம் 310/4
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து - அகம் 317/21
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ - அகம் 320/12
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி - அகம் 328/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து/புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி - அகம் 340/1,2
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப - அகம் 351/2
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர - அகம் 373/6
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து/சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி - அகம் 374/5,6
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் - அகம் 379/21
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர - அகம் 379/22
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் - அகம் 380/1
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி - அகம் 386/9
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப - அகம் 392/22
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 397/13
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் - புறம் 10/5
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து/இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை - புறம் 22/35,36
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட - புறம் 35/8
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் - புறம் 50/11
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி - புறம் 73/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன - புறம் 78/3
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய - புறம் 125/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் - புறம் 126/17
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென - புறம் 150/11
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் - புறம் 161/21
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் - புறம் 209/11
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என - புறம் 269/6
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் - புறம் 280/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த - புறம் 285/8
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு - புறம் 305/3
வென் வேல் வந்து/முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு - புறம் 317/1,2
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் - புறம் 319/13
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் - புறம் 328/15
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் - புறம் 343/11
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் - புறம் 350/5
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து/அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் - புறம் 370/5,6
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் - புறம் 391/8

 TOP
 
  வந்து_வந்து (1)
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து/அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி - குறு 298/1,2

 TOP
 
  வந்தெனன் (1)
வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் - புறம் 135/10

 TOP
 
  வந்தே (2)
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே - கலி 131/46
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி - அகம் 208/21

 TOP
 
  வந்தேன் (2)
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என - பெரும் 461
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் - கலி 143/24

 TOP
 
  வந்தை (1)
இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் - கலி 63/12

 TOP
 
  வந்தோய் (3)
வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய்/கடவுள் ஆயினும் ஆக - நற் 34/9,10
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப - அகம் 80/3
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய்/இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி - அகம் 314/17,18

 TOP
 
  வந்தோயே (1)
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே/நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் - அகம் 112/8,9

 TOP
 
  வந்தோர் (7)
வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என - மலை 494
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை - அகம் 377/14
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய - புறம் 15/15
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி - புறம் 27/16
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர்/தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு - புறம் 93/2,3
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர்/வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை - புறம் 343/13,14
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் - புறம் 345/7

 TOP
 
  வந்தோரே (1)
முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே - நற் 86/9

 TOP
 
  வந்தோன் (6)
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என - திரு 285
வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் - நற் 114/6
தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே - நற் 182/10
தேரொடு குறுக வந்தோன்/பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே - ஐங் 367/4,5
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த - அகம் 72/19
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் - புறம் 391/11

 TOP
 
  வம் (1)
கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் - பொரு 101

 TOP
 
  வம்-மதி (2)
மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் - நற் 307/7
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே - ஐங் 411/4

 TOP
 
  வம்-மின் (3)
யாமும் சேறுகம் நீயிரும் வம்-மின்/துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் - பதி 49/1,2
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று - கலி 104/63
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என - புறம் 294/6

 TOP
 
  வம்-மினோ (1)
பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் - புறம் 32/6

 TOP
 
  வம்ப (16)
வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என - நற் 164/7
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி - நற் 298/1
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே - குறு 66/5
வம்ப நாரை சேக்கும் - குறு 236/5
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன - அகம் 100/14
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு - அகம் 181/9
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் - அகம் 190/8
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் - அகம் 251/12
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி - அகம் 375/14
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை - புறம் 3/21
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை - புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் - புறம் 78/7
வம்ப மள்ளரோ பலரே - புறம் 79/5
வம்ப வேந்தன் தானை - புறம் 287/13
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என - புறம் 325/2
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் - புறம் 345/7

 TOP
 
  வம்பலர் (32)
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர்/தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட - பெரும் 76,77
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர - பெரும் 365
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் - பட் 249
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் - நற் 126/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை - நற் 352/3
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை - குறு 77/3
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர்/உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் - குறு 297/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று - குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் - குறு 350/6
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர்/துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் - கலி 4/4,5
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் - அகம் 15/6
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க - அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் - அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் - அகம் 113/18
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட - அகம் 137/1
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை - அகம் 161/4
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் - அகம் 175/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் - அகம் 263/6
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர்/செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி - அகம் 271/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் - அகம் 277/11
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி - அகம் 285/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர்/உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் - அகம் 289/1,2
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் - அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் - அகம் 297/10
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் - அகம் 311/9
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 313/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் - அகம் 343/8
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர்/கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் - அகம் 375/3,4
வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற - அகம் 377/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற - அகம் 389/18
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய - அகம் 393/3
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் - புறம் 230/2

 TOP
 
  வம்பலர்க்கு (1)
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு/ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 191/9,10

 TOP
 
  வம்பலன் (1)
வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் - புறம் 307/3

 TOP
 
  வம்பலீர் (2)
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர்/முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை - நற் 374/4,5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர்/மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய - பதி 77/2,3

 TOP
 
  வம்பு (17)
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் - மது 514
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் - நெடு 150
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த - குறி 198
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த - நற் 141/10
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ - நற் 176/7
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் - நற் 221/5
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று - குறு 382/4
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று - குறு 382/4
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து - பதி 19/9
வம்பு பரந்த தேர் - பதி 22/19
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து - பதி 36/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் - பரி 10/20
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் - பரி 19/31
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று - அகம் 11/8
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட - அகம் 150/2
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் - புறம் 37/12
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் - புறம் 333/17

 TOP
 
  வம்மே (1)
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே - ஐங் 394/5

 TOP
 
  வம்மோ (13)
எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப - நற் 223/6
வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப - நற் 363/6
காண்கம் வம்மோ தோழி - ஐங் 199/3
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு - ஐங் 317/1
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே - ஐங் 469/5
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி - அகம் 73/11
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி - அகம் 312/8
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி - அகம் 323/7
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப - அகம் 360/15
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல - புறம் 180/9
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் - புறம் 221/10
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ - புறம் 281/7
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே - புறம் 364/8

 TOP
 
  வய (90)
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு - திரு 311
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு - பெரும் 27
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் - பெரும் 128
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
ஓங்கு நிலை வய களிறு - மது 15
வய வேந்தர் ஒண் குருதி - மது 30
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து - மது 255
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் - மது 298
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல - மது 643
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல - மது 643
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும - மது 677
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் - நெடு 128
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு - மலை 309
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என - நற் 14/8
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி - நற் 111/7
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் - நற் 119/3
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் - நற் 192/1
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் - நற் 205/4
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது - நற் 217/3
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை - நற் 255/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே - நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு - நற் 276/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் - நற் 322/7
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி - நற் 332/6
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி - நற் 383/3
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி - நற் 383/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க - நற் 393/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி - குறு 88/2
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் - குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் - குறு 269/3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் - ஐங் 238/1
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ - ஐங் 246/2
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் - ஐங் 274/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே - ஐங் 304/5
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் - ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து - ஐங் 449/2
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே - ஐங் 500/5
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு - பதி 41/7
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் - பதி 75/2
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் - பதி 90/6
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் - பரி 9/57
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் - பரி 10/29
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று - பரி 10/42
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து - பரி 10/51
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை - பரி 10/85
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற - பரி 11/40
வலம்புரி வய நேமியவை - பரி 15/59
வரி சிலை வய அம்பினவை - பரி 15/60
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட - கலி 37/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று - கலி 41/1
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் - கலி 103/48
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் - கலி 116/6
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய - அகம் 0/14
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் - அகம் 15/16
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல - அகம் 22/15
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் - அகம் 52/6
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் - அகம் 55/5
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/13
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் - அகம் 78/4
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன - அகம் 99/1
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட - அகம் 118/5
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு - அகம் 121/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற - அகம் 168/12
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட - அகம் 182/5
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப - அகம் 190/12
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் - அகம் 211/4
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு - அகம் 218/1
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ - அகம் 248/2
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து - அகம் 249/16
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி - அகம் 251/16
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி - அகம் 309/1
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் - அகம் 320/2
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் - அகம் 340/10
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி - அகம் 347/11
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு - அகம் 362/5
புறம்பெற்ற வய வேந்தன் - புறம் 11/10
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே - புறம் 18/12
வல்லாளனை வய வேந்தே - புறம் 40/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் - புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல - புறம் 100/7
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை - புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் - புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி - புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் - புறம் 318/5
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக - புறம் 373/24
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ - புறம் 374/14
தென்னவர் வய மறவன் - புறம் 380/5

 TOP
 
  வய_மா (4)
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும - மது 677
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் - ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து - ஐங் 449/2
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் - பரி 20/18

 TOP
 
  வய_மான் (19)
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான்/கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 448,449
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான்/வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து - நெடு 128,129
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான்/வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் - நற் 192/1,2
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே - நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு - நற் 276/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே - ஐங் 304/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே - ஐங் 500/5
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் - பதி 75/2
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட - கலி 37/2
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ - கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய - அகம் 0/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் - அகம் 73/13
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன - அகம் 99/1
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் - புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/2
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை - புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் - புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி - புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான்/குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை - புறம் 318/5,6

 TOP
 
  வயக்கி (1)
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் - பரி 12/20

 TOP
 
  வயக்கு-உறா (1)
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் - கலி 132/14

 TOP
 
  வயக்கு-உறு (4)
சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை - மது 415
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே - ஐங் 379/4
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற - கலி 25/1
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து - அகம் 344/10

 TOP
 
  வயக்குதல் (1)
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை - கலி 17/6

 TOP
 
  வயங்கலுள் (1)
மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல - கலி 33/3

 TOP
 
  வயங்காது (1)
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி - அகம் 333/7

 TOP
 
  வயங்கி (1)
வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென - புறம் 367/16

 TOP
 
  வயங்கிட்டு (1)
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு/போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை - கலி 55/2,3

 TOP
 
  வயங்கிய (6)
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை - குறு 339/1
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய - பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய/மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் - பதி 85/9,10
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த - பரி 2/54
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் - கலி 2/21
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் - கலி 79/3

 TOP
 
  வயங்கியோர் (1)
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் - குறி 213

 TOP
 
  வயங்கு (70)
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து - சிறு 18
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து - மது 484
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் - குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் - பட் 1
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய - பட் 219
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி - நற் 32/2
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் - நற் 142/1
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் - நற் 163/9
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற் 249/7
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் - நற் 299/4
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் - நற் 299/8
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி - நற் 369/8
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற - ஐங் 210/4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் - ஐங் 234/1
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய - பதி 12/23
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் - பதி 14/14
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர - பதி 16/16
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர - பதி 24/23
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து - பதி 40/22
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு - பதி 45/21
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 58/9
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - பதி 67/6
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் - பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் - பதி 85/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து - பதி 89/18
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் - பரி 3/15
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் - பரி 3/51
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி - பரி 7/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி - கலி 11/5
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை - கலி 31/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என - கலி 31/22
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி - கலி 36/23
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை - கலி 43/22
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் - கலி 102/3
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி - கலி 104/7
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 127/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் - கலி 131/17
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை - கலி 131/43
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து - கலி 137/5
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி - கலி 140/5
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் - அகம் 11/1
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை - அகம் 24/6
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி - அகம் 124/10
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா - அகம் 134/7
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை - அகம் 146/7
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் - அகம் 167/1
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி - அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் - அகம் 202/1
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை - அகம் 208/17
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் - அகம் 218/11
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் - அகம் 263/2
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி - அகம் 265/7
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை - அகம் 267/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி - அகம் 306/10
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு - அகம் 322/1
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் - அகம் 323/10
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப - அகம் 334/10
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி - அகம் 353/11
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா - புறம் 22/31
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் - புறம் 144/12
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் - புறம் 150/20
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி - புறம் 151/9
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் - புறம் 206/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி - புறம் 222/1
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் - புறம் 230/5
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய - புறம் 316/9
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து - புறம் 365/4
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த - புறம் 369/4
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என - புறம் 371/25

 TOP
 
  வயங்கு_இழாய் (1)
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என - கலி 31/22

 TOP
 
  வயங்கு_இழாஅய் (1)
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி - கலி 11/5

 TOP
 
  வயங்கு_இழை (2)
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய - பட் 219
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை/யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் - அகம் 146/7,8

 TOP
 
  வயத்தின் (1)
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் - கலி 65/23

 TOP
 
  வயந்தகம் (1)
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் - கலி 79/5

 TOP
 
  வயம் (5)
வையை வயம் ஆக வை - பரி 6/78
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் - பரி 9/51
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து - அகம் 93/17
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி - அகம் 298/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல - புறம் 100/7

 TOP
 
  வயல் (49)
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த - திரு 72
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து - முல் 33
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் - மது 92
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல்/பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள - மது 173,174
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த - நெடு 21
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் - பட் 64
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல்/அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் - நற் 8/5,6
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்/மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் - நற் 210/1,2
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ - நற் 290/1
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி - நற் 365/4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை - நற் 390/4
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை - ஐங் 72/1
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர - ஐங் 86/2
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் - ஐங் 183/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே - ஐங் 459/5
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் - பதி 13/1
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த - பதி 29/3
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல்/வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் - பதி 40/5,6
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல்/செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் - பதி 73/7,8
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு - பரி 7/27
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ - பரி 17/40
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் - பரி 20/53
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத - பரி 22/11
திரு நய_தக்க வயல்/ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி - பரி 23/17,18
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட - கலி 66/1
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 73/5
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை - கலி 74/3
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த - கலி 79/1
கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல்/அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற - அகம் 13/17,18
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை - அகம் 26/4
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல்/நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 217/3,4
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல்/கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 235/11,12
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர - அகம் 246/4
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல்/கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச - அகம் 294/9,10
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல்/கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து - அகம் 306/5,6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல்/வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள - புறம் 15/4,5
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி - புறம் 16/4
அகல் வயல் மலை வேலி - புறம் 17/10
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் - புறம் 52/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர - புறம் 117/3
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் - புறம் 142/1
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் - புறம் 230/12
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் - புறம் 287/4
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் - புறம் 338/1
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை - புறம் 354/4
வள் உகிர வயல் ஆமை - புறம் 387/1
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல்/பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை - புறம் 388/1,2
மென்_புலத்து வயல் உழவர் - புறம் 395/1

 TOP
 
  வயல்_அகம் (1)
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர - புறம் 117/3

 TOP
 
  வயலே (3)
விளைக வயலே வருக இரவலர் - ஐங் 2/2
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் - புறம் 386/10
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே - புறம் 391/21

 TOP
 
  வயலை (12)
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என - நற் 179/1
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் - ஐங் 11/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் - ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ - ஐங் 52/1
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது - ஐங் 211/2
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் - அகம் 97/13
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி - அகம் 176/13
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் - அகம் 189/8
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் - அகம் 259/13
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி - அகம் 275/3
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் - அகம் 383/6
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல் - புறம் 305/1

 TOP
 
  வயலையும் (1)
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும்/மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் - நற் 305/1,2

 TOP
 
  வயவர் (21)
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த - சிறு 212
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு - சிறு 249
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் - பெரும் 101
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ - பட் 232
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் - நற் 276/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி - பதி 12/1
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை - பதி 15/21
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர்/திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப - பதி 19/3,4
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர்/அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை - பதி 24/12,13
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே - பதி 26/14
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் - பதி 58/8
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 65/4
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும - பதி 70/11
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர்/மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர - பதி 81/9,10
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே - பதி 90/30
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும - பதி 90/39
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ - பரி 11/25
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட - அகம் 31/7
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் - அகம் 69/17
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த - அகம் 89/13
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய - புறம் 282/5

 TOP
 
  வயவரொடு (2)
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து - மலை 547
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ - புறம் 20/12

 TOP
 
  வயவன் (1)
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன்/மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் - நற் 260/6,7

 TOP
 
  வயவு (10)
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் - மலை 127
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் - குறு 301/4
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு - ஐங் 323/1
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் - பரி 11/67
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் - கலி 29/1
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய - அகம் 72/12
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி - அகம் 112/5
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி - அகம் 183/8
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என - அகம் 238/2
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக - அகம் 338/11

 TOP
 
  வயவு-உறு (1)
வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது - புறம் 20/14

 TOP
 
  வயவே (1)
தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே/மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து - பதி 36/2,3

 TOP
 
  வயவொடு (2)
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது - நற் 263/5
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த - அகம் 357/2

 TOP
 
  வயாவிற்கு (1)
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை - கலி 40/27

 TOP
 
  வயாஅ (1)
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே - ஐங் 51/4

 TOP
 
  வயாஅம் (2)
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் - மலை 476
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர - ஐங் 51/2

 TOP
 
  வயிர் (6)
வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல - திரு 120
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப - மது 185
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை - நெடு 99
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் - குறி 219
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி - ஐங் 395/1
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப - அகம் 269/18

 TOP
 
  வயிர (2)
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் - பரி 1/20
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து - புறம் 365/4

 TOP
 
  வயிரத்து (1)
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் - அகம் 178/1

 TOP
 
  வயிரமொடு (1)
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் - அகம் 127/8

 TOP
 
  வயிரமோடு (1)
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர - பதி 16/16

 TOP
 
  வயிரிய (2)
வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க - பதி 23/6
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ - பதி 29/8

 TOP
 
  வயிரியம் (1)
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே - மலை 164

 TOP
 
  வயிரியர் (11)
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய - மது 628
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என - மது 750
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் - நற் 100/10
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி - பதி 20/16
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர்/உண்டு என தவாஅ கள்ளின் - பதி 43/34,35
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே - பதி 64/8
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை - பரி 10/130
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர்/இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே - அகம் 45/11,12
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை - அகம் 155/13
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர்/முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு - அகம் 328/1,2
மண் அமை முழவின் வயிரியர்/இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே - புறம் 164/12,13

 TOP
 
  வயிரியர்க்கு (1)
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த - புறம் 9/9

 TOP
 
  வயிரின் (4)
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் - நற் 304/3
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை - அகம் 40/15
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் - அகம் 177/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி - அகம் 378/8

 TOP
 
  வயிரும் (1)
வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர - முல் 92

 TOP
 
  வயிரொடு (2)
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - பதி 67/6
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப - பதி 92/10

 TOP
 
  வயிற்பட (1)
நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட/மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை - அகம் 13/15,16

 TOP
 
  வயிற்ற (2)
ஆரல் அருந்த வயிற்ற/நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே - குறு 114/4,5
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி - அகம் 104/9

 TOP
 
  வயிற்று (10)
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று/ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல - பொரு 6,7
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி - பொரு 132
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி - சிறு 58
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன - பெரும் 381
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ - அகம் 21/3
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று/வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி - அகம் 86/11,12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி - அகம் 129/8
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று/இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப - அகம் 376/8,9
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய - புறம் 74/5
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் - புறம் 257/2

 TOP
 
  வயிற்று-இடை (1)
வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் - பெரும் 5

 TOP
 
  வயிற்று_தீ (1)
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய - புறம் 74/5

 TOP
 
  வயிறு (15)
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து - சிறு 224
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் - நற் 179/3
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது - நற் 379/10
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து - நற் 398/4
வயிறு பசி கூர ஈயலன் - பதி 20/26
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே - பதி 20/27
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை - பரி 1/25
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு - பரி 7/3
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் - பரி 8/106
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று - அகம் 107/4
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ - அகம் 130/7
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை - அகம் 245/8
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய - அகம் 335/16
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி - புறம் 127/8
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் - புறம் 304/7

 TOP
 
  வயிறே (1)
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே - அகம் 106/13

 TOP
 
  வயிறோ (1)
ஈன்ற வயிறோ இதுவே - புறம் 86/5

 TOP
 
  வயின் (32)
தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து - திரு 23
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ - திரு 219
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் - சிறு 163
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் - சிறு 163
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட - பெரும் 304
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின்/தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ - நற் 69/5,6
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு - நற் 139/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் - குறு 150/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் - குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி - பதி 51/12
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி - பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க - பதி 69/2
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க - பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி - கலி 40/5
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி - கலி 40/5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த - அகம் 49/4
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப - அகம் 144/17
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப - அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி - அகம் 183/8
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி - அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க - அகம் 286/2
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க - அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் - புறம் 77/8
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் - புறம் 77/8
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ - புறம் 161/2
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின்/உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் - புறம் 210/6,7
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி - புறம் 211/18
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி - புறம் 211/18
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல - புறம் 362/20
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக - புறம் 369/10

 TOP
 
  வயின்-தொறும் (3)
வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் - பெரும் 133
வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் - நற் 218/3
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும்/செம் நுதல் யானை பிணிப்ப - புறம் 348/8,9

 TOP
 
  வயின்-தோறு (2)
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு/இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் - நற் 183/6,7
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு/அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் - பதி 24/19,20

 TOP
 
  வயின்_வயின் (11)
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் - சிறு 163
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் - குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி - பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க - பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி - கலி 40/5
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப - அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி - அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க - அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின்/உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை - புறம் 77/8,9
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி - புறம் 211/18

 TOP
 
  வயின்வயின் (1)
மாமாவின் வயின்வயின் நெல் - பொரு 180

 TOP
 
  வயினதுவே (1)
அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என - அகம் 214/8

 TOP
 
  வயினான் (2)
கூடு கெழீஇய குடி வயினான்/செம் சோற்ற பலி மாந்திய - பொரு 182,183
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி - பரி 8/88

 TOP
 
  வயினானும் (1)
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் - பரி 16/4

 TOP
 
  வயினானே (3)
நோயோ தோழி நின் வயினானே - குறு 36/6
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே - ஐங் 453/5
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே - அகம் 257/21

 TOP
 
  வயினோயும் (2)
எ வயினோயும் நீயே - பரி 2/59
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் - பரி 4/70

 TOP
 
  வர (31)
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் - மது 549
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே - நற் 83/9
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர - நற் 99/4
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை - நற் 308/2
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி - நற் 316/2
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர/வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் - குறு 194/1,2
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே - குறு 210/6
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே - குறு 344/8
தான் வர காண்குவம் நாமே - ஐங் 112/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே - ஐங் 391/6
வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே - ஐங் 445/5
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க - ஐங் 485/2
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ - பதி 63/2
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/72
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி - பரி 15/20
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை - கலி 127/14
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர/எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை - கலி 129/6,7
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு - கலி 145/63
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் - கலி 147/59
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு - கலி 147/67
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு - அகம் 22/20
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர/முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட - அகம் 182/7,8
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் - அகம் 218/12
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் - அகம் 218/13
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து - அகம் 257/15
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர/புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து - அகம் 258/11,12
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் - அகம் 330/3
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர/ஆடினிர் பாடினிர் செலினே - புறம் 109/16,17
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர/சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் - புறம் 144/1,2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர/பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக - புறம் 360/14,15
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர/பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற - புறம் 391/3,4

 TOP
 
  வரகின் (20)
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி - பெரும் 193
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின்/திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள - முல் 98,99
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர - மது 272
அரலை தீர உரீஇ வரகின்/குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ - மலை 24,25
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின்/கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை - நற் 121/2,3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின்/இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை - குறு 220/1,2
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த - குறு 282/1
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின்/கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட - அகம் 194/9,10
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு - அகம் 284/3
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் - அகம் 359/13
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின்/மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை - அகம் 367/6,7
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் - அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி - அகம் 393/5
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு - அகம் 394/3
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின்/பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி - புறம் 34/9,10
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் - புறம் 197/12
கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் - புறம் 215/1
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் - புறம் 321/6
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை - புறம் 327/2
வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின்/அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் - புறம் 384/4,5

 TOP
 
  வரகு (6)
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப - ஐங் 496/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட - பதி 30/22
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை - பதி 75/11
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய - புறம் 120/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் - புறம் 322/3
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை - புறம் 327/7

 TOP
 
  வரகும் (3)
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் - புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் - புறம் 333/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் - புறம் 392/10

 TOP
 
  வரகே (2)
இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே/பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு - மலை 113,114
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே - புறம் 335/4

 TOP
 
  வரப்பெறினே (1)
குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே - அகம் 333/22

 TOP
 
  வரம் (3)
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் - திரு 94
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு - பரி 5/30
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் - பரி 8/105

 TOP
 
  வரம்பனை (1)
வான வரம்பனை நீயோ பெரும - புறம் 2/12

 TOP
 
  வரம்பில் (1)
பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில்/புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் - பெரும் 224,225

 TOP
 
  வரம்பிற்று (1)
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் - பரி 5/17

 TOP
 
  வரம்பின் (2)
நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் - குறு 309/3
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் - ஐங் 281/1

 TOP
 
  வரம்பின (1)
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி - பதி 90/54

 TOP
 
  வரம்பு (23)
தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு - திரு 134
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக - மது 2
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி - பட் 132
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் - மலை 308
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே - குறு 172/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி - குறு 238/2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் - குறு 387/3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே - பதி 29/15
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் - பதி 33/6
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா - பதி 84/8
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை - பரி 3/45
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே - பரி 3/50
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் - பரி 5/70
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் - கலி 103/12
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை - கலி 129/7
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர - அகம் 13/20
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை - அகம் 109/8
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு - அகம் 273/10
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை - அகம் 392/23
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை - புறம் 16/9
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே - புறம் 22/30
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து - புறம் 98/18
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 314/2

 TOP
 
  வரல் (52)
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று - சிறு 3
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு - முல் 52
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல்/அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் - மது 339,340
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் - குறி 239
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி - மலை 473
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று - மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று - நற் 7/3
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ - நற் 56/6
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ - நற் 83/7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை - நற் 125/6
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே - நற் 207/4
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த - நற் 316/7
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே - குறு 35/5
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ - குறு 65/4
தண் வரல் வாடை தூக்கும் - குறு 76/5
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே - குறு 200/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே - குறு 242/6
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு - குறு 248/1
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் - குறு 316/7
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே - ஐங் 251/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை - பதி 54/4
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி - பதி 88/40
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் - பரி 11/132
வளி வரல் வையை வரவு - பரி 12/8
தண் வரல் வையை எமக்கு - பரி 25/4
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு - கலி 36/16
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ - கலி 48/12
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் - கலி 69/13
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு - கலி 116/9
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை - கலி 131/34
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று - அகம் 18/2
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என - அகம் 34/15
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் - அகம் 58/7
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை - அகம் 58/11
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா - அகம் 102/4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் - அகம் 138/8
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி - அகம் 138/15
நல் வரல் இள முலை நனைய - அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து - அகம் 180/8
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் - அகம் 190/9
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் - அகம் 229/11
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி - அகம் 230/14
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் - அகம் 242/16
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு - அகம் 243/5
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் - அகம் 273/4
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு - அகம் 273/10
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு - அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு - அகம் 305/3
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த - அகம் 383/9
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி - புறம் 236/7
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி - புறம் 377/7
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற - புறம் 379/11

 TOP
 
  வரல்-தோறு (1)
வரல்-தோறு அகம் மலர - புறம் 337/4

 TOP
 
  வரலாறு (1)
நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு/நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து - பரி 6/42,43

 TOP
 
  வரலே (2)
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே - நற் 168/11
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே - ஐங் 48/5

 TOP
 
  வரவிற்கு (1)
தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு/விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து - அகம் 281/9,10

 TOP
 
  வரவின் (1)
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி - குறி 246

 TOP
 
  வரவினை (1)
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை/புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் - நற் 161/8,9

 TOP
 
  வரவு (30)
அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என - திரு 291
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை - பொரு 173
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் - பெரும் 110
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் - நற் 12/9
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி - நற் 112/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க - நற் 203/9
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே - குறு 230/6
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே - குறு 302/8
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் - ஐங் 298/1
நன் நலம் நய வரவு உடையை - ஐங் 365/4
தெருள நின் வரவு அறிதல் - பரி 1/32
அந்தணர் காணும் வரவு/வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர - பரி 2/68,69
வகை சாலும் வையை வரவு/தொடி தோள் செறிப்ப தோள் வளை இயங்க - பரி 6/13,14
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என - பரி 6/50
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு/ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் - பரி 6/70,71
கனற்றுபு காத்தி வரவு/நல்லாள் கரை நிற்ப நான் குளித்த பைம் தடத்து - பரி 6/86,87
குன்றத்தான் கூடல் வரவு/குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் - பரி 8/28,29
காலை போய் மாலை வரவு/இனி மணல் வையை இரும் பொழிலும் குன்ற - பரி 8/50,51
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் - பரி 10/39
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் - பரி 11/13
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க - பரி 11/36
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு/நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் - பரி 11/114,115
வளி வரல் வையை வரவு/வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/8,9
பூத்தன்று வையை வரவு/சுருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து - பரி 16/19,20
வாய்த்தன்றால் வையை வரவு/மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் - பரி 16/31,32
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு/அ சொல் நல்லவை நாணாமல் - பரி 20/73,74
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு - கலி 71/26
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ - புறம் 149/4
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல - புறம் 361/3
என் வரவு அறீஇ - புறம் 398/16

 TOP
 
  வரவும் (5)
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்/இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு - மலை 89,90
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் - நற் 393/12
கானக நாடன் வரவும் இவள் - ஐங் 217/3
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் - கலி 52/24
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும்/அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் - அகம் 353/4,5

 TOP
 
  வரவே (8)
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே - நற் 91/12
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே - நற் 277/12
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே - குறு 75/5
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே - குறு 160/6
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 360/5
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 493/4
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே - புறம் 287/14
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி - புறம் 395/28

 TOP
 
  வரற்கு (1)
அணி நலம் பாடி வரற்கு/ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி - கலி 141/6,7

 TOP
 
  வரற்கும் (1)
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும்/அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே - நற் 286/8,9

 TOP
 
  வரற்கே (4)
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே - நற் 365/9
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே - பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே - பதி 57/15
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே - புறம் 64/7

 TOP
 
  வரன்றி (1)
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி/ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் - ஐங் 233/2,3

 TOP
 
  வரன்றும் (1)
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் - நற் 234/3

 TOP
 
  வரால் (1)
நுண் ஆரல் பரு வரால்/குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி - புறம் 18/9,10

 TOP
 
  வராலொடு (1)
பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு/உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் - புறம் 249/5,6

 TOP
 
  வராஅல் (8)
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல்/துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ - மலை 457,458
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு - நற் 60/4
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் - ஐங் 48/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 36/1
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல்/துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி - அகம் 196/2,3
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல்/நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு - அகம் 216/2,3
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து - அகம் 316/5
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை - புறம் 399/5

 TOP
 
  வராஅலின் (1)
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி - புறம் 283/3

 TOP
 
  வரி (214)
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க - திரு 68
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் - திரு 78
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை - திரு 150
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ - சிறு 12
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் - பெரும் 71
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது - பெரும் 85
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் - பெரும் 270
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ - பெரும் 333
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ - பெரும் 376
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் - பெரும் 448
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு - பெரும் 449
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் - முல் 47
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை - மது 624
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப - மது 717
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை - மது 723
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர - நெடு 17
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் - நெடு 116
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து - குறி 111
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து - குறி 124
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது - குறி 173
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை - பட் 38
வரி மணல் அகன் திட்டை - பட் 60
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு - பட் 221
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் - மலை 290
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் - மலை 302
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை - நற் 7/7
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் - நற் 12/6
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் - நற் 25/2
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து - நற் 59/1
செல்ப என்ப தாமே செ வரி/மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் - நற் 73/6,7
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை - நற் 85/4
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண - நற் 92/3
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது - நற் 106/3
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் - நற் 111/3
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி - நற் 123/8
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி - நற் 125/2
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப - நற் 176/5
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப - நற் 225/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய - நற் 241/2
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப - நற் 248/2
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ - நற் 249/6
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை - நற் 255/4
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் - நற் 256/10
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை - நற் 265/2
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட - நற் 282/2
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ - நற் 283/3
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் - நற் 305/1
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 305/7
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி/கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் - நற் 322/6,7
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் - நற் 341/1
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட - நற் 358/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி/திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி - நற் 370/5,6
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து - நற் 378/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து - நற் 388/7
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் - நற் 399/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி - குறு 91/1
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் - குறு 101/5
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை - குறு 119/1
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின - குறு 159/4
அம் வரி வாட துறந்தோர் - குறு 180/6
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி/பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி - குறு 185/4,5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி/வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய - குறு 190/3,4
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் - குறு 215/6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் - குறு 232/5
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே - குறு 260/2
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே - குறு 303/7
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் - குறு 363/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் - குறு 364/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் - ஐங் 62/2
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் - ஐங் 166/2
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே - ஐங் 206/5
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப - ஐங் 240/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை - ஐங் 265/1
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு - ஐங் 268/1
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட - ஐங் 306/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட - ஐங் 316/2
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி - ஐங் 327/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் - ஐங் 381/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ - ஐங் 388/2
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட - ஐங் 468/1
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் - ஐங் 481/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன - ஐங் 498/2
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் - பதி 23/21
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் - பதி 50/18
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 58/3
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் - பதி 62/18
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் - பதி 65/7
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 67/14
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது - பதி 68/5
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் - பதி 68/18
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப - பதி 83/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் - பதி 92/7
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் - பரி 5/65
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் - பரி 5/70
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் - பரி 9/47
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் - பரி 9/53
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய - பரி 10/5
வரி சிலை வய அம்பினவை - பரி 15/60
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் - பரி 16/41
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் - பரி 18/49
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன - பரி 21/6
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர - பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப - பரி 23/11
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து - பரி 23/36
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட - கலி 22/19
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து - கலி 26/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர - கலி 44/5
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு - கலி 49/1
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி - கலி 51/3
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/25
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் - கலி 60/4
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் - கலி 60/4
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு - கலி 66/2
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் - கலி 68/15
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் - கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த - கலி 74/1
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் - கலி 76/2
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி - கலி 76/14
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் - கலி 80/21
துனை வரி வண்டின் இனம் - கலி 92/29
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் - கலி 92/37
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை - கலி 104/23
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட - கலி 104/58
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் - கலி 106/26
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை - கலி 109/14
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த - கலி 114/15
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள - கலி 117/8
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் - கலி 125/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத - கலி 127/3
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 127/5
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி/தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப - கலி 136/2,3
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய - அகம் 0/14
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை - அகம் 27/1
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் - அகம் 31/8
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் - அகம் 33/16
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 36/1
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு - அகம் 48/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை - அகம் 58/4
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ - அகம் 61/7
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை - அகம் 65/18
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி/வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது - அகம் 67/1,2
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து - அகம் 78/3
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை - அகம் 85/11
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் - அகம் 90/2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் - அகம் 92/3,4
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் - அகம் 93/16
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன - அகம் 99/1
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் - அகம் 109/13
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் - அகம் 117/2
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு - அகம் 121/9
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை - அகம் 133/17
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை - அகம் 145/7
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி/கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த - அகம் 151/6,7
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் - அகம் 164/5
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ - அகம் 165/10
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் - அகம் 166/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற - அகம் 168/12
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி - அகம் 172/8
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் - அகம் 183/2
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் - அகம் 192/4
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து - அகம் 205/19
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் - அகம் 218/11
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் - அகம் 224/13
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி/நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி - அகம் 229/13,14
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 238/5
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை - அகம் 245/8
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து - அகம் 249/16
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் - அகம் 250/8
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி - அகம் 252/2
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ - அகம் 264/3
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி/பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த - அகம் 268/1,2
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் - அகம் 269/12
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் - அகம் 271/1
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை - அகம் 271/4
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை - அகம் 277/5
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி/இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன - அகம் 285/7,8
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க - அகம் 287/12
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி/புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு - அகம் 291/5,6
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் - அகம் 304/12
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட - அகம் 307/2
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் - அகம் 322/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ - அகம் 327/9
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் - அகம் 327/13
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை - அகம் 329/10
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் - அகம் 330/2
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை - அகம் 337/15
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே - அகம் 342/13
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை - அகம் 349/12
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க - அகம் 364/3
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று - அகம் 377/9
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் - அகம் 387/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை - அகம் 387/8
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை - அகம் 387/10
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் - அகம் 391/2
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் - அகம் 393/8
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என - அகம் 397/7
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 398/22
வரி மணல் புனை பாவைக்கு - புறம் 11/3
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற - புறம் 33/16
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி - புறம் 58/29
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து - புறம் 93/12
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல - புறம் 100/7
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை - புறம் 135/1
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப - புறம் 135/6
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென - புறம் 160/6
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் - புறம் 202/20
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட - புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன - புறம் 307/4
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று - புறம் 329/5
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை - புறம் 351/9
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட - புறம் 370/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி - புறம் 370/24
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் - புறம் 372/6
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ - புறம் 374/14

 TOP
 
  வரிக்கும் (9)
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும்/காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் - மலை 475,476
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் - நற் 267/5
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் - நற் 286/3
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு - ஐங் 28/2
அணி மலர் துறை-தொறும் வரிக்கும்/மணி நீர் சேர்ப்பனை மறவாதோர்க்கே - ஐங் 117/3,4
பொரி பூ புன்கின் புகர் நிழல் வரிக்கும்/தண் பத வேனில் இன்ப நுகர்ச்சி - ஐங் 368/2,3
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் - கலி 49/24
பொன் வீ ஞாழலொடு புன்னை வரிக்கும்/கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் - அகம் 70/9,10
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் - அகம் 232/9

 TOP
 
  வரிசை (5)
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் - சிறு 217
வரிசை பெரும் பாட்டொடு எல்லாம் பருகீத்தை - கலி 85/35
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் - புறம் 121/3
வரிசை அறிதலின் தன்னும் தூக்கி - புறம் 140/6
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு - புறம் 184/8

 TOP
 
  வரிசைக்கு (3)
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 47/6
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப - புறம் 53/14
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 206/4

 TOP
 
  வரிசையில் (1)
வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் - புறம் 200/14

 TOP
 
  வரிசையின் (3)
பரிசில்_மாக்கட்கு வரிசையின் நல்கி - புறம் 6/16
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் - புறம் 331/10
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் - புறம் 398/8

 TOP
 
  வரிசையோர்க்கே (1)
வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே/பெரிதே உலகம் பேணுநர் பலரே - புறம் 207/6,7

 TOP
 
  வரித்த (9)
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை - நற் 27/3
வளி சீத்து வரித்த புன்னை முன்றில் - நற் 159/6
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த/சென்னி சேவடி சேர்த்தின் - நற் 342/8,9
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த/ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென - குறு 351/2,3
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் - அகம் 64/8
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே - அகம் 177/20
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த/அறல் என நெறிந்த கூந்தல் - அகம் 213/22,23
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த/வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே - அகம் 275/18,19
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த/வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி - அகம் 324/10,11

 TOP
 
  வரித்து (1)
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார - கலி 35/6

 TOP
 
  வரித்தும் (1)
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு - அகம் 389/6

 TOP
 
  வரிந்த (2)
வீ உக வரிந்த முன்றில் - நற் 232/8
மண் கொள வரிந்த வை நுதி மருப்பின் - புறம் 288/1

 TOP
 
  வரிப்ப (13)
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் - ஐங் 219/2
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக - கலி 31/3
ஈயல்_மூதாய் வரிப்ப பவளமொடு - அகம் 14/3
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப/பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ - அகம் 74/5,6
பளிங்கு சொரிவது போல் பாறை வரிப்ப/கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் - அகம் 108/5,6
நல்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப/கார் தலைமணந்த பைம் புதல் புறவின் - அகம் 133/4,5
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப/வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன - அகம் 154/5,6
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் - அகம் 176/11
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப/அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் - அகம் 237/2,3
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப/மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர - அகம் 250/3,4
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப/இனிய ஆகுக தணிந்தே - அகம் 283/15,16
ஈயல்_மூதாய் ஈர்ம் புறம் வரிப்ப/புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை - அகம் 304/15,16
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப/காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு - அகம் 345/17,18

 TOP
 
  வரிபு (1)
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த - நற் 323/7

 TOP
 
  வரிய (1)
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் - புறம் 28/8

 TOP
 
  வரியின் (1)
களிற்று முக வரியின் தெறுழ் வீ பூப்ப - புறம் 119/2

 TOP
 
  வரியும் (5)
வாடிய வரியும் நோக்கி நீடாது - நற் 130/8
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும்/தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி - நற் 309/1,2
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி - அகம் 69/3
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட - அகம் 119/2
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின - அகம் 227/2

 TOP
 
  வரியே (1)
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே - புறம் 344/9

 TOP
 
  வரின் (31)
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை - நற் 127/3
நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து - நற் 136/7
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் - நற் 142/9
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு - நற் 192/11
இனி வரின் தவறும் இல்லை எனையதூஉம் - நற் 331/10
அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் - நற் 362/9
நுமர் வரின் மறைகுவென் மாஅயோளே - நற் 362/10
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து - குறு 180/2
ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் - குறு 191/5
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே - குறு 269/8
மீமிசை நன் நாட்டவர் வரின்/யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் - ஐங் 213/4,5
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின்/கல் அகத்தது எம் ஊரே - ஐங் 279/3,4
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் - கலி 13/10
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின்/இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் - கலி 13/14,15
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின்/தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட - கலி 13/18,19
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் - கலி 20/15
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின்/மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் - கலி 52/8,9
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின்/ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் - கலி 52/12,13
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின்/கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா - கலி 52/16,17
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/7
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/11
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா - கலி 67/15
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட - கலி 68/22
இனி வரின் உயரும்-மன் பழி என கலங்கிய - கலி 129/17
நல் வரை நாட நீ வரின்/மெல்லியல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/13,14
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள - அகம் 118/6
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின்/விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் - அகம் 125/15,16
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம் - அகம் 128/3
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின்/தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை - அகம் 308/7,8
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின்/நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் - அகம் 395/4,5
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே - புறம் 327/8

 TOP
 
  வரினும் (13)
உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும்/பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே - மது 200,201
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது - நற் 64/10
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு - குறு 110/1
சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் - குறு 231/2
காலை வரினும் களைஞரோ இலரே - ஐங் 183/6
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே - பதி 14/10
மிக வரினும் மீது இனிய வேழ பிணவும் - பரி 10/15
கூற்றம் வரினும் தொலையான் தன் நட்டார்க்கு - கலி 43/10
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் - கலி 116/11
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை - அகம் 18/16
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு - அகம் 244/7
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி - அகம் 391/9
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் - புறம் 20/18

 TOP
 
  வரினே (5)
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே - குறு 388/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே - ஐங் 54/6
இன்று தலையாக வாரல் வரினே/ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 318/9,10
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை - அகம் 336/17
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே - புறம் 111/4

 TOP
 
  வரு (86)
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 50
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து - சிறு 72
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி - மது 217
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து - மது 725
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க - நெடு 22
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ - நெடு 69
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று - பட் 161
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை - மலை 175
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் - மலை 295
பொங்கி வரு புது நீர் நெஞ்சு உண ஆடுகம் - நற் 68/5
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் - நற் 76/1
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை - நற் 134/3
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் - நற் 135/3
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே - நற் 234/4
கார் வரு பருவம் என்றனர்-மன் இனி - நற் 248/4
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் - நற் 254/1
திரு உடை வியல் நகர் வரு விருந்து அயர்-மார் - நற் 258/4
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி - நற் 298/1
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் - நற் 302/4
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி - நற் 331/2
கரு விரல் மந்திக்கு வரு விருந்து அயரும் - நற் 353/6
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 279/2
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் - ஐங் 375/4
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை - பதி 28/12
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து - பதி 72/12
சாந்து வரு வானின் நீரினும் - பதி 86/12
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் - பரி 4/7
வரு புனல் வையை மணல் தொட்டேன் தரு மண வேள் - பரி 8/61
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் - பரி 8/105
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த - பரி 11/10
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை - பரி 11/56
புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி - பரி 19/20
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் - பரி 24/91
வரு புனல் ஆடிய தன்மை பொருவும்-கால் - பரி 24/93
வையை வரு புனல் ஆடல் இனிது-கொல் - பரி 35/1
மன்னவன் புறந்தர வரு விருந்து ஓம்பி - கலி 8/21
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி - கலி 39/5
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் - கலி 50/1
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ - கலி 71/23
வரு புனல் ஆட தவிர்ந்தேன் பெரிது என்னை - கலி 98/11
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு - கலி 104/43
குறி இன்றி பல் நாள் நின் கடும் திண் தேர் வரு பதம் கண்டு - கலி 127/10
வினை வரு பருவரல் போல - கலி 149/15
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே - கலி 149/16
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் - அகம் 33/6
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 36/9
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் - அகம் 78/10
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 88/4
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் - அகம் 90/6
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை - அகம் 101/14
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் - அகம் 114/12
வரு புனல் நெரிதரும் இகு கரை பேரியாற்று - அகம் 137/7
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் - அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் - அகம் 157/9
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி - அகம் 163/5
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் - அகம் 174/2
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே - அகம் 190/3
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் - அகம் 195/16
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் - அகம் 263/6
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே - அகம் 263/15
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை - அகம் 267/5
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி - அகம் 272/4
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் - அகம் 277/8
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் - அகம் 288/11
வெரு வரு கானம் நம்மொடு - அகம் 297/18
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் - அகம் 311/9
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் - அகம் 322/9
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 337/8
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் - அகம் 352/13
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர - அகம் 378/13
வரு படை தாங்கி பெயர் புறத்து ஆர்த்து - புறம் 35/24
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி - புறம் 41/12
வன்_புல கேளிர்க்கு வரு விருந்து அயரும் - புறம் 42/17
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது - புறம் 62/1
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே - புறம் 80/4
நல்_நாள் வரு பதம் நோக்கி குறவர் - புறம் 168/5
பரியல் வேண்டா வரு பதம் நாடி - புறம் 172/5
வரு படை எதிர்தாங்கினன் - புறம் 239/11
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் - புறம் 282/4
மறைக்குவன் பெரும நின் குறித்து வரு வேலே - புறம் 290/8
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி - புறம் 295/4
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் - புறம் 326/12
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை சேப்ப - புறம் 347/7
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ - புறம் 371/11
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும் - புறம் 379/17
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை - புறம் 381/18

 TOP
 
  வரு-தொறும் (1)
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் - குறு 257/4

 TOP
 
  வரு-தோறும் (1)
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும்/காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் - குறி 239,240

 TOP
 
  வரு_திறம் (6)
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி - நற் 298/1
வளை வாய் பேடை வரு_திறம் பயிரும் - அகம் 33/6
புருவை பன்றி வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 88/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் - அகம் 263/6
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் - அகம் 277/8
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி - அகம் 337/8

 TOP
 
  வரு_திறன் (1)
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி - புறம் 41/12

 TOP
 
  வரு_வைகல் (1)
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல்/மூங்கில் மிசைந்த முழந்தாள் இரும் பிடி - கலி 50/1,2

 TOP
 
  வருக (27)
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என - மது 747
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக - மது 749
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக/யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என - மது 749,750
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என - மது 750
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக/தீண்டா வை முள் தீண்டி நாம் செலற்கு - நற் 21/3,4
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று - நற் 120/10
வருக தில் அம்ம தானே - குறு 56/4
வல்லே வருக தோழி நம் - குறு 111/6
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ - குறு 236/1
விளைக வயலே வருக இரவலர் - ஐங் 2/2
நனம் தலை பைஞ்ஞிலம் வருக இ நிழல் என - பதி 17/9
வருக எம் பாக_மகன் - கலி 80/9
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை - கலி 80/18
வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு - கலி 85/31
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் - கலி 116/10
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் - கலி 116/10
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் - கலி 116/11
வருக என்னுதி ஆயின் - அகம் 131/14
விழவு உடன் அயர வருக தில் அம்ம - அகம் 141/11
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர - அகம் 276/7
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என - அகம் 282/16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் - புறம் 183/6
வருக என வேண்டும் வரிசையோர்க்கே - புறம் 207/6
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என - புறம் 284/1
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என - புறம் 284/1
என் முறை வருக என்னான் கம்மென - புறம் 292/6
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக/சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே - புறம் 316/11,12

 TOP
 
  வருக-மாள (1)
வருக-மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து - அகம் 16/10

 TOP
 
  வருகம் (7)
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை - நற் 88/3
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 182/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 235/7
பரவினம் வருகம் சென்மோ தோழி - நற் 358/7
கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி - குறு 275/2
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி - அகம் 106/9
புலந்தனம் வருகம் சென்மோ தோழி - அகம் 355/11

 TOP
 
  வருகுவது (1)
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் - புறம் 139/14

 TOP
 
  வருகுவர் (3)
இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போள் - முல் 16
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என - நெடு 155
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே - கலி 28/24

 TOP
 
  வருகுவர்-கொல் (1)
இ நிலை களைய வருகுவர்-கொல் என - அகம் 294/14

 TOP
 
  வருகுவர்-கொல்லோ (1)
உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் - கலி 142/31

 TOP
 
  வருகுவள் (3)
ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே - குறு 113/6
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே - குறு 198/8
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட - குறு 222/4

 TOP
 
  வருகுவன் (2)
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு - நற் 119/8
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே - புறம் 216/12

 TOP
 
  வருகுவை (2)
எம் இல் வருகுவை நீ என - குறு 379/5
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என - அகம் 54/19

 TOP
 
  வருகோ (2)
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ/குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய - நற் 204/2,3
நறும் தண் சாரல் ஆடுகம் வருகோ/இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண - நற் 204/4,5

 TOP
 
  வருட (3)
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட/நரை விராவு-உற்ற நறு மென் கூந்தல் - நெடு 151,152
பனி புதல் ஈங்கை அம் குழை வருட/சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு - நற் 312/2,3
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட/ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் - அகம் 306/4,5

 TOP
 
  வருடும் (1)
துஞ்சு பிடி வருடும் அத்தம் - நற் 162/11

 TOP
 
  வருடை (8)
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல - பட் 139
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் - மலை 503
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி - குறு 187/1
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை/தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட - ஐங் 287/1,2
வருடை மான் குழவிய வள மலை நாடனை - கலி 43/14
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் - கலி 50/4
வழை வளர் சாரல் வருடை நன் மான் - கலி 50/21
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை/கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல - அகம் 378/6,7

 TOP
 
  வருடையும் (1)
போர் உடை வருடையும் பாயா - நற் 359/8

 TOP
 
  வருடையை (1)
வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி - பரி 11/5

 TOP
 
  வருடையொடு (1)
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் - நற் 119/7

 TOP
 
  வருத்த (1)
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் - கலி 100/17

 TOP
 
  வருத்தத்தை (1)
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை/மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே - கலி 11/12,13

 TOP
 
  வருத்தம் (21)
வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட - பொரு 87
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி - பொரு 93
அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் - சிறு 140
தளர் நடை வருத்தம் வீட அலர் முலை - பெரும் 250
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 437
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட - மலை 497
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் - நற் 9/3
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய - நற் 41/3
நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே - நற் 64/13
நாள்_தொழில் வருத்தம் வீட சேண் சினை - நற் 330/4
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை - நற் 385/4
உயங்கு நடை மட பிடி வருத்தம் நோனாது - குறு 307/5
நோய் மலி வருத்தம் அன்னை அறியின் - குறு 316/2
பணி குறை வருத்தம் வீட - குறு 333/5
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய - அகம் 8/10
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை - அகம் 18/13
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது - அகம் 110/8
பாசறை வருத்தம் வீட நீயும் - அகம் 124/8
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி - அகம் 301/9
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது - அகம் 333/9
பொய்யொடு நின்ற புறநிலை வருத்தம்/நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் - புறம் 211/12,13

 TOP
 
  வருத்தமும் (3)
வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என - மலை 546
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது - நற் 234/1
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி - புறம் 150/4

 TOP
 
  வருத்தமொடு (7)
உயங்கு பிணி வருத்தமொடு இயங்கல் செல்லாது - நற் 47/2
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு/நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை - கலி 49/1,2
உறு நோய் வருத்தமொடு உணீஇய மண்டி - அகம் 119/17
நீர் காய் வருத்தமொடு சேர்வு_இடம் பெறாது - அகம் 155/10
நோய் மலி வருத்தமொடு நுதல் பசப்பு ஊர - அகம் 205/6
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று - அகம் 373/5
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ - அகம் 398/2

 TOP
 
  வருத்தா (1)
வரு முலை வருத்தா அம் பகட்டு மார்பின் - அகம் 90/6

 TOP
 
  வருத்தா-காலே (1)
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே - அகம் 74/17

 TOP
 
  வருத்தாதீமே (1)
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே - நற் 193/9

 TOP
 
  வருத்தி (2)
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி/வான் தோய்வு அற்றே காமம் - குறு 102/2,3
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை - அகம் 346/9

 TOP
 
  வருத்தினான் (1)
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு - கலி 102/27

 TOP
 
  வருத்து-உறாலின் (1)
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின்/விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் - அகம் 55/3,4

 TOP
 
  வருத்து-உறாஅ (1)
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ/அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய - நற் 42/10,11

 TOP
 
  வருத்து-உறீஇ (1)
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் - நற் 273/3

 TOP
 
  வருத்து-உறும் (1)
வருத்து-உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் - கலி 146/47

 TOP
 
  வருதல் (29)
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் - முல் 20
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என - நற் 125/5
இரவின் வருதல் அறியாதேற்கே - நற் 144/10
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் - நற் 148/2
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து - நற் 192/6
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல்/சான்றோர் புரைவதோ அன்றே மான்று உடன் - நற் 238/6,7
தனியே வருதல் நனி புலம்பு உடைத்து என - நற் 267/7
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல்/அணி தகை அல்லது பிணித்தல் தேற்றா - நற் 270/4,5
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை - நற் 285/2
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு - நற் 332/9
வருதல் வேண்டுதும் என்ப - ஐங் 88/3
இரவின் வருதல் அறியான் - ஐங் 272/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் - ஐங் 466/3
நளிந்தனை வருதல் உடன்றனள் ஆகி - பதி 52/16
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த - கலி 99/6
பல் பூ கானல் அல்கினம் வருதல்/கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் - அகம் 20/10,11
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் - அகம் 38/5
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் - அகம் 108/10
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும் - அகம் 118/10
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என - அகம் 133/12
மாலை வருதல் வேண்டும் சோலை - அகம் 148/12
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே - அகம் 168/14
கடும் பகல் வருதல் வேண்டும் தெய்ய - அகம் 182/13
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் - அகம் 252/6
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் - அகம் 308/7
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே - புறம் 138/11
இனையது ஓர் காலை ஈங்கு வருதல்/வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் - புறம் 217/6,7
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர் - புறம் 337/16
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே - புறம் 359/9

 TOP
 
  வருதலானே (3)
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே - நற் 261/10
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே - நற் 353/11
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே - நற் 383/9

 TOP
 
  வருதலின் (4)
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய - நற் 352/9
ஆடினம் வருதலின் இனியதும் உண்டோ - நற் 368/4
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் - குறு 217/2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின்/நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே - ஐங் 359/4,5

 TOP
 
  வருதலும் (6)
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் - குறு 88/4
வள மனை வருதலும் வௌவியோளே - ஐங் 66/4
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள - பரி 4/32
நனவின் வருதலும் உண்டு என - கலி 128/25
கங்குல் வருதலும் உரியை பைம் புதல் - அகம் 2/15
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து - புறம் 31/15

 TOP
 
  வருதி (14)
பகலும் வருதி பல் பூ கானல் - நற் 223/3
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே - நற் 257/10
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி/எழுது எழில் மழை - நற் 385/6,7
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி/சாரல் நாட வாரலோ எனவே - குறு 141/7,8
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ - குறு 295/3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் - குறு 324/4
துஞ்சு மனை நெடு நகர் வருதி/அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே - ஐங் 60/3,4
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை - ஐங் 183/4
நடுநாள் கங்குலும் வருதி/கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே - ஐங் 296/3,4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே - ஐங் 471/5
எல்லினை வருதி எவன் குறித்தனை என - கலி 75/14
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி/மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியை - கலி 108/54,55
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி/வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் - அகம் 318/4,5
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி - புறம் 8/8

 TOP
 
  வருதி-மன் (3)
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன்/ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து - கலி 73/7,8
மனத்தில் தீது இலன் என மயக்கிய வருதி-மன்/அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் - கலி 73/11,12
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன்/நிரை தொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ள - கலி 73/15,16

 TOP
 
  வருதியர் (1)
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின் - குறி 39

 TOP
 
  வருதியோ (2)
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என - நற் 274/6
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய்-கண் - கலி 83/27

 TOP
 
  வருதிர் (1)
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே - கலி 143/17

 TOP
 
  வருதும் (20)
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - சிறு 143
யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - பெரும் 28
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - மலை 53
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என - நற் 214/5
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே - நற் 246/10
இன்றே சென்று வருதும் நாளை - குறு 189/1
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை - குறு 256/4
நுந்தை நும் ஊர் வருதும்/ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே - ஐங் 92/3,4
காணிய வருதும் யாமே - ஐங் 420/4
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/12
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/20
வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர - அகம் 79/10
வருதும் யாம் என தேற்றிய - அகம் 85/14
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே - அகம் 139/19
வருதும் என்ற நாளும் பொய்த்தன - அகம் 144/1
வருதும் என்றனர் அன்றே தோழி - அகம் 175/9
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே - அகம் 194/19
இன்னே வருதும் என தெளித்தோரே - அகம் 229/21
நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் - புறம் 152/23

 TOP
 
  வருந்த (16)
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த/நெடு நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண் - நற் 105/4,5
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு - நற் 372/3
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த/நயந்தோர் புன்கண் தீர்க்கும் - குறு 342/5,6
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த/இன்றோ அன்றோ தொன்று ஓர் காலை - பதி 19/23,24
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ - கலி 28/11
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் - கலி 109/21
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த/பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் - கலி 131/37,38
வருந்த மா ஊர்ந்து மறுகின் கண் பாட - கலி 141/22
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி - அகம் 357/11
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து - புறம் 42/22
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி - புறம் 44/3
வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே - புறம் 61/19
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய - புறம் 73/11
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 101/10
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய - புறம் 139/3
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த - புறம் 162/5

 TOP
 
  வருந்தல் (6)
வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று - நற் 88/2
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் - நற் 351/5
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை - பரி 9/38
வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து - கலி 89/9
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் - அகம் 126/2
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது - அகம் 289/6

 TOP
 
  வருந்தல-மன் (1)
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே - புறம் 348/10

 TOP
 
  வருந்தலும் (1)
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே - புறம் 139/15

 TOP
 
  வருந்தலோ (1)
நிரை வளை முன்கை வருந்தலோ இலளே - ஐங் 422/4

 TOP
 
  வருந்தவும் (1)
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து - அகம் 329/2

 TOP
 
  வருந்தா (2)
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என - அகம் 173/3
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ - புறம் 120/16

 TOP
 
  வருந்தாதி (1)
வருந்தாதி/மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் - கலி 107/29,30

 TOP
 
  வருந்தாது (4)
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே - நற் 9/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் - நற் 76/5
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் - பரி 10/129
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப - புறம் 377/19

 TOP
 
  வருந்தாமல் (1)
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து - கலி 121/21

 TOP
 
  வருந்தி (22)
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் - நற் 47/5
உலகு மிக வருந்தி உயா-உறு காலை - நற் 164/3
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் - நற் 218/9
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி/ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை - நற் 382/5,6
வருந்தி நொந்து உறைய இருந்திரோ எனவே - குறு 65/5
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் - குறு 145/3
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் - குறு 261/7
வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் - கலி 82/26
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி/வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே - அகம் 140/14,15
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் - அகம் 241/12
வறன்-உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி/படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் - அகம் 301/1,2
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி/அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப - அகம் 313/6,7
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி/ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் - அகம் 339/9,10
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென - அகம் 353/18
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி/நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி - அகம் 372/8,9
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி/எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் - அகம் 386/4,5
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி - புறம் 27/16
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி/தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் - புறம் 135/2,3
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி/மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் - புறம் 159/6,7
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி/அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் - புறம் 393/3,4
பழம் சோற்று புக வருந்தி/புதல் தளவின் பூ சூடி - புறம் 395/5,6
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி/கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை - புறம் 395/22,23

 TOP
 
  வருந்திய (23)
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் - நற் 21/1
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய - நற் 41/3
அறத்தொடு வருந்திய அல்கு தொழில் கொளீஇய - நற் 42/2
காமம் படர் அட வருந்திய/நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே - நற் 64/12,13
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய/பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல் - நற் 93/9,10
சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும் நுமது - நற் 234/1
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து - நற் 253/3
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே - நற் 284/11
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய/நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் - நற் 352/9,10
இன் நிழல் இன்மையான் வருந்திய மட பிணைக்கு - கலி 11/16
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை - கலி 53/22
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே - கலி 70/15
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு - கலி 121/11
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன் - கலி 129/23
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய/மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் - அகம் 49/11,12
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது - அகம் 110/8
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை - அகம் 138/3
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் - அகம் 207/9
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு - அகம் 291/21
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய/நயப்பு இன் காதலி நகை முகம் பெறவே - அகம் 344/12,13
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய/குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ - புறம் 35/20,21
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என - புறம் 143/8
வருந்திய/இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய - புறம் 396/22,23

 TOP
 
  வருந்தியாள் (2)
சாயினள் வருந்தியாள் இடும்பை - கலி 121/22
நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் - கலி 133/18

 TOP
 
  வருந்தியும் (1)
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/14

 TOP
 
  வருந்தின்று-கொல்லோ (1)
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து - புறம் 343/15

 TOP
 
  வருந்தின (1)
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் - கலி 101/47

 TOP
 
  வருந்தினம் (1)
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் - அகம் 372/6

 TOP
 
  வருந்தினள் (4)
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய - நற் 81/8
வருந்தினள் அளியள் நீ பிரிந்திசினோளே - குறு 336/6
துனை வரு நெஞ்சமொடு வருந்தினள் பெரிதே - கலி 149/16
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து - அகம் 57/17

 TOP
 
  வருந்தினள்-கொல்லோ (1)
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ/மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் - அகம் 41/12,13

 TOP
 
  வருந்தினன் (1)
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்_சொல் தேறாய் - நற் 32/4

 TOP
 
  வருந்தினாள்-கொல் (1)
தன் துணை இல்லாள் வருந்தினாள்-கொல் என - கலி 131/27

 TOP
 
  வருந்தினும் (1)
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர் - நற் 255/6

 TOP
 
  வருந்தினென் (2)
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக - நற் 61/3
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப - கலி 46/15

 TOP
 
  வருந்தினை (8)
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் - நற் 356/7
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு - கலி 29/23
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே - கலி 123/19
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என - கலி 128/16
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து - அகம் 19/2
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது - அகம் 59/3
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை - அகம் 79/11
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின் - அகம் 220/11

 TOP
 
  வருந்து (6)
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி - பொரு 42
ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே - நற் 296/9
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ - கலி 48/9
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு - அகம் 53/6
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என - அகம் 351/15
கறி_சோறு உண்டு வருந்து தொழில் அல்லது - புறம் 14/14

 TOP
 
  வருந்து-மன் (1)
வருந்து-மன் அளிய தாமே பெரும் கடல் - நற் 163/7

 TOP
 
  வருந்து-உற (1)
இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற/பந்து ஆடு மகளிரின் படர்தரும் - ஐங் 295/4,5

 TOP
 
  வருந்துக (1)
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே - அகம் 276/15

 TOP
 
  வருந்துதல் (1)
வருத்து-உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் - கலி 146/47

 TOP
 
  வருந்துதி (1)
எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி/நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் - குறி 8,9

 TOP
 
  வருந்துதும் (4)
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே - நற் 103/9
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே - குறு 69/6
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும்/வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர - ஐங் 50/1,2
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே - அகம் 287/14

 TOP
 
  வருந்துப (1)
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே - அகம் 216/16

 TOP
 
  வருந்தும் (11)
நம்-வயின் வருந்தும் நல்_நுதல் என்பது - நற் 303/7
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும்/திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே - நற் 374/8,9
காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என - குறு 48/2
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே - குறு 172/7
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே - குறு 340/7
பசி தின வருந்தும் பைது அறு குன்றத்து - ஐங் 305/2
நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் - கலி 76/3
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் - அகம் 90/7
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 47/6
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை - புறம் 206/4
உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே - புறம் 310/3

 TOP
 
  வருந்தும்-கொல் (1)
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண - அகம் 381/18

 TOP
 
  வருந்தும்-கொல்லோ (2)
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ/அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து - நற் 56/6,7
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை - நற் 321/7

 TOP
 
  வருந்துமால் (2)
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 169/14
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே - அகம் 224/18

 TOP
 
  வருந்துவம் (1)
வருந்துவம் அல்லமோ பிரிந்திசினோர் திறத்தே - அகம் 183/15

 TOP
 
  வருந்துவர் (1)
நெடும் சேண் சென்று வருந்துவர் மாதோ - நற் 41/5

 TOP
 
  வருந்துவல் (3)
யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே - பதி 73/20
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் - கலி 47/12
சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல்/சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் - கலி 47/17,18

 TOP
 
  வருந்துவள் (6)
மனையோள் கேட்கின் வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 81/5
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 301/4
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது - ஐங் 499/3
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என - கலி 31/22
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி - அகம் 119/3
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே - அகம் 337/21

 TOP
 
  வருந்துவேன் (1)
வருந்துவேன் அல்லனோ யான் - கலி 107/28

 TOP
 
  வருந்தேன் (1)
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே - நற் 148/12

 TOP
 
  வருநர் (14)
எல்லி வருநர் களவிற்கு - குறு 47/3
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் - குறு 274/4
நீடி இவண் வருநர் சென்ற ஆறே - ஐங் 335/5
வருநர் வரையார் வார வேண்டி - பதி 21/8
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை - பதி 75/7
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் - பதி 88/26
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை - அகம் 127/16
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை - அகம் 227/15
சேணின் வருநர் போல பேணா - அகம் 300/13
வருந்தி வருநர் ஓம்பி தண்ணென - அகம் 353/18
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா - அகம் 365/8
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர - புறம் 158/14
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே - புறம் 203/8
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் - புறம் 398/14

 TOP
 
  வருநர்க்கு (7)
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப - குறி 202
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப - பதி 18/3
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை - புறம் 10/8
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு/உதவி ஆற்றும் நண்பின் பண்பு உடை - புறம் 29/20,21
நின்னும் நின் மலையும் பாடி வருநர்க்கு/இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த - புறம் 130/3,4
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய - புறம் 177/15
தலைப்பெய்து வருநர்க்கு ஈயும் - புறம் 343/8

 TOP
 
  வருநரும் (1)
பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி - புறம் 158/18

 TOP
 
  வருபவர் (3)
அயல்_அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர்/இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக - பரி 20/32,33
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர்/தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ - கலி 31/9,10
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/14

 TOP
 
  வருபவள் (1)
தெருளும் மருளும் மயங்கி வருபவள்/கூறுப கேளாமோ சென்று - கலி 144/7,8

 TOP
 
  வருபவன் (1)
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன்/பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் - கலி 75/20,21

 TOP
 
  வருபவோ (2)
ஈங்ஙனம் வருபவோ தேம் பாய் துறைவ - குறு 336/2
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப - அகம் 18/8

 TOP
 
  வருபு (2)
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி - கலி 101/11
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி - கலி 101/11

 TOP
 
  வரும் (34)
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும் - மது 108
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் - மலை 210
முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும்/விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் - நற் 53/7,8
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் - நற் 114/8
நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என - நற் 188/6
பின்பனி அமையம் வரும் என முன்பனி - நற் 224/2
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே - நற் 323/11
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் - நற் 334/8
ஓங்கு மலை நாடனை வரும் என்றோளே - குறு 83/5
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே - குறு 155/7
மலை கெழு நாடனை வரும் என்றோளே - குறு 201/7
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே - ஐங் 109/4
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே - ஐங் 272/5
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே - ஐங் 272/5
புனவர் கொள்ளியின் புகல் வரும் மஞ்ஞை - ஐங் 295/3
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் - பதி 49/8
வரும் கடல் ஊதையின் பனிக்கும் - பதி 60/11
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை - பதி 80/6
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் - பரி 10/129
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி - பரி 19/46
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை - கலி 4/9
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே - கலி 26/25
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு - கலி 37/3
போல வரும் என் உயிர் - கலி 81/10
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் - கலி 103/13
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் - கலி 104/15
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும்/செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே - கலி 106/44,45
வாயில் அடைப்ப வரும் - கலி 109/26
வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும்/தாழ்பு துறந்து தொடி நெகிழ்த்தான் போகிய கானம் - கலி 145/17,18
தான் வரும் என்ப தட மென் தோளி - அகம் 121/10
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே - அகம் 195/2
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை - அகம் 298/5
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி - புறம் 43/22
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு - புறம் 160/21

 TOP
 
  வரும்-கொல் (3)
பெரும் கல் நாடன் வரும்-கொல் அன்னாய் - ஐங் 218/5
வரும்-கொல் தோழி நம் இன் உயிர் துணை என - அகம் 224/15
இன்றும் வரும்-கொல் பாணரது கடும்பே - புறம் 264/7

 TOP
 
  வரும்-மன்னே (1)
பயின்று வரும்-மன்னே பனி நீர் சேர்ப்பன் - அகம் 50/6

 TOP
 
  வரும்_வரும் (1)
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே - ஐங் 272/5

 TOP
 
  வருமரோ (1)
நள்ளென் கங்குலும் வருமரோ/அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே - நற் 145/10,11

 TOP
 
  வருமே (16)
இன்னும் வருமே தோழி வாரா - நற் 89/9
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே - நற் 111/10
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் - நற் 307/5
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே - நற் 356/9
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே - குறு 10/5
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே - குறு 197/5
வருமே சே_இழை அந்தில் - குறு 293/7
பாவை அன்ன நின் துணை பிரிந்து வருமே - ஐங் 307/4
நோகோ யானே நோ_தக வருமே/பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று - பதி 26/5,6
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே/செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் - பரி 16/10,11
வருமே தோழி நன் மலை நாடன் - கலி 38/24
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே - அகம் 107/22
தாம் வேண்டு உருவின் அணங்கு-மார் வருமே/நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் - அகம் 158/9,10
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே/அதனால் உயர்ந்த வேட்டத்து உயர்ந்திசினோர்க்கு - புறம் 214/5,6
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே - புறம் 275/9
ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை - புறம் 303/5

 TOP
 
  வருமோ (1)
அம் மா அரிவையும் வருமோ/எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே - குறு 63/3,4

 TOP
 
  வருவதா (1)
நினக்கு வருவதா காண்பாய் அனைத்து ஆக - கலி 114/10

 TOP
 
  வருவதாக (1)
இன்னும் வருவதாக நமக்கு என - மலை 354

 TOP
 
  வருவது (7)
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் - நற் 369/5
எ-கால் வருவது என்றி - குறு 277/7
வாராது ஆயினும் வருவது போல - குறு 301/6
என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா - பரி 7/68
இருவேம் நம் படர் தீர வருவது/காணிய வம்மோ காதலம் தோழி - அகம் 73/10,11
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி - அகம் 278/9
இரவின் எல்லை வருவது நாடி - புறம் 366/11

 TOP
 
  வருவது-கொல்லோ (3)
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல் - நற் 306/9
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது - ஐங் 295/1
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ/சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை - புறம் 354/7,8

 TOP
 
  வருவதை (6)
இன்னது ஓர் ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை/இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/13,14
அணங்கு உடை ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை/இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன - கலி 49/17,18
களிறு இயங்கு ஆரிடை ஈங்கு நீ வருவதை/அதனால் - கலி 49/21,22
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை/சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் - கலி 78/14,15
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை/பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான் - கலி 78/18,19
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை/ஆங்க - கலி 78/22,23

 TOP
 
  வருவதோர் (1)
வருவதோர் காலை இன்முகம் திரியாது - குறு 252/3

 TOP
 
  வருவம் (1)
வருவம் என்னும் பருவரல் தீர - நற் 169/2

 TOP
 
  வருவர் (24)
வருவர் வாழி தோழி மூவன் - நற் 18/2
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை - நற் 208/10
வருவர் வாழி தோழி புறவின் - நற் 246/7
பரியாது வருவர் இ பனி படு நாளே - நற் 367/12
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து - நற் 387/6
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என - குறு 192/1
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே - குறு 277/8
வருவர் வாழி தோழி - ஐங் 465/4
வருவர் இன்று நம் காதலோரே - ஐங் 468/5
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் - அகம் 25/18
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என - அகம் 68/11
இன்றே வருவர் ஆன்றிகம் பனி என - அகம் 74/12
வருவர் வாழி தோழி அரச - அகம் 111/3
வருவர் வாழி தோழி பல புரி - அகம் 173/8
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் - அகம் 177/13
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் - அகம் 231/10
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென - அகம் 298/21
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் - அகம் 303/15
வருவர் வாழி தோழி பெரிய - அகம் 313/10
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக - அகம் 323/3
நாள் இடைப்படாமை வருவர் நமர் என - அகம் 333/14
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது - அகம் 333/17
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது - புறம் 3/24
பலரும் வருவர் பரிசில்_மாக்கள் - புறம் 121/2

 TOP
 
  வருவர்-கொல் (4)
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக - குறு 177/5
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் - குறு 215/3
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் - குறு 260/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி - கலி 11/5

 TOP
 
  வருவர்-மன்னால் (1)
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை - அகம் 255/9

 TOP
 
  வருவல் (5)
நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு - நற் 162/6
குதிரை வழங்கி வருவல்/அறிந்தேன் குதிரை தான் - கலி 96/6,7
வருவல் என்றோள் மகிழ் மட நோக்கே - அகம் 297/19
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல்/அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என - புறம் 23/17,18
ஆடு மலி உவகையோடு வருவல்/ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே - புறம் 165/14,15

 TOP
 
  வருவன் (1)
வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் - புறம் 217/7

 TOP
 
  வருவன (2)
அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் - மது 394
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் - மது 542

 TOP
 
  வருவனள் (1)
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி - நற் 339/6

 TOP
 
  வருவாய் (1)
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா - பரி 20/75

 TOP
 
  வருவார் (2)
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார்/தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் - பரி 9/51,52
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார்/வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் - பரி 9/52,53

 TOP
 
  வருவாரை (1)
பண்பும் அறிதிரோ என்று வருவாரை/என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் - கலி 19/9,10

 TOP
 
  வருவாள் (1)
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் - கலி 56/6

 TOP
 
  வருவாற்கும் (1)
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும்/இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை - கலி 118/7,8

 TOP
 
  வருவான் (1)
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு - கலி 113/13

 TOP
 
  வருவானை (2)
கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானை தொழாஅ - பரி 9/29
பெருந்தகை மீளி வருவானை கண்டே - பரி 16/22

 TOP
 
  வருவிரோ (1)
வருவிரோ என வினவலும் வினவாம் - குறு 268/2

 TOP
 
  வருவீர் (2)
வருவீர் உளீரோ எனவும் - குறு 118/4
வருவீர் ஆகுதல் உரை-மின்-மன்னோ - அகம் 387/3

 TOP
 
  வருவேம் (3)
வருவேம் என்ற பருவம் உது காண் - குறு 358/4
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு - பதி 23/11
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை - அகம் 317/17

 TOP
 
  வருவை (3)
வருவை ஆகிய சில் நாள் - நற் 19/8
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் - நற் 375/6
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே - ஐங் 233/1

 TOP
 
  வருவையால் (1)
வருவையால் நாண் இலி நீ - கலி 116/17

 TOP
 
  வருவோய் (1)
எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய்/கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் - அகம் 288/6,7

 TOP
 
  வருவோர்க்கு (1)
சேரி சேரா வருவோர்க்கு என்றும் - நற் 342/4

 TOP
 
  வருவோள் (1)
யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள்/வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து - நற் 308/3,4

 TOP
 
  வரூஉம் (46)
சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும் - மது 477
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே - நற் 37/11
பெரு மலை நாடனை வரூஉம் என்றோளே - நற் 65/9
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே - நற் 98/10
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது - நற் 122/6
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை - நற் 129/5
நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு - நற் 149/8
ஓங்கு மலை நாடன் வரூஉம் ஆறே - நற் 158/9
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து - நற் 198/1
பண்பு இல் ஆரிடை வரூஉம் நம் திறத்து - நற் 228/4
நெடு_நீர் சேர்ப்பன் வரூஉம் ஆறே - நற் 235/10
இரவலர் வரூஉம் அளவை அண்டிரன் - நற் 237/7
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே - நற் 285/11
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே - நற் 326/10
எறிவன போல வரூஉம்/உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே - நற் 375/8,9
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நாம் உய - நற் 393/8
மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம்/பெருமை உடையள் என்பது - நற் 399/8,9
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம்/வடு நாணலமே தோழி நாமே - குறு 88/4,5
இன்னும் வாரார் வரூஉம்/பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே - குறு 123/4,5
எய்தினரால் என வரூஉம் தூதே - குறு 254/7
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம்/அகலினும் அகலாது ஆகி - குறு 257/4,5
ஈர் மணல் காட்டாறு வரூஉம்/தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே - குறு 275/7,8
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம்/இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க - குறு 314/4,5
பல் நாள் வரூஉம் இன்னாமைத்தே - குறு 326/5
பல்-கால் வரூஉம் தேர் என - ஐங் 186/4
இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம்/மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே - ஐங் 262/3,4
தண் பல வரூஉம் புணரியின் பலவே - பதி 42/23
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் - பரி 8/49
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் - பரி 13/32
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை - கலி 23/18
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை - கலி 61/25
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி - கலி 70/5
பரிவொடு வரூஉம் பாணன் தெருவில் - அகம் 56/10
பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார் - அகம் 112/12
கான நாடன் வரூஉம் யானை - அகம் 128/10
ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு - அகம் 191/9
தேராது வரூஉம் நின்-வயின் - அகம் 202/14
வரூஉம் என்றனரே காதலர் - அகம் 285/14
இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க - அகம் 312/2
வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே - புறம் 122/7
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் - புறம் 144/12
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே - புறம் 216/7
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் - புறம் 230/12
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி - புறம் 241/2
காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம்/பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே - புறம் 260/7,8
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு - புறம் 262/5

 TOP
 
  வரூஉம்-காலை (2)
நீ இவண் வரூஉம்-காலை/மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ - ஐங் 238/4,5
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை - புறம் 169/3

 TOP
 
  வரூஉவோயே (1)
ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே - அகம் 398/25

 TOP
 
  வரை (370)
மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில் - திரு 12
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை/மலை_மகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே - திரு 256,257
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ - திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த - திரு 299
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல் - பொரு 33
வரை மந்தி கழி மூழ்க - பொரு 224
கழி நாரை வரை இறுப்ப - பொரு 225
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை - சிறு 21
ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை/கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி - சிறு 99,100
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி - சிறு 128
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன - சிறு 205
பனி_வரை மார்பன் பயந்த நுண் பொருள் - சிறு 240
வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க - பெரும் 72
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே - பெரும் 103
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு - பெரும் 123
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் - பெரும் 330
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை/வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 429,430
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந - மது 42
வரை மருளும் உயர் தோன்றல - மது 46
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி - மது 57
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும் - மது 62
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து - மது 243
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க - மது 374
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு - நெடு 108
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு - நெடு 108
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக - குறி 195
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் - பட் 138
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல - பட் 139
ஓங்கு வரை மருங்கின் நுண் தாது உறைக்கும் - பட் 152
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி - மலை 92
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் - மலை 190
நேர்_கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்த - மலை 238
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே - மலை 242
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் - மலை 310
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை/நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக - மலை 315,316
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் - மலை 503
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை - மலை 509
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்து என நெடு வரை/நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல் - மலை 524,525
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி - மலை 554
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் - மலை 572
மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே - நற் 2/10
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப - நற் 7/2
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் - நற் 14/10
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி - நற் 22/3
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன் - நற் 32/1
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை/முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை - நற் 33/1,2
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் - நற் 34/4
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி வீங்கு செலல் - நற் 51/3
மால் வரை மறைய துறை புலம்பின்றே - நற் 67/2
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய - நற் 69/2
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர - நற் 93/2
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை - நற் 105/8
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி - நற் 114/10
பெரு வரை நீழல் வருகுவன் குளவியொடு - நற் 119/8
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது - நற் 122/6
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை - நற் 129/5
வையக வரை அளவு இறந்த - நற் 130/11
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை - நற் 134/3
நீப்ப நீங்காது வரின் வரை அமைந்து - நற் 136/7
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை/அருவி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இடை - நற் 137/4,5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை - நற் 147/6
வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி - நற் 154/2
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி - நற் 156/7
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து - நற் 165/4
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் - நற் 171/2
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் - நற் 185/7
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய - நற் 185/10
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை/பூதம் புணர்த்த புதிது இயல் பாவை - நற் 192/8,9
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து - நற் 201/7
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து - நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி - நற் 213/1
பூவொடு துயல்வரும் மால் வரை நாடனை - நற் 225/5
அண்ணல் நெடு வரை ஆடி தண்ணென - நற் 236/8
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த - நற் 244/9
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ - நற் 247/5
தாங்கவும் தகை வரை நில்லா ஆங்கண் - நற் 249/8
உயர் வரை அடுக்கத்து ஒளிறுபு மின்னி - நற் 255/8
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே - நற் 255/11
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி - நற் 259/5
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே - நற் 261/10
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது - நற் 263/2
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த - நற் 268/4
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை/வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து - நற் 279/7,8
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் - நற் 294/4
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை - நற் 317/5
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி - நற் 317/8
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி - நற் 334/2
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் - நற் 334/5
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே - நற் 336/11
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட - நற் 344/1
செல்வன் செல்லும்-கொல் தானே உயர் வரை/பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி - நற் 344/8,9
ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு - நற் 347/3
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் - நற் 347/7
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை/முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் - நற் 353/3,4
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் - நற் 362/2
ஞெமை ஓங்கு உயர் வரை இமையத்து உச்சி - நற் 369/7
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி - நற் 373/3
ஓங்கு வரை நாட நீ வருதலானே - நற் 383/9
தேம் படு நெடு வரை மணியின் மானும் - நற் 389/2
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் - நற் 390/9
வரை வேய் புரையும் நல் தோள் - நற் 390/10
தேன் தூங்கு உயர் வரை அருவி ஆர்ப்ப - நற் 396/2
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து - நற் 399/1
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி - நற் 399/5
வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை - குறு 26/7
குறும் தாள் கூதளி ஆடிய நெடு வரை/பெரும் தேன் கண்ட இரும் கால் முடவன் - குறு 60/1,2
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும் - குறு 69/4
செல்ப என்பவோ கல் வரை மார்பர் - குறு 76/2
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி - குறு 78/1
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய - குறு 89/5
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் - குறு 90/5
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி - குறு 95/1
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை/பாவையின் மடவந்தனளே - குறு 100/5,6
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் - குறு 106/2
நெடு வரை மருங்கின் பாம்பு பட இடிக்கும் - குறு 158/1
வரை முதிர் தேனின் போகியோனே - குறு 176/4
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த - குறு 179/4
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி - குறு 187/1
பெரு வரை நீழல் உகளும் நாடன் - குறு 187/3
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி - குறு 207/5
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே - குறு 215/7
இமைப்பு வரை அமையா நம்-வயின் - குறு 218/6
வரை கோள் அறியா சொன்றி - குறு 233/6
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை/தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என - குறு 256/4,5
நோ_தக்கன்றே தோழி மால் வரை/மழை விளையாடும் நாடனை - குறு 263/6,7
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே - குறு 343/7
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ - குறு 345/2
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே - குறு 353/2
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை/கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர் - குறு 364/6,7
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி - குறு 365/3
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் - குறு 385/5
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின் - குறு 392/3
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் - ஐங் 191/4
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ - ஐங் 204/2
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள் - ஐங் 208/4
பெரு வரை வேங்கை பொன் மருள் நறு வீ - ஐங் 217/1
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியல் மார்பு - ஐங் 220/3
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட - ஐங் 223/2
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி - ஐங் 233/2
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே - ஐங் 247/4
மணி வரை கட்சி மட மயில் ஆலும் நம் - ஐங் 250/2
நெடு வரை படப்பை நும் ஊர் - ஐங் 251/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் - ஐங் 253/2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் - ஐங் 255/2
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் - ஐங் 258/3
வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் - ஐங் 268/3
புல்லென் குன்றத்து புலம்பு கொள் நெடு வரை/காணினும் கலிழும் நோய் செத்து - ஐங் 270/3,4
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது - ஐங் 272/2
வரை மிசை உகளும் நாட நீ வரின் - ஐங் 279/3
நெடு வரை மிசையது குறும் கால் வருடை - ஐங் 287/1
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 289/4
அ வரை இறக்குவை ஆயின் - ஐங் 301/3
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே - ஐங் 301/4
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல - ஐங் 353/1
இனிதாம்-கொல்லோ தனக்கே பனி வரை/இன களிறு வழங்கும் சோலை - ஐங் 379/2,3
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி - ஐங் 388/3
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே - ஐங் 392/5
சிறு வரை தங்குவை ஆயின் - ஐங் 477/4
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே - ஐங் 498/5
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய - பதி 11/1
நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந - பதி 21/29
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது - பதி 24/18
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க - பதி 25/11
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே - பதி 31/17
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை - பதி 41/8
கடவுள் நிலைய கல் ஓங்கு நெடு வரை/வட திசை எல்லை இமயம் ஆக - பதி 43/6,7
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து - பதி 47/3
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு - பதி 55/18
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி - பதி 62/10
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை/கல் உயர் நேரி பொருநன் - பதி 67/21,22
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க - பதி 69/2
அயிரை நெடு வரை போல - பதி 70/26
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி - பதி 74/7
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் - பதி 80/15
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை/சூடா நறவின் நாள்_மகிழ்_இருக்கை - பதி 85/7,8
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் - பதி 88/35
தெரி மணி பிறங்கும் பூணினை மால் வரை/எரி திரிந்து அன்ன பொன் புனை உடுக்கையை - பரி 1/9,10
ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின் - பரி 4/17
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து - பரி 5/9
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை/மாசு இல் பனுவல் புலவர் புகழ் புல - பரி 6/6,7
வரை சிறை உடைத்ததை வையை வையை - பரி 6/22
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட - பரி 6/52
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி - பரி 7/4
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி - பரி 7/4
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து - பரி 7/41
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி - பரி 8/41
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் - பரி 8/49
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ - பரி 8/64
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் - பரி 8/90
அரு வரை சேரா தொழுநர் - பரி 8/102
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் - பரி 9/58
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை - பரி 10/1
செல வரை காணா கடல் தலை கூட - பரி 10/2
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த - பரி 10/3
பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி - பரி 11/11
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு - பரி 11/32
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை - பரி 11/63
மணி வரை ஊர்ந்த மங்குல் ஞாயிற்று - பரி 13/1
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு - பரி 13/12
நெடு வரை அடுக்கத்து வேய் போன்றனவே - பரி 14/6
புல வரை அறியா புகழொடு பொலிந்து - பரி 15/1
நில வரை தாங்கிய நிலைமையின் பெயரா - பரி 15/2
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் - பரி 15/10
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் - பரி 15/10
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய - பரி 15/38
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய - பரி 15/38
தொடுத்த தேன் சோரும் வரை போலும் தோற்றம் - பரி 16/46
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை - பரி 16/48
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப - பரி 17/14
அருவி ஆர்ப்ப முத்து அணிந்தன வரை/குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை - பரி 18/46,47
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து - பரி 19/1
புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து - பரி 19/2
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் - பரி 19/23
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க - பரி 19/55
மணந்தவை போல வரை மலை எல்லாம் - பரி 19/81
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் - பரி 19/103
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் - பரி 19/103
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் - பரி 20/94
அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி - பரி 21/14
வரை கெழு செல்வன் நகர் - பரி 23/49
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை - பரி 23/68
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ - பரி 24/3
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் - பரி 24/68
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் - கலி 2/7
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல் - கலி 2/26
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் - கலி 2/27
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே - கலி 2/29
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் - கலி 6/2
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ - கலி 17/13
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து - கலி 20/9
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் - கலி 21/13
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 31/23
நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 33/29
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் - கலி 34/22
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை - கலி 39/9
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை/தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் - கலி 39/9,10
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா - கலி 39/13
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து - கலி 39/28
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் - கலி 40/11
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் - கலி 40/21
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட - கலி 40/22
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி - கலி 41/9
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் - கலி 41/36
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு - கலி 42/10
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் - கலி 42/16
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் - கலி 42/22
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் - கலி 43/21
எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து - கலி 44/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/9
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/17
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை - கலி 49/2
காழ் வரை நில்லா கடும் களிறு அன்னோன் - கலி 55/20
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் - கலி 84/14
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு - கலி 86/32
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை - கலி 92/12
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் - கலி 93/32
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் - கலி 100/15
மணி வரை மருங்கின் அருவி போல - கலி 103/11
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் - கலி 103/20
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி - கலி 125/22
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே - கலி 128/26
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து - கலி 135/17
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி - கலி 140/5
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை - கலி 146/2
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 3/6
நல் வரை நாட நீ வரின் - அகம் 12/13
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது - அகம் 13/8
வரை நிலை இன்றி இரவலர்க்கு ஈயும் - அகம் 13/9
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை/பழம் தூங்கு நளிப்பின் காந்தள் அம் பொதும்பில் - அகம் 18/14,15
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும் - அகம் 22/1
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை/ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் - அகம் 27/1,2
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை/கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என - அகம் 38/16,17
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரை/வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே - அகம் 42/13,14
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை/இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த - அகம் 59/12,13
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த - அகம் 75/8
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை/நல்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை - அகம் 85/9,10
அருவி ஆன்ற பெரு வரை மருங்கில் - அகம் 91/3
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் - அகம் 93/12
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் - அகம் 98/1
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட - அகம் 102/6
நல் வரை நாடன் தன் பாராட்ட - அகம் 105/3
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் - அகம் 107/18
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை - அகம் 108/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் - அகம் 123/3
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என - அகம் 136/22
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை - அகம் 139/7
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய - அகம் 141/28
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் - அகம் 152/13
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி - அகம் 153/14
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி - அகம் 158/5
நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 162/24
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் - அகம் 168/8
மால் வரை சீறூர் மருள் பல் மாக்கள் - அகம் 171/8
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 173/17
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 179/1
பெரு வரை நண்ணிய சாரலானே - அகம் 182/18
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென - அகம் 189/7
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை/மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென - அகம் 192/9,10
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் - அகம் 192/12
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து - அகம் 199/3
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் - அகம் 200/13
நாணு வரை நில்லா காமம் நண்ணி - அகம் 208/20
காம்பு உடை நெடு வரை வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 209/9
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை/வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் - அகம் 213/15,16
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து - அகம் 218/5
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி - அகம் 228/2
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே - அகம் 242/22
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த - அகம் 249/15
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி - அகம் 252/5
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ - அகம் 265/3
நில வரை எல்லாம் நிழற்றி - அகம் 273/16
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே - அகம் 278/15
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் - அகம் 288/11
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி - அகம் 291/5
வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் - அகம் 292/10
நல் வரை நாடனொடு அருவி ஆடியும் - அகம் 302/4
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் - அகம் 303/9
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் - அகம் 312/4
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் - அகம் 318/5
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் - அகம் 327/12
வரை அர_மகளிரின் அரியள் - அகம் 342/12
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி - அகம் 358/12
பெரு வரை அத்தம் இயங்கியோரே - அகம் 359/16
உயர் வரை மருங்கின் காந்தள் அம் சோலை - அகம் 368/8
வேறு_வேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை - அகம் 378/6
பல் பொருள் வேட்கையின் சொல் வரை நீவி - அகம் 379/17
வரை மருள் மார்பின் அளிப்பனன் முயங்கி - அகம் 384/12
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி - அகம் 388/5
தேன் தூங்கு உயர் வரை நன் நாட்டு உம்பர் - அகம் 393/19
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை - அகம் 398/19
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் - புறம் 6/1
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் - புறம் 21/1
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி - புறம் 21/2
தேன் சிதைந்த வரை போல - புறம் 22/5
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை - புறம் 38/1
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு - புறம் 39/14
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல - புறம் 42/20
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் - புறம் 105/6
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை/சென்று நின்றோர்க்கும் தோன்றும் மன்ற - புறம் 114/1,2
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை - புறம் 116/15
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர - புறம் 133/4
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை/அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி - புறம் 135/1,2
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந - புறம் 137/12
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - புறம் 151/2
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே - புறம் 151/12
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை/கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் - புறம் 158/2,3
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு - புறம் 161/17
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் - புறம் 166/27
மழை அண்ணாப்ப நீடிய நெடு வரை/கழை வளர் இமயம் போல - புறம் 166/32,33
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் - புறம் 170/7
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை/நின்று செலினும் தருமே பின்னும் - புறம் 171/1,2
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென - புறம் 174/11
அருவி தாழ்ந்த பெரு வரை போல - புறம் 198/1
பனி வரை நிவந்த பாசிலை பலவின் - புறம் 200/1
மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து - புறம் 200/4
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/18
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை - புறம் 202/4
பெரு வரை அன்ன மார்பின் - புறம் 209/18
மணி வரை அன்ன மாஅயோனே - புறம் 229/27
ஆங்கு அது நோய் இன்று ஆக ஓங்கு வரை/புலி பார்த்து ஒற்றிய களிற்று இரை பிழைப்பின் - புறம் 237/15,16
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே - புறம் 238/9
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து - புறம் 238/17
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி - புறம் 251/4
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே - புறம் 255/6
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும - புறம் 370/21
மன்ற பலவின் மால் வரை பொருந்தி என் - புறம் 374/5
வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந - புறம் 375/10
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் - புறம் 383/21
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும் - புறம் 398/26

 TOP
 
  வரை_வரை (2)
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி - பரி 7/4
மக முயங்கு மந்தி வரை_வரை பாய - பரி 15/38

 TOP
 
  வரை_அக (6)
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது - நற் 122/6
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை - நற் 134/3
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் - நற் 334/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே - ஐங் 498/5
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் - அகம் 107/18
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே - அகம் 242/22

 TOP
 
  வரை_அகத்தால் (1)
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால்/தளி பெருகும் தண் சினைய - பரி 8/90,91

 TOP
 
  வரை_அகத்து (2)
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து/கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் - நற் 201/7,8
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி - பரி 8/41

 TOP
 
  வரை_அகம் (3)
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் - ஐங் 253/2
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி - பதி 74/7
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் - கலி 103/20

 TOP
 
  வரை_அகம்-தொறும் (1)
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும்/தொன்று உறை துப்பொடு முரண் மிக சினைஇ - நற் 294/4,5

 TOP
 
  வரை_அர_மகளிரின் (2)
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக - குறி 195
வரை_அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ - ஐங் 204/2

 TOP
 
  வரைக்கு (2)
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு/யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ - ஐங் 237/3,4
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் - அகம் 348/8

 TOP
 
  வரைக (2)
தண் துறை ஊரன் வரைக/எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே - ஐங் 6/5,6
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை - புறம் 72/16

 TOP
 
  வரைத்து (6)
தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே - நற் 12/10
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் - கலி 29/1
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி - கலி 29/11
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் - கலி 58/21
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த - கலி 138/14
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த - கலி 138/20

 TOP
 
  வரைதல் (1)
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல்/நின் தலை வருந்தியாள் துயரம் - கலி 133/17,18

 TOP
 
  வரைதி (1)
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி - புறம் 8/7

 TOP
 
  வரைந்த (3)
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என - மலை 557
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என - அகம் 282/16
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் - புறம் 367/9

 TOP
 
  வரைந்தனர் (2)
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே - கலி 45/24
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே - புறம் 151/12

 TOP
 
  வரைந்தனன் (1)
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே - கலி 38/26

 TOP
 
  வரைந்தனை (5)
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் - ஐங் 180/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 196/4
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ - ஐங் 276/4
வரைந்தனை நீ என கேட்டு யான் - ஐங் 280/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ - ஐங் 289/4

 TOP
 
  வரைந்தார்க்கும் (1)
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து - கலி 99/1

 TOP
 
  வரைந்தானை (1)
எல்லிழாய் எற்றி வரைந்தானை நாணும் மறந்தாள் என்று - கலி 146/11

 TOP
 
  வரைந்திருந்தனனே (1)
பெரும் தகை மன்னர்க்கு வரைந்திருந்தனனே - புறம் 340/9

 TOP
 
  வரைந்து (7)
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே - மது 782
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை - நற் 125/6
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின் - குறு 366/1
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் - குறு 389/3
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை - அகம் 37/13
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய - அகம் 349/2
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என - புறம் 325/2

 TOP
 
  வரைப்பகம் (1)
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பகம் புகு-தொறும் - பொரு 240

 TOP
 
  வரைப்பட்ட (1)
வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட/ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே - புறம் 385/11,12

 TOP
 
  வரைப்பில் (11)
தண் கடல் வரைப்பில் தாங்குநர் பெறாது - பெரும் 18
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில்/பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் - பெரும் 185,186
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி - நற் 122/3
பொன் நகர் வரைப்பில் கன்னம் தூக்கி - ஐங் 247/2
வரைப்பில் மணல் தாழ பெய்து திரைப்பில் - கலி 115/19
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில்/செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி - அகம் 34/13,14
அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில்/மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள் - அகம் 245/9,10
நாள் முரசு இரங்கும் இடன் உடை வரைப்பில் நின் - புறம் 161/29
வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப - புறம் 168/18
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க - புறம் 174/25
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பில்/பாவை அன்ன குறும் தொடி மகளிர் - புறம் 251/1,2

 TOP
 
  வரைப்பின் (39)
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின்/நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில் - பொரு 65,66
தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் - சிறு 62
ஊகம் வேய்ந்த உயர் நிலை வரைப்பின்/வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு - பெரும் 122,123
இடு முள் வேலி எரு படு வரைப்பின்/நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி - பெரும் 154,155
சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின்/நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா - பெரும் 324,325
சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின்/இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி - பெரும் 405,406
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் - பெரும் 441
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் - மது 319
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின்/பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ - நெடு 79,80
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின்/வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு - நெடு 107,108
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின்/செல்லா நல் இசை அமரர் காப்பின் - பட் 183,184
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய - பட் 269
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்கு - மலை 88
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின்/குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் - மலை 212,213
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்/பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ - மலை 478,479
ஓவத்து அன்ன இடன் உடை வரைப்பின்/பாவை அன்ன நின் புறங்காக்கும் - நற் 182/2,3
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின்/ஆடு பந்து உருட்டுநள் போல ஓடி - நற் 324/6,7
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு - ஐங் 249/1
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் - பதி 14/19
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின்/நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி - பதி 21/12,13
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே - பதி 47/8
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர - பதி 50/9
நெடு மண் இஞ்சி நீள் நகர் வரைப்பின்/ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி - பதி 68/16,17
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின்/உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை - பதி 88/16,17
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின்/எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு - அகம் 105/7,8
கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின்/ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் - அகம் 145/17,18
கடி மதில் வரைப்பின் ஊணூர் உம்பர் - அகம் 227/18
அணங்கு உடை வரைப்பின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 372/3
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்/வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள - அகம் 378/1,2
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற - புறம் 3/2
நெடு மதில் வரைப்பின் கடி மனை இயம்ப - புறம் 36/10
நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் - புறம் 68/17
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின்/பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து - புறம் 211/19,20
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா - புறம் 280/3
நெடு நகர் வரைப்பின் கடி நறை புகைஇ - புறம் 281/6
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன - புறம் 347/6
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின்/இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி - புறம் 377/3,4
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என - புறம் 391/7
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின்/நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு - புறம் 391/17,18

 TOP
 
  வரைப்பினள் (1)
நின் வரைப்பினள் என் தோழி - குறு 397/7

 TOP
 
  வரைப்பு (5)
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என - பரி 11/80
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு - அகம் 63/2
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் - அகம் 266/19
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக - புறம் 198/12
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே - புறம் 363/18

 TOP
 
  வரைப்பு_அகம் (4)
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு - அகம் 63/2
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் - அகம் 266/19
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக - புறம் 198/12
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே - புறம் 363/18

 TOP
 
  வரைபவன் (1)
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை - கலி 146/27

 TOP
 
  வரைய (7)
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ - நற் 304/2
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப - நற் 393/9
சூர் ததும்பு வரைய காவால் - பரி 18/31
நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் - அகம் 9/13
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய/கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் - அகம் 89/4,5
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து - அகம் 312/3
வரைய சாந்தமும் திரைய முத்தமும் - புறம் 58/11

 TOP
 
  வரையதுவே (1)
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே/சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் - பதி 78/2,3

 TOP
 
  வரையலள் (1)
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என - புறம் 343/12

 TOP
 
  வரையன்னே (1)
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே - புறம் 108/6

 TOP
 
  வரையன (1)
வரையன புன்னாகமும் - பரி 11/16

 TOP
 
  வரையா (19)
வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து - மது 748
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப - குறி 202
வரையா தாரம் வரு விருந்து அயரும் - நற் 135/3
வரையா நயவினர் நிரையம் பேணார் - நற் 329/1
வரையா நிரையத்து செலீஇயரோ அன்னை - குறு 292/6
வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து - பதி 72/11
வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை - பதி 75/7
வருநர் வரையா செழும் பல் தாரம் - பதி 88/26
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி - பரி 8/41
வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி - அகம் 136/2
வருநர் வரையா பெருநாள் இருக்கை - அகம் 227/15
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை - புறம் 10/8
வரையா ஈகை குடவர் கோவே - புறம் 17/40
மெய்ம்மறந்து பட்ட வரையா பூசல் - புறம் 25/11
வரையா ஈகை உரவோன் மருக - புறம் 43/8
வரையா மரபின் மாரி போல - புறம் 142/3
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் - புறம் 261/3
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை - புறம் 376/21
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் - புறம் 398/7

 TOP
 
  வரையாது (6)
வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் - சிறு 217
வருநர்க்கு வரையாது பொலன் கலம் தெளிர்ப்ப - பதி 18/3
பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய் - புறம் 2/16
வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு - புறம் 54/6
வருநர்க்கு வரையாது தருவனர் சொரிய - புறம் 177/15
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே - புறம் 204/14

 TOP
 
  வரையாமையோ (1)
வரையாமையோ அரிதே வரையின் - நற் 390/8

 TOP
 
  வரையார் (1)
வருநர் வரையார் வார வேண்டி - பதி 21/8

 TOP
 
  வரையார்க்கும் (1)
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து - கலி 99/1

 TOP
 
  வரையால் (1)
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால்/கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து - பரி 18/23,24

 TOP
 
  வரையில் (1)
பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு - குறு 273/5

 TOP
 
  வரையின் (5)
வரையாமையோ அரிதே வரையின்/வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் - நற் 390/8,9
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி - குறு 284/6
கானக நாடன் வரையின்/மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே - ஐங் 253/3,4
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர - பதி 84/18
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப - அகம் 112/13

 TOP
 
  வரையுந்து (1)
புற வாயால் புனல் வரையுந்து/நொடை நறவின் - புறம் 352/7,8

 TOP
 
  வரையும் (2)
துறைவன் வரையும் என்ப - ஐங் 152/4
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் - ஐங் 258/3

 TOP
 
  வரையொடு (1)
கரையொடு கடல் இடை வரையொடு கடல் இடை நிரை_நிரை நீர் தரு நுரை - பரி 24/65

 TOP
 
  வரையோன் (1)
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் - நற் 376/3

 TOP
 
  வரைவு (4)
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து - பதி 43/17
உரை சால் நன் கலம் வரைவு இல வீசி - பதி 54/8
வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் - கலி 8/16
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது - அகம் 119/4

 TOP
 
  வரைவோர் (1)
வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என - புறம் 393/6

 TOP
 
  வல் (135)
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - திரு 194
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப - பொரு 99
வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை - பெரும் 98
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் - பெரும் 135
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த - பெரும் 280
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி - முல் 39
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி - பட் 30
மனை சேர்த்திய வல் அணங்கினான் - பட் 87
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் - பட் 134
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி - மலை 10
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி - மலை 281
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு - நற் 2/2
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி - நற் 6/9
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து - நற் 17/7
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 36/1
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் - நற் 73/2
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை - நற் 74/1
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே - நற் 112/9
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி - நற் 122/8
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - நற் 148/9
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய - நற் 189/7
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் - நற் 198/10
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து - நற் 242/5
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த - நற் 296/2
வல் வேல் கட்டி நன் நாட்டு உம்பர் - குறு 11/6
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை - குறு 100/5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை - குறு 141/5
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற - குறு 275/6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை - குறு 324/1
வல் வில் கானவர் தங்கை - குறு 335/6
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் - குறு 393/4
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை - ஐங் 216/1
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே - ஐங் 312/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே - ஐங் 373/5
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய - ஐங் 385/2
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு - ஐங் 390/3
பொய் வல் காளையை ஈன்ற தாய்க்கே - ஐங் 399/5
கடும் பரி நெடும் தேர் கால் வல் புரவி - ஐங் 422/1
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் - ஐங் 482/2
போர் வல் யானை சேரலாத - பதி 15/23
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை - பதி 21/17
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட - பதி 27/11
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய - பதி 49/3
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ - பதி 52/15
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி - பதி 53/8
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை - பதி 58/10
கால் வல் புரவி அண்டர் ஓட்டி - பதி 88/9
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே - பரி 1/13
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே - பரி 2/57
புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால் - பரி 4/22
வல் இருள் நீயல் அது பிழை ஆகும் என - பரி 6/100
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன - பரி 20/44
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே - கலி 7/6
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் - கலி 15/1
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை - கலி 17/6
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா - கலி 81/8
பொய் போர்த்து பாண் தலை இட்ட பல வல் புலையனை - கலி 85/22
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா - கலி 89/7
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட - கலி 104/58
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை - கலி 141/24
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் - அகம் 9/17
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் - அகம் 21/22
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை - அகம் 31/13
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் - அகம் 33/5
வல் ஆண் பதுக்கை கடவுள் பேண்-மார் - அகம் 35/7
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி - அகம் 36/16
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு - அகம் 44/9
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து - அகம் 47/2
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் - அகம் 69/15
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த - அகம் 74/2
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே - அகம் 74/17
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் - அகம் 79/3
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் - அகம் 81/1
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து - அகம் 82/11
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ - அகம் 98/9
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் - அகம் 105/13
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து - அகம் 107/12
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது - அகம் 120/12
வல் உரை கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள் - அகம் 122/4
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை - அகம் 122/13
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் - அகம் 125/15
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி - அகம் 152/15
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் - அகம் 160/16
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் - அகம் 171/9
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து - அகம் 194/14
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து - அகம் 204/8
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி - அகம் 205/4
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில் - அகம் 209/13
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் - அகம் 215/15
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் - அகம் 226/7
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந - அகம் 234/9
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி - அகம் 244/12
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற - அகம் 245/7
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் - அகம் 247/9
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே - அகம் 261/15
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி - அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் - அகம் 265/17
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை - அகம் 281/5
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் - அகம் 282/2
கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் - அகம் 292/9
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் - அகம் 300/1
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ - அகம் 300/15
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் - அகம் 340/19
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை - அகம் 346/9
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து - அகம் 354/5
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை - அகம் 381/14
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை - அகம் 388/15
நல் இசை தம்-வயின் நிறும்-மார் வல் வேல் - அகம் 389/15
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென - அகம் 392/15
வழிபடுவோரை வல் அறிதீயே - புறம் 10/1
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே - புறம் 11/15
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து - புறம் 60/5
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று - புறம் 89/6
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின் - புறம் 125/14
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் - புறம் 150/7
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் - புறம் 152/6
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் - புறம் 158/5
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து - புறம் 160/15
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக - புறம் 172/3
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து - புறம் 213/19
வல் வேல் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை - புறம் 242/5
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் - புறம் 259/3
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில் - புறம் 261/11
துடிய பாண பாடு வல் விறலி - புறம் 280/8
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என - புறம் 284/1
சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் - புறம் 291/1
பொறி புற பூழின் போர் வல் சேவல் - புறம் 321/1
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி - புறம் 324/6
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் - புறம் 331/1
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன் - புறம் 346/3
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா - புறம் 353/10
விசைப்பு உறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த - புறம் 369/8
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல - புறம் 380/11

 TOP
 
  வல்சி (34)
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் - பெரும் 197
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி/மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் - பெரும் 255,256
நெல்மா வல்சி தீற்றி பல் நாள் - பெரும் 343
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி/புலவு வில் பொலி கூவை - மது 141,142
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் - மது 395
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி/அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ - மலை 183,184
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க - மலை 462
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் - நற் 6/8
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை - நற் 24/5
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் - நற் 43/5
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை - நற் 310/9
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை - குறு 295/4
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி/பறை தபு முது குருகு இருக்கும் - ஐங் 180/2,3
முளவு_மா வல்சி எயினர் தங்கை - ஐங் 364/1
நிண ஊன் வல்சி படு புள் ஓப்பும் - ஐங் 365/2
பச்சூன் பெய்த பைம் நிண வல்சி/பொலம் புனை கலத்தில் தருகுவென் மாதோ - ஐங் 391/3,4
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் - பதி 19/1
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை - பதி 55/8
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் - பதி 75/12
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை - அகம் 8/2
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும் - அகம் 106/12
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென - அகம் 110/17
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை - அகம் 122/13
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் - அகம் 193/10
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு-உறுத்த - அகம் 224/12
மட மான் வல்சி தரீஇய நடுநாள் - அகம் 238/3
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் - அகம் 290/3
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 377/4
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் - புறம் 190/2
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி - புறம் 211/18
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக - புறம் 246/8
பிழி மகிழ் வல்சி வேண்ட மற்று இது - புறம் 269/7
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி/கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என - புறம் 320/10,11
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி/புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு - புறம் 360/18,19

 TOP
 
  வல்சியர் (2)
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர்/இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் - அகம் 113/11,12
துறு காழ் வல்சியர் தொழு அறை வௌவி - அகம் 253/16

 TOP
 
  வல்சியின் (1)
தொடி தோள் துடுப்பின் துழந்த வல்சியின்/அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய - புறம் 26/10,11

 TOP
 
  வல்சியும் (1)
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும்/மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும் - மலை 68,69

 TOP
 
  வல்ல (1)
வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய் - அகம் 352/10

 TOP
 
  வல்ல-கொல் (1)
வல்ல-கொல் செல்ல தாமே கல்லென - அகம் 17/10

 TOP
 
  வல்லத்து (1)
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை - அகம் 336/21

 TOP
 
  வல்லதால் (1)
வல்லதால் வையை புனல் - பரி 12/75

 TOP
 
  வல்லம் (1)
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் - அகம் 356/13

 TOP
 
  வல்லர் (2)
வல்லர் எமர்-கண் செயல் - கலி 112/11
கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக - புறம் 27/18

 TOP
 
  வல்லரோடு (1)
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா - புறம் 333/16

 TOP
 
  வல்லவர் (3)
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் - பரி 6/102
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் - கலி 32/9
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர்/செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக - கலி 68/2,3

 TOP
 
  வல்லவன் (3)
வல்லவன் தைஇய பாவை-கொல் நல்லார் - கலி 56/7
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை - கலி 137/10
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் - கலி 148/2

 TOP
 
  வல்லன் (15)
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் - ஐங் 37/3
வல்லன் வல்லன் பொய்த்தல் - ஐங் 37/3
நெய்தல் நெறிக்கவும் வல்லன் நெடு மென் தோள் - கலி 143/31
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் - கலி 143/32
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் - கலி 143/33
பல வல்லன் தோள் ஆள்பவன் - கலி 143/35
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 103/12
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன்/கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 315/1,2
தோன்றாது இருக்கவும் வல்லன் மற்று அதன் - புறம் 315/5
தோன்றவும் வல்லன் தான் தோன்றும்-காலே - புறம் 315/7
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது - புறம் 331/6
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் - புறம் 331/10
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்-காலே - புறம் 331/13
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என - புறம் 379/10
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ - புறம் 400/16

 TOP
 
  வல்லனால் (1)
பல் வேல் பொறையன் வல்லனால் அளியே - பதி 87/5

 TOP
 
  வல்லா (3)
வல்லா கூறி இருக்கும் அள் இலை - குறு 219/5
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை - பரி 1/37
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் - அகம் 53/14

 TOP
 
  வல்லா-கொல்லோ (1)
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண - ஐங் 333/2

 TOP
 
  வல்லாங்கு (3)
வல்லாங்கு வருதும் என்னாது அல்குவர - அகம் 79/10
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி - புறம் 47/3
வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது நீயும் - புறம் 163/6

 TOP
 
  வல்லாதீமே (1)
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே - ஐங் 304/5

 TOP
 
  வல்லாதீமோ (1)
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ - ஐங் 149/3

 TOP
 
  வல்லாதோரே (1)
இல்லின் வாழ்க்கை வல்லாதோரே - நற் 84/12

 TOP
 
  வல்லாம் (1)
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே - குறு 309/8

 TOP
 
  வல்லாய் (4)
வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே - ஐங் 287/4
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல் - பதி 52/26
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் - பரி 18/41
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு - பரி 18/42

 TOP
 
  வல்லார் (8)
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை - மலை 78
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் - பதி 20/22
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை - பரி 6/80
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும் - பரி 9/74
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் - கலி 141/19
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு - அகம் 152/19
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் - புறம் 27/15
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் - புறம் 57/1

 TOP
 
  வல்லாரை (2)
வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும் - பரி 9/74
வல்லாரை வழிபட்டு ஒன்று அறிந்தான் போல் - கலி 47/3

 TOP
 
  வல்லாள (1)
வல்லாள நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 125/6

 TOP
 
  வல்லாளன்னே (2)
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே - புறம் 170/17
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே - புறம் 327/8

 TOP
 
  வல்லாளனை (1)
வல்லாளனை வய வேந்தே - புறம் 40/5

 TOP
 
  வல்லாறு (1)
தாயர் என்னும் பெயரே வல்லாறு/எடுத்தேன் மன்ற யானே - ஐங் 380/3,4

 TOP
 
  வல்லான் (5)
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி - பதி 56/3
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி - கலி 38/16
வல்லான் போல்வது ஓர் வன்மையும் உடையன் - கலி 47/6
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ - கலி 104/14
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல - கலி 143/34

 TOP
 
  வல்லி (2)
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு - குறு 322/5
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி/சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் - அகம் 191/11,12

 TOP
 
  வல்லிகை (1)
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் - கலி 96/10

 TOP
 
  வல்லிதின் (2)
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே - நற் 68/6
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ - நற் 120/5

 TOP
 
  வல்லிய (2)
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை - நற் 2/5
சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே - நற் 137/10

 TOP
 
  வல்லியம் (1)
பைம் கண் வல்லியம் கல் அளை செறிய - அகம் 362/4

 TOP
 
  வல்லியர் (1)
பிரிதல் வல்லியர் இது நம் துறந்தோர் - அகம் 223/1

 TOP
 
  வல்லியின் (1)
தோள் தாழ்பு தழை மலர் துவளா வல்லியின்/நீள் தாழ்பு தோக்கை நித்தில அரி சிலம்பு - பரி 22/48,49

 TOP
 
  வல்லியோர் (2)
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே - குறு 218/7
துறத்தல் வல்லியோர் புள்_வாய் தூதே - குறு 266/5

 TOP
 
  வல்லியோரே (3)
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே - நற் 358/12
அது புலந்து உறைதல் வல்லியோரே/செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து - அகம் 316/12,13
நயன் அற துறத்தல் வல்லியோரே/நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது - அகம் 398/15,16

 TOP
 
  வல்லிரோ (1)
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் - நற் 71/6

 TOP
 
  வல்லிற்றும் (1)
சொல்ல வல்லிற்றும் இலனே அல்லாந்து - அகம் 32/15

 TOP
 
  வல்லின் (1)
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி - புறம் 52/15

 TOP
 
  வல்லினர் (1)
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் - அகம் 185/5

 TOP
 
  வல்லினும் (2)
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு - அகம் 152/19
வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே - புறம் 161/23

 TOP
 
  வல்லு (3)
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் - பரி 18/41
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன - கலி 94/13
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய - அகம் 377/8

 TOP
 
  வல்லுந (1)
யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் - நற் 171/7

 TOP
 
  வல்லுநம் (1)
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் - அகம் 299/3

 TOP
 
  வல்லுநர் (5)
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே - ஐங் 338/5
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் - அகம் 329/3
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை - புறம் 24/34
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் - புறம் 27/15
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் - புறம் 57/1

 TOP
 
  வல்லுநரே (1)
வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே/அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல - குறு 395/3,4

 TOP
 
  வல்லுநள்-கொல் (3)
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் - நற் 29/6
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய - குறு 356/5
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து - அகம் 105/4

 TOP
 
  வல்லுநள்-கொல்லோ (2)
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து - அகம் 89/19
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி - அகம் 153/13

 TOP
 
  வல்லுநையோ (3)
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப - ஐங் 231/1
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே - ஐங் 285/5
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 52/27

 TOP
 
  வல்லுவம்-கொல்லோ (1)
வல்லுவம்-கொல்லோ மெல்லியல் நாம் என - நற் 33/9

 TOP
 
  வல்லுவள்-கொல்லோ (1)
கடி மனை காத்து ஓம்ப வல்லுவள்-கொல்லோ/இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் - கலி 24/9,10

 TOP
 
  வல்லுவை (1)
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின் - ஐங் 310/3

 TOP
 
  வல்லுவை-மன்னால் (1)
வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர் - அகம் 257/12

 TOP
 
  வல்லுவோர்க்கே (2)
உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே - குறு 38/6
மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே - அகம் 157/14

 TOP
 
  வல்லுவோரே (2)
செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே - குறு 79/8
பிரிந்து சேண் உறைதல் வல்லுவோரே - குறு 154/8

 TOP
 
  வல்லென்ற (1)
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் - கலி 4/1

 TOP
 
  வல்லென (4)
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென/பெரும் துனி மேவல் நல்கூர் குறு_மகள் - அகம் 229/9,10
சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென/தார் மணி மா அறிவுறாஅ - அகம் 254/18,19
நீடலர் ஆகி வருவர் வல்லென/கங்குல் உயவு துணை ஆகிய - அகம் 298/21,22
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென/நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் - புறம் 361/15,16

 TOP
 
  வல்லே (27)
மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே/அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என - பொரு 122,123
ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே/இல் புக்கு அறியுநர் ஆக மெல்லென - நற் 42/6,7
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - நற் 126/12
பல்லோர் பழித்தல் நாணி வல்லே/காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப - நற் 360/6,7
வல்லே வருக தோழி நம் - குறு 111/6
வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே - ஐங் 445/5
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே/எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி - பதி 64/8,9
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே/அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து - கலி 135/16,17
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே/மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் - அகம் 19/8,9
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே/எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் - அகம் 21/8,9
மெல்லிய இனிய கூறி வல்லே/வருவர் வாழி தோழி பொருநர் - அகம் 25/17,18
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் - அகம் 177/13
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே/வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 215/5,6
வல்லே என் முகம் நோக்கி - அகம் 248/15
வல்லே வருக வரைந்த நாள் என - அகம் 282/16
எல் இடை உறாஅ அளவை வல்லே/கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க - அகம் 344/7,8
அடு போர் செழிய இகழாது வல்லே/நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருக - புறம் 18/27,28
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே/நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் - புறம் 126/5,6
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே/தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென - புறம் 150/10,11
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே/பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் - புறம் 150/17,18
செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே/விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை - புறம் 160/27,28
வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே/என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த - புறம் 161/23,24
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே/இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் - புறம் 196/5,6
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய - புறம் 266/10
வருக தில் வல்லே வருக தில் வல் என - புறம் 284/1
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே/வேட்கை மீள - புறம் 317/4,5
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் - புறம் 387/26

 TOP
 
  வல்லேம் (1)
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே - புறம் 126/5

 TOP
 
  வல்லேன் (4)
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட - கலி 108/6
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே - கலி 140/13
வல்லார் முன் சொல் வல்லேன் என்னை பிறர் முன்னர் - கலி 141/19
வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே - புறம் 161/23

 TOP
 
  வல்லேன்-மன் (1)
பெறினும் வல்லேன்-மன் தோழி யானே - நற் 275/9

 TOP
 
  வல்லை (10)
வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே - நற் 162/12
சொல்லலை-கொல்லோ நீயே வல்லை/களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை - நற் 310/8,9
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக - நற் 321/8
எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல் - நற் 380/8
வல்லை மன்ற பொய்த்தல் - ஐங் 287/3
வல்லை நெடும் தேர் கடவின் - ஐங் 425/3
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என - கலி 3/10
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் - கலி 145/14
அருள வல்லை ஆகு-மதி அருள் இலர் - புறம் 27/17
வல்லை மன்ற நீ நயந்து அளித்தல் - புறம் 59/3

 TOP
 
  வல்லையால் (1)
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே - புறம் 37/14

 TOP
 
  வல்லையோ (2)
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என - அகம் 133/12
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே - அகம் 191/17

 TOP
 
  வல்லோடு (1)
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு/ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து - பதி 92/5,6

 TOP
 
  வல்லோய் (1)
பாலும் கொளாலும் வல்லோய் நின் - பதி 16/19

 TOP
 
  வல்லோர் (2)
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய - நற் 283/4
திருந்து அடி பொருந்த வல்லோர்/வருந்த காண்டல் அதனினும் இலமே - புறம் 61/18,19

 TOP
 
  வல்லோர்க்கே (1)
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே - அகம் 48/26

 TOP
 
  வல்லோன் (17)
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை - பெரும் 472
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப - மது 284
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை - மது 723
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன்/கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு - நெடு 118,119
நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன்/கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் - குறி 146,147
ஊர்_அல்_அம்_சேரி சீறூர் வல்லோன்/வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை - நற் 77/8,9
நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன்/எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் - நற் 146/8,9
தீம் தொடை நரம்பின் பாலை வல்லோன்/பையுள் உறுப்பின் பண்ணு பெயர்த்து ஆங்கு - பதி 65/14,15
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன்/சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் - பதி 74/13,14
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன்/ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா - பரி 21/27,28
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன்/கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி - அகம் 21/10,11
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன்/பொறி அமை பாவையின் தூங்கல் வேண்டின் - அகம் 98/19,20
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன்/செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் - அகம் 134/5,6
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் - அகம் 224/2
கல்லென கறங்கு மணி இயம்ப வல்லோன்/வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் - அகம் 314/9,10
வல்லோன் தைவரும் வள் உயிர் பாலை - அகம் 355/4
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற - புறம் 33/16

 TOP
 
  வல்வது (1)
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே - அகம் 271/11

 TOP
 
  வல (5)
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப - மது 5
இட வல குட அல கோவல காவல - பரி 3/83
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து - புறம் 31/15
நில மலர் வையத்து வல முறை வளைஇ - புறம் 225/4
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப - புறம் 253/2

 TOP
 
  வல-வயின் (3)
வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் - திரு 152
சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் - பரி 1/11
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி - அகம் 215/4

 TOP
 
  வலக்கும் (1)
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும்/பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே - புறம் 52/10,11

 TOP
 
  வலஞ்சுழி (1)
வலஞ்சுழி உந்திய திணை பிரி புதல்வர் - பரி 16/7

 TOP
 
  வலத்தர் (10)
கடிப்பு உடை வலத்தர் தொடி தோள் ஓச்ச - பதி 19/8
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 41/12
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் - பதி 51/30
தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார் - பதி 54/14
அம்பு உடை வலத்தர் உயர்ந்தோர் பரவ - பதி 80/11
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர்/வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் - அகம் 89/15,16
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர்/கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி - அகம் 159/8,9
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து - அகம் 363/16
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர்/எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் - புறம் 19/12,13
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர - புறம் 274/5

 TOP
 
  வலத்தன் (2)
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன்/காவலர் அறிதல் ஓம்பி பையென - அகம் 102/11,12
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி - புறம் 330/2

 TOP
 
  வலத்திர் (1)
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் - கலி 4/7

 TOP
 
  வலத்தினதே (1)
ஏனோர் நின் வலத்தினதே/ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ - பரி 5/21,22

 TOP
 
  வலத்து (5)
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ - மலை 549
வில் அலைத்த நல் வலத்து/வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை - பதி 70/5,6
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை - அகம் 243/11
வாள் வலத்து ஒழிய பாடி சென்றாஅர் - புறம் 337/3
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து/இடுக்கண் இரியல் போக ஊன் புலந்து - புறம் 383/5,6

 TOP
 
  வலந்த (12)
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் - பெரும் 236
சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த/தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும் - குறி 42,43
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி - மலை 216
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து - நற் 105/1
நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த/பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் - நற் 292/1,2
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் - கலி 103/28
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை - அகம் 30/1
வலந்த வள்ளி மரன் ஓங்கு சாரல் - அகம் 52/1
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி - அகம் 111/5
சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் - அகம் 199/5
இழை வலந்த பல் துன்னத்து - புறம் 136/2
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி - புறம் 381/13

 TOP
 
  வலந்தது (1)
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு - பரி 4/43

 TOP
 
  வலந்தன (2)
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க - நெடு 59
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன/கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் - கலி 103/27,28

 TOP
 
  வலந்தனள் (1)
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப - நற் 149/4

 TOP
 
  வலந்து (4)
வலை வலந்து அன்ன மெல் நிழல் மருங்கில் - பொரு 51
மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து/வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த - பரி 3/11,12
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும் - கலி 97/18
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் - அகம் 293/2

 TOP
 
  வலந்து-உழி (1)
வலந்து-உழி மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து - பரி 4/13

 TOP
 
  வலம் (67)
அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் - திரு 59
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை - திரு 111
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் - சிறு 189
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் - பெரும் 17
தேம் பாய் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 71
நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 78
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் - மது 194
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த - மது 727
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த - மது 727
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் - மலை 163
வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின் - மலை 202
ஆக வன முலை கரை_வலம் தெறிப்ப - நற் 81/6
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த - நற் 154/4
வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட - நற் 285/6
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து - குறு 22/3
பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை - குறு 125/5
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் - ஐங் 348/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற - ஐங் 383/3
வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என - பதி 26/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் - பதி 37/7
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து - பதி 41/24
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ - பதி 42/9
வலம் படு குழூஉ நிலை அதிர மண்டி - பதி 49/9
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து - பதி 56/4
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் - பதி 57/4
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து - பதி 64/1
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும - பதி 70/11
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம் - பதி 78/1
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப - பதி 92/10
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய - பரி 1/55
பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதி - பரி 19/24
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே - கலி 7/14
ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் - கலி 69/5
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு - கலி 82/4
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை - கலி 84/7
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு - கலி 104/31
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 34/10
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் - அகம் 36/20
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி - அகம் 38/4
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த - அகம் 74/2
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ - அகம் 83/1
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து - அகம் 97/2
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் - அகம் 122/8
வலம் படு முரசின் சேரலாதன் - அகம் 127/3
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் - அகம் 199/21
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் - அகம் 213/21
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந - அகம் 234/9
நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 238/8
இடம் படுபு அறியா வலம் படு வேட்டத்து - அகம் 252/1
வலம் திரி மருப்பின் அண்ணல் இரலையொடு - அகம் 304/9
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 357/4
செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந - அகம் 374/16
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப - அகம் 389/22
வாள் வலம் தர மறு பட்டன - புறம் 4/1
முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே - புறம் 6/18
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் - புறம் 19/17
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த - புறம் 24/29
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே - புறம் 50/17
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க - புறம் 76/12
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 91/1
வலம் படு தானை வேந்தர் - புறம் 116/18
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் - புறம் 152/6
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் - புறம் 190/9
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் - புறம் 304/9
வலம் படு தானை வேந்தற்கு - புறம் 324/13
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி - புறம் 372/3
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் - புறம் 397/22

 TOP
 
  வலம்பட (2)
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி - அகம் 3/7

 TOP
 
  வலம்படு (3)
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம்படு வியன் பணை - பதி 17/5
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் - பதி 32/7
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் - பதி 92/2

 TOP
 
  வலம்படுத்த (1)
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து - அகம் 74/1

 TOP
 
  வலம்படுப்ப (1)
தாள் வலம்படுப்ப சேண் புலம் படர்ந்தோர் - அகம் 61/3

 TOP
 
  வலம்புரி (17)
தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து - திரு 23
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் - திரு 127
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் - பெரும் 35
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை - முல் 2
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து - நெடு 142
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் - நற் 172/8
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை - ஐங் 193/1
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - பதி 67/6
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண - பரி 3/88
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் - பரி 13/45
வலம்புரி வய நேமியவை - பரி 15/59
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி/இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா - கலி 135/1,2
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து - அகம் 201/5
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் - அகம் 350/11
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி/ஞாலம் காவலர் கடை தலை - புறம் 225/12,13
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் - புறம் 283/6
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - புறம் 397/5

 TOP
 
  வலயம் (1)
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் - பரி 10/77

 TOP
 
  வலயமும் (1)
தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும்/தாளும் தோளும் எருத்தொடு பெரியை - பரி 13/53,54

 TOP
 
  வலவ (14)
ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் - நற் 21/5
முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 481/3
ஏ-மதி வலவ தேரே - ஐங் 485/3
வள்பு தெரிந்து ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 486/4
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே - ஐங் 487/3
பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல - பரி 3/89
தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது - அகம் 66/13
திண் தேர் வலவ கடவு என கடைஇ - அகம் 74/11
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் - அகம் 114/8
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை - அகம் 134/9
ஊர்-மதி வலவ தேரே சீர் மிகுபு - அகம் 154/13
நெடும் தேர் ஊர்-மதி வலவ/முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே - அகம் 244/13,14
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ/பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய - அகம் 344/11,12
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் - அகம் 384/11

 TOP
 
  வலவன் (10)
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர - நற் 11/8
வலவன் கோல் உற அறியா - நற் 78/10
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் - குறு 311/2
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி - அகம் 20/15
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன்/வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் - அகம் 104/3,4
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப - அகம் 190/12
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் - அகம் 340/4
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் - அகம் 354/8
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை - அகம் 400/12
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி - புறம் 27/8

 TOP
 
  வலவனொடு (1)
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ - சிறு 260

 TOP
 
  வலவா (1)
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை - பொரு 161

 TOP
 
  வலவோய் (1)
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய்/இன்று தந்தனை தேரோ - குறு 400/5,6

 TOP
 
  வலன் (33)
உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு - திரு 1
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ - பெரும் 145
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு - முல் 4
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு - முல் 91
வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ - நெடு 1
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் - பட் 67
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு - நற் 37/9
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை - நற் 194/4
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு - நற் 264/1
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு - நற் 328/6
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு - குறு 237/5
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு - ஐங் 469/2
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை - பதி 11/18
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி - பதி 24/3
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் - பதி 24/27
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு - பதி 31/29
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் - பரி 1/50
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய - பரி 7/6
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்த-கால் - கலி 35/15
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது - கலி 49/20
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி - அகம் 43/2
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 84/3
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 188/2
வலன் ஆக என்றலும் நன்று-மன் தில்ல - அகம் 215/6
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு - அகம் 278/3
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி - அகம் 298/2
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் - அகம் 328/1
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் - அகம் 338/4
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு - அகம் 374/2
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை - புறம் 56/1
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் - புறம் 60/10
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே - புறம் 169/12
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே - புறம் 309/7

 TOP
 
  வலனும் (1)
இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கி - மலை 266

 TOP
 
  வலாளர் (2)
பொய் வலாளர் போல - ஐங் 473/4
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் - அகம் 229/8

 TOP
 
  வலாளன் (1)
பொய் வலாளன் மெய் உற மரீஇய - குறு 30/2

 TOP
 
  வலான் (1)
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/17

 TOP
 
  வலாஅர் (1)
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி - புறம் 324/6

 TOP
 
  வலாஅரோனே (1)
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் - புறம் 181/6

 TOP
 
  வலி (53)
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை - திரு 232
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி - பொரு 140
வலம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் - சிறு 189
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - பெரும் 61
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த - பெரும் 137
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் - முல் 61
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை - மது 353
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி/கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும - மது 676,677
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர - மது 720
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - நெடு 32
வலி உடை வல் அணங்கின் நோன் - பட் 134
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் - மலை 518
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின் - நற் 18/3
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை - நற் 83/4
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி - நற் 150/2
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை - நற் 161/8
வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் - நற் 192/2
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து - நற் 202/2
தாள் வலி ஆகிய வன்கண் இருக்கை - நற் 346/6
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை - குறு 343/3
முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை - பதி 44/9
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை - பதி 80/6
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை - பதி 90/33
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் - பரி 13/33
மிகாஅ மறலிய மே வலி எல்லாம் - பரி 23/78
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் - கலி 4/1
வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை - கலி 46/7
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் - கலி 48/3
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் - கலி 57/18
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ - கலி 69/15
துறையும் ஆலமும் தொல் வலி மராஅமும் - கலி 101/13
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து - கலி 104/46
வழிபட்ட தெய்வம் தான் வலி என சார்ந்தார்-கண் - கலி 132/21
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு - அகம் 146/1
வலி மிகும் முன்பின் பாணனொடு மலி தார் - அகம் 226/13
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல் - அகம் 227/9
மொய் வலி அறுத்த ஞான்றை - அகம் 246/13
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை - அகம் 349/12
மத வலி யானை மறலிய பாசறை - அகம் 354/1
வலவன் வள்பு வலி உறுப்ப புலவர் - அகம் 354/8
மல் அடு மார்பின் வலி உற வருந்தி - அகம் 386/4
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை - அகம் 391/12
ஆற்றாமையின் பிடித்த வேல் வலி/தோற்றம் பிழையா தொல் புகழ் பெற்ற - அகம் 392/24,25
ஞாலம் காவலர் தோள் வலி முருக்கி - புறம் 18/14
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் - புறம் 52/2
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே - புறம் 54/14
வலி ஒத்தீயே வாலியோனை - புறம் 56/12
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் - புறம் 78/1
மைந்து உடை மல்லன் மத வலி முருக்கி - புறம் 80/2
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி - புறம் 170/6
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை - புறம் 378/19
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் - புறம் 394/3
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் - புறம் 396/10

 TOP
 
  வலி-உறீஇ (2)
வள்ளியை ஆக என நெஞ்சை வலி-உறீஇ/உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் - கலி 142/30,31
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ/எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது - அகம் 325/15,16

 TOP
 
  வலி-உறுக்கும் (2)
பெரும் கடல் நீந்திய மரம் வலி-உறுக்கும்/பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ - பதி 76/4,5
வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு - புறம் 190/4

 TOP
 
  வலிக்கு (1)
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் - மலை 308

 TOP
 
  வலித்த (7)
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் - நற் 25/11
கொண்டு உடன் போக வலித்த/வன்கண் காளையை ஈன்ற தாயே - நற் 293/8,9
பொருள் என வலித்த பொருள் அல் காட்சியின் - அகம் 75/2
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி - அகம் 187/4
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் - அகம் 231/4
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் - அகம் 289/5
திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே - புறம் 87/4

 TOP
 
  வலித்தன்று (1)
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின் - கலி 137/27

 TOP
 
  வலித்தனை (1)
நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும் - அகம் 327/7

 TOP
 
  வலித்தி-மன் (1)
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை - கலி 17/6

 TOP
 
  வலித்திசின் (1)
வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே - அகம் 303/20

 TOP
 
  வலித்து (8)
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த - பெரும் 284
வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே - நற் 69/12
வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே - குறு 395/3
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ - கலி 17/13
நின் வலித்து அமைகுவென்-மன்னோ அல்கல் - அகம் 74/14
வள்பு வலித்து ஊரின் அல்லது முள் உறின் - அகம் 104/4
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல் - அகம் 185/5
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல் - அகம் 245/3

 TOP
 
  வலிதா (1)
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே - அகம் 265/23

 TOP
 
  வலிதின் (2)
தமக்கு இனிது என்று வலிதின் பிறர்க்கு இன்னா - கலி 62/7
வலிதின் உயிர் காவா தூங்கி ஆங்கு என்னை - கலி 142/57

 TOP
 
  வலிந்து (1)
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட - மலை 499

 TOP
 
  வலிப்ப (6)
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப சூழ்ந்த - நற் 252/5
இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப/பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின் - நற் 262/8,9
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப/வாழ்வேன் தோழி என் வன்கணானே - குறு 341/6,7
கட்டளை வலிப்ப நின் தானை உதவி - பதி 81/17
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் - அகம் 53/14
நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப/கான வேம்பின் காய் திரங்க - புறம் 389/1,2

 TOP
 
  வலிப்பல் (1)
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி - கலி 11/5

 TOP
 
  வலிப்பவும் (1)
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும்/நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட - கலி 29/19,20

 TOP
 
  வலிப்பளவை (1)
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை/நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது - கலி 17/6,7

 TOP
 
  வலிப்பென்-மன் (1)
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் - கலி 29/19

 TOP
 
  வலிய (3)
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை - கலி 15/5
வலிய கூறவும் வல்லையோ மற்றே - அகம் 191/17
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை - புறம் 14/11

 TOP
 
  வலியர் (3)
கல்லினும் வலியர் மன்ற - ஐங் 334/4
வலியர் அல்லோர் துறை_துறை அயர - பரி 6/39
வலியர் என வழிமொழியலன் - புறம் 239/6

 TOP
 
  வலியன் (2)
கல்லினும் வலியன் தோழி - குறு 187/4
வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே - குறு 187/5

 TOP
 
  வலியா (2)
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப சூழ்ந்த - நற் 252/5
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப - குறு 341/6

 TOP
 
  வலியாய் (1)
வலியாய் இன்னும் தோய்க நின் முலையே - அகம் 259/18

 TOP
 
  வலியார் (1)
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க - பதி 30/31

 TOP
 
  வலியின் (2)
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து - குறி 254
உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் - பரி 23/76

 TOP
 
  வலியினான் (1)
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் - கலி 104/4

 TOP
 
  வலியினும் (1)
வலியினும் மனத்தினும் உணர்வினும் எல்லாம் - பரி 3/49

 TOP
 
  வலியும் (2)
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் - புறம் 2/8
வளி மிகின் வலியும் இல்லை ஒளி மிக்கு - புறம் 51/3

 TOP
 
  வலியுறுத்தனை (1)
செலவு வலியுறுத்தனை ஆயின் காலொடு - அகம் 379/18

 TOP
 
  வலியுறுத்து (1)
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு - பதி 90/11

 TOP
 
  வலியுறுத்தும் (1)
மன்பதை காப்ப அறிவு வலியுறுத்தும்/நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் - பதி 72/5,6

 TOP
 
  வலியுறுப்ப (1)
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப/தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு - அகம் 373/7,8

 TOP
 
  வலியுறூஉம் (1)
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு - அகம் 197/17

 TOP
 
  வலியை (1)
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் - பதி 84/10

 TOP
 
  வலியோடு (1)
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு/உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல் - அகம் 291/6,7

 TOP
 
  வலை (40)
வலை வலந்து அன்ன மெல் நிழல் மருங்கில் - பொரு 51
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி - பெரும் 113
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய் - குறி 250
வலை உணங்கும் மணல் முன்றில் - பட் 83
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு - நற் 4/4
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப - நற் 38/1
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை - நற் 49/3
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் - நற் 63/1
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை/இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் - நற் 74/1,2
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் - நற் 111/3
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய - நற் 189/7
வலை மான் மழை கண் குறு_மகள் - நற் 190/8
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ - நற் 212/1
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய - நற் 215/10
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி - நற் 303/10
மீன் வலை மா பட்டு ஆங்கு - குறு 171/3
நுண் வலை பரதவர் மட_மகள் - குறு 184/6
கண் வலை படூஉம் கானலானே - குறு 184/7
கடி உடை மரம்-தொறும் படு வலை மாட்டும் - குறு 342/3
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் - ஐங் 166/2
பொய் வலை படூஉம் பெண்டு தவ பலவே - ஐங் 283/5
வலை விரித்து அன்ன நோக்கலை - பதி 51/36
பேர் அமர் கண்ணார்க்கும் படு வலை இது என - கலி 74/14
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் - கலி 97/6
வலை உறு மயிலின் வருந்தினை பெரிது என - கலி 128/16
வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு - கலி 147/21
வலை காண் பிணையின் போகி ஈங்கு ஓர் - அகம் 7/11
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் - அகம் 10/10
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை/கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து - அகம் 30/1,2
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை/நெடும் திமில் தொழிலொடு வைகிய தந்தைக்கு - அகம் 60/2,3
குறும் கண் அம் வலை பயம் பாராட்டி - அகம் 70/3
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை/முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் - அகம் 220/16,17
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி - அகம் 250/11
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என - அகம் 290/4
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் - அகம் 293/2
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் - அகம் 300/1
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை/தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு - அகம் 340/21,22
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி - புறம் 166/14
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே - புறம் 252/5

 TOP
 
  வலை_வளம் (1)
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப - நற் 38/1

 TOP
 
  வலைஞர் (4)
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் - பெரும் 274
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர்/வேழ பழனத்து நூழிலாட்டு - மது 256,257
வலைஞர் முன்றில் மீன் பிறழவும் - பட் 197
எரி பூ பழனம் நெரித்து உடன் வலைஞர்/அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர - புறம் 249/3,4

 TOP
 
  வலைப்பட்டார் (1)
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார்/வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் - கலி 47/14,15

 TOP
 
  வலைப்பட்டு (1)
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம் - குறு 244/5

 TOP
 
  வலையமும் (1)
சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும்/இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் - பரி 20/30,31

 TOP
 
  வலையும் (1)
வலையும் தூண்டிலும் பற்றி பெரும் கால் - நற் 207/10

 TOP
 
  வலையுள் (1)
இரும் புலி கொள்-மார் நிறுத்த வலையுள் ஓர் - கலி 65/24

 TOP
 
  வலையோர் (1)
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை - மலை 455

 TOP
 
  வலைவர் (2)
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி - ஐங் 180/2
வலைவர் போல சோர் பதன் ஒற்றி - கலி 55/17

 TOP
 
  வலைவர்க்கு (1)
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல - கலி 23/17

 TOP
 
  வவ்வலின் (3)
ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின்/உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப - அகம் 136/23,24
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின்/மாதிரம் துழைஇ மதி மருண்டு அலந்த - அகம் 222/8,9
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் - அகம் 291/14

 TOP
 
  வவ்வலும் (1)
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ - அகம் 396/15

 TOP
 
  வவ்வி (1)
கடும் பரி புரவியொடு களிறு பல வவ்வி/ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள - அகம் 346/23,24

 TOP
 
  வவ்விய (4)
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என - நற் 245/7
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய/நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் - அகம் 149/12,13
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய/அறன் இலாளன் அறியேன் என்ற - அகம் 256/16,17
எருத்து வவ்விய புலி போன்றன - புறம் 4/9

 TOP
 
  வவ்வின (1)
யானை வவ்வின தினை என நோனாது - அகம் 348/11

 TOP
 
  வவ்வு (1)
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை - பரி 6/80

 TOP
 
  வவ்வும் (1)
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட - அகம் 148/6

 TOP
 
  வழக்கம் (1)
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் - பரி 10/118

 TOP
 
  வழக்கிற்றே (1)
அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை - பரி 11/71

 TOP
 
  வழக்கு (11)
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில் - மது 356
வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை - குறு 324/2
ஆள்_வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனம் தலை - ஐங் 329/1
கால் வழக்கு அறு நிலை குன்றமும் பிறவும் - பரி 4/68
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி - கலி 101/11
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற - அகம் 51/1
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை - அகம் 72/16
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே - அகம் 88/15
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து - அகம் 119/10
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் - புறம் 365/3
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல - புறம் 368/9

 TOP
 
  வழங்க (2)
வழங்க தவாஅ பெரு வளன் எய்தி - பெரும் 26
கந்து சேர்பு நிலைஇ வழங்க/பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் - புறம் 22/9,10

 TOP
 
  வழங்கல் (5)
கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா - கலி 52/17
வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை - கலி 112/13
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 309/14
வழங்கல் ஆனா பெரும் துறை - அகம் 338/20
பயில் இரும் கானத்து வழங்கல் செல்லாது - அகம் 357/7

 TOP
 
  வழங்கலரே (1)
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே - குறு 21/5

 TOP
 
  வழங்கலின் (1)
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின்/கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் - மது 650,651

 TOP
 
  வழங்கலும் (2)
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை - நற் 67/7
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை - அகம் 190/10

 TOP
 
  வழங்கவும் (1)
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும்/பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில் - புறம் 14/9,10

 TOP
 
  வழங்கா (9)
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் - மலை 197
புள்ளும் வழங்கா புலம்பு கொள் ஆரிடை - கலி 4/6
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் - கலி 7/2
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் - கலி 112/12
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் - அகம் 242/12
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர - அகம் 291/15
தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் - புறம் 33/19
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய - புறம் 35/2
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் - புறம் 365/3

 TOP
 
  வழங்காத (1)
கடும் பகல் வழங்காத ஆஅங்கு இடும்பை - அகம் 148/10

 TOP
 
  வழங்காமையின் (1)
இல் வழங்காமையின் கல்லென ஒலித்து - புறம் 320/9

 TOP
 
  வழங்கார் (1)
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை - அகம் 362/6

 TOP
 
  வழங்கி (3)
மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி/கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா - பெரும் 271,272
குதிரை வழங்கி வருவல் - கலி 96/6
நீர் நாண நெய் வழங்கி/புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை - புறம் 384/17,18

 TOP
 
  வழங்கியும் (1)
நீர் நாண நெய் வழங்கியும்/எண் நாண பல வேட்டும் - புறம் 166/21,22

 TOP
 
  வழங்கினன் (1)
நெடும் தெருவில் தேர் வழங்கினன்/ஓங்கு இயல களிறு ஊர்ந்தனன் - புறம் 239/14,15

 TOP
 
  வழங்கினை (1)
தேர் வழங்கினை நின் தெவ்வர் தேஎத்து - புறம் 15/6

 TOP
 
  வழங்கினோ (1)
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே - நற் 234/4

 TOP
 
  வழங்கு (23)
களிறு வழங்கு அதர கானத்து அல்கி - பொரு 49
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக - மது 648
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் - நற் 107/6
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை - நற் 174/4
தேர் வழங்கு தெருவின் அன்ன - நற் 227/8
வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே - நற் 302/10
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி - குறு 207/5
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் - குறு 230/5
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் - குறு 329/3
புலி வழங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 316/5
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம் - ஐங் 386/1
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த - பதி 31/27
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் - பதி 33/11
தேர் வழங்கு தெருவில் தமியோன் கண்டே - அகம் 16/6
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் - அகம் 122/14
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் - அகம் 260/13
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என - அகம் 311/4
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி - அகம் 318/4
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ - அகம் 384/9
களிறே முந்நீர் வழங்கு நாவாய் போலவும் - புறம் 13/5
வளி வழங்கு திசையும் - புறம் 20/3
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் - புறம் 252/4
வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப - புறம் 382/15

 TOP
 
  வழங்குக (2)
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என - நற் 146/6
கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே - பதி 18/6

 TOP
 
  வழங்குதல் (1)
கடு மா வழங்குதல் அறிந்தும் - நற் 257/9

 TOP
 
  வழங்குந்து (1)
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து/மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து - புறம் 396/1,2

 TOP
 
  வழங்குநர் (9)
கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த - பெரும் 400
மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய - நற் 29/4
ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த - குறு 283/6
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து - பதி 23/12
வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய - அகம் 1/14
ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர்/நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் - அகம் 18/11,12
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர் - அகம் 109/10
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் - அகம் 218/11
வழங்குநர் இன்மையின் பாடு ஆன்றன்றே - அகம் 350/5

 TOP
 
  வழங்கும் (37)
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து - பொரு 203
அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும்/உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் - பெரும் 80,81
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் - மது 91
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் - மது 164
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் - மது 375
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல - மது 495
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் - மது 651
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும்/கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் - குறி 256,257
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து - நற் 46/8
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை - நற் 67/7
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி - நற் 78/1
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் - நற் 105/3
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும்/பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி - நற் 112/4,5
நெடும் தேர் வழங்கும் நிலவு மணல் முற்றத்து - நற் 140/6
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை - நற் 144/6
இரும் புலி வழங்கும் சோலை - நற் 274/8
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும்/கராஅம் பேணாய் இரவரின் - நற் 292/7,8
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும்/நெடு_நீர் சேர்ப்பன்-தன் நெஞ்சத்தானே - நற் 303/11,12
கோள் புலி வழங்கும் சோலை - குறு 237/6
கடும் பாம்பு வழங்கும் தெருவில் - குறு 354/5
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/5
இன களிறு வழங்கும் சோலை - ஐங் 379/3
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் - பதி 12/5
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும்/புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் - பதி 15/12,13
கரும் கண் பேய்_மகள் வழங்கும்/பெரும் பாழ் ஆகும்-மன் அளிய தாமே - பதி 22/37,38
ஆண்டலை வழங்கும் கான் உணங்கு கடு நெறி - பதி 25/8
அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து - பதி 51/13
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும்/இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் - அகம் 80/1,2
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும்/இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும் - அகம் 108/9,10
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் - அகம் 118/9
முளை மேய் பெரும் களிறு வழங்கும்/மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே - அகம் 148/13,14
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை - அகம் 150/7
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் - அகம் 170/11
துறை மீன் வழங்கும் பெரு நீர் பொய்கை - அகம் 316/1
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும்/வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் - அகம் 318/1,2
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை - புறம் 135/1
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும்/காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் - புறம் 238/4,5

 TOP
 
  வழலை (1)
வேனில் ஓதி பாடு நடை வழலை/வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண - நற் 92/2,3

 TOP
 
  வழாது (1)
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது/வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே - புறம் 263/3,4

 TOP
 
  வழாமை (1)
அறனும் பொருளும் வழாமை நாடி - அகம் 286/10

 TOP
 
  வழாஅ (6)
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ/அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் - திரு 95,96
பனுவலின் வழாஅ பல் வேறு அடிசில் - சிறு 241
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர் - குறி 260
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ/சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே - நற் 233/8,9
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து - பதி 40/25
கற்பினின் வழாஅ நன் பல உதவி - அகம் 86/13

 TOP
 
  வழாஅது (5)
இரு_மூன்று எய்திய இயல்பினின் வழாஅது/இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி - திரு 177,178
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது/அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை - மலை 537,538
நிறை-வயின் வழாஅது நின் சூலினரே - பரி 5/47
முறையின் வழாஅது ஆற்றி பெற்ற - அகம் 142/8
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது/உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு - புறம் 25/2,3

 TOP
 
  வழாஅமை (1)
தொல் இயல் வழாஅமை துணை என புணர்ந்தவள் - கலி 2/17

 TOP
 
  வழாஅல் (1)
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி - மலை 215

 TOP
 
  வழி (125)
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசையுறாது - பொரு 2
குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் - பொரு 4
கண்ணில் காண நண்ணு வழி இரீஇ - பொரு 76
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் - சிறு 9
பாலை நின்ற பாலை நெடு வழி/சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ - சிறு 11,12
நறு வீ உறைக்கும் நாக நெடு வழி/சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய - சிறு 88,89
பாடல் சான்ற நெய்தல் நெடு வழி/மணி நீர் வைப்பு மதிலொடு பெயரிய - சிறு 151,152
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் - சிறு 168
ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் - சிறு 214
உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் - பெரும் 81
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி/வானம் வாய்த்த வாங்கு கதி