<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

வா - முதல் சொற்கள்
வா 15
வாஅ 1
வாஅய் 1
வாஅய 1
வாஅல் 2
வாஅள் 1
வாஅன் 1
வாக்க 1
வாக்கல் 1
வாக்கி 2
வாக்கிய 2
வாக்கு 1
வாக்குநர் 1
வாக்குபு 2
வாகுவலயம் 1
வாகை 15
வாங்க 12
வாங்கவாங்க 1
வாங்கி 48
வாங்கிய 11
வாங்கியும் 1
வாங்கினன் 1
வாங்கு 66
வாங்குநள் 1
வாங்குபு 3
வாங்கும் 9
வாங்கும்மே 2
வாங்குவார் 2
வாங்குவான் 1
வாச 3
வாசம் 1
வாட்டல் 1
வாட்டலும் 1
வாட்டாய் 1
வாட்டாற்று 1
வாட்டி 1
வாட்டிய 2
வாட்டுநர் 2
வாட்டும் 1
வாட்டொடு 1
வாட 42
வாடல் 3
வாடல-கொல்லோ 1
வாடலொடு 1
வாடவும் 1
வாடற்க 1
வாடா 21
வாடாத 1
வாடாது 1
வாடி 10
வாடிய 26
வாடின 1
வாடினன் 1
வாடினும் 1
வாடினை 1
வாடு 15
வாடுக 1
வாடுதி 1
வாடுபு 3
வாடும் 5
வாடுமோ 1
வாடுவது 1
வாடுவை 1
வாடூன் 3
வாடை 29
வாடைக்கு 2
வாடையால் 1
வாடையின் 1
வாடையும் 6
வாடையொடு 10
வாணர் 1
வாணன் 5
வாணிக 1
வாதத்தான் 1
வாதி 1
வாதுவன் 1
வாதுவனாய் 1
வாம் 3
வாய் 483
வாய்-கொல் 1
வாய்-மன்ற 1
வாய்க்க 4
வாய்க்க-தில் 1
வாய்க்கா 1
வாய்க்கொள்வோரும் 1
வாய்ச்சொல் 1
வாய்த்த 14
வாய்த்தல்லே 1
வாய்த்தலின் 1
வாய்த்தன்றால் 1
வாய்த்தன்று 1
வாய்த்தன 1
வாய்த்தனம் 2
வாய்த்தனை 1
வாய்த்தாள் 2
வாய்த்தானும் 1
வாய்த்திராஅர் 1
வாய்த்து 8
வாய்த்தொட்டி 1
வாய்ந்த 4
வாய்ப்ப 10
வாய்ப்பட 1
வாய்ப்பது 1
வாய்ப்பு 1
வாய்ப்புள் 1
வாய்பூசி 1
வாய்பூசுறார் 1
வாய்மை 6
வாய்மைக்-கண் 1
வாய்மைக்கு 1
வாய்மையன் 2
வாய்மையால் 1
வாய்மையில் 1
வாய்மையின் 1
வாய்மையும் 1
வாய்மொழி 22
வாய்மொழியால் 1
வாய்வதின் 1
வாய்வது 5
வாய்வாய் 1
வாய்வாளா 1
வாய்வாளாது 1
வாய்வாளேன் 2
வாய்விட்டு 2
வாய்விடல் 1
வாய்விடூஉம் 2
வாய்வைத்தனர் 1
வாய்வைத்து 1
வாய 5
வாயடை 1
வாயர் 3
வாயள் 1
வாயா 4
வாயாக 1
வாயாது 2
வாயார 1
வாயால் 1
வாயாளோ 2
வாயான் 1
வாயில் 47
வாயிலொடு 1
வாயிலோயே 3
வாயின் 1
வாயின 1
வாயினள் 1
வாயும் 2
வாயுள் 1
வாயுறை 1
வாயே 3
வாயொடு 1
வார் 103
வார்க்கும் 1
வார்த்தை 1
வார்தர 1
வார்ந்த 4
வார்ந்து 24
வார்பு 8
வார்புறு 1
வார்புறுபு 1
வார 14
வாரண 2
வாரணத்து 1
வாரணம் 14
வாரணவாசிப்பதம் 1
வாரல் 13
வாரலரே 2
வாரலன் 2
வாரலனே 1
வாரலென் 2
வாரலோ 1
வாரற்க-தில்ல 5
வாரா 20
வாராதீமே 1
வாராது 17
வாராதே 4
வாராதோர் 1
வாராதோரே 2
வாராதோன் 1
வாராதோனே 1
வாராநின்றனள் 1
வாராமாறே 1
வாராமை 3
வாராமையின் 1
வாராமையே 1
வாராய் 7
வாராயோ 1
வாரார் 41
வாரார்-கொல் 1
வாரார்-கொல்லோ 2
வாராரோ 1
வாரான் 2
வாரி 11
வாரியும் 2
வாரினும் 1
வாரும் 9
வாருற்று 3
வாருறு 4
வாரூஉ 1
வாரேன் 5
வாரேன்-மன் 1
வாரோம் 1
வால் 91
வாலத்து 1
வாலா 2
வாலிதின் 5
வாலிது 2
வாலிதும் 1
வாலிய 4
வாலியோற்கு 1
வாலியோன் 1
வாலியோனை 1
வாலுவன் 2
வாவல் 5
வாவலும் 1
வாவியும் 1
வாவு 2
வாவே 1
வாழ் 18
வாழ்க்கை 53
வாழ்க்கைக்கு 2
வாழ்க்கையின் 2
வாழ்க்கையும் 2
வாழ்க்கையே 1
வாழ்க்கையொடு 1
வாழ்க்கையோ 1
வாழ்க 25
வாழ்கல்லா 1
வாழ்குவள் 1
வாழ்ச்சி 1
வாழ்த்த 9
வாழ்த்தவும் 1
வாழ்த்தி 19
வாழ்த்தினர் 1
வாழ்த்தினெம் 1
வாழ்த்தினேம் 2
வாழ்த்து 2
வாழ்த்தும் 2
வாழ்தல் 13
வாழ்தலின் 2
வாழ்தலும் 1
வாழ்தலோ 1
வாழ்தி 3
வாழ்தும் 2
வாழ்துமோ 1
வாழ்ந்தோர் 2
வாழ்நர் 14
வாழ்நர்க்கு 4
வாழ்நரின் 1
வாழ்நாள் 2
வாழ்நாளும் 1
வாழ்பவர் 1
வாழ்பவன் 1
வாழ்வல் 1
வாழ்வார் 1
வாழ்வார்கட்கு 1
வாழ்வாரே 1
வாழ்வாளோ 2
வாழ்வேன் 1
வாழ்வை 1
வாழ்வோர் 2
வாழ்வோர்க்கே 1
வாழ்வோரே 2
வாழ 6
வாழலளே 1
வாழலும் 1
வாழலென் 4
வாழலெனே 1
வாழலேன் 1
வாழா 2
வாழாதாள் 1
வாழாமையின் 1
வாழாள் 6
வாழி 266
வாழிய 47
வாழியர் 23
வாழியரோ 1
வாழியவே 4
வாழியாதன் 1
வாழியோ 29
வாழினும் 1
வாழு 1
வாழுநர் 1
வாழும் 12
வாழுமோரே 1
வாழேம் 2
வாழேன் 4
வாழை 35
வாழையின் 1
வாள் 207
வாள்_நுதல் 9
வாள்_நுதலே 1
வாள்வீரம் 1
வாளர் 2
வாளவை 1
வாளா 1
வாளாதி 1
வாளாது 2
வாளி 9
வாளிகள் 1
வாளியர் 1
வாளில் 1
வாளின் 8
வாளும் 2
வாளுற்ற 1
வாளே 1
வாளை 25
வாளைக்கு 1
வாளையின் 1
வாளையும் 1
வாளையொடு 2
வாளொடு 2
வாளோர் 1
வான் 199
வான 7
வானக 1
வானகம் 1
வானத்து 42
வானம் 73
வானம்பாடி 1
வானம்வாழ்த்தி 1
வானமும் 4
வானமொடு 2
வானவ 1
வானவரம்ப 1
வானவரம்பன் 4
வானவன் 10
வானவில்லு 1
வானி 1
வானில் 1
வானின் 10
வானினும் 1
வானும் 1
வானுள் 1
வானுற 5
வானே 1
வானோர் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  வா (15)
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை - நற் 54/2
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட - பரி 6/52
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று - கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/17
வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் - கலி 42/8
வள்ளை அகவுவம் வா
 காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு - கலி 42/9,10
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு - கலி 42/10
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என - கலி 47/22
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் - கலி 51/8
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை - கலி 84/7
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் - கலி 94/15
பசும் கால் வெண் குருகு வா பறை வளைஇ - அகம் 273/2
மாறி வா என மொழியலன்-மாதோ - புறம் 138/7
புகழ் சால் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என - புறம் 222/3

 TOP
 
  வாஅ (1)
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலிமா - அகம் 134/7

 TOP
 
  வாஅய் (1)
வளி நடந்து அன்ன வாஅய் செலல் இவுளியொடு - புறம் 197/1

 TOP
 
  வாஅய (1)
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி - குறு 148/2

 TOP
 
  வாஅல் (2)
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு - அகம் 107/9
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் - அகம் 127/13

 TOP
 
  வாஅள் (1)
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு - புறம் 167/3

 TOP
 
  வாஅன் (1)
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி - நற் 369/8

 TOP
 
  வாக்க (1)
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் - புறம் 115/3

 TOP
 
  வாக்கல் (1)
கவை கதிர் வரகின் அவைப்புறு வாக்கல்
 தாது எரு மறுகின் போதொடு பொதுளிய - புறம் 215/1,2

 TOP
 
  வாக்கி (2)
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் - கலி 51/7
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி
 யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் - புறம் 398/22,23

 TOP
 
  வாக்கிய (2)
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி - பட் 44
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல் - மலை 463

 TOP
 
  வாக்கு (1)
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை - கலி 137/10

 TOP
 
  வாக்குநர் (1)
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர்
 அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி - பரி 10/75,76

 TOP
 
  வாக்குபு (2)
வாக்குபு தரத்தர வருத்தம் வீட - பொரு 87
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர - பொரு 157

 TOP
 
  வாகுவலயம் (1)
மேகலை காஞ்சி வாகுவலயம்
 எல்லம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் - பரி 7/47,48

 TOP
 
  வாகை (15)
புகழா வாகை பூவின் அன்ன - பெரும் 109
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் - குறி 67
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் - குறு 7/5
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ - குறு 347/2
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று - குறு 369/1
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை - குறு 393/3
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த - பதி 40/15
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை - பதி 43/23
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப - பதி 66/15
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து - பதி 88/10
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய - பரி 14/7
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற - அகம் 125/19
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை - அகம் 136/10
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் - அகம் 199/19
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன - புறம் 351/6

 TOP
 
  வாங்க (12)
பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு - நற் 15/8
பெரும் களிறு வாங்க முரிந்து நிலம் படாஅ - குறு 112/3
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே - ஐங் 356/4
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க - பரி 11/108
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க
 நேர்_இழை நின்றுழி கண் நிற்ப நீர் அவன் - பரி 11/108,109
மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க
 உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் - பரி 23/75,76
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க
 கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு - கலி 8/1,2
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு - கலி 27/7
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க
 ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் - கலி 92/36,37
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க
 புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் - கலி 98/27,28
தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது - அகம் 36/6
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப - அகம் 339/7

 TOP
 
  வாங்கவாங்க (1)
வாங்கவாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே - நற் 30/10

 TOP
 
  வாங்கி (48)
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி
 ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் - பெரும் 156,157
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி
 நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும் - மது 572,573
கிளி கடி மரபின ஊழ்ஊழ் வாங்கி
 உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து - குறி 44,45
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை - குறி 170
வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் - நற் 57/5
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி
 நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் - நற் 125/2,3
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி
 இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு - நற் 186/1,2
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் - நற் 186/6
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென - நற் 222/3
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி
 முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் - நற் 239/10,11
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை - குறு 255/3
பூ உடை பெரும் சினை வாங்கி பிளந்து தன் - பதி 41/9
மாண் வினை சாபம் மார்புற வாங்கி
 ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை - பதி 90/32,33
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து - பரி 10/51
இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி
 பிழையினை என்ன பிழை ஒன்றும் காணான் - பரி 12/59,60
வம்பு அணி பூம் கயிற்று வாங்கி மரன் அசைப்பார் - பரி 19/31
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி - பரி 23/71
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி
 ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது - பரி 24/34,35
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் - கலி 39/14
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு வைகல் - கலி 50/1
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ - கலி 76/11
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி
 அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே - கலி 80/7,8
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் - கலி 80/22
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் - கலி 83/9
பூம் கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே - கலி 92/26
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் - கலி 97/19
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் - கலி 134/4
முலையிடை வாங்கி முயங்கினன் நீத்த - கலி 147/24
அயிர் திணி அடைகரை ஒலிப்ப வாங்கி
 பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல - அகம் 30/7,8
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி
 குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை - அகம் 72/4,5
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி
 தாழ் பெயல் பெரு நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 84/2,3
எரி புரை பல் மலர் பிறழ வாங்கி
 அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு - அகம் 84/11,12
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி
 இரை நசைஇ பரிக்கும் அரைநாள் கங்குல் - அகம் 112/3,4
பெரும் புலர் வைகறை அரும்பொடு வாங்கி
 கான யானை கவளம் கொள்ளும் - அகம் 157/7,8
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி
 பல் ஆன் நெடு நிரை தழீஇ கல்லென - அகம் 159/6,7
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி - அகம் 160/3
அடி அமை பகழி ஆர வாங்கி
 வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை - அகம் 161/3,4
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு - அகம் 164/1
ஊர் கண்டு அன்ன ஆரம் வாங்கி
 அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் - அகம் 191/5,6
செ வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி
 பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல் - அகம் 192/5,6
கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி
 களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் - அகம் 194/8,9
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து - அகம் 357/5
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் - அகம் 380/5
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் - அகம் 381/3
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி
 வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பகம் சிலம்ப - அகம் 389/21,22
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி
 பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் - புறம் 242/2,3
கையின் வாங்கி தழீஇ - புறம் 274/6
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி
 எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 370/15,16

 TOP
 
  வாங்கிய (11)
கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் - திரு 14
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு - திரு 105
எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் - முல் 64
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல் - குறி 37
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் - மலை 380
இறைபட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை - நற் 307/6
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை - நற் 317/3
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கின் - நற் 326/2
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை - குறு 10/3
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் - கலி 38/1
பல் கதிர் வாங்கிய படு சுடர் அமையத்து - அகம் 213/12

 TOP
 
  வாங்கியும் (1)
தழலை வாங்கியும் தட்டை ஓப்பியும் - அகம் 188/11

 TOP
 
  வாங்கினன் (1)
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் - கலி 79/16

 TOP
 
  வாங்கு (66)
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் - திரு 106
வடபுல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த - சிறு 48
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி - பெரும் 228
கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை - முல் 40
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக - முல் 42
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் - முல் 98
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் - நெடு 150
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி - குறி 140
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி - மலை 34
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் - மலை 57
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் - நற் 73/7
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை - நற் 113/1
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் - நற் 117/5
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் - நற் 123/3
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது - நற் 148/6
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை - நற் 167/1
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்குஊங்கு ஆகி - நற் 199/7
கரும் கால் வேங்கை செ வீ வாங்கு சினை - நற் 222/1
வாங்கு அமை பழுனிய நறவு உண்டு - நற் 276/9
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை - நற் 303/4
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் - நற் 350/3
திரை தோய் வாங்கு சினை இருக்கும் - குறு 125/6
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல - குறு 172/6
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை - குறு 304/3
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென - குறு 376/4
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் - பதி 12/22
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி - பதி 31/26
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை பழுனிய - பதி 66/1
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் - பரி 2/28
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு - பரி 7/14
காந்தள் கடி கமழும் கண் வாங்கு இரும் சிலம்பின் - கலி 39/16
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் - கலி 39/17
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு வைகல் - கலி 50/1
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் - கலி 104/61
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வாங்கு வள் பரிய - அகம் 4/9
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய் - அகம் 18/17
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய - அகம் 37/14
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் - அகம் 96/7
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல - அகம் 104/7
அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் - அகம் 126/9
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் - அகம் 130/12
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து - அகம் 141/17
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் - அகம் 175/2
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ - அகம் 182/2
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து - அகம் 194/14
வில் வகுப்புற்ற நல் வாங்கு குடை சூல் - அகம் 198/9
வாங்கு சினை மலிந்த திரள் அரை மராஅத்து - அகம் 221/7
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா - அகம் 224/3
வாங்கு துளை துகிரின் ஈங்கை பூப்ப - அகம் 243/2
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ - அகம் 264/3
பராஅரை புன்னை வாங்கு சினை தோயும் - அகம் 270/6
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ - அகம் 320/1
விசித்து வாங்கு பறையின் விடரகத்து இயம்ப - அகம் 321/3
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் - அகம் 343/1
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய - அகம் 376/15
அம் வாங்கு உந்தி அமை தோளாய் நின் - அகம் 390/10
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் - அகம் 398/24
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் - புறம் 52/10
வாங்கு அமை பழுனிய தேறல் மகிழ்ந்து - புறம் 129/2
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல்லியம் கறங்க - புறம் 281/2
வாங்கு இரு மருப்பின் தீம் தொடை சீறியாழ் - புறம் 285/3
கடும் பரி நல் மான் வாங்கு வயின் ஒல்கி - புறம் 368/5
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி - புறம் 376/2
வடி மணி வாங்கு உருள - புறம் 377/25
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி - புறம் 383/13
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி - புறம் 383/13

 TOP
 
  வாங்குநள் (1)
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் - குறு 229/2

 TOP
 
  வாங்குபு (3)
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் - மலை 295
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் - நற் 292/3
வாங்குபு தகைத்த கலப்பையர் ஆங்கண் - பதி 23/4

 TOP
 
  வாங்கும் (9)
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும்
 ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் - நற் 325/5,6
ஓதம் வாங்கும் துறைவன் - ஐங் 145/2
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு குழை ஒருவனை - பரி 1/5
கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும்
 வெள்ளம் தரும் இ புனல் - பரி 10/69,70
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் - கலி 40/28
உயிர் வாங்கும் என்பதை உணர்தியோ உணராயோ - கலி 56/26
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும்
 மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ - கலி 60/17,18
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை - அகம் 140/13
வெள் அரா மிளிர வாங்கும்
 பிள்ளை எண்கின் மலை-வயினானே - அகம் 257/20,21

 TOP
 
  வாங்கும்மே (2)
உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே - நற் 209/9
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே
 நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா - நற் 398/2,3

 TOP
 
  வாங்குவார் (2)
வரி சிலை வளைய மார்புற வாங்குவார்
 வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் - பரி 9/53,54
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார்
 திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்ட - பரி 19/32,33

 TOP
 
  வாங்குவான் (1)
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் - கலி 103/29

 TOP
 
  வாச (3)
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/19
வாச மண துவர் வாய்க்கொள்வோரும் - பரி 12/22
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் - பரி 12/25

 TOP
 
  வாசம் (1)
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட - குறு 309/2

 TOP
 
  வாட்டல் (1)
இரப்போர் வாட்டல் அன்றியும் புரப்போர் - புறம் 196/6

 TOP
 
  வாட்டலும் (1)
செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு - அகம் 231/1

 TOP
 
  வாட்டாய் (1)
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் - கலி 100/12

 TOP
 
  வாட்டாற்று (1)
வள நீர் வாட்டாற்று எழினி ஆதன் - புறம் 396/13

 TOP
 
  வாட்டி (1)
மை படு திண் தோள் மலிர வாட்டி
 பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய - அகம் 89/11,12

 TOP
 
  வாட்டிய (2)
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய
 பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே - நற் 260/9,10
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் - அகம் 332/7

 TOP
 
  வாட்டுநர் (2)
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் - ஐங் 462/4
புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் மனை-வயின் - கலி 11/20

 TOP
 
  வாட்டும் (1)
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் - புறம் 39/17

 TOP
 
  வாட்டொடு (1)
மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடு பெறுகுவிர் - பெரும் 256

 TOP
 
  வாட (42)
வடவர் வாட குடவர் கூம்ப - பட் 276
கோடு ஏந்து அல்குல் அ வரி வாட
 நல் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் - நற் 282/2,3
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட
 நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின் - நற் 345/8,9
பெரும் தோள் நெகிழ அ வரி வாட
 சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர - நற் 358/1,2
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட
 நன்னர் மாலை நெருநை நின்னொடு - நற் 363/7,8
அம் வரி வாட துறந்தோர் - குறு 180/6
பல் காழ் அல்குல் அ வரி வாட
 குழலினும் இனைகுவள் பெரிதே - ஐங் 306/2,3
தேர் அகல் அல்குல் அ வரி வாட
 இறந்தோர்-மன்ற தாமே பிறங்கு மலை - ஐங் 316/2,3
எல் வளை நெகிழ மேனி வாட
 பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க - ஐங் 471/1,2
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ - பதி 19/17
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் - பதி 39/7
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட
 கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி - பரி 6/65,66
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் - பரி 29/3
செல்லு நீள் ஆற்றிடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட
 புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம் கொடி தகைப்பன - கலி 3/12,13
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் - கலி 11/14
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட
 முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த - கலி 13/19,20
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என - கலி 16/11
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ - கலி 17/9
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அ வரி வாட
 சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் - கலி 22/19,20
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் - கலி 30/13
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு - கலி 31/15
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் - கலி 40/20
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை - கலி 45/15
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை - கலி 45/19
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர் - கலி 53/18
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/14
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ - கலி 66/9
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட
 இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு - கலி 68/22,23
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் - கலி 78/21
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் - கலி 86/19
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை - கலி 99/16
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே - கலி 124/7
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் - கலி 125/18
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் - கலி 131/29
வண்ணமும் வனப்பும் வரியும் வாட
 வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி - அகம் 119/2,3
மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட
 அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை - அகம் 169/1,2
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட
 கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறியிடை - அகம் 177/7,8
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட
 பகலும் கங்குலும் மயங்கி பையென - அகம் 307/2,3
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் - அகம் 323/2
வடபுல மன்னர் வாட அடல் குறித்து - புறம் 52/5
ஒன்னார் வாட அரும் கலம் தந்து நும் - புறம் 198/15
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க - புறம் 318/1

 TOP
 
  வாடல் (3)
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் - அகம் 45/1
வலித்து வல்லினர் காதலர் வாடல்
 ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் - அகம் 185/5,6
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் - அகம் 257/2

 TOP
 
  வாடல-கொல்லோ (1)
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை - நற் 359/7

 TOP
 
  வாடலொடு (1)
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு
 நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் - குறு 320/2,3

 TOP
 
  வாடவும் (1)
திதலை அல்குல் அ வரி வாடவும்
 அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் - அகம் 183/2,3

 TOP
 
  வாடற்க (1)
வாடற்க வையை நினக்கு - பரி 6/106

 TOP
 
  வாடா (21)
வாடா மாலை ஓடையொடு துயல்வர - திரு 79
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் - பெரும் 101
வாடா வள்ளியின் வளம் பல தரூஉம் - பெரும் 370
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - மது 457
வாடா பூவின் பொய்கை நாப்பண் - நற் 16/5
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி - நற் 90/5
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே - குறு 216/2
வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை - பதி 12/11
கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி - பதி 24/22
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப - பதி 53/2
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் - கலி 104/4
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று - கலி 104/42
வாடா வேம்பின் வழுதி கூடல் - அகம் 93/9
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி - அகம் 253/4
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் - புறம் 39/17
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து - புறம் 62/16
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் - புறம் 126/3
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் - புறம் 240/2
வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே - புறம் 319/15
வாடா மாலை பாடினி அணிய - புறம் 364/1
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக - புறம் 394/9

 TOP
 
  வாடாத (1)
தான் வாட வாடாத தன்மைத்தே தென்னவன் - பரி 29/3

 TOP
 
  வாடாது (1)
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும் - குறு 388/2

 TOP
 
  வாடி (10)
தீ தெறுவின் கவின் வாடி
 நீர் செறுவின் நீள் நெய்தல் - பட் 10,11
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண - நற் 92/3
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி
 நெடு மென் பணை தோள் சாஅய் தொடி நெகிழ்ந்து - குறு 185/1,2
கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் - ஐங் 216/5
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி
 எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/10,11
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் - கலி 136/7
புது நலம் பூ வாடி அற்று தாம் வீழ்வார் - கலி 147/15
உண்ணாமையின் ஊன் வாடி
 தெண் நீரின் கண் மல்கி - புறம் 136/6,7
தொடி கழி மகளிரின் தொல் கவின் வாடி
 பாடுநர் கடும்பும் பையென்றனவே - புறம் 238/6,7
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி
 கோடை ஆயினும் கோடி - புறம் 393/21,22

 TOP
 
  வாடிய (26)
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை - நற் 37/1
வாடிய வரியும் நோக்கி நீடாது - நற் 130/8
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் - நற் 305/1
நெகிழ்ந்த தோளும் வாடிய வரியும் - நற் 309/1
சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை - நற் 350/8
நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் - குறு 309/3
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே - ஐங் 351/5
தொடி நிலை கலங்க வாடிய தோளும் - ஐங் 475/1
வாடிய நுதலள் ஆகி பிறிது நினைந்து - ஐங் 478/2
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன - கலி 3/9
அணி செல வாடிய அம் தளிர் தகைப்பன - கலி 3/17
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் - கலி 10/1
வாடிய மென் தோளும் வீங்கின - கலி 43/30
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என - கலி 75/18
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை - அகம் 29/16
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை - அகம் 53/8
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி - அகம் 69/3
ஆடிய பின்னும் வாடிய மேனி - அகம் 98/23
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை - அகம் 271/4
கண்ணி வாடிய மண்ணா மருங்குல் - அகம் 343/6
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து - புறம் 159/8
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய
 நெறி கொள் வரி குடர் குனிப்ப தண்ணென - புறம் 160/5,6
வாடிய பசியர் ஆகி பிறர் - புறம் 240/13
வாடிய மாலை மலைந்த சென்னியன் - புறம் 285/6
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்கின் - புறம் 305/1
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை - புறம் 388/2

 TOP
 
  வாடின (1)
திதலை அல்குல் வரியும் வாடின
 என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் - அகம் 227/2,3

 TOP
 
  வாடினன் (1)
பாடு பெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல் என - புறம் 165/10

 TOP
 
  வாடினும் (1)
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும்
 நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் - அகம் 259/13,14

 TOP
 
  வாடினை (1)
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் - அகம் 383/6

 TOP
 
  வாடு (15)
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த - பெரும் 353
சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே - நற் 7/9
வாடு பூம் சினையின் கிடக்கும் - குறு 343/6
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு - கலி 6/4
வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக - கலி 31/3
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் - கலி 68/11
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் - அகம் 143/4
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 155/16
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி - அகம் 165/11
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க - அகம் 377/1
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி - அகம் 399/9
என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும் - புறம் 75/9
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ - புறம் 155/1
வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் - புறம் 227/7
வாடு முலை ஊறி சுரந்தன - புறம் 295/7

 TOP
 
  வாடுக (1)
வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் - புறம் 6/21

 TOP
 
  வாடுதி (1)
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறுமகள் - நற் 208/4

 TOP
 
  வாடுபு (3)
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர - கலி 16/2
வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்குறா மணி போன்றாள் - கலி 132/14
வறனுறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி - அகம் 301/1

 TOP
 
  வாடும் (5)
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் - ஐங் 211/3
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என - கலி 3/10
போழ்து உள்ளார் துறந்தார்-கண் புரி வாடும் கொள்கையை - கலி 29/14
மாரிக்கு அவாவுற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு - கலி 71/24
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் - அகம் 171/3

 TOP
 
  வாடுமோ (1)
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே - ஐங் 275/5

 TOP
 
  வாடுவது (1)
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் - கலி 26/14

 TOP
 
  வாடுவை (1)
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ - கலி 13/21

 TOP
 
  வாடூன் (3)
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் - பெரும் 100
வாடூன் கொழும் குறை - புறம் 328/9
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் - புறம் 386/4

 TOP
 
  வாடை (29)
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை
 பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு - நற் 89/7,8
இரைக்கும் வாடை இருள் கூர் பொழுதில் - நற் 109/6
இரும் புறம் தழூஉம் பெரும் தண் வாடை
 நினக்கு தீது அறிந்தன்றோ இலமே - நற் 193/4,5
வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் - நற் 241/4
வாடை பெரும் பனிக்கு என்னள்-கொல் எனவே - நற் 312/9
வேறு புல வாடை அலைப்ப - நற் 341/9
தண் வரல் வாடை தூக்கும் - குறு 76/5
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் - குறு 235/1
வாடை வந்ததன்தலையும் நோய் பொர - குறு 240/4
மின் இடை நடுங்கும் கடை பெயல் வாடை
 எக்கால் வருவது என்றி - குறு 277/6,7
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் - குறு 332/1
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே - ஐங் 233/1
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை
 தனிமை எள்ளும் பொழுதில் - ஐங் 479/3,4
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் - பதி 61/2
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூம் கொடி நுடங்க - பரி 17/16
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் - பரி 21/63
நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/13
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை
 தாள் வலம் பட வென்று தகை நல் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/12,13
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை - கலி 128/2
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை
 இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த - அகம் 13/21,22
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை - அகம் 24/6
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை
 பதம் பெறுகல்லாது இடம் பார்த்து நீடி - அகம் 58/11,12
வாடை தூக்கும் வரு பனி அற்சிரம் - அகம் 78/10
அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை - அகம் 96/6
ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே - அகம் 125/22
குன்று நெகிழ்ப்பு அன்ன குளிர் கொள் வாடை
 எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் - அகம் 163/9,10
பனி கடிகொண்ட பண்பு இல் வாடை
 மருளின் மாலையொடு அருள் இன்றி நலிய - அகம் 235/15,16
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை
 நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி - அகம் 243/8,9
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை
 கடி மனை மாடத்து கங்குல் வீச - அகம் 255/15,16

 TOP
 
  வாடைக்கு (2)
வடபுல வாடைக்கு பிரிவோர் - நற் 366/11
வடபுல வாடைக்கு அழி மழை - குறு 317/6

 TOP
 
  வாடையால் (1)
மெய் கூர்ந்த பனியொடு மேல் நின்ற வாடையால்
 கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்குறூஉம் பொழுது-மன் - கலி 31/6,7

 TOP
 
  வாடையின் (1)
பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே - ஐங் 252/5

 TOP
 
  வாடையும் (6)
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே - நற் 229/11
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே - குறு 35/5
தூஉம் துவலை துயர்கூர் வாடையும்
 வாரார் போல்வர் நம் காதலர் - குறு 103/4,5
பெரும் தண் வாடையும் வாரார் - குறு 160/5
இன்னா வாடையும் மலையும் - ஐங் 236/3
இன்னா வாடையும் அலைக்கும் - ஐங் 460/4

 TOP
 
  வாடையொடு (10)
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு
 மயங்கு இதழ் மழை கண் பயந்த தூதே - நற் 5/8,9
ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர - நற் 262/2
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப - நற் 364/4
இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு
 என் ஆயினள்-கொல் என்னாதோரே - குறு 110/7,8
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர - அகம் 217/5
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி - அகம் 235/7
தலை வரம்பு அறியாத தகை வரல் வாடையொடு
 முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை - அகம் 273/10,11
ஆனாது எறிதரும் வாடையொடு
 நோனேன் தோழி என் தனிமையானே - அகம் 294/15,16
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு
 பனி மீக்கூரும் பைதல் பானாள் - அகம் 305/3,4
இரும் குளிர் வாடையொடு வருந்துவள் எனவே - அகம் 337/21

 TOP
 
  வாணர் (1)
நகை புல வாணர் நல்குரவு அகற்றி - புறம் 387/13

 TOP
 
  வாணன் (5)
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் - மது 203
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் - நற் 340/9
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது - அகம் 117/18
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி - அகம் 204/12
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் - அகம் 269/22

 TOP
 
  வாணிக (1)
வாணிக பரிசிலன் அல்லேன் பேணி - புறம் 208/7

 TOP
 
  வாதத்தான் (1)
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி - கலி 96/36

 TOP
 
  வாதி (1)
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி - மலை 112

 TOP
 
  வாதுவன் (1)
வாதுவன் வாழிய நீ - கலி 96/21

 TOP
 
  வாதுவனாய் (1)
பரியாக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் - கலி 96/38

 TOP
 
  வாம் (3)
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் - மது 51
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி - அகம் 115/14
புனல் பாய்ந்து அன்ன வாம் மான் திண் தேர் - அகம் 400/13

 TOP
 
  வாய் (483)
உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய்
 சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் - திரு 47,48
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த - திரு 72
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து - திரு 139
அளியன்தானே முது வாய் இரவலன் - திரு 284
துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி - பொரு 10
அண்நா இல்லா அமைவரு வறு வாய்
 பாம்பு அணந்து அன்ன ஓங்கு இரு மருப்பின் - பொரு 12,13
இலவு இதழ் புரையும் இன் மொழி துவர் வாய்
 பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் - பொரு 27,28
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் - பொரு 34
ஊழின்ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி - பொரு 106
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் - பொரு 144
பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய்
 தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை - பொரு 168,169
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து - பொரு 242
முனிவு இகந்திருந்த முது வாய் இரவல - சிறு 40
கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை - சிறு 42
நறவு வாய் உறைக்கும் நாகு முதிர் நுணவத்து - சிறு 51
அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத - சிறு 52
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி - சிறு 58
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் - சிறு 121
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் - சிறு 181
மணி நிரைத்து அன்ன வனப்பின் வாய் அமைத்து - சிறு 223
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு - சிறு 253
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய்
 பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை - பெரும் 10,11
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண - பெரும் 22
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம் - பெரும் 50
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி - பெரும் 92
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி - பெரும் 99
பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி - பெரும் 112
தொகு வாய் வேலி தொடர் வலை மாட்டி - பெரும் 113
வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம் - பெரும் 119
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப - பெரும் 144
புகர் வாய் குழிசி பூம் சுமட்டு இரீஇ - பெரும் 159
மடி வாய் கோவலர் குடி வயின் சேப்பின் - பெரும் 166
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் - பெரும் 199
பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில் - பெரும் 199
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி - பெரும் 215
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் - பெரும் 227
மலர் வாய் பிழாவில் புலர ஆற்றி - பெரும் 276
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த - பெரும் 280
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப - பெரும் 286
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை - பெரும் 287
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் - பெரும் 300
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் - பெரும் 385
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் - பெரும் 412
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய்
 அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப - பெரும் 412,413
நிணம் வாய் பெய்த பேய்_மகளிர் - மது 25
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே - மது 198
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் - மது 294
கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை - மது 482
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின் - மது 730
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் - மது 773
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை - நெடு 62
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப - நெடு 63
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் - நெடு 65
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர - நெடு 66
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் - நெடு 73
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய - நெடு 96
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்குறுத்து - நெடு 143
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து - குறி 156
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் - குறி 219
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் - குறி 227
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி - பட் 30
வளி நுழையும் வாய் பொருந்தி - பட் 151
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து - பட் 208
வேறுவேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல் - பட் 214
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த - பட் 253
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் - பட் 257
வளை வாய் கூகை நன் பகல் குழறவும் - பட் 268
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி - மலை 10
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப - மலை 32
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி - மலை 578
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப - நற் 5/2
படு சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை - நற் 33/1
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி - நற் 36/6
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை - நற் 46/10
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் - நற் 61/8
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின் - நற் 69/5
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் - நற் 73/2
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் - நற் 78/8
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் - நற் 78/8
தேயா வளை வாய் தெண் கண் கூர் உகிர் - நற் 83/3
வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை - நற் 83/4
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் - நற் 91/7
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா - நற் 97/1
கொடும் குரல் குறைத்த செ வாய் பைம் கிளி - நற் 102/1
பூம் பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 104/1
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி - நற் 111/7
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை - நற் 125/1
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் ஆர்ப்ப - நற் 130/2
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென - நற் 132/2
வெ வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற - நற் 133/6
செ வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி - நற் 134/4
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என - நற் 134/5
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய்
 மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி - நற் 141/1,2
அம்பல் மூதூர் அலர் வாய் பெண்டிர் - நற் 143/7
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய்
 பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை - நற் 144/5,6
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று - நற் 147/3
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி - நற் 147/4
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 154/5
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய்
 வேங்கை முதலொடு துடைக்கும் - நற் 158/7,8
நின் வாய் பணிமொழி களையா பல் மாண் - நற் 167/7
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை - நற் 188/2
கான புறவின் சேவல் வாய் நூல் - நற் 189/8
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே - நற் 190/9
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய்
 கன்று உடை மருங்கின் பிடி புணர்ந்து இயலும் - நற் 194/2,3
சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ - நற் 200/4
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ - நற் 204/2
செ வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் - நற் 206/4
செ வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய்
 தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என - நற் 206/4,5
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் - நற் 217/2
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும் - நற் 218/4
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் - நற் 238/3
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் - நற் 248/7
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய்
 அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் - நற் 250/1,2
பூ நாறு செ வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு - நற் 250/4
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 257/5
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் - நற் 259/4
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய்
 பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி - நற் 259/4,5
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு - நற் 263/6
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் - நற் 269/2
அ எயிறு ஒழுகிய அ வாய் மாண் நகை - நற் 269/4
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் - நற் 272/1
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய்
 அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து - நற் 272/8,9
படு மழை பொழிந்த பகு வாய் குன்றத்து - நற் 274/2
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் - நற் 275/5
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு - நற் 276/1
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ - நற் 278/2
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர் வாய்
 சிலம்பு கழீஇய செல்வம் - நற் 279/9,10
அணங்குறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் - நற் 282/5
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட - நற் 298/3
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி - நற் 315/3
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் - நற் 317/4
கான முல்லை கய வாய் அலரி - நற் 321/3
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் - நற் 325/5
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய - நற் 338/10
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் - நற் 342/3
பேழ் வாய் தண்ணுமை இடம் தொட்டு அன்ன - நற் 347/6
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் - நற் 355/2
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை - நற் 357/7
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு - நற் 365/3
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை - நற் 367/1
அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை - நற் 369/4
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை - நற் 373/6
கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் - நற் 376/4
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய்
 அயல் இல் பெண்டிர் பசலை பாட - நற் 378/6,7
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் - குறு 15/4
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய்
 வரை ஆடு வன் பறழ் தந்தை - குறு 26/6,7
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து - குறு 30/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை - குறு 59/2
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் - குறு 67/2
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே - குறு 75/5
முது வாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி - குறு 78/2
பா அடி உரல பகு வாய் வள்ளை - குறு 89/1
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து - குறு 92/1
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய்
 இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக - குறு 103/2,3
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் - குறு 141/1
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 155/4
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு - குறு 160/2
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய்
 பேதை யானை சுவைத்த - குறு 179/5,6
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை - குறு 193/2
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை - குறு 193/2
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ - குறு 232/2
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி - குறு 233/1
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பல் மலர் - குறு 240/2
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் - குறு 259/6
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே - குறு 260/2
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் - குறு 265/2
வரும் இடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 279/2
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் - குறு 286/2
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய்
 குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன - குறு 300/2,3
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி உளி - குறு 304/1
செ வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி - குறு 307/2
குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் - குறு 328/3
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு - குறு 334/1
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை - குறு 343/3
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க - குறு 358/3
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல - குறு 362/1
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு - குறு 370/2
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி - குறு 373/3
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு - குறு 378/4
செ வாய் குறுமகள் இனைய - ஐங் 52/3
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே - ஐங் 52/4
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்
 அரம் போழ் அ வளை குறுமகள் - ஐங் 185/2,3
அரிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி - ஐங் 284/1
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் - ஐங் 299/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை - ஐங் 321/1
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை - ஐங் 447/2
செ வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப - பதி 11/7
அமிர்து பொதி துவர் வாய் அமர்த்த நோக்கின் - பதி 16/12
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் - பதி 22/13
புலியுறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் - பதி 24/2
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட - பதி 27/11
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் - பதி 28/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் - பதி 30/17
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் - பதி 33/9
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி - பதி 46/9
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் - பதி 51/21
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து - பதி 64/1
மதில் வாய் தோன்றல் ஈயாது தம் பழி ஊக்குநர் - பதி 71/11
பெரு வாய் மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து - பதி 81/25
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு குழை ஒருவனை - பரி 1/5
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே - பரி 2/60
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட - பரி 3/59
மன்றல் மலர மலர் காந்தள் வாய் நாற - பரி 8/25
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை - பரி 8/74
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் - பரி 8/84
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை - பரி 8/116
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் - பரி 10/20
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப - பரி 10/78
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் - பரி 10/98
நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் - பரி 13/34
பல் வரி வண்டு இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் - பரி 16/41
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் - பரி 19/75
வாய் வாளா நின்றாள் - பரி 20/46
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து - பரி 23/36
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை - பரி 23/68
அணி பவள செ வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் - பரி 24/48
வலம் படு திகிரி வாய் நீவுதியே - கலி 7/14
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் - கலி 13/2
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி - கலி 29/12
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட - கலி 29/20
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு - கலி 46/3
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முக - கலி 48/3
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய்
 நல்_நுதால் நினக்கு ஒன்று கூறுவாம் கேள் இனி - கலி 55/4,5
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் - கலி 60/24
ஐ வாய் அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா - கலி 62/13
என பலவும் தாங்காது வாய் பாடி நிற்ப - கலி 65/19
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் - கலி 67/2
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய்
 பாணன் புகுதராக்கால் - கலி 70/22,23
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் - கலி 71/3
மணி புரை செ வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் - கலி 79/8
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அ வாய் தன் - கலி 81/1
வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா - கலி 81/17
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ - கலி 81/21
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் - கலி 83/3
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் - கலி 83/9
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக - கலி 85/26
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அ வாய்
 கலந்து கண் நோக்கு ஆர காண்பு இன் துகிர் மேல் - கலி 86/4,5
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - கலி 86/9
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி - கலி 86/12
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் - கலி 88/6
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை - கலி 92/12
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி - கலி 93/16
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு - கலி 95/15
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் - கலி 96/1
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை - கலி 98/10
சாற்றுள் பெடை அன்னார் கண் பூத்து நோக்கும் வாய் எல்லாம் - கலி 102/15
வாய் பகுத்திட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் - கலி 103/54
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு - கலி 103/69
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை - கலி 104/27
வள் உருள் நேமியான் வாய் வைத்த வளை போல - கலி 105/9
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி - கலி 105/35
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு - கலி 105/45
வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின் - கலி 106/12
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை - கலி 106/21
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ - கலி 106/27
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல - கலி 108/1
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் - கலி 112/22
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக - கலி 119/1
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 127/5
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப - கலி 132/7
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப - கலி 134/8
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று - கலி 142/24
வேண்டிய வேண்டி ஆங்கு எய்துதல் வாய் எனின் - கலி 143/46
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/11
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய - அகம் 3/4
பின் நின்று துரக்கும் நெஞ்சம் நின் வாய்
 வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா - அகம் 3/13,14
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா - அகம் 3/14
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய்
 அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை - அகம் 3/15,16
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் - அகம் 5/5
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 8/6
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய்
 உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு - அகம் 9/5,6
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் - அகம் 13/10
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய்
 நாவொடு நவிலா நகைபடு தீம் சொல் - அகம் 16/3,4
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் - அகம் 21/12
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் - அகம் 21/22
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற - அகம் 22/7
முது வாய் பெண்டிர் அது வாய் கூற - அகம் 22/7
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்
 தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப - அகம் 27/10,11
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க - அகம் 29/13
வளை வாய் பேடை வருதிறம் பயிரும் - அகம் 33/6
தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய்
 வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி - அகம் 33/10,11
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து - அகம் 36/1
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி - அகம் 36/2
முள் எயிற்று துவர் வாய் முறுவல் அழுங்க - அகம் 39/3
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் - அகம் 39/23
மை ஈர் ஓதி மடவீர் நும் வாய்
 பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென - அகம் 48/18,19
வெ வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் - அகம் 50/3
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் - அகம் 50/11
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள - அகம் 54/5
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய்
 ஆகத்து அரும்பிய முலையள் பணை தோள் - அகம் 62/2,3
முது வாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை - அகம் 63/14
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி - அகம் 65/10
மணி புரை செ வாய் மார்பகம் சிவண - அகம் 66/14
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் - அகம் 68/20
அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற - அகம் 70/6
மின்மினி மொய்த்த முரவு வாய் புற்றம் - அகம் 72/3
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி - அகம் 73/15
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தாக்காலே - அகம் 74/17
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய்
 அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் - அகம் 75/10,11
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து - அகம் 78/3
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை - அகம் 79/12
ஆடு-தொறு கனையும் அம் வாய் கடும் துடி - அகம் 79/13
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு - அகம் 81/4
கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் - அகம் 87/2
பகு வாய் பல்லி பாடு ஓர்த்து குறுகும் - அகம் 88/3
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து - அகம் 93/17
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி - அகம் 96/4
அலர் ஆகின்றது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 96/18
வாய் பகை கடியும் மண்ணொடு கடும் திறல் - அகம் 101/6
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் - அகம் 107/16
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய்
 அம் மென் சேரி கேட்பினும் கேட்க - அகம் 110/1,2
நோயிலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 115/7
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய்
 பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய - அகம் 118/7,8
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் - அகம் 120/2
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் - அகம் 122/9
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே - அகம் 122/11
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை - அகம் 122/13
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய்
 கடாஅம் மாறிய யானை போல - அகம் 125/7,8
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி - அகம் 126/1
சிறிய மிழற்றும் செ வாய் பெரிய - அகம் 126/18
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் - அகம் 127/9
நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் - அகம் 129/17
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் - அகம் 130/12
கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய் மொழி மிஞிலி - அகம் 142/11
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் - அகம் 143/12
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை - அகம் 144/4
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 147/6
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ - அகம் 150/9
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே - அகம் 151/15
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை - அகம் 154/2
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி - அகம் 155/9
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த - அகம் 157/2
பார்ப்பு இடன் ஆகும் அளவை பகு வாய்
 கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் - அகம் 160/7,8
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய்
 அரவ சீறூர் காண - அகம் 160/16,17
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய்
 கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி - அகம் 162/13,14
ஒய்யென எழுந்த செ வாய் குழவி - அகம் 165/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய்
 கூர் முக சிதலை வேய்ந்த - அகம் 167/18,19
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெ வாய் வாளி - அகம் 175/3
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது - அகம் 179/5
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 179/7
முருந்து என திரண்ட முள் எயிற்று துவர் வாய்
 குவளை நாள்_மலர் புரையும் உண்கண் இ - அகம் 179/11,12
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் - அகம் 183/12
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி - அகம் 187/21
செ வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி - அகம் 192/5
பொருகளத்து ஒழிந்த குருதி செ வாய்
 பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் - அகம் 193/4,5
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி - அகம் 193/9
ஆகுவது அறியும் முது வாய் வேல - அகம் 195/14
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள் - அகம் 199/21
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 201/16
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய்
 அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் - அகம் 203/2,3
அன்னேன் அன்மை நல் வாய் ஆக - அகம் 203/12
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை - அகம் 204/10
முளை ஓர் அன்ன முள் எயிற்று துவர் வாய்
 நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ் - அகம் 212/5,6
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் - அகம் 213/21
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெள் மணி - அகம் 214/11
கூர் நுதி செ வாய் எருவை சேவல் - அகம் 215/12
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் - அகம் 215/15
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் - அகம் 216/4
அன்னை அறியினும் அறிக அலர் வாய்
 அம்பல் மூதூர் கேட்பினும் கேட்க - அகம் 218/18,19
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை - அகம் 221/11
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு - அகம் 227/6
நோயிலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள் - அகம் 227/13
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய்
 இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 228/11,12
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என - அகம் 229/2
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது - அகம் 242/2
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை - அகம் 244/4
முகை வாய் திறந்த நகை வாய் முல்லை - அகம் 244/4
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை - அகம் 246/1
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை - அகம் 247/4
குறுகினன் தொடுத்த கூர் வாய் பகழி - அகம் 248/7
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை - அகம் 249/14
வெ வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி - அகம் 250/12
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் - அகம் 251/14
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின் - அகம் 256/4
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம் - அகம் 257/2
முது மரத்து உறையும் முரவு வாய் முது புள் - அகம் 260/12
வல் வாய் கடும் துடி பாணியும் கேட்டே - அகம் 261/15
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் - அகம் 266/11
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து - அகம் 269/17
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த - அகம் 269/23
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது - அகம் 277/6
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய்
 அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் - அகம் 277/13,14
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய்
 அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் - அகம் 282/12,13
பகு வாய் பல்லி படு-தொறும் பரவி - அகம் 289/15
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் - அகம் 295/11
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 296/14
ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து - அகம் 301/7
பராரை பெண்ணை சேக்கும் கூர் வாய்
 ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய - அகம் 305/12,13
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் - அகம் 314/10
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை - அகம் 319/1
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் - அகம் 320/7
ஊரல் அ வாய் உருத்த தித்தி - அகம் 326/1
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே - அகம் 331/14
நின் வாய் இன் மொழி நல் வாயாக - அகம் 333/16
அமிழ்தம் ஊறும் செ வாய்
 ஒண் தொடி குறுமகள் கொண்டனம் செலினே - அகம் 335/25,26
சில் மொழி பொலிந்த துவர் வாய்
 பல் மாண் பேதையின் பிரிந்த நீயே - அகம் 343/18,19
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை - அகம் 346/9
கவ்வை தூற்றும் வெ வாய் சேரி - அகம் 347/6
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை - அகம் 353/8
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை - அகம் 356/2
வளை வாய் பருந்தின் வள் உகிர் சேவல் - அகம் 363/13
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர - அகம் 364/8
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப - அகம் 365/1
அலர் ஆகின்று அது பலர் வாய் பட்டே - அகம் 368/19
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ - அகம் 370/1
செ வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் - அகம் 371/2
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் - அகம் 373/17
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய்
 சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 385/16,17
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி - அகம் 387/16
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் - அகம் 388/2
அன்னை தந்த முது வாய் வேலன் - அகம் 388/19
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை - அகம் 391/12
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென - அகம் 392/15
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து - அகம் 394/4
புது கலத்து அன்ன செ வாய் சிற்றில் - அகம் 394/9
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே - அகம் 399/18
திருந்து சிறை வளை வாய் பருந்து இருந்து உயவும் - புறம் 3/22
வெள் வாய் கழுதை புல் இனம் பூட்டி - புறம் 15/2
வாய் காவாது பரந்து பட்ட - புறம் 22/24
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே - புறம் 26/15
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை - புறம் 33/9
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அ வாய்
 நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து - புறம் 36/6,7
நீ உடன்று நோக்கும் வாய் எரி தவழ - புறம் 38/5
நீ நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப - புறம் 38/6
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல - புறம் 48/7
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை - புறம் 50/9
மாசு உண் உடுக்கை மடி வாய் இடையன் - புறம் 54/11
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் - புறம் 60/10
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல - புறம் 70/5
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 91/1
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் - புறம் 92/4
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து - புறம் 93/12
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை - புறம் 105/2
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் - புறம் 113/1
வழை பூம் கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் - புறம் 131/2
பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ - புறம் 152/2
முது முதல்வன் வாய் போகாது - புறம் 166/2
உலக இடைகழி அறை வாய் நிலைஇய - புறம் 175/8
மலர் வாய் மண்டிலத்து அன்ன நாளும் - புறம் 175/9
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல - புறம் 180/9
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் - புறம் 181/6
வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் - புறம் 184/4
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய்
 கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 198/4,5
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே - புறம் 212/10
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/3
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி - புறம் 225/12
இன்னும் காண்குவை நல் வாய் ஆகுதல் - புறம் 227/3
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க - புறம் 237/12
வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி - புறம் 238/3
பொத்த அறையுள் போழ் வாய் கூகை - புறம் 240/7
வரையா பெரும் சோற்று முரி வாய் முற்றம் - புறம் 261/3
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் - புறம் 269/1
நா நவில் புலவர் வாய் உளானே - புறம் 282/11
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா - புறம் 284/7
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே - புறம் 289/10
வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று - புறம் 292/3
வெந்து வாய் வடித்த வேல் தலைப்பெயரி - புறம் 295/2
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி - புறம் 295/4
வாய் மடித்து உரறி நீ முந்து என்னானே - புறம் 298/5
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக - புறம் 316/11
முன்றில் இருந்த முது வாய் சாடி - புறம் 319/3
ஈங்கு இருந்தீமோ முது வாய் பாண - புறம் 319/9
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய்
 வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் - புறம் 324/2,3
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் - புறம் 324/3
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த - புறம் 324/9
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து - புறம் 333/12
ஒளிறு வேல் மறவரும் வாய் மூழ்த்தனரே - புறம் 336/5
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை - புறம் 342/7
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் - புறம் 346/4
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு - புறம் 353/14
வேறுபடு குரல வெ வாய் கூகையொடு - புறம் 359/2
அழல் வாய் புக்க பின்னும் - புறம் 360/20
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி - புறம் 362/17
நறவு உண் செ வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப - புறம் 364/6
பறையொடு தகைத்த கலப்பையென் முரவு வாய்
 ஆடுறு குழிசி பாடு இன்று தூக்கி - புறம் 371/5,6
கூர் வாய் இரும் படை நீரின் மிளிர்ப்ப - புறம் 371/10
வெ வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என - புறம் 372/11
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் - புறம் 375/4
வெள் வாய் கழுதை புல் இனம் பூட்டி - புறம் 392/9
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என - புறம் 393/24
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் - புறம் 394/3
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் - புறம் 397/21

 TOP
 
  வாய்-கொல் (1)
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து - நற் 322/3

 TOP
 
  வாய்-மன்ற (1)
இன் தீம் கிளவியாய் வாய்-மன்ற நின் கேள் - கலி 24/3

 TOP
 
  வாய்க்க (4)
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - நற் 126/12
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே - நற் 148/12
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க - ஐங் 10/2
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - அகம் 131/15

 TOP
 
  வாய்க்க-தில் (1)
வாய்க்க-தில் வாழி தோழி வாயாது - அகம் 347/9

 TOP
 
  வாய்க்கா (1)
செய்பொருள் வாய்க்கா என செவி சார்த்துவோரும் - பரி 8/107

 TOP
 
  வாய்க்கொள்வோரும் (1)
வாச மண துவர் வாய்க்கொள்வோரும்
 இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள் வளையர் - பரி 12/22,23

 TOP
 
  வாய்ச்சொல் (1)
வருந்தினன் என்பது ஓர் வாய்ச்சொல் தேறாய் - நற் 32/4

 TOP
 
  வாய்த்த (14)
வானம் வாய்த்த வள மலை கவாஅன் - சிறு 84
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் - முல் 98
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி - நற் 153/4
புன்னை அம் கானல் புணர் குறி வாய்த்த
 பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ - நற் 227/3,4
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கண் - குறு 299/4
தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை - பரி 4/21
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ - கலி 17/16
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள - கலி 68/14
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் - கலி 149/10
அம்பல் வாய்த்த தெய்ய தண் புலர் - அகம் 100/15
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த
 பொருகளத்து ஒழிந்த குருதி செ வாய் - அகம் 193/3,4
நளி இரும் கங்குல் புணர் குறி வாய்த்த
 களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் - அகம் 325/3,4
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் - புறம் 98/12
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு - புறம் 167/3

 TOP
 
  வாய்த்தல்லே (1)
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே - ஐங் 37/4

 TOP
 
  வாய்த்தலின் (1)
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த - பரி 13/7

 TOP
 
  வாய்த்தன்றால் (1)
வாய்த்தன்றால் வையை வரவு - பரி 16/31

 TOP
 
  வாய்த்தன்று (1)
வையை நினக்கு மடை வாய்த்தன்று
 மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து - பரி 11/87,88

 TOP
 
  வாய்த்தன (1)
வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு - அகம் 332/12

 TOP
 
  வாய்த்தனம் (2)
நின் குறி வாய்த்தனம் தீர்க இனி படரே - ஐங் 494/4
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி - அகம் 66/6

 TOP
 
  வாய்த்தனை (1)
பொய்யல் அந்தோ வாய்த்தனை அது கேட்டு - நற் 147/10

 TOP
 
  வாய்த்தாள் (2)
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ - கலி 127/7
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ - கலி 127/15

 TOP
 
  வாய்த்தானும் (1)
வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் - கலி 101/20

 TOP
 
  வாய்த்திராஅர் (1)
பலர் வாய்த்திராஅர் பகுத்து உண்டோரே - புறம் 360/21

 TOP
 
  வாய்த்து (8)
சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு - முல் 72
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி - மலை 142
பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின் - நற் 10/8
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன - நற் 286/1
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த - நற் 316/7
சிதைவு இன்றி சென்றுழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து
 துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப - கலி 132/6,7
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என - அகம் 70/1
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து - அகம் 394/4

 TOP
 
  வாய்த்தொட்டி (1)
துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய்த்தொட்டி
 முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி - பரி 20/51,52

 TOP
 
  வாய்ந்த (4)
மதியம் மறைய வருநாளில் வாய்ந்த
 பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி - பரி 11/10,11
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் - பரி 23/34
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் - கலி 59/5
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த
 இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் - கலி 99/6,7

 TOP
 
  வாய்ப்ப (10)
நன்னர் நெஞ்சத்து இன் நசை வாய்ப்ப
 இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே - திரு 65,66
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி - நற் 125/2
மீன் வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப
 அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து - பதி 90/1,2
வருடையை படிமகன் வாய்ப்ப பொருள் தெரி - பரி 11/5
இ போழ்து போழ்து என்று அது வாய்ப்ப கூறிய - கலி 93/12
பெறல் நசை வேட்கையின் நின் குறி வாய்ப்ப
 பறிமுறை நேர்ந்த நகார் ஆக கண்டார்க்கு - கலி 93/17,18
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/16
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப
 இன் உயிர் குழைய முயங்கு-தொறும் மெய் மலிந்து - அகம் 22/17,18
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம் - அகம் 134/1
வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப
 விடு-மதி அத்தை கடு_மான் தோன்றல் - புறம் 382/15,16

 TOP
 
  வாய்ப்பட (1)
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை - புறம் 343/14

 TOP
 
  வாய்ப்பது (1)
வாய்ப்பது ஆக என வேட்டோமே - ஐங் 8/6

 TOP
 
  வாய்ப்பு (1)
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் - பதி 20/6

 TOP
 
  வாய்ப்புள் (1)
நல்ல நல்லோர் வாய்ப்புள் தெவ்வர் - முல் 18

 TOP
 
  வாய்பூசி (1)
மழை நீர் அறு குளத்து வாய்பூசி ஆடும் - பரி 24/87

 TOP
 
  வாய்பூசுறார் (1)
ஐயர் வாய்பூசுறார் ஆறு - பரி 24/63

 TOP
 
  வாய்மை (6)
ஓங்கு மலை நாட ஒழிக நின் வாய்மை
 காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி - நற் 55/1,2
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே - நற் 283/8
நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் - பதி 70/12
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த - பரி 2/54
கல்லினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ - பரி 3/64
வாய்மை அன்ன வைகலொடு புணர்ந்தே - கலி 35/25

 TOP
 
  வாய்மைக்-கண் (1)
வாய்மைக்-கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ - கலி 135/11

 TOP
 
  வாய்மைக்கு (1)
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப - நற் 393/9

 TOP
 
  வாய்மையன் (2)
கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் - பதி 48/7
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் - பரி 5/33

 TOP
 
  வாய்மையால் (1)
வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் - பரி 17/28

 TOP
 
  வாய்மையில் (1)
குன்று அகல் நல் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் - கலி 41/23

 TOP
 
  வாய்மையின் (1)
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி - குறி 210

 TOP
 
  வாய்மையும் (1)
நயனும் வாய்மையும் நன்னர் நடுவும் - கலி 130/1

 TOP
 
  வாய்மொழி (22)
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப - மது 774
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் - நற் 390/9
காலை அன்ன சீர் சால் வாய்மொழி
 உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் - பதி 21/4,5
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த - பதி 37/2
நகை சால் வாய்மொழி இசை சால் தோன்றல் - பதி 55/12
வாய்மொழி புலவ நின் தாள் நிழல் தொழுதே - பரி 1/68
மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து - பரி 3/11
வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த - பரி 3/12
வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த - பரி 3/93
வாய்மொழி புலவீர் கேள்-மின் சிறந்தது - பரி 9/13
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் - பரி 13/45
நலம் புரீஇ அம் சீர் நாம வாய்மொழி
 இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை - பரி 15/63,64
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே - கலி 26/25
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று - அகம் 78/16
மாய பரத்தன் வாய்மொழி நம்பி - அகம் 146/9
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி
 நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய - அகம் 162/16,17
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை - அகம் 205/8
வாய்மொழி தந்தையை கண் களைந்து அருளாது - அகம் 262/5
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் - புறம் 221/10
வாய்மொழி தழும்பன் ஊணூர் அன்ன - புறம் 348/5
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் - புறம் 388/9
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் - புறம் 398/8

 TOP
 
  வாய்மொழியால் (1)
பொய் அறியா வாய்மொழியால்
 புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு - மது 19,20

 TOP
 
  வாய்வதின் (1)
வல்ல கூறி வாய்வதின் புணர்த்தோய் - அகம் 352/10

 TOP
 
  வாய்வது (5)
வருதல் தலைவர் வாய்வது நீ நின் - முல் 20
முறியினும் வாய்வது முயங்கற்கும் இனிதே - குறு 62/5
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் - அகம் 38/5
இன்றே புகுதல் வாய்வது நன்றே - அகம் 124/5
வருவர் என்பது வாய்வது ஆக - அகம் 323/3

 TOP
 
  வாய்வாய் (1)
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப - பரி 17/31

 TOP
 
  வாய்வாளா (1)
தந்து முழவின் வருவாய் நீ வாய்வாளா
 எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் - பரி 20/75,76

 TOP
 
  வாய்வாளாது (1)
யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி - கலி 56/29

 TOP
 
  வாய்வாளேன் (2)
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி - கலி 65/15
அதனால் வாய்வாளேன்
 முல்லை முகையும் முருந்தும் நிரைத்து அன்ன - கலி 108/14,15

 TOP
 
  வாய்விட்டு (2)
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி - குறு 298/2
தாய் உடன்று அலைக்கும் காலையும் வாய்விட்டு
 அன்னாய் என்னும் குழவி போல - குறு 397/4,5

 TOP
 
  வாய்விடல் (1)
வளையின் வாய்விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ - கலி 68/9

 TOP
 
  வாய்விடூஉம் (2)
வருந்தினென் என பல வாய்விடூஉம் தான் என்ப - கலி 46/15
வடி தீண்ட வாய்விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர - கலி 72/8

 TOP
 
  வாய்வைத்தனர் (1)
குழல் வாய்வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து - அகம் 354/5

 TOP
 
  வாய்வைத்து (1)
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி - திரு 246

 TOP
 
  வாய (5)
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய
 வல்லியம் பெரும் தலை குருளை மாலை - நற் 2/4,5
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை - நற் 235/2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை - குறு 245/3
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய
 கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் - கலி 94/17,18
துய்த்த வாய துகள் நிலம் பரக்க - அகம் 15/14

 TOP
 
  வாயடை (1)
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்தகத்து அடைத்தர - பரி 2/69

 TOP
 
  வாயர் (3)
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் - மது 414
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த - பதி 37/2
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர்
 ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு - அகம் 265/18,19

 TOP
 
  வாயள் (1)
நிணம் தின் வாயள் துணங்கை தூங்க - திரு 56

 TOP
 
  வாயா (4)
தான் குறி வாயா தப்பற்கு - குறு 121/5
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து - கலி 37/17
நல் வாயா காண்டை நறு_நுதால் பல் மாணும் - கலி 92/60
வாயா வன் கனிக்கு உலமருவோரே - புறம் 207/11

 TOP
 
  வாயாக (1)
நின் வாய் இன் மொழி நல் வாயாக
 வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது - அகம் 333/16,17

 TOP
 
  வாயாது (2)
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே - நற் 215/12
வாய்க்க-தில் வாழி தோழி வாயாது
 மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து - அகம் 347/9,10

 TOP
 
  வாயார (1)
வாயார நின் இசை நம்பி - புறம் 136/17

 TOP
 
  வாயால் (1)
புற வாயால் புனல் வரையுந்து - புறம் 352/7

 TOP
 
  வாயாளோ (2)
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி - பரி 6/66
செய்ததும் வாயாளோ செப்பு - பரி 6/67

 TOP
 
  வாயான் (1)
கறுழ் பொருத செ வாயான்
 எருத்து வவ்விய புலி போன்றன - புறம் 4/8,9

 TOP
 
  வாயில் (47)
பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில்
 திரு வீற்றிருந்த தீது தீர் நியமத்து - திரு 69,70
நசையுநர் தடையா நன் பெரு வாயில்
 இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர - பொரு 66,67
வேளாண் வாயில் வேட்ப கூறி - பொரு 75
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று - சிறு 50
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி - சிறு 206
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில்
 கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் - பெரும் 128,129
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் - பெரும் 149
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில்
 செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் - பெரும் 337,338
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை - பெரும் 401
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில்
 வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி - மது 356,357
வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து - மது 748
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில்
 திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின் - நெடு 88,89
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண - குறி 203
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில்
 உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு - குறி 236,237
புழை வாயில் போகு இடைகழி - பட் 144
மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும் - பட் 160
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் - மலை 491
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய - நற் 83/1
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என - நற் 115/4
காப்பு உடை வாயில் போற்று ஓ என்னும் - நற் 132/8
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் - நற் 260/7
பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுநர் - குறு 118/3
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் - குறு 354/2
மலர் அணி வாயில் பொய்கை ஊர நீ - ஐங் 81/3
புனல் வாயில் பூம் பொய்கை - பதி 13/8
ஓங்கு நிலை வாயில் தூங்குபு தகைத்த - பதி 22/22
கழனி வாயில் பழன படப்பை - பதி 23/22
பொய்கை வாயில் புனல் பொரு புதவின் - பதி 27/9
எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில்
 கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி - பதி 53/7,8
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர் - பதி 81/9
நல் வாயில் போத்தந்த பொழுதினான் எல்லா - கலி 84/5
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் - கலி 84/14
நல் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து - கலி 97/16
வாயில் அடைப்ப வரும் - கலி 109/26
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில்
 நீங்கி சினவுவாய் மற்று - கலி 116/6,7
பழம் பல் நெல்லின் வேளூர் வாயில்
 நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை - அகம் 166/4,5
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில்
 மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை - அகம் 211/14,15
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப - புறம் 33/21
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் - புறம் 67/10
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி - புறம் 79/1
தண் புனல் வாயில் துறையூர் முன்துறை - புறம் 136/25
வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று - புறம் 143/11
புகழ் குறைப்படூஉம் வாயில் அத்தை - புறம் 196/7
உலகு புக திறந்த வாயில்
 பலரோடு உண்டல் மரீஇயோனே - புறம் 234/5,6
இரவலர் தடுத்த வாயில் புரவலர் - புறம் 250/2
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர்-மாதோ - புறம் 350/6
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை - புறம் 354/4

 TOP
 
  வாயிலொடு (1)
வாயிலொடு புழை அமைத்து - பட் 287

 TOP
 
  வாயிலோயே (3)
வாயிலோயே வாயிலோயே - புறம் 206/1
வாயிலோயே வாயிலோயே
 வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் - புறம் 206/1,2
பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே
 கடு_மான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி - புறம் 206/5,6

 TOP
 
  வாயின் (1)
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு - பதி 73/2

 TOP
 
  வாயின (1)
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே - கலி 21/9

 TOP
 
  வாயினள் (1)
செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே - ஐங் 255/4

 TOP
 
  வாயும் (2)
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல - பரி 5/16
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும்
 தொடியும் உந்தியும் தோள் அணி வலயமும் - பரி 13/52,53

 TOP
 
  வாயுள் (1)
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி - அகம் 251/16

 TOP
 
  வாயுறை (1)
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின் - நெடு 140

 TOP
 
  வாயே (3)
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே - குறு 85/6
வாயே ஆகுதல் வாய்த்தனம் தோழி - அகம் 66/6
நனவின் வாயே போல துஞ்சுநர் - அகம் 158/10

 TOP
 
  வாயொடு (1)
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து - புறம் 19/10

 TOP
 
  வார் (103)
முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் - பெரும் 335
நிழல் தாழ் வார் மணல் நீர் முகத்து உறைப்ப - பெரும் 379
பனி வார் சிமைய கானம் போகி - மது 148
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண் - நெடு 139
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை - நெடு 141
சூருறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் - குறி 169
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய - பட் 219
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி - மலை 3
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில் - மலை 48
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் - மலை 486
பொங்கு திரை பொருத வார் மணல் அடைகரை - நற் 35/1
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் - நற் 73/7
கானல் வார் மணல் மரீஇ - நற் 76/8
நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் - நற் 143/4
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ - நற் 162/5
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த - நற் 191/2
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி - நற் 239/10
வருமே தோழி வார் மணல் சேர்ப்பன் - நற் 307/5
கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் - நற் 354/4
நீர் வார் புள்ளி ஆகம் நனைப்ப - நற் 374/7
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின் - நற் 391/9
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய - குறு 22/1
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த - குறு 98/4
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 168/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை - குறு 222/5
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் - குறு 297/2
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் - குறு 335/5
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் - குறு 363/2
நெடும் தொடை வேய்ந்த நீர் வார் கூந்தல் - குறு 401/2
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவதொடட்ட்ட்ட்ட் - ஐங் 186/2
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை - ஐங் 191/1
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை - ஐங் 193/1
மயிர் வார் முன்கை வளையும் செறூஉம் - ஐங் 218/2
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் - ஐங் 238/1
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை - ஐங் 381/3
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் - பதி 30/7
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே - பதி 31/17
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் - பதி 84/11
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் - பரி 9/46
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் - பரி 14/14
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ - பரி 17/40
வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது - பரி 20/70
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை - பரி 22/30
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் - கலி 14/3
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் - கலி 27/20
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் - கலி 28/7
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள - கலி 29/5
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் - கலி 35/9
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ - கலி 96/17
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய் காலை - கலி 106/13
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி - கலி 106/23
நீர் வார் நிகர் மலர் கடுப்ப ஓ மறந்து - அகம் 11/12
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை - அகம் 34/7
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 36/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை - அகம் 59/4
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே - அகம் 77/19
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே - அகம் 82/18
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் - அகம் 94/6
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை - அகம் 97/18
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல் - அகம் 98/6
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி - அகம் 102/5
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் - அகம் 104/15
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க - அகம் 126/6
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் - அகம் 129/14
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் - அகம் 139/5
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் - அகம் 139/11
நீர் வார் மருங்கின் ஈர் அணி திகழ - அகம் 139/15
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே - அகம் 168/2
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ - அகம் 173/9
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் - அகம் 187/7
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் - அகம் 224/7
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல் - அகம் 225/7
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் - அகம் 234/16
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் - அகம் 239/4
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது - அகம் 243/13
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார்
 விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை - அகம் 249/2,3
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட - அகம் 252/7
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் - அகம் 281/6
நீர் வார் கண்ணின் கருவிளை மலர - அகம் 294/5
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச - அகம் 294/10
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் - அகம் 300/6
வார் பெயல் வளர்த்த பைம் பயிர் புறவில் - அகம் 324/5
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் - அகம் 341/11
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் - அகம் 351/11
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை - அகம் 356/2
பனி வார் உண்கணும் பசந்த தோளும் - அகம் 359/1
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும் - அகம் 361/5
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி - அகம் 373/14
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் - அகம் 393/8
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் - அகம் 395/4
பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறைய - அகம் 396/12
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் - புறம் 36/2
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் - புறம் 43/10
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் - புறம் 53/1
முதிர் வார் இப்பி முத்த வார் மணல் - புறம் 53/1
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி - புறம் 113/6
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் - புறம் 114/5
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப - புறம் 144/5
நீர் வார் கூந்தல் இரும் புறம் தாழ - புறம் 247/5
வல் வார் கண்ணி இளையர் திளைப்ப - புறம் 253/2
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய - புறம் 302/6
நீர் நிலை பெருத்த வார் மணல் அடைகரை - புறம் 366/20
இரவுரை நெடு வார் அரிப்ப வட்டித்து - புறம் 398/13

 TOP
 
  வார்க்கும் (1)
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் - நற் 74/9

 TOP
 
  வார்த்தை (1)
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு - பரி 33/4

 TOP
 
  வார்தர (1)
கூர் எயிறு ஆடி குவி முலை மேல் வார்தர
 தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை - கலி 146/8,9

 TOP
 
  வார்ந்த (4)
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் - மது 414
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் - நற் 170/2
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் - கலி 56/25
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் - அகம் 189/8

 TOP
 
  வார்ந்து (24)
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - சிறு 34
மணி வார்ந்து அன்ன மா இரு மருப்பின் - பெரும் 14
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - பெரும் 15
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் - பெரும் 340
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ - மலை 25
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் - நற் 198/7
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை - நற் 203/4
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் - நற் 273/7
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் - நற் 300/8
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை - குறு 14/2
நுண் மணல் அறல் வார்ந்து அன்ன - குறு 116/3
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை - குறு 256/1
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 16/7
கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 82/5
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் - பதி 90/34
இலங்கு தொடி மருப்பின் கடாஅம் வார்ந்து
 நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம் படு குஞ்சரம் - பதி 92/1,2
தாது இன் துவலை தளிர் வார்ந்து அன்ன - அகம் 41/14
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் - அகம் 69/14
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி - அகம் 155/9
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று - அகம் 219/12
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து
 என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் - அகம் 371/10,11
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு - அகம் 400/9
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் - புறம் 308/1

 TOP
 
  வார்பு (8)
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு - மலை 114
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி - நற் 206/1
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு
 கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் - குறு 198/3,4
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து - குறு 344/5
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப - அகம் 25/14
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே - அகம் 28/3
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு
 இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் - அகம் 128/12,13
பைதல் உண்கண் பனி வார்பு உறைப்ப - புறம் 194/4

 TOP
 
  வார்புறு (1)
மாசற விசித்த வார்புறு வள்பின் - புறம் 50/1

 TOP
 
  வார்புறுபு (1)
வாழை மென் தோடு வார்புறுபு ஊக்கும் - நற் 400/1

 TOP
 
  வார (14)
வீங்கு நீர் வார கண்டும் - நற் 325/8
வருநர் வரையார் வார வேண்டி - பதி 21/8
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார
 மா ஈன்ற தளிர் மிசை மாயவள் திதலை போல் - கலி 29/6,7
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற - கலி 34/3
அலர் தாய துறை நண்ணி அயிர் வரித்து அறல் வார
 நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் - கலி 35/6,7
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார
 இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சி தன் அடி சேர்பு - கலி 71/4,5
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை - கலி 71/7
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார
 பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற - கலி 145/5,6
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார
 உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் - அகம் 145/8,9
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார
 பெரும் தோள் நெகிழ்ந்த செல்லலொடு - அகம் 169/12,13
அலமரல் மழை கண் மல்கு பனி வார நின் - அகம் 233/1
பெயல் உறு மலரின் கண் பனி வார
 ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து - அகம் 307/4,5
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார
 நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி - புறம் 249/11,12
மண்ணுறு மழி தலை தெண் நீர் வார
 தொன்று தாம் உடுத்த அம் பகை தெரியல் - புறம் 280/11,12

 TOP
 
  வாரண (2)
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ - திரு 219
மறியும் மஞ்ஞையும் வாரண சேவலும் - பரி 5/64

 TOP
 
  வாரணத்து (1)
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து
 ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் - கலி 43/1,2

 TOP
 
  வாரணம் (14)
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப - மது 673
காமரு தகைய கான வாரணம்
 பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் - நற் 21/8,9
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம்
 முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் - நற் 297/7,8
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம்
 முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல - நற் 389/8,9
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து - பரி 5/58
மத நனி வாரணம் மாறுமாறு அதிர்ப்ப - பரி 8/20
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் - பரி 19/91
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி - கலி 42/2
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர - அகம் 64/9
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில் - அகம் 172/1
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர - அகம் 192/7
மற புலி உரற வாரணம் கதற - அகம் 392/16
கான வாரணம் ஈனும் - புறம் 52/16
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப - புறம் 398/3

 TOP
 
  வாரணவாசிப்பதம் (1)
வாரணவாசிப்பதம் பெயர்த்தல் ஏதில - கலி 60/13

 TOP
 
  வாரல் (13)
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி - நற் 304/1
வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே - நற் 350/10
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே - குறு 69/6
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே - குறு 139/6
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே - குறு 258/1
ஆர் இருள் பெருகின வாரல்
 கோட்டு மா வழங்கும் காட்டக நெறியே - ஐங் 282/4,5
தார் அணி எருத்தின் வாரல் வள் உகிர் - பதி 12/4
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ - கலி 49/23
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என - கலி 75/18
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு - கலி 89/3
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை - அகம் 92/5
தொடுகலம் குறுக வாரல் தந்தை - அகம் 196/8
இன்று தலையாக வாரல் வரினே - அகம் 318/9

 TOP
 
  வாரலரே (2)
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே - நற் 215/12
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் - அகம் 122/18

 TOP
 
  வாரலன் (2)
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் - குறு 176/1
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன்
 பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் - குறு 176/1,2

 TOP
 
  வாரலனே (1)
பலர் பெறல் நசைஇ நம் இல் வாரலனே
 மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே - நற் 180/4,5

 TOP
 
  வாரலென் (2)
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே - அகம் 199/24
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே - அகம் 245/21

 TOP
 
  வாரலோ (1)
சாரல் நாட வாரலோ எனவே - குறு 141/8

 TOP
 
  வாரற்க-தில்ல (5)
வாரற்க-தில்ல தோழி சாரல் - நற் 85/7
வாரற்க-தில்ல தோழி கடுவன் - நற் 151/5
வாரற்க-தில்ல வருகுவள் யாயே - குறு 198/8
வாரற்க-தில்ல தோழி சாரல் - குறு 360/4
வாரற்க-தில்ல தோழி கழனி - அகம் 40/12

 TOP
 
  வாரா (20)
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறையுற்று - மலை 118
இன்னும் வருமே தோழி வாரா
 வன்கணாளரோடு இயைந்த - நற் 89/9,10
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே - நற் 98/12
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த - நற் 316/7
பருவம் வாரா அளவை நெரிதர - குறு 66/3
இரவலர் வாரா வைகல் - குறு 137/3
மாலை வாரா அளவை கால் இயல் - குறு 250/3
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி - குறு 254/3
இன் இனி வாரா மாறு-கொல் - ஐங் 222/3
வாரா சேண் புலம் படர்ந்தோன் அளிக்க என - பதி 61/10
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா
 வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் - பதி 79/11,12
நனவின் வாரா நயனிலாளனை - கலி 128/8
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் - அகம் 277/13
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய் - புறம் 50/6
தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா
 நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன - புறம் 192/2,3
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் - புறம் 207/4
வாரா உலகம் புகுதல் ஒன்று என - புறம் 341/14
இன்னா வைகல் வாரா முன்னே - புறம் 363/16
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை - புறம் 376/9
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா
 ஒண் பூம் கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் - புறம் 383/11,12

 TOP
 
  வாராதீமே (1)
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே - நற் 336/11

 TOP
 
  வாராது (17)
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் - பெரும் 100
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது
 அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் - நற் 64/10,11
என்னினும் வாராது மணியின் தோன்றும் - நற் 173/6
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ - குறு 65/4
வாராது அமையினும் அமைக - குறு 117/5
வாராது ஆயினும் வருவது போல - குறு 301/6
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் - ஐங் 238/1
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை - ஐங் 269/3
வருவது-கொல்லோ தானே வாராது
 அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ - ஐங் 295/1,2
வாராது அமையலோ இலரே நேரார் - ஐங் 463/3
என்னாங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே - கலி 23/19
வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ - கலி 41/28
வாராது அமைவானோ வாராது அமைவானோ - கலி 41/28
வாராது அமைகுவான் அல்லன் மலை நாடன் - கலி 41/29
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் - கலி 125/18
தூண்டில் வேட்டுவன் வாங்க வாராது
 கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு - அகம் 36/6,7
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது
 அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் - அகம் 333/17,18

 TOP
 
  வாராதே (4)
தேர் வரும் என்னும் உரை வாராதே - குறு 155/7
மா வாராதே மா வாராதே - புறம் 273/1
மா வாராதே மா வாராதே
 எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் - புறம் 273/1,2
செல்வன் ஊரும் மா வாராதே
 இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் - புறம் 273/4,5

 TOP
 
  வாராதோர் (1)
வாராதோர் நமக்கு யாஅர் என்னாது - அகம் 50/8

 TOP
 
  வாராதோரே (2)
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே - குறு 82/6
அலர் அரும்பு ஊழ்ப்பவும் வாராதோரே - அகம் 273/17

 TOP
 
  வாராதோன் (1)
வளை நெகிழ வாராதோன் குன்று - கலி 41/27

 TOP
 
  வாராதோனே (1)
மென்புல கொண்கன் வாராதோனே - ஐங் 119/4

 TOP
 
  வாராநின்றனள் (1)
சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது - ஐங் 397/3

 TOP
 
  வாராமாறே (1)
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை - அகம் 336/17

 TOP
 
  வாராமை (3)
நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின் - கலி 77/19
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் - கலி 134/19
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு - புறம் 330/3

 TOP
 
  வாராமையின் (1)
வாராமையின் புலந்த நெஞ்சமொடு - அகம் 25/15

 TOP
 
  வாராமையே (1)
அதுவே மன்ற வாராமையே - ஐங் 261/4

 TOP
 
  வாராய் (7)
நகுகம் வாராய் பாண பகு வாய் - நற் 250/1
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை - நற் 370/1
வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ - ஐங் 239/5
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே - கலி 70/15
வாராய் நீ புறம்மாற வருந்திய மேனியாட்கு - கலி 121/11
வாராய் தோழி முயங்குகம் பலவே - அகம் 285/15
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் - அகம் 346/16

 TOP
 
  வாராயோ (1)
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை - அகம் 219/3

 TOP
 
  வாரார் (41)
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற - குறி 23
வாரார் என்னும் புலவி உட்கொளல் - நற் 11/4
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் - நற் 154/10
இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் - நற் 189/2
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன்-தில்ல - நற் 255/7
வாரார் போல்வர் நம் காதலர் - குறு 103/5
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு - குறு 110/1
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - குறு 118/5
இன்னும் வாரார் வரூஉம் - குறு 123/4
இவணும் வாரார் எவணரோ என - குறு 126/2
பெரும் தண் வாடையும் வாரார்
 இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே - குறு 160/5,6
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார்
 மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே - குறு 188/3,4
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி - குறு 200/3
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார்
 கண்டிசின் தோழி பொருள் பிரிந்தோரே - குறு 220/6,7
அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன - குறு 221/1
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார்
 சேரி வரினும் ஆர முயங்கார் - குறு 231/1,2
வைகா வைகல் வைகவும் வாரார்
 எல்லா எல்லை எல்லவும் தோன்றார் - குறு 285/1,2
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் - குறு 314/4
இன்னும் வாரார் ஆயின் - குறு 319/7
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் - குறு 375/2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே - ஐங் 350/1
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி - பதி 55/10
நின்னொடு வாரார் தம் நிலத்து ஒழிந்து - பதி 79/9
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் - கலி 33/8
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார்
 மிகுவது போலும் இ நோய் - கலி 33/20,21
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - கலி 36/11
இன்னும் வாரார் ஆயின் நல்_நுதல் - அகம் 139/16
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என - அகம் 177/2
இன் இளவேனிலும் வாரார்
 இன்னே வருதும் என தெளித்தோரே - அகம் 229/20,21
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு - அகம் 244/7
வாரார் தோழி நம் காதலோரே - அகம் 277/20
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை - அகம் 314/13

 TOP
 
  வாரார்-கொல் (1)
வாரார்-கொல் என பருவரும் - அகம் 150/13

 TOP
 
  வாரார்-கொல்லோ (2)
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ
 மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை - குறு 232/2,3
இது பொழுது ஆகவும் வாரார்-கொல்லோ
 மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் - குறு 279/4,5

 TOP
 
  வாராரோ (1)
வாராரோ நம் காதலோரே - குறு 382/6

 TOP
 
  வாரான் (2)
தெண் கடல் சேர்ப்பனொடு வாரான்
 தான் வந்தனன் எம் காதலோனே - ஐங் 157/4,5
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே - ஐங் 427/4

 TOP
 
  வாரி (11)
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம் - மலை 572
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி
 புலர்விடத்து உதிர்த்த துகள் படு கூழை - நற் 140/3,4
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி
 விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/4,5
வாரி நெறிப்பட்டு இரும் புறம் தாஅழ்ந்த - கலி 114/1
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ - அகம் 8/16
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து - அகம் 117/10
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய - அகம் 195/9
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட - அகம் 223/13
பொம்மல் ஓதி பொதுள வாரி
 அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து - அகம் 257/5,6
மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும் - புறம் 35/27
பாடி சென்றோர்க்கு அன்றியும் வாரி
 புரவிற்கு ஆற்றா சீறூர் - புறம் 330/5,6

 TOP
 
  வாரியும் (2)
வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் - பொரு 23
கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் - பட் 190

 TOP
 
  வாரினும் (1)
கூற்று வெகுண்டு வாரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே - பதி 14/10

 TOP
 
  வாரும் (9)
புதல் நீர் வாரும் பூ நாறு புறவில் - குறு 242/3
பனித்து பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம் - பரி 6/85
நீடன்-மின் வாரும் என்பவர் சொல் போன்றனவே - பரி 14/9
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் - கலி 30/16
இகுபு அறல் வாரும் பருவத்தும் வாரார் - கலி 33/20
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ - கலி 34/15
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய - கலி 36/14
பனி அறல் வாரும் என் கண் - கலி 36/15
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக - கலி 98/14

 TOP
 
  வாருற்று (3)
இரும் கடல் வான் கோடு புரைய வாருற்று
 பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் - மது 407,408
யாரையோ நின் புலக்கேம் வாருற்று
 உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் - அகம் 46/7,8
யா பல-கொல்லோ பெரும வாருற்று
 விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் - புறம் 15/22,23

 TOP
 
  வாருறு (4)
வாருறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு - குறு 82/1
வாருறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் - கலி 58/1
ஒள் இழை வாருறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் - கலி 104/20
வாருறு கவரியின் வண்டு உண விரிய - அகம் 335/19

 TOP
 
  வாரூஉ (1)
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட - கலி 96/22

 TOP
 
  வாரேன் (5)
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் - பட் 220
இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் - பதி 61/11
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - அகம் 131/15
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் - அகம் 149/7
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே - புறம் 108/6

 TOP
 
  வாரேன்-மன் (1)
வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய - நற் 267/8

 TOP
 
  வாரோம் (1)
பசித்தும் வாரோம் பாரமும் இலமே - புறம் 145/4

 TOP
 
  வால் (91)
வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல - திரு 120
வலம்புரி புரையும் வால் நரை முடியினர் - திரு 127
கடுவோடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - திரு 148
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு - திரு 202
வால் ஒளி முத்தமொடு பாடினி அணிய - பொரு 162
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள - சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு - பெரும் 27
சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் - பெரும் 236
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் - பெரும் 320
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி - பெரும் 488
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர் - மது 408
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் - மது 536
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க - நெடு 59
வால் இணர் மடல் தாழை - பட் 118
வால் அரிசி பலி சிதறி - பட் 165
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி - மலை 183
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி - மலை 244
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே - நற் 9/9
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் - நற் 76/1
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறுமகள் - நற் 76/5
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை - நற் 107/3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி - நற் 118/9
வால் உளை பொலிந்த புரவி - நற் 135/8
வார்ந்த வால் எயிற்று சேர்ந்து செறி குறங்கின் - நற் 170/2
வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பொலிந்த தாஅர் - நற் 198/7
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒள் நுதல் குறுமகள் - நற் 240/2
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் - நற் 380/5
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற - குறு 45/2
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே - குறு 169/3
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் - குறு 188/3
சில் நிரை வால் வளை குறுமகள் - குறு 189/6
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் - குறு 267/4
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி - குறு 284/6
அத்த வாகை அமலை வால் நெற்று - குறு 369/1
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - குறு 386/3
நீல மேனி வால் இழை பாகத்து - ஐங் 0/1
வலை வல் பாண்_மகன் வால் எயிற்று மட_மகள் - ஐங் 48/1
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை - ஐங் 73/1
அறை புனல் வால் வளை நல்லவோ தாமே - ஐங் 193/4
வளை அணி முன்கை வால் எயிற்று அமர் நகை - ஐங் 198/1
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் - ஐங் 301/1
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற - ஐங் 383/3
நூலா கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ - பதி 12/21
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை - பதி 21/10
வால் இணர் படு சின குருகு இறைகொள்ளும் - பதி 30/4
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு - பதி 35/3
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை - பதி 41/25
வால் ஊன் வல்சி மழவர் மெய்ம்மறை - பதி 55/8
மா உடை மலர் மார்பின் மை இல் வால் வளை மேனி - பரி 1/3
வை வால் மருப்பின் களிறு மணன் அயர்பு - பரி 2/33
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட - பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட - பரி 6/53
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என - கலி 14/6
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு - கலி 46/3
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு - கலி 56/21
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி - கலி 72/6
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் - கலி 119/14
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - கலி 124/4
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் - கலி 127/6
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை - கலி 131/43
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று - அகம் 0/9
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை - அகம் 21/1
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் - அகம் 33/16
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை - அகம் 37/13
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி - அகம் 86/12
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு - அகம் 107/9
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி - அகம் 121/7
ஆலி அன்ன வால் வீ தாஅய் - அகம் 125/4
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப - அகம் 125/5
வால் நிண புகவின் கானவர் தங்கை - அகம் 132/5
பொறித்த போலும் வால் நிற எருத்தின் - அகம் 193/5
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து - அகம் 213/8
பொன் வார்ந்து அன்ன வை வால் எயிற்று - அகம் 219/12
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் - அகம் 224/7
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே - அகம் 237/17
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் - அகம் 308/4
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை - அகம் 314/19
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி - அகம் 344/1
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒள் நுதல் மகளிர் - அகம் 344/4
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த - அகம் 390/16
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த - புறம் 1/3
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை - புறம் 6/23
வால் இழை மட மங்கையர் - புறம் 11/2
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த - புறம் 37/1
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை - புறம் 150/9
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும் - புறம் 153/8
முரசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால் வளை துவைப்பவும் - புறம் 158/1
வால் நரை கூந்தல் முதியோள் சிறுவன் - புறம் 277/2
இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் - புறம் 287/6
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் - புறம் 324/4
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி - புறம் 371/22

 TOP
 
  வாலத்து (1)
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன - புறம் 307/4

 TOP
 
  வாலா (2)
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் - நற் 393/4
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை - அகம் 139/6

 TOP
 
  வாலிதின் (5)
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை - மலை 101
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் - மலை 115
வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய - பதி 39/9
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ - அகம் 130/7
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய - புறம் 120/9

 TOP
 
  வாலிது (2)
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் - கலி 105/18
ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது
 நுண்ணிதா தோன்றும் நுசுப்பு - கலி 109/15,16

 TOP
 
  வாலிதும் (1)
கலத்தும் உண்ணாள் வாலிதும் உடாஅள் - அகம் 262/7

 TOP
 
  வாலிய (4)
வாலிய மலர்ந்த முல்லையும் உடைத்தே - ஐங் 437/3
கேளாய் எல்ல தோழி வாலிய
 சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் - அகம் 211/1,2
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர - அகம் 217/8
குழை அமல் முசுண்டை வாலிய மலர - அகம் 264/2

 TOP
 
  வாலியோற்கு (1)
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன் - பரி 2/20

 TOP
 
  வாலியோன் (1)
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி - நற் 32/2

 TOP
 
  வாலியோனை (1)
வலி ஒத்தீயே வாலியோனை
 புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை - புறம் 56/12,13

 TOP
 
  வாலுவன் (2)
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன்
 அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா - மது 36,37
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த - புறம் 372/9

 TOP
 
  வாவல் (5)
உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல்
 ஓங்கல் அம் சினை தூங்கு துயில் பொழுதின் - நற் 87/1,2
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் - நற் 279/3
தாஅல் அம் சிறை நொ பறை வாவல்
 பழு மரம் படரும் பையுள் மாலை - குறு 172/1,2
வாவல் உகக்கும் மாலையும் - ஐங் 339/3
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப - ஐங் 378/2

 TOP
 
  வாவலும் (1)
வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் - நற் 218/3

 TOP
 
  வாவியும் (1)
செறுவும் வாவியும் மயங்கி நீர் அற்று - பட் 244

 TOP
 
  வாவு (2)
நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி - அகம் 57/2
வாவு உடைமையின் வள்பின் காட்டி - அகம் 160/10

 TOP
 
  வாவே (1)
வாவே தெய்ய மணந்தனை செலற்கே - அகம் 240/15

 TOP
 
  வாழ் (18)
அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன - பொரு 9
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை - பெரும் 126
மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடு பெறுகுவிர் - பெரும் 256
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் - மலை 304
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர் - மலை 503
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே - மலை 556
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே - நற் 49/10
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என் - நற் 184/7
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென - நற் 325/4
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த - குறு 351/2
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் - பதி 38/11
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் - பதி 42/4
உடன் வாழ் பகை உடையார்க்கு - கலி 77/24
நீர் வாழ் முதலை ஆவித்து அன்ன - அகம் 301/6
வேறுவேறு இனத்த வரை வாழ் வருடை - அகம் 378/6
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என - அகம் 390/11
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன - புறம் 70/2
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு - புறம் 167/3

 TOP
 
  வாழ்க்கை (53)
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த - சிறு 218
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை
 கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் - பெரும் 40,41
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை
 வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த - பெரும் 136,137
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல - மது 576
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை
 கொடு மேழி நசை உழவர் - பட் 204,205
அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை
 அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் - நற் 4/5,6
பெருநீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை
 நும்மொடு புரைவதோ அன்றே - நற் 45/9,10
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை
 மன்னா பொருட்பிணி பிரிதும் யாம் எனவே - நற் 46/10,11
பிரிந்து உறை வாழ்க்கை புரிந்து அமையலையே - நற் 52/7
இல்லின் வாழ்க்கை வல்லாதோரே - நற் 84/12
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை
 யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று - நற் 124/2,3
மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை
 கணம்கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த - நற் 138/2,3
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு - நற் 243/5
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி - குறு 2/1
மன்றல் அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை
 அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர் - குறு 177/3,4
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என - குறு 283/2
ஓர் ஆன் வல்சி சீர் இல் வாழ்க்கை
 பெரு நல குறுமகள் வந்து என - குறு 295/4,5
மனை உறை வாழ்க்கை வல்லி ஆங்கு - குறு 322/5
வாழ்க்கை பொலிக என வேட்டேமே - ஐங் 3/6
வெய்துறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை
 செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு - பதி 15/27,28
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை
 வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த - பதி 37/1,2
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை
 மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் - பதி 48/15,16
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇயர் - பதி 49/3
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை
 வடபுலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் - பதி 68/12,13
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ - கலி 18/11
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் - கலி 65/28
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை
 தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் - அகம் 31/13,14
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் - அகம் 35/6
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை
 அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் - அகம் 75/5,6
நிரம்பா வாழ்க்கை நேர்தல் வேண்டி - அகம் 125/2
துஞ்சா முழவின் துய்த்து இயல் வாழ்க்கை
 கூழ் உடை தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் - அகம் 145/16,17
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி - அகம் 161/5
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை
 நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் - அகம் 186/1,2
அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை
 எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் - அகம் 203/8,9
அளி இயல் வாழ்க்கை பாழி பறந்தலை - அகம் 208/6
பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை
 நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை - அகம் 243/10,11
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை
 வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற - அகம் 245/6,7
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை
 சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி - அகம் 301/8,9
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ - அகம் 390/4
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை
 மகளிர் மலைத்தல் அல்லது மள்ளர் - புறம் 10/8,9
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் - புறம் 33/1
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை
 பிறர்க்கு தீது அறிந்தன்றோ இன்றே திறப்பட - புறம் 47/6,7
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே - புறம் 54/4
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே - புறம் 193/4
எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை
 இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் - புறம் 203/3,4
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை
 பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே - புறம் 206/4,5
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை
 பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் - புறம் 265/6,7
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை
 பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என் - புறம் 266/11,12
முறையின் உண்ணும் நிறையா வாழ்க்கை
 முளவு_மா தொலைச்சிய முழுச்சொல் ஆடவர் - புறம் 325/5,6
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி - புறம் 331/2
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை
 அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் - புறம் 379/1,2
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற - புறம் 379/11
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை
 குறு நெடும் துணையொடும் கூர்மை வீதலின் - புறம் 393/1,2

 TOP
 
  வாழ்க்கைக்கு (2)
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் - கலி 93/6
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே - புறம் 51/11

 TOP
 
  வாழ்க்கையின் (2)
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ - நற் 130/5
சிறு மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு - புறம் 29/20

 TOP
 
  வாழ்க்கையும் (2)
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே - குறு 280/5
அறன் கடைப்படாஅ வாழ்க்கையும் என்றும் - அகம் 155/1

 TOP
 
  வாழ்க்கையே (1)
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ - கலி 18/11

 TOP
 
  வாழ்க்கையொடு (1)
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என - பதி 71/19

 TOP
 
  வாழ்க்கையோ (1)
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் - புறம் 280/10

 TOP
 
  வாழ்க (25)
பரியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண்வர - நற் 121/7
யாணர் ஊரன் வாழ்க
 பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே - ஐங் 1/5,6
பாணனும் வாழ்க என வேட்டேமே - ஐங் 1/6
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி - பதி 20/5
பேரா யாணர்த்தால் வாழ்க நின் வளனே - பதி 24/30
செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே - பதி 36/14
வாழ்க நின் வளனே நின் உடை வாழ்க்கை - பதி 37/1
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 52/27
உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 54/2
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி - பதி 56/3
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 59/13
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி - பதி 71/24
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி - அகம் 314/18
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் - புறம் 34/16
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 70/19
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு - புறம் 77/6
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 103/12
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த - புறம் 198/11
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு - புறம் 213/20
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி - புறம் 237/1
உளை அணி புரவி வாழ்க என - புறம் 373/14
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர் - புறம் 377/9
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என - புறம் 393/24
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே - புறம் 395/40

 TOP
 
  வாழ்கல்லா (1)
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா
 என்-கண் எவனோ தவறு - கலி 88/8,9

 TOP
 
  வாழ்குவள் (1)
வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் - அகம் 18/10

 TOP
 
  வாழ்ச்சி (1)
வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி
 வீந்து உகு போர்க்களத்து ஆடும் கோவே - பதி 56/7,8

 TOP
 
  வாழ்த்த (9)
சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல - மது 670
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த
 வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் - மது 727,728
மென் சொல் கல பையர் திருந்து தொடை வாழ்த்த
 வெய்துறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை - பதி 15/26,27
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த
 தோட்டி நீவாது தொடி சேர்பு நின்று - பதி 40/26,27
அறன் வாழ்த்த நற்கு ஆண்ட - பதி 90/12
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த
 தண் பெயல் பொழிந்த பைதுறு காலை - அகம் 74/2,3
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த
 இரவன் மாக்கள் ஈகை நுவல - புறம் 24/29,30
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன் - புறம் 387/16
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் - புறம் 396/29

 TOP
 
  வாழ்த்தவும் (1)
வளி தரும் செல்வனை வாழ்த்தவும் இயைவதோ - கலி 16/16

 TOP
 
  வாழ்த்தி (19)
நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி
 நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி - திரு 238,239
ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி
 வேண்டுநர் வேண்டி ஆங்கு எய்தினர் வழிபட - திரு 247,248
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் - பெரும் 391
தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி
 எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் - முல் 56,57
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி
 நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு - மது 222,223
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது - குறி 209
வேற்று பெரும் தெய்வம் பல உடன் வாழ்த்தி
 பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் - குறு 263/4,5
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி
 காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் - பதி 64/14,15
கடவுள் வாழ்த்தி பையுள் மெய் நிறுத்து - அகம் 14/16
வாயில் தோன்றி வாழ்த்தி நின்று - புறம் 143/11
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி
 பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ - புறம் 260/5,6
கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி
 கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் - புறம் 269/8,9
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி
 துறை நனி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் - புறம் 297/6,7
கள்ளின் வாழ்த்தி கள்ளின் வாழ்த்தி - புறம் 316/1
கள்ளின் வாழ்த்தி கள்ளின் வாழ்த்தி
 காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் - புறம் 316/1,2
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி
 தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து - புறம் 383/4,5
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி
 தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை - புறம் 385/2,3
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி
 வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் - புறம் 390/25,26
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற - புறம் 391/4

 TOP
 
  வாழ்த்தினர் (1)
வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே - புறம் 122/7

 TOP
 
  வாழ்த்தினெம் (1)
பல் மாண் அடுக்க இறைஞ்சினெம் வாழ்த்தினெம்
 முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் - பரி 13/63,64

 TOP
 
  வாழ்த்தினேம் (2)
கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம்
 கடும்பொடும் கடும்பொடும் பரவுதும் - பரி 2/74,75
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் - பரி 9/83

 TOP
 
  வாழ்த்து (2)
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை - பரி 19/66
குற பிணா கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து
 சிறப்பு உணா கேட்டி செவி - பரி 19/95,96

 TOP
 
  வாழ்த்தும் (2)
கொடும் பறை கோடியர் கடும்புடன் வாழ்த்தும்
 தண் கடல் நாடன் ஒண் பூம் கோதை - மது 523,524
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும்
 அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் - பதி 43/27,28

 TOP
 
  வாழ்தல் (13)
இனிதே காணுநர் காண்புழி வாழ்தல்
 கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி - நற் 216/2,3
வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே - நற் 345/10
பிரியின் வாழ்தல் அதனினும் இலமே - குறு 168/7
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல் - ஐங் 178/2
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் - ஐங் 213/5
வாழ்தல் ஈயா வளன் அறு பைதிரம் - பதி 19/18
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப-தில்ல - அகம் 279/3
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் - அகம் 329/3
பாகன் நெடிது உயிர் வாழ்தல் காய் சின - அகம் 336/13
வாழ்தல் அன்ன காதல் - அகம் 339/13
வாழ்தல் வேண்டி - புறம் 139/5
சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல்
 இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் - புறம் 192/4,5
வாழ்தல் வேண்டும் இவண் வரைந்த வைகல் - புறம் 367/9

 TOP
 
  வாழ்தலின் (2)
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின்
 சாதலும் கூடுமாம் மற்று - கலி 61/11,12
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் - புறம் 230/12

 TOP
 
  வாழ்தலும் (1)
வாழ்தலும் பழியே பிரிவு தலைவரினே - குறு 32/6

 TOP
 
  வாழ்தலோ (1)
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே - கலி 122/24

 TOP
 
  வாழ்தி (3)
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 38/16
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே - பதி 39/1
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி தோழி - அகம் 378/17

 TOP
 
  வாழ்தும் (2)
வாழ்தும் என்ப நாமே அதன்தலை - நற் 129/6
வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது நீயும் - புறம் 163/6

 TOP
 
  வாழ்துமோ (1)
பிரிந்தும் வாழ்துமோ நாமே - ஐங் 111/4

 TOP
 
  வாழ்ந்தோர் (2)
வசைபட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் - புறம் 15/16
வல்லுநர் வாழ்ந்தோர் என்ப தொல் இசை - புறம் 24/34

 TOP
 
  வாழ்நர் (14)
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் - நற் 135/4
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர்
 மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து - பதி 51/30,31
ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க - பதி 71/17
தாது_உண்_பறவை அனையர் பரிசில் வாழ்நர்
 பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த - பரி 30/6,7
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர்
 அல்ல புரிந்து ஒழுகலான் - கலி 39/14,15
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே - அகம் 315/18
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த - புறம் 24/29
ஏரின் வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் - புறம் 33/4
நில மிசை வாழ்நர் அலமரல் தீர - புறம் 43/1
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர்
 களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த - புறம் 46/4,5
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது - புறம் 72/10
தாள் நிழல் வாழ்நர் நல் கலம் மிகுப்ப - புறம் 161/30
ஏரின் வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ - புறம் 375/6
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி - புறம் 377/28

 TOP
 
  வாழ்நர்க்கு (4)
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு
 கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் - பதி 37/10,11
நசையின் வாழ்நர்க்கு நல் கலம் சுரக்கும் - அகம் 143/11
தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும் - புறம் 9/3
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு
 எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் - புறம் 28/3,4

 TOP
 
  வாழ்நரின் (1)
வடபுலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் - பதி 68/13

 TOP
 
  வாழ்நாள் (2)
வாழ்நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை - நற் 314/2
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து - பதி 89/18

 TOP
 
  வாழ்நாளும் (1)
கூற்று ஊழ் போல் குறைபடூஉம் வாழ்நாளும் நிலையுமோ - கலி 17/12

 TOP
 
  வாழ்பவர் (1)
இசை பட வாழ்பவர் செல்வம் போல - நற் 217/1

 TOP
 
  வாழ்பவன் (1)
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று - கலி 34/18

 TOP
 
  வாழ்வல் (1)
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே - புறம் 245/7

 TOP
 
  வாழ்வார் (1)
வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார் மற்றையார் - பரி 34/3

 TOP
 
  வாழ்வார்கட்கு (1)
வாழ்வார்கட்கு எல்லாம் வரும் - கலி 145/17

 TOP
 
  வாழ்வாரே (1)
வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார் மற்றையார் - பரி 34/3

 TOP
 
  வாழ்வாளோ (2)
பொழுது இடைப்பட நீப்பின் வாழ்வாளோ
 ஒழிக இனி பெரும நின் பொருட்பிணி செலவே - கலி 4/24,25
நீர் நீத்த மலர் போல நீ நீப்பின் வாழ்வாளோ
 என ஆங்கு - கலி 5/15,16

 TOP
 
  வாழ்வேன் (1)
வாழ்வேன் தோழி என் வன்கணானே - குறு 341/7

 TOP
 
  வாழ்வை (1)
ஊழ் இரந்து உண்ணும் உயவல் வாழ்வை
 புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என - புறம் 375/7,8

 TOP
 
  வாழ்வோர் (2)
வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் - நற் 153/9
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே - புறம் 171/15

 TOP
 
  வாழ்வோர்க்கே (1)
யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே - புறம் 102/8

 TOP
 
  வாழ்வோரே (2)
பிறிது தெறல் அறியார் நின் நிழல் வாழ்வோரே
 திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் - புறம் 20/9,10
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே - புறம் 26/18

 TOP
 
  வாழ (6)
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் - பதி 42/14
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு - பதி 76/7
வாழ கண்டன்றும் இலமே தாழாது - புறம் 61/17
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே - புறம் 171/15
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது - புறம் 367/10
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று - புறம் 377/6

 TOP
 
  வாழலளே (1)
மெல்_இயல் ஓரும் தான் வாழலளே - அகம் 12/14

 TOP
 
  வாழலும் (1)
உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் - கலி 23/7

 TOP
 
  வாழலென் (4)
வாழலென் வாழி தோழி என்-கண் - நற் 117/9
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின் - நற் 364/6
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் - அகம் 29/10
வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல் - அகம் 370/9

 TOP
 
  வாழலெனே (1)
இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே
 எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை - அகம் 362/10,11

 TOP
 
  வாழலேன் (1)
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் - கலி 47/15

 TOP
 
  வாழா (2)
தனக்கு என வாழா பிறர்க்கு உரியாளன் - அகம் 54/13
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் - புறம் 307/9

 TOP
 
  வாழாதாள் (1)
நிலைஇய கற்பினாள் நீ நீப்பின் வாழாதாள்
 முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை - கலி 2/13,14

 TOP
 
  வாழாமையின் (1)
வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு - மது 175

 TOP
 
  வாழாள் (6)
வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே - நற் 19/9
வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே - நற் 183/11
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல - கலி 3/6
இமைப்பு வரை வாழாள் மடவோள் - கலி 21/13
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி - கலி 52/20
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள்
 தோளிடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை - அகம் 112/9,10

 TOP
 
  வாழி (266)
எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ - பொரு 63
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் - பொரு 231
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் - மது 208
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒள் நுதல் - குறி 1
நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன் - நற் 14/3
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே - நற் 16/4
வருவர் வாழி தோழி மூவன் - நற் 18/2
வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் - நற் 22/8
அரிய வாழி தோழி பெரியோர் - நற் 32/7
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் - நற் 52/8
கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி - நற் 78/7
அம்ம வாழி தோழி - நற் 79/9
அறவர் வாழி தோழி மறவர் - நற் 86/1
வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று - நற் 88/2
அன்பினர் வாழி தோழி நன் புகழ் - நற் 115/9
வாழலென் வாழி தோழி என்-கண் - நற் 117/9
உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி - நற் 123/1
இது-கொல் வாழி தோழி காதலர் - நற் 134/2
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே - நற் 145/11
அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் - நற் 149/5
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் - நற் 158/1
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி - நற் 169/3
அம்ம வாழி தோழி கைம்மாறு - நற் 194/1
ஆழல் வாழி தோழி நீ நின் - நற் 197/5
உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் - நற் 199/5
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை - நற் 212/7
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் - நற் 219/4
கூறுவென் வாழி தோழி முன் உற - நற் 233/6
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் - நற் 236/6
வருவர் வாழி தோழி புறவின் - நற் 246/7
அருளிலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு - நற் 261/1
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் - நற் 277/1
நன்றால் வாழி தோழி என்றும் - நற் 285/9
அம்ம வாழி தோழி காதலர் - நற் 289/1
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் - நற் 298/8
உண்டு-கொல் வாழி தோழி தெண் கடல் - நற் 303/8
ஆழல் வாழி தோழி வாழை - நற் 309/4
வாய்-கொல் வாழி தோழி வேய் உயர்ந்து - நற் 322/3
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் - நற் 328/5
அல்கலர் வாழி தோழி உது காண் - நற் 329/9
இல்லை-கொல் வாழி தோழி நம் துறந்து - நற் 343/8
வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை கரும் தாள் - நற் 351/5
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் - நற் 356/7
வாழலென் வாழி தோழி ஊழின் - நற் 364/6
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் - நற் 365/5
மடவர் வாழி இ உலகத்தானே - நற் 366/12
அறியேன் வாழி தோழி அறியேன் - நற் 369/6
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு - நற் 384/9
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து - நற் 387/6
அம்ம வாழி தோழி நல்_நுதற்கு - நற் 388/1
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் - நற் 393/11
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது - குறு 11/4
கேட்டிசின் வாழி தோழி அல்கல் - குறு 30/1
நன்று-மன் வாழி தோழி உண்கண் - குறு 38/4
அழியல் வாழி தோழி நன்னன் - குறு 73/2
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் - குறு 77/1
எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு - குறு 90/1
நன்று-மன் வாழி தோழி நம் படப்பை - குறு 98/3
அம்ம வாழி தோழி காதலர் - குறு 104/1
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் - குறு 106/4
மெய்யே வாழி தோழி சாரல் - குறு 121/1
உளெனே வாழி தோழி சாரல் - குறு 125/2
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு - குறு 134/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - குறு 146/1
காண் இனி வாழி தோழி யாணர் - குறு 171/1
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக - குறு 177/5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி - குறு 190/3
எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது - குறு 211/3
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் - குறு 215/3
நல்ல-மன் வாழி தோழி அல்கலும் - குறு 226/4
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் - குறு 230/1
கண்டிசின் வாழி தோழி தெண் திரை - குறு 240/5
மடவ வாழி மஞ்ஞை மா இனம் - குறு 251/1
துனியல் வாழி தோழி சான்றோர் - குறு 252/6
வருவர்-கொல் வாழி தோழி பொருவார் - குறு 260/4
துஞ்சா வாழி தோழி காவலர் - குறு 261/6
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் - குறு 278/4
சென்றனர் வாழி தோழி என்றும் - குறு 283/4
அம்ம வாழி தோழி காதலர் - குறு 287/1
அம்ம வாழி தோழி புன்னை - குறு 296/1
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன் - குறு 306/3
வாரார் வாழி தோழி வரூஉம் - குறு 314/4
உளெனோ வாழி தோழி விளியாது - குறு 316/3
திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே - குறு 321/8
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி - குறு 331/5
இனிது-மன் வாழி தோழி மா இதழ் - குறு 339/5
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள் - குறு 343/1
அம்ம வாழி தோழி முன் நின்று - குறு 350/1
அம்ம வாழி தோழி அன்னைக்கு - குறு 361/1
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர் - குறு 375/1
எவன்-கொல் வாழி தோழி - குறு 387/4
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 10/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி - ஐங் 10/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் - ஐங் 31/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் - ஐங் 32/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் - ஐங் 33/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 34/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 35/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் - ஐங் 36/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் - ஐங் 37/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் - ஐங் 38/1
அம்ம வாழி தோழி ஊரன் - ஐங் 39/1
அம்ம வாழி தோழி மகிழ்நன் - ஐங் 40/1
பிறர்க்கும் அனையையால் வாழி நீயே - ஐங் 58/4
அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு - ஐங் 89/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை உது காண் - ஐங் 101/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் - ஐங் 102/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னையொடு - ஐங் 103/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் - ஐங் 104/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை முழங்கு கடல் - ஐங் 105/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு - ஐங் 106/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி - ஐங் 107/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய - ஐங் 108/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை நெய்தல் - ஐங் 109/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை புன்னை - ஐங் 110/1
அம்ம வாழி தோழி பாணன் - ஐங் 111/1
அம்ம வாழி தோழி பாசிலை - ஐங் 112/1
அம்ம வாழி தோழி நென்னல் - ஐங் 113/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன் - ஐங் 114/1
அம்ம வாழி தோழி பல் மாண் - ஐங் 115/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ - ஐங் 116/1
அம்ம வாழி தோழி நலனே - ஐங் 117/1
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று - ஐங் 118/1
அம்ம வாழி தோழி நன்றும் - ஐங் 119/1
அம்ம வாழி தோழி நலம் மிக - ஐங் 120/1
அம்ம வாழி பாண புன்னை - ஐங் 132/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் - ஐங் 139/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ - ஐங் 201/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் ஊர் - ஐங் 202/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - ஐங் 203/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் - ஐங் 204/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி - ஐங் 205/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் - ஐங் 206/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நன்றும் - ஐங் 207/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை கானவர் - ஐங் 208/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நீ மற்று - ஐங் 209/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - ஐங் 210/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் - ஐங் 221/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 222/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - ஐங் 223/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - ஐங் 224/1
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை - ஐங் 225/1
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - ஐங் 226/1
அம்ம வாழி தோழி நாளும் - ஐங் 227/1
அம்ம வாழி தோழி நம் ஊர் - ஐங் 228/1
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ - ஐங் 229/1
அம்ம வாழி தோழி நம்மொடு - ஐங் 230/1
அம்ம வாழி தோழி பல் மலர் - ஐங் 244/1
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் - ஐங் 252/3
சென்றனன் வாழி தோழி என் - ஐங் 274/4
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் - ஐங் 331/1
அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம் - ஐங் 332/1
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் - ஐங் 333/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை - ஐங் 334/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் - ஐங் 335/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் - ஐங் 336/1
அம்ம வாழி தோழி நம்-வயின் - ஐங் 337/1
அம்ம வாழி தோழி சாரல் - ஐங் 338/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை - ஐங் 339/1
அம்ம வாழி தோழி காதலர் - ஐங் 340/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை தோழி - ஐங் 366/1
பரியல் வாழி தோழி பரியின் - ஐங் 392/3
இனையல் வாழி தோழி எனையதூஉம் - ஐங் 461/3
வருவர் வாழி தோழி - ஐங் 465/4
வாழி ஆத வாழிய பலவே - பதி 63/21
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் - பரி 5/54
தெருமரல் வாழி தோழி நம் காதலர் - கலி 26/22
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று - கலி 41/1
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/4
பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடுற்று - கலி 41/17
காணிய வா வாழி தோழி வரை தாழ்பு - கலி 42/10
கோரமே வாழி குதிரை - கலி 96/26
வியமமே வாழி குதிரை - கலி 96/31
மன்றம் படர்வித்தவள் வாழி சான்றீர் - கலி 141/10
கல்லாமை காட்டியவள் வாழி சான்றீர் - கலி 141/20
அருள் இலை வாழி சுடர் - கலி 143/43
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து - அகம் 19/2
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் - அகம் 21/9
அனைய-கொல் வாழி தோழி மனைய - அகம் 23/10
வருவர் வாழி தோழி பொருநர் - அகம் 25/18
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் - அகம் 48/1
சேர்ந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை - அகம் 52/12
அறியாய் வாழி தோழி இருள் அற - அகம் 53/1
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது - அகம் 61/5
உவ இனி வாழி தோழி அவரே - அகம் 65/7
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - அகம் 68/1
கேட்டியோ வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - அகம் 68/4
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து - அகம் 68/14
நீடலர் வாழி தோழி ஆடு இயல் - அகம் 69/13
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் - அகம் 71/16
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை - அகம் 79/11
பலர்-தில் வாழி தோழி அவருள் - அகம் 82/15
ஆழல் வாழி தோழி சாரல் - அகம் 85/5
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் - அகம் 95/5
அம்ம வாழி தோழி இம்மை - அகம் 101/1
அருளான் வாழி தோழி அல்கல் - அகம் 108/11
வருவர் வாழி தோழி அரச - அகம் 111/3
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் - அகம் 127/12
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி - அகம் 128/5
அம்ம வாழி கேளிர் முன் நின்று - அகம் 130/1
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிக - அகம் 141/1
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் - அகம் 149/7
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு - அகம் 151/5
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை - அகம் 158/7
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல் - அகம் 166/11
இனையல் வாழி தோழி புணர்வர் - அகம் 171/5
வருவர் வாழி தோழி பல புரி - அகம் 173/8
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை - அகம் 190/6
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை - அகம் 191/13
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ - அகம் 197/5
அம்ம வாழி தோழி பொன்னின் - அகம் 201/1
ஆழல் வாழி தோழி அவரே - அகம் 209/7
சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் - அகம் 222/13
ஆழல் வாழி தோழி கேழல் - அகம் 223/3
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள் - அகம் 227/5
வருவர் வாழி தோழி பொருவர் - அகம் 231/10
காண் இனி வாழி தோழி பானாள் - அகம் 232/1
அம்ம வாழி தோழி பொருள் புரிந்து - அகம் 235/1
உய்ந்தனென் வாழி தோழி அல்கல் - அகம் 236/10
நமர்-மன் வாழி தோழி உயர் மிசை - அகம் 241/5
இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் - அகம் 244/8
அருள் இலர் வாழி தோழி பொருள் புரிந்து - அகம் 247/3
அம்ம வாழி தோழி பல் நாள் - அகம் 249/1
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் - அகம் 250/1
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி - அகம் 251/6
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது - அகம் 253/9
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி - அகம் 265/7
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி - அகம் 268/1
இனையல் வாழி தோழி நம் துறந்தவர் - அகம் 298/20
வருவர் வாழி தோழி பெரிய - அகம் 313/10
அம்ம வாழி தோழி காதலர் - அகம் 325/1
வாய்த்தன வாழி தோழி வேட்டோர்க்கு - அகம் 332/12
நீடலர் வாழி தோழி கோடையில் - அகம் 333/8
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் - அகம் 343/16
வாய்க்க-தில் வாழி தோழி வாயாது - அகம் 347/9
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை - அகம் 362/11
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர் - அகம் 368/16
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் - அகம் 372/14
அம்ம வாழி தோழி நம் மலை - அகம் 388/1
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல் - அகம் 389/1
ஒல் இனி வாழி தோழி கல்லென - அகம் 392/11
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் - அகம் 393/21
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர் - அகம் 395/5
களைக வாழி வளவ என்று நின் - புறம் 42/8
எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் - புறம் 175/1
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே - புறம் 176/8
கேட்டியோ வாழி பாண பாசறை - புறம் 289/8
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் - புறம் 387/28

 TOP
 
  வாழிய (47)
வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலருடன் - திரு 39
வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என - பெரும் 461
வாரேன் வாழிய நெஞ்சே கூர் உகிர் - பட் 220
எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே - நற் 16/11
சென்றனள் வாழிய மடந்தை நுண் பல் - நற் 20/7
மடவை மன்ற வாழிய முருகே - நற் 34/11
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன் - நற் 105/7
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய - நற் 136/4
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செ வரை - நற் 137/4
வழுதி வாழிய பல என தொழுது ஈண்டு - நற் 150/4
நோ இனி வாழிய நெஞ்சே மேவார் - நற் 190/1
வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை - நற் 232/7
நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே - நற் 251/11
தாம் மொழி வன்மையின் பொய்த்தனர் வாழிய
 நொடி விடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி - நற் 314/8,9
வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே - நற் 350/10
அணங்கல் ஓம்பு-மதி வாழிய நீ என - நற் 358/5
உண்டு-மன் வாழிய நெஞ்சே திண் தேர் - குறு 199/2
வாழிய இலங்கும் அருவி - ஐங் 249/3
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை - ஐங் 281/2
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே - பதி 21/38
வாழி ஆத வாழிய பலவே - பதி 63/21
நீ நீடு வாழிய பெரும நின்-வயின் - பதி 88/22
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் - பரி 9/30
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல - பரி 30/10
வாதுவன் வாழிய நீ - கலி 96/21
வாழிய கேளிர் - கலி 147/22
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை - அகம் 47/3
சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்துற - அகம் 77/4
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற - அகம் 87/12
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய
 பனி வார் கண்ணள் பல புலந்து உறையும் - அகம் 104/14,15
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என - அகம் 123/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி - அகம் 142/7
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் - அகம் 144/11
புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே - அகம் 188/14
மாய்க-தில் வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 258/8
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என - அகம் 291/22
கேள் இனி வாழிய நெஞ்சே நாளும் - அகம் 353/2
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் - அகம் 365/11
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ - புறம் 9/8
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே - புறம் 22/30
நுண் பல் துளியினும் வாழிய பலவே - புறம் 34/23
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் - புறம் 55/19
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய
 பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை - புறம் 173/1,2
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே - புறம் 187/4
நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் - புறம் 198/23
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என - புறம் 382/7
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என - புறம் 392/11

 TOP
 
  வாழியர் (23)
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர்
 துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் - நற் 8/4,5
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை - நற் 124/4
ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர்
 அம் மா மேனி நிரை தொடி குறுமகள் - நற் 134/6,7
நினை மருள்வேனோ வாழியர் மழையே - நற் 248/9
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு - நற் 266/7
இனை-மதி வாழியர் நெஞ்சே மனை மரத்து - குறு 19/3
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே - குறு 139/6
இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர்
 நல் மனை வதுவை அயர இவள் - ஐங் 294/3,4
நீ வாழியர் இ உலகத்தோர்க்கு என - பதி 15/24
வேறுபடு திருவின் நின் வழி வாழியர்
 கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் - பதி 74/4,5
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே - கலி 103/79
கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர் - அகம் 46/11
வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது - அகம் 59/3
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை - அகம் 92/5
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி - அகம் 208/21
நீ வாழியர் நின் தந்தை - புறம் 137/14
தாய் வாழியர் நின் பயந்திசினோரே - புறம் 137/15
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே - புறம் 172/11
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின் - புறம் 204/12
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் - புறம் 210/12
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பல் மாண் - புறம் 365/9
வயங்கு பல் மீனினும் வாழியர் பல என - புறம் 371/26
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய - புறம் 385/10

 TOP
 
  வாழியரோ (1)
பல் பொறி மார்ப நின் பெயர் வாழியரோ
 நின் மலை பிறந்து நின் கடல் மண்டும் - பதி 48/12,13

 TOP
 
  வாழியவே (4)
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே
 ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு ஆற்றுதிர் இருவீரும் - புறம் 58/19,20
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே - புறம் 169/12
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே - புறம் 171/15
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே - புறம் 386/25

 TOP
 
  வாழியாதன் (1)
செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன்
 ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவண் - புறம் 387/30,31

 TOP
 
  வாழியோ (29)
தகாஅது வாழியோ குறுமகள் நகாஅது - நற் 75/4
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை - நற் 202/8
சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே - நற் 295/9
சென்றிசின் வாழியோ பனி கடு நாளே - நற் 394/6
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே - குறு 69/6
வந்தன்று வாழியோ மாலை - குறு 122/3
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின் - குறு 162/3
ஓம்பு-மதி வாழியோ வாடை பாம்பின் - குறு 235/1
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே - குறு 270/4
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என் - குறு 280/1
அம்ம வாழியோ மணி சிறை தும்பி - குறு 392/1
கேட்டிசின் வாழியோ மகிழ்ந ஆற்று உற - ஐங் 59/1
அம்ம வாழியோ மகிழ்ந நின் மொழிவல் - ஐங் 77/1
வந்திசின் வாழியோ மடந்தை - ஐங் 175/3
நல்கு-மதி வாழியோ நளி நீர் சேர்ப்ப - ஐங் 179/1
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள் - ஐங் 385/4
ஏகு-மதி வாழியோ குறுமகள் போது கலந்து - ஐங் 395/4
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை-வயின் - ஐங் 467/2
சான்றவிர் வாழியோ சான்றவிர் என்றும் - கலி 139/1
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி - அகம் 63/1
கண்டிசின் வாழியோ குறுமகள் நுந்தை - அகம் 99/11
செப்புவல் வாழியோ துணையுடையீர்க்கே - அகம் 217/15
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ - அகம் 344/11
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் - அகம் 383/6
உரை-மதி வாழியோ வலவ என தன் - அகம் 384/11
சேறும் வாழியோ பெரும் பெயர் பறம்பே - புறம் 113/7
நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென் - புறம் 149/1
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை - புறம் 199/4
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ - புறம் 381/20

 TOP
 
  வாழினும் (1)
ஓர் ஊர் வாழினும் சேரி வாரார் - குறு 231/1

 TOP
 
  வாழு (1)
வளியினும் வரை நில்லா வாழு நாள் நும் ஆகத்து - கலி 20/9

 TOP
 
  வாழுநர் (1)
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட - பதி 49/15

 TOP
 
  வாழும் (12)
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே - குறு 323/7
நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தோர்-வயின் - குறு 327/1
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே - குறு 368/5
தொலையாது ஆக நீ வாழும் நாளே - பதி 70/27
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் - கலி 24/14
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ - கலி 48/9
காம நோய் கடைக்கூட்ட வாழும் நாள் முனிந்தாளை - கலி 99/13
வாழும் நாளொடு யாண்டு பல உண்மையின் - புறம் 159/1
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய - புறம் 173/1
பய குறை இல்லை தாம் வாழும் நாளே - புறம் 188/7
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே - புறம் 191/7
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே - புறம் 232/2

 TOP
 
  வாழுமோரே (1)
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே - பதி 71/27

 TOP
 
  வாழேம் (2)
வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ - ஐங் 239/5
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது - புறம் 53/10

 TOP
 
  வாழேன் (4)
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே - நற் 292/9
வாழேன் போல்வல் தோழி யானே - குறு 103/6
உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன்
 தோள் நலம் உண்டு துறக்கப்பட்டோர் - கலி 23/7,8
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன்
 அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி - கலி 52/21,22

 TOP
 
  வாழை (35)
வாழை முழுமுதல் துமிய தாழை - திரு 307
கோள் தெங்கின் குலை வாழை
 கொழும் காந்தள் மலர் நாகத்து - பொரு 208,209
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை - சிறு 21
மால் வரை ஒழுகிய வாழை வாழை
 பூ என பொலிந்த ஓதி ஓதி - சிறு 21,22
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் - பெரும் 359
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் - குறி 79
கோள் தெங்கின் குலை வாழை
 காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் - பட் 16,17
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை
 இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு - மலை 131,132
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ - நற் 176/7
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை
 கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை - நற் 188/1,2
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில் - நற் 222/7
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை - நற் 225/3
சோலை வாழை முணைஇ அயலது - நற் 232/3
பிணி முதல் அரைய பெரும் கல் வாழை
 கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் - நற் 251/2,3
ஆழல் வாழி தோழி வாழை
 கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் - நற் 309/4,5
குலை-வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை
 அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் - நற் 355/3,4
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய - நற் 399/4
வாழை மென் தோடு வார்புறுபு ஊக்கும் - நற் 400/1
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய - குறு 308/1
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே - குறு 327/7
ததை இலை வாழை முழுமுதல் அசைய - ஐங் 460/3
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி - பதி 29/1
மாம் தீம் தளிரொடு வாழை இலை மயக்கி - பரி 10/6
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா - கலி 41/15
கடும் கண் உழுவை அடி போல வாழை
 கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் - கலி 43/24,25
தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர் - கலி 50/3
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை - அகம் 2/1
வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில் - அகம் 8/9
வாழை வான் பூ ஊழுறுபு உதிர்ந்த - அகம் 134/10
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது - அகம் 141/20
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை
 அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் - அகம் 302/1,2
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் - அகம் 328/14
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் - அகம் 332/9
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் - புறம் 168/13
வாழை பூவின் வளை முறி சிதற - புறம் 237/11

 TOP
 
  வாழையின் (1)
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை - குறி 179

 TOP
 
  வாள் (207)
மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் - திரு 6
வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி - திரு 8
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ - திரு 87
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே - திரு 90
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் - சிறு 31
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி - சிறு 58
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள்
 உறு புலி துப்பின் ஓவியர் பெருமகன் - சிறு 121,122
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த - சிறு 212
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த - சிறு 242
வாள் முக பாண்டில் வலவனொடு தரீஇ - சிறு 260
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள்
 வரை ஊர் பாம்பின் பூண்டு புடை தூங்க - பெரும் 71,72
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த - பெரும் 137
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை - பெரும் 453
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை - பெரும் 471
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள்
 விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் - முல் 46,47
வாள் மிகு மற மைந்தர் - மது 53
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி - மது 222
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக - மது 455
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து - மது 711
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த - மது 727
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் - மது 773
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து - நெடு 172
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை - நெடு 182
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி - குறி 131
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து - பட் 226
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும் - மலை 369
பருந்து பட கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர் - மலை 489
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் - நற் 42/5
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை - நற் 77/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி - நற் 78/1
உறு பகை தணித்தனன் உரவு வாள் வேந்தே - நற் 81/10
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி - நற் 111/7
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே - நற் 133/2
பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது - நற் 170/7
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் உற்று என - நற் 195/6
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை - நற் 235/2
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை - நற் 255/4
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண்ணுற - நற் 275/1
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு - நற் 279/5
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி - நற் 322/6
நீள் இடை அத்தம் நோக்கி வாள் அற்று - நற் 397/2
நோக்கிநோக்கி வாள் இழந்தனவே - குறு 44/2
இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் - குறு 119/3
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் - குறு 135/1
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே - குறு 157/4
வாள் முகம் துமிப்ப வள் இதழ் குறைந்த - குறு 227/2
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை - குறு 245/3
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் - குறு 258/6
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - குறு 393/6
தூவலின் நனைந்த தொடலை ஒள் வாள்
 பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் - ஐங் 206/3,4
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் - ஐங் 256/3
வாள் வனப்புற்ற அருவி - ஐங் 312/3
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட - ஐங் 404/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய - ஐங் 408/2
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே - ஐங் 420/5
வாள் நுதல் பசப்ப செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 423/2
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே - ஐங் 447/4
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்புற்றன - ஐங் 498/2
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி - பதி 12/1
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை - பதி 12/16
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு - பதி 19/14
வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து - பதி 33/7
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் - பதி 36/6
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே - பதி 38/10
உரல் போல் பெரும் கால் இலங்கு வாள் மருப்பின் - பதி 43/3
வாள் நகை இலங்கு எயிற்று - பதி 51/20
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள்
 ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே - பதி 55/20,21
வலம் படு முரசம் துவைப்ப வாள் உயர்த்து - பதி 56/4
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 58/3
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள்
 உரவு களிற்று புலா அம் பாசறை - பதி 61/14,15
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள்
 செரு மிகு தானை வெல் போரோயே - பதி 63/11,12
வலம் படு முரசின் வாய் வாள் கொற்றத்து - பதி 64/1
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் - பதி 66/13
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் - பதி 67/14
எறிந்து சிதைந்த வாள்
 இலை தெரிந்த வேல் - பதி 69/5,6
ஒளிறு வாள் மன்னர் துதை நிலை கொன்று - பதி 76/2
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள்
 ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ - பதி 80/8,9
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே - பதி 89/20
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் - பதி 90/6
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு - பதி 90/11
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல் - பரி 8/75
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் - பரி 9/57
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி - பரி 10/109
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் - பரி 11/50
ஒய்ய போவாளை உறழ்ந்தோள் இ வாள்_நுதல் - பரி 20/41
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த - பரி 22/1
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் - பரி 23/63
மை இல் வாள் முகம் பசப்பு ஊரும்மே - கலி 7/8
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/14
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி - கலி 36/23
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா - கலி 42/11
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த - கலி 64/15
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட - கலி 86/3
வள் உகிர் போழ்ந்தனவும் வாள் எயிறு உற்றனவும் - கலி 88/11
நல்லாய் கேள் உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து வாள் வாய - கலி 94/17
நிரை_தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் - கலி 98/30
பழி தபு வாள் முகம் பசப்பு ஊர காணுங்கால் - கலி 100/18
வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் - கலி 104/49
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு - கலி 105/45
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள - கலி 119/11
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க - கலி 126/21
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை - கலி 127/17
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் - கலி 131/17
பெயல் சேர் மதி போல வாள் முகம் தோன்ற - கலி 145/6
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/11
நாணொடு மிடைந்த கற்பின் வாள் நுதல் - அகம் 9/24
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த - அகம் 24/1
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் - அகம் 24/16
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய - அகம் 33/2
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 46/13
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என - அகம் 55/12
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை - அகம் 72/16
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி - அகம் 78/20
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த - அகம் 89/13
ஒளிறு வாள் நல் அமர் கடந்த ஞான்றை - அகம் 96/16
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன - அகம் 99/1
ஒளிறு வாள் தானை கொற்ற செழியன் - அகம் 106/10
நோயிலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள்
 எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் - அகம் 115/7,8
மாதர் வாள் முகம் மதைஇய நோக்கே - அகம் 130/14
ஒள் வாள் அமலை ஆடிய ஞாட்பின் - அகம் 142/14
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் - அகம் 143/12
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி - அகம் 144/15
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை - அகம் 145/7
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை - அகம் 150/7
வாள் முகத்து அலமரும் மா இதழ் மழை கண் - அகம் 162/11
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற - அகம் 168/12
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப - அகம் 179/13
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி - அகம் 187/21
வலம் படு கொற்றம் தந்த வாய் வாள்
 களங்காய் கண்ணி நார்முடிச்சேரல் - அகம் 199/21,22
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு - அகம் 208/9
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் - அகம் 213/21
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி - அகம் 218/3
மன் மருங்கு அறுத்த மழு வாள் நெடியோன் - அகம் 220/5
நோயிலர் ஆக நம் காதலர் வாய் வாள்
 தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் - அகம் 227/13,14
மை ஈர் ஓதி வாள் நுதல் குறுமகள் - அகம் 230/5
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து - அகம் 249/16
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி - அகம் 252/2
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் - அகம் 266/11
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த - அகம் 267/16
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை - அகம் 277/5
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை - அகம் 278/7
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி - அகம் 309/1
களிறு கண்கூடிய வாள் மயங்கு ஞாட்பின் - அகம் 322/7
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 325/18
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே - அகம் 331/14
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய - அகம் 335/16
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள்
 புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் - அகம் 338/17,18
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி - புறம் 3/13
வாள் வலம் தர மறு பட்டன - புறம் 4/1
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே - புறம் 6/24
புலவு வாள் புலர் சாந்தின் - புறம் 16/11
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் - புறம் 19/12
வாள் மருங்கு இலோர் காப்பு உறங்க - புறம் 22/13
வேள்வி முற்றிய வாய் வாள் வேந்தே - புறம் 26/15
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை - புறம் 49/3
இரு பாற்படுக்கும் நின் வாள் வாய் ஒழித்ததை - புறம் 50/9
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற - புறம் 56/21
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் - புறம் 60/10
வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு - புறம் 65/11
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி - புறம் 89/3
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் - புறம் 91/1
வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர்-மாதோ - புறம் 93/11
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள்
 உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின் - புறம் 97/1,2
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் - புறம் 98/12
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி - புறம் 105/1
வழை பூம் கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் - புறம் 131/2
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் - புறம் 161/31
வாள் தந்தனனே தலை எனக்கு ஈய - புறம் 165/12
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் - புறம் 177/1
படை வேண்டுவழி வாள் உதவியும் - புறம் 179/6
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி - புறம் 180/5
வலாஅரோனே வாய் வாள் பண்ணன் - புறம் 181/6
நாண் அலது இல்லா கற்பின் வாள் நுதல் - புறம் 196/13
வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் - புறம் 200/14
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை - புறம் 205/5
வறுவியேன் பெயர்கோ வாள் மேம்படுந - புறம் 209/12
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே - புறம் 211/22
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர - புறம் 224/15
ஒளிறு வாள் மறவரும் களிறும் மாவும் - புறம் 227/4
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள்
 பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர - புறம் 230/5,6
அணில் வரி கொடும் காய் வாள் போழ்ந்திட்ட - புறம் 246/4
புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே - புறம் 259/7
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன்-திறத்தே - புறம் 270/13
திரிந்த வாய் வாள் திருத்தா - புறம் 284/7
வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று - புறம் 292/3
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி - புறம் 312/5
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் - புறம் 314/1
இரும் புடை பழ வாள் வைத்தனன் இன்று இ - புறம் 316/6
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி - புறம் 321/9
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள்
 கறை அடி யானைக்கு அல்லது - புறம் 323/4,5
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி - புறம் 330/2
கவி கை வாள் வலத்து ஒழிய பாணரில் - புறம் 337/3
மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே - புறம் 337/12
வாள் தக வைகலும் உழக்கும் - புறம் 342/14
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை - புறம் 347/3
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ - புறம் 368/13
வாள் மின் நாக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த - புறம் 369/4
எருது களிறு ஆக வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 370/16
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 371/16
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி - புறம் 372/3
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள்
 பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப - புறம் 373/5,6
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய - புறம் 378/2
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் - புறம் 379/3
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என - புறம் 393/24
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் - புறம் 394/3
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள்
 வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன் - புறம் 397/21,22

 TOP
 
  வாள்_நுதல் (9)
மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் - திரு 6
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் - நற் 42/5
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே - பதி 38/10
ஒய்ய போவாளை உறழ்ந்தோள் இ வாள்_நுதல்
 வையை மடுத்தால் கடல் என தெய்ய - பரி 20/41,42
மனை மாண் கற்பின் வாள்_நுதல் ஒழிய - அகம் 33/2
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே - அகம் 386/15
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே - புறம் 211/22
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் - புறம் 314/1
மனை செறிந்தனளே வாள்_நுதல் இனியே - புறம் 337/12

 TOP
 
  வாள்_நுதலே (1)
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே - ஐங் 447/4

 TOP
 
  வாள்வீரம் (1)
மனைமாமரம் வாள்வீரம்
 சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் - பரி 11/19,20

 TOP
 
  வாளர் (2)
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர் - மது 636
கழி பிணி பலகையர் கதுவாய் வாளர்
 குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு - புறம் 345/15,16

 TOP
 
  வாளவை (1)
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை
 என ஆங்கு - பரி 15/61,62

 TOP
 
  வாளா (1)
வாய் வாளா நின்றாள் - பரி 20/46

 TOP
 
  வாளாதி (1)
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என - கலி 31/22

 TOP
 
  வாளாது (2)
ஊரன்-மன் உரன் அல்லன் நமக்கு என்ன உடன் வாளாது
 ஓர் ஊர் தொக்கு இருந்த நின் பெண்டிருள் நேர் ஆகி - கலி 68/6,7
வளை கண் சேவல் வாளாது மடியின் - அகம் 122/15

 TOP
 
  வாளி (9)
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் - நற் 164/6
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி
 மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் - குறு 272/6,7
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் - குறு 297/2
வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் - பரி 9/54
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன - பரி 20/37
வாளி புரள்பவை போலும் துடி சீர்க்கு - பரி 21/64
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் - அகம் 67/5
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெ வாய் வாளி
 ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் - அகம் 175/3,4
வரு கணை வாளி
 அன்பு இன்று தலைஇ - புறம் 371/11,12

 TOP
 
  வாளிகள் (1)
வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார் - பரி 9/54

 TOP
 
  வாளியர் (1)
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர் - மலை 17

 TOP
 
  வாளில் (1)
வாளில் தாக்கான் - புறம் 373/18

 TOP
 
  வாளின் (8)
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் - நற் 387/9
வாளை வாளின் பிறழ நாளும் - நற் 390/1
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப - அகம் 136/24
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் - அகம் 188/6
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த - புறம் 24/29
ஆள் அன்று என்று வாளின் தப்பார் - புறம் 74/2
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் - புறம் 109/13
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி - புறம் 377/28

 TOP
 
  வாளும் (2)
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும்
 செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் - பரி 5/65,66
பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் - கலி 85/8

 TOP
 
  வாளுற்ற (1)
வலி மிகு வெகுளியான் வாளுற்ற மன்னரை - கலி 46/7

 TOP
 
  வாளே (1)
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே - புறம் 269/12

 TOP
 
  வாளை (25)
பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை
 நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம் - பெரும் 287,288
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்குறுத்து - நெடு 143
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை
 நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில் - மலை 455,456
வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ - நற் 120/5
வாளை பிறழும் ஊரற்கு நாளை - நற் 310/4
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை
 அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி - நற் 340/4,5
வாளை வாளின் பிறழ நாளும் - நற் 390/1
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர - நற் 400/4
பழன வாளை கதூஉம் ஊரன் - குறு 8/2
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு - குறு 164/1
வாளை நாள் இரை பெறூஉம் ஊரன் - குறு 364/2
வாளை நாள்_இரை பெறூஉம் ஊர - ஐங் 63/2
பழன வாளை பாளை உண்டு என - பரி 7/34
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை
 வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் - பரி 10/85,86
வாளை மேய்ந்த வள் எயிற்று நீர்நாய் - அகம் 6/18
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் - அகம் 276/2
வாளை நாள்_இரை தேரும் ஊர - அகம் 386/2
பூ கதூஉம் இன வாளை
 நுண் ஆரல் பரு வரால் - புறம் 18/8,9
பழன வாளை பரூஉ கண் துணியல் - புறம் 61/4
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ - புறம் 249/2
வாளை நீர்நாய் நாள்_இரை பெறூஉ - புறம் 283/2
நெடு நீர் பொய்கை பிறழிய வாளை
 நெல் உடை நெடு நகர் கூட்டு முதல் புரளும் - புறம் 287/8,9
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் - புறம் 322/8
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை
 புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும் - புறம் 354/5,6
நெடு வாளை பல் உவியல் - புறம் 395/4

 TOP
 
  வாளைக்கு (1)
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு
 அம் வாங்கு உந்தி அம் சொல் பாண்_மகள் - அகம் 126/8,9

 TOP
 
  வாளையின் (1)
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ - பரி 7/38

 TOP
 
  வாளையும் (1)
கீழ்மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் - புறம் 42/13

 TOP
 
  வாளையொடு (2)
வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின் - அகம் 336/5
நெடு நீர் பரப்பின் வாளையொடு உகளுந்து - புறம் 339/5

 TOP
 
  வாளொடு (2)
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி - மது 434
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா - புறம் 278/6

 TOP
 
  வாளோர் (1)
சுறவு இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப - புறம் 13/7

 TOP
 
  வான் (199)
வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட - திரு 117
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி - திரு 288
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்துற்று - திரு 305
வான் பொரு நெடு வரை வளனும் பாடி - சிறு 128
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு - சிறு 249
உருவ வான் மதி ஊர்கொண்டு ஆங்கு - சிறு 251
வான் மடி பொழுதில் நீர் நசைஇ குழித்த - பெரும் 107
ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் - பெரும் 157
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வுற்று - பெரும் 195
வான் தோய் மாடத்து வரிப்பந்து அசைஇ - பெரும் 333
மீன் பூத்து அன்ன வான் கலம் பரப்பி - பெரும் 477
வான் இயைந்த இரு முந்நீர் - மது 75
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து - மது 243
இரும் கடல் வான் கோடு புரைய வாருற்று - மது 407
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ - நெடு 13
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - நெடு 51
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் - குறி 67
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ - குறி 98
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல் - குறி 126
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு - குறி 205
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் - குறி 213
வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா - பட் 5
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை - பட் 38
வான் முகந்த நீர் மலை பொழியவும் - பட் 126
வான் வீழ்க்குவனே வளி மாற்றுவன் என - பட் 272
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி - மலை 92
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து - மலை 257
அருவி நுகரும் வான் அர_மகளிர் - மலை 294
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை - மலை 322
ஈன் பருந்து உயவும் வான் பொரு நெடும் சினை - நற் 3/1
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே - நற் 17/12
வான் பெயல் நனைந்த புறத்த நோன்பியர் - நற் 22/6
எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும் - நற் 83/6
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் - நற் 100/5
வண்டு படு வான் போது கமழும் - நற் 105/9
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் - நற் 142/1
அணங்கொடு நின்றது மலை வான் கொள்க என - நற் 165/3
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் - நற் 172/8
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப - நற் 188/5
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூம் - நற் 203/3
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் - நற் 211/8
வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி - நற் 234/2
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு - நற் 257/3
வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை - நற் 264/2
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ - நற் 266/2
கரும் கால் குறிஞ்சி மதன் இல் வான் பூ - நற் 268/3
நெடு வான் மின்னி குறும் துளி தலைஇ - நற் 274/1
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம்பொன் மின்னும் - நற் 292/6
ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை - நற் 298/10
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ - நற் 299/2
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் - நற் 335/1
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி - நற் 347/4
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் - நற் 353/7
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் - நற் 356/4
வான் தோய் மா மலை கிழவனை - நற் 365/8
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு - நற் 372/8
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன - குறு 53/4
வான் தோய்வு அற்றே காமம் - குறு 102/3
பாசிலை முல்லை ஆசு இல் வான் பூ - குறு 108/3
செ வான் செவ்வி கொண்டன்று - குறு 108/4
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் - குறு 127/2
வான் பூம் கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை - குறு 149/3
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்எதிர் - குறு 194/2
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே - குறு 270/4
அத்த வேம்பின் அமலை வான் பூ - குறு 281/3
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - குறு 285/8
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ - குறு 330/4
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே - குறு 357/8
பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை - ஐங் 97/1
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ - ஐங் 190/1
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது - ஐங் 199/2
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் - ஐங் 248/2
முள் அரை இலவத்து ஒள் இணர் வான் பூ - ஐங் 320/1
கரும் கால் மராஅத்து வைகு சினை வான் பூ - ஐங் 331/2
வான் அர_மகளோ நீயே - ஐங் 418/3
வான் பிசிர் கருவியின் பிடவு முகை தகைய - ஐங் 461/1
வரை மருள் புணரி வான் பிசிர் உடைய - பதி 11/1
வான் உறை மகளிர் நலன் இகல் கொள்ளும் - பதி 14/13
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப - பதி 37/6
செ உளை கலிமா ஈகை வான் கழல் - பதி 38/7
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல் - பதி 42/1
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க - பதி 44/2
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே - பதி 52/31
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப - பதி 57/2
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் - பதி 66/18
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி - பதி 69/1
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும - பதி 70/11
வான் மருப்பின் களிற்று யானை - பதி 80/1
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப - பதி 83/2
சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் - பரி 2/56
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு - பரி 7/3
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் - பரி 7/30
இருவர் வான் கிளி ஏற்பின் மழலை - பரி 9/42
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் - பரி 11/70
வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி - பரி 12/1
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் - பரி 12/9
வாச நறு நெய் ஆடி வான் துகள் - பரி 12/19
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல் - பரி 13/45
நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து - பரி 19/1
வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் - பரி 20/8
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த - பரி 23/1
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் - பரி 24/95
வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம் - கலி 7/2
வறன் ஓடின் வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள் - கலி 16/20
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை - கலி 39/9
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு - கலி 97/12
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் - கலி 100/11
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் - கலி 103/13
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும் - கலி 103/14
மாசு இல் வான் முந்நீர் பரந்த தொல் நிலம் - கலி 103/77
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறி செய்த - கலி 131/7
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப - கலி 145/47
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் - கலி 147/66
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் - அகம் 0/8
செ வான் அன்ன மேனி அ வான்
 இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று - அகம் 0/8,9
நார் இல் முருங்கை நவிரல் வான் பூ - அகம் 1/16
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 3/6
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய - அகம் 10/1
வான் தோய் இஞ்சி நல் நகர் புலம்ப - அகம் 35/2
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் - அகம் 38/5
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே - அகம் 42/14
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய - அகம் 49/11
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு - அகம் 65/12
வளை வாய் பருந்தின் வான் கண் பேடை - அகம் 79/12
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் - அகம் 87/13
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் - அகம் 93/12
வான் என பூத்த பானாள் கங்குல் - அகம் 94/3
அம் குழை இருப்பை அறை வாய் வான் புழல் - அகம் 107/16
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப - அகம் 112/13
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை - அகம் 114/9
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 115/13
வேனில் நீடிய வான் உயர் வழி_நாள் - அகம் 121/2
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி - அகம் 129/4
வான் கொள் தூவல் வளி தர உண்கும் - அகம் 133/11
வாழை வான் பூ ஊழுறுபு உதிர்ந்த - அகம் 134/10
ஆடு தளிர் இருப்பை கூடு குவி வான் பூ - அகம் 135/8
வான் தோய் உயர் வரை ஆடும் வைகறை - அகம் 139/7
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை - அகம் 144/4
புல் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 149/3
விளிவிடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் - அகம் 162/6
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப - அகம் 168/3
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை - அகம் 178/18
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது - அகம் 179/5
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை - அகம் 181/20
வேனில் அத்தத்து ஆங்கண் வான் உலந்து - அகம் 185/9
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன் - அகம் 201/15
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 217/4
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று - அகம் 218/4
பகன்றை வான் மலர் பனி நிறைந்தது போல் - அகம் 219/4
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் - அகம் 228/8
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ - அகம் 235/9
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 235/12
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல் - அகம் 261/4
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ - அகம் 264/3
மருப்பு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 267/7
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை - அகம் 271/4
திரள் அரை இருப்பை தொள்ளை வான் பூ - அகம் 275/11
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை - அகம் 281/5
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க - அகம் 282/6
கார் வான் முழக்கின் நீர் மிசை தெவுட்டும் - அகம் 301/18
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று - அகம் 304/4
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை - அகம் 309/6
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ - அகம் 331/2
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை - அகம் 336/17
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் - அகம் 340/16
கரும் கால் நுணவின் பெரும் சினை வான் பூ - அகம் 345/16
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு - அகம் 348/7
வலம்புரி மூழ்கிய வான் திமில் பரதவர் - அகம் 350/11
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த - அகம் 357/2
வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே - அகம் 378/24
வான் வழங்கு இயற்கை வளி பூட்டினையோ - அகம் 384/9
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் - அகம் 391/11
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு - அகம் 397/14
வான் நீர்க்கு ஊக்கும் தானை ஆனாது - புறம் 17/37
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் - புறம் 18/11
வித்தி வான் நோக்கும் புன்புலம் கண் அகன் - புறம் 18/24
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் - புறம் 21/3
வான் உறையும் மதி போலும் - புறம் 22/11
வான் துடைக்கும் வகைய போல - புறம் 38/2
யானை வான் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை - புறம் 39/2
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து - புறம் 109/9
வடதிசையதுவே வான் தோய் இமயம் - புறம் 132/7
மலை வான் கொள்க என உயர் பலி தூஉய் - புறம் 143/1
கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா - புறம் 147/3
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி - புறம் 150/6
பாழ் ஊர் நெருஞ்சி பசலை வான் பூ - புறம் 155/4
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி - புறம் 168/10
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே - புறம் 168/22
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து - புறம் 201/16
கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும் - புறம் 203/1
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் - புறம் 250/7
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 265/6
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி - புறம் 266/7
வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே - புறம் 277/6
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க - புறம் 307/6
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் - புறம் 307/9
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல் - புறம் 390/26
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூம் கலிங்கமொடு - புறம் 397/15
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே - புறம் 399/34

 TOP
 
  வான (7)
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் - மது 442
வான மீனின் வயின்வயின் இமைக்கும் - குறு 150/2
வான மலைத்த - பரி 22/14
வான மீனின் வயின்வயின் இமைப்ப - அகம் 144/17
வான மீமிசை உருமு நனி உரறும் - அகம் 318/2
வான வரம்பனை நீயோ பெரும - புறம் 2/12
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி - புறம் 27/8

 TOP
 
  வானக (1)
வானக மீனின் விளங்கி தோன்றும் - அகம் 114/11

 TOP
 
  வானகம் (1)
வயங்கு கதிர் விரிந்து வானகம் சுடர்வர - பதி 24/23

 TOP
 
  வானத்து (42)
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி - சிறு 250
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப - பெரும் 190
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப - பெரும் 292
பெரு நல் வானத்து வட வயின் விளங்கும் - பெரும் 302
அந்தி வானத்து ஆடு மழை கடுப்ப - பெரும் 413
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும் - பெரும் 480
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து
 பகல் பெயல் துளியின் மின்னு நிமிர்ந்து ஆங்கு - பெரும் 483,484
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் - மது 50
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப - மது 267
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப - மது 741
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் - குறி 48
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப - பட் 233
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை - மலை 530
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து
 அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை - குறு 92/1,2
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே - குறு 251/7
செ வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி - குறு 307/2
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ - குறு 323/3
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து
 உருமுப்படு கனலின் இரு நிலத்து உறைக்கும் - ஐங் 320/2,3
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து
 நிலை பெறு கடவுளும் விழைதக பேணி - பதி 21/14,15
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த - பதி 31/18
அம் கண் வானத்து அணி நிலா திகழ்தரும் - பரி 1/44
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி - பரி 2/5
ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து
 நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் - பரி 3/27,28
செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து
 வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து - பரி 5/58,59
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு - கலி 105/45
இடி உமிழ் வானத்து இரவு இருள் போழும் - கலி 141/17
வறம் கூர் வானத்து வள் உறைக்கு அலமரும் - கலி 146/52
வானத்து எவன் செய்தி நீ - கலி 147/29
பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து
 அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் - அகம் 16/17,18
நெடு நீர் வானத்து வாவு பறை நீந்தி - அகம் 57/2
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ - அகம் 174/7
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என - அகம் 229/2
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து
 வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் - அகம் 323/9,10
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை - அகம் 325/18
செ வானத்து வனப்பு போன்றன - புறம் 4/2
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் - புறம் 55/17
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து
 மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு - புறம் 109/9,10
நீண்டு உயர் வானத்து உறையினும் நன்றும் - புறம் 198/20
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து
 வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென - புறம் 367/15,16
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து
 வயங்கு பல் மீனினும் வாழியர் பல என - புறம் 371/25,26
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே - புறம் 385/12
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண் - புறம் 396/26

 TOP
 
  வானம் (73)
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் - பொரு 236
வானம் வாய்த்த வள மலை கவாஅன் - சிறு 84
கருவி வானம் துளி சொரிந்து ஆங்கு - பெரும் 24
வானம் ஊன்றிய மதலை போல - பெரும் 346
புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய - பெரும் 409
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் - முல் 98
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும் - மது 107
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி - மது 357
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின் - மது 678
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என - நெடு 2
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் - குறி 227
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது - மலை 97
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம்
 இன்னே பெய்ய மின்னுமால் தோழி - நற் 7/5,6
பெயல் ஆனாதே வானம் பெயலொடு - நற் 51/5
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் - நற் 53/5
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் - நற் 163/9
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் - நற் 246/9
வானம் வேண்டா உழவின் எம் - நற் 254/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம்
 நெடும் பல் குன்றத்து குறும் பல மறுகி - நற் 261/3,4
சொல் புடைபெயர்தலோ இலரே வானம்
 நளி கடல் முகந்து செறிதக இருளி - நற் 289/3,4
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க - நற் 364/3
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும் - நற் 365/6
பெயல் தொடங்கினவே பெய்யா வானம்
 நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி - நற் 371/5,6
நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார் - குறு 130/1
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர்கூர்ந்து - குறு 234/1
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே - குறு 287/8
பெயல் ஆனாதே வானம் காதலர் - குறு 380/3
பெயல் தொடங்கின்றே வானம்
 காண்குவம் வம்மோ பூம் கணோயே - ஐங் 469/4,5
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப - ஐங் 476/1
கருவி வானம் பெயல் தொடங்கின்றே - ஐங் 488/1
கருவி வானம் தண் தளி தலைஇய - பதி 31/15
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு - பதி 43/18
கருவி வானம் தண் தளி சொரிந்து என - பதி 76/10
வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் - பதி 89/1
மீன் வயின் நிற்ப வானம் வாய்ப்ப - பதி 90/1
பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம்
 நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலைத்தலைஇ - பரி 6/2,3
மண் பரிய வானம் வறப்பினும் மன்னுகமா - பரி 8/129
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க - பரி 11/74
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் - பரி 16/37
மறாஅற்க வானம் மலிதந்து நீத்தம் - பரி 16/54
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் - பரி 19/83
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை - பரி 22/8
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் - பரி 24/2
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம்
 துளி மாறு பொழுதின் இ உலகம் போலும் நின் - கலி 25/27,28
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் - கலி 145/20
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் - கலி 145/55
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி - அகம் 4/6
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் - அகம் 11/1
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன - அகம் 71/8
இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம்
 துளி தலைக்கொண்ட நளி பெயல் நடுநாள் - அகம் 72/1,2
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் - அகம் 77/5
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் - அகம் 120/2
மாரி வானம் தலைஇ நீர் வார்பு - அகம் 128/12
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம் - அகம் 134/1
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் - அகம் 184/16
வானம் வேண்டா வறன் இல் வாழ்க்கை - அகம் 186/1
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் - அகம் 193/2
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம்
 இரும் களிற்று இன நிரை குளிர்ப்ப வீசி - அகம் 214/2,3
மழை இல் வானம் மீன் அணிந்து அன்ன - அகம் 264/1
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம்
 பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் - அகம் 274/2,3
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம்
 பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை - அகம் 278/1,2
பசும் கண் வானம் பாய் தளி பொழிந்து என - அகம் 283/12
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம் - அகம் 291/1
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் - அகம் 333/12
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் - அகம் 334/9
பெரும் கலி வானம் தலைஇய - அகம் 337/20
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப - அகம் 365/1
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய - புறம் 35/2
வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு - புறம் 54/6
வானம் மீன் பல பூப்பின் ஆனாது - புறம் 129/7
கருவி வானம் தலைஇ யாங்கும் - புறம் 159/19
வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது - புறம் 192/7
கருவி வானம் போல - புறம் 204/13

 TOP
 
  வானம்பாடி (1)
வானம்பாடி வறம் களைந்து ஆனாது - ஐங் 418/1

 TOP
 
  வானம்வாழ்த்தி (1)
வானம்வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது - அகம் 67/2

 TOP
 
  வானமும் (4)
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும் - மது 479
கானமும் கம்மென்றன்றே வானமும்
 வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி - நற் 154/1,2
கானலும் புலம்பு நனி உடைத்தே வானமும்
 நம்மே போலும் மம்மர்த்து ஆகி - குறு 310/2,3
வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் - கலி 146/14

 TOP
 
  வானமொடு (2)
கையற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு
 அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் - ஐங் 235/1,2
அந்தி வானமொடு கடல் அணி கொளாஅ - அகம் 360/8

 TOP
 
  வானவ (1)
வானவ மகளிர் மான கண்டோர் - மது 582

 TOP
 
  வானவரம்ப (1)
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப
 இனியவை பெறினே தனித்தனி நுகர்கேம் - பதி 38/12,13

 TOP
 
  வானவரம்பன் (4)
வானவரம்பன் என்ப கானத்து - பதி 58/12
வானவரம்பன் அடல் முனை கலங்கிய - அகம் 45/17
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் - அகம் 359/6
வானவரம்பன் நல் நாட்டு உம்பர் - அகம் 389/16

 TOP
 
  வானவன் (10)
வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் - பரி 9/58
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை - அகம் 33/14
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை - அகம் 77/15
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் - அகம் 143/10
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன்
 மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை - அகம் 159/15,16
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குடவரை - அகம் 213/15
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன்
 திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு - அகம் 309/10,11
தேன் இமிர் நறும் தார் வானவன் உடற்றிய - அகம் 381/15
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய - புறம் 39/16
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் - புறம் 126/14

 TOP
 
  வானவில்லு (1)
வச்சிரத்தான் வானவில்லு
 வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின - பரி 18/39,40

 TOP
 
  வானி (1)
பயினி வானி பல் இணர் குரவம் - குறி 69

 TOP
 
  வானில் (1)
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் - பரி 18/49

 TOP
 
  வானின் (10)
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்
 வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் - மலை 75,76
சாந்து வரு வானின் நீரினும் - பதி 86/12
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் - பரி 2/28
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற - கலி 41/19
ஆலி வானின் காலொடு பாறி - அகம் 9/7
மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப - அகம் 37/4
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற - அகம் 136/12
மீனொடு பொலிந்த வானின் தோன்றி - அகம் 153/15
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின்
 வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப - அகம் 334/9,10
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் - அகம் 381/12

 TOP
 
  வானினும் (1)
நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று - குறு 3/1

 TOP
 
  வானும் (1)
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என் - கலி 145/43

 TOP
 
  வானுள் (1)
மிக வானுள் எரி தோன்றினும் - புறம் 395/34

 TOP
 
  வானுற (5)
வானுற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் - நெடு 60
வானுற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன் - நற் 53/4
வானுற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை - பதி 53/9
வானுற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனைக்கொடி - கலி 104/7
வானுற நிவந்த நீல் நிற பெரு மலை - அகம் 222/1

 TOP
 
  வானே (1)
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே - நற் 387/11

 TOP
 
  வானோர் (2)
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ - திரு 260
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர்
 அரும் பெறல் உலகத்து ஆன்றவர் - புறம் 213/22,23

 TOP