<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

வி - முதல் சொற்கள்
விக்கினான் 1
விச்சிக்கோவே 1
விச்சியர் 1
விச்சைக்-கண் 1
விசய 1
விசயம் 3
விசி 16
விசித்த 2
விசித்து 3
விசிப்ப 1
விசிப்புறுத்து 1
விசியுறு 4
விசும்பகம் 1
விசும்பிடை 1
விசும்பில் 15
விசும்பிற்கு 1
விசும்பின் 46
விசும்பினானும் 1
விசும்பினானே 3
விசும்பினும் 1
விசும்பு 79
விசும்புடன் 2
விசும்பும் 5
விசும்புற 6
விசும்புறு 1
விசும்போடு 2
விசை 34
விசைத்த 1
விசைத்து 6
விசைப்ப 1
விசைப்பின் 1
விசைப்புறு 1
விசையம் 2
விசையின் 1
விட்ட 10
விட்டது 2
விட்டம் 1
விட்டன்று 1
விட்டனர் 2
விட்டனன் 1
விட்டனனே 2
விட்டனை 1
விட்டனையோ 1
விட்டு 47
விட்டெறிந்து 1
விட்டேம் 1
விட்டேனும் 1
விட்டோய் 1
விட்டோரை 1
விட 18
விடக்கு 2
விடத்தரொடு 1
விடப்பட்டோரே 1
விடம் 1
விடர் 33
விடர 3
விடரகத்து 11
விடரகம் 18
விடரி 1
விடல் 10
விடலை 12
விடலையை 1
விடலையொடு 3
விடவே 2
விடற்கு 1
விடா 2
விடாதீமோ 1
விடாது 2
விடாதே 2
விடாமை 1
விடாய் 1
விடாஅ 6
விடாஅது 5
விடாஅதோர் 1
விடாஅர் 1
விடாஅல் 2
விடாஅள் 1
விடாஅன் 3
விடிந்த 1
விடிய 1
விடியல் 24
விடியலின் 1
விடியலும் 2
விடிவுற்று 1
விடின் 2
விடினும் 1
விடினே 8
விடீஇர் 1
விடு 75
விடு-தொறும் 1
விடு-மதி 3
விடுக்கும் 6
விடுக்குவன் 1
விடுக்குவென் 2
விடுக 2
விடுகம் 1
விடுகோ 1
விடுத்த 3
விடுத்தக்கால் 3
விடுத்தது 1
விடுத்தந்த 1
விடுத்தல் 1
விடுத்தலின் 1
விடுத்தற்கு 1
விடுத்தனன் 2
விடுத்தனென் 2
விடுத்து 4
விடுத்தேன் 1
விடுத்தோன் 1
விடுதரார் 1
விடுதல் 2
விடுதலின் 2
விடுதலோ 1
விடுதி 1
விடுதும் 1
விடுந்தவர் 1
விடுநள் 2
விடுநள்-மன்-கொல்லோ 1
விடுநை 1
விடுப்ப 2
விடுப்பின் 1
விடுபு 6
விடும் 6
விடுமே 1
விடுமோ 5
விடுவதோ 3
விடுவர் 1
விடுவழி 2
விடுவாய் 4
விடுவாய்ப்பட்ட 1
விடுவாயேல் 1
விடுவானேல் 1
விடுவானோ 2
விடுவிக்கும் 1
விடுவு 1
விடுவுழி 2
விடுவேன் 2
விடுவை 1
விடேன் 2
விடேஎம் 2
விடேஎன் 2
விடை 15
விடைய 1
விடையின் 2
விடையும் 1
விடையோடு 1
விண் 41
விண்ட 2
விண்டு 8
விண்ணுற 2
விண்ணோர் 1
வித்தக 1
வித்தகர் 1
வித்தத்தால் 1
வித்தம் 2
வித்தா 1
வித்தாயம் 1
வித்தி 9
வித்திடு 1
வித்திய 11
வித்தியது 1
வித்தின் 2
வித்து 4
வித்துநவும் 1
வித்துபு 1
வித்தும் 3
வித்தொடு 1
விதலை 1
விதி 2
விதியின் 2
விதிர்த்த 3
விதிர்த்திட்டு 1
விதிர்த்து 3
விதிர்த்தும் 1
விதிர்ப்ப 2
விதிர்ப்பு 1
விதிர்ப்புற 1
விதிர்ப்போர் 1
விதுப்பு 5
விதுப்புற்ற 1
விதுப்புற்றன்றால் 1
விதுப்புற்றாளை 1
விதுப்புற்று 2
விதுப்புறவு 1
விதுப்புறவே 1
விதுப்புறு 1
விதுப்புறுநர் 1
விதுப்பொடு 1
விதும்புறு 1
விதை 5
விதையர் 1
விம்மி 5
விம்முறு 1
விம்மென 1
விய 1
வியக்கப்படூஉமோரே 1
வியக்கும் 1
வியங்கொண்மோ 1
வியத்-தொறும் 2
வியத்தலும் 1
வியத்தலோ 1
வியந்தன்றும் 1
வியந்தனென் 1
வியப்பு 3
வியப்பும் 2
வியம் 4
வியமமே 1
வியர் 5
வியர்த்தனென் 1
வியர்ப்ப 2
வியர்ப்பு 3
வியரே 1
வியல் 80
வியலகத்து 1
வியலகம் 7
வியலிடம் 1
வியலிடை 1
வியலுள் 3
வியலூர் 1
வியன் 116
வியன்-கண் 1
விரகியர் 1
விரகினானே 1
விரகு 6
விரல் 57
விரல 1
விரலன் 1
விரலால் 1
விரலின் 3
விரலே 1
விரவா 1
விரவு 35
விரவுறு 1
விரற்கு 1
விராய 3
விராவுற்ற 2
விராஅய் 2
விராஅன் 2
விரி 104
விரிக்கும் 1
விரிச்சி 3
விரிச்சியும் 1
விரித்த 9
விரித்தவை 1
விரித்தனர் 1
விரித்து 16
விரித்துவிட்டு 1
விரித்தே 1
விரிந்த 28
விரிந்தவை 1
விரிந்தன்றால் 1
விரிந்தன்று 1
விரிந்தன 2
விரிந்து 21
விரிப்பவை 1
விரிப்பின் 1
விரிபு 5
விரிய 4
விரியும் 3
விரியும்மே 1
விரிவன 1
விரிவிடம் 1
விரிவு 1
விரீஇ 1
விருந்திற்கு 2
விருந்தின் 13
விருந்தினம் 1
விருந்தினன் 2
விருந்து 55
விருந்தும் 2
விருந்துறுத்து 1
விருந்தே 3
விருந்தொடு 1
விருப்பின் 4
விருப்பினள் 3
விருப்பினன் 1
விருப்பினால் 1
விருப்பு 5
விருப்பும் 1
விருப்புற்றவனை 1
விருப்புற்று 2
விருப்புற 2
விருப்புறுதல் 1
விருப்புறூஉம் 1
விருப்பே 2
விருப்பொடு 12
விருப்போடு 2
விருப்போர் 1
விரும்ப 1
விரும்பாதீமோ 1
விரும்பார் 1
விரும்பார்-கொல் 1
விரும்பி 12
விரும்பிய 5
விரும்பின்று 1
விரும்பினிர் 2
விரும்பினை 1
விரும்பு 1
விரும்புகவே 1
விரும்புதி 1
விரும்பும் 1
விரும்புவன 1
விரை 35
விரைக 1
விரைத்து 1
விரைதி 1
விரைந்த 1
விரைந்தன்று-மாதோ 1
விரைந்தனவே 1
விரைந்து 22
விரைந்தே 16
விரைபு 3
விரைபுவிரைபு 1
விரையல் 2
விரையாதீமே 1
விரையுபு 1
விரையும் 2
விரையுமால் 1
விரையுறு 1
விரைவனர் 1
விரைவனன் 1
விரைவனென் 1
விரைவு 1
விரைவுடன் 1
விரைவுற்ற 1
விரைவுறு 1
விரைஇ 25
விரைஇய 6
வில் 127
வில்லர் 4
வில்லவன் 1
வில்லன் 4
வில்லா 1
வில்லிடை 1
வில்லியாதன் 1
வில்லின் 8
வில்லினான் 1
வில்லினும் 1
வில்லு 1
வில்லை 1
வில்லொடு 3
வில்லோர் 8
வில்லோன் 1
விலக்க 1
விலக்கல் 1
விலக்கலின் 1
விலக்கவும் 1
விலக்கி 5
விலக்கிய 1
விலக்கினை 1
விலக்கும் 3
விலக்குவாய் 1
விலக்குவான் 1
விலகு 1
விலங்க 1
விலங்கல் 3
விலங்கல 1
விலங்கலின் 1
விலங்கி 10
விலங்கிட்ட 1
விலங்கிய 18
விலங்கியீஇர் 1
விலங்கியோன் 1
விலங்கின் 1
விலங்கின்று 1
விலங்கின 1
விலங்கினம் 1
விலங்கினவால் 1
விலங்கினவே 1
விலங்கினும் 1
விலங்கினை 1
விலங்கு 36
விலங்குநர் 1
விலங்கும் 4
விலங்குவோளே 1
விலா 1
விலை 16
விலை_நல_பெண்டிரின் 1
விலைஞர் 5
விலைமாறு 1
விலையாக 1
விலையே 1
விலைவன் 1
விலோதம் 1
விழல் 1
விழவில் 4
விழவின் 28
விழவின்று 1
விழவினன் 1
விழவினானும் 1
விழவினும் 2
விழவினுள் 3
விழவு 45
விழவுக்களம் 4
விழவும் 3
விழவொடு 1
விழா 3
விழி 5
விழிக்குங்கால் 1
விழித்த 2
விழித்தன 1
விழித்து 1
விழிப்ப 1
விழியா 1
விழு 84
விழுக்கு 1
விழுக்கொடு 1
விழுத்தகை 1
விழுந்த 1
விழுந்தன்றால் 1
விழுந்தாளை 1
விழுந்தோர் 1
விழுப்புண் 8
விழுமத்தானே 1
விழுமத்தின் 1
விழுமத்து 2
விழுமம் 21
விழுமாந்தனர் 1
விழுமிதின் 2
விழுமிது 2
விழுமிய 6
விழுமியம் 1
விழுமியோர் 4
விழுமியோன் 1
விழுமுறவே 1
விழுமுறினே 2
விழுவார்க்கு 1
விழூஉம் 3
விழை 4
விழைதக்க 1
விழைதக்கது 1
விழைதக 3
விழைதரு 1
விழைந்ததன்தலையும் 1
விழைந்தனம் 1
விழைய 1
விழையா 3
விழையும் 6
விழைவனர் 1
விழைவு 1
விளக்க 1
விளக்கத்தான் 1
விளக்கத்து 14
விளக்கம் 9
விளக்கமும் 2
விளக்கி 2
விளக்கில் 4
விளக்கின் 12
விளக்கு 9
விளக்கும் 6
விளக்கும்மே 1
விளக்குறுத்தலின் 1
விளக்குறுத்து 2
விளக்குறுப்ப 1
விளக்கோடு 1
விளங்க 28
விளங்கி 12
விளங்கிய 22
விளங்கில் 2
விளங்கின 1
விளங்கு 73
விளங்கு_இழாய் 1
விளங்கு_இழை 1
விளங்குக 1
விளங்குதி 1
விளங்குதியால் 2
விளங்குபு 1
விளங்கும் 25
விளங்குறு 1
விளம்பழம் 1
விளம்புவோரும் 1
விளர் 8
விளர்த்த 2
விளர்ப்பின் 1
விளரி 5
விளவின் 4
விளவும் 1
விளி 41
விளிக்கும் 9
விளிகுவை-கொல்லோ 1
விளித்-தொறும் 1
விளித்து 2
விளிந்த 2
விளிந்தன்று-மாது 1
விளிந்தனவே 1
விளிந்தோர் 1
விளிந்தோரே 1
விளிப்ப 3
விளிப்படுத்த 1
விளிப்பது 1
விளிப்பவும் 2
விளிப்பின் 1
விளிப்பினும் 1
விளிபட 1
விளிம்பிற்கு 1
விளிம்பு 3
விளியர் 1
விளியலம்-கொல்லோ 1
விளியா 4
விளியாது 3
விளியார் 1
விளியால் 1
விளியின் 1
விளியும் 3
விளியுமோ 1
விளிவது-கொல்லோ 3
விளிவது-மன்ற 1
விளிவிடம் 1
விளிவிடன் 1
விளிவு 7
விளை 54
விளை_பத 1
விளைக்கும் 5
விளைக 3
விளைத்தலான் 1
விளைத்தவள் 1
விளைந்த 24
விளைந்ததை 1
விளைந்தமை 2
விளைந்தவை 1
விளைந்தன்று 1
விளைந்தன 2
விளைந்தார் 1
விளைந்து 6
விளைப்ப 1
விளைமோ 1
விளைய 2
விளையல் 2
விளையா 2
விளையாட்டி 2
விளையாட்டு 1
விளையாட்டும் 1
விளையாட்டே 1
விளையாட 7
விளையாடலும் 3
விளையாடி 2
விளையாடிய 2
விளையாடு 5
விளையாடுக 1
விளையாடும் 7
விளையாடுவாரும் 1
விளையாடுவான்-மன்னோ 1
விளையாதே 1
விளையுட்டு 1
விளையும் 2
விளையும்மே 1
விளையுள் 7
விளைவதை 1
விளைவு 3
விளைவும் 1
விறகின் 10
விறகு 4
விறந்த 1
விறந்து 3
விறல் 116
விறல்_இழை 1
விறலவன் 1
விறலி 14
விறலியர் 22
விறலியர்க்கு 2
விறலியருமே 1
விறலியின் 1
விறலியும் 1
விறலியொடு 1
விறலும் 1
விறலோடு 1
விறலோன் 2
வினவ 3
வினவல் 9
வினவலின் 4
வினவலும் 3
வினவன்-மின் 1
வினவாம் 1
வினவி 4
வினவிய 1
வினவின் 4
வினவினர்-மன்னே 1
வினவினள் 2
வினவினை 1
வினவுகம் 1
வினவுதி 6
வினவுதிர் 2
வினவுதும் 2
வினவும் 3
வினவுவது 1
வினவுவர் 1
வினவுவல் 3
வினவுவார்க்கு 1
வினவுவீர் 1
வினவுவோயே 1
வினவுவோளே 1
வினா 1
வினாய் 1
வினாய 1
வினாயினன் 1
வினாயும் 1
வினாஅய் 1
வினை 163
வினை-வயின் 6
வினைக்கு 5
வினைகளுள் 1
வினைஞர் 17
வினைநர் 1
வினைய-மன்ற 1
வினையர் 1
வினையிடை 1
வினையின் 1
வினையும் 2
வினையே 8
வினையொடு 2
வினையொடும் 1
வினைவர் 2
வினைவரால் 1
வினைவன் 1
வினைஇ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  விக்கினான் (1)
உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் - கலி 51/13

 TOP
 
  விச்சிக்கோவே (1)
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே
 இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை - புறம் 200/8,9

 TOP
 
  விச்சியர் (1)
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் - குறு 328/5

 TOP
 
  விச்சைக்-கண் (1)
கற்பித்தான் நெஞ்சு அழுங்க பகர்ந்து உண்ணான் விச்சைக்-கண்
 தப்பித்தான் பொருளே போல் தமியவே தேயுமால் - கலி 149/4,5

 TOP
 
  விசய (1)
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி - புறம் 362/5

 TOP
 
  விசயம் (3)
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் - பெரும் 261
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு - முல் 91
அயிர் உருப்புற்ற ஆடு அமை விசயம்
 கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் - மது 625,626

 TOP
 
  விசி (16)
கேள்வி போகிய நீள் விசி தொடையல் - பொரு 18
விசி வீங்கு இன்னியம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து - பெரும் 56
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய - பட் 293
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி - மலை 381
பெரிதும் சான்றோர் மன்ற விசி பிணி - நற் 220/5
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப - அகம் 91/13
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை - அகம் 249/3
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி - அகம் 346/13
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி - அகம் 356/3
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் - புறம் 15/23
இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின் - புறம் 128/2
பசியார் ஆகல் மாறு-கொல் விசி பிணி - புறம் 153/10
விசி பிணி முரசமொடு மண் பல தந்த - புறம் 179/4
தேய்வை வெண் காழ் புரையும் விசி பிணி - புறம் 369/19
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி - புறம் 372/1
வீங்கு விசி புது போர்வை - புறம் 387/3

 TOP
 
  விசித்த (2)
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளி - மலை 3
மாசற விசித்த வார்புறு வள்பின் - புறம் 50/1

 TOP
 
  விசித்து (3)
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் - நெடு 150
விசித்து வாங்கு பறையின் விடரகத்து இயம்ப - அகம் 321/3
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் - புறம் 63/7

 TOP
 
  விசிப்ப (1)
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி - புறம் 61/6

 TOP
 
  விசிப்புறுத்து (1)
விசிப்புறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை - புறம் 399/24

 TOP
 
  விசியுறு (4)
விளக்கு அழல் உருவின் விசியுறு பச்சை - பொரு 5
வேட்ட கள்வர் விசியுறு கடும் கண் - அகம் 63/17
பொதுவில் தூங்கும் விசியுறு தண்ணுமை - புறம் 89/8
மதியத்து அன்ன என் விசியுறு தடாரி - புறம் 371/18

 TOP
 
  விசும்பகம் (1)
அகல் இரு விசும்பகம் புதைய பாஅய் - அகம் 214/1

 TOP
 
  விசும்பிடை (1)
விசும்பிடை தூர ஆடி மொசிந்து உடன் - அகம் 181/10

 TOP
 
  விசும்பில் (15)
வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி - திரு 8
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி - பெரும் 1
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும் - மது 581
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப - நெடு 20
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில்
 கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல - நற் 231/1,2
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி - நற் 348/1
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் - பதி 52/28
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட - பதி 64/12
விசும்பில் ஊழி ஊழூழ் செல்ல - பரி 2/4
தொடர்புள் இனையவை தோன்றின் விசும்பில்
 சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று - கலி 41/37,38
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற - கலி 102/1
மழை கால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
 குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து - அகம் 141/6,7
மா இரு விசும்பில் கடி இடி பயிற்றி - அகம் 175/13
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று - அகம் 363/2
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல - புறம் 25/1

 TOP
 
  விசும்பிற்கு (1)
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல - அகம் 101/12

 TOP
 
  விசும்பின் (46)
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை - திரு 116
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த - சிறு 242
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் - பெரும் 135
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ - மது 182
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின்
 மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து - மது 678,679
மழை நீங்கிய மா விசும்பின்
 மதி சேர்ந்த மக வெண் மீன் - பட் 34,35
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் - பட் 67
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்
 விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து - மலை 1,2
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல - மலை 100
வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின்
 நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு - நற் 76/1,2
கேட்டிசின் அல்லெனோ விசும்பின் தகவே - நற் 115/11
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய - நற் 199/9
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு - நற் 241/7
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு - நற் 261/2
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் - நற் 316/5
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த - நற் 377/6
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் - குறு 44/3
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் - குறு 314/1
இருண்டு தோன்று விசும்பின் உயர்_நிலை_உலகத்து - ஐங் 442/3
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர - பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து - பதி 81/3
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல - கலி 147/30
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் - அகம் 79/8
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின்
 விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி - அகம் 108/6,7
பகல் உரு உறழ நிலவு கான்று விசும்பின்
 அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே - அகம் 122/10,11
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர - அகம் 125/10
உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின்
 ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் - அகம் 144/11,12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை - அகம் 159/13
கடல் கண்டு அன்ன மாக விசும்பின்
 அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க - அகம் 162/3,4
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ - அகம் 188/2
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின்
 எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் - அகம் 192/3,4
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று - அகம் 208/10
மாக விசும்பின் திலகமொடு பதித்த - அகம் 253/24
மாக விசும்பின் மழை தொழில் உலந்து என - அகம் 317/1
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின்
 மீன் பூத்து அன்ன உருவ ஞாயில் - புறம் 21/3,4
புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பின்
 வலவன் ஏவா வான ஊர்தி - புறம் 27/7,8
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு - புறம் 35/18
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் - புறம் 56/22
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்
 உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு - புறம் 60/2,3
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய - புறம் 90/4
புலவேன் வாழியர் ஓரி விசும்பின்
 கருவி வானம் போல - புறம் 204/12,13
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை - புறம் 228/3
பல் மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின்
 இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை - புறம் 270/1,2
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் - புறம் 302/10
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின்
 மீன் பூத்து அன்ன உருவ பல் நிரை - புறம் 399/30,31
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள் - புறம் 400/1

 TOP
 
  விசும்பினானும் (1)
அகல் இரு விசும்பினானும்
 பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே - புறம் 8/9,10

 TOP
 
  விசும்பினானே (3)
ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே
 அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் - புறம் 229/12,13
ஆர்ப்பு எழுந்தன்றால் விசும்பினானே - புறம் 241/5
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே - புறம் 374/18

 TOP
 
  விசும்பினும் (1)
தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்தகத்தும் - கலி 144/39

 TOP
 
  விசும்பு (79)
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி - திரு 123
வெ வெம் செல்வன் விசும்பு படர்ந்து ஆங்கு - பொரு 136
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ - பெரும் 492
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து - மது 334
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து - மது 384
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல - மது 495
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ - மது 561
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர - குறி 46
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு - மலை 558
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக - நற் 0/3
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் - நற் 67/1
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர - நற் 152/3
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/4
விசும்பு உறழ் புரிசை வெம்ப முற்றி - நற் 287/1
தீயும் வளியும் விசும்பு பயந்து ஆங்கு - நற் 294/1
இரு விசும்பு அதிர மின்னி - நற் 329/10
மழை தொழில் உலந்து மா விசும்பு உகந்து என - நற் 333/1
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி மா - நற் 361/3
நிறை பறை குருகு இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக - நற் 369/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் - நற் 371/4
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் - குறு 74/2
விசும்பு வீழ் கொள்ளியின் பைம் பயிர் துமிப்ப - குறு 189/4
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்து ஆங்கு - குறு 205/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் - குறு 260/1
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி - குறு 287/6
பெயல் கால் மறைத்தலின் விசும்பு காணலரே - குறு 355/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் வேந்தர் - குறு 380/1
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் - ஐங் 17/2
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே - ஐங் 74/1
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ - ஐங் 314/2
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு - ஐங் 469/3
நிலம் நீர் வளி விசும்பு என்ற நான்கின் - பதி 14/1
விசும்பு தோய் வெண் குடை நுவலும் - பதி 17/13
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர - பதி 30/32
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த - பதி 31/27
அந்தி மாலை விசும்பு கண்டு அன்ன - பதி 35/7
நிலம் புடைப்பு அன்ன ஆர்ப்பொடு விசும்பு துடையூ - பதி 44/1
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர - பதி 69/15
விசும்பு ஆடு மரபின் பருந்து ஊறு அளப்ப - பதி 74/15
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து - பதி 81/4
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் - பதி 88/37
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர - பதி 90/10
அளப்பு அருமையின் இரு விசும்பு அனையை - பதி 90/15
உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு - பதி 91/4
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும் - பரி 3/4
மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்ன - பரி 3/25
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப - பரி 11/1
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க - பரி 12/99
பருவம் வாய்த்தலின் இரு விசும்பு அணிந்த - பரி 13/7
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் - பரி 21/15
படு மழை அடுக்கத்த மா விசும்பு ஓங்கிய - கலி 48/4
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர - கலி 71/1
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் - கலி 92/16
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் - கலி 103/13
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி - அகம் 24/7
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் - அகம் 136/4
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி - அகம் 189/2
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் - அகம் 210/4
விசும்பு இவர் வெண் குடை பசும் பூண் பாண்டியன் - அகம் 231/12
விசும்பு அணி மீனின் பசும் புதல் அணிய - அகம் 235/10
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து - அகம் 265/1
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் - அகம் 273/1
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து - அகம் 274/1
விசும்பு கண் புதைய பாஅய் பல உடன் - அகம் 299/7
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை - அகம் 304/1
மா விசும்பு அதிர முழங்கி ஆலியின் - அகம் 314/2
விசும்பு தளி பொழிந்து வெம்மை நீங்கி - அகம் 345/1
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து - அகம் 378/9
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் - அகம் 381/12
விசும்பு தைவரு வளியும் - புறம் 2/3
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் - புறம் 9/7
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி - புறம் 37/3
விசும்பு ஆடு எருவை பசும் தடி தடுப்ப - புறம் 64/4
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ - புறம் 77/11
பல் கனி நசைஇ அல்கு விசும்பு உகந்து - புறம் 209/7
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன - புறம் 228/8
மயங்கு இரும் கருவிய விசும்பு முகன் ஆக - புறம் 365/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று - புறம் 376/1
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் - புறம் 397/1

 TOP
 
  விசும்புடன் (2)
விசும்புடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி - அகம் 53/2
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க - அகம் 283/11

 TOP
 
  விசும்பும் (5)
வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும்
 நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ - பரி 1/50,51
ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே - பரி 13/18
காலமும் விசும்பும் காற்றொடு கனலும் - பரி 13/26
நிலனும் விசும்பும் நீர் இயைந்து ஒன்றி - அகம் 43/5
நிலம் ஏந்திய விசும்பும்
 விசும்பு தைவரு வளியும் - புறம் 2/2,3

 TOP
 
  விசும்புற (6)
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்புற எய்த - கலி 105/28
விசும்புற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 150/6
விசும்புற நிவந்த மா தாள் இகணை - அகம் 131/1
விசும்புற ஓங்கிய வெண் குடை - புறம் 75/11
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்புற
 கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி - புறம் 158/20,21
விசும்புற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர் - புறம் 231/4

 TOP
 
  விசும்புறு (1)
வேங்கை விரிந்து விசும்புறு சேண் சிமை - பதி 88/34

 TOP
 
  விசும்போடு (2)
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய - மது 454
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் - பதி 24/15

 TOP
 
  விசை (34)
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி - மது 486
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை
 அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் - குறி 170,171
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை - மலை 175
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின் - மலை 210
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் - மலை 295
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் - மலை 380
வாங்கு விசை தூண்டில் ஊங்குஊங்கு ஆகி - நற் 199/7
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் - நற் 252/10
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ - குறு 158/2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி - குறு 272/5
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை
 கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு மீன் எறிய - குறு 304/3,4
நசை நனி கொன்றோர்-மன்ற விசை நிமிர்ந்து - ஐங் 318/3
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி - பதி 22/23
வில் விசை உமிழ்ந்த வைம் முள் அம்பின் - பதி 33/8
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் - பதி 45/16
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை
 உடுவுறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை - பரி 1/24,25
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை
 விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ - பரி 22/5,6
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் - கலி 41/10
வல்லவன் தைஇய வாக்கு அமை கடு விசை
 வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/10,11
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக - அகம் 14/18
விசை வாங்கு தோலின் வீங்குபு ஞெகிழும் - அகம் 96/7
வெண் நுனை அம்பின் விசை இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 109/7
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து - அகம் 121/13
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை - அகம் 175/1
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் - அகம் 181/11
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் - அகம் 292/11
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி - அகம் 309/13
ஓங்கு திரை பரப்பின் வாங்கு விசை கொளீஇ - அகம் 320/1
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் - அகம் 339/1
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் - அகம் 340/20
அ விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை - அகம் 371/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/8
வெ விசை புரவி வீசு வளி ஆக - புறம் 369/7
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் - புறம் 381/14

 TOP
 
  விசைத்த (1)
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி - அகம் 284/9

 TOP
 
  விசைத்து (6)
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த - பெரும் 437
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து - நற் 95/5
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா - அகம் 224/3
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் - அகம் 273/1
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து - புறம் 61/10
விசைத்து எறி கூடமொடு பொரூஉம் - புறம் 170/16

 TOP
 
  விசைப்ப (1)
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு - புறம் 120/14

 TOP
 
  விசைப்பின் (1)
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன - குறு 74/1

 TOP
 
  விசைப்புறு (1)
விசைப்புறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த - புறம் 369/8

 TOP
 
  விசையம் (2)
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன - மலை 444
விசையம் தப்பிய - பதி 95/1

 TOP
 
  விசையின் (1)
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய - அகம் 185/7

 TOP
 
  விட்ட (10)
புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் - முல் 62
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை - மது 654
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன - குறு 74/1
நெடு நிலா திறந்து உண்ண நிரை இதழ் வாய் விட்ட
 கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் - கலி 29/20,21
போதர விட்ட நுமரும் தவறிலர் - கலி 56/31
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை - கலி 72/16
பூ பலி விட்ட கடவுளை கண்டாயோ - கலி 93/24
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ - கலி 108/33
நயந்து நாம் விட்ட நல் மொழி நம்பி - அகம் 198/3
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும் - புறம் 382/11

 TOP
 
  விட்டது (2)
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ வயின் - நற் 176/2
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து - கலி 56/5

 TOP
 
  விட்டம் (1)
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என - அகம் 167/13

 TOP
 
  விட்டன்று (1)
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க - பரி 12/99

 TOP
 
  விட்டனர் (2)
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே - கலி 103/58
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் - அகம் 297/10

 TOP
 
  விட்டனன் (1)
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின் - புறம் 399/30

 TOP
 
  விட்டனனே (2)
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே - ஐங் 483/2
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே
 தொல் நசை சாலாமை நன்னன் பறம்பில் - அகம் 356/7,8

 TOP
 
  விட்டனை (1)
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே - நற் 108/9

 TOP
 
  விட்டனையோ (1)
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே - ஐங் 227/5

 TOP
 
  விட்டு (47)
அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என - பொரு 123
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி - மலை 49
இன் தீம் பால் பயம் கொள்மார் கன்று விட்டு
 ஊர் குறுமாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும் - நற் 80/2,3
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு - நற் 121/6
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே - நற் 141/12
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் - நற் 160/5
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு
 யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் - நற் 171/6,7
ஊர் அலர் தூற்றும் கௌவையும் நாண் விட்டு
 உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு - நற் 263/3,4
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று - நற் 266/6
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு - நற் 315/5
படை மாண் பெரும் குள மடை நீர் விட்டு என - நற் 340/3
பகலே பலரும் காண வாய் விட்டு
 அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி - நற் 365/3,4
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு
 அரும் துயர் உழந்த காலை - நற் 384/9,10
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ - குறு 236/1
கடன் அறி மாக்கள் போல இடன் விட்டு
 இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் - குறு 265/4,5
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக - குறு 317/5
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே - ஐங் 268/5
விட்டு சென்றனர் நம்மே - ஐங் 340/3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என - ஐங் 498/3
காமம் கள விட்டு கைகொள் கற்புற்று என - பரி 11/42
மல்லல் புனல் வையை மா மலை விட்டு இருத்தல் - பரி 11/43
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் - பரி 11/55
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூம் கொடி தகைப்பன - கலி 3/13
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன - கலி 22/12
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை - கலி 47/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு - கலி 56/32
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால - கலி 59/8
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி - கலி 59/9
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் - கலி 69/13
தூண்டிலா விட்டு துடக்கி தான் வேண்டியார் - கலி 85/23
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் - கலி 92/18
வண்டு இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் - கலி 92/40
நீர்க்கு விட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ - கலி 97/27
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே - கலி 103/58
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம் - அகம் 34/12
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம் - அகம் 71/2
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் - அகம் 78/13
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு - அகம் 109/12
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு
 முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடும் திறல் - அகம் 158/15,16
இட்டு ஆறு இரங்கும் விட்டு ஒளிர் அருவி - அகம் 288/10
செய்து விட்டு அன்ன செந்நில மருங்கில் - அகம் 304/6
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு
 முன்றில் தாழை தூங்கும் - அகம் 340/22,23
தாலி களைந்தன்றும் இலனே பால் விட்டு
 அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்வயின் - புறம் 77/7,8
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/3
உயிர் நடுக்குற்று புலா விட்டு அரற்ற - புறம் 326/3
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் - புறம் 341/4
வன்புலத்து பகடு விட்டு
 குறு முயலின் குழை சூட்டொடு - புறம் 395/2,3

 TOP
 
  விட்டெறிந்து (1)
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து
 நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து - பரி 5/3,4

 TOP
 
  விட்டேம் (1)
நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே - நற் 15/10

 TOP
 
  விட்டேனும் (1)
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் - கலி 63/7

 TOP
 
  விட்டோய் (1)
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய்
 நீயும் அவட்கு துணை - பரி 24/44,45

 TOP
 
  விட்டோரை (1)
விட்டோரை விடாஅள் திருவே - புறம் 358/6

 TOP
 
  விட (18)
ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் - பொரு 21
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை - குறி 223
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி - மலை 251
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட
 முள் இட்டு ஊர்-மதி வலவ நின் - ஐங் 481/2,3
புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட
 கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ - பரி 10/71,72
கவவு கை விட பெறும் பொருள்-திறத்து - கலி 14/18
நீல் இதழ் உண்கணாய் நெறி கூந்தல் பிணி விட
 நாள் வரை நிறுத்து தாம் சொல்லிய பொய் அன்றி - கலி 33/28,29
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட
 கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை - கலி 81/22,23
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல - அகம் 8/14
பின்னு விட நெறித்த கூந்தலும் பொன் என - அகம் 150/1
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட
 கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி - அகம் 150/2,3
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே - அகம் 164/14
கண் விட தெறிக்கும் மண்ணா முத்தம் - அகம் 173/14
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை - அகம் 208/17
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் - அகம் 295/12
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை - புறம் 3/21
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் - புறம் 339/2
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப - புறம் 393/11

 TOP
 
  விடக்கு (2)
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து - பட் 176
விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப - நற் 281/6

 TOP
 
  விடத்தரொடு (1)
திரி காய் விடத்தரொடு கார் உடை போகி - பதி 13/14

 TOP
 
  விடப்பட்டோரே (1)
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே - புறம் 358/7

 TOP
 
  விடம் (1)
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் - பரி 4/42

 TOP
 
  விடர் (33)
பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு - திரு 314
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி - சிறு 170
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி - குறி 212
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு - மலை 312
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை - மலை 324
விடர் அளை வீழ்ந்து உக்கு ஆங்கு தொடர்பு அற - நற் 116/8
பாடு இமிழ் விடர் முகை முழங்க - நற் 156/9
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி - நற் 158/5
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை - நற் 261/8
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை - நற் 322/4
உரைத்தல் ஆன்றிசின் நீயே விடர் முகை - நற் 332/5
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது - நற் 386/4
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு - குறு 218/1
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை - குறு 239/2
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை - குறு 343/4
இரும் கல் விடர் அளை வீழ்ந்து என வெற்பில் - ஐங் 214/2
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - ஐங் 395/2
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய - பதி 28/7
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த - பரி 21/52
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ - கலி 45/17
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த - அகம் 22/12
விடர் முகை அடுக்கம் பாய்தலின் உடன் இயைந்து - அகம் 47/6
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் - அகம் 88/12
நல் நிறம் மருளும் அரு விடர்
 இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே - அகம் 138/19,20
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - அகம் 143/7
துறுகல் விடர் அளை பிணவு பசி கூர்ந்து என - அகம் 147/5
அஞ்சுவரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி - அகம் 272/4
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி - புறம் 135/2
சுரத்திடை நல்கியோனே விடர் சிமை - புறம் 152/30
மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை - புறம் 157/11
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் - புறம் 174/17
விடர் முகை அடுக்கத்து சினை முதிர் சாந்தம் - புறம் 374/12

 TOP
 
  விடர (3)
பாம்பு உடை விடர ஓங்கு மலை மிளிர - நற் 104/9
என்றூழ் விடர குன்றம் போகும் - அகம் 140/4
பாம்பு உடை விடர பனி நீர் இட்டு துறை - அகம் 362/1

 TOP
 
  விடரகத்து (11)
நெடு வரை விடரகத்து இயம்பும் - நற் 14/10
அழுந்துபட விடரகத்து இயம்பும் - நற் 228/8
விடரகத்து இயம்பும் நாட எம் - குறு 42/3
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும் - குறு 241/6
பெரு மலை விடரகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ - கலி 103/19
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு - அகம் 8/12
இரும் கல் விடரகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட - அகம் 21/16
பழம் தூங்கு விடரகத்து எழுந்த காம்பின் - அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடரகத்து இயம்ப - அகம் 321/3
பெரு மலை விடரகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு - புறம் 37/4
பெரு மலை விடரகத்து அரு மிசை கொண்ட - புறம் 91/8

 TOP
 
  விடரகம் (18)
கமம் சூழ் கோடை விடரகம் முகந்து - மது 308
குழு மலை விடரகம் உடையவால் எனவே - குறி 261
கூவல் அன்ன விடரகம் புகு-மின் - மலை 366
காம்பு உடை விடரகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று - நற் 51/2
மா மலை விடரகம் கவைஇ காண்வர - நற் 202/7
என்றூழ் விடரகம் சிலம்ப - நற் 318/8
பெரும் கல் விடரகம் சிலம்ப இரும் புலி - நற் 344/9
மா மலை விடரகம் விளங்க மின்னி - நற் 371/2
நீடு இரு விடரகம் சிலம்ப கூய் தன் - கலி 38/8
வேய் நரல் விடரகம் நீ ஒன்று பாடித்தை - கலி 40/10
புல் சாய் விடரகம் புலம்ப வரைய - அகம் 89/4
கல் முகை விடரகம் சிலம்ப வீழும் - அகம் 172/4
மை படு விடரகம் துழைஇ ஒய்யென - அகம் 192/10
பெரு மலை விடரகம் வர அரிது என்னாய் - அகம் 218/12
இரும் கல் விடரகம் சிலம்ப பெயரும் - அகம் 232/4
பெரு மலை விடரகம் நீடிய சிறி இலை - அகம் 242/19
பெரு மலை விடரகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து - புறம் 190/8
பெரு மலை விடரகம் சிலம்ப முன்னி - புறம் 209/8

 TOP
 
  விடரி (1)
விடரி அம் கண்ணி பொதுவனை சாடி - கலி 101/22

 TOP
 
  விடல் (10)
மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே - நற் 180/5
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே - நற் 204/12
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே - குறு 300/8
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே - ஐங் 427/2
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என - கலி 3/14
நாம் தூது மொழிந்தனம் விடல் வேண்டா நம்மினும் - கலி 28/22
மென் தோள் நெகிழ விடல்
 பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா - கலி 86/16,17
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல்
 வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு - கலி 86/20,21
நோய் கூர நோக்காய் விடல்
 ஆங்க - கலி 86/24,25
குறும் தொடி மகளிர் தோள் விடல்
 இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே - புறம் 97/24,25

 TOP
 
  விடலை (12)
எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே - ஐங் 303/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே - ஐங் 305/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே - ஐங் 310/4
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே - ஐங் 364/4
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே - ஐங் 373/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே - ஐங் 388/5
வெம் திறல் வெள் வேல் விடலை முந்துறவே - ஐங் 393/5
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும் - கலி 95/32
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி - அகம் 315/14
வெள் வேல் விடலை சென்று மாய்ந்தனனே - புறம் 237/14
வென் வேல் விடலை இன்மையின் புலம்பி - புறம் 261/16
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே - புறம் 295/8

 TOP
 
  விடலையை (1)
இலங்கு இலை வெள் வேல் விடலையை
 விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே - நற் 305/9,10

 TOP
 
  விடலையொடு (3)
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு
 தொகு வளை முன்கை மடந்தை நட்பே - குறு 15/5,6
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் - அகம் 7/12
திருந்து வேல் விடலையொடு வரும் என தாயே - அகம் 195/2

 TOP
 
  விடவே (2)
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசா விடவே - குறு 338/8
மின் நேர் ஓதி பின்னு பிணி விடவே - அகம் 234/18

 TOP
 
  விடற்கு (1)
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே - குறு 182/7

 TOP
 
  விடா (2)
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு - கலி 104/31
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு - கலி 105/34

 TOP
 
  விடாதீமோ (1)
ஒழிய விடாதீமோ என்று - கலி 143/26

 TOP
 
  விடாது (2)
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது
 நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே - கலி 59/25,26
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் - புறம் 67/10

 TOP
 
  விடாதே (2)
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் - கலி 149/11

 TOP
 
  விடாமை (1)
வறும் புனம் காவல் விடாமை
 அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே - நற் 376/11,12

 TOP
 
  விடாய் (1)
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின் - கலி 144/45

 TOP
 
  விடாஅ (6)
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென - பொரு 141
நின்னின் விடாஅ நிழல் போல் திரிதருவாய் - கலி 61/8
பூட்டு விடாஅ நிறுத்து - கலி 66/25
கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ
 வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற - அகம் 32/12,13
பின் நிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே - அகம் 126/22
இடை புரை பற்றி பிணி விடாஅ
 ஈர் குழாத்தொடு இறை கூர்ந்த - புறம் 136/3,4

 TOP
 
  விடாஅது (5)
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் - மலை 383
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை - கலி 97/30
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை - கலி 101/37
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் - கலி 147/55
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி - புறம் 236/7

 TOP
 
  விடாஅதோர் (1)
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே - புறம் 358/7

 TOP
 
  விடாஅர் (1)
உய்த்தனர் விடாஅர் பிரித்து இடை களையார் - குறு 305/5

 TOP
 
  விடாஅல் (2)
விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர் - கலி 112/7
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி - அகம் 26/9

 TOP
 
  விடாஅள் (1)
விட்டோரை விடாஅள் திருவே - புறம் 358/6

 TOP
 
  விடாஅன் (3)
ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ - குறி 185
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர - மலை 545
வேட்டது மொழியவும் விடாஅன் வேட்டத்தில் - புறம் 152/25

 TOP
 
  விடிந்த (1)
விடிந்த பொழுதினும் இல் வயின் போகாது - கலி 110/12

 TOP
 
  விடிய (1)
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல - பதி 59/4

 TOP
 
  விடியல் (24)
வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல்
 ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய - பொரு 72,73
நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி - பெரும் 155
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி - மது 664
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் - மலை 196
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து - மலை 257
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின் - மலை 448
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் - நற் 12/4
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல்
 கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு - நற் 60/3,4
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்துவிட்டு அன்ன - குறு 168/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் - ஐங் 68/1
புந்தி மிதுனம் பொருந்த புலர் விடியல்
 அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் - பரி 11/6,7
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் - பரி 19/83
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை - கலி 45/1
வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி - அகம் 37/5
வைகு புலர் விடியல் மை புலம் பரப்ப - அகம் 41/1
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப - அகம் 63/6
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது - அகம் 87/6
வைகுறு விடியல் போகிய எருமை - அகம் 100/16
விடியல் வைகறை இடூஉம் ஊர - அகம் 196/7
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி - அகம் 226/10
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே - புறம் 233/8
விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டி நின் - புறம் 369/11
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி - புறம் 385/2
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல்
 பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை - புறம் 392/3,4

 TOP
 
  விடியலின் (1)
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து - நற் 80/4

 TOP
 
  விடியலும் (2)
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ - குறு 32/2
பெரும் புலர் விடியலும் மாலை - குறு 234/5

 TOP
 
  விடிவுற்று (1)
நின் பயம் பாடி விடிவுற்று ஏமாக்க - பரி 7/85

 TOP
 
  விடின் (2)
பல் இரும் கூந்தல் பசப்பு நீ விடின்
 செல்வேம்-தில்ல யாமே செற்றார் - ஐங் 429/1,2
நயம் பற்று விடின் இல்லை நசைஇயோர் திறத்தே - கலி 59/26

 TOP
 
  விடினும் (1)
நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும்
 கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது - குறு 309/3,4

 TOP
 
  விடினே (8)
விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே
 கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று - நற் 71/4,5
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று - நற் 79/8
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே - குறு 112/2
காமம் காதலர் கையற விடினே - குறு 152/5
மண்ணுறு முரசின் வேந்து தொழில் விடினே - ஐங் 443/5
மறைய செல்லும் நீ மணந்தனை விடினே - கலி 125/24
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே - கலி 129/25
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே - புறம் 208/9

 TOP
 
  விடீஇர் (1)
கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு - குறி 144

 TOP
 
  விடு (75)
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் - பொரு 34
குறுநர் இட்ட கூம்பு விடு பன் மலர் - பெரும் 295
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு - நெடு 94
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென - குறி 160
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர - குறி 161
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி - நற் 41/2
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆனாதே - நற் 51/7
வடுக்கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி - நற் 222/2
விளக்கின் அன்ன சுடர் விடு தாமரை - நற் 310/1
பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி - நற் 311/1
நொடி விடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி - நற் 314/9
கான யானை கை விடு பசும் கழை - குறு 54/3
கவை முள் கள்ளி காய் விடு கடு நொடி - குறு 174/2
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பல் மலர் - குறு 240/2
வேந்து விடு தொழிலொடு செலினும் - குறு 242/5
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் - குறு 246/6
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு - குறு 274/3
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் - ஐங் 395/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய - ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு - ஐங் 466/1
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர - பதி 15/6
திரு மணி பொருத திகழ் விடு பசும்பொன் - பதி 16/15
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய - பதி 28/7
திறல் விடு திரு மணி இலங்கு மார்பின் - பதி 46/4
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் - பதி 74/11
சூடு நிலையுற்று சுடர் விடு தோற்றம் - பதி 74/14
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி - பதி 81/16
விடு மலர் பூம் கொடி போல நுடங்கி - பரி 12/89
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி - பரி 14/15
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் - பரி 16/11
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்புடன் ஆட - பரி 21/32
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப - பரி 21/33
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக - கலி 33/4
தன்னொடு நின்று விடு - கலி 63/17
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் - கலி 80/2
வடுவும் குறித்து ஆங்கே செய்யும் விடு இனி - கலி 82/30
காண்தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் - கலி 100/4
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு - கலி 108/4
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு
 விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் - கலி 112/15,16
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு
 விடேன் - கலி 113/13,14
என்னை ஏமுற்றாய் விடு
 விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் - கலி 116/4,5
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக - அகம் 14/18
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி - அகம் 47/5
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் - அகம் 47/7
விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர - அகம் 64/9
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் - அகம் 73/16
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடிமார் - அகம் 105/11
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி - அகம் 108/7
கை விடு சுடரின் தோன்றும் - அகம் 153/18
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் - அகம் 158/4
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 179/7
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி - அகம் 191/8
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள - அகம் 207/8
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை - அகம் 214/6
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை - அகம் 256/3
மடி விடு வீளை கடிது சென்று இசைப்படத - அகம் 274/9
உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 317/13
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் - அகம் 321/8
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ - அகம் 337/14
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப - அகம் 339/4
மடி விடு வீளை வெரீஇ குறு முயல் - அகம் 394/14
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை - புறம் 28/12
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து - புறம் 53/2
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் - புறம் 88/5
கண் விடு தூம்பின் களிற்று உயிர் தொடு-மின் - புறம் 152/15
சுடர் விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை - புறம் 153/3
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ - புறம் 159/23
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர - புறம் 225/3
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக - புறம் 260/14
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப - புறம் 284/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த - புறம் 285/8
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் - புறம் 319/13
களிறு நீறு ஆடிய விடு நில மருங்கின் - புறம் 325/1
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் - புறம் 378/4
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து - புறம் 399/15

 TOP
 
  விடு-தொறும் (1)
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெ வாய் வாளி - அகம் 175/3

 TOP
 
  விடு-மதி (3)
நல்கினை விடு-மதி பரிசில் அல்கலும் - புறம் 136/24
இன்னே விடு-மதி பரிசில் வென் வேல் - புறம் 169/8
விடு-மதி அத்தை கடு_மான் தோன்றல் - புறம் 382/16

 TOP
 
  விடுக்கும் (6)
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் - சிறு 261
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் - பெரும் 493
இரை தேர் நாரை எய்தி விடுக்கும்
 துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் - நற் 35/6,7
விட்டு என விடுக்கும் நாள் வருக அது நீ - குறு 236/1
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும்
 நீல்நிறவண்ணனும் போன்ம் - கலி 104/37,38
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி - புறம் 391/9

 TOP
 
  விடுக்குவன் (1)
செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென - பொரு 177

 TOP
 
  விடுக்குவென் (2)
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ - நற் 350/6
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி - அகம் 396/11

 TOP
 
  விடுக (2)
வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என - பரி 21/41
மையலை மாதோ விடுக என்றேன் தையலாய் - கலி 111/19

 TOP
 
  விடுகம் (1)
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே - குறு 106/6

 TOP
 
  விடுகோ (1)
செலவுடன் விடுகோ தோழி பல உடன் - நற் 222/6

 TOP
 
  விடுத்த (3)
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் - மலை 6
விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே - நற் 204/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி - கலி 29/16

 TOP
 
  விடுத்தக்கால் (3)
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்தக்கால்
 ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/11,12
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்தக்கால்
 ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/15,16
பல நாடு நெஞ்சினேம் பரிந்து நாம் விடுத்தக்கால்
 சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை - கலி 35/19,20

 TOP
 
  விடுத்தது (1)
குறும் தொடி துடக்கிய நெடும் தொடர் விடுத்தது
 உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் - அகம் 176/17,18

 TOP
 
  விடுத்தந்த (1)
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை - கலி 103/53

 TOP
 
  விடுத்தல் (1)
விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே - புறம் 150/17

 TOP
 
  விடுத்தலின் (1)
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின்
 கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த - குறி 39,40

 TOP
 
  விடுத்தற்கு (1)
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே - நற் 95/10

 TOP
 
  விடுத்தனன் (2)
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி - கலி 82/22
மயக்கு உடைய மொழி விடுத்தனன் ஆங்கு - புறம் 239/18

 TOP
 
  விடுத்தனென் (2)
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த - புறம் 198/11
விடுத்தனென் வெலீஇயர் நின் வேலே அடுக்கத்து - புறம் 202/17

 TOP
 
  விடுத்து (4)
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே - ஐங் 466/2
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து
 நனை முதிர் தேறல் நுளையர்க்கு ஈயும் - அகம் 366/10,11
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து
 வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் - புறம் 260/15,16
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன - புறம் 399/7

 TOP
 
  விடுத்தேன் (1)
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் - புறம் 210/12

 TOP
 
  விடுத்தோன் (1)
இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன் மருகனை - புறம் 46/2

 TOP
 
  விடுதரார் (1)
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ தக - கலி 33/24

 TOP
 
  விடுதல் (2)
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் - கலி 56/10
விடுதல் வேண்டுவல் அத்தை படு திரை - புறம் 160/28

 TOP
 
  விடுதலின் (2)
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின்
 இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி - கலி 41/10,11
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின்
 பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் - கலி 70/7,8

 TOP
 
  விடுதலோ (1)
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் - ஐங் 242/3

 TOP
 
  விடுதி (1)
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது - புறம் 159/24

 TOP
 
  விடுதும் (1)
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என - புறம் 9/5

 TOP
 
  விடுந்தவர் (1)
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக - கலி 76/12

 TOP
 
  விடுநள் (2)
விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே - நற் 71/4
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக - அகம் 302/12

 TOP
 
  விடுநள்-மன்-கொல்லோ (1)
செல்க என விடுநள்-மன்-கொல்லோ எல் உமிழ்ந்து - நற் 68/7

 TOP
 
  விடுநை (1)
அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் - புறம் 36/1

 TOP
 
  விடுப்ப (2)
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப
 மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ - பதி 71/15,16
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப
 பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு - அகம் 351/2,3

 TOP
 
  விடுப்பின் (1)
மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள் - மலை 568

 TOP
 
  விடுபு (6)
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு
 வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் - திரு 105,106
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து - மது 305
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி - மது 530
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் - பதி 40/30
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து - கலி 41/6
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு
 ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க - அகம் 73/3,4

 TOP
 
  விடும் (6)
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும்
 ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் - மது 715,716
விடும் நாண் உண்டோ தோழி விடர் முகை - குறு 239/2
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம் - பரி 20/63
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ - பரி 22/6
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என - கலி 10/21
ஒண்_குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் - கலி 37/21

 TOP
 
  விடுமே (1)
செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே - புறம் 279/11

 TOP
 
  விடுமோ (5)
நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச - நற் 150/9
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள - நற் 338/6
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து - ஐங் 358/2
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே - ஐங் 470/5
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட - அகம் 27/12

 TOP
 
  விடுவதோ (3)
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ
 பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு - கலி 31/10,11
வாள் வென்று வருபவர் வனப்பு ஆர விடுவதோ
 நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு - கலி 31/14,15
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ
 புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா - கலி 31/18,19

 TOP
 
  விடுவர் (1)
விடுவர் மாதோ நெடிதே நில்லா - புறம் 387/32

 TOP
 
  விடுவழி (2)
விடுவழி விடுவழி சென்றாங்கு அவர் - கலி 130/20
விடுவழி விடுவழி சென்றாங்கு அவர் - கலி 130/20

 TOP
 
  விடுவாய் (4)
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய்
 இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ - கலி 125/10,11
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய்
 இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ - கலி 125/14,15
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய்
 தண்ணம் துறைவ தகாஅய் காண் நீ - கலி 125/18,19
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய - அகம் 53/3

 TOP
 
  விடுவாய்ப்பட்ட (1)
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் - அகம் 164/3

 TOP
 
  விடுவாயேல் (1)
தேறினேன் சென்றீ நீ செல்லா விடுவாயேல்
 நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய - கலி 93/33,34

 TOP
 
  விடுவானேல் (1)
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல்
 ஒய்யென பூசலிடுவேன்-மன் யான் அவனை - கலி 147/50,51

 TOP
 
  விடுவானோ (2)
ஆர்வுற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ
 ஓர்வுற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் - கலி 42/13,14
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை - கலி 42/19

 TOP
 
  விடுவிக்கும் (1)
தலை_நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர் - மலை 581

 TOP
 
  விடுவு (1)
நொடி விடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி - நற் 314/9

 TOP
 
  விடுவுழி (2)
விடுவுழி விடுவுழி பரத்தலானே - குறு 399/4
விடுவுழி விடுவுழி பரத்தலானே - குறு 399/4

 TOP
 
  விடுவேன் (2)
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு - கலி 113/17
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு - கலி 117/14

 TOP
 
  விடுவை (1)
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென - புறம் 359/16

 TOP
 
  விடேன் (2)
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் - கலி 112/16
விடேன்
 உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு - கலி 113/14,15

 TOP
 
  விடேஎம் (2)
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம்
 நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை - குறி 177,178
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் - கலி 89/14

 TOP
 
  விடேஎன் (2)
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ - நற் 350/6
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் - கலி 116/5

 TOP
 
  விடை (15)
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை
 குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி - திரு 232,233
மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி - பெரும் 143
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை
 மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கி - மலை 331,332
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை
 தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் - மலை 406,407
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடிமரம் - பரி 17/3
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்றுழி - பரி 23/82
பல் ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்மார் - கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை - கலி 103/40
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை
 படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெள் மணி - அகம் 214/10,11
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி - அகம் 311/10
வாயில் மாடம்-தொறும் மை விடை வீழ்ப்ப - புறம் 33/21
மட்டு வாய் திறப்பவும் மை விடை வீழ்ப்பவும் - புறம் 113/1
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை - புறம் 324/1
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி - புறம் 364/4
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப - புறம் 366/17

 TOP
 
  விடைய (1)
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும் - அகம் 113/14

 TOP
 
  விடையின் (2)
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் - குறி 136
இடம் கெட தொகுத்த விடையின்
 மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்றே - புறம் 366/22,23

 TOP
 
  விடையும் (1)
நறவும் தொடு-மின் விடையும் வீழ்-மின் - புறம் 262/1

 TOP
 
  விடையோடு (1)
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் - பரி 23/40

 TOP
 
  விண் (41)
விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது - திரு 107
விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ - திரு 267
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த - திரு 299
விண் பொர நிவந்த வேயா மாடத்து - பெரும் 348
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த - பெரும் 369
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து - நெடு 161
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் - குறி 196
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த - குறி 226
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்து - மலை 2
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் - நற் 89/1
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே - குறு 144/7
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும் - குறு 241/6
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் - குறு 262/6
விண் தோய் மா மலை சிலம்பன் - குறு 362/6
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய - ஐங் 443/4
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் - பதி 23/15
விண் உயர்ந்து ஓங்கிய கடற்றவும் பிறவும் - பதி 30/29
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள - பரி 13/5
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் - பரி 23/12
விண் தோய் கல் நாடனும் நீயும் வதுவையுள் - கலி 39/38
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட - கலி 40/22
விண் தோய் விடரகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு - அகம் 8/12
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் - அகம் 69/10
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே - அகம் 111/15
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை - அகம் 135/11
துஞ்சுவது போல இருளி விண் பக - அகம் 139/1
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய - அகம் 163/1
விண் பொரு நெடு நகர் தங்கி இன்றே - அகம் 167/4
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன் - அகம் 173/17
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 179/1
விண் தவழ் இளவெயில் கொண்டு நின்று அன்ன - அகம் 212/2
மங்குல் மா மழை விண் அதிர்பு முழங்கி - அகம் 294/1
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் - அகம் 338/17
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி - புறம் 11/6
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/19
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யோனும் - புறம் 56/6
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - புறம் 151/2
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் - புறம் 175/6
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் - புறம் 302/10
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட - புறம் 379/13
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் - புறம் 391/2

 TOP
 
  விண்ட (2)
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் - நற் 238/3
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர - பரி 23/51

 TOP
 
  விண்டு (8)
தென்புல மருங்கின் விண்டு நிறைய - மது 202
விண்டு புரையும் புணர் நிலை நெடும் கூட்டு - நற் 26/3
விண்டு அன்ன வெண்ணெல் போர்வின் - ஐங் 58/1
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே - பதி 31/17
விண்டு சேர்ந்த வெண் மழை போல - பதி 55/15
விண்டு முன்னிய புயல் நெடும் காலை - பதி 84/22
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை - அகம் 235/5
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல் - புறம் 391/2

 TOP
 
  விண்ணுற (2)
விண்ணுற ஓங்கிய பல் படை புரிசை - மது 352
விண்ணுற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து - அகம் 281/10

 TOP
 
  விண்ணோர் (1)
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் - பரி 5/31

 TOP
 
  வித்தக (1)
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு - பரி 9/68

 TOP
 
  வித்தகர் (1)
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள - பரி 10/24

 TOP
 
  வித்தத்தால் (1)
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ - கலி 136/8

 TOP
 
  வித்தம் (2)
மறு_வித்தம் இட்டவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/14
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ - கலி 136/16

 TOP
 
  வித்தா (1)
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 377/4

 TOP
 
  வித்தாயம் (1)
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்தக்கால் வித்தாயம்
 இடை தங்க கண்டவன் மனம் போல நந்தியாள் - கலி 136/9,10

 TOP
 
  வித்தி (9)
சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து - நற் 328/2
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி
 பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் - குறு 100/1,2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி
 அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு - குறு 371/2,3
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் - பரி 10/86
வித்தி வான் நோக்கும் புன்புலம் கண் அகன் - புறம் 18/24
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி
 பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி - புறம் 120/3,4
ஐவனம் வித்தி மையுற கவினி - புறம் 159/17
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் - புறம் 206/2
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி
 விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் - புறம் 369/13,14

 TOP
 
  வித்திடு (1)
வித்திடு புலம் மேடு ஆயிற்று என - பரி 7/35

 TOP
 
  வித்திய (11)
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய
 குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி - மது 286,287
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவை - மலை 122
தந்தை வித்திய மென் தினை பைபய - நற் 306/1
பரீஇ வித்திய ஏனல் - குறு 72/4
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய
 பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் - குறு 214/1,2
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் - ஐங் 3/4
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் - ஐங் 29/2
புன்புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த - ஐங் 246/3
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி - அகம் 194/5
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை - புறம் 168/6
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என - புறம் 237/5

 TOP
 
  வித்தியது (1)
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய - மது 11

 TOP
 
  வித்தின் (2)
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு - மலை 60
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் - அகம் 211/6

 TOP
 
  வித்து (4)
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து - நற் 209/3
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது - புறம் 137/5
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை - புறம் 227/2
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு - புறம் 230/13

 TOP
 
  வித்துநவும் (1)
ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும்
 கரும்பின் பாத்தி பூத்த நெய்தல் - பதி 13/2,3

 TOP
 
  வித்துபு (1)
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும் - பரி 15/24

 TOP
 
  வித்தும் (3)
புன்புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் - பதி 58/15
வைத்தது அன்றே வெறுக்கை வித்தும்
 அற வினை அன்றே விழு துணை அ துணை - புறம் 357/5,6
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும்
 வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என - புறம் 392/10,11

 TOP
 
  வித்தொடு (1)
வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல - நற் 210/3

 TOP
 
  விதலை (1)
பனி படு பைதல் விதலை பருவத்து - பரி 11/75

 TOP
 
  விதி (2)
விதி ஆற்றான் ஆக்கிய மெய் கலவை போல - பரி 7/20
விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல - பரி 10/25

 TOP
 
  விதியின் (2)
மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ - திரு 95
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் - பரி 3/6

 TOP
 
  விதிர்த்த (3)
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த
 தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் - பெரும் 309,310
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு - பதி 88/11
விதிர்த்த போலும் அம் நுண் பல் பொறி - அகம் 103/3

 TOP
 
  விதிர்த்திட்டு (1)
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு
 நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் - கலி 115/11,12

 TOP
 
  விதிர்த்து (3)
உருக்குறு நறு நெய் பால் விதிர்த்து அன்ன - நற் 21/6
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் - நற் 160/5
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் - அகம் 333/1

 TOP
 
  விதிர்த்தும் (1)
நெய் உடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்
 மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்கு - புறம் 188/5,6

 TOP
 
  விதிர்ப்ப (2)
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப
 புடை வீழ் அம் துகில் இட வயின் தழீஇ - நெடு 180,181
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப
 தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து - அகம் 186/11,12

 TOP
 
  விதிர்ப்பு (1)
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை - புறம் 255/3

 TOP
 
  விதிர்ப்புற (1)
மை புரை மட பிடி மட நல்லார் விதிர்ப்புற
 செய்தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர - பரி 10/47,48

 TOP
 
  விதிர்ப்போர் (1)
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் - பரி 11/50

 TOP
 
  விதுப்பு (5)
பெரு விதுப்பு உறுக-மாதோ எம் இல் - நற் 293/6
செலவு தலைக்கொண்ட பெரு விதுப்பு உறுவி - அகம் 283/3
பெரு விதுப்பு உறுவி பேதுறு நிலையே - அகம் 299/21
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் - புறம் 83/4
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக வேந்தே - புறம் 291/5

 TOP
 
  விதுப்புற்ற (1)
பெரு விதுப்புற்ற பல் வேள் மகளிர் - அகம் 208/15

 TOP
 
  விதுப்புற்றன்றால் (1)
பெரு விதுப்புற்றன்றால் நோகோ யானே - குறு 131/6

 TOP
 
  விதுப்புற்றாளை (1)
பிறை நுதல் பசப்பு ஊர பெரு விதுப்புற்றாளை
 பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் - கலி 99/10,11

 TOP
 
  விதுப்புற்று (2)
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்று
 பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய - அகம் 136/8,9
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்புற்று
 என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 342/3,4

 TOP
 
  விதுப்புறவு (1)
விதுப்புறவு அறியா ஏம காப்பினை - புறம் 20/19

 TOP
 
  விதுப்புறவே (1)
பொம்மல்_ஓதி பெரு விதுப்புறவே - நற் 71/11

 TOP
 
  விதுப்புறு (1)
விதுப்புறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி - குறி 168

 TOP
 
  விதுப்புறுநர் (1)
வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே - அகம் 163/14

 TOP
 
  விதுப்பொடு (1)
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு
 கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் - அகம் 347/14,15

 TOP
 
  விதும்புறு (1)
விதும்புறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே - புறம் 213/24

 TOP
 
  விதை (5)
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில் - மலை 102
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள - குறு 155/2
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் - பதி 76/11
வித்திய மருங்கின் விதை பல நாறி - அகம் 194/5
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து - புறம் 333/12

 TOP
 
  விதையர் (1)
விதையர் கொன்ற முதையல் பூழி - நற் 121/1

 TOP
 
  விம்மி (5)
தீம் பால் உண்ணாள் வீங்குவனள் விம்மி
 நெருநலும் அனையள்-மன்னே இன்றே - நற் 179/6,7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி
 அறல் போல் தெண் மணி இடை முலை நனைப்ப - நற் 208/1,2
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்துநொந்து - நற் 286/5
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே - குறு 358/1
முலையகம் நனைப்ப விம்மி
 குழல் இனைவது போல் அழுதனள் பெரிதே - புறம் 143/14,15

 TOP
 
  விம்முறு (1)
விம்முறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி - நற் 33/10

 TOP
 
  விம்மென (1)
விசி பிணி தடாரி விம்மென ஒற்றி - புறம் 372/1

 TOP
 
  விய (1)
நய தகு மரபின் விய தகு குமர - பரி 9/82

 TOP
 
  வியக்கப்படூஉமோரே (1)
எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே
 இடு முள் படப்பை மறி மேய்ந்து ஒழிந்த - புறம் 197/9,10

 TOP
 
  வியக்கும் (1)
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது - புறம் 167/11

 TOP
 
  வியங்கொண்மோ (1)
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் - குறு 114/3

 TOP
 
  வியத்-தொறும் (2)
வியத்-தொறும் வியத்-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே - புறம் 217/9
வியத்-தொறும் வியத்-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே - புறம் 217/9

 TOP
 
  வியத்தலும் (1)
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே - புறம் 192/12

 TOP
 
  வியத்தலோ (1)
வெண்குடை செல்வம் வியத்தலோ இலமே - புறம் 197/8

 TOP
 
  வியந்தன்றும் (1)
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை - புறம் 77/10

 TOP
 
  வியந்தனென் (1)
தெரிந்து அது வியந்தனென் தோழி பணிந்து நம் - நற் 386/8

 TOP
 
  வியப்பு (3)
உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை - நற் 237/6
ஓஓ பெரிதும் வியப்பு
 கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை - பரி 24/40,41
வியத்-தொறும் வியத்-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே - புறம் 217/9

 TOP
 
  வியப்பும் (2)
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் - மது 764
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் - குறி 15

 TOP
 
  வியம் (4)
ஆங்கு வியம் கொள்-மின் அது அதன் பண்பே - மலை 427
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் - நற் 363/3
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் - பதி 54/15
சொல்லிய சொல்லும் வியம் கொள கூறு - கலி 114/11

 TOP
 
  வியமமே (1)
வியமமே வாழி குதிரை - கலி 96/31

 TOP
 
  வியர் (5)
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த - நற் 41/9
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர்
 அம் துகில் தலையில் துடையினள் நம் புலந்து - நற் 120/7,8
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென - அகம் 17/4
பெரும் புழுக்குற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர்
 உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என - அகம் 136/21,22
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா - புறம் 349/1

 TOP
 
  வியர்த்தனென் (1)
பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் - குறு 84/1

 TOP
 
  வியர்ப்ப (2)
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப
 பல் கால் முயங்கினள்-மன்னே அன்னோ - அகம் 49/8,9
பிறை நுதல் வியர்ப்ப உண்டனள்-கொல்லோ - அகம் 207/13

 TOP
 
  வியர்ப்பு (3)
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி - அகம் 136/17
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது - புறம் 386/7
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை - புறம் 386/8

 TOP
 
  வியரே (1)
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் - புறம் 100/2

 TOP
 
  வியல் (80)
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் - திரு 244
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் - சிறு 187
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 121
இன் துயில் இரியும் பொன் துஞ்சு வியல் நகர் - பெரும் 440
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக - மது 6
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் - மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் - மது 328
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் - மது 449
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ - மது 561
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால் - மது 758
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் - நெடு 49
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் - நெடு 73
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் - குறி 191
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து - பட் 20
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து - பட் 158
வெறிக்களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் - மலை 150
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து - மலை 480
பெயல் நீர் போகிய வியல் நெடும் புறவில் - நற் 21/9
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் - நற் 98/8
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் - நற் 114/1
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் - நற் 156/2
வீ ததர் வேங்கைய வியல் நெடும் புறவின் - நற் 161/3
இலங்கு வளை மகளிர் வியல் நகர் அயர - நற் 215/4
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என் - நற் 236/9
கடி உடை வியல் நகர் கானவர் துஞ்சார் - நற் 255/3
திரு உடை வியல் நகர் வரு_விருந்து அயர்மார் - நற் 258/4
கடி உடை வியல் நகர் காண்வர தோன்ற - நற் 305/3
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே - நற் 316/10
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது - நற் 322/8
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு - நற் 338/7
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி - நற் 339/6
மாலை மான்ற மணம் மலி வியல் நகர் - நற் 361/6
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் - நற் 371/4
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி - குறு 335/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல - குறு 338/3
இரும் கல் வியல் அறை வரிப்ப தாஅம் - ஐங் 219/2
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை - ஐங் 276/2
வியல் நெடும் பாசறை நீடிய - ஐங் 500/4
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து - பதி 20/13
சாந்து புலர்ந்த வியல் மார்பின் - பதி 80/5
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப - பதி 81/14
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் - பதி 88/15
மாயா பல் புகழ் வியல் விசும்பு ஊர்தர - பதி 90/10
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப - பரி 11/1
வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என - பரி 11/80
மெல் இணர் வேங்கை வியல் அறை தாயின - பரி 14/11
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க - பரி 19/55
விடியல் வியல் வானம் போல பொலியும் - பரி 19/83
வீறு சால் ஞாலத்து வியல் அணி காணிய - கலி 33/1
வெருள்புடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் - கலி 43/12
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா - கலி 53/2
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் - கலி 57/6
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர - கலி 71/1
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் - கலி 80/24
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் - கலி 81/25
தந்தை வியல் மார்பில் பாய்ந்தான் அறன் இல்லா - கலி 86/33
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/21
பாழி அன்ன கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 15/11
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் - அகம் 22/3
விசும்பு உரிவது போல் வியல் இடத்து ஒழுகி - அகம் 24/7
அல்கு_பதம் மிகுத்த கடி உடை வியல் நகர் - அகம் 49/14
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் - அகம் 87/13
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை - அகம் 93/21
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று - அகம் 107/4
நல் மணல் வியல் இடை நடந்த - அகம் 174/13
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் - அகம் 206/11
புயலேறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் - அகம் 218/6
சீர் கெழு வியல் நகர் சிலம்பு நக இயலி - அகம் 219/1
வியல் அறை வரிக்கும் முன்றில் குறவர் - அகம் 232/9
கடி உடை வியல் நகர் காவல் கண்ணி - அகம் 232/13
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் - அகம் 238/9
புகையின் பொங்கி வியல் விசும்பு உகந்து - அகம் 265/1
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் - அகம் 298/16
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் - அகம் 315/8
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து - அகம் 357/5
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம் - புறம் 17/28
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் - புறம் 22/19
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் - புறம் 26/4
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி - புறம் 256/5

 TOP
 
  வியலகத்து (1)
அரமிய வியலகத்து இயம்பும் - அகம் 124/15

 TOP
 
  வியலகம் (7)
விரி கடல் வேலி வியலகம் விளங்க - சிறு 114
விழு நீர் வியலகம் தூணி ஆக - நற் 16/7
நீல் நிற வியலகம் கவைஇய - ஐங் 401/4
துளங்கு நீர் வியலகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த - பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியலகம் கலங்க கால் பொர - பதி 51/1
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியலகம் பொற்ப - அகம் 62/14
கழை நரல் வியலகம் வெம்ப மழை மறந்து - அகம் 241/7

 TOP
 
  வியலிடம் (1)
வீசியோயே வியலிடம் கமழ - புறம் 50/13

 TOP
 
  வியலிடை (1)
கடல் ஆடு வியலிடை பேர் அணி பொலிந்த - நற் 307/3

 TOP
 
  வியலுள் (3)
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண் - மலை 350
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் - பதி 56/1
வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண் - புறம் 363/11

 TOP
 
  வியலூர் (1)
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் - அகம் 97/13

 TOP
 
  வியன் (116)
விடர் கால் அருவி வியன் மலை மூழ்கி - சிறு 170
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் - பெரும் 41
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் - பெரும் 82
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து - பெரும் 184
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி - பெரும் 233
ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின் - மது 1
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து - மது 4
அமர் கடக்கும் வியன் தானை - மது 39
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து - மது 113
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து - மது 120
விரி கடல் வியன் தானையொடு - மது 180
வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி - மது 190
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 27
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து - நெடு 129
விளைவு அறா வியன் கழனி - பட் 8
வேலாழி வியன் தெருவில் - பட் 119
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து - மலை 99
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே - மலை 351
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் - நற் 57/8
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி - நற் 98/3
குளிர் வாய் வியன் புனத்து எல் பட வருகோ - நற் 204/2
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் - நற் 257/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர - நற் 306/7
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் - நற் 351/8
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை - குறு 53/5
கார் புறந்தந்த நீர் உடை வியன் புலத்து - குறு 162/1
தகை முற்றினவே தண் கார் வியன் புனம் - குறு 188/2
ஆசு இல் தெருவின் நாய் இல் வியன் கடை - குறு 277/1
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து - குறு 375/3
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியன் மார்பு - ஐங் 220/3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் - ஐங் 306/1
கடம்பு அறுத்து இயற்றிய வலம் படு வியன் பணை - பதி 17/5
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 21/21
சீர் உடை வியன் புலம் வாய் பரந்து மிகீஇயர் - பதி 28/11
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு - பதி 31/14
வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து - பதி 31/30
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு - பதி 33/5
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து - பதி 35/4
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை - பதி 39/5
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த - பதி 40/26
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் - பதி 41/13
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி - பதி 62/13
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள - பரி 13/5
மீன் ஆரம் பூத்த வியன் கங்கை நந்திய - பரி 16/36
இன்னுறல் வியன் மார்ப அது மனும் பொருளே - கலி 8/23
மாலை தாழ் வியன் மார்பர் துனைதந்தார் - கலி 33/30
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் - கலி 83/3
தண்டா தீம் சாயல் பரத்தை வியன் மார்ப - கலி 93/2
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறாக செய்து - கலி 93/30
மாண்ட நின் ஒழுக்கத்தான் மறு இன்றி வியன் ஞாலத்து - கலி 100/5
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என - கலி 100/21
பொழுதொடு தோன்றிய கார் நனை வியன் புலத்தார் - கலி 106/5
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் - கலி 106/19
கார் ஆர பெய்த கடி கொள் வியன் புலத்து - கலி 109/1
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை - கலி 130/19
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர் - அகம் 14/7
என்றூழ் வியன் குளம் நிறைய வீசி - அகம் 42/9
நெடு நிலை வியன் நகர் வீழ் துணை பயிரும் - அகம் 47/12
நெஞ்சு அமர் வியன் மார்பு உடைத்து என அன்னைக்கு - அகம் 52/9
வியன் தலை நல் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும் - அகம் 83/10
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் - அகம் 98/19
உறையுநர் போகிய ஓங்கு நிலை வியன் மனை - அகம் 103/8
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே - அகம் 116/19
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை - அகம் 135/11
நுண்ணிதின் நிவக்கும் வெண் ஞெமை வியன் காட்டு - அகம் 145/5
விடுவாய்ப்பட்ட வியன் கண் மா நிலம் - அகம் 164/3
இரு பெரு வேந்தர் மாறுகொள் வியன் களத்து - அகம் 174/1
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு - அகம் 179/3
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் - அகம் 182/17
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 204/3
பெரு மரம் கொன்ற கால் புகு வியன் புனத்து - அகம் 213/13
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி - அகம் 224/17
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் - அகம் 242/5
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி - அகம் 242/11
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு - அகம் 263/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை - அகம் 321/6
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து - அகம் 334/13
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம் - அகம் 361/15
வெம் சின வேந்தன் வியன் பெரும் பாசறை - அகம் 364/10
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து - அகம் 366/2
தொடுதோல் கானவன் சூடுறு வியன் புனம் - அகம் 368/1
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த - அகம் 372/4
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய - அகம் 382/6
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - அகம் 397/3
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப - புறம் 3/16
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் - புறம் 15/21
நிலவு மணல் வியன் கானல் - புறம் 17/11
பரந்துபட்ட வியன் ஞாலம் - புறம் 18/2
வியன் ஞாலத்து அகலமும் - புறம் 20/2
வியன் பாசறை காப்பாள - புறம் 22/25
ஞாலம் நெளிய ஈண்டிய வியன் படை - புறம் 23/15
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/19
வியன் தானை விறல் வேந்தே - புறம் 38/4
புலி துஞ்சு வியன் புலத்து அற்றே - புறம் 54/13
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை - புறம் 55/21
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் - புறம் 61/9
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை - புறம் 62/11
கொளக்கொள குறைபடா கூழ் உடை வியன் நகர் - புறம் 70/7
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே - புறம் 95/3
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக - புறம் 105/5
யாணர் அறாஅ வியன் மலை அற்றே - புறம் 116/14
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து - புறம் 138/9
கூடு விளங்கு வியன் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/4
ஆடு கொள் வியன் மார்பு தொழுதெனன் பழிச்சி - புறம் 211/16
முள் உடை வியன் காட்டதுவே நன்றும் - புறம் 225/8
முழுவு கண் துயிலா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 247/8
கடி உடை வியன் நகர் காண்வர பொலிந்த - புறம் 272/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு - புறம் 339/1
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து - புறம் 368/12
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி - புறம் 370/19
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம் - புறம் 373/27
கானல் மேய்ந்து வியன் புலத்து அல்கும் - புறம் 374/1
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய - புறம் 382/17
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி - புறம் 383/7
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து - புறம் 390/4
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர் - புறம் 390/6

 TOP
 
  வியன்-கண் (1)
எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு உடை வியன்-கண்
 வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து - பதி 41/23,24

 TOP
 
  விரகியர் (1)
விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் - பரி 19/49

 TOP
 
  விரகினானே (1)
விரகினானே - புறம் 361/23

 TOP
 
  விரகு (6)
வேறு புலம் முன்னிய விரகு அறி பொருந - பொரு 3
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ - பொரு 108
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே - நற் 380/12
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக - கலி 76/12
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை - புறம் 227/2
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட - புறம் 261/14

 TOP
 
  விரல் (57)
குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல்
 கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை - திரு 52,53
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் - திரு 198
வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் - பொரு 17
நெடு வரை மிசைய காந்தள் மெல் விரல்
 கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் - பொரு 33,34
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் - பொரு 114
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் - சிறு 167
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி - பெரும் 182
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி - பெரும் 281
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல்
 நகை தாழ் கண்ணி நல் வலம் திருத்தி - முல் 77,78
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து - நெடு 144
செ விரல் கடைக்கண் சேர்த்தி சில தெறியா - நெடு 165
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா - குறி 109
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப - மலை 140
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரிய - மலை 208
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி - மலை 311
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப - நற் 120/4
மெல் விரல் மோசை போல காந்தள் - நற் 188/4
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை - நற் 334/1
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் - நற் 335/9
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை - நற் 343/5
கரு விரல் மந்திக்கு வரு_விருந்து அயரும் - நற் 353/6
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்
 கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ - குறு 167/1,2
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை - குறு 373/5
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் - ஐங் 52/2
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பறழ் - ஐங் 272/1
கரு விரல் மந்தி கல்லா வன் பார்ப்பு - ஐங் 280/1
வெம் சின விரல் வேல் காளையொடு - ஐங் 400/5
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி - பதி 57/8
செ விரல் சிவந்த அ வரி குடைச்சூல் - பதி 68/18
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப - பரி 21/33
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் - கலி 8/9
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே - கலி 40/16
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் - கலி 54/8
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு - கலி 54/9
செ விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் - கலி 76/6
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி - கலி 85/19
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர - அகம் 5/14
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி - அகம் 34/11
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி - அகம் 54/20
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் - அகம் 88/14
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் - அகம் 155/15
மெல் விரல் சேர்த்திய நுதலள் மல்கி - அகம் 169/11
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு - அகம் 176/24
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி - அகம் 215/8
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு - அகம் 215/14
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த - அகம் 275/18
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி - அகம் 282/17
தொடி அணி முன்கை தொகு விரல் குவைஇ - அகம் 287/1
மெல் விரல் உகிரின் தெறியினள் வென் வேல் - அகம் 373/15
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல்
 அத்த எருவை சேவல் சேர்ந்த - அகம் 375/7,8
அருவி பாய்ந்த கரு விரல் மந்தி - அகம் 382/9
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர - அகம் 386/13
பசை விரல் புலைத்தி நெடிது பிசைந்து ஊட்டிய - அகம் 387/6
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் - புறம் 200/2
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் - புறம் 378/14
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும் - புறம் 378/15
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் - புறம் 381/14

 TOP
 
  விரல (1)
மாணா விரல வல் வாய் பேஎய் - நற் 73/2

 TOP
 
  விரலன் (1)
சிரந்தை இரட்டும் விரலன் இரண்டு உருவாய் - பதி 0/7

 TOP
 
  விரலால் (1)
தட மென் தோள் தொட்டு தகைத்து மட விரலால்
 இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை - பரி 20/56,57

 TOP
 
  விரலின் (3)
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் - குறு 370/4
பற்று விடு விரலின் பயறு காய் ஊழ்ப்ப - அகம் 339/4
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா - புறம் 144/9

 TOP
 
  விரலே (1)
பெயல் உறு நீலம் போன்றன விரலே
 பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது - நற் 379/9,10

 TOP
 
  விரவா (1)
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு - பதி 92/5

 TOP
 
  விரவு (35)
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் - பெரும் 71
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் - முல் 47
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூம் தெரியல் - மது 718
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூம் தெரியல் - மது 745
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா - நெடு 27
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் - குறி 5
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை - மலை 327
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன - மலை 413
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ - மலை 414
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் - நற் 40/2
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என - நற் 97/7
விரவு மலர் உதிர வீசி - நற் 139/9
விரவு மலர் பொறித்த தோளர் - நற் 144/9
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் - நற் 180/3
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு உறு பல் காழ் - நற் 366/1
கூந்தல் வேய்ந்த விரவு மலர் உதிர்த்து - குறு 312/5
உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை - குறு 316/4
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட - பதி 29/11
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு - பதி 50/10
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் - பதி 88/16
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே - பதி 90/30
விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும் - பரி 10/22
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி - கலி 29/12
இடி உமிழ்பு இரங்கிய விரவு பெயல் நடுநாள் - கலி 41/5
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ - கலி 49/23
பூம் தாமரை போது தந்த விரவு தார் - கலி 112/2
விரவு பல் உருவின வீழ் பெடை துணை ஆக - கலி 132/2
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை - அகம் 25/2
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின் - அகம் 108/12
விரவு வீ உறைத்த ஈர் நறும் புறவின் - அகம் 114/3
விண் அதிர்பு தலைஇய விரவு மலர் குழைய - அகம் 163/1
விரவு மொழி கட்டூர் வேண்டுவழி கொளீஇ - அகம் 212/14
விரவு பூம் பலியொடு விரைஇ அன்னை - அகம் 232/12
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் - புறம் 38/3
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு - புறம் 398/27

 TOP
 
  விரவுறு (1)
விரவுறு பல் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி - அகம் 379/10

 TOP
 
  விரற்கு (1)
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செ விரற்கு ஏற்ப - கலி 84/22

 TOP
 
  விராய (3)
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல - பட் 68
இஞ்சி வீ விராய பைம் தார் பூட்டி - பதி 42/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி - புறம் 370/24

 TOP
 
  விராவுற்ற (2)
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல் - நெடு 152
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல் - அகம் 254/1

 TOP
 
  விராஅய் (2)
மராஅ மலரொடு விராஅய் பராஅம் - அகம் 99/8
தீம் நீரோடு உடன் விராஅய்
 மு நீர் உண்டு முந்நீர் பாயும் - புறம் 24/15,16

 TOP
 
  விராஅன் (2)
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் - நற் 350/4
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன - ஐங் 58/2

 TOP
 
  விரி (104)
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் - திரு 35
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் - பொரு 71
விரி கடல் வேலி வியலகம் விளங்க - சிறு 114
முள் அரை தாமரை முகிழ் விரி நாள் போது - சிறு 183
பூ விரி கச்சை புகழோன் தன்முன் - சிறு 239
விரி கடல் வியன் தானையொடு - மது 180
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் - மது 339
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி - மது 664
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் - நெடு 73
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல் - குறி 71
குருகிலை மருதம் விரி பூம் கோங்கம் - குறி 73
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ - குறி 102
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த - குறி 198
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி - நற் 110/2
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலிமா - நற் 121/8
ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரி நீர் - நற் 130/10
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே - நற் 141/12
விரி பூம் கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் - நற் 155/3
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் - நற் 185/4
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி - நற் 190/4
விரி கதிர் இளவெயில் தோன்றி அன்ன நின் - நற் 192/10
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை - நற் 259/8
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நல் மான் - நற் 270/8
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு - நற் 271/10
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் - நற் 307/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ - நற் 367/11
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே - நற் 398/2
விரி திரை பெரும் கடல் வளைஇய உலகமும் - குறு 101/1
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு - குறு 154/5
விரி நீர் சேர்ப்பனொடு நகாஅ ஊங்கே - குறு 226/7
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் - குறு 316/7
உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் - குறு 351/5
மருது உயர்ந்து ஓங்கிய விரி பூம் பெரும் துறை - ஐங் 33/2
பெரு நலம் தருக்கும் என்ப விரி மலர் - ஐங் 67/3
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் - ஐங் 308/2
வேனில் பாதிரி விரி மலர் குவைஇ - ஐங் 361/2
விரி இணர் வேங்கையொடு வேறு பட மிலைச்சி - ஐங் 367/2
விரி உளை நன் மா பூட்டி - ஐங் 488/3
எரி எள்ளு அன்ன நிறத்தன் விரி இணர் - பதி 0/1
விரி பூம் கரும்பின் கழனி புல்லென - பதி 13/13
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் - பதி 20/15
இரு நிலம் தோயும் விரி நூல் அறுவையர் - பதி 34/3
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் - பதி 43/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு - பதி 50/6
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து - பதி 50/19
பரி உடை நல் மா விரி உளை சூட்டி - பதி 65/2
காவிரி மண்டிய சேய் விரி வனப்பின் - பதி 73/11
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி - பதி 92/3
விரி மலர் புரையும் மேனியை மேனி - பரி 1/7
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது - பரி 5/32
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என - பரி 6/50
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/5
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய - பரி 10/5
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப - பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் - பரி 11/12
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க - பரி 11/78
விரி மலர் மதுவின் மரன் நனை குன்றத்து - பரி 17/5
நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க - பரி 19/55
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி - பரி 19/100
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி - பரி 19/100
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் - பரி 20/102
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் - பரி 23/12
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை - கலி 4/9
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் - கலி 10/4
வெயில் ஒளி அறியாத விரி மலர் தண் காவில் - கலி 30/7
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் - கலி 34/8
புரி விரி புதை துதை பூ ததைந்த தாழ் சினை - கலி 40/19
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் - கலி 44/1
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் - கலி 59/5
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி - கலி 64/3
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர - கலி 71/1
விரி உளை கலி மான் தேரொடு வந்த - கலி 75/16
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட - கலி 96/22
விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர் - கலி 106/19
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் - கலி 114/19
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/21
கார் விரி கொன்றை பொன் நேர் புது மலர் - அகம் 0/1
திரு மருது ஓங்கிய விரி மலர் காவில் - அகம் 36/10
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் - அகம் 38/1
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் - அகம் 100/12
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நல் மான் - அகம் 125/16
வேங்கை விரி இணர் ஊதி காந்தள் - அகம் 132/11
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து - அகம் 172/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் - அகம் 181/11
விரி உளை நல் மான் கடைஇ - அகம் 194/18
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் - அகம் 205/11
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ - அகம் 235/12
தருகுவன்-கொல்லோ தானே விரி திரை - அகம் 280/11
எருவை இரும் சிறை இரீஇய விரி இணர் - அகம் 291/10
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ - அகம் 292/13
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை - அகம் 310/12
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் - அகம் 335/9
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை - அகம் 354/6
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை - அகம் 379/6
உருவும் புகழும் ஆகி விரி சீர் - புறம் 6/8
தூ விரி கடுப்ப துவன்றி மீமிசை - புறம் 154/11
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் - புறம் 166/28
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன - புறம் 228/8
பரிசிலர் செல்வம் அன்றியும் விரி தார் - புறம் 265/7
போது விரி பல் மரனுள்ளும் சிறந்த - புறம் 272/2
துகில் விரி கடுப்ப நுடங்கி தண்ணென - புறம் 337/9
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் - புறம் 352/12
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன - புறம் 393/17
விரி கதிர வெண் திங்களின் - புறம் 396/27

 TOP
 
  விரிக்கும் (1)
அம் சிறை விரிக்கும் பெரும் கல் வெற்பன் - ஐங் 300/2

 TOP
 
  விரிச்சி (3)
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப - முல் 11
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப - நற் 40/4
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் - புறம் 280/6

 TOP
 
  விரிச்சியும் (1)
புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் - குறு 218/3

 TOP
 
  விரித்த (9)
கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை - பொரு 212
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் - சிறு 263
பல வகை விரித்த எதிர் பூம் கோதையர் - மது 398
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை - நெடு 135
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை - பரி 1/1
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள - பரி 3/41
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த
 கவை நா அரும் தலை காண்பு இன் சேக்கை - பரி 13/28,29
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த
 கணம்கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி - பரி 23/85,86
வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே - கலி 115/7

 TOP
 
  விரித்தவை (1)
ஆறு_இரு தோளவை அறு முகம் விரித்தவை
 நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை - பரி 21/67,68

 TOP
 
  விரித்தனர் (1)
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்குங்கால் அவை நினக்கு - பரி 4/3

 TOP
 
  விரித்து (16)
கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் - சிறு 6
குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து
 சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ - மது 520,521
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் - குறி 96
அரக்கு விரித்து அன்ன செந்நில மருங்கின் - மலை 507
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் - நற் 99/2
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் - நற் 221/5
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் - நற் 264/3
வலை விரித்து அன்ன நோக்கலை - பதி 51/36
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும் - பரி 9/12
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் - பரி 9/64
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் - பரி 11/129
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை - கலி 96/9
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று - அகம் 11/8
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று - புறம் 159/4
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ - புறம் 279/8

 TOP
 
  விரித்துவிட்டு (1)
பெரும் பெயல் விடியல் விரித்துவிட்டு அன்ன - குறு 168/3

 TOP
 
  விரித்தே (1)
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே - புறம் 8/10

 TOP
 
  விரிந்த (28)
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட - நெடு 131
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை - மலை 101
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் - மலை 196
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து - மலை 257
வெறியுற விரிந்த அறுவை மெல் அணை - நற் 40/5
வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல - நற் 86/2
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை - நற் 168/1
கண் தூர்பு விரிந்த கனை இருள் நடுநாள் - நற் 228/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த
 வெண்கூதாளத்து அம் தூம்பு புது மலர் - குறு 282/5,6
மாலை விரிந்த பசு வெண் நிலவின் - குறு 359/2
வெண் மணல் விரிந்த வீ ததை கானல் - குறு 386/1
விரிந்த வேங்கை பெரும் சினை தோகை - ஐங் 297/1
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை - பதி 85/7
ஒளிர் சினை வேங்கை விரிந்த இணர் உதிரலொடு - பரி 7/12
நில வரை அல்லல் நிழத்த விரிந்த
 பல உறு போர்வை பரு மணல் மூஉய் - பரி 10/3,4
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை - பரி 20/99
பிணி நெகிழ் அலர் வேங்கை விரிந்த பூ வெறி கொள - கலி 32/5
மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை - அகம் 13/16
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் - அகம் 57/11
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை - அகம் 131/4
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த
 கடவுள் காந்தளுள்ளும் பல உடன் - அகம் 152/16,17
அறல் என விரிந்த உறல் இன் சாயல் - அகம் 191/15
வான் கண் விரிந்த பகல் மருள் நிலவின் - அகம் 228/8
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் - அகம் 240/13
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் - அகம் 263/2
மை அற விரிந்த படை அமை சேக்கை - அகம் 289/12
தொகு முகை விரிந்த முட கால் பிடவின் - அகம் 344/3
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் - புறம் 336/9

 TOP
 
  விரிந்தவை (1)
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் - பரி 20/100

 TOP
 
  விரிந்தன்றால் (1)
நிலவு விரிந்தன்றால் கானலானே - நற் 11/9

 TOP
 
  விரிந்தன்று (1)
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் - திரு 92

 TOP
 
  விரிந்தன (2)
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல் - மலை 124
வேங்கையும் ஒள் இணர் விரிந்தன
 நெடு வெண் திங்களும் ஊர்கொண்டன்றே - அகம் 2/16,17

 TOP
 
  விரிந்து (21)
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த - திரு 72
பூளை அம் பசும் காய் புடை விரிந்து அன்ன - பெரும் 84
வயங்கு கதிர் விரிந்து வானகம் சுடர்வர - பதி 24/23
அம்பண அளவை விரிந்து உறை போகிய - பதி 66/8
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் - பதி 66/12
கழை விரிந்து எழுதரும் மழை தவழ் நெடும் கோட்டு - பதி 73/13
வேங்கை விரிந்து விசும்புறு சேண் சிமை - பதி 88/34
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் - பரி 3/48
சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ புதல் விரி போதொடும் - பரி 20/102
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் - கலி 28/8
விரிந்து ஆனா சினை-தொறூஉம் வேண்டும் தாது அமர்ந்து ஆடி - கலி 30/2
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு - கலி 64/6
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி - கலி 101/21
விரிந்து இலங்கு வெண் நிலா வீசும் பொழுதினான் - கலி 145/40
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப - அகம் 63/6
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் - அகம் 211/2
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி - அகம் 243/6
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன - அகம் 293/4
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து
 கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து - புறம் 120/7,8
விரிந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் - புறம் 374/15
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ - புறம் 398/20

 TOP
 
  விரிப்பவை (1)
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் - அகம் 108/13

 TOP
 
  விரிப்பின் (1)
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் - புறம் 53/6

 TOP
 
  விரிபு (5)
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு
 பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் - மது 548,549
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் - குறு 228/2
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு
 கோடு கூடு மதியம் இயலுற்று ஆங்கு - பதி 31/11,12
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி - கலி 29/12
ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு
 உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி - அகம் 151/5,6

 TOP
 
  விரிய (4)
வேல் போல் வெண் முகை விரிய தீண்டி - நற் 366/8
கூடு நறவொடு காமம் மகிழ் விரிய
 கூடா நறவொடு காமம் விரும்ப - பரி 23/55,56
வாருறு கவரியின் வண்டு உண விரிய
 முத்தின் அன்ன வெள் வீ தாஅய் - அகம் 335/19,20
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய
 துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை - அகம் 376/15,16

 TOP
 
  விரியும் (3)
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும்
 கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர - நற் 230/4,5
வெளிய விரியும் துறைவ என்றும் - நற் 345/5
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை - ஐங் 110/2

 TOP
 
  விரியும்மே (1)
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே
 திங்கள் கல் சேர்பு கனை இருள் மடியின் - அகம் 122/11,12

 TOP
 
  விரிவன (1)
வேழ வெண் பூ விரிவன பல உடன் - நற் 241/5

 TOP
 
  விரிவிடம் (1)
வேங்கை விரிவிடம் நோக்கி - கலி 38/25

 TOP
 
  விரிவு (1)
விரிவு மலர் அணிந்த வேனில் கான்யாற்று - ஐங் 367/3

 TOP
 
  விரீஇ (1)
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ
 புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் - அகம் 130/7,8

 TOP
 
  விருந்திற்கு (2)
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு
 கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட - நற் 41/6,7
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் - புறம் 316/5

 TOP
 
  விருந்தின் (13)
விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி - மலை 539
விருந்தின் தீம் நீர் மருந்தும் ஆகும் - நற் 53/8
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே - நற் 103/9
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் - நற் 167/2
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப - நற் 172/7
விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே - குறு 33/4
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது - ஐங் 451/2
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணுமுறை பெறாஅ - பதி 43/5
விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெரும் திரு அற்று என - பதி 71/19
விருந்தின் மன்னர் அரும் கலம் தெறுப்ப - அகம் 54/1
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்தி வைகும் - அகம் 241/12
விருந்தின் புன்கண் நோவு உடையர் - புறம் 46/7
வேய்வை காணா விருந்தின் போர்வை - புறம் 369/20

 TOP
 
  விருந்தினம் (1)
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள் - அகம் 112/18

 TOP
 
  விருந்தினன் (2)
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என - குறு 292/7
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை - புறம் 376/12

 TOP
 
  விருந்து (55)
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை - குறி 206
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில் - பட் 262
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என - மலை 319
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி - மலை 496
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய - நற் 81/8
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் - நற் 112/1
எல் விருந்து அயரும் மனைவி - நற் 121/11
வரையா தாரம் வரு_விருந்து அயரும் - நற் 135/3
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் - நற் 142/9
விருந்து விருப்புறூஉம் பெரும் தோள் குறுமகள் - நற் 221/8
விருந்து இறைகூடிய பசலைக்கு - நற் 247/8
திரு உடை வியல் நகர் வரு_விருந்து அயர்மார் - நற் 258/4
நல் மனை நனி விருந்து அயரும் - நற் 280/9
கரு விரல் மந்திக்கு வரு_விருந்து அயரும் - நற் 353/6
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே - நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் - நற் 374/8
மாலை நனி விருந்து அயர்மார் - குறு 155/6
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே - குறு 210/6
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு - குறு 398/6
எல் விருந்து ஆகி புகுகம் நாமே - ஐங் 396/5
பிரிந்துறல் அறியா விருந்து கவவி - ஐங் 419/2
விருந்து நனி பெறுதலும் உரியள் மாதோ - ஐங் 442/2
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக - ஐங் 468/3
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக - ஐங் 482/1
விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் - பதி 21/9
மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர - பரி 6/40
விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் - பரி 6/61
வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல் - பரி 10/129
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் - பரி 16/16
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் - பரி 17/42
மன்னவன் புறந்தர வரு_விருந்து ஓம்பி - கலி 8/21
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் - கலி 26/12
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி - கலி 29/16
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் - கலி 66/4
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் - கலி 69/13
விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் - கலி 75/17
விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் - கலி 75/27
வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு - கலி 92/68
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ - அகம் 110/12
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி - அகம் 187/13
செல்_விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த - அகம் 203/16
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்மார் ஏமுற - அகம் 205/13
இல் உறை நல் விருந்து அயர்தல் - அகம் 300/21
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் - அகம் 314/20
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் - அகம் 353/17
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே - அகம் 374/18
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து_இழையோளே - அகம் 384/14
வன்புல கேளிர்க்கு வரு_விருந்து அயரும் - புறம் 42/17
விருந்து பெற்றனரால் பொலிக நும் புகழே - புறம் 62/19
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை - புறம் 166/25
விதும்புறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே - புறம் 213/24
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை - புறம் 266/11
விருந்து எதிர் பெறுக-தில் யானே என்னையும் - புறம் 306/5
வரு_விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் - புறம் 326/12
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து - புறம் 392/19

 TOP
 
  விருந்தும் (2)
விருந்தும் ஆக நின் பெரும் தோட்கே - பதி 81/37
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை - அகம் 324/1

 TOP
 
  விருந்துறுத்து (1)
விருந்துறுத்து ஆற்றி இருந்தெனம் ஆக - புறம் 381/4

 TOP
 
  விருந்தே (3)
எமக்கே வருக-தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று - நற் 120/10
விருந்தே காமம் பெரும் தோளோயே - குறு 204/5
துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே - கலி 32/19

 TOP
 
  விருந்தொடு (1)
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் - கலி 81/11

 TOP
 
  விருப்பின் (4)
ஈற்று ஆ விருப்பின் போற்றுபு நோக்கி நும் - பொரு 151
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி - சிறு 245
ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டி - பெரும் 479
தாய் காண் விருப்பின் அன்ன - குறு 132/5

 TOP
 
  விருப்பினள் (3)
விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே - நற் 361/9
விருந்து அயர் விருப்பினள் வருந்தும் - நற் 374/8
வரு_விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் - புறம் 326/12

 TOP
 
  விருப்பினன் (1)
தலை_நாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ - புறம் 101/3

 TOP
 
  விருப்பினால் (1)
திருந்து அடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி விருப்பினால்
 கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு - கலி 83/16,17

 TOP
 
  விருப்பு (5)
விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் - பெரும் 476
இன்புறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக - மலை 390
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவிலர் - நற் 130/6
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என - பரி 6/21
வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்றக்கால் - கலி 69/24

 TOP
 
  விருப்பும் (1)
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும்
 பல் ஊழ் இவைஇவை நினைப்பின் வல்லோன் - பரி 21/26,27

 TOP
 
  விருப்புற்றவனை (1)
கேண்மை விருப்புற்றவனை எதிர் நின்று - கலி 60/30

 TOP
 
  விருப்புற்று (2)
தருக்கேம் பெரும நின் நல்கல் விருப்புற்று
 தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவில செய்யாது - கலி 69/21,22
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி - புறம் 279/7

 TOP
 
  விருப்புற (2)
உருக்குறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்புற
 தெண் நீர் குமிழி இழிதரும் - நற் 124/7,8
வேற்று நாட்டு உறையுள் விருப்புற பேணி - அகம் 351/1

 TOP
 
  விருப்புறுதல் (1)
செலவு விருப்புறுதல் ஒழிக-தில் அம்ம - அகம் 340/5

 TOP
 
  விருப்புறூஉம் (1)
விருந்து விருப்புறூஉம் பெரும் தோள் குறுமகள் - நற் 221/8

 TOP
 
  விருப்பே (2)
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே - ஐங் 262/4
தெறுவது அம்ம நும் மகள் விருப்பே
 உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் - ஐங் 313/1,2

 TOP
 
  விருப்பொடு (12)
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய - நற் 81/8
முயங்கல் விருப்பொடு குறுகினேம் ஆக - நற் 250/6
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி - பதி 12/10
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய - பதி 19/5
வேள்வியும் மறனும் விருப்பொடு வெய்யை - பரி 13/57
முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர் - பரி 20/22
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்துழி செல்லும் - கலி 81/36
கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர - கலி 119/10
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு
 நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு - அகம் 29/20,21
காண்டல் விருப்பொடு தளர்புதளர்பு ஓடும் - அகம் 66/11
முயங்கல் விருப்பொடு முகம் புதை திறப்ப - அகம் 86/23
விதும்புறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே - புறம் 213/24

 TOP
 
  விருப்போடு (2)
அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும் - குறி 238
ஆனா விருப்போடு அணி அயர்ப காமற்கு - கலி 92/67

 TOP
 
  விருப்போர் (1)
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி - பரி 9/15

 TOP
 
  விரும்ப (1)
கூடா நறவொடு காமம் விரும்ப
 இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் - பரி 23/56,57

 TOP
 
  விரும்பாதீமோ (1)
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ - அகம் 310/11

 TOP
 
  விரும்பார் (1)
நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின் - நற் 345/9

 TOP
 
  விரும்பார்-கொல் (1)
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல்
 மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள - கலி 27/16,17

 TOP
 
  விரும்பி (12)
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி
 கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய - மது 664,665
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து - நற் 80/4
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி
 மா கடல் முகந்து மணி நிறத்து அருவி - நற் 112/5,6
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி
 யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது - குறு 80/2,3
அழுங்குக செய்பொருள் செலவு என விரும்பி நின் - ஐங் 357/3
அவவுறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி
 கடு மான் திண் தேர் கடைஇ - ஐங் 360/3,4
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி
 தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி - பரி 24/5,6
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ - கலி 18/2
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் - கலி 63/7
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி
 பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் - அகம் 244/10,11
பெரும் கல் அடாரும் போன்ம் என விரும்பி
 முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி - புறம் 19/6,7
சென்றதற்கொண்டு மனையோள் விரும்பி
 வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் - புறம் 333/8,9

 TOP
 
  விரும்பிய (5)
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை - ஐங் 15/1
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் - ஐங் 337/2
விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர - பரி 7/61
வேட்டோர்-திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் - கலி 66/23
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை - புறம் 398/18

 TOP
 
  விரும்பின்று (1)
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே - ஐங் 89/4

 TOP
 
  விரும்பினிர் (2)
கரும்பின் தீம் சாறு விரும்பினிர் மிசை-மின் - பெரும் 262
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை - அகம் 179/10

 TOP
 
  விரும்பினை (1)
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை - நற் 54/2

 TOP
 
  விரும்பு (1)
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி - பதி 21/7

 TOP
 
  விரும்புகவே (1)
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே - ஐங் 496/5

 TOP
 
  விரும்புதி (1)
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே - ஐங் 61/5

 TOP
 
  விரும்பும் (1)
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை - புறம் 223/5

 TOP
 
  விரும்புவன (1)
விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி - சிறு 244

 TOP
 
  விரை (35)
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி - திரு 123
சிறு பசு மஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து - திரு 235
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் - சிறு 155
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய - மது 552
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர் - நற் 21/1
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று - நற் 144/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ - நற் 315/6
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் - ஐங் 212/2
புரையோன் வாழி தோழி விரை பெயல் - ஐங் 252/3
விரை செலல் நெடும் தேர் கடைஇ - ஐங் 498/4
மணம் மிக நாறு உருவின விரை வளி மிகு கடு விசை - பரி 1/24
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை - பரி 6/44
ஆட்டு அயர்ந்து அரிபடும் ஐ விரை மாண் பகழி - பரி 10/97
வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஓய்வாரும் - பரி 10/102
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் மேல் ஞாயிறு நின் - பரி 18/26
வேல் ஆற்றும் மொய்ம்பனின் விரை மலர் அம்பினோன் - பரி 22/26
மைந்தர் மகளிர் மண விரை தூவிற்று என்று - பரி 24/60
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் - பரி 24/64
விசும்புடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி - அகம் 53/2
நறு விரை தெளித்த நாறு இணர் மாலை - அகம் 166/5
நிரை மணி புரவி விரை நடை தவிர - அகம் 190/14
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை - அகம் 198/5
நிரை பறை அன்னத்து அன்ன விரை பரி - அகம் 234/3
விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட - அகம் 255/4
நறு விரை மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் பொலிய - அகம் 269/9
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை - அகம் 281/7
வீங்கு விசை பிணித்த விரை பரி நெடும் தேர் - அகம் 339/1
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத - அகம் 388/3
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு - புறம் 16/1
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர - புறம் 109/16
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர - புறம் 133/4
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி - புறம் 205/3
நறு விரை துறந்த நாறா நரை தலை - புறம் 270/5
நறு விரை துறந்த நரை வெண் கூந்தல் - புறம் 276/1
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் - புறம் 398/7

 TOP
 
  விரைக (1)
விரி தண் தார் வியல் மார்ப விரைக நின் செலவே - கலி 124/21

 TOP
 
  விரைத்து (1)
வல் விரைத்து கடவு-மதி பாக வெள் வேல் - ஐங் 482/2

 TOP
 
  விரைதி (1)
பண்ணற்கு விரைதி நீயே நெருநை - புறம் 304/4

 TOP
 
  விரைந்த (1)
முன் உற விரைந்த நீர் உரை-மின் - ஐங் 397/4

 TOP
 
  விரைந்தன்று-மாதோ (1)
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று-மாதோ
 ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு - புறம் 82/4,5

 TOP
 
  விரைந்தனவே (1)
வேந்து விட்டனனே மா விரைந்தனவே
 முன் உற கடவு-மதி பாக - ஐங் 483/2,3

 TOP
 
  விரைந்து (22)
விதுப்புறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி - குறி 168
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்தி - மலை 281
மெல்லிய இனிய கூறலின் வல் விரைந்து
 உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து - நற் 17/7,8
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து
 செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் - நற் 242/5,6
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் - ஐங் 274/2
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த - பரி 6/9
நனி விரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம் போல - கலி 71/6
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் - கலி 108/39
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் - அகம் 9/17
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து
 எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை - அகம் 47/2,3
தமர் விரைந்து உரைப்ப கேட்கும் ஞான்றே - அகம் 144/19
திதலையின் வரிப்ப ஓடி விரைந்து தன் - அகம் 176/11
விரைந்து வாய் வழுக்கிய கொழும் கண் ஊன் தடி - அகம் 193/9
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து
 செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் - அகம் 204/8,9
வல் விரைந்து ஊர்-மதி நல் வலம் பெறுந - அகம் 234/9
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி - அகம் 244/12
குழல் வாய்வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து
 இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை - அகம் 354/5,6
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து
 தொழுதனம் அல்லமோ பலவே கானல் - புறம் 60/5,6
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய - புறம் 125/13
இரந்தோர் அற்றம் தீர்க்கு என விரைந்து இவண் - புறம் 158/19
பல் புகழ் நுவலுநர் கூற வல் விரைந்து
 உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்ளுற்று - புறம் 160/15,16
அதனால் ஒழிக-தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து
 எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு - புறம் 213/19,20

 TOP
 
  விரைந்தே (16)
தீ உறு மெழுகின் ஞெகிழ்வனர் விரைந்தே - ஐங் 32/4
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே - ஐங் 354/4
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே - ஐங் 411/4
பேர் அமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே - ஐங் 412/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 489/5
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - ஐங் 490/4
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே - ஐங் 491/3
நல் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே - ஐங் 492/5
நாம் அமர் காதலர் துணை தந்தார் விரைந்தே - கலி 27/26
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே - கலி 28/24
கால் உறழ் கடும் திண் தேர் கடவினர் விரைந்தே - கலி 33/31
மருந்து ஆகி செல்கம் பெரும நாம் விரைந்தே - கலி 44/21
நிரை_தொடி துயரம் நீங்கின்றால் விரைந்தே - கலி 134/27
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே - கலி 135/20
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே - அகம் 154/15
கண் பனி துடைமார் வந்தனர் விரைந்தே - அகம் 269/25

 TOP
 
  விரைபு (3)
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் - பரி 24/64
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் - கலி 127/20
நிரை செல் பாம்பின் விரைபு நீர் முடுக - அகம் 324/13

 TOP
 
  விரைபுவிரைபு (1)
விரைபுவிரைபு மிகைமிகை ஈண்டி - பரி 12/30

 TOP
 
  விரையல் (2)
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை - நற் 284/8
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு - கலி 92/23

 TOP
 
  விரையாதீமே (1)
வெல் வேல் விடலை விரையாதீமே - ஐங் 364/4

 TOP
 
  விரையுபு (1)
விரையுபு கடைஇ நாம் செல்லின் - ஐங் 422/3

 TOP
 
  விரையும் (2)
நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவுற்று - குறி 7
நம்மினும் விரையும் என்ப - ஐங் 467/4

 TOP
 
  விரையுமால் (1)
இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே - குறு 92/5

 TOP
 
  விரையுறு (1)
விரையுறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து - திரு 188

 TOP
 
  விரைவனர் (1)
விரைவனர் காதலர் புகுதர - கலி 134/26

 TOP
 
  விரைவனன் (1)
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் - புறம் 150/12

 TOP
 
  விரைவனென் (1)
கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ - அகம் 16/14

 TOP
 
  விரைவு (1)
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ - அகம் 363/1

 TOP
 
  விரைவுடன் (1)
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன்
 நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பிலர் - நற் 277/9,10

 TOP
 
  விரைவுற்ற (1)
செல விரைவுற்ற அரவம் போற்றி - நற் 308/1

 TOP
 
  விரைவுறு (1)
வளையோய் உவந்திசின் விரைவுறு கொடும் தாள் - குறு 351/1

 TOP
 
  விரைஇ (25)
அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு - திரு 191
சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து - திரு 218
கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட - பெரும் 173
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ
 தாழை முடித்து தருப்பை வேய்ந்த - பெரும் 263,264
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ
 வேறுவேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி - மது 616,617
ஊட்டுறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் - நெடு 128
பிறபிறவும் நனி விரைஇ
 பல்வேறு உருவின் பதாகை நீழல் - பட் 181,182
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ
 வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் - மலை 177,178
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇ
 கல்லென் கடத்திடை கடலின் இரைக்கும் - மலை 414,415
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ
 பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர் - மலை 458,459
நாறு இதழ் குவளையொடு இடை இடுபு விரைஇ
 ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல - குறு 62/2,3
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் - குறு 401/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ
 கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் - ஐங் 182/1,2
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ
 விடை அரை அசைத்த வேலன் கடிமரம் - பரி 17/2,3
நாக நீள் மணி வரை நறு மலர் பல விரைஇ
 காமரு வையை கடுகின்றே கூடல் - பரி 24/3,4
கொள்ளொடு பயறு பால் விரைஇ வெள்ளி - அகம் 37/12
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ
 வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் - அகம் 94/5,6
தொண்டகப்பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ
 மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து - அகம் 118/3,4
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ
 பூம் கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று - அகம் 133/9,10
எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ
 வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி - அகம் 191/2,3
விரவு பூம் பலியொடு விரைஇ அன்னை - அகம் 232/12
வேனில் அதிரலொடு விரைஇ காண்வர - அகம் 261/2
வெட்சி மா மலர் வேங்கையொடு விரைஇ
 சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி - புறம் 100/5,6
பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என - புறம் 152/29
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ
 மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் - புறம் 399/8,9

 TOP
 
  விரைஇய (6)
குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி - திரு 233
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய
 தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி - குறி 114,115
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் - பதி 66/18
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் - அகம் 118/7
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி - அகம் 172/2
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் - புறம் 371/23

 TOP
 
  வில் (127)
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் - திரு 194
வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ - திரு 260
கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் - பொரு 26
வடபுல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த - சிறு 48
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் - பெரும் 74
வில் உடை வைப்பின் வியன் காட்டு இயவின் - பெரும் 82
கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் - பெரும் 129
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு - பெரும் 139
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி - பெரும் 182
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப - பெரும் 292
ஓடா வல் வில் தூணி நாற்றி - முல் 39
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக - முல் 42
புலவு வில் பொலி கூவை - மது 142
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல் வயின் - நெடு 109
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து - குறி 124
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட - பட் 266
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் - மலை 63
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை - மலை 226
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் - மலை 422
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் - நற் 3/5
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி - நற் 6/9
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் - நற் 65/7
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி - நற் 75/6
வில் கடிந்து ஊட்டின பெயரும் - நற் 92/8
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் - நற் 164/6
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் - நற் 198/10
வில் மூசு கவலை விலங்கிய - நற் 224/10
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை - நற் 299/7
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் - குறு 12/3
வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே - குறு 231/6
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த - குறு 272/2
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற - குறு 275/6
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் - குறு 328/5
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் - குறு 333/1
வல் வில் கானவர் தங்கை - குறு 335/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் - குறு 370/4
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ - குறு 385/2
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இலை நெகிழ - ஐங் 318/2
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - ஐங் 352/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை - ஐங் 363/1
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய - ஐங் 363/2
அம்பு அமை வல் வில் விடலை தாயே - ஐங் 373/5
திண் தோள் வல் வில் காளையொடு - ஐங் 390/3
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் - பதி 15/12
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி - பதி 22/23
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் - பதி 30/9
வில் விசை உமிழ்ந்த வைம் முள் அம்பின் - பதி 33/8
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர - பதி 50/8
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை - பதி 58/10
வில் அலைத்த நல் வலத்து - பதி 70/5
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப - பதி 71/15
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி - பதி 78/9
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா - பதி 79/11
நெறி செறி வெறியுறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில்
 தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் - பரி 1/18,19
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் - பரி 2/28
நாகம் நாணா மலை வில் ஆக - பரி 5/24
ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை - பரி 22/5
கல் உயர் சென்னி இமய வில் நாண் ஆகி - பரி 23/83
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே - கலி 7/6
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில்
 புரி நாண் புடையின் புறங்காண்டல் அல்லால் - கலி 15/1,2
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் - கலி 38/1
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு - கலி 50/7
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை - கலி 104/3
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை - அகம் 25/19
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட - அகம் 31/7
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை - அகம் 31/13
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் - அகம் 35/6
பொன் அணி வல் வில் புன்றுறை என்று ஆங்கு - அகம் 44/9
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 53/10
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் - அகம் 69/15
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை - அகம் 77/15
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர - அகம் 79/14
உருவ வல் வில் பற்றி அம்பு தெரிந்து - அகம் 82/11
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் - அகம் 89/16
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் - அகம் 97/6
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது - அகம் 120/12
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 127/5
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ - அகம் 127/15
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் - அகம் 133/6
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி - அகம் 152/15
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின் - அகம் 157/5
வடியுறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 159/5
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் - அகம் 159/15
வில் கெழு தானை பசும்பூண் பாண்டியன் - அகம் 162/21
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ - அகம் 167/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 179/7
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய - அகம் 185/7
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் - அகம் 192/4
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் - அகம் 193/2
வில் வகுப்புற்ற நல் வாங்கு குடை சூல் - அகம் 198/9
செல்லா நல் இசை நிறுத்த வல் வில்
 ஓரி கொன்று சேரலர்க்கு ஈத்த - அகம் 209/13,14
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் - அகம் 226/7
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் - அகம் 231/5
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற - அகம் 245/7
வில் வல் ஆடவர் மேல் ஆள் ஒற்றி - அகம் 263/7
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் - அகம் 265/17
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை - அகம் 281/5
செறி மடை அம்பின் வல் வில் கானவன் - அகம் 282/2
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் - அகம் 319/3
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - அகம் 319/4
வில் ஈண்டு குறும்பின் வல்லத்து புற மிளை - அகம் 336/21
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் - அகம் 372/10
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை - அகம் 381/8
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி - அகம் 387/13
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை - அகம் 388/15
தொன்று முதிர் வடவரை வணங்கு வில் பொறித்து - அகம் 396/17
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் - புறம் 20/10
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் - புறம் 20/10
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் - புறம் 23/5
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி - புறம் 39/15
ஓங்கு மலை பெரு வில் பாம்பு ஞாண் கொளீஇ - புறம் 55/1
செல்வ தோன்றல் ஓர் வல் வில் வேட்டுவன் - புறம் 150/7
வல் வில் வேட்டம் வலம் படுத்து இருந்தோன் - புறம் 152/6
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் - புறம் 158/5
வில் உழுது உண்மார் நாப்பண் ஒல்லென - புறம் 170/4
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி - புறம் 258/5
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் - புறம் 259/3
பல் ஆ தழீஇய கல்லா வல் வில்
 உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி - புறம் 261/11,12
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க - புறம் 263/7
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் - புறம் 322/4
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி - புறம் 324/6
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி - புறம் 331/2
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு_பதம் மாற்றா - புறம் 353/10
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென - புறம் 361/15
விசைப்புறு வல் வில் வீங்கு நாண் உகைத்த - புறம் 369/8
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி - புறம் 371/14
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று - புறம் 386/13

 TOP
 
  வில்லர் (4)
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் - கலி 4/2
ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர்
 களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே - கலி 52/13,14
விசைத்த வில்லர் வேட்டம் போகி - அகம் 284/9
மலைந்த சென்னியர் அணிந்த வில்லர்
 கொற்ற வேந்தர் தரினும் தன் தக - புறம் 338/7,8

 TOP
 
  வில்லவன் (1)
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/14

 TOP
 
  வில்லன் (4)
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் - நற் 376/7
எயில் எரியூட்டிய வில்லன் பயில் இருள் - பதி 0/3
கண்ணியன் வில்லன் வரும் என்னை நோக்குபு - கலி 37/3
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு - அகம் 48/12

 TOP
 
  வில்லா (1)
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி - நற் 146/1

 TOP
 
  வில்லிடை (1)
கல்லா மழவர் வில்லிடை விலங்கிய - நற் 387/4

 TOP
 
  வில்லியாதன் (1)
வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும - புறம் 379/7

 TOP
 
  வில்லின் (8)
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும் - நற் 100/8
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை - நற் 336/4
நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் - பதி 45/3
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை - பரி 11/9
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் - அகம் 96/2
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி - அகம் 107/17
விசும்பு அணி வில்லின் போகி பசும் பிசிர் - அகம் 210/4
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி - அகம் 309/1

 TOP
 
  வில்லினான் (1)
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை - கலி 137/11

 TOP
 
  வில்லினும் (1)
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் - கலி 137/12

 TOP
 
  வில்லு (1)
வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின - பரி 18/40

 TOP
 
  வில்லை (1)
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் - மது 728

 TOP
 
  வில்லொடு (3)
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு - குறு 274/3
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி - அகம் 101/7
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு
 யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் - புறம் 257/4,5

 TOP
 
  வில்லோர் (8)
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் - நற் 265/3
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி - ஐங் 267/2
வில்லோர் மெய்ம்மறை வீற்று இரும் கொற்றத்து - பதி 59/9
வில்லோர் மெய்ம்மறை சேர்ந்தோர் செல்வ - பதி 65/5
வில்லோர் தூணி வீங்க பெய்த - அகம் 9/2
வில்லோர் குறும்பில் ததும்பும் - அகம் 261/14
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும - புறம் 168/16
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர்
 கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப - புறம் 269/10,11

 TOP
 
  வில்லோன் (1)
வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் - குறு 7/1

 TOP
 
  விலக்க (1)
நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது - பரி 11/124

 TOP
 
  விலக்கல் (1)
மார்பு நனி விலக்கல் தொடங்கியோளே - ஐங் 42/4

 TOP
 
  விலக்கலின் (1)
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு - புறம் 330/3

 TOP
 
  விலக்கவும் (1)
யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் - கலி 94/32

 TOP
 
  விலக்கி (5)
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் - கலி 112/8
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி
 செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை - அகம் 174/4,5
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் - புறம் 167/2
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி
 வாய் வாள் பற்றி நின்றனென் என்று - புறம் 292/2,3
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி
 ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே - புறம் 292/7,8

 TOP
 
  விலக்கிய (1)
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ - கலி 116/3

 TOP
 
  விலக்கினை (1)
வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் - கலி 94/7

 TOP
 
  விலக்கும் (3)
மு கால் சிறுதேர் முன் வழி விலக்கும்
 விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா - பட் 25,26
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என - அகம் 248/9
செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விலக்கும்
 பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே - புறம் 246/2,3

 TOP
 
  விலக்குவாய் (1)
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய்
 யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல் வழி - கலி 113/4,5

 TOP
 
  விலக்குவான் (1)
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் - கலி 112/1

 TOP
 
  விலகு (1)
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய - பதி 31/16

 TOP
 
  விலங்க (1)
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க
 செலவு அரிது என்னும் என்பது - அகம் 210/12,13

 TOP
 
  விலங்கல் (3)
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் - மலை 298
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇ - மலை 461
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல்
 துஞ்சுமர குழாஅம் துவன்றி புனிற்று_மகள் - பதி 16/2,3

 TOP
 
  விலங்கல (1)
வினையிடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் - நற் 252/6

 TOP
 
  விலங்கலின் (1)
நன் பகல் அந்தி நடை இடை விலங்கலின்
 பெடை மயில் உருவின் பெரும் தகு பாடினி - பொரு 46,47

 TOP
 
  விலங்கி (10)
துஞ்சுமரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி
 இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் - மலை 261,262
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி
 துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் - நற் 126/4,5
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய - பதி 31/16
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி
 நின்னின் தந்த மன் எயில் அல்லது - பதி 53/10,11
ஆறு விலங்கி தெருவின்-கண் நின்று ஒருவன் - கலி 60/23
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி
 வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் - அகம் 218/10,11
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை - அகம் 295/14
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே - புறம் 279/6
வரு படை போழ்ந்து வாய் பட விலங்கி
 இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறாகிய - புறம் 295/4,5
ஒன்னா தெவ்வர் முன் நின்று விலங்கி
 ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என - புறம் 335/9,10

 TOP
 
  விலங்கிட்ட (1)
ஆலும் கடம்பும் அணிமார் விலங்கிட்ட
 மாலை போல் தூங்கும் சினை - கலி 106/28,29

 TOP
 
  விலங்கிய (18)
போக்கு அற விலங்கிய சாரல் - நற் 104/11
வில் மூசு கவலை விலங்கிய
 வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே - நற் 224/10,11
கல்லா மழவர் வில்லிடை விலங்கிய
 துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் - நற் 387/4,5
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் - குறு 59/5
கன்று இல் ஓர் ஆ விலங்கிய
 புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே - குறு 260/7,8
நாடு இடை விலங்கிய வைப்பின் - ஐங் 313/4
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் - ஐங் 479/2
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய
 நேர் உயர் நெடு வரை அயிரை பொருந - பதி 21/28,29
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆர் இடை - கலி 2/8
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் - அகம் 8/17
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 17/22
பெரும் கல் அத்தம் விலங்கிய காடே - அகம் 21/27
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 153/19
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே - அகம் 187/24
கல் பிறங்கு ஆர் இடை விலங்கிய
 சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே - அகம் 205/23,24
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - அகம் 289/4
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய
 மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் - புறம் 205/7,8
வில் என விலங்கிய புருவத்து வல்லென - புறம் 361/15

 TOP
 
  விலங்கியீஇர் (1)
யாரீரோ எம் விலங்கியீஇர் என - அகம் 390/14

 TOP
 
  விலங்கியோன் (1)
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே - புறம் 263/8

 TOP
 
  விலங்கின் (1)
செய்வினை ஆற்று உற விலங்கின்
 எய்துவை அல்லையோ பிறர் நகு பொருளே - அகம் 33/19,20

 TOP
 
  விலங்கின்று (1)
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை-திறத்தே - கலி 16/22

 TOP
 
  விலங்கின (1)
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே - ஐங் 421/4

 TOP
 
  விலங்கினம் (1)
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் - அகம் 390/12

 TOP
 
  விலங்கினவால் (1)
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே - குறு 256/8

 TOP
 
  விலங்கினவே (1)
வறனுறு குன்றம் பல விலங்கினவே - அகம் 109/15

 TOP
 
  விலங்கினும் (1)
வார் முலை முற்றத்து நூல் இடை விலங்கினும்
 கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து - அகம் 361/5,6

 TOP
 
  விலங்கினை (1)
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை
 ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் - கலி 84/7,8

 TOP
 
  விலங்கு (36)
கொடும் புணரி விலங்கு போழ - மது 77
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் - குறி 99
விலங்கு பகை அல்லது கலங்கு பகை அறியா - பட் 26
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து - மலை 45
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் - நற் 154/11
விலங்கு மலை ஆரிடை நலியும்-கொல் எனவே - நற் 305/10
விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும் - நற் 328/10
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் - நற் 356/2
விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் - குறு 130/2
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே - குறு 134/7
விண் உயர் பிறங்கல் விலங்கு மலை நாட்டே - குறு 144/7
நீர் விலங்கு அழுதல் ஆனா - குறு 256/7
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன் - குறு 262/6
விலங்கு திரை உடைதரும் துறைவனொடு - குறு 381/6
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி - ஐங் 200/3
நெறி விலங்கு அதர கானத்தானே - ஐங் 355/5
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் - பதி 45/20
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் - பரி 5/31
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ - கலி 13/17
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 23/3
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி - கலி 52/20
புலம்பு ஊர புல்லென்ற வனப்பினாள் விலங்கு ஆக - கலி 147/5
விசும்புற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 150/6
இலங்கு பிறை அன்ன விலங்கு வால் வை எயிற்று - அகம் 0/9
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக - அகம் 14/18
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து - அகம் 47/4
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி - அகம் 54/20
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப - அகம் 71/17
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து - அகம் 212/17
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் - அகம் 215/1
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே - அகம் 309/17
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப - அகம் 351/12
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப - புறம் 3/16
குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ - புறம் 169/5
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல் - புறம் 230/4
விலங்கு இடு பெரு மரம் போல - புறம் 273/6

 TOP
 
  விலங்குநர் (1)
செ வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப - பதி 11/7

 TOP
 
  விலங்கும் (4)
பெரு மலை வயின்வயின் விலங்கும் அரு மணி - பதி 51/12
பல் வேறு விலங்கும் எய்தும் நாட - அகம் 2/9
நெடும் சேண் ஆர் இடை விலங்கும் ஞான்றே - அகம் 3/18
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும்
 மா மலை நாடனொடு மறு இன்று ஆகிய - அகம் 268/4,5

 TOP
 
  விலங்குவோளே (1)
நுண் பூண் ஆகம் விலங்குவோளே - ஐங் 127/3

 TOP
 
  விலா (1)
விலா புடை மருங்கு விசிப்ப மாந்தி - புறம் 61/6

 TOP
 
  விலை (16)
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி - பெரும் 163
நெய் விலை கட்டி பசும்பொன் கொள்ளாள் - பெரும் 164
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் - பட் 252
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் - நற் 300/5
தண் தழை விலை என நல்கினன் நாடே - ஐங் 147/3
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் - பதி 75/10
மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை - பரி 20/49
மாலை அணிய விலை தந்தான் மாதர் நின் - பரி 20/79
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் - கலி 103/71
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் - கலி 147/20
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் - அகம் 320/4
மெய் வாழ் உப்பின் விலை எய்யாம் என - அகம் 390/11
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என - புறம் 32/4
அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் - புறம் 134/2
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும் காலை - புறம் 218/4
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற - புறம் 365/8

 TOP
 
  விலை_நல_பெண்டிரின் (1)
விலை_நல_பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற - புறம் 365/8

 TOP
 
  விலைஞர் (5)
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர்
 மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர - மது 405,406
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் - பட் 198
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே - குறு 117/6
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ - பதி 76/5
விலைஞர் ஒழித்த தலை வேய் கான் மலர் - அகம் 391/4

 TOP
 
  விலைமாறு (1)
சேரி விலைமாறு கூறலின் மனைய - அகம் 140/8

 TOP
 
  விலையாக (1)
மாதர் புலைத்தி விலையாக செய்தது ஓர் - கலி 117/7

 TOP
 
  விலையே (1)
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே - அகம் 90/14

 TOP
 
  விலைவன் (1)
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் - புறம் 152/9

 TOP
 
  விலோதம் (1)
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம்
 தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப - மது 449,450

 TOP
 
  விழல் (1)
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே - குறு 291/4

 TOP
 
  விழவில் (4)
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க - மது 460
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில்
 செல்வாம் செல்வாம் என்றி அன்று இவண் - குறு 223/1,2
விழவில் செலீஇயர் வேண்டும் வென் வேல் - அகம் 326/8
நல் மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி - அகம் 385/6

 TOP
 
  விழவின் (28)
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே - மது 428
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு - மது 619
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய - மது 628
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே - மலை 351
ஆடு இயல் விழவின் அழுங்கல் மூதூர் - நற் 90/1
பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு - நற் 234/7
உள்ளி விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே - நற் 234/8
விழவின் செலீஇயர் வேண்டும்-மன்னோ - நற் 390/6
இந்திர விழவின் பூவின் அன்ன - ஐங் 62/1
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின்
 நெடியோன் அன்ன நல் இசை - பதி 15/38,39
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் - பதி 22/30
அழியா விழவின் இழியா திவவின் - பதி 29/7
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின்
 தேம் பாய் மருதம் முதல் பட கொன்று - பதி 30/15,16
மலி புனல் நிகழ்தரும் தீம் நீர் விழவின்
 பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை - பதி 48/14,15
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே - பதி 61/18
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின்
 போர் படு மள்ளர் போந்தொடு தொடுத்த - பதி 66/13,14
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது - அகம் 4/14
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் - அகம் 115/1
பொய்யா விழவின் கூடல் பறந்தலை - அகம் 116/14
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து - அகம் 149/16
பூம் தொடை விழவின் தலை_நாள் அன்ன - அகம் 187/8
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் - அகம் 222/5
முழவு இமிழ் துணங்கை தூங்கும் விழவின்
 யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை - அகம் 336/16,17
உள்ளி_விழவின் அன்ன - அகம் 368/18
முந்நீர் விழவின் நெடியோன் - புறம் 9/10
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின்
 கோடியர் நீர்மை போல முறைமுறை - புறம் 29/22,23
வைகு தொழில் மடியும் மடியா விழவின்
 யாணர் நல் நாட்டுள்ளும் பாணர் - புறம் 212/5,6
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் - புறம் 372/10

 TOP
 
  விழவின்று (1)
விழவின்று ஆயினும் படு_பதம் பிழையாது - புறம் 96/6

 TOP
 
  விழவினன் (1)
வெண்மணி ஆர்க்கும் விழவினன் நுண் நூல் - பதி 0/6

 TOP
 
  விழவினானும் (1)
மள்ளர் குழீஇய விழவினானும்
 மகளிர் தழீஇய துணங்கையானும் - குறு 31/1,2

 TOP
 
  விழவினும் (2)
ஊரூர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும்
 ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் - திரு 220,221
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே - புறம் 33/22

 TOP
 
  விழவினுள் (3)
சால்வ தலைவ என பேஎ விழவினுள்
 வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே - பரி 5/14,15
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள்
 விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ - கலி 30/13,14
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/14

 TOP
 
  விழவு (45)
விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் - பெரும் 411
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் - மது 98
விழவு நின்ற வியல் மறுகின் - மது 328
விழவு அறா வியல் ஆவணத்து - பட் 158
விழவு அயர் துணங்கை தழூஉகம் செல்ல - நற் 50/3
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் - நற் 63/4
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் - நற் 138/9
முழவு கண் புலரா விழவு உடை ஆங்கண் - நற் 220/6
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - நற் 293/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர - நற் 306/7
கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே - நற் 348/4
விழவு ஒழி களத்த பாவை போல - நற் 360/2
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி - குறு 10/1
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் - குறு 125/4
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே - குறு 295/6
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - குறு 386/3
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே - ஐங் 306/4
விழவு அறுபு அறியா முழவு இமிழ் மூதூர் - பதி 15/18
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் - பதி 30/20
விழவு வீற்றிருந்த வியலுள் ஆங்கண் - பதி 56/1
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க - பரி 11/78
விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க - பரி 12/99
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் - கலி 5/10
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என - கலி 27/24
குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும் - கலி 36/9
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் - கலி 98/3
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - அகம் 17/19
பொய்தல் மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் - அகம் 26/3
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் - அகம் 61/13
விழவு அணி மகளிர் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 70/12
விழவு அயர்ந்து அன்ன கொழும் பல் திற்றி - அகம் 113/16
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் - அகம் 122/2
விழவு உடன் அயர வருக-தில் அம்ம - அகம் 141/11
விழவு ஆடு மகளிரொடு தழூஉ அணி பொலிந்து - அகம் 176/15
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி - அகம் 189/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியல் நகர் - அகம் 206/11
விழவு அயர் மறுகின் விலை என பகரும் - அகம் 320/4
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை - அகம் 352/5
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் - அகம் 397/3
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து - புறம் 31/12
கல்லென் பேர் ஊர் விழவு உடை ஆங்கண் - புறம் 84/4
விழவு மேம்பட்ட நல் போர் - புறம் 88/6
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என - புறம் 381/5
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை - புறம் 384/8
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து - புறம் 390/4

 TOP
 
  விழவுக்களம் (4)
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவுக்களம் நந்தி - குறி 192
விழவுக்களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப - நற் 19/5
விழவுக்களம் பொலிய வந்து நின்றனளே - நற் 170/4
ஆர் கலி விழவுக்களம் கடுப்ப நாளும் - அகம் 232/11

 TOP
 
  விழவும் (3)
விழவும் மூழ்த்தன்று முழவும் தூங்கின்று - நற் 320/1
தெய்வ விழவும் திருந்து விருந்து அயர்வும் - பரி 17/42
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும்
 அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப - புறம் 65/4,5

 TOP
 
  விழவொடு (1)
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ - குறு 295/3

 TOP
 
  விழா (3)
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து - பட் 255
ஆல் அமர் செல்வன் அணி சால் மகன் விழா
 கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி - கலி 83/14,15
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் - அகம் 185/11

 TOP
 
  விழி (5)
சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் - திரு 48
விழி கண் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட - நற் 242/8
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று - பரி 11/98
குறு விழி கண்ண கூரல் அம் குறு முயல் - அகம் 284/2
மொக்குள் அன்ன பொகுட்டு விழி கண்ண - புறம் 333/2

 TOP
 
  விழிக்குங்கால் (1)
பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்குங்கால் மற்றும் என் - கலி 144/56

 TOP
 
  விழித்த (2)
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற - கலி 33/2
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென - புறம் 376/7

 TOP
 
  விழித்தன (1)
பொய்கையும் போது கண் விழித்தன பைபய - புறம் 397/3

 TOP
 
  விழித்து (1)
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய - நற் 241/8

 TOP
 
  விழிப்ப (1)
பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய - கலி 142/35

 TOP
 
  விழியா (1)
நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே - பரி 11/99

 TOP
 
  விழு (84)
உலகம் புகழ்ந்த ஓங்கு உயர் விழு சீர் - திரு 124
இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி - திரு 308
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 91
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை - பெரும் 170
உயர் பூரிம விழு தெருவில் - மது 18
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் - மது 33
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய - மது 43
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின் - மது 59
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் - மது 69
பொன் மலிந்த விழு பண்டம் - மது 81
வியன் மேவல் விழு செல்வத்து - மது 120
சீர் உடைய விழு சிறப்பின் - மது 134
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் - மது 135
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும் - மது 203
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி - மது 204
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து - மது 469
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் - மது 695
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து - நெடு 82
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து - மலை 480
விழு நீர் வியலகம் தூணி ஆக - நற் 16/7
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் - நற் 16/8
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு - நற் 24/1
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை - நற் 389/4
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் - குறு 182/1
அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தருமார் பாசிலை - குறு 216/1
விழு தொடை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - ஐங் 352/1
எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் - ஐங் 352/2
வேந்து விடு விழு தொழில் ஒழிய - ஐங் 428/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு - ஐங் 466/1
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி - பதி 22/23
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு - பதி 31/13
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர - பதி 81/10
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் - பரி 1/40
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் - பரி 8/9
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப - பரி 9/5
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் - பரி 17/44
விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் - பரி 23/46
துளங்கா விழு சீர் துறக்கம் புரையும் - பரி 23/47
விழு தகை நல்லாரும் மைந்தரும் ஆடி - பரி 24/81
வழி நீர் விழு நீர அன்று வையை - பரி 24/89
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் - கலி 61/13
வீதல் அறியா விழு பொருள் நச்சியார்க்கு - கலி 86/21
தேயா விழு புகழ் தெய்வம் பரவுதும் - கலி 103/76
வெருவந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் - கலி 150/12
விழு கோட்டு பலவின் பழு பயம் கொள்மார் - அகம் 12/8
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் - அகம் 35/6
விழு தொடை மறவர் வில் இட வீழ்ந்தோர் - அகம் 53/10
விழவு உடை விழு சீர் வேங்கடம் பெறினும் - அகம் 61/13
கேடு இல் விழு புகழ் நாள் தலைவந்து என - அகம் 86/7
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் - அகம் 105/13
வீளை அம்பின் விழு தொடை மழவர் - அகம் 131/6
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை - அகம் 135/11
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் - அகம் 149/6
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி - அகம் 162/14
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ - அகம் 190/15
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து - அகம் 198/4
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக-தில்ல - அகம் 205/14
விழு நிதி துஞ்சும் வீறு பெறு திரு நகர் - அகம் 227/19
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து - அகம் 265/13
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது - அகம் 277/6
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும் - அகம் 280/5
வெள்ளி விழு தொடி மென் கருப்பு உலக்கை - அகம் 286/1
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த - அகம் 383/9
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் - புறம் 11/12
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே - புறம் 13/13
சென்று பட்ட விழு கலனும் - புறம் 17/25
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த - புறம் 24/28
வேற்றுமை இல்லா விழு திணை பிறந்து - புறம் 27/3
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் - புறம் 126/3
வேழம் வீழ்த்த விழு தொடை பகழி - புறம் 152/1
வசை இல் விழு திணை பிறந்த - புறம் 159/27
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 160/30
வென்றி நிலைஇய விழு புகழ் ஒன்றி - புறம் 202/5
தொடி தலை விழு தண்டு ஊன்றி நடுக்குற்று - புறம் 243/12
விழு நவி பாய்ந்த மரத்தின் - புறம் 270/12
வேந்து விடு விழு தூது ஆங்காங்கு இசைப்ப - புறம் 284/2
நாடு தரு விழு பகை எய்துக எனவே - புறம் 306/7
வேந்து தரு விழு கூழ் பரிசிலர்க்கு என்றும் - புறம் 320/16
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் - புறம் 343/11
நிறை சால் விழு பொருள் தருதல் ஒன்றோ - புறம் 344/4
அற வினை அன்றே விழு துணை அ துணை - புறம் 357/6
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் - புறம் 366/1
விழு தலை சாய்த்த வெருவரு பைம் கூழ் - புறம் 369/14
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின் - புறம் 395/17

 TOP
 
  விழுக்கு (1)
விழுக்கு நிணம் பெய்த தயிர் கண் மிதவை - புறம் 326/10

 TOP
 
  விழுக்கொடு (1)
விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள் - புறம் 371/23

 TOP
 
  விழுத்தகை (1)
விழுத்தகை பெறுக என வேண்டுதும் என்மாரும் - பரி 11/117

 TOP
 
  விழுந்த (1)
விழுந்த மாரி பெரும் தண் சாரல் - நற் 244/1

 TOP
 
  விழுந்தன்றால் (1)
ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே - புறம் 229/12

 TOP
 
  விழுந்தாளை (1)
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் - பரி 6/89

 TOP
 
  விழுந்தோர் (1)
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா - மலை 220

 TOP
 
  விழுப்புண் (8)
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து - நெடு 172
நெடு வசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு என - மலை 303
அழுந்துபடு விழுப்புண் வழும்பு வாய் புலரா - நற் 97/1
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் - அகம் 308/2
எஃகுறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய - அகம் 363/12
பெருந்தகை விழுப்புண் பட்ட மாறே - புறம் 93/15
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து - புறம் 180/4
எஃகுறு விழுப்புண் பல என - புறம் 233/7

 TOP
 
  விழுமத்தானே (1)
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே - குறு 261/8

 TOP
 
  விழுமத்தின் (1)
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை - பதி 90/38

 TOP
 
  விழுமத்து (2)
நல் எருது முயலும் அளறு போகு விழுமத்து
 சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது - பதி 27/13,14
ஊர் அலர் தூற்றும் இ உய்யா விழுமத்து
 பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன - கலி 143/48,49

 TOP
 
  விழுமம் (21)
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம்
 கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே - மது 259,260
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர் - குறி 260
புன்னை விழுமம் போல - நற் 180/8
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி - நற் 216/3
தன் உறு விழுமம் அறியா மென்மெல - நற் 275/4
விழுமம் ஆக அறியுநர் இன்று என - நற் 309/7
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் - நற் 360/10
தன் உறு விழுமம் களைஞரோ இலளே - குறு 397/8
நின் உறு விழுமம் கூற கேட்டு - கலி 38/23
நலியும் விழுமம் இரண்டு - கலி 142/58
வரை நில்லா விழுமம் உறீஇ நடுக்கு உரைத்து தெறல் மாலை - கலி 146/2
செல்வேன் விழுமம் உழந்து - கலி 146/50
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி_நாள் - அகம் 18/9
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென - அகம் 153/7
நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் - அகம் 170/13
தன் உறு விழுமம் நீந்துமோ எனவே - அகம் 170/14
பிறர் உறு விழுமம் பிறரும் நோப - அகம் 382/1
தம் உறு விழுமம் தமக்கோ தஞ்சம் - அகம் 382/2
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற - புறம் 53/4
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமரகத்து - புறம் 180/3
வேந்து உறு விழுமம் தாங்கிய - புறம் 281/8

 TOP
 
  விழுமாந்தனர் (1)
விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரை காத்தே - நற் 320/10

 TOP
 
  விழுமிதின் (2)
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை - மலை 128
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் - நற் 315/9

 TOP
 
  விழுமிது (2)
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் - குறு 253/2
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு - அகம் 13/12

 TOP
 
  விழுமிய (6)
உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய
 உறு குறை மருங்கில் தம் பெறு முறை கொள்மார் - திரு 172,173
ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய
 பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் - திரு 294,295
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக - மது 227
விழுமிய நாவாய் பெருநீர் ஓச்சுநர் - மது 321
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின் - மது 736
அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய
 இரு பெரு வேந்தர் பொருகளத்து ஒழித்த - நற் 180/6,7

 TOP
 
  விழுமியம் (1)
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் - புறம் 78/5

 TOP
 
  விழுமியோர் (4)
உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும் - மது 200
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ - மது 525
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் - பதி 45/5
வேல் ஈண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய - புறம் 41/2

 TOP
 
  விழுமியோன் (1)
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் - புறம் 75/7

 TOP
 
  விழுமுறவே (1)
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே - புறம் 316/12

 TOP
 
  விழுமுறினே (2)
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே - புறம் 314/7
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே - புறம் 318/9

 TOP
 
  விழுவார்க்கு (1)
விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் - பரி 6/61

 TOP
 
  விழூஉம் (3)
சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம்
 வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து - பெரும் 366,367
நெடு நீர் பொய்கை துடுமென விழூஉம்
 கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன - ஐங் 61/2,3
வலம் படு முரசின் இலங்குவன விழூஉம்
 அம் வெள் அருவி உ வரையதுவே - பதி 78/1,2

 TOP
 
  விழை (4)
மெய் வளம் பூத்த விழை தகு பொன் அணி - பரி 18/19
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை - அகம் 109/6
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர - அகம் 328/13
விழை தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் - அகம் 392/26

 TOP
 
  விழைதக்க (1)
துனையுநர் விழைதக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு - கலி 145/1

 TOP
 
  விழைதக்கது (1)
வளமை விழைதக்கது உண்டோ உள நாள் - கலி 18/8

 TOP
 
  விழைதக (3)
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழைதக
 விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் - குறி 195,196
இழை அணி மகளிரின் விழைதக பூத்த - நற் 302/1
நிலை பெறு கடவுளும் விழைதக பேணி - பதி 21/15

 TOP
 
  விழைதரு (1)
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் - குறி 199

 TOP
 
  விழைந்ததன்தலையும் (1)
விழைந்ததன்தலையும் நீ வெய்துற்றனை - குறு 165/2

 TOP
 
  விழைந்தனம் (1)
நாம் செல விழைந்தனம் ஆக ஓங்கு புகழ் - அகம் 345/3

 TOP
 
  விழைய (1)
தன் நகர் விழைய கூடின் - கலி 8/22

 TOP
 
  விழையா (3)
தருக என விழையா தா இல் நெஞ்சத்து - பதி 38/14
செறுநர் விழையா செறிந்த நம் கேண்மை - பரி 25/2
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் - அகம் 286/8

 TOP
 
  விழையும் (6)
செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என - நற் 50/9
கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை - பரி 20/26
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை - அகம் 16/5
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி - அகம் 66/3
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் - அகம் 286/8
வீ தேர் பறவை விழையும்
 போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே - அகம் 371/13,14

 TOP
 
  விழைவனர் (1)
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த - அகம் 197/3

 TOP
 
  விழைவு (1)
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் - மது 526

 TOP
 
  விளக்க (1)
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க
 தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் - அகம் 272/5,6

 TOP
 
  விளக்கத்தான் (1)
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் - கலி 121/17

 TOP
 
  விளக்கத்து (14)
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலருடன் துவன்றி - மது 580
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து
 பூம் துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் - நெடு 144,145
பல் மர உயர் சினை மின்மினி விளக்கத்து
 செல் மழை இயக்கம் காணும் - நற் 44/10,11
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் - நற் 334/8
ஒளி திகழ் விளக்கத்து ஈன்ற மட பிடி - நற் 399/6
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை - பதி 14/4
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து
 முழா இமிழ் துணங்கைக்கு தழூஉ புணை ஆக - பதி 52/13,14
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து
 பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை - கலி 41/6,7
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து
 நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப - அகம் 93/14,15
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து
 களரி ஆவிரை கிளர் பூம் கோதை - அகம் 301/13,14
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை - புறம் 7/8
கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து
 மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி - புறம் 247/2,3
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து
 பாணரொடு இருந்த நாண் உடை நெடுந்தகை - புறம் 324/11,12
பருத்தி பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து
 கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் - புறம் 326/5,6

 TOP
 
  விளக்கம் (9)
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட - முல் 49
திரு மணி விளக்கம் காட்டி திண் ஞாண் - முல் 63
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் - மது 556
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு - மது 607
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம்
 வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர - மது 719,720
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும் - நற் 372/12
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் - அகம் 88/6
பெரு விழா விளக்கம் போல பல உடன் - அகம் 185/11
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம்
 செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற - புறம் 16/7,8

 TOP
 
  விளக்கமும் (2)
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள - பரி 4/25
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும்
 நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் - பரி 8/98,99

 TOP
 
  விளக்கி (2)
பெரிய கற்று இசை விளக்கி
 முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும் - மது 767,768
சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி
 நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் - மலை 79,80

 TOP
 
  விளக்கில் (4)
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல - நெடு 175
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் - நற் 175/4
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில்
 பல் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய - அகம் 240/5,6
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் - புறம் 2/23

 TOP
 
  விளக்கின் (12)
ஓதிம விளக்கின் உயர்மிசை கொண்ட - பெரும் 317
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் - மது 692
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ - நெடு 42
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின்
 மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ - பட் 247,248
முரசு முதல் கொளீஇய மாலை விளக்கின்
 வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப - நற் 58/6,7
விளக்கின் அன்ன சுடர் விடு தாமரை - நற் 310/1
மேய் மணி விளக்கின் புலர ஈர்க்கும் - அகம் 72/15
திரு மணி விளக்கின் பெறுகுவை - அகம் 92/12
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் - அகம் 111/14
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் - அகம் 266/20
ஈம விளக்கின் பேஎய் மகளிரொடு - புறம் 356/3
ஈம விளக்கின் வெருவர பேரும் - புறம் 359/7

 TOP
 
  விளக்கு (9)
விளக்கு அழல் உருவின் விசியுறு பச்சை - பொரு 5
தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ - நற் 69/6
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள்-மன்ற கனை பெயல் - ஐங் 405/2
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் - பதி 31/25
இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி - பதி 31/26
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல - பதி 47/6
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய - அகம் 184/1
அளக்கர் திணை விளக்கு ஆக - புறம் 229/10
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன் - புறம் 314/1

 TOP
 
  விளக்கும் (6)
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும் - பதி 32/2
நான்மறை விரித்து நல் இசை விளக்கும்
 வாய்மொழி புலவீர் கேள்-மின் சிறந்தது - பரி 9/12,13
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக - கலி 119/1
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே - புறம் 213/2
நெடு நகர் வரைப்பின் விளக்கும் நில்லா - புறம் 280/3
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும்
 விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு - புறம் 398/26,27

 TOP
 
  விளக்கும்மே (1)
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் - திரு 98

 TOP
 
  விளக்குறுத்தலின் (1)
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்குறுத்தலின்
 இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் - அகம் 192/12,13

 TOP
 
  விளக்குறுத்து (2)
மனை விளக்குறுத்து மாலை தொடரி - அகம் 86/4
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கி - அகம் 141/9

 TOP
 
  விளக்குறுப்ப (1)
நிலம் விளக்குறுப்ப மே தக பொலிந்து - மது 705

 TOP
 
  விளக்கோடு (1)
பகல் கொள் விளக்கோடு இரா நாள் அறியா - ஐங் 56/1

 TOP
 
  விளங்க (28)
மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க
 பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் - திரு 91,92
மார்பொடு விளங்க ஒரு கை - திரு 112
மாசு இல் மகளிரொடு மறு இன்றி விளங்க
 கடுவோடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று - திரு 147,148
விரி கடல் வேலி வியலகம் விளங்க
 ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் - சிறு 114,115
நாவல் அம் தண் பொழில் வீவு இன்று விளங்க
 நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி - பெரும் 465,466
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க
 மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க - மது 9,10
நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க
 மே தக மிக பொலிந்த - மது 13,14
தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க
 காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் - மது 464,465
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி - மது 468
பழையன் மோகூர் அவையகம் விளங்க
 நான்மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன - மது 508,509
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி - மது 563
நாள்-தொறும் விளங்க கைதொழூஉ பழிச்சி - மது 694
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர் - நற் 153/2
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நல் நகர் விளங்க
 நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி - நற் 221/9,10
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி - நற் 370/4
மா மலை விடரகம் விளங்க மின்னி - நற் 371/2
ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க
 தேர் வீசு இருக்கை போல - நற் 381/8,9
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் - ஐங் 474/1
தொலையா தும்பை தெவ்-வழி விளங்க
 உயர்_நிலை_உலகம் எய்தினர் பலர் பட - பதி 52/8,9
மதி மருள் வாள் முகம் விளங்க
 புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே - கலி 126/21,22
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க
 அணங்குறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் - அகம் 73/4,5
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க திங்கள் - அகம் 136/4
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி - அகம் 162/14
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி - அகம் 257/11
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க
 இனிதினின் புணர்க்குவென்-மன்னோ துனி இன்று - அகம் 263/12,13
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க
 நல் இசை வேட்டம் வேண்டி வெல் போர் - புறம் 31/4,5
விளங்க கேட்ட மாறு-கொல் - புறம் 50/16
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க
 கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ - புறம் 141/2,3

 TOP
 
  விளங்கி (12)
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி
 பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார் - மது 770,771
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது - பரி 32/2
சீர்த்து விளங்கி திரு பூத்தல் அல்லது - பரி 33/2
இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்கி
 மறுமை உலகமும் மறு இன்று எய்துப - அகம் 66/1,2
வானக மீனின் விளங்கி தோன்றும் - அகம் 114/11
வயங்கு தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி
 மல்கு கடல் தோன்றி ஆங்கு மல்கு பட - அகம் 298/2,3
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி
 நடுக்கு இன்றி நிலியரோ அத்தை அடுக்கத்து - புறம் 2/19,20
புகழொடு விளங்கி பூக்க நின் வேலே - புறம் 21/13
உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி
 இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ - புறம் 58/17,18
புகன்ற செல்வமொடு புகழ் இனிது விளங்கி
 நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும் - புறம் 198/22,23
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி
 மழை மிசை அறியா மால் வரை அடுக்கத்து - புறம் 200/3,4
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை - புறம் 396/28

 TOP
 
  விளங்கிய (22)
முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி - திரு 84
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் - சிறு 121
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் - மது 33
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை - மது 445
மாசற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் - மது 456
தீது அற விளங்கிய திகிரியோனே - நற் 0/7
மை அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில் - நற் 231/1
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் - நற் 283/7
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் - ஐங் 319/1
மை அற விளங்கிய கழல் அடி - ஐங் 399/4
சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி - ஐங் 470/4
எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை - பதி 21/3
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் - பதி 38/11
வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காடே - பதி 44/23
பூண் அணிந்து விளங்கிய புகழ் சால் மார்ப நின் - பதி 65/12
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை - பதி 90/33
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி - பரி 23/19
மை அற விளங்கிய துவர் மணல் அது அது - கலி 32/2
மை அற விளங்கிய மணி மருள் அ வாய் தன் - கலி 81/1
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் - கலி 85/11
வெல் புகழ் மன்னவன் விளங்கிய ஒழுக்கத்தால் - கலி 118/1
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி - புறம் 321/9

 TOP
 
  விளங்கில் (2)
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் - அகம் 81/13
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற - புறம் 53/4

 TOP
 
  விளங்கின (1)
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர் - அகம் 259/1

 TOP
 
  விளங்கு (73)
ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி - திரு 3
சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ - திரு 87
தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் - திரு 287
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை - சிறு 81
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை - சிறு 105
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த - சிறு 209
விளங்கு பொன் கலத்தில் விரும்புவன பேணி - சிறு 244
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த - பெரும் 369
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு - பெரும் 430
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே - முல் 103
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய - மது 43
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை - மது 209
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் - மது 315
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் - மது 344
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று - மது 702
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை - மது 704
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த - மது 778
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ - நெடு 110
நுண் உருக்குற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் - மலை 4
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய - மலை 570
சுணங்கு அணிவுற்ற விளங்கு பூணள் - நற் 20/8
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் - நற் 63/4
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி - நற் 208/1
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் - நற் 249/3
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ - நற் 363/9
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி - நற் 370/4
குழை விளங்கு ஆய் நுதல் கிழவனும் அவனே - குறு 34/8
இளம்பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி - குறு 189/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து - குறு 198/6
விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் - குறு 338/7
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் - குறு 367/2
விளங்கு இரும் புணரி உரும் என முழங்கும் - பதி 51/2
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை - பதி 58/10
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் - பதி 65/8
மீன் பூத்து அன்ன விளங்கு மணி பாண்டில் - பதி 90/35
வட வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு மகளிருள் - பரி 5/43
மின் ஈன்ற விளங்கு இணர் ஊழா - பரி 8/14
மிளிர் மின் வாய்ந்த விளங்கு ஒளி நுதலார் - பரி 23/34
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி - கலி 76/5
மெய் பெறா மழலையின் விளங்கு பூண் நனைத்தர - கலி 81/2
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப - கலி 105/17
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் - கலி 127/16
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை - அகம் 0/10
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற - அகம் 58/8
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் - அகம் 80/11
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு - அகம் 91/1
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் - அகம் 159/19
வாய்மொழி நிலைஇய சேண் விளங்கு நல் இசை - அகம் 205/8
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி - அகம் 205/9
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று - அகம் 208/10
செல வர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை - அகம் 242/13
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி - அகம் 375/11
செய்வுறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு - அகம் 379/13
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு - புறம் 15/12
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே - புறம் 19/18
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் கொன்ற - புறம் 53/4
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன் - புறம் 53/12
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி - புறம் 58/30
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி - புறம் 61/13
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் - புறம் 102/6
தொலையா நல் இசை விளங்கு மலயன் - புறம் 123/3
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு - புறம் 130/1
கூடு விளங்கு வியன் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப - புறம் 148/4
இலம்படு புலவர் மண்டை விளங்கு புகழ் - புறம் 155/6
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண - புறம் 158/26
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் - புறம் 169/9
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது - புறம் 174/2
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே - புறம் 200/8
சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் - புறம் 228/9
சேண் விளங்கு நல் இசை நிறீஇ - புறம் 282/10
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட - புறம் 302/3
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் - புறம் 341/9
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று - புறம் 373/28

 TOP
 
  விளங்கு_இழாய் (1)
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி - கலி 76/5

 TOP
 
  விளங்கு_இழை (1)
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் - கலி 127/16

 TOP
 
  விளங்குக (1)
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே - கலி 105/74

 TOP
 
  விளங்குதி (1)
ஞாயிறு போல விளங்குதி பல் நாள் - பதி 88/38

 TOP
 
  விளங்குதியால் (2)
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே - புறம் 8/10
கொன் விளங்குதியால் விசும்பினானே - புறம் 374/18

 TOP
 
  விளங்குபு (1)
விழித்து இமைப்பது போல் விளங்குபு மறைய - நற் 241/8

 TOP
 
  விளங்கும் (25)
சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி - திரு 19
உமை அமர்ந்து விளங்கும் இமையா மு கண் - திரு 153
பெரு நல் வானத்து வட வயின் விளங்கும்
 சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் - பெரும் 302,303
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் - குறு 129/5
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் - ஐங் 353/2
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும்
 தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே - ஐங் 466/4,5
மார்பு மலி பைம் தார் ஓடையொடு விளங்கும்
 வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை - பதி 11/17,18
நாடு உடன் விளங்கும் நாடா நல் இசை - பதி 24/10
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் - பதி 34/6
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் - பரி 7/58
பகலின் விளங்கும் நின் செம்மல் சிதைய - கலி 19/11
மை இல் மதியின் விளங்கும் முகத்தாரை - கலி 62/14
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் - கலி 105/10
விசும்புடன் விளங்கும் விரை செலல் திகிரி - அகம் 53/2
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் - அகம் 87/13
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும்
 மின் உடை கருவியை ஆகி நாளும் - அகம் 188/6,7
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே - அகம் 291/25
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் - புறம் 10/11
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை - புறம் 35/19
வேலும் மின்னின் விளங்கும் உலகத்து - புறம் 42/4
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல - புறம் 55/5
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும்
 மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய - புறம் 67/4,5
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி - புறம் 150/6
ஈண்டு நீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகழே - புறம் 359/18
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் - புறம் 397/21

 TOP
 
  விளங்குறு (1)
விளங்குறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் - புறம் 347/9

 TOP
 
  விளம்பழம் (1)
விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி - நற் 12/1

 TOP
 
  விளம்புவோரும் (1)
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும்
 கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப - பரி 19/43,44

 TOP
 
  விளர் (8)
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி - நற் 41/8
விருந்தின் பாணர் விளர் இசை கடுப்ப - நற் 172/7
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் - அகம் 89/10
விளர் ஊன் தின்ற வேட்கை நீங்க - அகம் 265/15
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள்_பதம் ஆக - புறம் 120/11
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது - புறம் 246/5
விளர் ஊன் தின்ற வெம் புலால் மெய்யர் - புறம் 359/5
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர்
 நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா - புறம் 379/8,9

 TOP
 
  விளர்த்த (2)
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த
 வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் - புறம் 254/3,4
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை - புறம் 353/5

 TOP
 
  விளர்ப்பின் (1)
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின்
 வளை இல் வறும் கை ஓச்சி - புறம் 253/4,5

 TOP
 
  விளரி (5)
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப - குறு 336/3
விளரி நரம்பின் நயவரு சீறியாழ் - அகம் 279/11
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி
 உதைத்து விடு நரம்பின் இம்மென இமிரும் - அகம் 317/12,13
விளரி உறுதரும் தீம் தொடை நினையா - புறம் 260/2
விளரி கொட்பின் வெள்_நரி கடிகுவென் - புறம் 291/4

 TOP
 
  விளவின் (4)
பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின்
 நீழல் முன்றில் நில உரல் பெய்து - பெரும் 95,96
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின்
 ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு - நற் 24/2,3
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் - அகம் 219/14
மன்ற விளவின் மனை வீழ் வெள்ளில் - புறம் 181/1

 TOP
 
  விளவும் (1)
களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின - அகம் 394/1

 TOP
 
  விளி (41)
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் - பெரும் 300
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி - குறி 100
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற - குறி 222
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் - மலை 329
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி
 சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் - நற் 142/6,7
நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி
 சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் - நற் 212/2,3
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் - நற் 304/3
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி
 உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி - நற் 305/7,8
விளி இசைத்தன்றால் வியல் இடத்தானே - நற் 316/10
இனம் தீர் பருந்தின் புலம்பு கொள் தெள் விளி
 சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் - குறு 207/3,4
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே - குறு 291/4
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் - ஐங் 86/1
எல் வளை மகளிர் தெள் விளி இசைப்பின் - பதி 27/7
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க - பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி
 அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்துழி - பரி 19/62,63
வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால் - கலி 48/8
விளி நிலை கொள்ளாள் தமியள் மென்மெல - அகம் 5/2
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை - அகம் 12/7
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி
 நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் - அகம் 17/13,14
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை - அகம் 19/3
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி - அகம் 28/10
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப - அகம் 41/7
விலங்கு அமர் கண்ணள் விரல் விளி பயிற்றி - அகம் 54/20
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் - அகம் 55/4
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் - அகம் 68/19
நெடு விளி பயிற்றும் நிரம்பா நீள் இடை - அகம் 79/15
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி
 சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய - அகம் 94/8,9
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய - அகம் 140/9
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய - அகம் 155/8
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ - அகம் 173/10
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் - அகம் 194/15
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் - அகம் 239/6
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து - அகம் 249/16
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து - அகம் 253/12
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப - அகம் 269/18
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு - அகம் 299/6
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி
 விசித்து வாங்கு பறையின் விடரகத்து இயம்ப - அகம் 321/2,3
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் - அகம் 363/14
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ - அகம் 387/9
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி
 மை இல் பளிங்கின் அன்ன தோற்ற - அகம் 399/12,13
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை - புறம் 7/8

 TOP
 
  விளிக்கும் (9)
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து - மலை 405
நகை வாய் கொளீஇ நகு-தொறும் விளிக்கும்
 ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் - நற் 218/4,5
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து - ஐங் 321/3
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும்
 வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த - ஐங் 373/3,4
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண் - அகம் 129/5
விடு-தொறும் விளிக்கும் வெ வாய் வாளி - அகம் 175/3
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும்
 கடல் போல் கானம் பிற்பட பிறர் போல் - அகம் 199/12,13
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை - அகம் 321/6
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும்
 நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை - அகம் 341/3,4

 TOP
 
  விளிகுவை-கொல்லோ (1)
விளிகுவை-கொல்லோ நீயே கிளி என - அகம் 126/17

 TOP
 
  விளித்-தொறும் (1)
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளித்-தொறும்
 நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக - நற் 157/5,6

 TOP
 
  விளித்து (2)
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் - கலி 28/8
விளித்து நின் பாணனோடு ஆடி அளித்தி - கலி 95/31

 TOP
 
  விளிந்த (2)
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் - அகம் 173/13
நோய்ப்-பால் விளிந்த யாக்கை தழீஇ - புறம் 93/5

 TOP
 
  விளிந்தன்று-மாது (1)
விளிந்தன்று-மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே - நற் 178/10

 TOP
 
  விளிந்தனவே (1)
பொறுக்குநர் இன்மையின் இருந்து விளிந்தனவே
 சாந்து அமை மார்பின் நெடு வேல் பாய்ந்து என - புறம் 63/8,9

 TOP
 
  விளிந்தோர் (1)
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என - அகம் 61/2

 TOP
 
  விளிந்தோரே (1)
பலர் செல செல்லாது நின்று விளிந்தோரே - புறம் 24/36

 TOP
 
  விளிப்ப (3)
ஈர நெஞ்சின் தன்-வயின் விளிப்ப
 கையற வந்த மையல் மாலை - நற் 181/8,9
மலர் ஆய்ந்து வயின்வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப - கலி 36/7
அலந்தலை மூதேறு ஆண் குரல் விளிப்ப
 மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய - அகம் 367/3,4

 TOP
 
  விளிப்படுத்த (1)
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ - அகம் 165/2

 TOP
 
  விளிப்பது (1)
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ - மலை 8

 TOP
 
  விளிப்பவும் (2)
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும்
 கணம்கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ - பட் 258,259
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும்
 பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் - கலி 34/8,9

 TOP
 
  விளிப்பின் (1)
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின்
 புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆர் இடை - நற் 174/3,4

 TOP
 
  விளிப்பினும் (1)
வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும்
 ஆர் இடை செல்வோர் ஆறு நனி வெரூஉம் - ஐங் 311/1,2

 TOP
 
  விளிபட (1)
ஒளிர் சினை அதிர வீசி விளிபட
 வெ வளி வழங்கும் வேய் பயில் மருங்கில் - நற் 105/2,3

 TOP
 
  விளிம்பிற்கு (1)
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் - அகம் 281/6

 TOP
 
  விளிம்பு (3)
அ விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் - குறு 297/1
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை - அகம் 175/1
அ விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை - அகம் 371/1

 TOP
 
  விளியர் (1)
விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட - நற் 108/5

 TOP
 
  விளியலம்-கொல்லோ (1)
அது பிணி ஆக விளியலம்-கொல்லோ
 அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த - நற் 377/5,6

 TOP
 
  விளியா (4)
விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய் - பரி 6/61
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை - கலி 53/21
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பிலவனை - கலி 144/38
விளியா எவ்வம் தலை தந்தோயே - அகம் 212/23

 TOP
 
  விளியாது (3)
உளெனோ வாழி தோழி விளியாது
 உரவு கடல் பொருத விரவு மணல் அடைகரை - குறு 316/3,4
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது
 வேட்டோர்-திறத்து விரும்பிய நின் பாகனும் - கலி 66/22,23
அளி இன்று பிணி இன்று விளியாது நரலும் - கலி 128/5

 TOP
 
  விளியார் (1)
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என - அகம் 61/2

 TOP
 
  விளியால் (1)
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் - அகம் 25/7

 TOP
 
  விளியின் (1)
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது - குறு 305/7

 TOP
 
  விளியும் (3)
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது - அகம் 163/6
காடு ஆகி விளியும் நாடு உடையோரே - புறம் 52/17
பேணுநர் பெறாஅது விளியும்
 புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே - புறம் 346/6,7

 TOP
 
  விளியுமோ (1)
யார் மேல் விளியுமோ கூறு - கலி 88/21

 TOP
 
  விளிவது-கொல்லோ (3)
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ
 புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் - நற் 63/7,8
பசலை ஆகி விளிவது-கொல்லோ
 வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் - குறு 381/3,4
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து - புறம் 98/18

 TOP
 
  விளிவது-மன்ற (1)
விளிவது-மன்ற நோகோ யானே - குறு 212/5

 TOP
 
  விளிவிடம் (1)
காடு தேர் வேட்டத்து விளிவிடம் பெறாஅது - அகம் 58/3

 TOP
 
  விளிவிடன் (1)
விளிவிடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் - அகம் 162/6

 TOP
 
  விளிவு (7)
அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று - திரு 292
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது - மது 239
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து - நற் 208/3
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உறைஇ - நற் 257/1
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு - நற் 335/6
விளிவு ஆங்கு விளியின் அல்லது - குறு 305/7
விளிவு இன்று கிளையொடு மேல் மலை முற்றி - பரி 12/2

 TOP
 
  விளை (54)
அமிழ்து விளை தீம் கனி ஔவைக்கு ஈந்த - சிறு 101
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி - பெரும் 131
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து - முல் 33
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் - மது 173
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் - மது 291
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் - மலை 109
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி - மலை 193
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - மலை 337
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் - மலை 436
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி - நற் 6/7
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி - நற் 22/2
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர - நற் 44/6
வேனில் முருக்கின் விளை துணர் அன்ன - நற் 73/1
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு - நற் 88/4
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை - நற் 138/1
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் - நற் 331/1
கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு - நற் 354/8
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் - நற் 400/2
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் - குறு 39/2
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி - குறு 91/1
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் - குறு 141/1
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் - குறு 269/6
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் - ஐங் 270/2
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த - பதி 29/3
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் - பதி 40/5
அம் சேறு அமைந்த முண்டை விளை பழம் - பதி 60/6
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல் - பதி 73/7
வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் - அகம் 45/1
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு - அகம் 78/17
ஊழுறு விளை நெற்று உதிர காழியர் - அகம் 89/7
சுடர் பூம் கொன்றை ஊழுறு விளை நெற்று - அகம் 115/11
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் - அகம் 169/6
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து - அகம் 178/12
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் - அகம் 182/3
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க - அகம் 184/14
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் - அகம் 219/14
நனை விளை நறவின் தேறல் மாந்தி - அகம் 221/1
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு - அகம் 237/12
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி - அகம் 390/1
சிறு தலை துருவின் பழுப்புறு விளை தயிர் - அகம் 394/2
புல் இலை வெதிர நெல் விளை காடே - அகம் 397/16
புள் இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல் - புறம் 15/4
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி - புறம் 16/4
புனை விளை பொலிந்த பொலன் நறும் தெரியல் - புறம் 29/3
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் - புறம் 29/13
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்மார் - புறம் 168/7
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் - புறம் 190/1
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து - புறம் 245/4
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை - புறம் 327/2
களவு புளி அன்ன விளை
 வாடூன் கொழும் குறை - புறம் 328/8,9
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் - புறம் 385/9
வெள்ளி தென்புலத்து உறைய விளை வயல் - புறம் 388/1
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம் - புறம் 388/9
கழி சுற்றிய விளை கழனி - புறம் 396/3

 TOP
 
  விளை_பத (1)
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர் - புறம் 190/1

 TOP
 
  விளைக்கும் (5)
அருவியின் விளைக்கும் நாடனொடு - குறு 371/3
தாம் வீழ் காமம் வித்துபு விளைக்கும்
 நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ - பரி 15/24,25
வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை ஆகலின் - புறம் 38/9
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே - புறம் 63/2
இரு மருந்து விளைக்கும் நல் நாட்டு பொருநன் - புறம் 70/9

 TOP
 
  விளைக (3)
விளைக வயலே வருக இரவலர் - ஐங் 2/2
வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் - பரி 10/86
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே - புறம் 391/21

 TOP
 
  விளைத்தலான் (1)
வித்தக தும்பை விளைத்தலான் வென் வேலாற்கு - பரி 9/68

 TOP
 
  விளைத்தவள் (1)
இகல் பல செல்வம் விளைத்தவள் கண்டு இப்பால் - பரி 24/32

 TOP
 
  விளைந்த (24)
நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் - திரு 195
பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின் - பெரும் 230
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த
 வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி - பெரும் 280,281
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி - மது 261
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல் - குறி 190
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் - மலை 513
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் - மலை 522
தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து - நற் 183/1
முழுது உடன் விளைந்த வெண்ணெல் வெம் சோறு - குறு 210/3
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து - குறு 375/3
விளைந்த செறுவில் தோன்றும் நாடன் - ஐங் 269/2
தீம் சேறு விளைந்த மணி நிற மட்டம் - பதி 42/12
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் - அகம் 2/4
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த
 பாகல் ஆர்கை பறை கள் பீலி - அகம் 15/3,4
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் - அகம் 151/9
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின் - அகம் 159/1
துகள் அற விளைந்த தோப்பி பருகி - அகம் 265/16
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் - அகம் 368/14
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் - புறம் 13/12
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் - புறம் 33/5
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் - புறம் 120/1
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய - புறம் 120/9
தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம் - புறம் 258/2
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து - புறம் 370/14

 TOP
 
  விளைந்ததை (1)
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் - கலி 65/27

 TOP
 
  விளைந்தமை (2)
வேய்தந்தது என்னை விளைந்தமை மற்று அது - பரி 24/37
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என - அகம் 302/11

 TOP
 
  விளைந்தவை (1)
வளன் உடை செறுவின் விளைந்தவை உதிர்ந்த - பதி 62/14

 TOP
 
  விளைந்தன்று (1)
வித்திய பனுவல் விளைந்தன்று நன்று என - புறம் 237/5

 TOP
 
  விளைந்தன (2)
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் - மலை 115
புன்புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே - ஐங் 260/4

 TOP
 
  விளைந்தார் (1)
விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் - பரி 23/46

 TOP
 
  விளைந்து (6)
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் - மது 135
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து
 இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் - நற் 209/3,4
சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து
 தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் - நற் 328/2,3
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் - குறு 8/1
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் - ஐங் 61/1
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் - புறம் 203/2

 TOP
 
  விளைப்ப (1)
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப
 ஆட்டி காணிய வருமே நெருநை - புறம் 303/4,5

 TOP
 
  விளைமோ (1)
நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே - நற் 251/11

 TOP
 
  விளைய (2)
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய
 நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த - மது 11,12
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளைய
 பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்து - மலை 98,99

 TOP
 
  விளையல் (2)
விழு தலை பெண்ணை விளையல் மா மடல் - குறு 182/1
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் - புறம் 212/2

 TOP
 
  விளையா (2)
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா - சிறு 45
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் - அகம் 400/22

 TOP
 
  விளையாட்டி (2)
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி
 அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல் - நற் 110/8,9
விளையாட்டி கொண்டுவரற்கு என சென்றாய் - கலி 83/4

 TOP
 
  விளையாட்டு (1)
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த - அகம் 230/6

 TOP
 
  விளையாட்டும் (1)
வென் வேலான் குன்றின் மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்-கொல் - கலி 27/16

 TOP
 
  விளையாட்டே (1)
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே - குறு 394/6

 TOP
 
  விளையாட (7)
மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட
 கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி - பட் 77,78
குன்ற வெற்பனொடு நாம் விளையாட
 இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல் - நற் 194/8,9
மாதர் உண்கண் மகன் விளையாட
 காதலி தழீஇ இனிது இருந்தனனே - ஐங் 406/1,2
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை - கலி 59/6
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த - கலி 111/6
கணம்கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட
 கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி - அகம் 250/5,6
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட
 இன்புறு புணர் நிலை கண்ட மனையோள் - புறம் 320/5,6

 TOP
 
  விளையாடலும் (3)
சிறு விளையாடலும் அழுங்கி - நற் 123/11
நக்கு விளையாடலும் கடிந்தன்று - குறு 401/5
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும்
 அரிய போலும் காதல் அம் தோழி - அகம் 302/7,8

 TOP
 
  விளையாடி (2)
மடவரல் மகளிரொடு பகல் விளையாடி
 பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பெரும் 387,388
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி
 பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் - பட் 103,104

 TOP
 
  விளையாடிய (2)
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் - நற் 39/5
ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய
 போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய - பரி 5/55,56

 TOP
 
  விளையாடு (5)
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது - நற் 68/1
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி - நற் 172/1
விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து - நற் 341/3
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே - குறு 396/2
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் - அகம் 254/7

 TOP
 
  விளையாடுக (1)
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே - நற் 362/6

 TOP
 
  விளையாடும் (7)
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து - பெரும் 257
மழை விளையாடும் குன்று சேர் சிறுகுடி - குறு 108/1
மழை விளையாடும் நாடனை - குறு 263/7
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ - கலி 35/14
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும்
 மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு - கலி 102/6,7
மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை - அகம் 47/16
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும்
 அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் - புறம் 325/12,13

 TOP
 
  விளையாடுவாரும் (1)
பைய விளையாடுவாரும் மென் பாவையர் - பரி 10/104

 TOP
 
  விளையாடுவான்-மன்னோ (1)
விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ
 பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து - கலி 30/14,15

 TOP
 
  விளையாதே (1)
புன்புல சீறூர் நெல் விளையாதே
 வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் - புறம் 328/2,3

 TOP
 
  விளையுட்டு (1)
ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக - பொரு 247

 TOP
 
  விளையும் (2)
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும்
 அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே - நற் 311/4,5
எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே - புறம் 387/36

 TOP
 
  விளையும்மே (1)
ஒன்றே சிறி இலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே
 இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே - புறம் 109/4,5

 TOP
 
  விளையுள் (7)
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக - மது 109
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள்
 பழையன் மோகூர் அவையகம் விளங்க - மது 507,508
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் - மலை 171
பெருநீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை - நற் 45/9
பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து - பதி 32/14
மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர் - பதி 60/8
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே - புறம் 200/17

 TOP
 
  விளைவதை (1)
விளைவதை வினை எவன் மென்புல வன்புல - பரி 23/26

 TOP
 
  விளைவு (3)
விளைவு அறா வியன் கழனி - பட் 8
இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டுறாது - பதி 28/5
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என - புறம் 395/38

 TOP
 
  விளைவும் (1)
நன்றி விளைவும் தீதொடு வரும் என - நற் 188/6

 TOP
 
  விறகின் (10)
வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின்
 கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் - சிறு 155,156
களிறு தரு விறகின் வேட்கும் - பெரும் 499
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி - மலை 446
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் - அகம் 216/4
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு - புறம் 29/14
சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் - புறம் 168/11
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் - புறம் 231/2
யானை தந்த முளி மர விறகின்
 கானவர் பொத்திய ஞெலி தீ விளக்கத்து - புறம் 247/1,2
கான யானை தந்த விறகின்
 கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு - புறம் 251/5,6
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் - புறம் 372/6

 TOP
 
  விறகு (4)
மனை மரம் விறகு ஆக - புறம் 16/5
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்ற அன்னது ஓர் - புறம் 70/17
வெள் இடை பொத்திய விளை விறகு ஈமத்து - புறம் 245/4
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க - புறம் 318/1

 TOP
 
  விறந்த (1)
ஊர் குறுமகளிர் குறுவழி விறந்த
 வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் - அகம் 286/5,6

 TOP
 
  விறந்து (3)
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல - பெரும் 226
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல - நெடு 97
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல - அகம் 378/7

 TOP
 
  விறல் (116)
கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி - திரு 38
வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா - திரு 55
செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள - திரு 262
விறல் வேல் வென்றி வேலூர் எய்தின் - சிறு 173
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி - சிறு 247
ஞெலிகோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி - பெரும் 178
விழவு மேம்பட்ட பழ விறல் மூதூர் - பெரும் 411
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின் - மது 33
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள் - மது 344
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி - மது 371
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து - நெடு 167
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் - குறி 3
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல்
 உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு - குறி 199,200
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே - மலை 164
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் - மலை 487
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி - மலை 493
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை - நற் 37/1
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் - நற் 85/2
உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் - நற் 153/7
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி - நற் 208/1
மறப்பல்-மாதோ நின் விறல் தகைமையே - நற் 270/11
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - நற் 293/4
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல்
 ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் - நற் 320/4,5
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல்
 பறை வலம் தப்பிய பைதல் நாரை - குறு 125/4,5
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு - குறு 218/1
விறல் வனப்பு எய்திய தோளும் பிறை என - குறு 226/2
வை வார் வாளி விறல் பகை பேணார் - குறு 297/2
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் - குறு 338/6
பெரு வரை அன்ன திரு விறல் வியன் மார்பு - ஐங் 220/3
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட - ஐங் 226/4
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே - ஐங் 229/4
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த - ஐங் 230/4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் - ஐங் 250/4
அறனில-மன்ற தாமே விறல் மிசை - ஐங் 332/2
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு - ஐங் 391/5
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே - ஐங் 467/5
பெரு விறல் காதலி கருதும் பொழுதே - ஐங் 488/2
கடும் சின விறல் வேள் களிறு ஊர்ந்து ஆங்கு - பதி 11/6
திரு உடைத்து அம்ம பெரு விறல் பகைவர் - பதி 28/1
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே - பதி 31/17
கரும் சினை விறல் வேம்பு அறுத்த - பதி 49/16
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல்
 ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - பதி 61/2,3
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் - பதி 80/3
விறல் மாந்தரன் விறல் மருக - பதி 90/13
விறல் மாந்தரன் விறல் மருக - பதி 90/13
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு - பதி 94/6
நெறி செறி வெறியுறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் - பரி 1/18
விறல் மிகு விழு சீர் அந்தணர் காக்கும் - பரி 1/40
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள - பரி 3/90
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் - பரி 5/54
விறல் வெய்யோன் ஊர் மயில் வேல் நிழல் நோக்கி - பரி 8/67
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை - பரி 9/80
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் - பரி 13/33
மங்குல் மழை முழங்கிய விறல் வரையால் - பரி 18/23
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை - பரி 21/40
விறல் புகழ் நிற்ப விளங்கிய கேள்வி - பரி 23/19
விடையோடு இகலிய விறல் நடையோரும் - பரி 23/40
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி - கலி 3/5
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் - கலி 8/6
மணி திகழ் விறல் மலை வெம்ப மண் பக - கலி 20/5
விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ - கலி 30/14
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப - கலி 44/7
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப - கலி 45/7
வேங்கை அம் சினை என விறல் புலி முற்றியும் - கலி 46/5
விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா - கலி 53/2
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப - கலி 53/7
ஆல் அமர் செல்வன் அணி சால் பெரு விறல்
 போல வரும் என் உயிர் - கலி 81/9,10
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான் - கலி 104/34
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி - கலி 124/15
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 3/6
விழவு தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர் - அகம் 17/19
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி - அகம் 49/10
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் - அகம் 75/14
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் - அகம் 137/5
பழ விறல் மூதூர் பலருடன் துவன்றிய - அகம் 141/10
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து - அகம் 148/5
செல்வம் உடையோர்க்கு நின்றன்று விறல் என - அகம் 174/3
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - அகம் 179/1
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் - அகம் 201/3
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் - அகம் 213/1
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் - அகம் 218/7
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே - அகம் 218/17
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என - அகம் 248/9
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் - அகம் 290/12
பழ விறல் நனம் தலை பய மலை நாட - அகம் 318/7
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல்
 எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் - அகம் 375/9,10
விறல் மலை நாடன் சொல் நயந்தோயே - அகம் 382/13
புதுவது ஆகின்று அம்ம பழ விறல்
 பாடு எழுந்து இரங்கும் முந்நீர் - அகம் 400/24,25
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி - புறம் 11/6
பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே - புறம் 11/7
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி - புறம் 12/3
வேழ நோக்கின் விறல் வெம் சேஎய் - புறம் 22/29
வியன் தானை விறல் வேந்தே - புறம் 38/4
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் - புறம் 42/12
பெரு விறல் அமரர்க்கு வெற்றி தந்த - புறம் 55/3
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யோனும் - புறம் 56/6
விறல் புகழ் மாண்ட புரவி எல்லாம் - புறம் 63/3
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் - புறம் 75/2
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே - புறம் 120/21
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை - புறம் 122/4
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை - புறம் 137/2
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் - புறம் 151/2
ஓம்பா ஈகை விறல் வெய்யோனே - புறம் 152/32
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் - புறம் 159/26
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் - புறம் 161/20
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் - புறம் 174/14
வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் - புறம் 201/12
விறல் சினம் தணிந்த விரை பரி புரவி - புறம் 205/3
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே - புறம் 213/2
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல்
 வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி - புறம் 266/6,7
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல்
 ஓச்சினன் துரந்த காலை மற்றவன் - புறம் 308/8,9
அறனிலள்-மன்ற தானே விறல் மலை - புறம் 336/8
பைம் தழை துயல்வரும் செறு விறல் ததைந்த - புறம் 339/9
இன் இசைய விறல் வென்றி - புறம் 380/4
வேங்கட விறல் வரைப்பட்ட - புறம் 385/11
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன் - புறம் 387/19

 TOP
 
  விறல்_இழை (1)
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை - பரி 21/40

 TOP
 
  விறலவன் (1)
புதல்வன் தழீஇயினன் விறலவன்
 புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே - குறு 359/5,6

 TOP
 
  விறலி (14)
கலம் பெறு விறலி ஆடும் இ ஊரே - நற் 328/11
செல்லாயோ-தில் சில் வளை விறலி
 மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து - பதி 40/21,22
செல்லாமோ-தில் சில் வளை விறலி
 பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் - பதி 57/6,7
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் - பதி 78/3
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை - அகம் 352/5
செல்லாமோ-தில் சில் வளை விறலி
 களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை - புறம் 64/2,3
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி
 பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என - புறம் 89/3,4
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி
 செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன் - புறம் 103/4,5
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி
 தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை - புறம் 105/1,2
மெல் இயல் விறலி நீ நல் இசை செவியின் - புறம் 133/1
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக - புறம் 135/4
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க - புறம் 141/2
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் - புறம் 152/13
துடிய பாண பாடு வல் விறலி
 என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் - புறம் 280/8,9

 TOP
 
  விறலியர் (22)
ஒள் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க - பொரு 110
மட மான் நோக்கின் வாள் நுதல் விறலியர்
 நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி - சிறு 31,32
தொடை அமை மாலை விறலியர் மலைய - பெரும் 486
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப - மது 218
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற - மலை 46
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச - மலை 201
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர்
 நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடி - மலை 358,359
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர்
 தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅது - மலை 536,537
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர்
 சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய - மலை 569,570
கூந்தல் விறலியர் வழங்குக அடுப்பே - பதி 18/6
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக - பதி 43/22
நல் நுதல் விறலியர் ஆடும் - பதி 47/7
துயிலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர்
 கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇயர் - பதி 49/2,3
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர்
 பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின் - பதி 51/21,22
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட - பதி 54/6
ஆடுக விறலியர் பாடுக பரிசிலர் - பதி 58/1
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க - பரி 17/15
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என - புறம் 32/4
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர - புறம் 109/16
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த - புறம் 140/3
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக - புறம் 172/3
விறலியர் முன்கையும் தொடியின் பொலியா - புறம் 244/2

 TOP
 
  விறலியர்க்கு (2)
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி - பதி 48/2
ஒளி திகழ் முத்தம் விறலியர்க்கு ஈந்து - புறம் 170/11

 TOP
 
  விறலியருமே (1)
கொடி மருங்குல் விறலியருமே
 வாழ்தல் வேண்டி - புறம் 139/4,5

 TOP
 
  விறலியின் (1)
நனவு புகு விறலியின் தோன்றும் நாடன் - அகம் 82/10

 TOP
 
  விறலியும் (1)
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து - புறம் 60/5

 TOP
 
  விறலியொடு (1)
இன் நகை விறலியொடு மென்மெல இயலி - புறம் 70/15

 TOP
 
  விறலும் (1)
இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என - புறம் 19/14

 TOP
 
  விறலோடு (1)
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி - மலை 544

 TOP
 
  விறலோன் (2)
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே - நற் 304/10
மடவோள் தழீஇய விறலோன் மார்பில் - அகம் 197/11

 TOP
 
  வினவ (3)
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்ப - பரி 8/72
விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் - பரி 19/49
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் - புறம் 144/8

 TOP
 
  வினவல் (9)
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி - நற் 109/4
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் - கலி 19/10
நின்னொடு வினவல் கேளாய் பொன்னொடு - அகம் 7/17
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி - அகம் 29/14
வினவல் ஆனா முது வாய் இரவல - புறம் 70/5
வினவல் ஆனா பொரு படை வேந்தே - புறம் 89/5
யாரீரோ என வினவல் ஆனா - புறம் 141/5
வினவல் ஆனாள் ஆகி நனவின் - புறம் 160/25
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் - புறம் 353/6

 TOP
 
  வினவலின் (4)
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின்
 செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர - அகம் 86/26,27
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய் - அகம் 98/8
மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் - புறம் 179/3
நனம் தலை மூதூர் வினவலின்
 முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் - புறம் 391/10,11

 TOP
 
  வினவலும் (3)
வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி - நற் 308/5
வருவிரோ என வினவலும் வினவாம் - குறு 268/2
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் - கலி 115/10

 TOP
 
  வினவன்-மின் (1)
வினவன்-மின் ஊரவிர் என்னை எஞ்ஞான்றும் - கலி 147/53

 TOP
 
  வினவாம் (1)
வருவிரோ என வினவலும் வினவாம்
 யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் - குறு 268/2,3

 TOP
 
  வினவி (4)
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி
 சென்மோ வாழி தோழி பல் நாள் - நற் 365/4,5
குறும் துறை வினவி நின்ற - ஐங் 198/3
கூறுவேன் மேயாயே போல வினவி வழிமுறை - கலி 82/6
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு - அகம் 48/14

 TOP
 
  வினவிய (1)
தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் - கலி 84/40

 TOP
 
  வினவின் (4)
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - பதி 20/1
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின்
 பகலின் விளங்கும் நின் செம்மல் சிதைய - கலி 19/10,11
வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின - அகம் 388/22
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - புறம் 212/1

 TOP
 
  வினவினர்-மன்னே (1)
கொன் ஒன்று வினவினர்-மன்னே தோழி - அகம் 133/13

 TOP
 
  வினவினள் (2)
இனையையோ என வினவினள் யாயே - நற் 55/7
அன்னை வினவினள் ஆயின் அன்னோ - அகம் 358/10

 TOP
 
  வினவினை (1)
காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம் - புறம் 260/7

 TOP
 
  வினவுகம் (1)
யாதனின்-கொல்லோ தோழி வினவுகம்
 பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு - நற் 268/7,8

 TOP
 
  வினவுதி (6)
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி - கலி 76/5
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் - அகம் 48/3
என்னை வினவுதி ஆயின் மன்னர் - புறம் 69/8
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் - புறம் 86/2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் - புறம் 282/3
யார் மகள்-கொல் என வினவுதி கேள் நீ - புறம் 340/4

 TOP
 
  வினவுதிர் (2)
உற்றனிர் போல வினவுதிர் மற்று இது - கலி 146/12
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் - புறம் 191/2

 TOP
 
  வினவுதும் (2)
யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும்
 கண்டோர் தண்டா நலத்தை தெண் திரை - நற் 155/4,5
மற்றும்மற்றும் வினவுதும் தெற்றென - புறம் 173/10

 TOP
 
  வினவும் (3)
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே - ஐங் 387/3
துவைத்த தும்பை நனவுற்று வினவும்
 மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய - பதி 88/23,24
என்னொடு வினவும் வென் வேல் நெடுந்தகை - புறம் 342/4

 TOP
 
  வினவுவது (1)
சினவல் ஓம்பு-மதி வினவுவது உடையேன் - குறு 362/2

 TOP
 
  வினவுவர் (1)
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் - புறம் 154/3

 TOP
 
  வினவுவல் (3)
தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே - நற் 173/10
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே - குறு 148/6
நின் ஒன்று வினவுவல் பாண நும் ஊர் - ஐங் 137/1

 TOP
 
  வினவுவார்க்கு (1)
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் - கலி 144/6

 TOP
 
  வினவுவீர் (1)
வினவுவீர் தெற்றென கேள்-மின் ஒருவன் - கலி 144/11

 TOP
 
  வினவுவோயே (1)
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே
 திண் தோள் வல் வில் காளையொடு - ஐங் 390/2,3

 TOP
 
  வினவுவோளே (1)
வெள்ளாங்குருகை வினவுவோளே - ஐங் 122/3

 TOP
 
  வினா (1)
விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும் - பரி 19/49

 TOP
 
  வினாய் (1)
நீ சேர்ந்த இல் வினாய் வாராமை பெறுகற்பின் - கலி 77/19

 TOP
 
  வினாய (1)
பண்டம் வினாய படிற்றால் தொடீஇய நின் - கலி 108/23

 TOP
 
  வினாயினன் (1)
சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன்
 தேரொடு திரிதரும் பாகனை பழிப்பேமோ - கலி 68/16,17

 TOP
 
  வினாயும் (1)
அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும்
 பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும் - குறி 4,5

 TOP
 
  வினாஅய் (1)
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய்
 புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை - அகம் 82/12,13

 TOP
 
  வினை (163)
புகழ் வினை பொலிந்த பச்சையொடு தேம் பெய்து - சிறு 226
வென்றி அல்லது வினை உடம்படினும் - பெரும் 452
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து - முல் 19
வினை விளங்கு நெடும் தேர் பூண்ட மாவே - முல் 103
வினை நவின்ற பேர் யானை - மது 47
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் - மது 638
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை - நெடு 101
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - நெடு 169
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல - குறி 28
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை
 நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர - குறி 32,33
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி - குறி 125
வேறுபட்ட வினை ஓவத்து - பட் 49
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை - மலை 227
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் - நற் 3/8
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை
 மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் - நற் 42/4,5
வினை வலித்து அமைதல் ஆற்றலர்-மன்னே - நற் 69/12
மன்னர் மதிக்கும் மாண் வினை புரவி - நற் 81/3
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் - நற் 111/3
இணர் உறுபு உடைவதன்தலையும் புணர் வினை
 ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய - நற் 118/6,7
தம் வினை முற்றி வரூஉம் வரை நம் மனை - நற் 129/5
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் - நற் 130/4
கண் அறிவுடைமை அல்லது நுண் வினை
 இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் - நற் 138/8,9
வினை பூண் தெண் மணி வீழ்ந்தன நிகர்ப்ப - நற் 171/8
வினை மாண் பாவை அன்னோள் - நற் 185/11
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெ வினை - நற் 189/6
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெ வினை
 கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய - நற் 189/6,7
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு - நற் 229/5
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் - நற் 246/4
பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை - நற் 295/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த - நற் 296/2
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை
 பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து - நற் 308/6,7
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி - நற் 315/3
வினை அமை பாவையின் இயலி நுந்தை - நற் 362/1
யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் - குறு 195/3
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை - குறு 256/4
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி உளி - குறு 304/1
பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன் - குறு 393/4
நல் வினை நெடு நகர் கல்லென கலங்க - ஐங் 376/3
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே - ஐங் 449/4
அ வினை மேவலை ஆகலின் - பதி 19/10
முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் - பதி 42/17
இகல் வினை மேவலை ஆகலின் பகைவரும் - பதி 43/29
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே - பதி 60/1
இகல் வினை மேவலன் தண்டாது வீசும் - பதி 60/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - பதி 61/3
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை - பதி 71/3
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் - பதி 74/5
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி - பதி 81/16
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை - பதி 82/4
மாண் வினை சாபம் மார்புற வாங்கி - பதி 90/32
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து - பதி 92/6
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் - பரி 1/15
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு - பரி 2/17
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை - பரி 5/6
மேவி பரந்து விரைந்து வினை நந்த - பரி 6/9
நல்லது வெஃகி வினை செய்வார் - பரி 10/88
புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு - பரி 11/65
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்மார் - பரி 11/67
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த - பரி 12/87
ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை - பரி 13/50
செறி வினை பொலிந்த செம் பூம் கண்ணியர் - பரி 22/21
விளைவதை வினை எவன் மென்புல வன்புல - பரி 23/26
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி - கலி 3/5
நீயே வினை மாண் காழகம் வீங்க கட்டி - கலி 7/9
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க - கலி 8/1
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என - கலி 10/21
வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பு அளவை - கலி 17/6
பகை அறு பய வினை முயறி-மன் முயல்வு அளவை - கலி 17/14
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி - கலி 19/7
பழ வினை மருங்கின் பெயர்புபெயர்பு உறையும் - கலி 21/11
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு - கலி 27/7
வலன் ஆக வினை என்று வணங்கி நாம் விடுத்தக்கால் - கலி 35/15
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் - கலி 59/5
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை
 ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் - கலி 59/6,7
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன் - கலி 81/3
அறீஇய செய்த வினை
 அன்னையோ இஃது ஒன்று - கலி 84/27,28
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் - கலி 88/6
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் - கலி 99/2
அல்கலும் சூழ்ந்த வினை - கலி 115/21
தொல் வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் - கலி 118/3
சிதைவு இன்றி சென்றுழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து - கலி 132/6
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் - கலி 145/51
ஆறு அல்ல மொழி தோற்றி அற வினை கலக்கிய - கலி 147/1
வல்லவன் கூறிய வினை தலை வைத்தான் போல் - கலி 148/2
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் - கலி 149/10
வினை வரு பருவரல் போல - கலி 149/15
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் - அகம் 4/12
வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் - அகம் 5/7
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் - அகம் 9/1
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக - அகம் 21/7
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் - அகம் 29/1
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி - அகம் 33/1
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் - அகம் 44/1
ஊர்க பாக ஒரு வினை கழிய - அகம் 44/6
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து - அகம் 47/2
வினை வலம் படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து - அகம் 74/1
கனை பொறி பிறப்ப நூறி வினை படர்ந்து - அகம் 79/2
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் - அகம் 98/11
ஈண்டு வினை மருங்கின் மீண்டோர்-மன் என - அகம் 103/11
வேந்து வினை முடித்த காலை தேம் பாய்ந்து - அகம் 104/1
வினை வல் அம்பின் விழு தொடை மறவர் - அகம் 105/13
ஏதிலன் பொய்ம்மொழி நம்பி ஏர் வினை
 வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி - அகம் 117/3,4
புனை வினை நல் இல் புள்ளும் பாங்கின - அகம் 141/3
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை - அகம் 142/21
மருந்து பிறிது இன்மையின் இருந்து வினை இலனே - அகம் 147/14
யவனர் தந்த வினை மாண் நல் கலம் - அகம் 149/9
வினை அழி பாவையின் உலறி - அகம் 157/13
வினை விதுப்புறுநர் உள்ளலும் உண்டே - அகம் 163/14
வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே - அகம் 164/14
வினை வனப்பு எய்திய புனை பூம் சேக்கை - அகம் 167/3
தெரி வளை முன்கை பற்றியும் வினை முடித்து - அகம் 175/8
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் - அகம் 191/12
வினை வலியுறூஉம் நெஞ்சமொடு - அகம் 197/17
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை
 நுண் நூல் ஆகம் பொருந்தினள் வெற்பின் - அகம் 198/5,6
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் - அகம் 201/3
அலர் வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர் - அகம் 203/3
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே - அகம் 204/4
செல்க பாக நின் நல் வினை நெடும் தேர் - அகம் 204/9
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப - அகம் 208/14
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் - அகம் 213/1
வினை நசைஇ பரிக்கும் உரன் மிகு நெஞ்சமொடு - அகம் 215/3
புனை வினை நல் இல் தரு மணல் குவைஇ - அகம் 221/2
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து - அகம் 237/15
அனைத்தால் தோழி நம் தொல் வினை பயனே - அகம் 243/15
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் - அகம் 254/11
பணை நிலை முனைஇய வினை நவில் புரவி - அகம் 254/12
ஆள் வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல - அகம் 255/7
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து - அகம் 262/3
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து - அகம் 267/2
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை
 வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த - அகம் 267/15,16
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் - அகம் 289/5
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து - அகம் 307/5
கடு வினை மறவர் வில் இட தொலைந்தோர் - அகம் 319/4
எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே - அகம் 321/14
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலியுறீஇ - அகம் 325/15
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் - அகம் 340/19
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு - அகம் 340/22
குறை வினை முடித்த நிறைவு இன் இயக்கம் - அகம் 351/4
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி மா - அகம் 360/11
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் - அகம் 375/9
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடிமார் - அகம் 375/12
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை - அகம் 381/14
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த - அகம் 383/9
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை
 பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ - அகம் 387/8,9
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் - அகம் 392/21
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து - அகம் 393/2
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை
 நூல் அமை பிறப்பின் நீல உத்தி - அகம் 400/4,5
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் - புறம் 10/11
வினை மாட்சிய விரை புரவியொடு - புறம் 16/1
வினை புனை நல் இல் வெ எரி நைப்ப - புறம் 23/10
மாண் வினை நெடும் தேர் வானவன் தொலைய - புறம் 39/16
வினை புனை நல் இல் இனைகூஉ கேட்பவும் - புறம் 44/8
விளைக்கும் வினை இன்றி படை ஒழிந்தனவே - புறம் 63/2
விசித்து வினை மாண்ட மயிர் கண் முரசம் - புறம் 63/7
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் - புறம் 174/19
வினை வேண்டுவழி அறிவு உதவியும் - புறம் 179/7
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் - புறம் 230/5
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என - புறம் 293/4
குமரி படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் - புறம் 294/3
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே - புறம் 305/6
வினை நவில் யானை பிணிப்ப - புறம் 347/10
அற வினை அன்றே விழு துணை அ துணை - புறம் 357/6
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா - புறம் 388/11

 TOP
 
  வினை-வயின் (6)
வினை-வயின் பிரிந்த வேறுபடு கொள்கை - நற் 214/3
இனையல் வாழியோ இகுளை வினை-வயின்
 சென்றோர் நீடினர் பெரிது என தங்காது - ஐங் 467/2,3
அனையவை காதலர் கூறலின் வினை-வயின்
 பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபுறீஇ - கலி 13/23,24
வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை - அகம் 84/16
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி - அகம் 161/1
எல்லையும் இரவும் வினை-வயின் பிரிந்த - அகம் 299/1

 TOP
 
  வினைக்கு (5)
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் - நற் 363/4
செய்வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு
 அம் மா அரிவையும் வருமோ - குறு 63/2,3
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த - குறு 172/5
நாணு தளை ஆக வைகி மாண் வினைக்கு
 உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை - அகம் 29/21,22
வினைக்கு வேண்டி நீ பூண்ட - புறம் 166/10

 TOP
 
  வினைகளுள் (1)
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள்
 நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் - கலி 125/2,3

 TOP
 
  வினைஞர் (17)
கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி - சிறு 257
உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர்
 முடி நாறு அழுத்திய நெடு நீர் செறுவில் - பெரும் 211,212
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் - பெரும் 223
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர்
 பாம்பு உறை மருதின் ஓங்கு சினை நீழல் - பெரும் 231,232
வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி - பெரும் 255
வன் கை வினைஞர் அரிப்பறை இன் குரல் - மது 262
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக - மது 539
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க - மலை 462
அரி பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் - ஐங் 81/2
புன்புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர்
 சீர் உடை பல் பகடு ஒலிப்ப பூட்டி - பதி 58/15,16
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து - பதி 75/9
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் - அகம் 84/13
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர்
 கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் - அகம் 116/2,3
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர்
 அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க - அகம் 184/13,14
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் - அகம் 186/2
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர்
 கறங்கு பறை சீரின் இரங்க வாங்கி - அகம் 194/7,8
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் - புறம் 61/8

 TOP
 
  வினைநர் (1)
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைநர்
 அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் - பதி 62/16,17

 TOP
 
  வினைய-மன்ற (1)
செய்த வினைய-மன்ற பல் பொழில் - ஐங் 93/3

 TOP
 
  வினையர் (1)
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது - நற் 48/7

 TOP
 
  வினையிடை (1)
வினையிடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் - நற் 252/6

 TOP
 
  வினையின் (1)
விளைந்தார் வினையின் விழு பயன் துய்க்கும் - பரி 23/46

 TOP
 
  வினையும் (2)
வினையும் வேறு புலத்து இலெனே நினையின் - நற் 166/8
இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை - பரி 13/49

 TOP
 
  வினையே (8)
இன்னே பெறுதி நீ முன்னிய வினையே
 செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி - திரு 66,67
வல்லே நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - நற் 126/12
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ - நற் 296/7
வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே வாள் நுதல் - குறு 135/1
மாற்றோர் தேஎத்து மாறிய வினையே
 கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா - பதி 20/7,8
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே - அகம் 131/15
முடிந்தன்று அம்ம நாம் முன்னிய வினையே - அகம் 244/14
செய் நீ முன்னிய வினையே
 முந்நீர் வரைப்பகம் முழுது உடன் துறந்தே - புறம் 363/17,18

 TOP
 
  வினையொடு (2)
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு
 மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே - அகம் 268/13,14
வினையொடு வேறு புலத்து அல்கி நன்றும் - அகம் 304/18

 TOP
 
  வினையொடும் (1)
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப - அகம் 51/13

 TOP
 
  வினைவர் (2)
நயன் நாடி நட்பாக்கும் வினைவர் போல் மறிதரும் - கலி 46/8
மதி மொழி இடல் மாலை வினைவர் போல் வல்லவர் - கலி 68/2

 TOP
 
  வினைவரால் (1)
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் - கலி 10/6

 TOP
 
  வினைவன் (1)
கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த - நற் 86/5

 TOP
 
  வினைஇ (1)
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ
 துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும் - அகம் 300/15,16

 TOP