<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

வெ - முதல் சொற்கள்
வெ 3
வெஃகாது 1
வெஃகார் 1
வெஃகி 7
வெஃகிய 1
வெஃகினை 1
வெக்கை 1
வெகுண்டனள் 1
வெகுண்டு 6
வெகுள்வர் 1
வெகுள்வாய் 1
வெகுள்வோள் 1
வெகுளி 3
வெகுளியான் 1
வெகுளும் 1
வெட்சி 7
வெட்சியும் 1
வெட்டிய 1
வெடி 5
வெடிபட்டு 1
வெண் 308
வெண்_குருகு 19
வெண்குடை 21
வெண்கூதாளத்து 2
வெண்கூதாளம் 1
வெண்கை 3
வெண்ணி 3
வெண்ணிப்பறந்தலை 1
வெண்ணிலவின் 1
வெண்ணிலவே 1
வெண்ணிவாயில் 1
வெண்ணெய் 5
வெண்ணெய்க்கும் 1
வெண்ணெயின் 1
வெண்ணெல் 26
வெண்ணெல்லின் 1
வெண்ணெலொடு 1
வெண்பொன் 1
வெண்மணி 1
வெண்மறி 1
வெண்மை 2
வெதிர் 18
வெதிர்க்கு 1
வெதிர 1
வெதிரத்து 3
வெதிரின் 2
வெந்த 4
வெந்தது 1
வெந்ததை 2
வெந்து 3
வெப்ப 1
வெப்பர் 1
வெப்பு 5
வெப்புள் 1
வெம் 191
வெம்_கதிர்_செல்வன் 1
வெம்_நோய் 2
வெம்ப 8
வெம்பாது 1
வெம்பி 2
வெம்பிய 5
வெம்பினும் 1
வெம்பு 2
வெம்பும்-மன் 1
வெம்மை 8
வெம்மைய 3
வெம்மையளே 1
வெம்மையால் 1
வெம்மையில் 1
வெம்மையின் 5
வெம்மையும் 2
வெய் 1
வெய்து 11
வெய்து-உற்ற 1
வெய்து-உற்றனை 1
வெய்து-உற்று 5
வெய்து-உற 1
வெய்து-உறவு 1
வெய்து_உயிர்த்து 4
வெய்து_உயிரா 1
வெய்ய 20
வெய்யள் 2
வெய்யன் 2
வெய்யாரும் 1
வெய்யை 4
வெய்யையால் 1
வெய்யொனும் 1
வெய்யோய் 1
வெய்யோயே 3
வெய்யோள் 2
வெய்யோளும் 1
வெய்யோளொடு 4
வெய்யோற்கு 2
வெய்யோன் 2
வெய்யோனே 2
வெயில் 52
வெயிலொடு 1
வெயிற்கு 1
வெரிந் 6
வெரிந 1
வெரிநின் 3
வெரிநு 1
வெரீஇ 29
வெரீஇய 9
வெரு 7
வெருக்கு 3
வெருகிற்கு 1
வெருகின் 5
வெருகு 3
வெருவ 1
வெருவர 6
வெருவரு 24
வெருவரும் 1
வெருவா 1
வெருவார் 1
வெருவு-உற்று 1
வெருவு-உற 1
வெருவுவை 1
வெருள் 2
வெருள்பு 1
வெரூஉ 2
வெரூஉதல் 1
வெரூஉதும் 1
வெரூஉம் 21
வெல் 58
வெல்குவை 1
வெல்லாது 1
வெல்லும் 1
வெல்வ 1
வெலற்கே 1
வெலீஇய 1
வெலீஇயர் 1
வெலீஇயோன் 1
வெவ் 6
வெவ்வர் 1
வெவ்வெம் 1
வெவ்வேறு 1
வெள் 118
வெள்யாட்டு 1
வெள்ள 8
வெள்ளத்தின் 1
வெள்ளத்து 2
வெள்ளம் 16
வெள்ளமும் 2
வெள்ளாங்குருகின் 10
வெள்ளாங்குருகே 3
வெள்ளாங்குருகை 1
வெள்ளாம்பல் 1
வெள்ளி 26
வெள்ளிய 1
வெள்ளியது 1
வெள்ளியின் 2
வெள்ளியும் 1
வெள்ளில் 5
வெள்ளெலி 1
வெள்ளென 2
வெள்ளை 11
வெள்ளையும் 3
வெள்ளையொடு 1
வெள்ளோத்திரத்து 1
வெளிது 1
வெளிப்பட 3
வெளிப்படாது 1
வெளிப்படாமை 1
வெளிப்படினும் 1
வெளிப்படினே 1
வெளிப்படு 1
வெளிய 1
வெளியத்து 1
வெளியது 1
வெளியன் 4
வெளில் 10
வெளிற்றின் 1
வெளிற்று 2
வெளிறு 7
வெற்ப 13
வெற்பன் 19
வெற்பனும் 1
வெற்பனை 1
வெற்பனொடு 2
வெற்பில் 4
வெற்பின் 7
வெற்பு 7
வெற்பு_அகம் 1
வெற்பே 2
வெற்றமொடு 1
வெற்றி 3
வெற்று 1
வெறாஅது 1
வெறி 52
வெறி-உற 1
வெறி-உறு 3
வெறி_களம் 2
வெறிது 1
வெறிபட 1
வெறியா 1
வெறியும் 1
வெறியே 1
வெறு 2
வெறுக்கை 15
வெறுக்கைய 1
வெறுக்கையின் 1
வெறுக்கையொடு 1
வெறுத்த 10
வெறுத்து 1
வெறுப்ப 4
வெறுப்பினால் 1
வென் 38
வென்ற 14
வென்றதன் 1
வென்றாய் 1
வென்றி 25
வென்றியர் 2
வென்றியின் 2
வென்றியும் 3
வென்றியொடு 4
வென்று 29
வென்று_வென்று 1
வென்றும் 1
வென்றோய் 2
வென்றோனும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  வெ (3)
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது - பதி 68/5
கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய - அகம் 89/8
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் - அகம் 267/11

 TOP
 
  வெஃகாது (1)
பிறர்_பிறர் நலியாது வேற்று பொருள் வெஃகாது/மை இல் அறிவினர் செவ்விதின் நடந்து தம் - பதி 22/7,8

 TOP
 
  வெஃகார் (1)
பழியொடு வரூஉம் இன்பம் வெஃகார்/வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப - அகம் 112/12,13

 TOP
 
  வெஃகி (7)
நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் - பரி 10/88
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி/கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் - கலி 10/5,6
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என - கலி 10/21
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி/முனை என்னார் காதலர் முன்னிய ஆரிடை - கலி 16/9,10
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/20
ஈதல் இன்பம் வெஃகி மேவர - அகம் 69/5
பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி/திதியனொடு பொருத அன்னி போல - அகம் 126/15,16

 TOP
 
  வெஃகிய (1)
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி - அகம் 205/10

 TOP
 
  வெஃகினை (1)
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் - நற் 290/4

 TOP
 
  வெக்கை (1)
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை/பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின் - பதி 71/3,4

 TOP
 
  வெகுண்டனள் (1)
வெகுண்டனள் என்ப பாண நின் தலைமகள் - ஐங் 82/1

 TOP
 
  வெகுண்டு (6)
பாம்பு வெகுண்டு அன்ன தேறல் நல்கி - சிறு 237
கூற்று வெகுண்டு வரினும் மாற்றும் ஆற்றலையே - பதி 14/10
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு/யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் - பரி 7/72,73
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு/திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் - கலி 104/43,44
கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு - புறம் 42/23
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு - புறம் 376/14

 TOP
 
  வெகுள்வர் (1)
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் - கலி 93/32

 TOP
 
  வெகுள்வாய் (1)
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு - கலி 92/23

 TOP
 
  வெகுள்வோள் (1)
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள்/கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் - ஐங் 84/1,2

 TOP
 
  வெகுளி (3)
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் - பொரு 172
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று - கலி 104/42
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை - புறம் 6/23

 TOP
 
  வெகுளியான் (1)
வலி மிகு வெகுளியான் வாள்-உற்ற மன்னரை - கலி 46/7

 TOP
 
  வெகுளும் (1)
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும்/முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி - குறி 130,131

 TOP
 
  வெட்சி (7)
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு - திரு 21
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி/செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை - குறி 63,64
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி/தளை அவிழ் பல் போது கமழும் - குறு 209/5,6
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர் - பரி 22/22
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி/கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் - அகம் 133/14,15
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ - புறம் 100/5
வெட்சி கானத்து வேட்டுவர் ஆட்ட - புறம் 202/1

 TOP
 
  வெட்சியும் (1)
புல் இலை வெட்சியும் பிடவும் தளவும் - கலி 103/2

 TOP
 
  வெட்டிய (1)
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் - நற் 271/9

 TOP
 
  வெடி (5)
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த - மது 233
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர - குறி 161
வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு - பரி 4/20
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென - அகம் 392/15
வெடி வேய் கொள்வது போல ஓடி - புறம் 302/1

 TOP
 
  வெடிபட்டு (1)
தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு/ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் - புறம் 93/3,4

 TOP
 
  வெண் (308)
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி - திரு 231
பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண் பல் - பொரு 28
கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர - சிறு 150
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு - சிறு 194
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் - பெரும் 71
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் - பெரும் 94
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ - பெரும் 263
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் - பெரும் 359
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப - பெரும் 414
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 430
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற - பெரும் 457
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு - பெரும் 498
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் - முல் 100
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் - மது 8
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் - மது 336
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் - நெடு 16
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை - நெடு 19
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து - நெடு 95
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி - குறி 115
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் - பட் 1
மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் - பட் 35
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் - பட் 50
வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும் - பட் 114
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று - பட் 161
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி - பட் 240
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் - மலை 123
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் - மலை 174
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் - மலை 178
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை - மலை 441
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு - மலை 465
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - நற் 4/8
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் - நற் 4/11
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் - நற் 10/7
ஒழி திரை வரித்த வெண் மணல் அடைகரை - நற் 27/3
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை - நற் 31/2
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு - நற் 31/10
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே - நற் 38/10
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி - நற் 41/2
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி - நற் 54/4
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப - நற் 58/7
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு - நற் 67/3
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய - நற் 67/4
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் - நற் 74/9
மை ஊன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல் - நற் 83/5
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் - நற் 84/4
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 96/2
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு - நற் 107/2
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் - நற் 110/1
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் - நற் 114/1
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - நற் 123/4
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி - நற் 126/2
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் - நற் 138/4
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் - நற் 145/1
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை - நற் 151/3
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் - நற் 167/2
வெண் போழ் தைஇய அலங்கல் அம் தொடலை - நற் 169/8
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி - நற் 172/1
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே - நற் 179/10
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த - நற் 183/9
பால் முகந்து அன்ன பசு வெண் நிலவின் - நற் 196/2
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு - நற் 199/2
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை - நற் 203/4
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் - நற் 205/4
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப - நற் 225/2
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் - நற் 231/4
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் - நற் 241/5
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் - நற் 254/2
குன்று சேர் வெண் மணல் துஞ்சும் ஊர - நற் 260/4
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை - நற் 272/3
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே - நற் 278/9
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் - நற் 291/3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு - நற் 312/3
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது - நற் 328/8
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை - நற் 336/4
பகடு சேறு உதைத்த புள்ளி வெண் புறத்து - நற் 340/6
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி - நற் 342/2
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன - நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் - நற் 358/9
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி - நற் 366/8
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு - நற் 367/3
அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட - நற் 372/6
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும் - குறு 7/5
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து - குறு 24/3
நிரந்து இலங்கு வெண் பல் மடந்தை - குறு 52/4
நனை முதிர் புன்கின் பூ தாழ் வெண் மணல் - குறு 53/2
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் - குறு 75/3
நாறா வெண் பூ கொழுதும் - குறு 85/5
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் - குறு 113/3
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை - குறு 123/2
பசு வெண் திங்கள் தோன்றி ஆங்கு - குறு 129/4
வெண் தலை புணரி ஆடியும் நன்றே - குறு 144/2
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் - குறு 146/3
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை - குறு 162/4
தண் கடல் படு திரை பெயர்த்தலின் வெண் பறை - குறு 166/1
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக - குறு 189/2
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி - குறு 205/3
தயங்கு திரை பொருத தாழை வெண் பூ - குறு 226/5
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 246/1
வெண் மணல் பொதுளிய பைம் கால் கருக்கின் - குறு 281/1
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு - குறு 281/2
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் - குறு 298/6
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு - குறு 303/1
வெண் தோடு இரியும் வீ ததை கானல் - குறு 304/6
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து - குறு 307/7
ஓங்கல் வெண் மணல் தாழ்ந்த புன்னை - குறு 311/5
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - குறு 313/1
நிலவு நிற வெண் மணல் புலவ பலவுடன் - குறு 320/3
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் - குறு 325/5
கான இருப்பை வேனில் வெண் பூ - குறு 329/1
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு - குறு 334/1
செறி முறை வெண் பலும் பறிமுறை நிரம்பின - குறு 337/3
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை - குறு 343/4
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் - குறு 353/5
சொல்லுப அன்ன முல்லை வெண் முகையே - குறு 358/7
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் - குறு 359/2
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை - குறு 372/2
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் - குறு 381/4
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் - குறு 386/1
அடைகரை வேழம் வெண் பூ பகரும் - ஐங் 13/2
புதல் மிசை நுடங்கும் வேழ வெண் பூ - ஐங் 17/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் - ஐங் 19/3
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் - ஐங் 29/2
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் - ஐங் 41/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை - ஐங் 85/1
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் - ஐங் 86/1
திரை தரு முத்தம் வெண் மணல் இமைக்கும் - ஐங் 105/2
ஓங்கு திரை வெண் மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு - ஐங் 113/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 165/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 166/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் - ஐங் 166/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை - ஐங் 170/1
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் - ஐங் 181/3
வெண் தலை மா மழை சூடி - ஐங் 209/4
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் - ஐங் 265/2
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் - ஐங் 286/1
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் - ஐங் 380/2
மாலை வெண் காழ் காவலர் வீச - ஐங் 421/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் - ஐங் 456/3
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு - பதி 12/17
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து - பதி 15/9
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் - பதி 29/6
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு - பதி 30/11
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் - பதி 30/17
வெண் திரை முந்நீர் வளைஇய உலகத்து - பதி 31/21
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் - பதி 40/10
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய - பதி 42/22
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் - பதி 45/16
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து - பதி 51/31
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை - பதி 55/7
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல - பதி 55/15
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் - பதி 58/2
நாறு இணர் கொன்றை வெண் போழ் கண்ணியர் - பதி 67/13
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு - பதி 68/9
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு - பதி 70/7
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் - பதி 87/3
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய - பதி 90/29
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் - பரி 6/35
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/76
மீ பால் வெண் துகில் போர்க்குநர் பூ பால் - பரி 10/79
வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் - பரி 10/80
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் - பரி 18/26
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை - கலி 9/15
மண மௌவல் முகை அன்ன மா வீழ் வார் நிரை வெண் பல் - கலி 14/3
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி - கலி 31/20
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் - கலி 58/4
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த - கலி 95/5
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து - கலி 97/15
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் - கலி 103/12
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/17
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் - கலி 105/18
நீல நீர் உடை போல தகைபெற்ற வெண் திரை - கலி 124/3
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் - கலி 142/9
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை - கலி 144/25
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் - கலி 145/40
நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே - அகம் 2/17
வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் - அகம் 6/8
துய் தலை வெண் காழ் பெறூஉம் - அகம் 7/21
வெண்_குருகு நரல வீசும் - அகம் 13/23
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி - அகம் 20/8
துணை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 21/2
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - அகம் 21/24
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு - அகம் 24/12
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் - அகம் 26/2
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 27/7
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் - அகம் 34/1
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் - அகம் 47/10
நெடும் கால் முருங்கை வெண் பூ தாஅய் - அகம் 53/4
உப்பு நொடை நெல்லின் மூரல் வெண் சோறு - அகம் 60/4
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 61/9
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் - அகம் 68/19
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் - அகம் 74/7
பெரும் பொளி வெண் நார் அழுந்துபட பூட்டி - அகம் 83/6
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் - அகம் 86/6
மூத்தோர் அன்ன வெண் தலை புணரி - அகம் 90/1
குவை இலை முசுண்டை வெண் பூ குழைய - அகம் 94/2
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் - அகம் 98/16
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி - அகம் 104/9
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு - அகம் 107/9
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 109/7
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை - அகம் 117/6
நெடும் கால் மாஅத்து ஊழ்-உறு வெண் பழம் - அகம் 117/15
பெண்ணை ஓங்கிய வெண் மணல் படப்பை - அகம் 120/14
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை - அகம் 121/12
போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண் காழ் - அகம் 129/9
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் - அகம் 133/6
மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு - அகம் 136/1
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி - அகம் 136/14
உருவ வெண் மணல் முருகு நாறு தண் பொழில் - அகம் 137/8
ஈன்று நாள் உலந்த வாலா வெண் மழை - அகம் 139/6
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை - அகம் 139/10
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - அகம் 140/3
நெல்லின் நேரே வெண் கல் உப்பு என - அகம் 140/7
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு - அகம் 141/19
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு - அகம் 145/5
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க - அகம் 149/8
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின் - அகம் 159/1
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி - அகம் 160/4
முகை நிரைத்து அன்ன மா வீழ் வெண் பல் - அகம் 162/12
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் - அகம் 172/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது - அகம் 176/9
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து - அகம் 178/9
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் - அகம் 179/2
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் - அகம் 181/13
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் - அகம் 184/7
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு - அகம் 197/13
கரை பாய் வெண் திரை கடுப்ப பல உடன் - அகம் 199/1
உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண் கல் அமிழ்தம் - அகம் 207/2
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு - அகம் 208/3
பெய்து புறம் திறந்த பொங்கல் வெண் மழை - அகம் 217/1
வால் வெண் தெவிட்டல் வழி வார் நுணக்கம் - அகம் 224/7
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் - அகம் 226/6
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய - அகம் 226/9
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த - அகம் 230/6
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் - அகம் 240/13
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி - அகம் 241/9
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி - அகம் 245/11
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் - அகம் 247/5
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை - அகம் 251/15
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை - அகம் 252/4
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ - அகம் 264/3
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ - அகம் 273/2
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என - அகம் 275/5
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் - அகம் 276/2
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 282/3
மீன் சினை அன்ன வெண் மணல் குவைஇ - அகம் 286/3
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் - அகம் 290/12
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ - அகம் 308/5
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் - அகம் 309/8
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது - அகம் 321/5
வெண் மணல் நிவந்த பொலம் கடை நெடு நகர் - அகம் 325/2
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் - அகம் 330/12
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை - அகம் 337/16
கான்_அமர்_செல்வி அருளலின் வெண் கால் - அகம் 345/4
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து - அகம் 346/4
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ - அகம் 347/12
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல - அகம் 353/9
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 362/3
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் - அகம் 375/9
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ - அகம் 380/12
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் - அகம் 381/3
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை - அகம் 392/2
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப - அகம் 393/9
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் - அகம் 393/10
பால் கண்டு அன்ன ஊதை வெண் மணல் - அகம் 400/15
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் - புறம் 2/10
நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான் - புறம் 4/11
வேளை வெண் பூ கறிக்கும் - புறம் 23/21
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப - புறம் 31/14
ஆடு கண் கரும்பின் வெண் பூ நுடங்கும் - புறம் 35/10
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய - புறம் 36/5
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் - புறம் 38/8
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை - புறம் 39/2
இரும் பனை வெண் தோடு மலைந்தோன் அல்லன் - புறம் 45/1
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் - புறம் 55/20
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக - புறம் 61/5
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை - புறம் 75/8
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் - புறம் 94/1
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு - புறம் 100/4
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் - புறம் 112/1
இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் - புறம் 112/3
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த - புறம் 170/10
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் - புறம் 193/1
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ - புறம் 215/3
வேளை வெண் பூ வெண் தயிர் கொளீஇ - புறம் 215/3
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு - புறம் 256/3
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு - புறம் 257/12
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் - புறம் 276/1
மூரி வெண் தோள் - புறம் 285/9
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் - புறம் 324/10
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு - புறம் 328/11
போகு பலி வெண் சோறு போல - புறம் 331/12
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் - புறம் 352/1
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப - புறம் 356/6
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி - புறம் 362/5
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் - புறம் 362/16
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி - புறம் 369/19
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை - புறம் 386/5
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி - புறம் 390/18
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உற - புறம் 393/14
விரி கதிர வெண் திங்களின் - புறம் 396/27
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் - புறம் 400/1

 TOP
 
  வெண்_குருகு (19)
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் - நற் 4/11
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு/உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் - நற் 31/10,11
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி - நற் 54/4
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு/வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய - நற் 67/3,4
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் - நற் 138/4
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் - நற் 167/2
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த - நற் 183/9
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு/நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி - நற் 199/2,3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு/பார்வை வேட்டுவன் காழ் களைந்து அருள - நற் 312/3,4
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் - குறு 113/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு/அடைகரை தாழை குழீஇ பெரும் கடல் - குறு 303/1,2
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் - குறு 325/5
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் - குறு 381/4
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் - பதி 29/6
வெண்_குருகு நரல வீசும் - அகம் 13/23
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு/தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது - அகம் 141/19,20
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது - அகம் 176/9
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் - அகம் 226/6
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ - அகம் 273/2

 TOP
 
  வெண்குடை (21)
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை/கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் - சிறு 64,65
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை/தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப - நெடு 184,185
விசும்பு தோய் வெண்குடை நுவலும் - பதி 17/13
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே - பதி 52/31
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல - அகம் 36/21
உலகு உடன் நிழற்றிய தொலையா வெண்குடை/கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி - அகம் 204/1,2
விசும்பு இவர் வெண்குடை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 231/12
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை/நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற - புறம் 3/1,2
மாலை வெண்குடை நீழலான் - புறம் 22/12
மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே - புறம் 60/12
விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை/முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே - புறம் 75/11,12
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை - புறம் 174/15
வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் - புறம் 189/2
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே - புறம் 197/8
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே - புறம் 213/2
காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும் - புறம் 229/20
திங்கள் அன்ன வெண்குடை/ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே - புறம் 231/5,6
வெண்குடை மதியம் மேல் நிலா திகழ்தர - புறம் 294/1
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் - புறம் 367/14
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் - புறம் 392/1
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் - புறம் 394/2

 TOP
 
  வெண்கூதாளத்து (2)
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர் - பட் 85
வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் - குறு 282/6

 TOP
 
  வெண்கூதாளம் (1)
வெண்கூதாளம் தொடுத்த கண்ணியன் - திரு 192

 TOP
 
  வெண்கை (3)
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து - மலை 28
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் - பதி 29/6
முழவில் போக்கிய வெண்கை/விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே - பதி 61/17,18

 TOP
 
  வெண்ணி (3)
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் - பொரு 147
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த - நற் 390/3
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை - புறம் 66/6

 TOP
 
  வெண்ணிப்பறந்தலை (1)
கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை/பொருது புண் நாணிய சேரலாதன் - அகம் 55/10,11

 TOP
 
  வெண்ணிலவின் (1)
தொல்லை திங்கள் நெடு வெண்ணிலவின்/மணந்தனன்-மன் எம் தோளே - குறு 193/4,5

 TOP
 
  வெண்ணிலவே (1)
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே - குறு 47/4

 TOP
 
  வெண்ணிவாயில் (1)
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில்/சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் - அகம் 246/9,10

 TOP
 
  வெண்ணெய் (5)
பிறவா வெண்ணெய் உருப்பிடத்து அன்ன - நற் 84/7
வெண்ணெய் உணங்கல் போல - குறு 58/5
வெண்ணெய் தெழி கேட்கும் அண்மையால் சேய்த்து அன்றி - கலி 108/35
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே - கலி 115/7
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக - அகம் 394/6

 TOP
 
  வெண்ணெய்க்கும் (1)
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் - கலி 110/6

 TOP
 
  வெண்ணெயின் (1)
சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து - பெரும் 306

 TOP
 
  வெண்ணெல் (26)
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி - பெரும் 255
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல்/வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவு-உற்று என்ன - மலை 115,116
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ - மலை 471
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை - நற் 7/7
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து - நற் 183/1
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ - நற் 350/1
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு - நற் 373/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு - குறு 210/3
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய - குறு 269/5
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர - ஐங் 48/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் - ஐங் 58/1
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் - ஐங் 190/2
மை ஊன் பெய்த வெண்ணெல் வெண் சோறு - பதி 12/17
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 43/4
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் - அகம் 40/13
வெண்ணெல் வைப்பின் பருவூர் பறந்தலை - அகம் 96/14
வெண்ணெல் வைப்பின் நன் நாடு பெறினும் - அகம் 201/13
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை - அகம் 204/10
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் - அகம் 211/6
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை - அகம் 236/4
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் - அகம் 267/11
பசு மீன் நொடுத்த வெண்ணெல் மாஅ - அகம் 340/14
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல்/முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் - புறம் 33/5,6
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ - புறம் 348/1
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி - புறம் 352/9
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல்/தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி - புறம் 399/1,2

 TOP
 
  வெண்ணெல்லின் (1)
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது - மலை 564

 TOP
 
  வெண்ணெலொடு (1)
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி - மது 288

 TOP
 
  வெண்பொன் (1)
ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை - புறம் 389/4

 TOP
 
  வெண்மணி (1)
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் - அகம் 211/14

 TOP
 
  வெண்மறி (1)
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி/நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல் - புறம் 383/20,21

 TOP
 
  வெண்மை (2)
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது - குறு 277/2
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் - கலி 88/6

 TOP
 
  வெதிர் (18)
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப - மது 302
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென - மலை 207
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை - நற் 116/4
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து - நற் 147/8
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் - குறு 304/2
இரு வெதிர் நீடு அமை தயங்க பாயும் - குறு 385/4
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் - ஐங் 280/2
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் - கலி 42/7
நுண் பொறி மான் செவி போல வெதிர் முளை - கலி 43/16
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி - கலி 96/27
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென - கலி 119/8
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் - அகம் 27/2
வெதிர் வேர் அன்ன பரூஉ மயிர் பன்றி - அகம் 178/2
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர்/கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய - அகம் 185/6,7
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் - அகம் 267/11
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி - அகம் 278/8
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் - அகம் 395/14
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி - அகம் 399/12

 TOP
 
  வெதிர்க்கு (1)
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை - குறி 35

 TOP
 
  வெதிர (1)
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே - அகம் 397/16

 TOP
 
  வெதிரத்து (3)
வேர் பிணி வெதிரத்து கால் பொரு நரல் இசை - நற் 62/1
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் - ஐங் 278/1
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து/வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே - புறம் 277/5,6

 TOP
 
  வெதிரின் (2)
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே - ஐங் 91/4
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே - புறம் 109/4

 TOP
 
  வெந்த (4)
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த/வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய - குறு 356/3,4
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு - ஐங் 317/2
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு - கலி 83/30
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று - கலி 84/30

 TOP
 
  வெந்தது (1)
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் - கலி 120/17

 TOP
 
  வெந்ததை (2)
குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை/மடவோர் காட்சி நாணி கடை அடைத்து - சிறு 137,138
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக - புறம் 246/8

 TOP
 
  வெந்து (3)
நீருள் குவளை வெந்து அற்று - கலி 41/31
வெந்து ஆறு பொன்னின் அந்தி பூப்ப - அகம் 71/6
வெந்து வாய் மடித்து வேல் தலைப்பெயரி - புறம் 295/2

 TOP
 
  வெப்ப (1)
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் - குறு 277/4

 TOP
 
  வெப்பர் (1)
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர்/ஒன்றிரு முறை இருந்து உண்ட பின்றை - புறம் 269/4,5

 TOP
 
  வெப்பு (5)
துப்பு துறைபோகிய வெப்பு உடை தும்பை - பதி 39/3
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் - பதி 86/4
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து - புறம் 11/8
வெப்பு உடைய மட்டு உண்டு - புறம் 24/5
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க - புறம் 397/17

 TOP
 
  வெப்புள் (1)
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் - புறம் 120/1

 TOP
 
  வெம் (191)
வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு - பொரு 136
வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப - சிறு 8
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் - சிறு 9
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என - சிறு 26
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - சிறு 175
அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் - சிறு 210
வெம் தெறல் கனலியொடு மதி வலம் திரிதரும் - பெரும் 17
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி - பெரும் 281
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து - குறி 254
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் - நற் 3/5
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் அழுவத்து - நற் 46/8
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் - நற் 52/8
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப - நற் 62/8
புன் புறா உயவும் வெம் துகள் இயவின் - நற் 66/5
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் - நற் 99/3
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே - நற் 103/9
வெம் வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் - நற் 105/3
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு - நற் 111/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற - நற் 133/6
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த - நற் 133/9
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி - நற் 141/9
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை - நற் 145/4
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி - நற் 153/8
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை - நற் 154/5
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி - நற் 158/5
வெம் கடற்று அடை முதல் படு முடை தழீஇ - நற் 164/8
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் - நற் 171/2
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் - நற் 177/3
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே - நற் 186/10
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை - நற் 189/6
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே - நற் 207/12
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே - நற் 224/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் - நற் 261/3
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி - நற் 269/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு - நற் 277/11
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி - நற் 285/3
கரும் கண் வெம் முலை ஞெமுங்க புல்லி - நற் 314/6
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/7
வெம் சின உருமின் உரறும் - நற் 353/10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும் - நற் 392/5
வெம் திறல் கடும் வளி பொங்கர் போந்து என - குறு 39/1
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து - குறு 77/2
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் - குறு 80/4
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய - குறு 190/4
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு - குறு 210/3
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை - குறு 211/4
நாம் வெம் காதலர் சென்ற ஆறே - குறு 255/8
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய - குறு 356/4
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய - குறு 356/4
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி - குறு 373/3
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் - குறு 396/5
வெம் முலை அடைய முயங்கி நம்-வயின் - ஐங் 39/2
நின் வெம் காதலி தழீஇ நெருநை - ஐங் 71/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து - ஐங் 309/1
பைது அற வெந்த பாலை வெம் காட்டு - ஐங் 317/2
வெம் சுர கவலை நீந்தி - ஐங் 323/3
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே - ஐங் 325/4
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு - ஐங் 329/2
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி - ஐங் 330/1
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் - ஐங் 330/4
வெம் சுரம் அரிய என்னார் - ஐங் 352/4
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த - ஐங் 373/4
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு - ஐங் 391/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே - ஐங் 393/5
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி - ஐங் 394/3
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு - ஐங் 400/5
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி - ஐங் 452/3
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் - ஐங் 453/2
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே - ஐங் 465/5
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே - ஐங் 467/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் - ஐங் 475/4
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் - ஐங் 478/3
நின் வெம் காதலி தன் மனை புலம்பி - ஐங் 480/3
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே - ஐங் 497/5
வெம் திறல் வேந்தே இ உலகத்தோர்க்கே - பதி 37/13
வெம் முனை தபுத்த-காலை தம் நாட்டு - பதி 78/12
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை - பதி 86/2
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க - பதி 90/44
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு - பதி 94/6
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ - பரி 3/67
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் - பரி 9/35
பவழத்து அன்ன வெம் பூ தாஅய் - பரி 14/16
வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப - பரி 20/13
மைந்து உற்றாய் வெம் சொல் மட மயில் சாயலை - பரி 20/69
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 8/6
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் - கலி 10/7
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 13/9
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் - கலி 19/5
தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் - கலி 20/3
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் - கலி 20/6
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 23/3
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப - கலி 23/16
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று - கலி 24/11
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் - கலி 25/11
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை - கலி 45/1
வேய் உறழ் மென் தோள் துயில் பெறும் வெம் துப்பின் - கலி 104/24
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் - கலி 140/25
நோயுறு வெம் நீர் தெளிப்பின் தலைக்கொண்டு - கலி 142/53
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் - கலி 146/32
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் - கலி 146/39
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 150/6
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் - அகம் 1/10
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் - அகம் 15/1
வெம் பரல் அதர குன்று பல நீந்தி - அகம் 33/11
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் - அகம் 38/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு - அகம் 47/8
வேந்தனும் வெம் பகை தணிந்தனன் தீம் பெயல் - அகம் 54/2
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் - அகம் 55/3
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப - அகம் 71/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த - அகம் 81/10
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் - அகம் 103/10
அம்பல் ஒழுக்கமும் ஆகியர் வெம் சொல் - அகம் 115/3
தன் ஓர் அன்ன தகை வெம் காதலன் - அகம் 117/12
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து - அகம் 131/7
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய - அகம் 143/8
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் - அகம் 143/10
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 153/8
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன - அகம் 154/6
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே - அகம் 164/14
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெம் வாய் வாளி - அகம் 175/3
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர - அகம் 175/6
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென - அகம் 189/7
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு - அகம் 196/5
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை - அகம் 207/7
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் - அகம் 210/1
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை - அகம் 214/5
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு - அகம் 223/6
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக - அகம் 231/9
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் - அகம் 239/6
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் - அகம் 241/12
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் - அகம் 256/18
வெம் சின வேந்தன் பாசறையோரே - அகம் 264/15
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 265/22
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய - அகம் 275/13
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் - அகம் 277/12
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே - அகம் 293/9
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப - அகம் 327/5
பகடு அயா கொள்ளும் வெம் முனை துகள் தொகுத்து - அகம் 329/7
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம் - அகம் 335/8
மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை - அகம் 337/18
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 353/10
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் - அகம் 361/15
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் - அகம் 363/10
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய - அகம் 363/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 364/10
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே - அகம் 365/9
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் - அகம் 375/16
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை - அகம் 387/8
அமை அறுத்து இயற்றிய வெம் வாய் தட்டையின் - அகம் 388/2
வேனில் நீடிய வெம் கடற்று அடை முதல் - அகம் 389/17
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு - அகம் 394/5
சேதான் வெண்ணெய் வெம் புறத்து உருக - அகம் 394/6
வெம் சின வேந்தரை பிணித்தோன் - அகம் 396/18
துணிந்தோன் மன்ற துனை வெம் காளை - அகம் 397/9
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் - அகம் 397/15
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் - புறம் 22/29
வினை புனை நல் இல் வெம் எரி நைப்ப - புறம் 23/10
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் - புறம் 29/15
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை - புறம் 33/15
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என - புறம் 37/2
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் - புறம் 41/6
இன்னா வெம் போர் இயல் தேர் வழுதி - புறம் 52/6
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் - புறம் 55/15
அடல் வெம் நாஞ்சில் பனைக்கொடியோனும் - புறம் 56/4
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை - புறம் 56/23
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் - புறம் 71/14
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த - புறம் 79/4
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே - புறம் 120/21
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் - புறம் 170/12
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே - புறம் 209/19
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி - புறம் 210/5
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு - புறம் 211/1
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் - புறம் 212/2
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் - புறம் 213/6
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் - புறம் 213/17
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் - புறம் 230/2
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப - புறம் 238/10
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப - புறம் 303/4
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து - புறம் 307/11
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே - புறம் 321/10
வேட்ட வேந்தனும் வெம் சினத்தினனே - புறம் 336/1
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை - புறம் 345/10
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு - புறம் 359/2
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் - புறம் 359/5
வெம் விசை புரவி வீசு வளி ஆக - புறம் 369/7
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 370/19
வெம் வாய் பெய்த பூத நீர் சால்க என - புறம் 372/11
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப - புறம் 373/23
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே - புறம் 377/30
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று - புறம் 386/13
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி - புறம் 394/12

 TOP
 
  வெம்_கதிர்_செல்வன் (1)
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை - புறம் 56/23

 TOP
 
  வெம்_நோய் (2)
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும் - கலி 146/32
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் - கலி 146/39

 TOP
 
  வெம்ப (8)
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று - நற் 258/3
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி - நற் 287/1
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் - கலி 10/4
மரல் சாய மலை வெம்ப மந்தி உயங்க - கலி 13/5
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக - கலி 20/5
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து - அகம் 241/7
பயம் தலைப்பெயர்ந்து மாதிரம் வெம்ப/வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் - அகம் 311/8,9
கல் கண் பொடிய கானம் வெம்ப/மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க - புறம் 174/24,25

 TOP
 
  வெம்பாது (1)
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என - பரி 11/80

 TOP
 
  வெம்பி (2)
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர் - மலை 191
பசும் பழ பலவின் கானம் வெம்பி/விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி - அகம் 189/1,2

 TOP
 
  வெம்பிய (5)
கானம் வெம்பிய வறம் கூர் கடத்து இடை - நற் 186/4
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 8/6
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 23/3
பைது அற வெம்பிய கல் பொரு பரப்பின் - அகம் 185/8
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் - அகம் 371/9

 TOP
 
  வெம்பினும் (1)
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும்/மிக வானுள் எரி தோன்றினும் - புறம் 395/33,34

 TOP
 
  வெம்பு (2)
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் - நற் 84/9
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது - ஐங் 325/3

 TOP
 
  வெம்பும்-மன் (1)
வெம்பும்-மன் அளியள் தானே இனியே - அகம் 153/4

 TOP
 
  வெம்மை (8)
வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே - நற் 43/6
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே - பதி 28/14
முளி முதல் மூழ்கிய வெம்மை தீர்ந்து உறுக என - கலி 16/15
வெம்மை தண்டா எரி உகு பறந்தலை - அகம் 29/15
நிலம் நீர் அற்ற வெம்மை நீங்க - அகம் 259/3
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க - அகம் 283/11
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி - அகம் 345/1
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி - புறம் 43/2

 TOP
 
  வெம்மைய (3)
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் - கலி 20/20
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும் - அகம் 1/13
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி - அகம் 285/7

 TOP
 
  வெம்மையளே (1)
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே - குறு 376/6

 TOP
 
  வெம்மையால் (1)
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால்/கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் - கலி 11/6,7

 TOP
 
  வெம்மையில் (1)
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ - நெடு 69

 TOP
 
  வெம்மையின் (5)
வெம்மையின் தான் வருத்து-உறீஇ நம்-வயின் - நற் 273/3
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என - குறு 390/3
பகை வெம்மையின் பாசறை மரீஇ - பதி 50/23
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை - பதி 94/5
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் - அகம் 389/19

 TOP
 
  வெம்மையும் (2)
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள - பரி 4/25
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் - பரி 4/50

 TOP
 
  வெய் (1)
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ - கலி 136/8

 TOP
 
  வெய்து (11)
ஊழின்_ஊழின் வாய் வெய்து ஒற்றி - பொரு 106
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து - மது 403
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி - நற் 30/6
தீ உமிழ் தெறலின் வெய்து ஆகின்றே - நற் 236/2
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து - குறு 317/3
வெய்து இடை-உறாஅது எய்தி முன்னர் - அகம் 203/14
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து - அகம் 207/12
புது நலம் பெற்ற வெய்து நீங்கு புறவில் - அகம் 224/10
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா - அகம் 299/19
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து - புறம் 44/4
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது - புறம் 386/7

 TOP
 
  வெய்து-உற்ற (1)
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் - நற் 240/6

 TOP
 
  வெய்து-உற்றனை (1)
விழைந்ததன் தலையும் நீ வெய்து-உற்றனை/இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் - குறு 165/2,3

 TOP
 
  வெய்து-உற்று (5)
பச்சூன் கொள்ளை மாந்தி வெய்து-உற்று/தேர் திகழ் வறும் புலம் துழைஇ நீர் நயந்து - நற் 352/6,7
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் - குறு 105/4
மட கண் மரையா நோக்கி வெய்து-உற்று/புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் - குறு 363/3,4
பெயல் மழை புரவு இன்று ஆகி வெய்து-உற்று/வலம் இன்று அம்ம காலையது பண்பு என - பதி 26/6,7
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா - அகம் 373/12

 TOP
 
  வெய்து-உற (1)
சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற/இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும் - அகம் 77/4,5

 TOP
 
  வெய்து-உறவு (1)
வெய்து-உறவு அறியாது நந்திய வாழ்க்கை - பதி 15/27

 TOP
 
  வெய்து_உயிர்த்து (4)
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து/ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை - மது 403,404
தேம் பாய் மா மலர் நடுங்க வெய்து_உயிர்த்து/ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் - குறு 317/3,4
அறன் இலாளன் தோண்ட வெய்து_உயிர்த்து/பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ - அகம் 207/12,13
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து/அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் - புறம் 44/4,5

 TOP
 
  வெய்து_உயிரா (1)
திருந்துக மாதோ நும் செலவு என வெய்து_உயிரா/பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த - அகம் 299/19,20

 TOP
 
  வெய்ய (20)
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன் - பட் 300
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல் - நற் 29/10
வேணவா நலிய வெய்ய உயிரா - நற் 61/2
பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை - நற் 253/2
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே - நற் 368/9
வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் - குறு 196/5
அற்சிர வெய்ய வெப்ப தண்ணீர் - குறு 277/4
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே - ஐங் 322/3
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற - ஐங் 328/2
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் தணிய - ஐங் 450/3
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் - பரி 10/102
நனி அறல் வாரும் பொழுது என வெய்ய/பனி அறல் வாரும் என் கண் - கலி 36/14,15
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென - அகம் 19/14
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு - அகம் 55/8
வெய்ய உயிர்க்கும் நோய் ஆகின்றே - அகம் 140/15
பொருந்தா கண்ணள் வெய்ய உயிர்க்கும் என்று - அகம் 201/11
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா - அகம் 224/3
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா - அகம் 313/5
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய - அகம் 325/11
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய/நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் - புறம் 280/1,2

 TOP
 
  வெய்யள் (2)
யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள்/எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் - குறு 51/4,5
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே - ஐங் 205/5

 TOP
 
  வெய்யன் (2)
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின் - கலி 75/10
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் - கலி 107/20

 TOP
 
  வெய்யாரும் (1)
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின் - கலி 78/25

 TOP
 
  வெய்யை (4)
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ - நற் 260/5
வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை/அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் - பரி 13/57,58
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் - கலி 107/20
தோள்-இடை முயக்கம் நீயும் வெய்யை/கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் - அகம் 112/10,11

 TOP
 
  வெய்யையால் (1)
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யையால் நீ - குறு 73/1

 TOP
 
  வெய்யொனும் (1)
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும்/மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி - புறம் 56/6,7

 TOP
 
  வெய்யோய் (1)
அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என - புறம் 145/7

 TOP
 
  வெய்யோயே (3)
இன்னும் கேள்-மதி இசை வெய்யோயே/நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த - புறம் 213/13,14
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே - புறம் 222/6
தாழா ஈகை தகை வெய்யோயே - புறம் 369/28

 TOP
 
  வெய்யோள் (2)
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள்/அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் - அகம் 49/1,2
நிழலினும் போகா நின் வெய்யோள் பயந்த - புறம் 222/2

 TOP
 
  வெய்யோளும் (1)
துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும்/என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் - புறம் 159/14,15

 TOP
 
  வெய்யோளொடு (4)
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு/வேழ வெண் புணை தழீஇ பூழியர் - அகம் 6/7,8
தொடி அணி முன்கை நீ வெய்யோளொடு/முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் - அகம் 226/11,12
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு/தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு - அகம் 246/5,6
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு/இன் துயில் பெறுக-தில் நீயே வளம் சால் - புறம் 391/18,19

 TOP
 
  வெய்யோற்கு (2)
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என - புறம் 144/7
கொன்னும் சாதல் வெய்யோற்கு தன் தலை - புறம் 291/6

 TOP
 
  வெய்யோன் (2)
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி - பரி 8/67
படு வழி படுக இ புகழ் வெய்யோன் தலையே - புறம் 239/21

 TOP
 
  வெய்யோனே (2)
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே - புறம் 152/32
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே - புறம் 258/11

 TOP
 
  வெயில் (52)
வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப - சிறு 8
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் - பெரும் 374
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் - மது 50
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 411
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று - மது 431
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன - மது 703
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்து - மலை 374
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 43/1
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் - நற் 84/9
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 99/2
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் - நற் 192/10
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் - நற் 240/6
வெயில் காய் அமையத்து இமைக்கும் அத்தத்து - நற் 279/8
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை - நற் 288/2
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு - நற் 354/8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் - நற் 396/7
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் - குறு 38/2
நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் - குறு 213/6
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை - குறு 376/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே - ஐங் 327/3
வெம் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி - ஐங் 330/1
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் - ஐங் 351/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற - ஐங் 392/1
வாய்ப்பு அறியலனே வெயில் துகள் அனைத்தும் - பதி 20/6
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் - பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு - பரி 1/21
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என - பரி 15/27
தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம் செறு வெயில் உறு கால - பரி 20/9
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் - கலி 30/7
வேல் நுதி உற நோக்கி வெயில் உற உருகும் தன் - கலி 147/6
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை - அகம் 37/10
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது - அகம் 57/3
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப - அகம் 63/6
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை - அகம் 91/7
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள - அகம் 145/4
பெயல் உற நெகிழ்ந்து வெயில் உற சாஅய் - அகம் 157/12
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் - அகம் 207/9
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன - அகம் 212/2
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி - அகம் 285/7
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி - அகம் 293/5
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் - அகம் 306/7
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து - அகம் 317/15
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு - அகம் 322/1
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் - அகம் 335/12
இல் போல் நீழல் செல் வெயில் ஒழி-மார் - அகம் 343/11
அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே - அகம் 345/21
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு - அகம் 353/10
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் - புறம் 24/2
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய - புறம் 35/20
வெண் திங்களுள் வெயில் வேண்டினும் - புறம் 38/8
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் - புறம் 60/11
வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன் - புறம் 196/11

 TOP
 
  வெயிலொடு (1)
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் - கலி 108/39

 TOP
 
  வெயிற்கு (1)
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை - சிறு 174

 TOP
 
  வெரிந் (6)
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் - பெரும் 86
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - குறு 222/6
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை - அகம் 37/10
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் - அகம் 42/3
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி - அகம் 167/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை - அகம் 329/10

 TOP
 
  வெரிந (1)
வெரிந தோலொடு முழு மயிர் மிடைந்த - பரி 21/5

 TOP
 
  வெரிநின் (3)
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன - நற் 25/1
வேதின வெரிநின் ஓதி முது போத்து - குறு 140/1
சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் - பரி 12/48

 TOP
 
  வெரிநு (1)
உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன - அகம் 65/14

 TOP
 
  வெரீஇ (29)
மட நடை மஞ்ஞை பல உடன் வெரீஇ/கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு - திரு 310,311
ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ/தீம் பெண்ணை மடல் சேப்பவும் - பொரு 206,207
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து - பெரும் 438
கல் எறியும் கவண் வெரீஇ/புள் இரியும் புகர் போந்தை - பட் 73,74
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ/செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் - மலை 471,472
பார்வை வேட்டுவன் படு வலை வெரீஇ/நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி - நற் 212/1,2
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது - நற் 217/3
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ/அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் - நற் 228/7,8
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ/பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ - நற் 249/6,7
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ/பழன பல் புள் இரிய கழனி - நற் 350/1,2
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ/கான யானை கை விடு பசும் கழை - குறு 54/2,3
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து - குறு 322/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ/செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் - குறு 385/2,3
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ/போகில் புகா உண்ணாது பிறிது புலம் படரும் - ஐங் 325/1,2
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ/புதுவது ஆக மலர்ந்த வேங்கையை - கலி 49/4,5
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து - கலி 75/4
வெய்ய உகுதர வெரீஇ பையென - அகம் 19/14
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் - அகம் 108/12
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ/ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி - அகம் 165/2,3
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ/ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் - அகம் 167/9,10
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ/உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 173/10,11
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ/இரும் பிடி இரியும் சோலை - அகம் 221/12,13
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ/இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் - அகம் 232/3,4
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை - அகம் 266/18
தெறி மறி பார்க்கும் குறுநரி வெரீஇ/முள் உடை குறும் தூறு இரிய போகும் - அகம் 274/10,11
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ/கன்று ஒழித்து ஓடிய புன் தலை மட பிடி - அகம் 347/12,13
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ/வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை - அகம் 387/9,10
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் - அகம் 394/14
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ/கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய - புறம் 348/1,2

 TOP
 
  வெரீஇய (9)
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை - மலை 406
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு - பதி 50/10
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் - அகம் 12/11
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து - அகம் 39/11
தண்ணுமை வெரீஇய தடம் தாள் நாரை - அகம் 40/14
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய/மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு - அகம் 140/9,10
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு - அகம் 141/19
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் - அகம் 219/13
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை - புறம் 326/2

 TOP
 
  வெரு (7)
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் - பரி 24/91
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் - கலி 100/2
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ - கலி 104/14
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு - கலி 104/43
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/12
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் - அகம் 288/11
வெரு வரு கானம் நம்மொடு - அகம் 297/18

 TOP
 
  வெருக்கு (3)
வெருக்கு பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி - குறு 240/3
வெருக்கு அடி அன்ன குவி முகிழ் இருப்பை - அகம் 267/6
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை - புறம் 324/1

 TOP
 
  வெருகிற்கு (1)
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு_இரை ஆகி - குறு 107/4

 TOP
 
  வெருகின் (5)
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின்/பூளை அன்ன பொங்கு மயிர் பிள்ளை - அகம் 297/13,14
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை - அகம் 367/8
பார்வல் வெருகின் கூர் எயிற்று அன்ன - அகம் 391/1
பிள்ளை வெருகின் முள் எயிறு புரைய - புறம் 117/8
ஊர் முது வேலி பார்நடை வெருகின்/இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை - புறம் 326/1,2

 TOP
 
  வெருகு (3)
வேலி வெருகு இனம் மாலை உற்று என - குறு 139/2
வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி - குறு 220/4
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு - அகம் 73/3

 TOP
 
  வெருவ (1)
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல - புறம் 384/6

 TOP
 
  வெருவர (6)
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர/வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா - திரு 54,55
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர/குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் - திரு 241,242
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர/வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் - பதி 86/3,4
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர/மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் - அகம் 158/12,13
பரியினது உயிர்க்கும் அம்பினர் வெருவர/உவலை சூடிய தலையர் கவலை - அகம் 291/12,13
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் - புறம் 359/7

 TOP
 
  வெருவரு (24)
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் - பொரு 147
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் - பொரு 172
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின் - மது 392
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் - பதி 22/16
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் - பதி 50/11
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் - பதி 82/2
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி - அகம் 51/5
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர - அகம் 117/5
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த - அகம் 125/17
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை - அகம் 127/16
வெருவரு தகுந கானம் நம்மொடு - அகம் 131/13
வெருவரு கானம் நீந்தி பொருள் புரிந்து - அகம் 161/7
அருவி ஆன்ற வெருவரு நனம் தலை - அகம் 241/8
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு - அகம் 263/5
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் - அகம் 295/5
வெருவரு கடும் திறல் இரு பெரும் தெய்வத்து - அகம் 360/6
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை - அகம் 381/8
கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 19/16
பூளை நீடிய வெருவரு பறந்தலை - புறம் 23/20
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் - புறம் 178/7
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை - புறம் 270/11
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து - புறம் 271/5
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் - புறம் 337/18
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் - புறம் 369/14

 TOP
 
  வெருவரும் (1)
மெய்ப்பை புக்க வெருவரும் தோற்றத்து - முல் 60

 TOP
 
  வெருவா (1)
செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா/வாய் வன் காக்கையும் கூகையும் கூடி - புறம் 238/2,3

 TOP
 
  வெருவார் (1)
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார்/இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி - புறம் 370/23,24

 TOP
 
  வெருவு-உற்று (1)
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று/மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்பு உற - பரி 10/46,47

 TOP
 
  வெருவு-உற (1)
வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய - கலி 120/2

 TOP
 
  வெருவுவை (1)
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ - கலி 13/17

 TOP
 
  வெருள் (2)
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் - அகம் 121/14
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை - புறம் 324/1

 TOP
 
  வெருள்பு (1)
வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் - கலி 43/12

 TOP
 
  வெரூஉ (2)
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை - பொரு 171
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ - கலி 104/22

 TOP
 
  வெரூஉதல் (1)
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி - குறி 137

 TOP
 
  வெரூஉதும் (1)
வெரூஉதும் காணும் கடை - கலி 87/2

 TOP
 
  வெரூஉம் (21)
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம்/நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி - பெரும் 227,228
நீர் நணி பிரம்பின் நடுங்கு நிழல் வெரூஉம்/நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த - பெரும் 288,289
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் - மலை 482
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம்/இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 4/11,12
உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம்/உரவு நீர் சேர்ப்பனொடு மணவா ஊங்கே - நற் 31/11,12
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம்/அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே - நற் 189/9,10
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம்/துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே - நற் 211/8,9
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ - நற் 250/9
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம்/குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் - குறு 34/6,7
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம்/கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர - குறு 127/2,3
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம்/வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே - குறு 357/7,8
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம்/பொய்கை ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 97/2,3
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம்/மெல்லம்புலம்பன் தேறி - ஐங் 166/2,3
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட - ஐங் 287/2
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம்/குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே - ஐங் 307/1,2
ஆரிடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம்/காடு இறந்தனரே காதலர் - ஐங் 311/2,3
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற - அகம் 32/13
தண் பெரும் படாஅர் வெரூஉம்/குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே - அகம் 309/16,17
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன் - அகம் 392/18
உமணர் வெரூஉம் துறை அன்னன்னே - புறம் 84/6
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி - புறம் 309/6

 TOP
 
  வெல் (58)
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ - திரு 122
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ - திரு 258
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு - முல் 91
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே - மது 105
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் - மது 151
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி - மலை 493
வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு - நற் 87/3
வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் - நற் 281/3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் - ஐங் 56/2
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் - ஐங் 306/1
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே - ஐங் 364/4
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் - ஐங் 399/3
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய - ஐங் 429/3
வெல் போர் வேந்தனொடு சென்ற - ஐங் 459/4
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் - ஐங் 500/3
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் - பதி 11/14
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் - பதி 14/16
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ - பதி 22/27
பேஎய் ஆடும் வெல் போர் - பதி 35/9
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க - பதி 44/2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை - பதி 44/10
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் - பதி 46/13
வெல் போர் வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்றுமொழிந்து - பதி 49/7
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க - பதி 53/20
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே - பதி 63/12
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க - பதி 67/5
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி - பதி 69/1
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் - பதி 70/22
வெல் போர் ஆடவர் மறம் புரிந்து காக்கும் - பதி 78/8
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர் - பதி 79/12
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் - பதி 81/18
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை - பதி 88/17
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் - பரி 13/59
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ - பரி 17/49
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/12
வெல் புகழ் உயர் நிலை தொல் இயல் துதை புதை துளங்கு இமில் - கலி 105/50
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் - கலி 118/1
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை - அகம் 33/14
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த - அகம் 70/15
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன - அகம் 141/23
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் - அகம் 142/4
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய - அகம் 149/15
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் - அகம் 159/15
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர - அகம் 162/22
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை - அகம் 213/15
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி - அகம் 251/6
பல் புகழ் நிறைந்த வெல் போர் நந்தர் - அகம் 265/4
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த - அகம் 312/12
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை - அகம் 342/4
நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் - புறம் 31/5
வேண்டு இடத்து அடூஉம் வெல் போர் வேந்தே - புறம் 41/3
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 80/5
ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என - புறம் 97/21
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் - புறம் 154/9
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் - புறம் 167/9
வலம் படு முரசின் வெல் போர் வேந்தன் - புறம் 304/9
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் - புறம் 353/6
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல்/அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் - புறம் 397/25,26

 TOP
 
  வெல்குவை (1)
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை/இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை - கலி 46/24,25

 TOP
 
  வெல்லாது (1)
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் - கலி 95/20

 TOP
 
  வெல்லும் (1)
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் - புறம் 388/9

 TOP
 
  வெல்வ (1)
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது - பரி 21/17

 TOP
 
  வெலற்கே (1)
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே - ஐங் 429/4

 TOP
 
  வெலீஇய (1)
எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் - முல் 57

 TOP
 
  வெலீஇயர் (1)
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து - புறம் 202/17

 TOP
 
  வெலீஇயோன் (1)
வெலீஇயோன் இவன் என - புறம் 125/11

 TOP
 
  வெவ் (6)
வெவ் வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு - பொரு 136
ஞாயிறு காயும் வெவ் அறை மருங்கில் - குறு 58/3
வெவ் இடை செலல் மாலை ஒழுக்கத்தீர் இ இடை - கலி 9/5
வெவ் வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் - அகம் 50/3
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி - அகம் 250/12
கவ்வை தூற்றும் வெவ் வாய் சேரி - அகம் 347/6

 TOP
 
  வெவ்வர் (1)
வெவ்வர் ஓச்சம் பெருக தெவ்வர் - பதி 41/20

 TOP
 
  வெவ்வெம் (1)
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி - அகம் 293/5

 TOP
 
  வெவ்வேறு (1)
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு/நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி - பரி 24/8,9

 TOP
 
  வெள் (118)
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு - திரு 151
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி - திரு 233
பிறங்கு வெள் அருவி வீழும் சாரல் - சிறு 90
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு - மது 117
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட - மது 299
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு - மது 318
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப - நெடு 56
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி - குறி 55
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி - மலை 234
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு - மலை 465
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ - மலை 562
செவ்வி சேர்ந்த புள்ளி வெள் அரை - நற் 26/2
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி - நற் 32/2
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து - நற் 65/4
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் - நற் 77/7
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ - நற் 82/9
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர - நற் 93/2
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் - நற் 180/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து - நற் 201/7
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் - நற் 257/4
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ - நற் 290/1
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை - நற் 305/9
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் - நற் 311/4
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி - நற் 369/8
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை - நற் 390/4
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு - குறு 15/5
பெரு வரை மிசையது நெடு வெள் அருவி - குறு 78/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - குறு 88/1
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி - குறு 95/1
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் - குறு 106/1
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை - குறு 119/1
வெள் வீ தாழை திரை அலை - குறு 163/4
நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே - குறு 169/3
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி - குறு 182/3
தூங்கு தோல் கடுக்கும் தூ வெள் அருவி - குறு 235/2
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது - குறு 277/2
வரையின் தாழ்ந்த வால் வெள் அருவி - குறு 284/6
ஒழுகு வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - குறு 315/2
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் - ஐங் 19/3
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை - ஐங் 81/1
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் - ஐங் 205/3
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே - ஐங் 379/4
புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் - ஐங் 382/1
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே - ஐங் 393/5
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் - ஐங் 456/1
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் - ஐங் 482/2
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி - பதி 22/35
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி - பதி 42/3
வெள் வேல் அண்ணல் மெல்லியன் போன்ம் என - பதி 51/23
நிலவின் அன்ன வெள் வேல் பாடினி - பதி 61/16
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை - பதி 75/11
அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே - பதி 78/2
இட்ட வெள் வேல் முத்தை தம் என - பதி 85/4
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் - பரி 5/62
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி - பரி 7/4
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் - பரி 11/50
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ - பரி 17/40
அம் வெள் அருவி அணி பரங்குன்றிற்கும் - பரி 17/43
வெள் வேல் வலத்திர் பொருள் தரல் வேட்கையின் - கலி 4/7
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் - கலி 42/3
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் - கலி 103/48
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் - கலி 104/19
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா - கலி 105/44
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் - அகம் 7/12
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை - அகம் 38/16
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக - அகம் 64/6
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன் - அகம் 118/1
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன - அகம் 152/8
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து - அகம் 170/12
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி - அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் - அகம் 202/1
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை - அகம் 206/14
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் - அகம் 213/3
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் - அகம் 216/13
புதுவது புனைந்த சேய் இலை வெள் வேல் - அகம் 221/5
குறும் பொறை உணங்கும் ததர் வெள் என்பு - அகம் 245/17
இலங்கு வெள் அருவிய அறை வாய் உம்பர் - அகம் 251/14
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் - அகம் 257/20
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய - அகம் 269/4
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி - அகம் 298/11
வால் வெள் அருவி புனல் மலிந்து ஒழுகலின் - அகம் 308/4
முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் - அகம் 335/20
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை - அகம் 337/7
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த - அகம் 345/15
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி - அகம் 358/12
இலங்கு வெள் அருவி போலவும் - அகம் 362/14
தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ - அகம் 366/7
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த - புறம் 1/3
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 15/2
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள - புறம் 15/5
புள் உறு புன்கண் தீர்த்த வெள் வேல் - புறம் 37/5
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் - புறம் 70/12
பெரு வெள் என்னில் பிழையாது-மன்னே - புறம் 129/9
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை - புறம் 137/13
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் - புறம் 158/3
பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை - புறம் 177/14
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந - புறம் 205/6
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே - புறம் 237/14
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து - புறம் 245/4
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட - புறம் 246/7
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் - புறம் 248/1
கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து - புறம் 252/1
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் - புறம் 280/13
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே - புறம் 286/5
தூ வெள் அறுவை மாயோன் குறுகி - புறம் 291/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் - புறம் 291/4
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை - புறம் 311/2
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள் - புறம் 321/2
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் - புறம் 323/4
வெள் வாய் வேட்டுவர் வீழ் துணை மகாஅர் - புறம் 324/3
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் - புறம் 362/16
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி - புறம் 369/13
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் - புறம் 371/22
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் - புறம் 381/22
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - புறம் 386/16
வெள் அகடு கண்டு அன்ன - புறம் 387/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி - புறம் 392/9
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் - புறம் 399/3

 TOP
 
  வெள்யாட்டு (1)
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல - புறம் 286/1

 TOP
 
  வெள்ள (8)
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் - ஐங் 281/1
ஆயிர வெள்ள ஊழி - பதி 63/20
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி - பதி 90/54
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் - பரி 11/53
புகும் அளவு_அளவு இயல் இசை சிறை தணிவு இன்று வெள்ள மிகை - பரி 24/67
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் - கலி 120/11
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து - அகம் 142/13
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த - அகம் 346/21

 TOP
 
  வெள்ளத்தின் (1)
புரை தீர் புது புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் - கலி 98/28

 TOP
 
  வெள்ளத்து (2)
பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து/சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம் - பதி 30/18,19
நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய - பரி 3/92

 TOP
 
  வெள்ளம் (16)
பல் வெள்ளம் மீக்கூற - மது 22
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக - மது 109
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே - நற் 177/10
இருவேம் நீந்தும் பருவரல் வெள்ளம்/அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த - நற் 339/4,5
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி - குறு 29/3
கங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே - குறு 387/5
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே - ஐங் 358/4
நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம்/பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப - பதி 15/4,5
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே - பதி 21/38
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம்/வாள் மதில் ஆக வேல் மிளை உயர்த்து - பதி 33/6,7
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம்/வரையா மாதிரத்து இருள் சேர்பு பரந்து - பதி 72/10,11
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு - பரி 2/10
வெள்ளம் தரும் இ புனல் - பரி 10/70
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப - அகம் 68/16
உப்பு சிறை நில்லா வெள்ளம் போல - அகம் 208/19
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என - புறம் 395/38

 TOP
 
  வெள்ளமும் (2)
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய - பரி 2/14
நிறைந்து என்னை மாய்ப்பது ஓர் வெள்ளமும் போலும் - கலி 146/15

 TOP
 
  வெள்ளாங்குருகின் (10)
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என - ஐங் 160/1

 TOP
 
  வெள்ளாங்குருகே (3)
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே - நற் 70/1
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே/துறை போகு அறுவை தூ மடி அன்ன - நற் 70/1,2
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே/எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ - நற் 70/3,4

 TOP
 
  வெள்ளாங்குருகை (1)
வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே - ஐங் 122/3

 TOP
 
  வெள்ளாம்பல் (1)
அய வெள்ளாம்பல் அம் பகை நெறி தழை - குறு 293/5

 TOP
 
  வெள்ளி (26)
வெள்ளி முளைத்த நள் இருள் விடியல் - பொரு 72
வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து - மது 280
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் - நெடு 36
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ - நெடு 110
நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி/உருக்கு-உறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்பு-உற - நற் 124/6,7
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் - நற் 249/3
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது - பதி 13/25
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி/பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப - பதி 24/24,25
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப - பதி 69/14
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர - பரி 11/4
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி/கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை - அகம் 37/12,13
நீர் திரள் கடுக்கும் மாசு இல் வெள்ளி/சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை - அகம் 142/16,17
வெள்ளி வீதியை போல நன்றும் - அகம் 147/9
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை - அகம் 286/1
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி/நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல - அகம் 317/8,9
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து - அகம் 346/4
வெள்ளி நாரால் பூ பெற்றிசினே - புறம் 11/18
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் - புறம் 35/7
வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும் - புறம் 41/10
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும் - புறம் 117/2
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட - புறம் 384/20
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப - புறம் 385/1
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம் - புறம் 386/24
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல் - புறம் 388/1
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி - புறம் 390/18
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர - புறம் 398/1

 TOP
 
  வெள்ளிய (1)
கண் பொர ஒளி விட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தான் - கலி 73/3

 TOP
 
  வெள்ளியது (1)
அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே - புறம் 383/25

 TOP
 
  வெள்ளியின் (2)
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் - நற் 230/4
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே - நற் 356/9

 TOP
 
  வெள்ளியும் (1)
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் - புறம் 397/1

 TOP
 
  வெள்ளில் (5)
வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா - திரு 37
வெள்ளில் வல்சி வேற்று நாட்டு ஆரிடை - நற் 24/5
மன்ற விளவின் மனை வீழ் வெள்ளில்/கரும் கண் எயிற்றி காதல் மகனொடு - புறம் 181/1,2
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு - புறம் 360/17
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் - புறம் 363/11

 TOP
 
  வெள்ளெலி (1)
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை - அகம் 133/2

 TOP
 
  வெள்ளென (2)
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென/நோவாதோன்-வயின் திரங்கி - புறம் 207/9,10
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென/ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் - புறம் 359/16,17

 TOP
 
  வெள்ளை (11)
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் - பெரும் 153
வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - பட் 29
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன - குறு 163/2
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை/பொன் கண் பச்சை பைம் கண் மாஅல் - பரி 3/81,82
செவிமறை நேர் மின்னும் நுண் பொறி வெள்ளை/கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி - கலி 101/27,28
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை - கலி 104/35
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி - அகம் 104/9
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் - அகம் 156/14
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல - புறம் 286/1
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த - புறம் 324/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் - புறம் 392/10

 TOP
 
  வெள்ளையும் (3)
வான் பொறி பரந்த புள்ளி வெள்ளையும்/கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் - கலி 103/14,15
பால்நிறவண்ணன் போல் பழி தீர்ந்த வெள்ளையும்/பொரு முரண் மேம்பட்ட பொலம் புனை புகழ் நேமி - கலி 104/8,9
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும்/பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல - கலி 105/12,13

 TOP
 
  வெள்ளையொடு (1)
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ - மலை 414

 TOP
 
  வெள்ளோத்திரத்து (1)
மால் வெள்ளோத்திரத்து மை இல் வால் இணர் - ஐங் 301/1

 TOP
 
  வெளிது (1)
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ - புறம் 279/8

 TOP
 
  வெளிப்பட (3)
ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் - குறு 374/2
தன் துயர் வெளிப்பட தவறு இல் நம் துயர் - அகம் 330/4
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட/யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு - புறம் 30/10,11

 TOP
 
  வெளிப்படாது (1)
பரந்து வெளிப்படாது ஆகி - அகம் 276/14

 TOP
 
  வெளிப்படாமை (1)
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் - நற் 61/6

 TOP
 
  வெளிப்படினும் (1)
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும்/வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும் - குறி 241,242

 TOP
 
  வெளிப்படினே (1)
பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே - குறு 245/6

 TOP
 
  வெளிப்படு (1)
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி - கலி 98/21

 TOP
 
  வெளிய (1)
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் - நற் 345/5

 TOP
 
  வெளியத்து (1)
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் - அகம் 359/6

 TOP
 
  வெளியது (1)
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே - புறம் 385/7

 TOP
 
  வெளியன் (4)
வீரை வேண்மான் வெளியன் தித்தன் - நற் 58/5
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் - அகம் 152/5
வெளியன் வேண்மான் ஆஅய் எயினன் - அகம் 208/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை - அகம் 226/14

 TOP
 
  வெளில் (10)
வெளில் இளக்கும் களிறு போல - பட் 172
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணி-மார் - மலை 326
நெய் தெரி இயக்கம் வெளில் முதல் முழங்கும் - நற் 12/3
கார் மழை முழக்கினும் வெளில் பிணி நீவி - பதி 84/3
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து - கலி 97/16
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/7
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை - அகம் 109/6
திருந்து அரை நோன் வெளில் வருந்த ஒற்றி - புறம் 44/3
களிறு இல ஆகிய புல் அரை நெடு வெளில்/கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப - புறம் 127/3,4
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு - புறம் 220/4

 TOP
 
  வெளிற்றின் (1)
இரும் பனை வெளிற்றின் புன் சாய் அன்ன - திரு 312

 TOP
 
  வெளிற்று (2)
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து - அகம் 333/11
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப - புறம் 35/22

 TOP
 
  வெளிறு (7)
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் - பெரும் 396
வெளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும் - நற் 261/7
வெளிறு இல் காழ வேலம் நீடிய - நற் 302/8
வெளிறு இல் கற்பின் மண்டு அமர் அடு-தொறும் - அகம் 106/11
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை - அகம் 187/18
வெளிறு இல் நோன் காழ் பணை நிலை முனைஇ - புறம் 23/1
வெளிறு கண் போக பன் நாள் திரங்கி - புறம் 177/2

 TOP
 
  வெற்ப (13)
வள் இதழ் தோயும் வான் தோய் வெற்ப/நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என - நற் 188/5,6
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம் - நற் 353/7
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப/நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும் - குறு 78/3,4
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப/வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி - குறு 355/5,6
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப/இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை - ஐங் 231/1,2
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப/தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை - கலி 44/7,8
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப/கால் பொர நுடங்கல கறங்கு இசை அருவி நின் - கலி 45/7,8
இருள் தூங்கு சோலை இலங்கு நீர் வெற்ப/அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த - கலி 50/5,6
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப/மறையினின் மணந்து ஆங்கே மருவு அற துறந்த பின் - கலி 53/7,8
ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப/ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் - அகம் 18/8,9
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப/கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் - அகம் 112/13,14
ஆன்றல் வேண்டும் வான் தோய் வெற்ப/பல்லான்குன்றில் படு நிழல் சேர்ந்த - அகம் 168/3,4
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப/நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் - புறம் 200/5,6

 TOP
 
  வெற்பன் (19)
வான் தோய் வெற்பன் மார்பு அணங்கு எனவே - நற் 17/12
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி - நற் 36/4
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் - நற் 104/7
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் - குறு 257/4
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன்/நன்னர் நெஞ்சத்தன் தோழி நின் நிலை - குறு 265/5,6
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக - குறு 353/1
வான் தோய் வெற்பன் மணவா ஊங்கே - குறு 357/8
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப - குறு 374/3
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன்/வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே - ஐங் 300/2,3
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா - ஐங் 460/2
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் - கலி 39/42
தொடர் வரை வெற்பன் துறக்குவன் அல்லன் - கலி 41/36
ஆடு அமை வெற்பன் அளித்த-கால் போன்றே - கலி 43/31
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன்/வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை - அகம் 38/5,6
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே - அகம் 42/14
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் - அகம் 98/5
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே - அகம் 242/22
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே - அகம் 358/15
மலை உடன் வெரூஉம் மா கல் வெற்பன்/பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று - அகம் 392/18,19

 TOP
 
  வெற்பனும் (1)
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன் - கலி 39/51

 TOP
 
  வெற்பனை (1)
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை/பாடுகம் வா வாழி தோழி நல் தோழி பாடு-உற்று - கலி 41/16,17

 TOP
 
  வெற்பனொடு (2)
குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட - நற் 194/8
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே - நற் 282/9

 TOP
 
  வெற்பில் (4)
மால் வரை நிவந்த சேண் உயர் வெற்பில்/கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி - திரு 12,13
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில்/ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் - நற் 288/7,8
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில்/பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் - ஐங் 214/2,3
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில்/துணி நீர் அருவி நம்மோடு ஆடல் - ஐங் 224/2,3

 TOP
 
  வெற்பின் (7)
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து - நற் 214/7
இனிய கமழும் வெற்பின்/இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே - ஐங் 331/4,5
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின்/வேய் புரை பணை தோள் பாயும் - அகம் 47/17,18
வேனில் வெற்பின் கானம் காய - அகம் 187/16
நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின்/இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல - அகம் 198/6,7
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் - அகம் 267/13
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் - புறம் 336/9

 TOP
 
  வெற்பு (7)
கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து - மது 300
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என - நற் 93/4
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப - நற் 334/4
வேங்கை தந்த வெற்பு அணி நன்_நாள் - நற் 396/3
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் - குறு 335/5
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு/திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி - பரி 23/70,71
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய - அகம் 162/20

 TOP
 
  வெற்பு_அகம் (1)
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய - அகம் 162/20

 TOP
 
  வெற்பே (2)
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே/அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி - மலை 233,234
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே/கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும் - மலை 351,352

 TOP
 
  வெற்றமொடு (1)
வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய - மது 73

 TOP
 
  வெற்றி (3)
வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ - திரு 258
வெற்றி வேந்தன் பாசறையோரே - ஐங் 461/5
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த - புறம் 55/3

 TOP
 
  வெற்று (1)
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக - புறம் 261/4

 TOP
 
  வெறாஅது (1)
மெல்லிய எனாஅ வெறாஅது அல்லி அம் - பரி 1/38

 TOP
 
  வெறி (52)
வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும் - திரு 222
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப - மது 284
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி - மது 617
வெறி ஆடு மகளிரொடு செறிய தாஅய் - பட் 155
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் - மலை 150
வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய் - நற் 34/9
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து - நற் 47/9
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள - நற் 106/2
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை - நற் 173/4
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ - நற் 228/7
அறியாது அயர்ந்த அன்னைக்கு வெறி என - நற் 273/4
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை - நற் 308/6
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி - நற் 339/10
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய - நற் 368/6
வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும் - குறு 53/3
வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் - குறு 318/3
வெறி என உணர்ந்த வேலன் நோய் மருந்து - குறு 360/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் - ஐங் 91/2
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை - ஐங் 241/3
அறியாமையின் வெறி என மயங்கி - ஐங் 242/1
அறியா வேலன் வெறி என கூறும் - ஐங் 243/2
வெறி செறித்தனனே வேலன் கறிய - ஐங் 246/1
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு - பரி 9/44
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் - பரி 11/62
வெறி நிரை வேறு ஆக சார் சாரல் ஓடி - கலி 12/6
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள - கலி 32/5
வேங்கை தொலைத்த வெறி பொறி வாரணத்து - கலி 43/1
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் - கலி 57/1
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து - கலி 93/30
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப - கலி 105/26
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் - கலி 123/12
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் - அகம் 98/19
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே - அகம் 98/27
வெறி கொள் பாசடை உணீஇயர் பைப்பய - அகம் 106/3
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய - அகம் 114/2
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட - அகம் 117/13
நெறி அயல் திரங்கும் அத்தம் வெறி கொள - அகம் 119/7
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி - அகம் 138/5
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன - அகம் 147/2
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் - அகம் 164/7
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் - அகம் 177/6
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் - அகம் 182/17
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி - அகம் 242/11
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் - அகம் 254/16
மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி - அகம் 292/4
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு - அகம் 299/6
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் - அகம் 302/7
வளி சினை உதிர்த்தலின் வெறி கொள்பு தாஅய் - அகம் 324/9
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து - அகம் 370/14
நன்னர் நெஞ்சமொடு மயங்கி வெறி என - அகம் 388/18
சின மாந்தர் வெறி குரவை - புறம் 22/22
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் - புறம் 366/21

 TOP
 
  வெறி-உற (1)
வெறி-உற விரிந்த அறுவை மெல் அணை - நற் 40/5

 TOP
 
  வெறி-உறு (3)
வெறி-உறு வனப்பின் வெய்து-உற்று நடுங்கும் - குறு 105/4
வெறி-உறு நுடக்கம் போல தோன்றி - பதி 51/11
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் - பரி 1/18

 TOP
 
  வெறி_களம் (2)
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப - மது 284
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் - மலை 150

 TOP
 
  வெறிது (1)
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் - கலி 72/17

 TOP
 
  வெறிபட (1)
பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி - நற் 66/4

 TOP
 
  வெறியா (1)
நெஞ்சம் வெறியா நினையா நிலன் நோக்கா - கலி 143/7

 TOP
 
  வெறியும் (1)
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே - பரி 5/15

 TOP
 
  வெறியே (1)
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே - ஐங் 244/4

 TOP
 
  வெறு (2)
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் - பரி 10/22
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக - கலி 144/46

 TOP
 
  வெறுக்கை (15)
அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை - திரு 263
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை/பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் - மது 215,216
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை/தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் - பதி 15/21,22
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை - பதி 38/9
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் - பதி 55/4
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை/பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் - பதி 65/11,12
பொலம் கல வெறுக்கை தரு-மார் நிலம் பக - அகம் 1/9
பல் வேறு வெறுக்கை தருகம் வல்லே - அகம் 21/8
நல் இசை வெறுக்கை தரும்-மார் பல் பொறி - அகம் 141/24
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண் - அகம் 251/5
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை/சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு - அகம் 349/7,8
அன்ன ஆக நின் அரும் கல வெறுக்கை/அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக - புறம் 146/1,2
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் - புறம் 152/9
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை வித்தும் - புறம் 357/5
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை/தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு - புறம் 378/11,12

 TOP
 
  வெறுக்கைய (1)
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள் - ஐங் 93/4

 TOP
 
  வெறுக்கையின் (1)
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து - அகம் 372/5

 TOP
 
  வெறுக்கையொடு (1)
தொய்யா வெறுக்கையொடு துவன்றுபு குழீஇ - பெரும் 434

 TOP
 
  வெறுத்த (10)
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் - மலை 93
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு - மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் - மலை 401
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி - மலை 404
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த/மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவி - மலை 505,506
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி - பரி 11/94
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் - கலி 103/48
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் - அகம் 2/11
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே - அகம் 207/17
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் - புறம் 53/12

 TOP
 
  வெறுத்து (1)
வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய - மது 73

 TOP
 
  வெறுப்ப (4)
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி - நற் 311/1
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி - அகம் 33/1
நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்ப கூறி - புறம் 43/15
உயர் இசை வெறுப்ப தோன்றிய பெயரே - புறம் 260/25

 TOP
 
  வெறுப்பினால் (1)
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால்/வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் - கலி 56/8,9

 TOP
 
  வென் (38)
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் - பொரு 129
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் - பொரு 231
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் - நற் 18/4
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே - ஐங் 388/5
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி - ஐங் 426/1
வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து - ஐங் 444/4
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர - பதி 86/3
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு - பரி 9/68
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் - கலி 27/16
கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் - அகம் 60/12
ஆகம் அடைதந்தோளே வென் வேல் - அகம் 62/12
வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி - அகம் 70/13
வென் வேல் திரையன் வேங்கட நெடு வரை - அகம் 85/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் - அகம் 104/3
முனை முரண் உடைய கடந்த வென் வேல் - அகம் 152/10
வல்லே வருவர் போலும் வென் வேல் - அகம் 177/13
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் - அகம் 186/14
பேர் இசை கொற்கை பொருநன் வென் வேல் - அகம் 296/10
நுண்ணிதின் இயைந்த காமம் வென் வேல் - அகம் 303/3
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் - அகம் 326/8
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் - அகம் 336/19
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் - அகம் 338/13
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி - அகம் 362/7
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் - அகம் 365/11
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் - அகம் 373/15
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் - அகம் 392/21
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய - புறம் 19/4
வென் வேல் அண்ணல் காணா ஊங்கே - புறம் 141/7
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் - புறம் 169/8
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் - புறம் 175/5
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் - புறம் 201/18
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி - புறம் 261/16
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 314/2
வென் வேல் வந்து - புறம் 317/1
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் - புறம் 325/13
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 342/4
கழுமிய வென் வேல் வேளே - புறம் 396/12
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் - புறம் 397/25

 TOP
 
  வென்ற (14)
வேங்கை வென்ற சுணங்கின் - ஐங் 324/4
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் - பதி 53/18
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை - பரி 1/28
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி - பரி 8/38
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் - கலி 20/15
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு - கலி 49/1
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/2
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் - கலி 57/9
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி - கலி 124/15
இன மீன் இகல் மாற வென்ற சின மீன் - கலி 131/6
பூளை பொல மலர் ஆவிரை வேய் வென்ற/தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ - கலி 138/18,19
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை - அகம் 202/3
வேங்கை வென்ற வெருவரு பணை தோள் - அகம் 295/5
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே - புறம் 382/22

 TOP
 
  வென்றதன் (1)
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த - புறம் 288/3

 TOP
 
  வென்றாய் (1)
மாழை மட மான் பிணை இயல் வென்றாய் நின் ஊசல் - கலி 131/12

 TOP
 
  வென்றி (25)
விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் - சிறு 173
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் - பெரும் 452
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி - மலை 544
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் - குறு 111/2
உரை சான்றனவால் பெருமை நின் வென்றி/இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு - பதி 35/2,3
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை - பதி 40/12
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் - பதி 43/24
அறு முகத்து ஆறு_இரு தோளால் வென்றி/நறு மலர் வள்ளி பூ நயந்தோயே - பரி 14/21,22
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது - பரி 21/17
வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி - கலி 86/14
வேத்து அமர் கடந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 27/15
வென்றி கொள் வீரர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 36/23
கடல் கால்கிளர்ந்த வென்றி நல் வேல் - அகம் 45/16
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் - அகம் 213/21
வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் - அகம் 354/11
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார் - அகம் 364/11
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய - புறம் 6/25
துணை வேண்டா செரு வென்றி/புலவு வாள் புலர் சாந்தின் - புறம் 16/10,11
மணி மயில் உயரிய மாறா வென்றி/பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என - புறம் 56/7,8
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் - புறம் 67/2
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி - புறம் 202/5
இன் இசை பறையொடு வென்றி நுவல - புறம் 225/10
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து - புறம் 260/15
வென்றி தரு வேட்கையர் மன்றம் கொள்-மார் - புறம் 270/10
இன் இசைய விறல் வென்றி/தென்னவர் வய மறவன் - புறம் 380/4,5

 TOP
 
  வென்றியர் (2)
செரு மேம்பட்ட வென்றியர்/வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே - கலி 26/24,25
செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ - புறம் 197/6

 TOP
 
  வென்றியின் (2)
வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய - பரி 5/5
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின்/பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் - பரி 10/58,59

 TOP
 
  வென்றியும் (3)
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும்/எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந - பதி 32/7,8
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும்/மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து - பதி 37/7,8
ஒடுங்கா வென்றியும் நின்னொடு செலவே - புறம் 265/9

 TOP
 
  வென்றியொடு (4)
திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி - சிறு 246
சென்றார் என்பு இலர் தோழி வென்றியொடு/வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை - அகம் 31/12,13
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து - அகம் 74/1
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப - அகம் 389/22

 TOP
 
  வென்று (29)
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி - திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா - திரு 55
வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து - திரு 156
மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து - திரு 272
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் - முல் 89
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக - நெடு 87
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் - மலை 582
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி - குறு 380/2
வென்று அடு தானை வேந்தனொடு - ஐங் 482/3
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் - பதி 11/14
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் - பதி 53/1
கொன்று தோள் ஓச்சிய வென்று ஆடு துணங்கை - பதி 77/4
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் - பரி 8/76
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை - பரி 9/80
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி - பரி 11/94
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் - கலி 11/2
தாள் வலம்பட வென்று தகை நன் மா மேல்கொண்டு - கலி 31/13
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ - கலி 31/14
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் - கலி 31/17
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் - அகம் 137/5
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 204/3
கொன்று சினம் தணியாது வென்று முரண் சாம்பாது - அகம் 298/7
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு - அகம் 354/3
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய - புறம் 6/25
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று - புறம் 58/28
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று - புறம் 58/28
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் - புறம் 112/4
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் - புறம் 351/5
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் - புறம் 387/19

 TOP
 
  வென்று_வென்று (1)
இன்றே போல்க நும் புணர்ச்சி வென்று_வென்று/அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி - புறம் 58/28,29

 TOP
 
  வென்றும் (1)
பொருது அவரை செரு வென்றும்/இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி - மது 56,57

 TOP
 
  வென்றோய் (2)
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் - பதி 63/15
வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே - புறம் 66/5

 TOP
 
  வென்றோனும் (1)
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே - புறம் 125/10

 TOP