<<முந்திய பக்கம்

தொடரடைவு - ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச்
சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும்
அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களிலுள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும்,
சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்

கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ ப்
மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யூ யோ -- ரா ரூ -- லே லோ
வா வி வீ வெ வே வை வௌ
ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் -
நூல்கள் முழுமையும் காண
அந்தந்தப் படத்தின்மேல்
சொடுக்கவும்


கட்டுருபன்கள்