<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ய - முதல் சொற்கள்
யமன் 1
யவனர் 5
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    யமன் (1)
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன்/வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை - பரி  11/8,9

 TOP
 
    யவனர் (5)
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர்/ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட - பெரும் 316,317
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர்/புலித்தொடர் விட்ட புனை மாண் நல் இல் - முல் 61,62
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை - நெடு 101
யவனர் தந்த வினை மாண் நன் கலம் - அகம் 149/9
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் - புறம் 56/18

 TOP