<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

யா - முதல் சொற்கள்
யா 4
யாஅ 3
யாஅத்து 11
யாஅம் 10
யாஅர் 2
யாஅன் 1
யாக்குநரும் 2
யாக்கும் 1
யாக்கை 26
யாக்கைக்கு 2
யாக்கையர் 5
யாக்கையன் 1
யாக்கையின் 1
யாக்கையுள் 1
யாக்கையை 1
யாக்கையொடு 4
யாங்கணும் 2
யாங்கனம் 4
யாங்கு 60
யாங்கும் 4
யாங்ஙனம் 6
யாட்டு 3
யாடு 2
யாண்டு 33
யாண்டும் 4
யாண்டே 1
யாண்டையனோ 1
யாண்டோரும் 1
யாணது 1
யாணர் 84
யாணர்த்தால் 1
யாணர்த்து 6
யாணரஃதே 1
யாணரது 1
யாணரின் 1
யாத்த 45
யாத்தன்று 1
யாத்திரை 1
யாத்து 12
யாத்து-உழி 1
யாத்துவிட்டு 1
யாத்தேம் 1
யாதனின் 2
யாதனின்-கொல்லோ 1
யாது 22
யாது-கொல் 3
யாதும் 12
யாதொன்றும் 2
யாதோ 1
யாப்ப 1
யாப்பின் 3
யாப்பு 3
யாம் 193
யாம 5
யாமத்தானும் 1
யாமத்து 31
யாமத்தும் 8
யாமம் 15
யாமமும் 2
யாமும் 13
யாமே 50
யாமை 19
யாமையும் 1
யாய் 26
யாய்க்கே 3
யாயும் 11
யாயே 23
யாயொடு 1
யார் 56
யார்-கண்ணும் 1
யார்-கொல் 10
யார்-கொலோ 3
யார்க்கானும் 1
யார்க்கு 3
யார்க்கும் 6
யாரளோ 1
யாரினும் 1
யாரீரோ 3
யாரும் 5
யாரே 4
யாரேம் 2
யாரை 4
யாரையும் 2
யாரையோ 6
யாரோ 6
யாரோடும் 1
யாவணது 2
யாவணதோ 2
யாவது 17
யாவதும் 20
யாவதோ 1
யாவர் 2
யாவர்க்கும் 6
யாவரும் 17
யாவளோ 1
யாவாம் 1
யாவிர் 1
யாவிரும் 1
யாவும் 1
யாவையும் 2
யாவோ 2
யாழ் 59
யாழ்_பாணர் 1
யாழ்க்கு 1
யாழ 28
யாழின் 4
யாழினும் 1
யாழும் 1
யாழுளே 1
யாழே 2
யாழொடு 2
யாழொடும் 2
யாழோர் 1
யாளி 1
யாற்ற 1
யாற்றவும் 1
யாற்று 15
யாற்றுறி 1
யாறு 33
யாறும் 1
யாறே 2
யான் 245
யானும் 47
யானே 123
யானை 318
யானைக்கு 5
யானைய 1
யானையங்குருகின் 2
யானையர் 2
யானையாய் 1
யானையின் 13
யானையும் 9
யானையொடு 11
யானையோடு 1
யானையோன் 1
யானோ 4

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  யா (4)
சேயின் வரூஉம் மதவலி யா உயர்ந்து - நற் 198/1
உயா விளி பயிற்றும் யா உயர் நனம் தலை - அகம் 19/3
யா பல-கொல்லோ பெரும வார்-உற்று - புறம் 15/22
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் - புறம் 167/9

 TOP
 
  யாஅ (3)
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் - குறு 232/5
மேவர தோன்றும் யாஅ உயர் நனம் தலை - அகம் 65/13
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் - அகம் 333/1

 TOP
 
  யாஅத்து (11)
பொத்து இல் காழ அத்த யாஅத்து/பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி - குறு 255/1,2
பெரும் களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து/அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் - அகம் 17/16,17
இலை இல ஓங்கிய நிலை உயர் யாஅத்து/மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு - அகம் 31/5,6
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து/ஒன்று ஓங்கு உயர் சினை இருந்த வன் பறை - அகம் 33/3,4
கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து/வேனில் வெற்பின் கானம் காய - அகம் 187/15,16
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து/அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட - அகம் 193/7,8
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து/நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து - அகம் 257/14,15
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் - அகம் 263/8
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த - அகம் 287/11
சாரல் யாஅத்து உயர் சினை குழைத்த - அகம் 337/1
நனம் தலை யாஅத்து அம் தளிர் பெரும் சினை - அகம் 343/10

 TOP
 
  யாஅம் (10)
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில - நற் 186/7
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே - குறு 14/6
மென் சினை யாஅம் பொளிக்கும் - குறு 37/3
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில் - குறு 198/1
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி - குறு 307/6
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ - குறு 366/2
யாஅம் துணை புணர்ந்து உறைதும் - ஐங் 333/4
சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை - பரி 5/78
யாஅம் தளிர்க்குவேம்-மன் - கலி 143/30
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள் - அகம் 59/8

 TOP
 
  யாஅர் (2)
மேலோர் உறையுளும் வேண்டுநர் யாஅர்/ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ - பரி 17/8,9
வாராதோர் நமக்கு யாஅர் என்னாது - அகம் 50/8

 TOP
 
  யாஅன் (1)
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா - புறம் 387/15

 TOP
 
  யாக்குநரும் (2)
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும்/மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும் - புறம் 378/16,17
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும்/கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை - புறம் 378/17,18

 TOP
 
  யாக்கும் (1)
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும்/தீம் புனல் ஊர திறவிது ஆக - அகம் 156/6,7

 TOP
 
  யாக்கை (26)
இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை/அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி - திரு 57,58
குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் - திரு 313
புல்லென் யாக்கை புலவு வாய் பாண - பெரும் 22
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - பெரும் 61
வலி புணர் யாக்கை வன்கண் யவனர் - முல் 61
சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை/ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் - மது 480,481
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் - நெடு 32
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் - பட் 260
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி - மலை 313
பசு_நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை/சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த - நற் 40/8,9
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர் - நற் 64/9
கூற்று அடூஉ நின்ற யாக்கை போல - பதி 13/11
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு - பதி 19/14
காணிலியரோ நின் புகழ்ந்த யாக்கை/முழு வலி துஞ்சும் நோய் தபு நோன் தொடை - பதி 44/8,9
கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை/நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து - பரி 5/36,37
வலி முன்பின் வல்லென்ற யாக்கை புலி நோக்கின் - கலி 4/1
நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை - கலி 94/24
அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் - கலி 141/1
வருத்து-உறும் யாக்கை வருந்துதல் ஆற்றேன் - கலி 146/47
சேர்ந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை/இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் - அகம் 52/12,13
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர - அகம் 328/13
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ - அகம் 392/4
நின்று மூத்த யாக்கை அன்ன நின் - புறம் 24/27
பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல - புறம் 69/5
நோய்-பால் விளிந்த யாக்கை தழீஇ - புறம் 93/5
பசி தின திரங்கிய கசிவு உடை யாக்கை/அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய - புறம் 160/4,5

 TOP
 
  யாக்கைக்கு (2)
நோம்-கொல் அளியள் தானே யாக்கைக்கு/உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் - அகம் 339/11,12
நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் - புறம் 18/18

 TOP
 
  யாக்கையர் (5)
என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் - திரு 130
நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் - திரு 143
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் - மது 456
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர்/செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் - பதி 58/3,4
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர்/நெறி படு மருப்பின் இரும் கண் மூரியொடு - பதி 67/14,15

 TOP
 
  யாக்கையன் (1)
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து - புறம் 180/6

 TOP
 
  யாக்கையின் (1)
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் - புறம் 175/4

 TOP
 
  யாக்கையுள் (1)
திருந்திய யாக்கையுள் மருத்துவன் ஊட்டிய - கலி 17/19

 TOP
 
  யாக்கையை (1)
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை/நின்னை புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ - பரி 3/45,46

 TOP
 
  யாக்கையொடு (4)
மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய - பதி 22/10
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு/கேள்விக்கு இனியை கட்கு இன்னாயே - புறம் 167/3,4
ஊறு அறியா மெய் யாக்கையொடு/கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே - புறம் 167/6,7
தீது இல் யாக்கையொடு மாய்தல் தவ தலையே - புறம் 214/13

 TOP
 
  யாங்கணும் (2)
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் - அகம் 7/3
இடி உமிழ் வானம் நீங்கி யாங்கணும்/குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் - அகம் 77/5,6

 TOP
 
  யாங்கனம் (4)
யாங்கனம் தாங்குவென் மற்றே ஓங்கு செலல் - நற் 381/6
யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம் - புறம் 8/6
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய - புறம் 39/13
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை - புறம் 49/3

 TOP
 
  யாங்கு (60)
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் - நற் 29/6
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை - நற் 51/1
யாங்கு உணர்ந்து உய்குவள்-கொல் என மடுத்த - நற் 55/10
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே - நற் 108/9
தான் யாங்கு என்னும் அறன் இல் அன்னை - நற் 145/7
யாங்கு ஆகுவமோ அணி நுதல் குறு_மகள் - நற் 147/1
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே - நற் 152/9
யாங்கு வல்லுந மற்றே ஞாங்கர் - நற் 171/7
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தேம் பட - நற் 187/7
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ - நற் 259/1
யாங்கு வருவது-கொல்லோ தீம் சொல் - நற் 306/9
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் தோழி காந்தள் - நற் 313/6
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே - நற் 332/10
யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே - நற் 352/12
யாங்கு ஆகின்று-கொல் பசப்பே நோன் புரி - நற் 388/2
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ - நற் 397/6
யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர் - குறு 132/3
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே - குறு 140/5
யாங்கு அறிந்தனர்-கொல் தோழி பாம்பின் - குறு 154/1
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூம்_குழை என்னும் - குறு 159/5
யாங்கு அறிந்தன்று-கொல் தோழி என் - குறு 205/6
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என - குறு 217/3
பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும்-காலே - குறு 252/8
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் - குறு 268/3
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் - குறு 276/6
அலர் யாங்கு ஒழிவ தோழி பெரும் கடல் - குறு 311/1
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே - குறு 337/6
யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப - குறு 355/5
யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே - குறு 355/7
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய - குறு 356/5
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய - குறு 380/5
யாங்கு வல்லுநையோ ஓங்கல் வெற்ப - ஐங் 231/1
யாங்கு எனப்படுவது நும் ஊர் தெய்யோ - ஐங் 237/4
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே - ஐங் 285/5
யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே - ஐங் 333/5
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப - ஐங் 362/3
யாங்கு வல்லுநையோ வாழ்க நின் கண்ணி - பதி 52/27
யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே - பதி 73/20
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய - கலி 19/3
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் - கலி 87/3
யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி - கலி 96/4
யாங்கு ஆவது-கொல் தோழி எனையதூஉம் - கலி 137/26
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் - கலி 147/28
யாங்கு ஆகுவம்-கொல் பாண என்ற - அகம் 14/13
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் - அகம் 39/20
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே தேம் பெய்து - அகம் 105/4
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே வேங்கை - அகம் 174/10
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே விசும்பின் - அகம் 192/3
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே ஓங்கு விடை - அகம் 214/10
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை - அகம் 252/9
யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது - அகம் 260/11
யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு - அகம் 273/9
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை - அகம் 279/10
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின் - புறம் 191/2
யாங்கு அறிந்தனனோ தாங்கு அரும் காவலன் - புறம் 208/5
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் - புறம் 228/5
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல் - புறம் 234/4
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே - புறம் 245/1
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் அளியள் தானே - புறம் 254/11
யாங்கு ஆவது-கொல் தானே தாங்காது - புறம் 350/3

 TOP
 
  யாங்கும் (4)
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும்/இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை - நற் 322/1,2
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும்/இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் - நற் 378/5,6
மாங்காய் நறும் காடி கூட்டுவேம் யாங்கும்/எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் - கலி 109/23,24
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும்/அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் - புறம் 56/15,16

 TOP
 
  யாங்ஙனம் (6)
யாங்ஙனம் ஒல்லுமோ அறிவுடையீரே - நற் 184/5
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே மால் கொள - நற் 338/6
யாங்ஙனம் விடுமோ மற்றே தேம் பட - அகம் 27/12
நீங்குக என்று யான் யாங்ஙனம் மொழிகோ - அகம் 90/8
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி தோழி - அகம் 378/17
யாங்ஙனம் பாடுவர் புலவர் கூம்பொடு - புறம் 30/11

 TOP
 
  யாட்டு (3)
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே - மலை 416
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் - பரி 5/62
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு - கலி 71/26

 TOP
 
  யாடு (2)
யாடு பரந்து அன்ன மாவின் - பதி 78/13
காடு உறை இடையன் யாடு தலைப்பெயர்க்கும் - அகம் 394/13

 TOP
 
  யாண்டு (33)
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு/ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை - திரு 179,180
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து - மது 150
அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு உணர்ந்தனள்-கொல் - நற் 110/9
ஈண்டு பெரும் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்து என - நற் 315/1
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன - குறு 57/1
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - குறு 176/5
யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் - குறு 195/3
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் - குறு 285/3
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - குறு 325/4
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக - ஐங் 6/2
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர - ஐங் 48/3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து - பதி 15/1
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி - பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி - பதி 20/24
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து - பதி 21/30
வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய - பதி 55/13
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே - பதி 90/52
யாண்டு ஒளிப்பான்-கொல்லோ மற்று - கலி 146/31
யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி - அகம் 47/14
யாண்டு பல கழிய வேண்டு-வயின் பிழையாது - அகம் 78/19
மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே - அகம் 286/17
யாண்டு உறைவது-கொல் தானே மாண்ட - அகம் 354/12
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் - புறம் 86/2
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் - புறம் 86/3
வாழும் நாளொடு யாண்டு பல உண்மையின் - புறம் 159/1
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என - புறம் 161/12
யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் - புறம் 191/1
காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய - புறம் 216/2
பெரும் சோறு பயந்து பல் யாண்டு புரந்த - புறம் 220/1
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ - புறம் 243/11
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் - புறம் 282/3
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ - புறம் 307/1
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட - புறம் 384/20

 TOP
 
  யாண்டும் (4)
யாண்டும் காணேன் மாண் தக்கோனை - குறு 31/3
யாண்டும் உடையேன் இசை - கலி 143/47
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை - புறம் 198/18
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம் - புறம் 386/24

 TOP
 
  யாண்டே (1)
யாண்டு ஓர் அனைய ஆக யாண்டே/ஊழி அனைய ஆக ஊழி - பதி 90/52,53

 TOP
 
  யாண்டையனோ (1)
இன்று யாண்டையனோ தோழி குன்றத்து - குறு 379/1

 TOP
 
  யாண்டோரும் (1)
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் - கலி 100/6

 TOP
 
  யாணது (1)
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர் - நற் 50/7

 TOP
 
  யாணர் (84)
அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் - பொரு 1
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி - சிறு 25
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி - பெரும் 228
வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து - பெரும் 367
ஒலி ஓவா கலி யாணர்/முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும் - மது 118,119
தவா பெருக்கத்து அறா யாணர்/அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி - மது 210,211
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு - மது 330
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என - மது 750
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர்/பொழில் புறவின் பூ தண்டலை - பட் 32,33
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின் - மலை 95
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே - மலை 156
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழி-மின் - மலை 477
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் - நற் 30/3
புறவினதுவே பொய்யா யாணர்/அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் - நற் 142/8,9
மீனொடு பெயரும் யாணர் ஊர - நற் 210/4
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர்/விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப - நற் 281/5,6
யாணர் வைப்பின் கானம் என்னாய் - நற் 292/4
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை - நற் 330/6
இன் கல் யாணர் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே - நற் 344/12
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின் - நற் 390/7
யாணர் இள முலை நனைய - நற் 398/9
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர்/என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ - குறு 24/1,2
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே - குறு 85/6
யாணர் ஊரனொடு வதிந்த - குறு 107/6
காண் இனி வாழி தோழி யாணர்/கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட - குறு 171/1,2
யாணர் ஊரன் வாழ்க - ஐங் 1/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை - ஐங் 42/2
யாணர் ஊர நின்னினும் - ஐங் 43/3
யாணர் ஊர நின் பாண்_மகன் - ஐங் 49/3
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர - ஐங் 50/2
மா நீர் பொய்கை யாணர் ஊர - ஐங் 70/3
மறு இல் யாணர் மலி கேழ் ஊர நீ - ஐங் 85/3
யாணர் ஊர நின் மனையோள் - ஐங் 87/3
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் - ஐங் 100/3
யாணர் ஆகிய நன் மலை நாடன் - ஐங் 286/3
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் - பதி 15/34
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர்/நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் - பதி 22/30,31
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே - பதி 23/25
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே - பதி 27/16
வீயா யாணர் நின்-வயினானே - பதி 35/10
வீயா யாணர் நின்-வயினானே - பதி 36/1
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப - பதி 53/2
மறாஅ விளையுள் அறாஅ யாணர்/தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் - பதி 60/8,9
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் - பதி 71/1
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும் - பதி 73/10
அறை-உறு கரும்பின் தீம் சேற்று யாணர்/வருநர் வரையா வளம் வீங்கு இருக்கை - பதி 75/6,7
சாறு அயர்ந்து அன்ன கார் அணி யாணர்/தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி - பதி 81/20,21
பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும - பதி 89/7
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற - பரி 11/40
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி - பரி 12/47
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ - பரி 17/10
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க - பரி 21/35
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை - கலி 98/18
அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர்/பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை - அகம் 44/15,16
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து - அகம் 57/4
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர்/இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் - அகம் 90/10,11
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர்/வாணன் சிறுகுடி வடாஅது - அகம் 117/17,18
வைப்பின் யாணர் வளம் கெழு வேந்தர் - அகம் 181/14
மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான் - அகம் 216/12
யாணர் தண் பணை உறும் என கானல் - அகம் 220/19
நாண் இலை மன்ற யாணர் ஊர - அகம் 226/2
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே - அகம் 228/13
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர - அகம் 246/4
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த - அகம் 269/23
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் - அகம் 300/14
யாணர் வேனில்-மன் இது - அகம் 341/12
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் - அகம் 359/13
யாணர் வைப்பின் நன் நாட்டு பொருந - புறம் 2/11
மீனின் செறுக்கும் யாணர்/பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே - புறம் 7/12,13
வைகல் யாணர் நன் நாட்டு பொருநன் - புறம் 61/12
யாணர் அறாஅ வைப்பின் - புறம் 63/14
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை - புறம் 66/6
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான் - புறம் 71/11
யாணர் அறாஅ வியல் மலை அற்றே - புறம் 116/14
அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ - புறம் 158/25
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் - புறம் 168/7
யாணர் பழு மரம் புள் இமிழ்ந்து அன்ன - புறம் 173/3
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து - புறம் 205/10
யாணர் நன் நாட்டுள்ளும் பாணர் - புறம் 212/6
வாடா யாணர் நாடும் ஊரும் - புறம் 240/2
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு - புறம் 326/11
புரசம் தூங்கும் அறாஅ யாணர்/வரை அணி படப்பை நன் நாட்டு பொருந - புறம் 375/9,10
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென் - புறம் 376/6
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே - புறம் 400/22

 TOP
 
  யாணர்த்தால் (1)
பேரா யாணர்த்தால் வாழ்க நின் வளனே - பதி 24/30

 TOP
 
  யாணர்த்து (6)
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு - நற் 38/4
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர் - புறம் 42/12
மென் தினை யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ - புறம் 119/4
வருந்தா யாணர்த்து நந்தும்-கொல்லோ - புறம் 120/16
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் - புறம் 254/8
யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே - புறம் 318/9

 TOP
 
  யாணரஃதே (1)
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே/வறப்பின் மா நீர் முண்டகம் தாஅய் சேறு புலர்ந்து - நற் 311/2,3

 TOP
 
  யாணரது (1)
பாண கேள்-மதி யாணரது நிலையே - புறம் 260/8

 TOP
 
  யாணரின் (1)
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே - புறம் 52/11

 TOP
 
  யாத்த (45)
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் - பெரும் 91
பார்வை யாத்த பறை தாள் விளவின் - பெரும் 95
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் - பெரும் 125
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை - பெரும் 148
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த/நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ - பெரும் 284,285
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் - பெரும் 297
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த/வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து - முல் 32,33
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் - நெடு 150
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு - நெடு 176
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை - நெடு 184
தூண்-தொறும் யாத்த காண்_தகு நல் இல் - நற் 120/2
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த/ஆ பூண் தெண் மணி இயம்பும் - நற் 264/7,8
யானே எல்_வளை யாத்த கானல் - நற் 342/7
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த/கானல் நண்ணிய வார் மணல் முன்றில் - நற் 354/3,4
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி_உளி - நற் 388/3
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த/உலை வாங்கு மிதி தோல் போல - குறு 172/5,6
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது - குறு 181/4
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை - குறு 224/1
வரு மிடறு யாத்த பகு வாய் தெண் மணி - குறு 279/2
நயம்படு முரற்கையின் யாத்த பயன் தெரிந்து - ஐங் 407/2
கல் பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரை யாத்த நின் - பதி 53/4
கடல் தரு மணியொடும் முத்து யாத்த நேர்_அணி - பரி 1/17
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த/செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல - பரி 21/55,56
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை - கலி 96/9
நூபுர_புட்டில் அடியொடு அமைத்து யாத்த/வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ - கலி 96/16,17
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை - கலி 97/11
நிரை களிறு இடைபட நெறி யாத்த இருக்கை போல் - கலி 132/5
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த/புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி - கலி 140/4,5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த/கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி - அகம் 49/4,5
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு - அகம் 84/12
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் - அகம் 220/7
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை - அகம் 224/4
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் - அகம் 225/10
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை - அகம் 249/3
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த/நெஞ்சு அமர் குழவி போல நொந்து நொந்து - அகம் 293/11,12
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் - அகம் 327/11
புற்று அரை யாத்த புலர் சினை மரத்த - அகம் 327/14
தொடை அமை பன் மலர் தோடு பொதிந்து யாத்த/குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் - அகம் 335/13,14
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் - அகம் 369/24
அரை சேர் யாத்த வெண் திரள் வினை விறல் - அகம் 375/9
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று - அகம் 376/8
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன - புறம் 102/5
இகழ்வு இலன் இனியன் யாத்த நண்பினன் - புறம் 216/6
குன்று தலைமணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண் - புறம் 357/1
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் - புறம் 382/19

 TOP
 
  யாத்தன்று (1)
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே - குறு 313/4

 TOP
 
  யாத்திரை (1)
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு - பரி 19/18

 TOP
 
  யாத்து (12)
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி - திரு 231
வலம்புரி வளையொடு கடிகை_நூல் யாத்து/வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து - நெடு 142,143
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ - ஐங் 388/2
இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப - பரி 9/40
இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி - பரி 12/59
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் - கலி 131/8
அணி பூளை ஆவிரை எருக்கொடு பிணித்து யாத்து/மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் - கலி 138/9,10
நீள் எரி பரந்த நெடும் தாள் யாத்து/போழ் வளி முழங்கும் புல்லென் உயர் சினை - அகம் 51/2,3
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் - அகம் 368/17
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி - அகம் 382/3
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் - அகம் 397/13
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் - புறம் 184/6

 TOP
 
  யாத்து-உழி (1)
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்து-உழி செல்லும் - கலி 81/36

 TOP
 
  யாத்துவிட்டு (1)
முகடு காப்பு யாத்துவிட்டு ஆங்கு - கலி 94/43

 TOP
 
  யாத்தேம் (1)
யாத்தேம் யாத்தன்று நட்பே - குறு 313/4

 TOP
 
  யாதனின் (2)
யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே - நற் 79/10
யாதனின் பிரிகோ மடந்தை - நற் 166/9

 TOP
 
  யாதனின்-கொல்லோ (1)
யாதனின்-கொல்லோ தோழி வினவுகம் - நற் 268/7

 TOP
 
  யாது (22)
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் - நற் 194/2
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என - நற் 213/6
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக - குறு 197/1
உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என - பரி 6/91
செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன - பரி 20/44
யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி - கலி 56/29
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் - கலி 57/4
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/18
யாது நீ வேண்டியது - கலி 61/14
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ - கலி 62/12
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் - கலி 65/14
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது/ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா - கலி 89/6,7
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் - கலி 91/20
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை - கலி 105/62
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே - கலி 128/20
தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே - அகம் 195/19
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக - அகம் 364/12
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி - அகம் 380/2
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் - புறம் 154/6
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே - புறம் 222/6
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே - புறம் 317/4

 TOP
 
  யாது-கொல் (3)
உண்டு-கொல் அன்று-கொல் யாது-கொல் மற்று என - நற் 122/7
யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே - நற் 319/11
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் - அகம் 139/17

 TOP
 
  யாதும் (12)
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே - நற் 310/11
நின் கண் அல்லது பிறிது யாதும் இலளே - நற் 355/11
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் - கலி 19/10
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் - கலி 60/21
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும்/துணை இன்றி தளைவிட்ட தாமரை தனி மலர் - கலி 77/1,2
இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் - கலி 87/14
குறும்பூழ் போர் கண்டேம் அனைத்து அல்லது யாதும்/அறிந்ததோ இல்லை நீ வேறு ஓர்ப்பது - கலி 95/6,7
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி - கலி 110/17
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் - கலி 147/8
நாண் யாதும் இலள் ஆகி நகுதலும் நகூஉம் ஆங்கே - கலி 147/9
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே - அகம் 170/3
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் - புறம் 192/1

 TOP
 
  யாதொன்றும் (2)
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் - கலி 81/34
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி - புறம் 313/2

 TOP
 
  யாதோ (1)
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என - அகம் 48/13

 TOP
 
  யாப்ப (1)
தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை - நற் 161/8

 TOP
 
  யாப்பின் (3)
பூ தோள் யாப்பின் மிஞிலி காக்கும் - நற் 265/4
முதிர் கறி யாப்பின் துஞ்சும் நாடன் - நற் 297/8
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் - கலி 96/10

 TOP
 
  யாப்பு (3)
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்து - மலை 28
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ - நற் 21/2
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் - கலி 54/3

 TOP
 
  யாம் (193)
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - சிறு 143
யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - பெரும் 28
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம்/இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர - குறி 133,134
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் - மலை 53
பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே - நற் 6/11
குறும் பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே - நற் 9/12
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து - நற் 36/5
மன்னா பொருள்_பிணி பிரிதும் யாம் எனவே - நற் 46/11
சென்று யாம் அறியின் எவனோ தோழி - நற் 49/7
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் - நற் 52/3
அன்ன ஆக இனையல் தோழி யாம்/இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன் - நற் 64/2,3
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை - நற் 88/1
வருந்தல் வாழி தோழி யாம் சென்று - நற் 88/2
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என - நற் 125/5
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம்/என்னதும் பரியலோ இலம் என தண் நடை - நற் 150/5,6
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து - நற் 176/1
மெய்ம் மலி காமத்து யாம் தொழுது ஒழிய - நற் 187/5
எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே - நற் 239/12
காமர் நெஞ்சம் துரப்ப யாம் தன் - நற் 250/5
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் - நற் 251/4
யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள் - நற் 308/3
யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே - நற் 312/6
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது - நற் 359/4
விரகு இல மொழியல் யாம் வேட்டது இல் வழியே - நற் 380/12
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாதோ - நற் 384/8
பன் மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி யாம் முன் - நற் 398/6
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும் - குறு 74/3
சேர்ந்தனர்-கொல்லோ தாமே யாம் தமக்கு - குறு 79/6
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது - குறு 80/3
சான்றோர் அல்லர் யாம் மரீஇயோரே - குறு 102/4
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் - குறு 113/4
கொன் ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே - குறு 138/1
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே - குறு 164/6
தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம்/நும்மொடு நக்க வால் வெள் எயிறே - குறு 169/2,3
தொழுது காண் பிறையின் தோன்றி யாம் நுமக்கு - குறு 178/5
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே - குறு 223/7
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் - குறு 241/1
நன் மயில் வலைப்பட்டு ஆங்கு யாம்/உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே - குறு 244/5,6
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் - குறு 290/3
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே - ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் - ஐங் 40/2
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே - ஐங் 53/1
பேஎய் அனையம் யாம் சேய் பயந்தனமே - ஐங் 70/5
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே - ஐங் 88/4
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே - ஐங் 92/4
ஆற்றலம் யாம் என மதிப்ப கூறி - ஐங் 227/3
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் - ஐங் 237/2
யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம் - ஐங் 275/4
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் - ஐங் 288/2
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே - ஐங் 292/5
யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே - ஐங் 298/4
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் - ஐங் 359/4
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 360/5
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப - ஐங் 378/2
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே - ஐங் 441/4
யாம் வெம் காதலி நோய் மிக சாஅய் - ஐங் 478/3
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு - ஐங் 480/1
கார் அதிர் காலை யாம் ஓ இன்று நலிய - ஐங் 491/1
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே - ஐங் 493/4
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே - ஐங் 495/5
பெருமையின் வல்லா யாம் இவண் மொழிபவை - பரி 1/37
அன்னோர் யாம் இவண் காணாமையின் - பரி 1/54
யாம் இயைந்து ஒன்றுபு வைகலும் பொலிக என - பரி 1/66
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் - பரி 8/83
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம்/நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை - பரி 9/83,84
யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் - பரி 10/40
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் - பரி 11/119
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும் - பரி 13/17
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் - பரி 13/64
அன்னை ஆகலின் அமர்ந்து யாம் நின்னை - பரி 14/29
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே - பரி 17/53
மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம் - பரி 18/18
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு - பரி 19/37
விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து யாம்/தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும் - பரி 20/63,64
எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் - பரி 35/4
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/7
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை - கலி 3/11
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை - கலி 3/19
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு - கலி 5/4
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் - கலி 16/5
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் - கலி 19/8
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் - கலி 22/20
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின் - கலி 24/14
யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் - கலி 25/26
துயில் இன்றி யாம் நீந்த தொழுவை அம் புனல் ஆடி - கலி 30/5
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் - கலி 30/9
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் - கலி 30/13
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் - கலி 37/13
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் - கலி 39/29
என்று யாம் பாட மறை நின்று கேட்டனன் - கலி 42/28
உழுவது உடையமோ யாம்/உழுதாய் - கலி 64/10,11
அணை மென் தோள் யாம் வாட அமர் துணை புணர்ந்து நீ - கலி 66/9
பொலிக என புகுந்த நின் புலையனை கண்ட யாம்/என ஆங்கு - கலி 68/19,20
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ - கலி 71/23
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ - கலி 72/9
புல_தகை பெண்டிரை தேற்றி மற்று யாம் எனின் - கலி 73/21
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு - கலி 76/10
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் - கலி 78/21
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி - கலி 80/3
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் - கலி 80/13
எவ்வ நோய் யாம் காணும்-கால் - கலி 80/17
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் - கலி 80/21
போது இல் வறும் கூந்தல் கொள்வதை நின்னை யாம்/ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் - கலி 80/23,24
திருந்துபு நீ கற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப - கலி 81/13
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி - கலி 81/33
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் - கலி 81/35
நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று - கலி 82/18
வருந்தி யாம் நோய் கூர நுந்தையை என்றும் - கலி 82/26
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர - கலி 83/2
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு - கலி 84/21
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென - கலி 85/29
ஒன்றினேம் யாம் என்று உணர்ந்தாரை நுந்தை போல் - கலி 86/15
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ - கலி 86/26
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் - கலி 86/30
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம்/கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி - கலி 86/30,31
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை - கலி 87/1
இனி யாதும் மீக்கூற்றம் யாம் இலம் என்னும் - கலி 87/14
இனி தேற்றேம் யாம்/தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் - கலி 88/17,18
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா - கலி 89/7
கூறு இனி காயேமோ யாம்/தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான் - கலி 90/19,20
வாய் ஆக யாம் கூற வேட்டு ஈவாய் கேள் இனி - கலி 93/16
யாம் வீழ்தும் என்று தன் பின் செலவும் உற்றீயா - கலி 94/29
யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் - கலி 94/32
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த - கலி 95/5
அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள - கலி 95/29
கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம்/கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் - கலி 101/42,43
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி - கலி 103/75
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு - கலி 105/58
சொல்லும் சொல் கேளா அளை மாறி யாம் வரும் - கலி 106/44
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக - கலி 108/9
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் - கலி 108/30
இனி செல்வேம் யாம்/மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர் - கலி 108/45,46
யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு - கலி 108/51
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் - கலி 111/10
தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் - கலி 111/17
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/23
வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம்/அல்கலும் சூழ்ந்த வினை - கலி 115/20,21
கலத்தொடு யாம் செல்வு-உழி நாடி புலத்தும் - கலி 116/16
இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் - கலி 131/33
உது காண் சாஅய் மலர் காட்டி சால்பு இலான் யாம் ஆடும் - கலி 144/32
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே - அகம் 26/15
செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் - அகம் 26/20
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம்/கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர் - அகம் 46/10,11
கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம்/ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ - அகம் 55/6,7
வருதும் யாம் என தேற்றிய - அகம் 85/14
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே - அகம் 95/15
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே - அகம் 101/18
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது - அகம் 110/8
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து - அகம் 116/11
யாம் தன் பகையேம் அல்லேம் சேர்ந்தோர் - அகம் 186/18
தையல் நின்-வயின் பிரியலம் யாம் என - அகம் 205/3
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே - அகம் 216/16
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே - அகம் 217/20
சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே - அகம் 220/22
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் - அகம் 230/13
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே - அகம் 230/16
புல்லென் மாலை யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 239/10
மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம்/செலவர துணிந்த சேண் விளங்கு எல் வளை - அகம் 242/12,13
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே - அகம் 254/20
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை - அகம் 261/11
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து - அகம் 265/11
யாம் தன் கழறும்-காலை தான் தன் - அகம் 275/6
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய - அகம் 318/10
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம்/முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு - அகம் 328/9,10
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் - அகம் 345/9
யாம் அது பேணின்றோ இலமே நீ நின் - அகம் 346/12
யாம் பல புணர்ப்ப சொல்லாள் காம்பொடு - அகம் 385/7
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே - புறம் 10/13
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன் - புறம் 61/15
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய - புறம் 67/5
ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என - புறம் 68/12
படை அமை மறவரும் உடையம் யாம் என்று - புறம் 72/5
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் - புறம் 88/2
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே - புறம் 112/5
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில - புறம் 140/4
யாம் தன் தொழுதனம் வினவ காந்தள் - புறம் 144/8
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி - புறம் 144/10
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் - புறம் 145/8
தன் பெயர் ஆகலின் நாணி மற்று யாம்/நாட்டிடன்_நாட்டிடன் வருதும் ஈங்கு ஓர் - புறம் 152/22,23
கடி_மரம் வருந்த தந்து யாம் பிணித்த - புறம் 162/5
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் - புறம் 171/5
யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம் - புறம் 180/10
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே - புறம் 197/18
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே - புறம் 205/2
யாம் பாட தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்-மன்னே - புறம் 235/3
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் - புறம் 271/7
யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி - புறம் 292/2
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் - புறம் 316/4
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க - புறம் 316/10
யாம் கஃடு உண்டு என வறிது மாசு இன்று - புறம் 319/4
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது - புறம் 381/6
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை - புறம் 384/18
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம்/வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே - புறம் 386/24,25

 TOP
 
  யாம (5)
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற - மது 584
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் - பரி 10/32
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து - பரி 15/26
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த - கலி 122/21
யாம இரவின் நெடும் கடை நின்று - அகம் 208/1

 TOP
 
  யாமத்தானும் (1)
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என் - குறு 302/7

 TOP
 
  யாமத்து (31)
நள்ளென் யாமத்து மழை பொழிந்து ஆங்கே - நற் 22/11
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து/அலர் வாய் பெண்டிர் அம்பலொடு ஒன்றி - நற் 36/5,6
ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து/உடை திரை ஒலியின் துஞ்சும் மலி கடல் - நற் 159/9,10
நள்ளென் யாமத்து உயவு-தோறு உருகி - நற் 199/3
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து/இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி - நற் 229/6,7
பனி கால்கொண்ட பையுள் யாமத்து/பல் இதழ் உண்கண் கலுழ - நற் 241/10,11
தா இல் பெரும் பெயல் தலைஇய யாமத்து/களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் - நற் 261/5,6
உறை மயக்கு-உற்ற ஊர் துஞ்சு யாமத்து/நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் - நற் 262/3,4
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே - நற் 333/12
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து/இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை - நற் 353/8,9
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்து/கருவி மா மழை வீழ்ந்து என அருவி - குறு 42/1,2
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து/ஆன் நுளம்பு உலம்பு-தொறு உளம்பும் - குறு 86/4,5
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும் - குறு 107/3
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து/பெரும் தண் வாடையும் வாரார் - குறு 160/4,5
பல்லோர் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து/உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் - குறு 244/1,2
நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் - குறு 261/4
புலம்பு கொள் யாமத்து இயங்கு-தொறு இசைக்கும் - குறு 279/3
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ - கலி 127/15
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து/ஈங்கும் வருபவோ ஓங்கல் வெற்ப - அகம் 18/7,8
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து/கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் - அகம் 24/15,16
நள்ளென் யாமத்து உயவு துணை ஆக - அகம் 103/12
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் - அகம் 122/14
கடல் மீன் துஞ்சும் நள்ளென் யாமத்து/உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை - அகம் 142/20,21
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து/நின் உறு விழுமம் களைந்தோள் - அகம் 170/12,13
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து - அகம் 198/4
துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் - அகம் 198/11
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி - அகம் 218/10
உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து/அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் - அகம் 328/3,4
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி - அகம் 360/12
காம இருவர் அல்லது யாமத்து/தனி மகன் வழங்கா பனி மலர் காவின் - புறம் 33/18,19
பனி பழுநிய பல் யாமத்து/பாறு தலை மயிர் நனைய - புறம் 377/1,2

 TOP
 
  யாமத்தும் (8)
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளிகொள்ளான் - நெடு 186
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே - நற் 129/9
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் - நற் 178/8
பானாள் யாமத்தும் கறங்கும் - குறு 375/5
துஞ்சு ஊர் யாமத்தும் துயில் அறியலரே - ஐங் 13/4
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி - கலி 45/18
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப - கலி 139/14
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் - புறம் 189/3

 TOP
 
  யாமம் (15)
முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை - மது 620
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி - மது 653
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி - நற் 132/9
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென - நற் 303/1
யாமம் உய்யாமை நின்றன்று - நற் 335/10
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து - குறு 6/1
யாமம் காவலர் அவியா மாறே - குறு 375/6
பலவே யாமம் பையுளும் உடைய - கலி 137/3
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் - கலி 146/34
யாமம் நீ துஞ்சலை-மன் - கலி 146/37
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர் - அகம் 114/10
யாமம் கொள வரின் கனைஇ காமம் - அகம் 128/3
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக - அகம் 168/1
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம்/தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய - அகம் 305/1,2
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் - புறம் 37/9

 TOP
 
  யாமமும் (2)
யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும் - நற் 378/1
ஊர் துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்று இ - குறு 32/2

 TOP
 
  யாமும் (13)
எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும்/ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து - நற் 159/8,9
துணையோர் செல்வமும் யாமும் வருந்துதும் - ஐங் 50/1
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க - ஐங் 485/2
யாமும் சேறுகம் நீயிரும் வம்-மின் - பதி 49/1
தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும்/கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் - பரி 2/73,74
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் - பரி 17/52
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் - அகம் 26/22
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும்/எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் - அகம் 200/12,13
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும்/விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே - அகம் 218/16,17
யாயும் அவனே என்னும் யாமும்/வல்லே வருக வரைந்த நாள் என - அகம் 282/15,16
யாமும் பாரியும் உளமே - புறம் 110/5
அது கண்டு யாமும் பிறரும் பல் வேறு இரவலர் - புறம் 229/13
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் - புறம் 396/29

 TOP
 
  யாமே (50)
நீ புணர்ந்த அனையேம் அன்மையின் யாமே/நேர்பு உடை நெஞ்சம் தாங்க தாங்கி - நற் 15/5,6
விருந்தின் வெம் காட்டு வருந்துதும் யாமே/ஆள்வினைக்கு அகல்வாம் எனினும் - நற் 103/9,10
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே/சேறும் மடந்தை என்றலின் தான் தன் - நற் 113/5,6
யாமே நின்னும் நின் மலையும் பாடி பல் நாள் - நற் 156/4
சேறும் வாழியோ முதிர்கம் யாமே - நற் 295/9
துணை நன்கு உடையள் மடந்தை யாமே/வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என - நற் 341/6,7
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே - நற் 368/10
வாரல் வாழியோ வருந்துதும் யாமே - குறு 69/6
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே/குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் - குறு 209/3,4
பெய்க இனி வாழியோ பெரு வான் யாமே/செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு - குறு 270/4,5
என வேட்டோளே யாயே யாமே/நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் - ஐங் 1/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/பல் இதழ் நீலமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் - ஐங் 2/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் - ஐங் 3/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/பூத்த கரும்பின் காய்த்த நெல்லின் - ஐங் 4/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/முதலை போத்து முழு_மீன் ஆரும் - ஐங் 5/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/மலர்ந்த பொய்கை முகைந்த தாமரை - ஐங் 6/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் - ஐங் 7/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/அலங்கு சினை மாஅத்து அணி மயில் இருக்கும் - ஐங் 8/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் - ஐங் 9/3,4
என வேட்டோளே யாயே யாமே/பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் - ஐங் 10/3,4
நல்லன் என்றும் யாமே/அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே - ஐங் 11/3,4
ஆற்றுக தில்ல யாமே/தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே - ஐங் 12/3,4
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் - ஐங் 110/3
நெடும் தோள் அண்ணல் கண்டிகும் யாமே - ஐங் 198/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே - ஐங் 390/4
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே - ஐங் 416/5
காணிய வருதும் யாமே/வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே - ஐங் 420/4,5
யாமே நின் துறந்து அமையலம் - ஐங் 423/3
செல்வேம் தில்ல யாமே செற்றார் - ஐங் 429/2
யாமே பிரிவு இன்று இயைந்த துவரா நட்பின் - அகம் 12/4
தம் ஊரோளே நல்_நுதல் யாமே/கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து - அகம் 24/10,11
அண்கணாளனை நகுகம் யாமே - அகம் 32/21
யாமே எமியம் ஆக நீயே - அகம் 33/12
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே/கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி - அகம் 43/8,9
யாமே எமியம் ஆக தாமே - அகம் 57/10
நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை - அகம் 80/4
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே/எரி புரை பன் மலர் பிறழ வாங்கி - அகம் 84/10,11
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே - அகம் 112/19
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் - அகம் 202/9
நிரம்பா நீள் இடை வருந்துதும் யாமே - அகம் 287/14
செல்ப என்ப தோழி யாமே/பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த - அகம் 293/10,11
யாமே எமியம் ஆக நீயே - அகம் 355/12
எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே - அகம் 361/16
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க - புறம் 40/6
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் - புறம் 78/5
யாமே புறஞ்சிறை இருந்தும் பொன் அன்னம்மே - புறம் 84/2
வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று - புறம் 126/18
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது - புறம் 166/26
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே/பொராஅ பொருநரேம் - புறம் 386/18,19
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் - புறம் 397/25

 TOP
 
  யாமை (19)
ஈற்று யாமை தன் பார்ப்பு ஓம்பவும் - பொரு 186
பழன யாமை பாசடை புறத்து - நற் 280/6
புலவு நீர் அடைகரை யாமை பார்ப்போடு - நற் 385/2
யாமை பார்ப்பின் அன்ன - குறு 152/4
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி - ஐங் 43/1
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு - ஐங் 44/1
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை/அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் - ஐங் 81/1,2
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி - கலி 94/31
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் - அகம் 117/16
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த - அகம் 160/5
மடி துயில் முனைஇய வள் உகிர் யாமை/நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை - அகம் 256/2,3
பழன யாமை பசு வெயில் கொள்ளும் - அகம் 306/7
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை/கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி - அகம் 356/2,3
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை/நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு - அகம் 361/11,12
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன - புறம் 70/2
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை - புறம் 176/3
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா - புறம் 212/3
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர - புறம் 249/4
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் - புறம் 379/5

 TOP
 
  யாமையும் (1)
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் - புறம் 42/14

 TOP
 
  யாய் (26)
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் - நற் 72/6
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே - நற் 150/11
யாய் மறப்பு அறியா மடந்தை - நற் 301/8
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் - நற் 359/5
யாய் ஆகியளே மாஅயோளே - குறு 9/1
யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி - குறு 10/1
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே - குறு 52/2
பெரிய கூறி யாய் அறிந்தனளே - குறு 248/7
தான் தந்தனன் யாய் காத்து ஓம்பல்லே - குறு 294/8
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின - ஐங் 384/3
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய்/அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து - கலி 39/22,23
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை - கலி 105/62
கேட்டனள் என்பவோ யாய்/கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா - கலி 107/11,12
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் - கலி 107/15
தினை காலுள் யாய் விட்ட கன்று மேய்க்கிற்பதோ - கலி 108/33
தாம்பின் பிணித்து மனை நிறீஇ யாய் தந்த - கலி 111/2
கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன்-மன் தோழி யாய்/வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே - கலி 115/6,7
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண - கலி 115/8
யாய் வருக ஒன்றோ பிறர் வருக மற்று நின் - கலி 116/10
வாங்கு அமை கண் இடை கடுப்ப யாய்/ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே - அகம் 18/17,18
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ - அகம் 156/16
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் - அகம் 203/2
வருந்துக தில்ல யாய் ஓம்பிய நலனே - அகம் 276/15
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் - அகம் 298/17
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி - அகம் 321/16
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே - புறம் 83/2

 TOP
 
  யாய்க்கே (3)
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே - ஐங் 280/5
என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே - ஐங் 385/6
செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் - அகம் 356/11

 TOP
 
  யாயும் (11)
ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர் - நற் 134/6
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் - நற் 295/3
யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ - குறு 40/1
யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள் - குறு 51/4
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும்/உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய - குறு 269/4,5
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி - குறு 374/1
நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே - ஐங் 98/4
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற - கலி 111/23
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் - அகம் 240/9
யாயும் அவனே என்னும் யாமும் - அகம் 282/15
முன்றில் போகா முதுர்வினள் யாயும்/பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி - புறம் 159/5,6

 TOP
 
  யாயே (23)
இனையையோ என வினவினள் யாயே/அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து - நற் 55/7,8
செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே/கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று - நற் 258/2,3
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே/ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே - நற் 368/9,10
அறிந்தனிர் அல்லிரோ அறன் இல் யாயே - நற் 376/12
வாரற்க தில்ல வருகுவள் யாயே - குறு 198/8
உயங்கு-தொறும் முயங்கும் அறன் இல் யாயே - குறு 244/6
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 1/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 2/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 3/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 4/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 5/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 6/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 7/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 8/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 9/3
என வேட்டோளே யாயே யாமே - ஐங் 10/3
செல்லாதீமோ என்றனள் யாயே - ஐங் 186/5
மன்றலும் உடையள்-கொல் தோழி யாயே - ஐங் 253/4
வரும்_வரும் என்ப தோழி யாயே - ஐங் 272/5
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே - அகம் 12/1
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே - அகம் 60/15
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் - அகம் 150/6
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே - அகம் 302/15

 TOP
 
  யாயொடு (1)
யாயொடு நனி மிக மடவை முனாஅது - நற் 162/8

 TOP
 
  யார் (56)
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி - மது 738
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது - நற் 6/6
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் - நற் 8/4
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே - நற் 269/9
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் - குறு 18/3
யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ - குறு 40/1
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே - குறு 75/5
யார் ஆகுவர்-கொல் தோழி சாரல் - குறு 82/3
யார் ஆகியரோ தோழி நீர - குறு 110/2
யார் அணங்கு உற்றனை கடலே பூழியர் - குறு 163/1
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே - ஐங் 49/4
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு - ஐங் 66/2
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந - ஐங் 79/2
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் - ஐங் 79/3
நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே - ஐங் 79/4
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - பதி 20/1
களைநர் யார் இனி பிறர் என பேணி - பதி 40/7
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை - பதி 45/18
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே - பதி 71/27
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/72
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/72
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/72
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு - பரி 8/72
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை - பரி 12/38
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் - கலி 10/3
யார் இவண் நின்றீர் என கூறி பையென - கலி 65/11
யார் நீ வரு நாள் போல் அமைகுவம் யாம் புக்கீமோ - கலி 71/23
ஆணை கடக்கிற்பார் யார்/அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் - கலி 81/28,29
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா - கலி 82/25
யார் இல் தவிர்ந்தனை கூறு - கலி 84/9
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது - கலி 84/32
இது தொடுக என்றவர் யார்/அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த - கலி 84/35,36
வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை நோவார் யார்/மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் - கலி 84/38,39
கடியர் தமக்கு யார் சொல்ல தக்கார் மாற்று - கலி 88/5
யார் மேல் விளியுமோ கூறு - கலி 88/21
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் - கலி 89/1
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் - கலி 93/31
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு - கலி 102/7
சொல்லாட்டி நின்னொடு சொல் ஆற்றுகிற்பார் யார்/சொல்லாதி - கலி 108/18,19
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் - கலி 112/1
யார் எல்லா நின்னை அறிந்ததூஉம் இல்-வழி - கலி 113/5
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் - கலி 144/9
யார் மற்று பெறுகுவை அளியை நீயே - அகம் 383/14
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே - புறம் 13/1
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் - புறம் 102/4
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என - புறம் 103/3
உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என - புறம் 155/2
மலர்ப்போர் யார் என வினவலின் மலைந்தோர் - புறம் 179/3
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே - புறம் 201/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ - புறம் 212/1
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே - புறம் 227/11
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே - புறம் 301/10
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை - புறம் 337/20
யார் மகள் என்போய் கூற கேள் இனி - புறம் 353/7
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என - புறம் 375/8
வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என - புறம் 393/6

 TOP
 
  யார்-கண்ணும் (1)
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் - கலி 100/7

 TOP
 
  யார்-கொல் (10)
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆரியர் - குறு 7/3
யார்-கொல் அளியர் தாமே வார் சிறை - ஐங் 381/3
யார்-கொல் அளியை - பதி 19/15
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் - கலி 56/6
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் - அகம் 146/8
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல் - அகம் 166/11
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஊர்-தொறும் - புறம் 52/8
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு - புறம் 77/6
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் - புறம் 81/3
யார்-கொல் அளியள் தானே நெருநல் - புறம் 143/7

 TOP
 
  யார்-கொலோ (3)
வருக என்றார் யார்-கொலோ ஈங்கு - கலி 85/31
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் - புறம் 152/8
யார்-கொலோ அளியன் தானே தேரின் - புறம் 257/5

 TOP
 
  யார்க்கானும் (1)
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும்/முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல் - பரி 20/92,93

 TOP
 
  யார்க்கு (3)
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் - நற் 211/1
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள் - நற் 396/9
நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே - புறம் 213/16

 TOP
 
  யார்க்கும் (6)
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் - கலி 47/10
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் - கலி 61/13
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் - கலி 109/22
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே - புறம் 123/2
ஊர் புறம் நிறைய தருகுவன் யார்க்கும்/தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி - புறம் 258/8,9
யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே - புறம் 317/7

 TOP
 
  யாரளோ (1)
பல் இரும் கூந்தல் யாரளோ நமக்கே - குறு 19/5

 TOP
 
  யாரினும் (1)
யாரினும் இனியன் பேர் அன்பினனே - குறு 85/1

 TOP
 
  யாரீரோ (3)
யாரீரோ எம் விலங்கியீஇர் என - அகம் 390/14
யாரீரோ என வினவல் ஆனா - புறம் 141/5
யாரீரோ என பேரும் சொல்லான் - புறம் 150/23

 TOP
 
  யாரும் (5)
பேரூர் துஞ்சும் யாரும் இல்லை - நற் 132/1
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து - நற் 193/8
யாரும் இல்லை தானே கள்வன் - குறு 25/1
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும்/சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் - கலி 93/31,32
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த - புறம் 307/8

 TOP
 
  யாரே (4)
யாரை எலுவ யாரே நீ எமக்கு - நற் 395/1
நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே/சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை - பரி 11/38,39
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே - புறம் 138/11
யாரே - புறம் 352/16

 TOP
 
  யாரேம் (2)
நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும் என்று - கலி 82/18
அருளுகம் யாம் யாரேம் எல்லா தெருள - கலி 95/29

 TOP
 
  யாரை (4)
யாரை எலுவ யாரே நீ எமக்கு - நற் 395/1
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ - கலி 86/26
தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு - கலி 88/3
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்வாய் ஓரும் - கலி 98/1

 TOP
 
  யாரையும் (2)
யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை - நற் 395/2
யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ - ஐங் 87/4

 TOP
 
  யாரையோ (6)
யாரையோ நின் தொழுதனெம் வினவுதும் - நற் 155/4
தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் - நற் 245/6
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே - நற் 250/10
யாரையோ என பெயர்வோள் கையதை - பதி 52/24
யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என - அகம் 32/8
யாரையோ நின் புலக்கேம் வார்-உற்று - அகம் 46/7

 TOP
 
  யாரோ (6)
யாரோ பிரிகிற்பவரே குவளை - நற் 391/8
யாரோ பிரிகிற்பவரே சாரல் - குறு 22/2
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ/வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை - குறு 366/2,3
தான் யாரோ என்று வினவிய நோய்ப்பாலேன் - கலி 84/40
சென்றி பெரும நின் தகைக்குநர் யாரோ - அகம் 46/16
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ/பருகு அன்ன வேட்கை இல்-வழி - புறம் 207/1,2

 TOP
 
  யாரோடும் (1)
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும்/சொல்லியாள் அன்றே வனப்பு - கலி 109/7,8

 TOP
 
  யாவணது (2)
நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே - பதி 75/14
எறியர் எறிதல் யாவணது எறிந்தோர் - புறம் 301/8

 TOP
 
  யாவணதோ (2)
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ/குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என - நற் 306/2,3
யாவணதோ நின் நிழல் வாழ்வோர்க்கே - புறம் 102/8

 TOP
 
  யாவது (17)
நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது - நற் 72/4
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவது/தமர் தமர் அறியா சேரியும் உடைத்தே - நற் 331/11,12
தான் அது பொறுத்தல் யாவது கானல் - நற் 354/1
தேர் தரு விருந்தின் தவிர்குதல் யாவது/மாற்று அரும் தானை நோக்கி - ஐங் 451/2,3
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் - ஐங் 486/2
எயில் முகப்படுத்தல் யாவது வளையினும் - பதி 53/13
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் - பதி 80/15
உய்தல் யாவது நின் உடற்றியோரே - பதி 84/13
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது/நீள் இடைப்படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் - கலி 36/21,22
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து - அகம் 129/3
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி - அகம் 161/1
மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் - அகம் 223/10
வரு தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவது/பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு - புறம் 62/1,2
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர் - புறம் 93/2
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் - புறம் 97/17
தண்ணடை பெறுதல் யாவது படினே - புறம் 287/10
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு - புறம் 381/15

 TOP
 
  யாவதும் (20)
செற்றம் நீக்கிய மனத்தினர் யாவதும்/கற்றோர் அறியா அறிவினர் கற்றோர்க்கு - திரு 132,133
யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர - திரு 136
அனந்தர் நடுக்கம் அல்லது யாவதும்/மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து - பொரு 94,95
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும்/அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என - குறி 180,181
கூதளம் ததைந்த கண்ணியன் யாவதும்/முயங்கல் பெறுகுவன் அல்லன் - நற் 119/9,10
அம்ம வாழி தோழி யாவதும்/தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து - குறு 77/1,2
நோ_தக்கன்றே காமம் யாவதும்/நன்று என உணரார் மாட்டும் - குறு 78/4,5
கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும்/கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் - குறு 87/2,3
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும்/துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம் - குறு 113/3,4
யாவதும் அறிகிலர் கழறுவோரே - குறு 152/1
யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே - குறு 383/6
அம்ம வாழி தோழி யாவதும்/வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண - ஐங் 333/1,2
தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என - பதி 74/26
வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும்/ஊறு இல் வழிகளும் பயில வழங்குநர் - அகம் 18/10,11
இருள் இடை தமியன் வருதல் யாவதும்/அருளான் வாழி தோழி அல்கல் - அகம் 108/10,11
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும்/மறுமொழி பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு - அகம் 250/8,9
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும்/சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர - அகம் 291/14,15
நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும்/நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் - அகம் 327/7,8
கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும்/காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய - புறம் 216/1,2
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும்/இல் வழங்காமையின் கல்லென ஒலித்து - புறம் 320/8,9

 TOP
 
  யாவதோ (1)
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே - பதி 91/3

 TOP
 
  யாவர் (2)
எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும் - பதி 20/21
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ - கலி 147/12

 TOP
 
  யாவர்க்கும் (6)
நீரொடு சொரிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும்/வரை கோள் அறியா சொன்றி - குறு 233/5,6
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும்/சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் - பரி 2/55,56
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும்/பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த - கலி 99/5,6
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும்/இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் - கலி 100/11,12
தன் நெஞ்சு ஒருவற்கு இனைவித்தல் யாவர்க்கும்/அன்னவோ காம நின் அம்பு - கலி 147/46,47
ஒல்லுவது ஒல்லும் என்றலும் யாவர்க்கும்/ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் - புறம் 196/1,2

 TOP
 
  யாவரும் (17)
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என - மது 747
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும்/தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார் - நெடு 64,65
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும்/கண்டு மதி மருளும் வாடா சொன்றி - பதி 24/21,22
ஊழி யாவரும் உணரா - பரி 2/18
யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும் - பரி 8/8
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் - கலி 142/9
யாவரும் அறியா தொன் முறை மரபின் - அகம் 0/13
உகு நெல் பொரியும் வெம்மைய யாவரும்/வழங்குநர் இன்மையின் வௌவுநர் மடிய - அகம் 1/13,14
யாவரும் விழையும் பொலம் தொடி புதல்வனை - அகம் 16/5
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும்/காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி - அகம் 16/7,8
இரங்குநர் அல்லது பெயர்தந்து யாவரும்/தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என - அகம் 75/15,16
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும்/காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் - அகம் 220/8,9
இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும்/துன்னல் போகிய துணிவினோன் என - புறம் 23/13,14
தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் - புறம் 177/4
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் - புறம் 192/1
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும்/அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் - புறம் 294/7,8
யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது - புறம் 375/12

 TOP
 
  யாவளோ (1)
யாவளோ எம் மறையாதீமே - ஐங் 370/4

 TOP
 
  யாவாம் (1)
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம்/புள்ளும் ஓராம் விரிச்சியும் நில்லாம் - குறு 218/2,3

 TOP
 
  யாவிர் (1)
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு - புறம் 88/1

 TOP
 
  யாவிரும் (1)
யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு - கலி 145/61

 TOP
 
  யாவும் (1)
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்/தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி - மலை 429,430

 TOP
 
  யாவையும் (2)
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும்/முத்து நீர் சாந்து அடைந்த மூஉய் தத்தி - பரி 10/12,13
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும்/சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல் - அகம் 42/7,8

 TOP
 
  யாவோ (2)
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே - கலி 21/9
மோதிரம் யாவோ யாம் காண்கு - கலி 84/21

 TOP
 
  யாழ் (59)
நல் யாழ் நவின்ற நயன் உடை நெஞ்சின் - திரு 141
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப - பொரு 211
வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி - பெரும் 182
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு - முல் 8
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற - மது 584
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி - மது 605
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை - குறி 110
குழல் அகவ யாழ் முரல - பட் 156
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி - மலை 381
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ்/பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும் - மலை 450,451
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ்/மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் - மலை 469,470
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு - நற் 139/4
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு - நற் 176/8
பாண் யாழ் கடைய வாங்கி பாங்கர் - நற் 186/6
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ்/யாமம் உய்யாமை நின்றன்று - நற் 335/9,10
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் - குறு 19/1
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே - ஐங் 478/5
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப - பதி 41/2
தொல் இயல் புலவ நல் யாழ் பாண - பரி 3/86
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/22
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் - பரி 10/56
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் - பரி 11/125
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை - பரி 20/57
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க - பரி 21/35
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் - பரி 22/38
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப - பரி 23/50
தெரி மருதம் பாடுப பிணி கொள் யாழ் பாணர் - பரி 24/73
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் - கலி 2/27
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் - கலி 29/17
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் - கலி 32/9
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் - கலி 34/16
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் - கலி 70/22
செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் - கலி 118/15
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் - கலி 123/4
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப - கலி 131/9
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது - கலி 143/10
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப - கலி 143/38
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் - அகம் 0/15
செவ்வழி நல் யாழ் இசையினென் பையென - அகம் 14/15
புனிற்று ஆ பாய்ந்து என கலங்கி யாழ் இட்டு - அகம் 56/11
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக - அகம் 82/6
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து - அகம் 88/11
பல் இதழ் மென் மலர் உண்கண் நல் யாழ்/நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி - அகம் 109/1,2
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட - அகம் 186/10
நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ்/இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி - அகம் 212/6,7
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப - அகம் 214/13
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன் - அகம் 266/10
பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி பிறப்ப - அகம் 314/12
யாழ் இசை பறவை இமிர பிடி புணர்ந்து - அகம் 332/8
பண் அமை நல் யாழ் பாணனொடு விசி பிணி - அகம் 346/13
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன - அகம் 374/8
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கண் - அகம் 396/3
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி - புறம் 64/1
மண் முழா மறப்ப பண் யாழ் மறப்ப - புறம் 65/1
யாழ் பத்தர் புறம் கடுப்ப - புறம் 136/1
மண் முழா அமை-மின் பண் யாழ் நிறு-மின் - புறம் 152/14
பண் அமை நரம்பின் பச்சை நல் யாழ்/மண் அமை முழவின் வயிரியர் - புறம் 164/11,12
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி - புறம் 170/13
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி - புறம் 242/2

 TOP
 
  யாழ்_பாணர் (1)
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர்/பூ இல் வறும் தலை போல புல்லென்று - குறு 19/1,2

 TOP
 
  யாழ்க்கு (1)
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/19

 TOP
 
  யாழ (28)
அலமரல் வருத்தம் தீர யாழ நின் - நற் 9/3
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் - நற் 39/1
பொன்னும் மணியும் போலும் யாழ நின் - நற் 166/1
போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் - நற் 166/3
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் - நற் 263/1
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் - குறு 367/1
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் - கலி 7/5
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் - கலி 13/10
பொருள் அல்லால் பொருளும் உண்டோ என யாழ நின் - கலி 14/10
என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் - கலி 18/3
நீள் இடைப்படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் - கலி 36/22
பேதாய் பொருள் வேண்டும் புன்கண்மை ஈண்டு இல்லை யாழ/மருளி மட நோக்கின் நின் தோழி என்னை - கலி 61/15,16
பொறை ஆற்றேம் என்றல் பெறுதுமோ யாழ/நிறை ஆற்றா நெஞ்சு உடையேம் - கலி 90/28,29
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் - கலி 91/14
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ/வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் - கலி 98/2,3
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் - கலி 129/24
வேட்டுவன் பெறலொடு அமைந்தனை யாழ நின் - அகம் 28/8
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் - அகம் 39/2
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் - அகம் 39/20
அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் - அகம் 86/24
ஆழல் என்றி தோழி யாழ என் - அகம் 97/15
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ - அகம் 197/9
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் - அகம் 257/4
என் கண்டு பெயரும்-காலை யாழ நின் - அகம் 318/11
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் - அகம் 357/10
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் - அகம் 398/9
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் - புறம் 144/2
கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின் - புறம் 163/3

 TOP
 
  யாழின் (4)
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ - பரி 17/9
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின்/புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை - பரி 18/36,37
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் - பரி 19/42
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின்/இகுத்த செவி சாய்த்து இனி_இனி பட்டன - கலி 95/10,11

 TOP
 
  யாழினும் (1)
யாழினும் நிலை இல்லா பொருளையும் நச்சுபவோ - கலி 8/11

 TOP
 
  யாழும் (1)
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட - பரி 7/78

 TOP
 
  யாழுளே (1)
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் - கலி 9/19

 TOP
 
  யாழே (2)
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே - ஐங் 410/5
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது - புறம் 69/1

 TOP
 
  யாழொடு (2)
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க - புறம் 281/2
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப - புறம் 332/6

 TOP
 
  யாழொடும் (2)
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும்/எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் - கலி 71/13,14
யாழொடும் கொள்ளா பொழுதொடும் புணரா - புறம் 92/1

 TOP
 
  யாழோர் (1)
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர் - மது 658

 TOP
 
  யாளி (1)
அணங்கு உடை யாளி தாக்கலின் பல உடன் - பெரும் 258

 TOP
 
  யாற்ற (1)
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் - புறம் 273/5

 TOP
 
  யாற்றவும் (1)
கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் - பதி 15/16

 TOP
 
  யாற்று (15)
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் - பெரும் 86
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசை - மலை 229
கனை பெயல் பொழிந்து என கானல் கல் யாற்று/முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் - நற் 53/6,7
யாற்று அறல் நுணங்கிய நாள் பத வேனில் - நற் 157/4
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் - நற் 369/9
ஆலமும் கடம்பும் நல் யாற்று நடுவும் - பரி 4/67
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல - பரி 6/79
தன் நாற்றம் மீது தடம் பொழில் தான் யாற்று/வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப - பரி 20/12,13
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் - பரி 24/96
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை - அகம் 97/18
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் - அகம் 177/11
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று/குன்று விலங்கு சிறையின் நின்றனை எனாஅ - புறம் 169/4,5
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி - புறம் 177/10
கல் பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர் யாற்று/நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் - புறம் 192/8,9
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக - புறம் 261/4

 TOP
 
  யாற்றுறி (1)
பொறிவி யாற்றுறி துவர் புகை சாந்தம் - பரி 22/17

 TOP
 
  யாறு (33)
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - மது 359
யாறு போல பரந்து ஒழுகி - பட் 45
தேறு நீர் புணரியோடு யாறு தலைமணக்கும் - பட் 97
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு - மலை 52
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை - மலை 324
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என - மலை 481
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே - நற் 97/4
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல் - நற் 114/8
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் - நற் 200/3
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி - குறு 271/2
யாறு அணிந்தன்று நின் ஊரே - ஐங் 45/3
நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு - பரி 6/42
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து - பரி 6/43
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு - பரி 6/93
யாறு உண்டோ இ வையை யாறு/இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் - பரி 6/93,94
இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால் - பரி 6/94
புரிந்த தகையினான் யாறு ஆடுவாருள் - பரி 7/51
யாறு ஆடு மேனி அணி கண்ட தன் அன்பன் - பரி 7/73
ஆடற்கு நீர் அமைந்தது யாறு/ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் - பரி 11/49,50
அம் தண் புனல் வையை யாறு என கேட்டு - பரி 12/10
போர் அடு தானையான் யாறு/சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த - பரி 12/86,87
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் - பரி 16/27
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு/சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு - பரி 19/18,19
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என - பரி 24/58
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் - கலி 20/13
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற - கலி 33/2
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற - கலி 34/3
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் - அகம் 178/7
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு/ஆடினை என்ப நெருநை அலரே - அகம் 246/6,7
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து - அகம் 253/20
தேம் கலந்து ஒழுக யாறு நிறைந்தனவே - அகம் 362/2
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல - புறம் 42/20
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து - புறம் 400/20

 TOP
 
  யாறும் (1)
யாறும் குளனும் வேறு பல் வைப்பும் - திரு 224

 TOP
 
  யாறே (2)
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே - ஐங் 322/5
ஆறே அரு மரபினவே யாறே/சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய - அகம் 72/7,8

 TOP
 
  யான் (245)
யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது - திரு 277
ஒன்று யான் பெட்டா அளவையின் ஒன்றிய - பொரு 73
செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் - குறி 12
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே யான் தன் - நற் 29/6
கானக நாடற்கு இது என யான் அது - நற் 47/6
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது - நற் 53/1
நினக்கு யான் மறைத்தல் யாவது மிக பெரிது - நற் 72/4
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் - நற் 72/6
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே - நற் 80/9
உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப - நற் 106/5
எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான்/உயிர் பகுத்து அன்ன மாண்பினேன் ஆகலின் - நற் 128/3,4
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே - நற் 128/11
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது - நற் 134/9
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் - நற் 136/1
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே - நற் 140/11
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் - நற் 145/8
மெல்லம்புலம்ப யான் கண்டிசினே - நற் 195/4
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து - நற் 204/7
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று - நற் 222/4
செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே - நற் 229/2
பகைவன்-மன் யான் மறந்து அமைகலனே - நற் 260/10
வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய - நற் 267/8
யான் நினைந்து இரங்கேன் ஆக நோய் இகந்து - நற் 275/7
படுக தில் அம்ம யான் நினக்கு உரைத்து என - நற் 277/2
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் - நற் 309/3
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே - நற் 309/9
யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே - நற் 319/11
தெண் கடல் நாட்டு செல்வென் யான் என - நற் 363/2
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே - குறு 6/4
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ - குறு 25/2
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என - குறு 36/3
செல்வார் அல்லர் என்று யான் இகழ்ந்தனனே - குறு 43/1
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே - குறு 49/5
அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே - குறு 70/5
பெயர்த்தனென் முயங்க யான் வியர்த்தனென் என்றனள் - குறு 84/1
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது - குறு 96/2
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது - குறு 96/2
யான் நயந்து உறைவோள் தேம் பாய் கூந்தல் - குறு 116/1
பல ஆகுக யான் செலவு-உறு தகவே - குறு 137/4
ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் - குறு 140/4
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே - குறு 203/6
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து - குறு 217/4
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் - குறு 230/2
யான் தனக்கு உரைத்தனென் ஆக - குறு 265/7
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் - குறு 276/6
விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே - குறு 300/8
களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே - குறு 305/8
யான் கண்டன்றோ இலனே பானாள் - குறு 311/4
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது - குறு 324/5
யான் தன் அறிவல் தான் அறியலளே - குறு 337/5
வேறு யான் கூறவும் அமையாள் அதன்_தலை - குறு 366/3
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து - குறு 383/1
யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே - குறு 383/6
நினக்கு மருந்து ஆகிய யான் இனி - ஐங் 59/3
யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே - ஐங் 68/4
அம்ம வாழி தோழி யான் இன்று - ஐங் 118/1
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது - ஐங் 133/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே - ஐங் 154/4
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் - ஐங் 209/2
யான் உயிர் வாழ்தல் கூடும் அன்னாய் - ஐங் 213/5
வரைந்தனை நீ என கேட்டு யான்/உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே - ஐங் 280/4,5
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே - ஐங் 326/5
யான் தொடங்கினனால் நின் புறந்தரவே - ஐங் 428/4
யான் சென்று உரைப்பவும் தேறார் பிறரும் - பதி 73/17
வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான்/நல் இசை நிலைஇய நனம் தலை உலகத்து - பதி 86/4,5
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான்/கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் - பரி 6/89,90
பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து - பரி 12/63
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை - பரி 18/12
பிறங்கல் இடையிடை புக்கு பிறழ்ந்து யான்/வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர் - பரி 19/59,60
இரு முந்நீர் வையம் பிடித்து என்னை யான் ஊர்க்கு - பரி 24/94
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று - கலி 2/25
கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று - கலி 7/3
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென - கலி 10/22
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி - கலி 11/5
பொருந்தி யான் தான் வேட்ட பொருள்-வயின் நினைந்த சொல் - கலி 17/18
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய - கலி 19/3
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ - கலி 20/10
தேறு நீர் உடையேன் யான் தெருமந்து ஈங்கு ஒழிவலோ - கலி 20/14
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ - கலி 20/18
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் - கலி 23/4
இனி யான்/உண்ணலும் உண்ணேன் வாழலும் வாழேன் - கலி 23/6,7
என்னை-மன் நின் கண்ணால் காண்பென்-மன் யான்/நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன - கலி 39/44,45
நின்னை யான் பிறர் முன்னர் பழி கூறல் தான் நாணி - கலி 44/10
பாடு ஓர்க்கும் செவியோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/13
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக - கலி 46/17
கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் - கலி 46/18
அளி நசைஇ ஆர்வு-உற்ற அன்பினேன் யான் ஆக - கலி 46/21
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் - கலி 47/9
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் - கலி 47/12
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் - கலி 47/15
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது - கலி 49/20
அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான்/உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் - கலி 51/12,13
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் - கலி 58/20
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இ நோய் - கலி 58/20
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே - கலி 58/23
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் - கலி 59/10
அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை - கலி 59/23
பல் ஊழ் பெயர்ந்து என்னை நோக்கும் மற்று யான் நோக்கின் - கலி 61/5
அருளீயல் வேண்டுவல் யான்/அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு - கலி 61/17,18
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற - கலி 62/4
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான்/புல் இனிது ஆகலின் புல்லினென் எல்லா - கலி 62/5,6
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் - கலி 63/7
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் - கலி 64/12
இன் சாயல் மார்பன் குறி நின்றேன் யான் ஆக - கலி 65/5
கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான்/ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் - கலி 65/16,17
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது - கலி 65/20
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் - கலி 67/8
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் - கலி 67/16
தீது இலேன் யான் என தேற்றிய வருதி-மன் - கலி 73/7
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான்/நோவேன் தோழி நோவாய் நீ என - கலி 75/11,12
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான்/இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் - கலி 75/22,23
பெயின் நந்தி வறப்பின் சாம் புலத்திற்கு பெயல் போல் யான்/செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் - கலி 78/19,20
தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின் - கலி 79/9
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை - கலி 80/18
காயாமை வேண்டுவல் யான்/காயேம் - கலி 82/7,8
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் - கலி 83/25
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி - கலி 84/3
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா - கலி 84/12
காயும் தவறு இலேன் யான்/மான் நோக்கி நீ அழ நீத்தவன் ஆனாது - கலி 87/10,11
தேறின் பிறவும் தவறு இலேன் யான்/அல்கல் கனவு-கொல் நீ கண்டது - கலி 90/20,21
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் - கலி 91/9
வண்டலவர் கண்டேன் யான்/நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர் - கலி 92/54,55
கனவின் தலையிட்டு உரையல் சினைஇ யான்/செய்வது இல் என்பதோ கூறு - கலி 92/57,58
பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் - கலி 92/59
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான்/புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் - கலி 94/18,19
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை - கலி 95/23
என்னை புலப்பது ஒறுக்குவென்-மன் யான்/சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த - கலி 97/2,3
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர - கலி 97/4
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் - கலி 97/7
கேட்டும் அறிவேன்-மன் யான்/தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் - கலி 98/8,9
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி - கலி 98/21
நின்னை யான் கழறுதல் வேண்டுமோ - கலி 100/22
செற்றார் கண் சாய யான் சாராது அமைகல்லேன் - கலி 104/66
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் - கலி 104/71
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது - கலி 107/10
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா - கலி 107/27
வருந்துவேன் அல்லனோ யான்/வருந்தாதி - கலி 107/28,29
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட - கலி 108/6
இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான்/அஃது அவலம் அன்று மன - கலி 108/7,8
நல்லேன் யான் என்று நல_தகை நம்பிய - கலி 108/17
கொண்டது எவன் எல்லா யான்/கொண்டது - கலி 108/24,25
சொல்லிய ஆறு எல்லாம் மாறுமாறு யான் பெயர்ப்ப - கலி 111/20
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற - கலி 111/23
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு - கலி 112/15
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் - கலி 112/16
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான்/ஒக்கும்-மன் - கலி 113/7,8
தெளிந்தேன் தெரி_இழாய் யான்/பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் - கலி 113/22,23
சென்று யான் அறிவேன் கூறுக மற்று இனி - கலி 114/7
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான்/நீ அருளி நல்க பெறின் - கலி 116/11,12
நின்னை யான் சொல்லினவும் பேணாய் நினைஇ - கலி 116/13
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் - கலி 117/6
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு - கலி 117/14
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி - கலி 128/9
கடைஇ யான் இகுப்ப நீடு ஊங்காய் தட மென் தோள் - கலி 131/13
யான் என உணர்ந்து நீ நனி மருள - கலி 131/44
இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான்/உற்றது உசாவும் துணை - கலி 138/24,25
என்று யான் பாட கேட்டு - கலி 138/26
அன்னேன் ஒருவனேன் யான்/என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே - கலி 140/12,13
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற - கலி 142/16
உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான்/எள்ளி இருக்குவேன்-மன்-கொலோ நள்ளிருள் - கலி 142/31,32
தோன்றினன் ஆக தொடுத்தேன்-மன் யான் தன்னை - கலி 142/34
பையென காண்கு விழிப்ப யான் பற்றிய - கலி 142/35
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் தகை அல்லால் யான் காணேன் - கலி 142/49
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் - கலி 143/42
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான்/உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று - கலி 144/12,13
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற - கலி 144/53
பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்-கால் மற்றும் என் - கலி 144/56
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான்/செல்லாது நிற்றல் இலேன் - கலி 145/30,31
மாலை பகை தாங்கி யான்/இனியன் என்று ஓம்படுப்பல் ஞாயிறு இனி - கலி 145/34,35
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் - கலி 145/41
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான்/நக்கது பல் மாண் நினைந்து - கலி 146/23,24
யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் - கலி 146/36
கொலைவனை காணேன்-கொல் யான்/காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி - கலி 147/25,26
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை - கலி 147/33
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி - கலி 147/41
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை - கலி 147/51
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் - அகம் 16/13
செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய் - அகம் 21/6
யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று - அகம் 26/10
வாழலென் யான் என தேற்றி பல் மாண் - அகம் 29/10
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே - அகம் 50/14
தானே புகுதந்தோனே யான் அது - அகம் 66/18
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி - அகம் 67/1
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல் - அகம் 82/17
இன் நகை இருக்கை பின் யான் வினவலின் - அகம் 86/26
நீங்குக என்று யான் யாங்ஙனம் மொழிகோ - அகம் 90/8
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே - அகம் 98/30
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி - அகம் 110/22
யான் பெயர்க என்ன நோக்கி தான் தன் - அகம் 110/23
யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் - அகம் 117/11
வறிது யான் வருந்திய செல்லற்கு அன்னை - அகம் 138/3
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் - அகம் 172/15
யான் இ வறு மனை ஒழிய தானே - அகம் 203/7
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான்/அன்னேன் அன்மை நன் வாய் ஆக - அகம் 203/11,12
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே - அகம் 203/18
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என - அகம் 208/12
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான்/நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் - அகம் 219/8,9
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே ஈங்கு யான்/சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து - அகம் 253/7,8
நெடி இடை பின் பட கடவு-மதி என்று யான்/சொல்லிய அளவை நீடாது வல்லென - அகம் 254/17,18
யான் அலது இல்லை இ உலகத்தானே - அகம் 268/9
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு - அகம் 298/19
யான் எவன் உளனோ தோழி தானே - அகம் 305/11
ஈங்கு யான் வருந்தவும் நீங்குதல் துணிந்து - அகம் 329/2
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை - அகம் 336/17
புணர்ந்தோர் போல போற்று-மதி நினக்கு யான்/கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது - அகம் 342/2,3
இன்று இப்பொழுதும் யான் வாழலெனே - அகம் 362/10
யான் ஆகுவல் நின் நலம் தருவேனே - அகம் 392/28
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி - அகம் 396/11
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட - அகம் 397/1
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது - புறம் 28/7
நின் யான் பிழைத்தது நோவாய் என்னினும் - புறம் 43/16
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ - புறம் 71/16
வன்_புலம் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே - புறம் 71/19
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மை யான் உறவே - புறம் 72/18
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே - புறம் 83/2
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே - புறம் 85/8
யான் அறிகுவன் அது கொள்ளும் ஆறே - புறம் 109/14
அனைத்து உரைத்தனன் யான் ஆக - புறம் 136/22
இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே - புறம் 137/3
நீயே முன் யான் அறியுமோனே துவன்றிய - புறம் 137/4
யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய - புறம் 173/1
நின் யான் மறப்பின் மறக்கும் காலை - புறம் 175/3
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் - புறம் 175/5
அதனால் யான் உயிர் என்பது அறிகை - புறம் 186/3
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் - புறம் 191/4
சான்றோர் பலர் யான் வாழும் ஊரே - புறம் 191/7
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் - புறம் 200/15
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து - புறம் 201/16
காணாது ஈத்த இ பொருட்கு யான் ஓர் - புறம் 208/6
அல் ஆகியர் யான் வாழும் நாளே - புறம் 232/2
இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான்/மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும் - புறம் 236/8,9
நீடு வாழ்க என்று யான் நெடும் கடை குறுகி - புறம் 237/1
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே - புறம் 255/1
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ - புறம் 278/5
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் - புறம் 365/9
யான் அறி அளவையோ இதுவே வானத்து - புறம் 367/15
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன் - புறம் 376/5
யான் தண்டவும் தான் தண்டான் - புறம் 384/14
வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை - புறம் 385/5
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான்/பசலை நிலவின் பனி படு விடியல் - புறம் 392/2,3
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே - புறம் 392/12
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது - புறம் 394/13
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண் - புறம் 398/23
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என - புறம் 399/28
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே - புறம் 399/29

 TOP
 
  யானும் (47)
பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் - பொரு 64
தன் அறி அளவையின் தரத்தர யானும்/என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு - பொரு 127,128
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் - குறி 29
நீயும் யானும் நெருநல் பூவின் - நற் 27/1
யானும் இனையேன் ஆயின் ஆனாது - நற் 31/7
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று - நற் 124/3
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும்/அறம் நிலைபெற்றோர் அனையேன் அதன்_தலை - நற் 166/5,6
யானும் தாயும் மடுப்ப தேனொடு - நற் 179/5
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண - நற் 323/3
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு - குறு 28/2
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை - குறு 31/4
யானும் நீயும் எ வழி அறிதும் - குறு 40/3
யானும் காதலென் யாயும் நனி வெய்யள் - குறு 51/4
மறுமுறை யானும் இயைக நெறி மாண்ட - பரி 25/3
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது - கலி 23/15
புதுவது பல் நாளும் பாராட்ட யானும்/இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர - கலி 24/4,5
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை - கலி 37/7
தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு - கலி 40/9
அன்னையும் யானும் இருந்தேமா இல்லிரே - கலி 51/5
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும்/தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்று என்னை - கலி 51/8,9
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் - கலி 52/21
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும்/செரு ஒழிந்தேன் சென்றீ இனி - கலி 91/14,15
நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என் - கலி 115/12
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும்/நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என் - கலி 143/13,14
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும்/உரை கேட்பு-உழி எல்லாம் செல்வேன் புரை தீர்ந்தான் - கலி 146/29,30
தோழிமாரும் யானும் புலம்ப - அகம் 15/9
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும்/பேணினென் அல்லெனோ மகிழ்ந வானத்து - அகம் 16/16,17
யானும் தெற்றென உணரேன் மேல் நாள் - அகம் 48/4
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும்/ஆறு அன்று என்னா வேறு அல் காட்சி - அகம் 73/8,9
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும்/காவல் கண்ணினம் தினையே நாளை - அகம் 92/6,7
மெல் இலை பரப்பின் விருந்து உண்டு யானும் இ - அகம் 110/12
குவளை உண்கண் இவளும் யானும்/கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை - அகம் 156/8,9
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும்/மான் பிணை நோக்கின் மட நல்லாளை - அகம் 195/5,6
எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் - அகம் 252/8
யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் - அகம் 335/4
புரிந்த காதலொடு பெரும் தேர் யானும்/ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த - அகம் 384/2,3
மை ஈர் ஓதி மடவோய் யானும் நின் - அகம் 386/10
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து - புறம் 60/5
யானும் பெற்றது ஊதியம் பேறு யாது என்னேன் - புறம் 154/6
நோய் இலர் ஆக நின் புதல்வர் யானும்/வெயில் என முனியேன் பனி என மடியேன் - புறம் 196/10,11
நீடு வாழிய நெடுந்தகை யானும்/கேள் இல் சேஎய் நாட்டின் எந்நாளும் - புறம் 198/23,24
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும்/மண்-உறு மழி தலை தெண் நீர் வார - புறம் 280/10,11
இரும் புள் பூசல் ஓம்பு-மின் யானும்/விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் - புறம் 291/3,4
கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும்/அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற - புறம் 373/30,31
பெரு மழை கடல் பரந்து ஆஅங்கு யானும்/ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் - புறம் 375/13,14
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி - புறம் 382/12
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை - புறம் 394/6

 TOP
 
  யானே (123)
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய - நற் 3/7
ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே/விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக - நற் 16/6,7
நோகோ யானே நெகிழ்ந்தன வளையே - நற் 26/1
ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே - நற் 55/12
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே - நற் 61/10
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று - நற் 62/5
யானே பெண்மை தட்ப நுண்ணிதின் தாங்கி - நற் 94/3
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் - நற் 104/8
யானே தோழி நோய்ப்பாலேனே - நற் 107/10
தொடர்பு யாங்கு விட்டனை நோகோ யானே - நற் 108/9
அது கண்டிசினால் யானே என்று நனி - நற் 128/5
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென - நற் 143/1
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே/அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே - நற் 149/9,10
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் அளியென் யானே - நற் 152/9
தொடியோய் கூறு-மதி வினவுவல் யானே - நற் 173/10
குறிப்பின் கண்டிசின் யானே நெறிப்பட - நற் 177/4
கொலை சூழ்ந்தனளால் நோகோ யானே - நற் 185/12
ஈன்றேன் யானே பொலிக நும் பெயரே - நற் 198/12
அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே - நற் 206/11
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே ஊர் கடல் - நற் 211/1
தானே யானே புணர்ந்த மாறே - நற் 219/10
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற - நற் 224/8
நடுநாள் வருதி நோகோ யானே - நற் 257/10
பெறினும் வல்லேன்-மன் தோழி யானே - நற் 275/9
அருள் இலேன் அம்ம அளியேன் யானே - நற் 289/9
நோகோ யானே நோம் என் நெஞ்சே - நற் 312/1
யானே எல்_வளை யாத்த கானல் - நற் 342/7
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு - நற் 348/7
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே/மழ களிறு உரிஞ்சிய பராரை வேங்கை - நற் 362/6,7
நறும் தண்ணியன்-கொல் நோகோ யானே - நற் 394/9
யார்க்கு நொந்து உரைக்கோ யானே பல் நாள் - நற் 396/9
யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ - நற் 397/6
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு - குறு 14/3
தமியென் மன்ற அளியென் யானே - குறு 30/6
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே - குறு 52/5
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே - குறு 54/1
யானே மருள்வென் தோழி பானாள் - குறு 94/3
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே - குறு 97/1
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி - குறு 99/1
வாழேன் போல்வல் தோழி யானே - குறு 103/6
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே - குறு 108/5
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் யானே/உளெனே வாழி தோழி சாரல் - குறு 125/1,2
பெரு விதுப்பு உற்றன்றால் நோகோ யானே - குறு 131/6
யாங்கு மறந்து அமைகோ யானே ஞாங்கர் - குறு 132/3
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே - குறு 148/6
தலைபோகாமை நற்கு அறிந்தனென் யானே - குறு 170/5
பெரிய நோன்றனீர் நோகோ யானே - குறு 178/7
விளிவது மன்ற நோகோ யானே - குறு 212/5
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் - குறு 216/3
ஐதே காமம் யானே/கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே - குறு 217/6,7
தானே இருக்க தன் மனை யானே/நெல்லி தின்ற முள் எயிறு தயங்க - குறு 262/3,4
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே - குறு 280/5
கொழுநன் காணிய அளியேன் யானே - குறு 293/8
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் - குறு 300/6
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ - குறு 318/5
யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே - குறு 355/7
புலம்பு உடைத்து ஆகுதல் அறியேன் யானே - குறு 386/6
துஞ்சாள் ஆகுதல் நோகோ யானே - ஐங் 107/4
பைபய எம்மை என்றனென் யானே - ஐங் 113/5
பைஞ்சாய் பாவை ஈன்றனென் யானே - ஐங் 155/5
துஞ்சிய வெய்யள் நோகோ யானே - ஐங் 205/5
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே - ஐங் 224/5
கடு மா தாக்கின் அறியேன் யானே - ஐங் 296/4
எடுத்தேன் மன்ற யானே/கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே - ஐங் 380/4,5
நல்_நுதல் யானே செலவு ஒழிந்தனனே - ஐங் 426/2
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே - ஐங் 460/5
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே - ஐங் 466/5
எய்யார் ஆகுதல் நோகோ யானே - ஐங் 472/5
நோகோ யானே நோ_தக வருமே - பதி 26/5
யாங்கு உரைப்பேன் என வருந்துவல் யானே - பதி 73/20
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே/உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி - பதி 88/39,40
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு - பதி 90/55
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே - பதி 94/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே - கலி 52/25
யானே தவறு உடையேன் - கலி 84/41
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே/விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக - அகம் 14/17,18
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த - அகம் 22/19
ஆங்கு அதை அறிவுறல் மறந்திசின் யானே - அகம் 38/18
இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே/காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து - அகம் 45/12,13
யானே தோழி தவறு உடையேனே - அகம் 72/22
ஆனா நோயை ஆக யானே/பிரிய சூழ்தலும் உண்டோ - அகம் 75/21,22
கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே - அகம் 76/13
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே - அகம் 137/16
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே - அகம் 143/16
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே பல புலந்து - அகம் 147/10
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம் - அகம் 153/1
வளம் பெரிது பெறினும் வாரலென் யானே - அகம் 199/24
நடக்கும்-கொல் என நோவல் யானே - அகம் 219/18
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே - அகம் 221/14
சென்மோ நெஞ்சம் வாரலென் யானே - அகம் 245/21
யாங்கு ஆகுவல்-கொல் யானே நீங்காது - அகம் 260/11
மெய் அல் பெரும் பழி எய்தினென் யானே - அகம் 268/14
நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே - அகம் 270/15
யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு - அகம் 273/9
வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே - அகம் 303/20
அறியாமையின் செறியேன் யானே/பெரும் பெயர் வழுதி கூடல் அன்ன தன் - அகம் 315/6,7
எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே/அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ - அகம் 321/14,15
என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய - அகம் 358/11
மேயினள்-கொல் என நோவல் யானே - அகம் 369/26
நீயே கானல் ஒழிய யானே/வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து - அகம் 370/13,14
நாணினென் பெரும யானே பாணன் - அகம் 386/3
முயங்கினேன் அல்லனோ யானே மயங்கி - புறம் 19/7
யாங்கனம் மொழிகோ யானே ஓங்கிய - புறம் 39/13
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் - புறம் 43/21
நோகோ யானே தேய்கமா காலை - புறம் 116/9
வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் - புறம் 135/10
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே - புறம் 149/5
முயங்கல் ஆன்றிசின் யானே பொலம் தேர் - புறம் 151/7
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற - புறம் 158/20
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாடிய யானே - புறம் 159/28
கடு மான் தோன்றல் செல்வல் யானே - புறம் 162/7
செல்வல் அத்தை யானே செல்லாது - புறம் 166/31
யானே பரிசிலன் மன்னும் அந்தணன் நீயே - புறம் 200/13
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே/தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் - புறம் 201/5,6
செல்வல் அத்தை யானே வைகலும் - புறம் 211/17
கலங்கினேன் அல்லனோ யானே பொலம் தார் - புறம் 220/5
காலை தோன்றினும் நோகோ யானே - புறம் 225/14
நோகோ யானே தேய்கமா காலை - புறம் 234/1
நோகோ யானே நோக்கு-மதி நீயே - புறம் 270/7
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் - புறம் 306/5
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை - புறம் 379/1
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் - புறம் 379/14
ஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானே/அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே - புறம் 383/24,25

 TOP
 
  யானை (318)
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை/எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் - திரு 158,159
அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப - சிறு 200
யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் - பெரும் 134
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும் - பெரும் 352
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் - பெரும் 394
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் - பெரும் 436
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை/ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த - முல் 31,32
வினை நவின்ற பேர் யானை/சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் - மது 47,48
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர - மது 303
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் - மது 348
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை/பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி - மது 688,689
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய - மது 735
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த - மது 744
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை/நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள - நெடு 169,170
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை/முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப - குறி 35,36
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின் - குறி 171
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு - பட் 224
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை/வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ - பட் 231,232
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக - மலை 154
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை/பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் - மலை 205,206
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை/சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி - மலை 227,228
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை/முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள் - மலை 517,518
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை/தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி - மலை 530,531
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை/தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் - நற் 7/7,8
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் - நற் 10/7
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை/தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன - நற் 18/8,9
பைம் கண் யானை பரூஉ தாள் உதைத்த - நற் 41/1
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின் - நற் 43/9
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன - நற் 62/2
புலியொடு பொருத புண் கூர் யானை/நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் - நற் 65/5,6
பரும யானை அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு - நற் 89/8
கடு நடை யானை கன்றொடு வருந்த - நற் 105/4
துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை/அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் - நற் 108/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி - நற் 141/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை/கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் - நற் 151/3,4
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை/வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன் - நற் 171/1,2
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப - நற் 176/5
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் - நற் 186/3
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப - நற் 225/2
படு மணி யானை பசும் பூண் சோழர் - நற் 227/5
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் - நற் 232/1
புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல - நற் 237/8
யானை இன நிரை வௌவும் - நற் 240/9
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ - நற் 247/2
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை/நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் - நற் 273/6,7
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப - நற் 279/6
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த - நற் 287/2
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன - நற் 294/6
வினை வல் யானை புகர் முகத்து அணிந்த - நற் 296/2
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன - நற் 299/1
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை/பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் - நற் 318/5,6
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர - நற் 324/4
கல்லா யானை கடும் தேர் செழியன் - நற் 340/2
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை/வெம் சின உருமின் உரறும் - நற் 353/9,10
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ - நற் 376/1
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி - நற் 381/7
வரை போல் யானை வாய்மொழி முடியன் - நற் 390/9
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன் - நற் 395/4
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை/கழல் தொடி சேஎய் குன்றம் - குறு 1/2,3
மாசு அற கழீஇய யானை போல - குறு 13/1
கான யானை கை விடு பசும் கழை - குறு 54/3
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் - குறு 75/3
கான யானை தோல் நயந்து உண்ட - குறு 79/1
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி - குறு 91/6
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு - குறு 119/2
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்றே யானை/குளகு மென்று ஆள் மதம் போல - குறு 136/3,4
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் - குறு 169/1
கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும் - குறு 170/3
பேதை யானை சுவைத்த - குறு 179/6
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை/குறும் பொறை மருங்கின் அமர் துணை தழீஇ - குறு 215/4,5
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய - குறு 232/4
வீயா மென் சினை வீ உக யானை/ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் - குறு 247/5,6
தட மருப்பு யானை கண்டனர் தோழி - குறு 255/5
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை - குறு 258/4
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை/வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து - குறு 260/5,6
பொருத யானை புகர் முகம் கடுப்ப - குறு 284/1
கடுங்கண் யானை கானம் நீந்தி - குறு 331/4
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை/குன்றக சிறுகுடி இழிதரும் - குறு 332/4,5
புனம் உண்டு கடிந்த பைம் கண் யானை/நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு - குறு 333/2,3
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என - குறு 343/2
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த - குறு 348/2
ஞெகிழியின் பெயர்ந்த நெடு நல் யானை/மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் - குறு 357/6,7
யானை கை மடித்து உயவும் - குறு 388/6
ஆன் நீர் பத்தல் யானை வௌவும் - ஐங் 304/2
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் - ஐங் 314/3
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா - ஐங் 327/2
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் - ஐங் 352/3
சிறு கண் யானை திரிதரும் - ஐங் 355/4
யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின் - ஐங் 356/2
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது - ஐங் 362/2
நீர் நசைக்கு ஊக்கிய உயவல் யானை/இயம் புணர் தூம்பின் உயிர்க்கும் அத்தம் - ஐங் 377/1,2
கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே - ஐங் 429/4
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை/வென் வேல் வேந்தன் பகை தணிந்து - ஐங் 444/3,4
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே - ஐங் 466/2
வெம் முரண் யானை விறல் போர் வேந்தே - ஐங் 467/5
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என - ஐங் 498/3
வலன் உயர் மருப்பின் பழி தீர் யானை/பொலன் அணி எருத்தம் மேல்கொண்டு பொலிந்த நின் - பதி 11/18,19
போர் வல் யானை சேரலாத - பதி 15/23
கடாஅ யானை கண நிரை அலற - பதி 20/12
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை/போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து - பதி 21/17,18
கடாஅம் சென்னிய கடுங்கண் யானை/இனம் பரந்த புலம் வளம் பரப்பு அறியா - பதி 25/2,3
பைம் கண் யானை புணர் நிரை துமிய - பதி 28/2
பெரும் பல் யானை குட்டுவன் - பதி 29/14
பொன் அணி யானை முரண் சேர் எருத்தினும் - பதி 34/7
இரும் களிற்று யானை இலங்கு வால் மருப்பொடு - பதி 35/3
யானை பட்ட வாள் மயங்கு கடும் தார் - பதி 36/6
தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை/செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் - பதி 38/6,7
தொழில் புகல் யானை நல்குவன் பலவே - பதி 40/31
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ - பதி 42/8
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை/கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு - பதி 46/10,11
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் - பதி 51/29
ஒல்லார் யானை காணின் - பதி 54/16
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு - பதி 68/9
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி - பதி 69/1
பொலம் தார் யானை இயல் தேர் பொறைய - பதி 75/3
யானை காண்பல் அவன் தானையானே - பதி 77/12
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென - பதி 79/10
வான் மருப்பின் களிற்று யானை/மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் - பதி 80/1,2
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை/கடாஅம் வார்ந்து கடும் சினம் பொத்தி - பதி 82/4,5
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை/பார்வல் பாசறை தரூஉம் பல் வேல் - பதி 84/4,5
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே - பதி 90/57
கடாஅ யானை முழங்கும் - பதி 94/9
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை/நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று - பரி 4/40,41
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட - பரி 8/17
படு மணி யானை நெடியாய் நீ மேய - பரி 19/28
நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால் - பரி 19/85
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை/குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று - பரி 20/4,5
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென - பரி 24/14
மணி அணி யானை மிசை மைந்தரும் மடவாரும் - பரி 24/69
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் - பரி 24/71
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் - பரி 24/91
உடங்கு நீர் வேட்ட உடம்பு உயங்கு யானை/கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு - கலி 12/4,5
உரல் போல் அடிய உடம்பு உயங்கு யானை/ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது - கலி 13/6,7
இடு மருப்பு யானை இலங்கு தேர்க்கு ஓடும் - கலி 24/10
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை/நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் - கலி 38/7,8
பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை/அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் - கலி 41/7,8
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் - கலி 42/7
பொன் அணி யானை போல் தோன்றுமே நம் அருளா - கலி 42/17
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை - கலி 43/22
பூ பொறி யானை புகர் முகம் குறுகியும் - கலி 46/6
நெடு வரை மருங்கின் துஞ்சும் யானை/நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் - கலி 49/2,3
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை/மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் - கலி 52/4,5
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு - கலி 56/32
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் - கலி 57/10
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் - கலி 57/18
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் - கலி 66/3
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு - கலி 86/10
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் - கலி 97/7
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் - கலி 97/9
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு - கலி 97/10
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை/கடாஅம் படும் இடத்து ஓம்பு - கலி 97/30,31
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் - கலி 134/3
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் - அகம் 1/4
குழியில் கொண்ட மராஅ யானை/மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது - அகம் 13/7,8
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் - அகம் 15/10
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி - அகம் 18/4
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி - அகம் 24/13
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் - அகம் 26/6
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை/மற போர் பாண்டியர் அறத்தின் காக்கும் - அகம் 27/7,8
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை/நீர் மருங்கு அறியாது தேர் மருங்கு ஓடி - அகம் 29/16,17
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி - அகம் 36/16
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் - அகம் 57/8
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 61/9
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி - அகம் 63/4
உயவல் யானை வெரிநு சென்று அன்ன - அகம் 65/14
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் - அகம் 68/19
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய - அகம் 78/21
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் - அகம் 82/12
கன்று பசி களைஇய பைம் கண் யானை/முற்றா மூங்கில் முளை தருபு ஊட்டும் - அகம் 85/7,8
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை/கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் - அகம் 88/9,10
பாசி தின்ற பைம் கண் யானை/ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க - அகம் 91/5,6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை - அகம் 93/20
அண்ணல் யானை அடு போர் சோழர் - அகம் 96/13
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த - அகம் 100/9
வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை/புகர் முகம் பொருத புது நீர் ஆலி - அகம் 108/3,4
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல - அகம் 111/4
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை/சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி - அகம் 115/13,14
மை அணி யானை மற போர் செழியன் - அகம் 116/13
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய - அகம் 118/8
படி முழம் ஊன்றிய நெடு நல் யானை/கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை - அகம் 119/18,19
கான யானை கவின் அழி குன்றம் - அகம் 123/4
கடாஅம் மாறிய யானை போல - அகம் 125/8
கான நாடன் வரூஉம் யானை/கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி - அகம் 128/10,11
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை/இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் - அகம் 132/12,13
கறை அடி யானை நன்னன் பாழி - அகம் 142/9
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை - அகம் 144/13
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை/புகர் சிதை முகத்த குருதி வார - அகம் 145/7,8
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை/தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி - அகம் 148/3,4
நெடு நல் யானை அடு போர் செழியன் - அகம் 149/13
மாஅல் யானை ஆஅய் கானத்து - அகம் 152/21
கான யானை கவளம் கொள்ளும் - அகம் 157/8
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை/தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி - அகம் 159/16,17
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை/வெம் சின வேந்தன் வினை விட பெறினே - அகம் 164/13,14
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை/வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி - அகம் 167/11,12
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி - அகம் 172/8
மலை மருள் யானை மண்டு அமர் ஒழித்த - அகம் 177/15
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி - அகம் 179/4
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை/ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து - அகம் 187/18,19
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர - அகம் 199/4
வினை நவில் யானை விறல் போர் பாண்டியன் - அகம் 201/3
புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை/கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் - அகம் 202/3,4
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ - அகம் 205/17
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் - அகம் 208/4
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு - அகம் 208/7
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி - அகம் 209/8
வினை நவில் யானை விறல் போர் தொண்டையர் - அகம் 213/1
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய - அகம் 220/4
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ - அகம் 232/3
ஊன் இல் யானை உயங்கும் வேனில் - அகம் 233/5
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி - அகம் 245/11
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் - அகம் 247/9
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை/வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி - அகம் 251/15,16
உயர் நுதல் யானை புகர் முகத்து ஒற்றி - அகம் 252/3
காய் சின யானை கங்குல் சூழ - அகம் 264/13
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ - அகம் 265/21
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு - அகம் 282/3
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் - அகம் 290/12
இரவின் மேயல் மரூஉம் யானை/கால் வல் இயக்கம் ஒற்றி நடுநாள் - அகம் 292/8,9
ஓங்கல் யானை உயங்கி மதம் தேம்பி - அகம் 295/6
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் செழியன் - அகம் 296/11
பள்ளி யானை பரூஉ புறம் தைவரும் - அகம் 302/3
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை - அகம் 304/17
அடு முரண் தொலைத்த நெடு நல் யானை/மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து - அகம் 307/7,8
பசித்த யானை பழங்கண் அன்ன - அகம் 321/1
யானை செல் இனம் கடுப்ப வானத்து - அகம் 323/9
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் - அகம் 325/19
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் - அகம் 326/9
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட - அகம் 329/11
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை/நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய - அகம் 332/2,3
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் - அகம் 333/12
யானும் அறிவென்-மன்னே யானை தன் - அகம் 335/4
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே - அகம் 336/14
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் - அகம் 346/19
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ - அகம் 347/12
யானை வவ்வின தினை என நோனாது - அகம் 348/11
மத வலி யானை மறலிய பாசறை - அகம் 354/1
கடும் பகட்டு யானை சோழர் மருகன் - அகம் 356/12
தட மருப்பு யானை வலம் பட தொலைச்சி - அகம் 357/4
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த - அகம் 358/13
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை/சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் - அகம் 359/10,11
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து - அகம் 362/3
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் - அகம் 365/5
பணை தாள் யானை பரூஉ புறம் உரிஞ்ச - அகம் 373/3
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் - அகம் 373/16
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் - அகம் 375/15
கல்லா யானை கடி புனல் கற்று என - அகம் 376/2
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் - அகம் 385/3
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும் - அகம் 387/18
வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் - அகம் 391/11
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை/உண் குளகு மறுத்த உயக்கத்து அன்ன - அகம் 392/2,3
தினை மேய் யானை இனன் இரிந்து ஓட - அகம் 392/13
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை/வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் - அகம் 398/23,24
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து - புறம் 3/11
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி - புறம் 6/13
தேன் இறைகொள்ளும் இரும் பல் யானை/உடலுநர் உட்க வீங்கி கடல் என - புறம் 17/35,36
அம்பு சென்று இறுத்த அரும் புண் யானை/தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து - புறம் 19/9,10
பொன் அணி யானை தொன் முதிர் வேளிர் - புறம் 24/21
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் - புறம் 37/12
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை - புறம் 39/2
அலமரல் யானை உரும் என முழங்கவும் - புறம் 44/5
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய - புறம் 53/5
களி இயல் யானை கரிகால்வளவ - புறம் 66/3
நறும் சேறு ஆடிய வறும் தலை யானை/நெடு நகர் வரைப்பின் படு முழா ஓர்க்கும் - புறம் 68/16,17
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட - புறம் 73/9
பசித்து பணை முயலும் யானை போல - புறம் 80/7
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய - புறம் 93/13
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி - புறம் 101/4
நீட்டினும் நீட்டாது ஆயினும் யானை தன் - புறம் 101/6
அண்ணல் யானை வேந்தர்க்கு - புறம் 115/5
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு - புறம் 126/1
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் - புறம் 130/5
கறை அடி யானை இரியல்_போக்கும் - புறம் 135/12
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை/முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை - புறம் 137/1,2
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் - புறம் 141/12
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் - புறம் 142/4
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக - புறம் 145/3
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் - புறம் 153/2
யானை இனத்தொடு பெற்றனர் நீங்கி - புறம் 153/9
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் - புறம் 162/6
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா - புறம் 165/7
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த - புறம் 170/10
பாடி பெற்ற பொன் அணி யானை/தமர் எனின் யாவரும் புகுப அமர் எனின் - புறம் 177/3,4
யானை புக்க புலம் போல - புறம் 184/10
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை/விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே - புறம் 200/7,8
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான் - புறம் 201/4
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே - புறம் 201/13
யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே - புறம் 214/4
கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன் - புறம் 228/10
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் - புறம் 229/18
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா - புறம் 233/2
யானை தந்த முளி மர விறகின் - புறம் 247/1
கான யானை தந்த விறகின் - புறம் 251/5
மையல் யானை அயா உயிர்த்து அன்ன - புறம் 261/7
கடும் பகட்டு யானை வேந்தர் - புறம் 265/8
இரங்கு முரசின் இனம் சால் யானை/நிலம் தவ உருட்டிய நேமியோரும் - புறம் 270/2,3
யானை எறிந்து களத்து ஒழிந்தனனே - புறம் 279/4
பொலம் புனை ஓடை அண்ணல் யானை/இலங்கு வால் மருப்பின் நுதி மடுத்து ஊன்றினும் - புறம் 287/5,6
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில் - புறம் 290/2
நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன் - புறம் 293/1
இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே - புறம் 303/9
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து - புறம் 307/11
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே - புறம் 308/5
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே - புறம் 316/12
அண்ணல் யானை அணிந்த - புறம் 326/14
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் - புறம் 333/17
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த - புறம் 334/8
கடுங்கண் யானை காப்பனர் அன்றி - புறம் 337/15
முறம் செவி யானை வேந்தர் - புறம் 339/12
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை/கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும் - புறம் 340/7,8
வினை நவில் யானை பிணிப்ப - புறம் 347/10
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப - புறம் 348/9
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் - புறம் 368/14
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக - புறம் 369/2
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி - புறம் 371/15
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் - புறம் 387/29
அண்ணல் யானை வழுதி - புறம் 388/15
அண்ணல் யானை வேந்தர் - புறம் 390/27
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் - புறம் 395/18

 TOP
 
  யானைக்கு (5)
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை - நற் 194/5
நெடு நல் யானைக்கு இடு நிழல் ஆகும் - குறு 77/4
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே - புறம் 57/11
வேந்து ஊர் யானைக்கு அல்லது - புறம் 301/15
கறை அடி யானைக்கு அல்லது - புறம் 323/5

 TOP
 
  யானைய (1)
ஆனில் பரக்கும் யானைய முன்பின் - புறம் 5/2

 TOP
 
  யானையங்குருகின் (2)
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர் - மது 674
யானையங்குருகின் கானல் அம் பெரும் தோடு - குறு 34/5

 TOP
 
  யானையர் (2)
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர் - கலி 26/23
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர்/கவர் பரி கச்சை நன் மான் - புறம் 377/23,24

 TOP
 
  யானையாய் (1)
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய்/அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை - கலி 99/7,8

 TOP
 
  யானையின் (13)
மாரி யானையின் மருங்குல் தீண்டி - நற் 141/2
பள்ளி யானையின் வெய்ய உயிரினை - நற் 253/2
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே - குறு 129/6
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து என் - குறு 142/4
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே - குறு 161/7
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் - குறு 279/6
பள்ளி யானையின் உயிர்த்தனன் நசைஇ - குறு 359/4
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த - ஐங் 78/2
மையல் யானையின் மருட்டலும் மருட்டினன் - கலி 54/14
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு - அகம் 6/9
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் - அகம் 223/7
இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று - புறம் 129/6
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப - புறம் 275/7

 TOP
 
  யானையும் (9)
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும்/அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து - மது 383,384
கான மான் அதர் யானையும் வழங்கும் - அகம் 318/1
யானையும் மலையின் தோன்றும் பெரும நின் - புறம் 42/2
எனை பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி - புறம் 63/1
நெடு நல் யானையும் தேரும் மாவும் - புறம் 72/4
யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே - புறம் 214/4
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே - புறம் 238/9
மாண் வினை யானையும் மணி களைந்தனவே - புறம் 305/6
படு மணி மருங்கின பணை தாள் யானையும்/கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் - புறம் 351/1,2

 TOP
 
  யானையொடு (11)
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி - சிறு 142
பெரு நல் யானையொடு பிடி புணர்ந்து உறையவும் - பட் 251
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொருது உண்ணும் - நற் 333/4
புன்கண் யானையொடு புலி வழங்கு அத்தம் - ஐங் 386/1
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து - பதி 32/11
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் - பதி 71/21
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து - பதி 91/1
மாஅல் யானையொடு மறவர் மயங்கி - கலி 5/2
பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த - அகம் 268/2
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய - புறம் 126/20
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து - புறம் 178/1

 TOP
 
  யானையோடு (1)
பூ நுதல் யானையோடு புனை தேர் பண்ணவும் - புறம் 12/2

 TOP
 
  யானையோன் (1)
ஆ பரந்து அன்ன யானையோன் குன்றே - பதி 78/14

 TOP
 
  யானோ (4)
யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே - நற் 158/2
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே - குறு 21/5
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு - கலி 113/17
யானோ தஞ்சம் பெரும இ உலகத்து - புறம் 34/19

 TOP